Annex del treball de recerca - 324

324.cat

Annex del treball de recerca - 324

- Annex -

Gerard Travesa i Prats

Assessora: Carme Guardado

IES – SEP La Garrotxa

2n de Batxillerat Social

8 de novembre de 2005


Treball de recercaAnnex

2


Treball de recercaAnnex

Índex

Presentació ...................................................................................................................... 4

1. Correspondència de l’any 1936 ............................................................................. 5

2. Correspondència del 1937 .................................................................................... 10

3. Correspondència del 1938 .................................................................................... 37

5. Correspondència sense data del període 1937 – 1938 ..................................... 133

6. Correspondència de l’any 1939 ......................................................................... 141

7 Correspondència sense data de l’any 1939 ....................................................... 149

3


Treball de recercaAnnex

Presentació

Els següents documents que es presenten formen part de l’arxiu històric de Camprodon.

Cada un d’aquests articles és una missiva enviada o bé per part de l’ajuntament de

Camprodon, o bé l’ajuntament de Freixenet o bé altres remitents diversos, com poden

ser la Generalitat o l’ajuntament de Ripoll, durant l’etapa de la Guerra Civil.

L’estructura general d’aquests articles intenta seguir el model estàndard de carta, per la

qual cosa el nom dels remitents figura en aquesta.

L’ordre de disposició de les cartes s’ha fet seguint la cronologia de les dates que

indiquen aquestes. Molts d’aquests articles mantenen una relació temàtica, és a dir,

parlen sobre un tema en concret i aquest és tractat normalment entre la pròpia

administració de la vila de Camprodon i un altre organisme o particular. Dit d’una altra

manera, trobem una missiva enviada a un organisme o particular i la seva resposta o

rèplica, o a l’inrevés, havent-hi sempre excepcions.

Aquests articles han estat copiats un per un mirant de respectar al màxim la seva

estructura, dins de les possibilitats de format. En els documents originals, la majoria

dels quals estaven escrits a màquina, hi figuraven anotacions fetes a mà. Aquestes

anotacions s’han mirat de transcriure de la mateixa manera que el text mecanografiat, si

bé a vegades el text era inintel·ligible i això no ha estat impossible.

Són doncs tots aquests documents fonts primàries originàriament molt

desgastades pels pas del temps. A partir d’aquests documents s’ha pogut realitzar la

investigació del present treball de recerca.

4


Treball de recercaAnnex

1. Correspondència de l’any 1936

1- GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

COMISSARIA DE GIRONA

Secció Refugiats

Als efectes de què aquesta Comissaria estigui al corrent del nombre de refugiats

arribats dels fronts de combat que te acollits en diferents pobles de les nostres

comarques i per tal de poder comunicar notícies dels mateixos a les famílies que ho

interessin, us prego que a volta de correu i pel mitjà més ràpid possible us serviu

trametre la mateixa (Secció de Refugiats), relació duplicada en la que hi consti noms i

cognoms, edat i procedència de cada un d’ells.

Cas de què en aqueixa població no us hagin arribat encara refugiats, us prego

tingueu en compte la present circular, als efectes interessats en la mateixa.

Viviu molts anys.

Girona, 13 de novembre del 1936

Senyor Alcalde de Camprodon

EL COMISSARI DELEGAT

2-AJUNTAMENT DE CAPRODON

S’ha presentat en aquesta Alcaldia el veí d’aquesta Ramón Campins Causadies, per

d’inscriurers per aprendre l’instrucció militar en aquesta vila, doncs havent acabat el

treball que fins avi tenia a Barcelona li és necessari retornar amb la seva família.

I per a què pugui donar-se de baixa en aquella població se li expedeix la present.

Camprodon a 15 de Nobre. 1936

L’Alcalde

5


Treball de recercaAnnex

3-Amb data d’avui hem rebut de l’Ajuntament de Camprodon les claus de les torres

nomenades Juncadella, Vidal i Ribas, Roig, Robert i Cabot situades en aquest terme

municipal.

Freixenet a 1 de Desembre del 1936.

Per l’Ajuntament

La comissió

4-AJUNTAMENT DE LA VILA DE RIPOLL

PRESIDÈNCIA

Registre de sortida

10 DES. 1936

Núm. 1783

Company:

Poso al vostre coneixement que pròximament quedarà constituït en aquesta vila,

en compliment de l’Ordre de la Conselleria de Sanitat i Assistència Social de la

Generalitat de Catalunya de data 18 del passat Octubre, el Comitè Comarcal d’Ajut als

refugiats procedents de la zona de guerra que arriben a Catalunya.

Com que són molts els refugiats que seran distribuïts immediatament a la nostra

Comarca, us puc avançar que, per ordres superiors, n’han estat destinats setanta-cinc a

la nostra població.

Us ho comunico per tal que ja pugueu fer els treballs necessaris per a trobar lloc

i procurar tot el restant que manqui per tal que en el seu dia, que serà prompte, puguin

ésser atesos els expressats refugiats.

Vostre i de la causa.

Ripoll 10 de Desembre del 1936

El president del Consell

5-AJUNTAMENT DE LA VILA DE RIPOLL

6


Treball de recercaAnnex

PRESIDÈNCIA

Socials

Registre de sortida

24 DES. 1936

Núm. 1783

En nom del Comitè organitzador de la setmana de l’infant de Barcelona us prego

que amb tota la urgència vulgueu enviar-me el cens de nens i nenes asilats, orfes de

milicians i refugiats, d’aqueixa població indicant:

Nens fins els 8 anys [11]

Nens fins els 12 anys [8]

Nens fins els 14 anys [3]

Nenes fins els 8 anys [13]

Nenes fins els 12 anys [5]

Nenes fins els 14 anys [4]

[Anotació en llapis] 44 [que és la suma de les anteriors dades entre parèntesis]

Així mateix i per tal de subvenir a les despeses que ocasioni la compra de

juguets, cal que recabeu donatius de les entitats i particulars, enviant-los a aquesta

Presidència del Consell.

Els juguets que rebrem destinats a la vostra població es seran enviats

oportunament o bé sereu avisat per a passar a recollir-los.

Us interesso la màxima diligència en el que acabo d’encarregar-vos, en profit

d’infants desvalguts.

Ripoll, 24 de desembre del 1936

El President del Consell,

P.A.

Ciutadà Alcalde de CAMPRODON

7


Treball de recercaAnnex

6- RELACIÓ dels infants menors de 14 anys que es troben refugiats a la vila de

Camprodon.

Antonio Volpini Sama 1 anys

Félix Lozano Menendez 3 “

José Luis Arias Martin 4 “

José Luis Luso Fuente 4 “

José Volpini Sama 5 “

Manuel Hernandez Hernandez 5 “

Fermin Molina Benito 6 “

José Bregón Galle 7 “

Jesús Calleja Saez 7 “

Manuel Hernandez Corona 8 “

Francisco Rite Marin 8 “

Tomás Sevilla Santos 9 “

Manuel Volpini Sama 10 “

Venancio Sevilla Santos 10 “

José Hernandez Corona 10 “

José Sanchez-Mariscal Monjas 10 “

Antonio Izquierdo Perez 10 “

Miguel Bergón Galle 11 “

Felipe de Palma Rodriguez 12 “

Manuel Arias Martin 14 “

José Molina Benito 14 “

Manuel Rite Marin 14 “

Mercedes Garcia Lopez 5 mesos

Pilar Luso Fuente 1 “

Manuela Lozano Menendez 1 “

Camen Bergón Galle 3 “

Margarita Sanchez-Mariscal 4 “

Adela Luso de la Fuente 5 “

Isabel Morales Esteban 5 “

Everilda Sevilla Santos 6 “

Pilar Lozano Menendez 6 “

8


Treball de recercaAnnex

Dolores Hernandez Corona 6 “

Francisca Sanchez-Mariscal 6 “

Carmen de Palma Rodriguez 7 “

Dolores Sanchez-Mariscal 8 “

Paca Volpini Sama 9 “

Aurelia Izquiero Perez 12 “

Carmen Sanchez-Mariscal 12 “

Susana Lozano Menendez 12 “

Carmen Molina Benito 12 “

Matilde Arias Martin 13 “

Rosalia Izquierdo Perez 13 “

Angela palma Rodriguez 14 “

Rosa Volpini Sama 14 “

9


Treball de recercaAnnex

2. Correspondència del 1937

1- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18. Tel: 16445

Barcelona

Secció: Intervenció

Nº:4511 Rebudes les vostres relacions es retorna per no

2- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

presentar les relacions al definir el mes

corresponent així mateix es cursaran per mitjà i

per triplicat per la Delegació corresponent.

Barcelona, 21 de gener del 1937

El Cap d’oficines

Vista la comunicació lliurada per aquest Ajuntament, el Sindicat de la CNT, i estudiats

els punts que interessen de la mateixa, creu convenient informar el següent; que degut a

les dificultats en què es troba el municipi de Camprodon, per part del terreny dedicat a

la agricultura, i per l’eixamplament de la població, veu molt ben encertat per part

d’aquest Ajuntament anar a la segregació d’una faixa de terreny dels municipis afectats,

tal com porta la llei vigent municipal Catalana.

Però que també s’adhereix a la proposta del Director General d’administració local, o

sia d’anar a la fusió dels tres municipis.

Exposat això aquest Sindicat dóna amplis poders a l’Ajuntament per tel de tramitar el

dit assumpte.

Camprodon 1 de febrer de 1937

El President

10


Treball de recercaAnnex

Ciutadà i President del Consistori de Camprodon

3- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18. Tel: 16445

Barcelona

Arnacio Silva Perez

Julio Fernandez Gobeo

Nº 7.015/P

Aquest Comissariat ha disposar que els companys que s’esmenten al marge, refugiats

procedents de les zones de guerra i acollits a la vostra localitat, siguin inclosos a la

Nòmina corresponent per als efectes del subsidi diari.

Barcelona, 14 de febrer del 1937

EL CAP D’OFICINES

4- L’Ordre de la Presidència del 29 de juny últim (Diari Oficial de data 9 de juliol

corrent) fixa per tot el 30 de setembre pròxim el termini per a presentar a aquestes

Oficines el Resum numèrica corresponent a les alteracions sofertes pel Padró

d’Habitants el 31 de desembre del 1936.

Devent-se fer constar en el padró, i per tant en la seva rectificació diària, els

refugiats de guerra com a transeünts, la població de Fet contindrà la xifra d’aquells,

sense però detallar el seu nombre.

Per a poder obtenir el total de refugiats de guerra en cada municipi de Catalunya

el 31 de desembre, cal que es detallin en el resum que s’adjunta, d’acord amb el que és

preceptuat en el paràgraf quart de l’ordre esmentada.

Se us recorda que en la dita rectificació s’han de donar d’alta com a veïns i per

conseqüent, baixa com a domiciliats, els ciutadans que en el Padró figuraven amb 18

anys o els hagin complert el 31 del desembre proppassat.

11


Treball de recercaAnnex

S’espera complireu tot l’exposat, referent al servei del Padró, contribuint així a

l’exacte coneixement de la població de Catalunya.

Barcelona, 14 d’agost del 1937.

El Cap del Servei Central d’Estadística

Ciutadà Alcalde de Camprodon

5-CIRCULAR D’ASSISTÈNCIA ALS REFUGIATS

GENERALITAT DE CATALUNYA

El Comissariat d’Assistència als Refugiats fa avinent, una vegada més, a tots els

Ajuntaments i als responsables dels Refugis, que no hauran de permetre, per cap motiu,

el trasllat de refugiats a Barcelona sense l’autorització escrita d’aquest Comissariat o de

la Comissió Executiva de Sanitat, quan es tracti de malalts. Cal advertir que, d’acord

amb el que determina l’art. 10è. del Decret de l’11 d’agost de 1937, seran privats

d’assistència tots aquells que contravinguin aquesta disposició.

Els Ajuntaments o responsables de refugis hauran de cursar en aquest Comissariat les

demandes de trasllat a Barcelona, fent constar l’objecte del viatge, les quals seran

contestades ràpidament, afirmativament o negativament, segons els casos; caldrà fer

constar així mateix, el nombre de persones que pretenen realitzar respectiu viatge.

Aquest Comissariat espera l’estricte compliment d’aquesta disposició.

Barcelona, 22 de setembre de 1937

Vist i Plau:

EL COMISSARI.

6- DE INTERÉS PARA LOS REFUGIADOS

El Secretari General

CIRCULAR DEL COMISSARIAT D’ASSISTENCIA ALS REFUGIATS.

GENERALITAT DE CATALUNYA

12


Treball de recercaAnnex

El Comisariado de Asistencia a los Refugiados hace saber, una vez más, a todos los

Ayuntamientos y a los responsables de los refugios, que no deberán permitir, bajo

ningún motivo, el traslado de refugiados a Barcelona sin autorización escrita de este

Comisariado o del la Comisión Ejecutiva de Sanidad, cuando se trate de enfermos. Debe

advertirse que, de acuerdo con lo que dispone el art. 10 del Decreto del 14 de Agosto de

1937, serán privados de asistencia todos aquellos que contravengan esta disposición.

Los Ayuntamientos o responsables de refugios tendrán que cursar a este Comisariado

las demandas de traslado a Barcelona, haciendo constar el objeto del viaje, las cuales

serán contestadas rápidamente, afirmativa o negativamente, según los casos: teniendo

que hacer constar asimismo, el número de personas que pretendan realizar el respectivo

viaje.

Este Comisariado espera el estricto cumplimiento de esta disposición.

Barcelona, 22 de Septiembre de 1937.

Vª. Bº. El Secretario General

EL COMISSARIO.

7- MINISTERIO DE JUSTICIA

Consejo Nacional de Tutela de Menores

A.C. Delegación de Catalunya

Rogamos a ese Ayuntamiento nos informen si se encuentra en esa localidad el menor

EMILIANO ARIAS BUENO, instalado en casa de JOSE BANITEZ LOPEZ, refugio

Hotel Rigat donde a permanecido varios meses.

Este menor nos lo reclama su familia residente en ésta Capital para que viva con ellos

por lo que les pedimos nos informen a la mayor brevedad sobre el citado menor.

Barcelona 11 de octubre de 1937

PRO LA DELEGACIÓN

DELEGADO DE ASISTENCIA SOCIAL. AYUNTAMIENTO DE Camprodon,

GIRONA.

13


Treball de recercaAnnex

8- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18. Tel: 16445

Barcelona

Allotjament.

Nº 1542.

D’acord amb la vostra autorització obtinguda per mitjà d’un ofici data 22 del mes en

curs, els companys FRANCESC ALDAZ PEREZ, LUIS SALDAZ SANQUENSA,

BONIFACI FERNANDEZ OCHOA, FELIPA URIGOITIA ARBENIZ, IROSINA

AZANZA UGARTE, refugiats procedents de les zones de guerra, es traslladen a residir

a la vostra localitat.

Barcelona, 26 d’octubre del 1937.

L’ENCARREGAT D’ALLOTJAMENT

AL CIUTADÀ ALCALDE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON.-

[Anotació en llapis] opta per traslladar-se [referint-se a la refugiada Felipa U.A]

9- Seo de Urgel 27 – 10 – 37

Sr. Delegado de Camprodon

Muy señor mío y compañero. El refugiado de esta camarada Lucia Subtil ha

presentado ante esta Delegación la reclamación del trasladar de su hija política que se

halla refugiada en esa, llamada Pepita Areitio Laza – Ferrocarril San Juan a Puigcerdá.

Considerando justa la reclamación del demandante de unirse con la familia,

ruégole se sirva autorizarla el traslado a éste facilitando los medios necesarios para el

mismo.

No dudando de su amabilidad, aprovecho la ocasión de saludarle

ASS y Compañero

14


Treball de recercaAnnex

R 29/oct/37

Mañana

10- Ajuntament de Camprodon

El Delegado

Aquest Municipi, desitjant obtenir un vagó de carbó antracita per les

Dependències de l’Hospital i pels Refugis d’evacuats de Guerra que es troben en

aquesta vila, és pel que prega al Control de Col·lectivització de Carbons de Barcelona,

vulgui concedir-los-hi aquesta justa demanda.

Camprodon 27 d’octubre del 1937

11- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18. Tel: 16445

Barcelona

Registre General

SORTIDES

N.º 1671

Felix Fuentes i Alcalà.

i família.

Pel present es fa constar que per part d’aquest Comissariat d’Assistència als Refugiats

no existeix cap impediment que s’oposi al retorn dels evacuats que s’esmenten al marge,

a Camprodon, on ja es trobaven acollits.

Barcelona 28 d’Octubre del 1937

El Secretari General

15


Treball de recercaAnnex

12- SERVEI CENTRAL D’ESTADISTICA

Generalitat de Catalunya

1 Nov. 1273

Registre Nº 1320 de SORTIDA

No havent complimentat aqueix Ajuntament el que és disposat en les Ordres de

l’Honorable Sr. Conseller Primer, de dates 17 de març i 27 d’abril últims i 29 de juny de

la presidència, referents als treballs per a enllestir les tasques del 1r. Padró d’Habitants

de la Generalitat, la inscripció del qual tingué lloc en 30 d’abril del 1936, ni havent així

donat compliment ni resposta a les circulars que us ha adreçat aquest Servei nºs 114,

1127, 1187, 1120 i 1153, us servireu trametre per tot el 30 de novembre proper la

documentació complerta, en el ben entès que, si en aquest Servei de l’esmentada

documentació, es propesarà a la Superioritat la designació del personal que deuria

traslladar-se a aqueix Municipi per a enllistar-la i recollir-la, corrent de compte vostre,

les despeses que això origini, a més de les sensacions de caràcter legal a que la vostra

morositat hagi donat lloc.

Visqueu molts anys.

Barcelona, 30 d’Octubre de del 1937.

El Cap del Servei Central d’Estadística.

Sr. Alcalde de Camprodon

13- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18: TEL. 16445

Barcelona

Secció intervenció

Número 3168

16


Treball de recercaAnnex

Adjunt us tornem les relacions dels mesos de juliol, agost i setembre per tal que us

ajusteu a aquestes indicacions. Al tornar a enviar-les indiqueu en l’adreça “Oficina

d’Intervenció”.

Per tal d’ocasionar-vos les mínimes molèsties i facilitar la tasca de les nostres

Delegacions i d’aquesta Oficina d’Intervenció, per la ràpida tramitació de les

liquidacions, us preguem que atengueu al següent:

Les relacions, tant les nominals com les numèriques, es faran sempre per triplicat i

s’enviaran formant un sol plec, de l’1 al 5 de cada mes, a la respectiva Delegació

Regional.

S’emplenaran tots els mesos els encasellats que figuren als fulls de relacions nominals,

seguint les instruccions que hi ha al començament. Els esmentats impresos es facilitaran

en aquest Comissariat i a totes les nostres Delegacions.

Les baixes que es produeixin dels del mes a liquidar, s’anotaran en l’encasellat

d’observacions, on caldrà fer constar el dia de la baixa i el poble al qual és traslladat el

refugiat.

Les relacions hauran de portar sempre la signatura de l’Alcalde de la població i el segell

del Municipi.

Ensems, us comuniquem que aquest Comissariat girarà periòdicament visites

d’inspecció per tots els Ajuntaments de Catalunya, per la qual cosa us preguem

d’atendre-us estrictament a les instruccions abans esmentades i a totes les disposicions

que es donin referents als refugiats.

Visqueu molts anys

Barcelona, 1 de novembre del 1937

A l’Ajuntament de Camprodon

EL SECRETARI GENERAL

14-CONSELL MUNICIPAL DE PUIG-ALT TER

Presidència

Per la Delegació d’Astúries a Barcelona, ens han estat sol·licitades les dades que a

continuació us esmento:

17


Treball de recercaAnnex

Una família composta per Teresa Medio Valdés i quatre fill de 12, 11, 9 i 7 anys

respectivament, acompanyada d’una germana i el sogre de Teresa anomenat Andreu

Posada Remis.

Un altre família que van junts composta d’Argentina Menendez i tres fills de 9, 5 i 3

anys respectivament.

Els veieren a Ribes el dia 15 fins al 18 de setembre.

Andreu Posada Remis sosté correspondència amb el Consolat de Baiona. Són de

Villaviciosa (Astúries) i sortiren a Gijón.

I com sia que en aquesta Presidència no consta cap dada que faci referència als

individus esmentats, us prego que en cas de saber-ne quelcom, ho notifiqueu a aquesta

Presidència a l’objecte de comunicar-ho a la Delegació esmentada.

Puig-Alt Ter 3 novembre de 1937

El President del Consell Mpal.

Al Ciutadà Alcalde de l’Ajuntament de Camprodon

15- SOCORRO ROJO INTERNACIONAL

Correspondencia del Combatiente

Madrid 8-11-37

Sr. Alcalde de Camprodon:

Muy Sr. Mío, el que tiene el honor de dirigirle estas cuatro letras es hijo de unos

compañeros que están evacuados en esa localidad. Y habiéndoles escrito hace bastantes

días a mis padres y no tener contestación de ellos, es por lo que tomo el atrevimiento de

molestar a V. por si les hubiese ocurrido alguna novedad a mis padres y un hermano,

pues es el caso que mi madre está delicada y temo le haya ocurrido alguna novedad.

Mis padres se llaman José Flores y Carmen Moncada, residentes en el Hotel

Ricat [Rigat], por lo que le agradecería me comunicase si les ocurre alguna novedad.

18


Treball de recercaAnnex

Mi dirección

José Flores

Favor espero me conceda, se despide de V. con un saludo antifascista.

Calle de Gerona nº7 bajo

Presidente Vafleros (Madrid)

16- Camprodon de Madrid, núm. 50422, palabras 33, depositado el 8 a las 18

Delegado Evacuación Madrid a Alcalde. Ruego me comunique noticias de la refugiada

en esa localidad Irene Pérez que desde hace tres meses no se sabe noticias de ella.

17- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comisaría d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18: TEL. 16445

Barcelona

Secció expedicions

LEONOR MEROCHO BILBAO

LUCIA MEROCHO BILBAO

EMILIA BLANCO SUAREZ

MERCEDES GARCIA CHAMORO

RAMON LOPEZ

MIGUEL OLIVARES

JESUS IGLESIAS GARCIA

RAFAEL IGLESIAS GARCIA

GLORIA IGLESIAS GARCIA

TRINIDAD MARTI RIVERA

TRINIDAD VARGAS BRICK

ELISA MAYANDA BRUNO

19


Treball de recercaAnnex

AMELIA LLORCA SANS

ANGELES ORUBE

MANUEL DIAZ RODRIGUEZ

Us preguem que vulgueu fer els aclariments que calguin per tal de saber si els refugiats

que s’esmenten al marge es troben en aqueixa població o en alguna altra de la vostra

comarca, puix que tenen familiars que ens ho han demanat i al nostre fitxer no hi

consten. Esperem una propera contesta. (1).

Barcelona 10 de Novembre 1937.

EL SECRETARI COMARCAL.

(1). Secció de transports i expedicions.

Al ciutadà alcalde de Camprodon

18- Contestant el vostre comunicat de data 10 del present, i fets els esbrinaments

necessaris no troben en les llistes de refugiats en aquesta població ni encontorns cap

dels noms que s’esmenten al marge de vostra data comunicació.

Visqueu molts anys.

Camprodon a dotze de Novembre de 1937.

L’Alcalde

Ciutadà Secretari general de la Secció de Transports i expedicions de la Comissaria

d’Assistència als Refugiats

19- Còpia de l’Ordre de l’honorable Senyor conseller primer de data 13 de Novembre

del 1937 publicada en el Diari Oficial del 14 del mateix mes.

ORDRE

L’apartat primer de l’Ordre del Conseller Primer del 17 de març del 1937 i

circulars refoses del Servei Central d’Estadística del 19 d’abril (Diari Oficial del 22),

20


Treball de recercaAnnex

disposen que els Ajuntaments en fer tramesa al Servei Central d’Estadística de la

Generalitat, del resum corresponent a la rectificació anual del Padró d’Habitants, per tot

el 30 d’abril últim, consignaran al mateix full del resum, el nombre de Refugiats de

Guerra registrats al terme el 31 de març del corrent any, disposició reiterada per l’Ordre

de la presidència del 29 de juny últim.

Com sigui que el 31 de desembre eren ja molts, els Ajuntaments de Catalunya

que allotjaven Refugiats, els quals havien d’ésser registrats en la rectificació diària que

disposa l’art. 39 de la llei Municipal de Catalunya en la població de fet, com a

transeünts, i convenint als efectes de l’estudi de la fluctuació de la població de

Catalunya, conèixer el contingut d’increment degut als Refugiats, a proposta del Servei

Central d’Estadística.

HA RESOLT:

Primer.- Els Ajuntaments en trametre al Servei Central d’Estadística, el Resum

de la Rectificació del Padró d’Habitants, corresponent al 31 de desembre del 1936,

inclouran en la població de fet, els Refugiats de Guerra, expressant a part, en els models

que facilitarà l’esmentat Servei, el nombre de refugiats.

Segon.- Els Ajuntaments que no hagin tramès al Servei Central d’Estadística les

dades referents als Refugiats de Guerra, que allotgessin el 31 de març d’enguany, ho

faran en els impresos que lliurarà a l’efecte l’esmentat Servei.

Tercer.- Així mateix s’expressaran els Refugiats de Guerra en el resum numèric

corresponent a la rectificació del Padró, corresponent al 31 de desembre del 1937.

BARCELONA, 13 de novembre del 1937.

El Conseller Primer,

JOSEP TARRADELLAS

20- MINISTERIO DE TRABAJO Y ASISTENCIA SOCIAL

OCEAR

Evacuación

21


Treball de recercaAnnex

Insisto nuevamente en que me diga el paradero de IRENE PÉREZ PÉREZ que,

según manifestación de sus familiares, vivía en esa localidad, calle Valencia nº 17 (bis),

y que desde hace más de tres meses no se tienen noticias de ella.

Mardid, 13 de noviembre 1937

El Delegado de Evacuación

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Camprodon (Gerona).

21- El portador del present, Antonio Veiga Quintia, enviat a aquesta vila pel Vis.

Almirall Cap de la Base Naval Principal de Cartagena per tal d’assistir-lo com a refugiat

i essent un individu sol i per tant difícil d’agrupar-lo en família i no havent-hi per altre

part, en aquesta vila menjadors públics, no és possible acollir-lo i és per això que em

permeto enviar-vos el a fi de que disposeu d’ell.

Visqueu molts anys

Camprodon a quinze de Novembre de 1937

L’Alcalde

Honorable Comissari d’Assistència als Refugiats

22- Generalitat de Catalunya

Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18. Tel: 16445

Barcelona

S’han presentat, procedents d’aqueixa població i sense previ avís, les refugiades

ANTONIO VEIGA QUINTIA, per a passar uns dies a Barcelona, per assumptes

particulars.

Com aqueix Ajuntament, són molts els qui ignoren el trastorn que causen lliurant

permisos contravenint el que és disposat pel Comissariat, i sense calcular que en aquest

22


Treball de recercaAnnex

moment en què hi ha dies que ens arriben de cinc mil a set mil refugiats; també ens

veiem obligats a resoldre assumptes subtils i que podrien resoldre’s per

correspondència, vénen a Barcelona, i, degut a les causes explicades, no se’ls pot

atendre.

Per tal d’evitar totes aquestes molèsties per al Comissariat, s’envia a totes les

localitats la circular que s’adjunta.

Des d’avui, atès que per molts Ajuntaments no es compleixen les ordres que de

la dita circular dimanen, seran descomptats els dies d’absència de la seva localitat, de

les relacions que s’envien per cobrament de despeses al Comissariat, a més de l’import

dels transports de ferrocarrils o autoòmnibus, que aniran a càrrec de l’Ajuntament, puix

que les llistes de trasllat no van a càrrec de l’Estat, com sembla, sinó que a fi de mes les

hem de liquidar al Comissariat.

Esperem, doncs, que us subjectareu al que és disposat, i així evitareu uns

privilegis de què els refugiats, de mal efecte per a la població habitual, que si s’ha de

traslladar ha de pagar-se els viatges i la fonda.

dependència.

Sols en casos d’excepció permetreu els viatges, i prèvia consulta a aquesta

Barcelona 16 de Novembre del 1937

Al ciutadà Alcalde de CAMPRODON

El Secretari General

23- Contestando al Comunicado de esa Delegación de Evacuación Oficial, informo, que

Irene Pérez Pérez vive en esta villa en la calle y casa indicados y la cual, al ser

preguntada, dice no recibir ella tampoco contestación a las cartas que escribe a sus

familiares.

Camprodon, 19 de Noviembre de 1937

El Alcalde

Sr. Delegado de Evacuación, Madrid.

23


Treball de recercaAnnex

24- GENERALITAT DE CATALUNYA

Institucions d’Assistència Social

Delegació a Ripoll

COMISSARIAT D’ASSISTÈNCIA ALS REFUGITS

Per tal d’ocasionar-vos les mínimes molèsties i facilitar la tasca de les nostres

Delegacions i d’aquesta Oficina d’Intervenció, per a la tramitació de les liquidacions, us

preguem que us atengueu al següent:

1- Les relacions, tant les nominals com les numèriques, es faran sempre per

triplicat i s’enviaran formant un sol plec de l’1 al 5 de cada mes, a al respectiva

Delegació Regional.

2- S’emplenaran tots els mesos els encasellats que figuren als fulls de relacions

nominals, seguint les instruccions que hi ha al començament. Els esmentats

impresos es facilitaran en aquest Comissariat i a totes les nostres Delegacions.

3- Les baixes que es produeixen dins del mes a liquidar, s’anotaran en

l’encasellament d’observacions, on caldrà fer constar el dia de la baixa i el poble

el qual és traslladat el refugiat.

4- Les relacions hauran de portar sempre la signatura de l’Alcalde de la població i

el segell del Municipi.

Ensems, us comuniquem que aquest Comissariat girarà periòdicament visites

d’inspecció per tots els Ajuntaments de Catalunya, per la qual cosa us preguem

d’atendre-us estrictament a les instruccions abans esmentades a totes les

disposicions que es donin referent a refugiats.

Visqueu molts anys.

Ripoll 19 de Novembre 1937

Ciutadà Alcalde de CAMPRODON

EL DELEGAT DE LA REGIÓ VIª

25- SERVEI CENTRAL D’ESTADISTICA

Generalitat de Catalunya

20 Nov. 1937

24


Treball de recercaAnnex

Registre Nº 1320 de SORTIDA

Per tal de que procediu al seu compliment, se us acompanya còpia de l’Ordre del

Conseller Primer de la Generalitat de data 13 de novembre del 1937, (Diari Oficial 14

de Novembre del 1937), en la qual es fa referència a la inclusió dels Refugiats de

Guerra, en la rectificació diària del Padró d’Habitants, i a expressar llur nombre per

separat, en els resums anuals de l’esmentada rectificació del Padró d’Habitants del

1937.

EL CAP DEL SERVEI CENTRAL D’ESTADISTICA

Ciutadà Alcalde de l’Ajuntament de Camprodon

26- 20 Novembre. 1937

Monsieur le Maire de Dijon (Côte d’Or)

Mon cher Monsieur,

La nommée UMBON, refugiée du Pays Basque dans cette ville depuis quatre mois, est

tourmentée de douleur car depuis cinq mois elle ne sait rien de ses deux fils, sortis de

Bilbao avant la chute de cette ville et potés en France. Malgré les recherches qu’elle

porte faites elle n’a pu savoir où se trouvent ses petits enfants. La Delegation d’Euskadi

a Paris, vient de lui informer qu’a la ville de Dijon se trouve une petite fille nommée

ANA MARÍA GUTIERREZ, mais sans lui indiquer se c’est réellement sa fille qui

s’appelle MARIA GUTIERREZ UMBON.

Pourriez-vous, Monsieur le Maire, faire les démarches nécessaires pour savoir si cette

petite fille est en effet celle dont el s’agit et si la petite en question sait où se trouve son

frère appelé FREDERIC.

Je vous serai bien agréé, Mr. le Maire, que vous fessiez les démarches nécessaires pour

me donner une réponse favorable. Soyez bien sur que vous fairez une ouvre d’humanité

qu’une mère séparée du mari et de tous les siens vous agréera de tout cœur.

Pardonnez-moi ce dérangement et recevez, cher Monsieur, l’assurance de ma

considération la plus distinguée.

25


Treball de recercaAnnex

El Alcalde

Ci-joint, photos de la petite fille, celle de son frère Frederic et de leur mère.

27- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

CÒPIA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Secció Intervenció/G

Nº 3014

Rebut el vostre Ofici núm. 13 hem de manifestar-vos que el mes de setembre s’està

liquidant actualment, així és que dintre pocs dies podreu cobrar-lo.

Referent als mesos de juliol i agost, com sigui que tindran que incloure en liquidació

complementària per haver tramès les relacions amb retràs, no es liquidarà fins a últims

del proper mes de desembre.

En cas de necessitar urgentment diners podeu dirigir-vos a la Comissaria Delegada de la

Generalitat de Girona demanant us felicitin un avanç del que us correspon cobrar.

Barcelona, 25 de novembre de 1937.

A l’Ajuntament de Camprodon

El Secretari General

Signat: J. Puigdefàbreguas

28- Camprodon a 30 de Novembre de 1937.

26


Treball de recercaAnnex

AGENCIA GÓMEZ

Girona

Adjunt trobareu Comunicació nº 3014 de l’Intervenció del Comissariat d’Assistència als

Refugiats de Barcelona, signat pel Secretari General, J. Puigdefàbregas, segons el qual

s’autoritza a aquest Ajuntament de demanar un avanç del que correspon cobrar aquest

Ajuntament de les liquidacions de despeses fetes per als refugiats. Les quantitats

bestretes per aquest Ajuntament en els mesos Juliol, Agost, Setembre i Octubre, pugen

en conjunt

Pessetes: 20248.-

Us prego, vullgau dirigir-vos a aqueixa Comissaria Delegada de la Generalitat a Girona,

per tal de demanar aquest avanç i de poder ésser fins a la quantia de 10000 pessetes,

trametent-nos aquestes pessetes tant prompte us sigui possible, per tal de poder atendre

a les atencions d’aquest Ajuntament, retornant l’adjunt Ofici.

Us saluda amb afecte

L’Alcalde

29- D’acord amb la vostra Comunicació nº 1320 de data 16 del present mes, amb data

d’avui i dins plec separat em plau trametre-us el resum numèric de la rectificació del

Padró d’Habitants, corresponent al 31 de desembre de 1936, així com el nombre de

refugiats de guerra al 31 de Març d’enguany. També em plau enviar-vos el Quadern

auxiliar del Padró Municipal del 31 de març del 1936 i la rectificació de dit Padró al 31

de desembre de 1936 i Quadern auxiliar de dita rectificació.

Visqueu molts anys.

Camprodon a 30 de novembre de 1937.

L’Alcalde

Ciutadà Cap del Servei Central d’Estadística de la Generalitat de Catalunya.

30- Degut a un error de càlcul, que us prego vulgueu perdonar, la fulla de liquidació de

la relació numèrica de les altes i les baixes dels refugiats feta al 31 d’Octubre

27


Treball de recercaAnnex

proppassat, tramesa a aqueixa Oficina Administrativa, fiu equivocada, permetent-me

adjuntar-vos a la present nova fulla per triplicat convenientment esmenada per tal que us

serviu reemplaçar per aquestes les antigues fulles errades, restant-vos agraït a la

bestreta.

Visqueu molts anys.

Camprodon a 30 de Novembre de 1937

L’Alcalde

Ciutadà Cap de l’Oficina Administrativa d’Ajut als Refugiats de RIPOLL

31- GENERALITAT DE CATALUNYA

Institucions d’Assistència Social

Oficina Administrativa d’Ajut als Refugiats

Delegació a Ripoll

RAIMUNDO FERNANDEZ

CELEDONIA ROSADO

ANDRES RODRIGUEZ

Per la present sou pregat d’admetre en aqueixa Vila, als refugiats que s’esmenten al

marge, per tal de que puguin ajuntar-se amb la seva família ja que segons manifesteu en

el vostre Ofici nº28, no hi trobeu inconvenient.

Ripoll 2 de desembre del 1937

El Delegat de la Regió VIª

Ciutadà Alcalde de Camprodon.

32- D’acord amb la visita que va fer-vos ahir tarda el Secretari d’aquest Ajuntament em

plau transmetre-vos adjunt les relacions dels refugiats corresponents als mesos de juliol,

agost i setembre d’enguany que varen ésser tornades de Barcelona per tal de

complimentar-les amb la signatura i segell d’aquesta Alcaldia, adjuntant-vos també les

28


Treball de recercaAnnex

relacions, per triplicat, mes de novembre degudament ajustades a les indicacions

donades, i pregant-vos vullgau donar-l’hi el curs corresponent. Per altre banda, com sia

que per la Secció Intervenció dels Serveis d’Assistència Social de Barcelona amb

Comunicat de data 25 novembre proppassat Comunicació nº 2014, autoritzava a aquest

Ajuntament a demanar un avenç a la Comissaria Delegada de la Generalitat de Girona

de les despeses fetes per als refugiats, en els mesos juliol, agost, setembre i octubre,

quin import total puja a Pessetes 20.248.- nos diuen de Girona que per fer-nos aquest

avenç, tan necessari, necessiten que aqueixa Oficina de Ripoll trameti a Girona una

relació del import de les liquidacions a fer, per tal de poder fer a aquest Ajuntament

l’avenç dit. És per això que vos prego, vullgau enviar dites dades, a fi de poder percebre

el diner.

Agraït a la bestreta, us saluda afectuosament.

Camprodon a 2 de Desembre de 1937

L’Alcalde

Ciutadà Delegat de la Regió VIº, del Comissariat d’Assistència als refugiats, Ripoll

33- Contestant al Comunicat d’aqueixa Presidència de data 3 del proppassat que restà

traspaperat, tinc que comunicar-vos que cap de les famílies per les quals pregunteu, per

encàrrec de Delegació d’Astúries a Barcelona, es troben, ni han estat, refugiats a aquesta

vila.

Us saluda atentament

L’Alcalde

Camprodon a quatre de desembre de 1937

Al Ciutadà President del Consell Municipal de Puig Alt Ter

34- Trobant-se a aquesta vila les refugiades Maria Gutiérrez; Consuelo Contreras i

Angelina Contreras, formant una família, atacades de sarna i no contingent aquesta vila

els medis adequats per al seu tractament, segons tot es desprèn de l’informe de

29


Treball de recercaAnnex

l’Inspector Municipal de Sanitat d’aquesta vila, que va adjunt, us prego disposeu el llur

trasllat d’aquesta població a lloc més adient.

Camprodon a vuit de desembre de 1937

L’Alcalde

Ciutadà Secretari de la Comissió Executiva de Sanitat als Refugiats, Barcelona.

35- És per comunicar-vos que la refugiada a aquesta vila, Santa Redondo Herran

demana traslladar-se a Valencia junt amb altres refugiades de Seguries de Ter, a quin fi,

prega se l’hi traslladi el subsidi a aquella població així com també que se l’hi lliuri

gratuïtament el passatge des de Puig Alt de Ter a Valencia, això que vou comunicar per

tal de que disposeu el que cal contestar a la interessada.

Camprodon a 8 de desembre de 1937

L’Alcalde

Ciutadà Delegat de la Vegueria VIª del Comissariat d’Assistència als Refugiats, Ripoll

36- País Vasco

Departamento de Asistencia Social

Pi i Maragall 62

Barcelona 9 Diciembre 1937

CONSELL MUNICIPAL DE Camprodon

Muy Sres. míos:

Se ha presentado en este Departamento de Asistencia Social del Gobierno de

Euzkadi; la refugiada de guerra procedente del País Vasco,

Cacilia OLAIZ GORASTIDI - Ametlla del Vallès

manifestando su deseo de ser trasladada a Camprodon en donde se encuentran sus

familiares así mismo refugiados de guerra. El nombre del mayor de los mismos es,

Felipa URIGOTIA ALBENIZ

30


Treball de recercaAnnex

En espera de sus gratas órdenes sobre este asunto les saluda atentamente

Departamento de Asistencia Social

El Secretario General en funciones

[Anotació en llapis] no podem acceptar més refugiats a demés del clima molt fred

37- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18. Tel: 16445

Barcelona

Secció: expedicions

Número: -

Us preguem que vulgueu fer els esbrinaments que calguin per tal de saber si els

refugiats de la llista que s’acompanya es troben en aqueixa població o en alguna altra de

la vostra comarca puix que tenen familiars que ens ho han demanat i al nostre fitxer no

hi consten. Esperem una propera contesta. (1)

Barcelona, 10 de Desembre 1937

(1).Borrás-Secció Expedicions

Ciutadà Alcalde de Camprodon

38- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

El Cap d’Expedicions

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18. Tel: 16445

Barcelona

31


Treball de recercaAnnex

URGENT

LLISTA DELS REFUGIATS QUE SOUS PREGAT D’ESBRINAR EL SEU PARADO

Trinidad Rivera Marti

Trinidad Vargas Sryque

Leonor Merocho Bilbao

Lucia Merocho Bilbao

Emilia Blanco Suares

Merlold(?)s Garcia Callamorro(?)

Ramon Lopez

Miguel Olivares

Jesus Iglesis Garcia

Elisa Mayanda Bruno

Emilia Llorca Sanz

Angels Oruse

Francisca Per(ilegible) Pernanco

Baltasar Alonso Criado

Francisco Calvo Alonso

Aurora Criado Álvarez

[Anotació en llapis] No han estat mai a Camprodon

Notificar-ho a Borràs

Secció expedicons-comissariats

39- Contestant el vostre Comunicat de data d’avui, dec comunicar-vos que els refugiats

anotats en la llista que adjuntàveu, no es troben en aquesta Vila, no sabent si es poden

trobar en altres pobles de la comarca.

Us saluda atentament.

Camprodon a deu de Desembre de 1937

L’Alcalde

32


Treball de recercaAnnex

Ciutadà Cap d’Expedicions de la Comissaria d’Assistència als Refugiats, Barcelona

40- Contestando a su atenta del 9 corriente siento comunicar a Vd. que el número de

refugiados en esta Villa excede con mucho, a los que pueden en ella albergarse, mucho

más teniendo en cuenta los rigores del invierno y la falta de carbón o leña para calentar

las viviendas, todo lo que imposibilita a este Ayuntamiento admitir nuevos refugiados.

Le saluda atentamente

Camprodon a catorce de Diciembre

El Alcalde

Sr. Secretario General del Departamento de Asistencia Social del país Vasco

41- GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament d’Agricultura

[Anotat en llapis]

R 16/des/37

22 desembre 1937

Reenviades les relacions

Es deixa sentir la necessitat de conèixer periòdicament la producció agrícola del

país i de recollir-ne les seves dades, per a reformar els quadres estadístics que ens

indicaran la distribució de qualsevol producte, en informacions d’un interès general que

no hi pot mancar la col·laboració de les autoritats.

Atesos aquests raonaments que com veieu l’obtenció d’aquestes dades són

primordials i guia en tota economia, us enviem uns qüestionaris que fan referència a

l’existència i producció d’uns articles agrícoles determinats, agraint-vos ho especifiqueu

tal com és demanat.

33


Treball de recercaAnnex

L’informació és purament pera fins estadístics i ha de comprendre tot el terme

municipal i si les produccions que es demanen són inexistents en el terme, no deixeu per

això, de trametre’ns els qüestionaris amb l’observació corresponent.

Visqueu molts anys.

Barcelona 14 de Desembre de 1937

EL CAP DEL SERVEI D’ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENT

D’AGRICULTURA

42- Contestando a su Oficio nº 305 de fecha 4 del corriente, tengo que comunicarle que

llamados debidamente por medio de pregón todos los hombres militarizados,

procedentes de Asturias, existentes en este término Municipal, se han presentado hasta

la fecha solamente los tres individuos de la relación que acompaño, ignorando si existen

en mayor número, por no poseer este Ayuntamiento, Altas de residencia y no existir en

las relaciones de Refugiados que poseemos hombres comprendidos en la edad de 18 a

45 años.

Viva Vd. muchos años.

Camprodon a 16 de Diciembre de 1937

El Alcalde

Capitán del 31 Batallón de Carabineros-1ª Cía. Camprodon

43- GENERALITAT DE CATALUNYA

Institucions d’Assistència Social

Delegació a Ripoll

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Santa Redondo Herranz

Rebuda la vostra lletra del 8 del corrent, tinc a bé a comunicar-vos que la refugiada que

s’esmenta al marge està sens controlà en primer lloc per les vostres llistes o relacions

34


Treball de recercaAnnex

mensuals, per lo tant aquesta Delegació no la té controlada i referent als demes refugiats

que estan a Valencia no podem saber a que us referiu.

Espero que l’esmentada companya serà reclamada oficialment per ésser

traslladada a Valencia.

Ripoll 19 desembre 1937

El Delegat de la Vegueria Vº

Ciutadà Alcalde de Camprodon

44- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

JOSEP VILA DALMAU, Alcalde-President del Ajuntament de CAMPRODON,

autoritza a la ciutadana Carmen Sifré Cortés, veïna d’aquesta Vila, venedora de fruites i

verdures, per a que pugui adquirir setmanalment del mercat central del Born de

Barcelona les quantitats de fruites i verdures necessàries per atendre al subministrament

i proveïment del Hospital i nombrosos refugiats d’aquesta població, pregant als

responsables de Proveïments de dit Mercat Central donin, a la dita ciutadana, totes les

facilitats, per tal de poder adquirir les mercaderies esmentades, tant necessàries a

aquesta vila, mancada de dits queviures.

Camprodon a dinou de Desembre de 1937.

L’Alcalde

45- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Es posa en coneixement de tots els comerciants d’aquesta vila que aquells que refusin

admetre els tiquets de refugiats els hi serà clausurat l’establiment.

També se’ls hi comunica que passin per la casa de la Vila avui a les 3 i mitja de la tarda

amb els tiquets d’aquesta setmana, a on els hi seran pagats els tiquets de dues setmanes

passades.

Camprodon a 24 de Desembre de 1937

35


Treball de recercaAnnex

L’Alcalde

46- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Es posa en coneixement de tots els comerciants d’aquesta vila que aquella que refusin

admetre el tiquets de refugiats els hi serà clausurat l’establiment.

També se’ls hi comunica que passin per la casa de la Vila avui a primera hora de la

tarda amb els tiquets d’aquesta setmana, a on els hi seran pagats els tiquets de dues

setmanes passades.

Camprodon a 24 de Desembre de 1937.

L’Alcalde

47- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

S’avisa a tots els caps de casa, veïns, residents accidentals i refugiats que presentin

relació escrita de tots els individus de llurs famílies (noms, edat i domicili), per tal de

renovar les targes de racionament, avui dimarts de 5 a 7 de la tarda i dede 11 a 12

matí i de 5 a 7, als baixos de la Casa de Vila, a on retornaran també les targes actuals.

Camprodon a 28 de Desembre de 1937

L’Alcalde

[Traduïda també al castellà]

36


Treball de recercaAnnex

3. Correspondència del 1938

1- En contestación al Comunicado de ese Centro de Reclutamiento, Movilización y

Instrucción de fecha 31 de Diciembre pasado, me es grato comunicar a V.S. que en este

término municipal existen dos iglesias; una de ellas habilitadas como depósito del ramo

de Construcción estando la otra libre, no existiendo conventos, ni escuelas disponibles,

existiendo en los pueblos limítrofes iglesias, sin saber si está o no habilitadas.

Camprodon, 3 de Enero de 1938

El Alcalde

Sr. Jefe del Centro de Reclutamiento

2- D’acord amb la circular d’aqueixa Comissió Executiva de Sanitat dels Refugiats,

aquesta Alcaldia li plau enviar una relació dels refugiats subsidiats per aquest

Ajuntament així com el qüestionari degudament emplenat pel metge inspector

municipal, on figura l’estat sanitari dels dits refugiats a aquesta vila.

Camprodon, 14 de gener de 1938

L’Alcalde

Sr. Secretari de la Comissió Executiva de Sanitat dels Refugiats, Barcelona

3- Ante la escasez de combustible para esta población y los 141 refugiados instalados en

locales más propios para el verano que del invierno por una parte, y por otra también

para emplear algunos jornales para los obreros de paro forzoso de esta localidad, ruego

a V.S. se sirva concedernos el permiso correspondiente para la poda normal de los

árboles (plátanos), ambos lados de la carretera de Ripoll a la Frontera entre los kms. 24

y 25 comprendidos.

Viva V.S. muchos años.

Camprodon a 21 de Enero de 1938.

37


Treball de recercaAnnex

El Alcalde

Sr. Director del Servicio de Obras Públicas, GERONA

4- DEPARTAMENT D’ECONOMIA

Consell General de la Indústria Química

Federació Econòmica d’Olis, Grasses i Sabons

Muntaner, 240 – Barcelona

En constituir-se aquesta Federació Econòmica d’Olis, Grasses i Sabons una de

les tasques que ha cregut haver d’emprendre amb el màxim d’urgència és la de

preocupar-se de l’abasteixement del sabó en tot el territori de Catalunya.

És doncs per aquest motiu que us adrecem el present comunicat pregant-vos ens

trameteu tot seguit una relació dels habitants que té actualment aqueix poble, per tal de

tenir una orientació en iniciar les gestions pertinents.

Com sigui que després de moltes gestions podrem ja començar a repartir sabó

dintre de 8 o 10 dies, sempre que disposem de la relació esmentada, sou pregats de

trametre-la inmediatament,

Barcelona, 24 de gener del 1938

Per la FEDERACIÓ ECONÒMICA D’OLIS, GRASSES I SABONS

5- GOBIERNO DE EUZKADI

Asistencia Social

Álvarez de Castro, 8.- Tel. 479

GERONA

38


Treball de recercaAnnex

25 Enero 1938

[Anotació en llapis] Enviado día 31 Enero 1938

Habiendo tenido conocimiento esta Delegación que los refugiados vascos se

encuentran en malas condiciones respecto a ropa, y aunque hemos comunicado al

Delegado de Euzkadi en Ripoll se informe sobre ese particular, le rogamos tenga a bien

enviarnos una relación urgente de los refugiados vascos que se hallan en esa, indicando

edades y sexo.

Le saluda atentamente

EL INSPECTOR DE ASISTENCIA SOCIAL DE EUZKADI EN GERONA

[Anotació en llapis] además unos 30 evacuados

Responsable de Camprodon Emilio Fernández Revillo, Torre Parellada, Paseo Font

Nova.

6- És per comunicar-vos la precària situació de les Finances d’aquest Ajuntament de la

meva Presidència, degut únicament als desproporcionats avenços que ha tingut que fer

la Tresoreria per pagar els subsidis als nombrosos refugiats a aquesta vila, avenços que

des del 1r de juliol del 1937 a final de mes de gener d’enguany sumen: pessetes 45378

de les quals, aquest Ajuntament n’ha percebut solsament la nòmina corresponent al mes

de setembre de 1937 d’una importància de 6768 pessetes. Havent recorregut mantes

vegades, ja a la Comissaria Delegada de la Generalitat a Girona, ja aqueixa Comissaria

Central, ja finalment al Comissariat d’Assistència als Refugiats de Ripoll, coneixement

de vos, per tal que disposeu ens siguin pagats els importants, per aquest Ajuntament,

avenços fets, ja que altrament es veurà aquesta reparació Municipal en la abslouta

impossibilitat d’atendre d’ací en davant, als refugiats, això que podria portar a una greu

pertorbació.

Visqueu molts anys pel bé de Catalunya.

Camprodon, 25 de gener de 1938

L’Alcalde

39


Treball de recercaAnnex

Ciutadà Comissari d’Assistència als Refugiats, Barcelona

7- Com sigui, que varen venir a aquesta vila els Delegats d’aqueixa Comissaria, els

ciutadans Victor Artis i Francesc Fabregas per treure unes fotografies de les noves

Escoles d’aquest Municipi, tant de les edificacions, com de les notables pintures murals,

“frescos” amb que estan adornades, us prego vullgau disposar siguin trameses a aquest

Ajuntament, algunes col·leccions completes dels dits clixés tirats, per tal de poder

trametre, amb objecte de propaganda de les Escoles fetes a Espanya, a algunes Revistes

estrangeres, que les tenen sol·licitades a aquest Ajuntament, entre altres “The Studio” i

“Commercial Art” de Londres.

Visqueu molts any per Catalunya i per la República.

Camprodon a 3 de febrer de 1938.

L’Alcalde

Honorable Comissari de Propaganda de la Generalitat de Catalunya

8- GENERALITAT DE CATALUNYA

Junta Regional de Proveïments

VI REGIÓ

Vic

Obeint ordres rebudes del Govern Central, és necessari que en el termini de 10

dies a partir del d’avui, sens excusa ni dilació ens envieu una declaració jurada del cens

de població del vostre Municipi i que destriareu en la forma que segueix:

Ajuntament.

Habitants fixes i per tant amb carta de racionament extesa pel vostre

Nombre de refugiats.

Població flotant.

40


Treball de recercaAnnex

Nombre d’habitants que com a cooperadors pertanyen a alguna Cooperativa de

Consum adherida a la Federació Nacional de Cooperatives i, finalment, el resultat

TOTAL del cens.

Tingueu present que ho podran figurar com a compresos en la població flotant

els individus de tipus Militar, com Carrabiners, etc. etc. i que ja siguin directament

proveïts de queviures pels seus Cossos respectius o bé per Intendència Militar.

Per tal de que no pugeu al·legar ignorància, s’ús prevé que és propòsit del

Govern Central fer practicar quantes investigacions cregui oportunes per tal

d’assegurar-se de la veracitat de les declaracions fetes pels Ajuntaments prevenint que

qualsevol falsedat serà severament sancionada excloent, inclús, del repartiment de

queviures el Municipi que incorregués en aquesta falta greu.

Esperant que sabreu complimentar çó que us demanem i amb l’urgència

requerida, restem vostres i de la causa antifeixista.

Vic, 10 de Febrer de 1938

Per la Junta Regional de Prov.

Firmat

Damià Balmes

Al Ciutadà Alcalde del Ajuntament de Camprodon

9- Contestant el vostre escrit de data 24 de gener de 1938, em plau comunicar-vos que

el nombre d’habitants que té actualment aquesta vila de Camprodon és de 1930, suma

que es descomposa com segueix:

Habitants fixes: 1350

Habitants accidentals: 441

Refugiats subsidiats: 139

o sigui, al total de 1930 habitants.

Camprodon a 14 de febrer de 1938.

L’Alcalde

41


Treball de recercaAnnex

Ciutadà Cap del Consell General de la Indústria Química, Barcelona

10- Complimentant la circular d’aqueixa Junta Regional de Proveïments, l’Alcalde-

President de l’Ajuntament de Camprodon, certifica, que els cens total actual d’aquesta

vila, tancat el 10 de febrer de 1938, és de 1930 habitants, la qual suma es descomposa

de la manera següent:

Habitants fixes: 1350

Residents accidentals 441

Refugiats subsidiats 139

Total del cens, 1930 habitants

Del nombre dels habitants fixes, 210 pertanyen a la Cooperativa de Consum de

Camprodon, però, tant aquests 210 socis de la Cooperativa, com els 139 refugiats; aixis

com també els 441 residents accidentals i és clar, el resto dels habitants fixes,

posseeixen tarja de racionament, incloent en aquest nombre 10 Agents de Policia.

No estan compresos en el cens, els 20 a 25 carrabiners com a individus, però, si estan

compreses, i tenen carta de racionament, les famílies llurs.

I per a què consti, als efectes demanats en la supradita circular, expedeixo la present a

Camprodon a 14 de febrer de mil nou-cents trenta vuit.

L’Alcalde,

Ciutadà Cap de la Junta Regional de Proveïments, VI Regió, Vic

11- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18. Tel: 16445

Barcelona

Registre General –SORTIDES nº 808

42


Treball de recercaAnnex

En contestació al vostre Ofici nº 85 que hem rebut del vostre Ajuntament, tinc a bé a

manifestar-vos que els mesos d’agost, octubre, novembre i desembre ja estan liquidats i

per tant podeu reclamar els abonaments a la Comissaria Delegada de la Generalitat de

Girona.

Ripoll 16 de febrer de 1938

El delegat de la Vegueria VIº

(Anotacions en llapis)

Juliol 3109,35

Agost 2750

Octubre 7572

Nov. 8090

Desembre 8582

12- En compliment al vostre comunicat 7.015/P de data 14 del proppassat mes de

febrer, han estat inclosos en la nòmina de subsidis d’aquest Ajuntament de la meva

Presidència els refugiats que esmentàveu al marge del vostre dit Comunicat, si bé tinc el

deure d’advertir-vos que essent el cens d’aquesta població de 1316 habitants de dret,

segons l’empadronament municipal que degudament varem enviar a l’Estadística de la

Generalitat, i sumant el nombre de refugiats acollits a aquesta Vila 143 individus, a fi

del mes de febrer, no podia aquest Ajuntament acceptar-ne de nous, molt menys, que

segons vareu prometre, consultaríeu sempre abans de carregar-nos amb noves

assistències, ja que degut al retràs en què ens són abonades per la Generalitat (estan

pendents de cobrament els mesos de Novembre, Desembre de 1937 i els dos mesos

d’enguany) representa per aquest Municipi una càrrega molt feixuga, raó per la qual, us

demano, que procureu rebaixar el cupus dels refugiats, enviant-los a altres Municipis,

potser amb millors mitjans que els de Camprodon, on ja sabeu, no hi ha terme municipal

que produeixi mancat com està de terres de conreu i amb les poques indústries casi totes

en atur forçós. A més em permeto recomanar a aqueix Comissariat d’Assistència als

Refugiats, que procuri indagar, si tots els acollits al subsidi, en tenen verdaderament el

dret, ja que aqueix Comissariat deu tenir els mitjans per esbrinar-ho, quals Locals,

doncs que signes aparents, molts dels considerats com a subsidiables, sembla que

43


Treball de recercaAnnex

perceben altres ingressos o remuneracions, que fa, en justícia, que no deurien percebre

subsidi que tenen assignat per part d’aqueixa Comissaria.

Visqueu molts anys.

Camprodon a 1 de març de 1938

L’Alcalde

Al Ciutadà Cap d’Oficines del Comissariat d’Assistència als Refugiats, Barcelona.

13- Us trameto adjunt relació dels refugiats a aquesta vila, per triplicat i referent al mes

de febrer del 1938. En quan fa referència al vostre Comunicat nº 808 de data 16 del

proppassat mes de febrer pel que manifestàveu que volia reclamar l’abonament de les

nòmines de refugiats fins el mes de desembre del passat any, a la comissaria Delegada

de la Generalitat de Girona, dec comunicar-vos que solament varen ésser abonades les

nòmines fins el mes d’octubre, mancant per tant els mesos de novembre, desembre,

gener i febrer, pregant-vos per tant vullgau fer en que calgui, a fi de que siguin pagades

a aquest Ajuntament, el qual, degut a aquests avenços extraordinaris que ha vingut fent

per les atencions dels refugiats, es troba la seva Tresoreria en una situació angoixosa,

sense poder atendre a les despeses normals del seu Pressupost, xo que pot portar a

aquest Ajuntament a una situació inaguantable.

Camprodon a 1 de març de 1938

L’Alcalde

Cap Delegat de la Vegueria VIª de Ripoll

14- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Delegació de la Vegueria VI

Ripoll

44


Treball de recercaAnnex

Registre General

SORTIDES

Nº 837

Rebut el vostre Ofici amb data 1 de març, tinc a bé a comunicar-vos que els

mesos que amb ell esmenteu varen ésser enviats a Barcelona pocs dies després d’haver-

los rebut, així és que podeu passar pel Comissariat d’Assistència als Refugiats i

demaneu pel Cap de Comptabilitat ja que us pagarà els mesos complerts o part d’ells.

Ripoll 2 de març 1938

El Delegat de la Vegueria VIª

Signat: J. Senón Vidal

Ciutadà Alcalde de CAMPRODON

15- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Es fa saber que segons Ordre del Ministeri de Defensa Nacional de la República, totes

els treballadors de tota mena d’aquest terme municipal compresos des dels 18 als 45

anys no inclosos en les lleves ja cridades a files, deuen presentar-se demà dijous i

divendres de 9 a 12 i de 3 a 6 als llurs respectius Sindicats a què pertanyen, a fi

d’inscriure’s, donant nombre de famílies i el treball a què es dediquin, advertint que de

no presentar-se incorreran en el delicte de deserció.

Camprodon a dos de març del 1938

L’Alcalde

16- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

45


Treball de recercaAnnex

D’ordre del Ministeri de Defensa Nacional de la República i per contestar dintre d’un

plas màxim de tres dies teniu que trametre a aquesta Alcaldia tres relacions jurades en

les quals hi fareu constar en la

PRIMERA: La totalitat de obrers en atur forçós amb residència a aquesta Vila tant si

són veïns evacuats o refugiats, i pertanyents al vostre Sindicat en les edats de 18 a 45

anys i que no siguin inclosos en les lleves ja cridades a files.

SEGONA: En aquesta hi incloureu tots els obrers que no estiguin en atur forçós

perteneixents al ram de construcció i similars.

I en la

TERCERA: Els treballadors de la terra que no estiguin en atur forçós.

Tinc que advertir-vos que aquells dels demanats que ni s’inscriguin en les

relacions incorrerien en el delicte de deserció per tant us prego emplenar les relacions

que us són demanades amb la mateixa exactitud.

Les dades sol·licitades de cada individu són les següents: Nom i dos apellidos;

edad; si tenen família al seu càrrec i en aquest cas nombre de familiars o si no en tenen;

Professió o ofici.

Es consideraran com obrers en atur forçós tots aquells que treballin menys de 20

hores setmanals.

Aquestes dades demanades pel Ministeri de Defensa Nacional són per la recluta

obligatòria per a cobrir les plantilles de tropa dels Batallons de Obres i Fortificacions

així com les Unitats de Camins.

Us adverteixo també que al deixar de trametre les relacions que us demano

dintre del termini de tres dies incorreríeu en el delicte de desobediència militar.

Al Ciutadà

SALUT

17- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Camprodon a 2 de Març del 1938

L’Alcalde

Oficina Administrativa d’Ajut als Refugiats

46


Treball de recercaAnnex

Delegació a Ripoll

Us retornem les llistes dels refugiats que teniu acollits al vostre Poble ja que hi

manquen la darrera població a on residien, l’any que varen arribar i el mes que són.

Esperant que ens les enviareu lo abans possible per enviar-les a Barcelona per a

què les comprovin pel cobro.

Ripoll 4 de Març del 1938

[Anotació en llapis] retornades el dia 7 de Març del 1938

18- Necesitando para el consumo de los 1350 habitantes de esta población, más 441

residentes accidentales (la mayoría evacuados de zonas de guerra) y de los 143

refugiados subsidiados por este Ayuntamiento; en total 1930 habitantes, 500 kilos de

naranjas semanales, ruego a Vd. Se sirva ordenar sean suministrados al Ayuntamiento

de mi Presidencia, aquella cantidad, como mínimo, para su debida distribución en esta

Villa.

Viva Vd. muchos años.

Camprodon a 4 de Marzo de 1938

El Alcalde

Sr. Delegado de la Delegación General de Abastos, Barcelona

19- Ruégole que a la mayor brevedad posible comunique a esta Alcaldía si el refugiado

Cándido Blasco Saenz y sus familiares que se hallaban esa población perciben algún

subsidio y en calidad de qué.

Premià de Mar, 7 de marzo de 1938

El Alcalde,

Joseph Cisa

47


Treball de recercaAnnex

20- Contestando al Oficio nº 55 de esa Alcaldía, debo comunicar a Vd. Que el refugiado

Cándido Blasco Saenz junto con sus familiares, en conjunto de 8 personas, han cobrado

hasta el último sábado el subsidio de 2 pesetas por día y por individuo, habitando en la

Plaza Dr. Robert nº 10 de esta villa.

Viva Vd. Muchos años.

Camprodon a 10 de marzo de 1938

El Alcalde

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de PREMIÀ DE MAR

21- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Delegació a la Vegueria VIª

Ripoll

Registre General

SORTIDES

Nº 855

JOSEP PINEIRA ROJO

Per la present sou pregat d’admetre en aqueixa Vila al refugiat que s’esmenta al

marge el qual afegireu a la nòmina de cada mes.

Ripoll 12 de març de 1938

El Delegat de la Vegueria VIª

[Anotació en llapis] Alta de dia 14 de març 1938

Ciutadà Alcalde de Camprodon.

48


Treball de recercaAnnex

22- Hemos recibido por mediación de “Ayuda Frentes de Andalucía” y donada por la

Central Sanitaria Internacional (Sección Sueca) la cantidad de MIL KILOS DE

HARINA, destinada a satisfacer las necesidades de hospitales y refugiados, quedando

muy agradecidos a los compañeros de Suecia, que con su ayuda y solidaridad fraternal,

nos estimulan a seguir luchando contra el invasor personificado en los regímenes

totalitarios deshumanizados para el perjuicio de nuestra civilización democrática.

Camprodon a 20 de Marzo de 1938.

El Alcalde

23- Ajuntament de Segúries de Ter

Vegueria de Vic

Comarca del Ripollès

El Comissariat d’Assistència als refugiats, Delegació de Ripoll, ha autoritzat a

aquesta Alcaldia per a admetre els refugiats residents en aqueixa localitat, SANTA

REDONDO, ROSA PASTOR I GERONIM PASTOR. Us prego vulgueu disposar el

trasllat dels esmentats ciutadans per al dia primer d’abril pròxim, des de dita data

figuraran en les nòmines d’aquest Municipi.

Salut i República

Segúries de Ter el 23 de març del 1938

L’ALCALDE

Ciutadà Alcalde de Camprodon

24- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Delegació a la Vegueria VIª

Ripoll

Amparo Garcia

Paquita Lozano

49


Treball de recercaAnnex

Conçol Lozano

Pilar Lozano

Per la present sou pregat d’admetre en aqueixa Vila als refugiats evacuats de les zones

de guerra de Lleida els quals afegireu a la nòmina de cada mes

Ripoll 30 de març 1938

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Ciutadà Alcalde de Camprodon

Signat: J. Senón Vidal

25- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Delegació a la Vegueria VI

Ripoll

Per la bona marxa de la tasca d’Assistència als Refugiats que les circumstàncies

exigeixen de tots els Organismes els quals està encomanada i per tal d’aconseguir la

màxima eficàcia i rapidesa en les nostres mútues activitat esperem que el vostre

Ajuntament cooperarà amb l’entusiasme merescut a la benefactòria obra que aquesta

Departament està desenvolupant. Per tant, confiem que sense que calgui insistir

complireu amb la part de tasca que us pertoca fe que les vostres relacions amb aquest

Comissariat esdevinguin normalment sistemàtiques i que tots puguem fer la nostra feina

sense perdre temps. Per aconseguir tot el qual us preguem seguiu puntualment les

següentes

INSTRUCCIONS

- En la primera ratlla posareu en lletres la quantitat de refugiats existents el dia

primer de mes. Seguidament ressenyareu en forma nominativa les Altes

produïdes durant el mes, posant totes les dades als encasellats corresponents dels

impresos.

50


Treball de recercaAnnex

- De la mateixa manera fareu constar les Baixes que hagin estat produïdes en el

mes, recalcant amb preferència la data d’arribada, el dia que s’ha produït la

baixa i també el motiu, i quan aquesta sigui per trasllat indicar sempre la

població on és traslladat el refugiat.

- En la última ratlla, abans de posar la data i la signatura en les relacions, es farà

constar en lletres el total que queda de refugiats en tancar la relació.

- El darrer dia de cada mes enviareu a aquesta Delegació una relació per triplicat.

- De la fidelitat i promptitud amb què vosaltres ompliu les instruccions que

cordialment.

acabem de senyalar depèn en gran part l’èxit de la tasca que ens és comú, per

tant, esperem no regatejareu els esforços que siguin necessaris.

Ripoll 30 de març 1938

Agraint-vos a la bestreta la vostra valuosa cooperació, us saluda

Ciutadà Alcalde de CAMPRODON

26- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

El Delegat de la Vegueria VIª

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Delegació a la Vegueria VIª

Ripoll

Signat: J. Senón Vidal

Per la present sou pregat d’admetre en aqueixa Vila als refugiats evacuats de les zones

de guerra de Lleida els quals afegireu a la nòmina de cada mes.

Ripoll 30 de març 1938

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Ciutadà Alcalde de Camprodon

Signat: J. Senón Vidal

51


Treball de recercaAnnex

27- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Núm. 146

Han produït BAIXA pels efectes de subsidi i de racionament d’aquesta Vila per passar

segons manifesten a residir a Seguries de Ter els refugiats que a continuació

s’expressen i a partir de la data del 1r d’abril del corrent, Santa Redondo Herrainz, Rosa

Pastor Redondo i Jeronimo Pastor Redondo.

Camprodon 31 de Març del 1938.

L’Alcalde

Ciutadà Delegat de la Vegueria VI del Comissariat d’Assistència als Refugiats, Ripoll

28- CERTIFICO: Que con esta fecha y ante mi presencia y autoridad, ha sido nombrado

por unanimidad por los refugiados acogidos en esta villa por Assistència Social, como

delegado interventor en el racionamiento de dichos refugiados, el ciudadano

CELEDONIO ROSADO BRAGADO, refugiado en esta villa, con domicilio en la calle

Valencia nº 17.

Y para que conste, expido la presente en Camprodon a 31 de Marzo de 1938

El Alcalde,

JOSE VILA DALMAU, Alcalde de la Villa de CAMPRODON

29- JOSÉ VILA DALMAU, Alcalde de la Villa de CAMPRODON,

CERTIFICO: Que con esta fecha y ante mi presencia y autoridad, ha sido

nombrado por unanimidad por los refugiados procedentes de Euzkadi en esta villa,

como delegado interventor en el racionamiento de dichos refugiados, el ciudadano,

FRANCISCO PADROSO SANCHEZ, refugiado en esta villa, con domicilio en la Plaza

de Santa María nº 8.

52


Treball de recercaAnnex

Y para que conste, expido la presente en Camprodon a 31 de Marzo de 1938.

El Alcalde

30- Josep Vila Dalmau Alcalde Presidente de la Villa de Camprodon.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy he sido nombrado substituto del delegado de los

refugiados acogidos en esta Villa por Assistencia Social y esmo interventor en el

racionamiento al Ciudadano Felix Fuentes Alcalá con domicilio en la Plaza D. Robert

N.10.

Y para que conste expide la presente en Camprodon a seis de Abril de mil novecientos

treinta y ocho

31- GENERALITAT DE CATALUNYA

Junta Regional de Proveïments

VI Vegueria

Via 6 (La Mercè) – Telèfon 74

VIC

Reg. 181

El Alcalde

Us preguem que feu nova llista de cens a l’objecte de que podeu incloure-hi el

nombre refugiats de telèfons i evacuats en general a l’objecte de que vinguin inclosos en

els futurs racionaments.

racionament.

Al mateix temps, també us preguem que interinament els esteneu la tarja de

Vostres i de la causa antifeixista.

Vic, 6 Abril 1938

Per la Junta Regional de Prov.

A l’Alcalde de l’Ajuntament de Camprodon

53


Treball de recercaAnnex

32- Per 22’750 kg de pa pels refugiats d’Euzkadi del dia 6 d’abril del 1938, 22’75 pts.

Per 12’750 kg de pa pels refugiats d’Assistència Social del dia 6 d’abril del 1938, pagat

12’75 pts.

Amparo García 8 pts

Paquito Lozano 8 “

Consol Lozano 8 “

Pilar Lozano 8 “

12,75

22,75

32

Total67,50 pts

32pts.

33- Señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Camprodon

Como resultado de la visita practicada en el día de hoy en Delegación de la Jefatura de

Sanidad del Ejército de Tierra, a los diferentes edificios de esta población que al dorso

se detallan, le participamos que quedan estos inusitados provisionalmente sin que deben

disponer de los mismos, hasta tanto que la repetida Jefatura resuelva sobre su utilización

o bien se desista de la aplicación de los mismos.

Camprodon, 8 de Abril 1938

(A l’altra cara de la carta)

Por la Jefatura de Hospitales Por la Jefatura de Sanidad

El capitán de Intendencia El Mayor Médico

Hoteles Guel [referint-se a l’hotel Güell]

Torre Maristany

Id. de los Hermanos Garcia [Nieto]

Id. de Cayetano Vilella

Id. Fraderas

54


Treball de recercaAnnex

Id. Miró

Id. Martin

Id. Guardiola

Id. Felip

Casa refugiados Telefonos

Hospital Provincial

Escuelas Graduadas

Torre Mas de Xexa

Id. Del Dr. Robert

Id. Villa Carmen

Id. Roig

Id. Vidal i Rives (actualmente quemada)

Casa Mateu

Casa Campa

Torre Serra

34- Tinc que fer-vos present la manca de conformitat d’aquest Ajuntament a la tramesa

d’evacuats de la Telefònica, que com vos sabeu, sols podia fer-se previ avís i

conformitat, donades ja sabeu les difícils condicions d’aquesta vila pel racionament, i

com sigui que encara que hi hagin estatges, això no autoritza el col·locar aquí nombre

de persones que després no hi ha mitjans per racionar, sou pregat a prendre les mesures

adients per tal de que aqueix personal de la Telefònica que va arribar aquí sense permís,

se’ls col·loqui, a la major brevetat a altres viles o pobles ja que en aquest Municipi no

els podem atendre.

Camprodon 9 d’abril de 1938

35- Ciudadano Presidente del Consejo Municipal de la Villa de Camprodon

PRESENTE

Muy señor nuestro:

55


Treball de recercaAnnex

Habiendo recibido esta Comisión de Refugiados de familiares Telefónicos, una

carta de ese Consejo Municipal, el cual Vd. preside, notificándonos lo que hay, respecto

a los recién llegados a esa Villa, evacuados de Lérida y familiares de empleados

telefónicos, y como sea que lo hicieron sin previo aviso o autorización, por parte de ese

Consejo, según Vd. nos manifiesta por escrito, o sea, que dichos evacuados no

solicitaron su instalación en esa Villa, nos vemos obligados a manifestarle que nada

tiene que ver con esta Comisión, ni Comité de Control, lo que con relación a ello Vd.

nos manifiesta. No obstante comunicaremos a los compañeros de Lérida, responsables

de sus familiares refugiados en ésa, lo que hay respecto al particular, con el fin de que,

ellos directamente, se entrevisten con Vd. y entre todos juntos ver la manera de subsanar

y remediar las dificultades que existan o pueden originarse con motivo de su estancia en

esa Villa. Por nuestra parte, y mientras se soluciona este pequeño conflicto, le

rogamos ponga de su buena voluntad – que no dudamos que la tiene – para que dichas

familias puedan salir airosas en lo que respecta al sustento de las mismas, máxime

teniendo en cuenta que son refugiados de Guerra, habiendo tenido que abandonar sus

hogares y utensilios para poder salvar sus preciadas vidas.

No dudando nos atenderá en nuestro ruego, le quedamos anticipadamente

agradecidos remitiéndole nuestros más sinceros y cordiales saludos Antifascistas.

POR LA COMISIÓN

Simeón Miguel (U.G.T.). José Angel (C.N.T.).

BARCELONA 12 DE ABRIL DE 1938

36- CONSELL MUNICIPAL DE VILADA

56


Treball de recercaAnnex

Tengo el gusto de comunicarle que en este refugio se encuentran los siguientes

refugiados procedentes del País Vasco. Félix Mújica Uriarte de 50 años y Ángel Ruiz de

48 años, cuales estaban en este refugio en plan de curación y como ahora ya se

encuentran completamente restablecidos desearían trasladarse a esta localidad, en donde

tienen diversos amigos y familiares.

En espera de sus agradables noticias, queda suya y de la causa.

Salud y República.

El Consejero de Asistencia Social

Vilada 12 de Abril 1938

Compañero Delegado del Refugio de Camprodon

37- CUERPO DE SEGURIDAD

32 GRUPO

128 COMPAÑÍA DE ASALTO

DESTACAMENTO DE CAMPRODON

Ruego a Vd. Se digne dar órdenes oportunas para que les sea extendidas tarjeta de

racionamiento a los familiares de la fuerza de este destacamento que al respaldo se

indican.

Salud y República

Camprodon 13 de Abril de 1938

El Tte. Comandante

Sr. Alcalde de Camprodon

Pablo Orovio

38- El Alcalde de la Villa de Camprodon, autoriza al peatón de Correos Francisco

Albanell, para que pueda transportar a esta Villa, dos paquetes de tornillos procedentes

de Francia, y destinados a las Escuelas de este Municipio rogando a las autoridades

competentes que no pongan obstáculo a dicho envío, por tratarse de una obra de cultura.

57


Treball de recercaAnnex

Camprodon a 13 de Abril de 1938.

El Alcalde,

39- Havent estat tramès a aquesta Alcaldia el comunicat que adjunt vos acompanyo del

Cos de Seguretat 32 Grup 128 Companyia d’Assalt Destacament de Camprodon per a

que les hi sigui lliurades les targes de racionament a tots els llurs familiars, per tant us

demano que prengueu les mesures oportunes per tal que les hi siguin subministrats els

queviures, pregant-vos retornar el dit comunicat del cos de Seguretat.

Salut

Camprodon 14 d’Abril del 1938

Ciutadà Cap de la Oficina Administrativa d’Ajut als Refugiats (Ripoll)

40- Contestando a su Comunicado de fecha 12 de los corrientes, debo manifestarle que

de ninguna manera podemos aceptar en esta villa mas refugiados, por tenerlos en

exceso, además de haber destinado aquí gran número de heridos de guerra, esperando

por tanto lo comunicará así a las citadas refugiadas.

Le saluda con afecto

Camprodon a 14 de Abril de 1938

Ciudadano Consejero de Asistencia Social, Vilada

41- Per ordre de l’Alcalde es fa saber que el proper diumenge, dia 17, deuen presentar-

se tots els minyons nascuts a l’any 1921, domiciliats, transeünts o residents accidentals

a aquesta Vila, a les deu del matí a la Casa de la Vila, per a llur allistament i talla,

corresponent a la lleva del 1942, advertint que els que de no presentar-se a l’allistament

seran considerats PRÒFUGS.

Camprodon a 14 d’abril de 1938

[Traduïda també al castellà]

58


Treball de recercaAnnex

42- EUZKADI’KO JAURLARITZA

GOBIERNO DE EUZKADI

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL

Paseo pi y Maragall, 62, pral.

BARCELONA

Debiendo cumplir cuantas órdenes dimanan de la Dirección General de Abastecimiento

para la distribución de víveres a nuestros refugiados, tengo el deber de comunicarle que

deberá remitir para el día 20 de este mes una relación nominal de los acogidos en ese

refugio CUATRIPLICADA.

Durante los días del 25 al 28 serán retirados los géneros correspondientes a cada

comedor o refugio. El encargado de esta misión que para el día 30 no haya retirado la

mercancía perderá su derecho y será de su exclusiva responsabilidad los perjuicios que

se irreguen a los refugiados.

Los casos de fuerza mayor que impidan cumplir estos acuerdos en los días

fijados serán comunicados con la máxima urgencia a esta sección de subsidios para su

debida comprobación.

Esperando de todos la ayuda y sacrificio necesario para el mejoramiento del

refugiado a quienes todos nos debemos.

Le saluda atentamente

Barcelona, 16 de Abril de 1938

GOBIERNO DE EUZKADI

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL

El Jefe se Subsidios

Administrador del Comedor de CAMPRODON (Gerona).

43- Generalitat de Catalunya

59


Treball de recercaAnnex

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18. Tel: 16445

Barcelona

PILAR HERNANDEZ

MANUEL HERNANDEZ

ROSARIO HERNANDEZ

Pel present us preguem, inclogueu a les nòmines de refugiats per als efectes de subsidi

diari, els companys que s’esmenten al marge, els quals fa temps que es troben acollits a

la vostra localitat vivint pel seu compte, soca que ja no els és més possible.

Barcelona, 16 d’abril del 1938

EL DELEGAT DE LA 1ª REGIÓ

[Anotació en llapis] Donats d’alta de racionament del dia 16 d’abril de 1938

AL CIUTADÀ CONSELLER DE GOVERNACIÓ D’ASSISTÈNCIA SOCIAL DE

CAMPRODON.

44- Generalitat de Catalunya

Institucions d’Assistència Social

Oficina Administrativa d’Ajut als Refugiats

Delegació a Ripoll

Per la present us enviem els refugiats que s’esmenten al marge procedent de les zones

de guerra evacuat de Lleida i Tortosa, el qual afegireu a la nòmina de cada mes.

Ripoll 17 d’abril 1938

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Signat: J. Senòn Vidal

[Anotació en llapis] Donats d’alta de racionaments del dia 17 d’abril de 1938

Ciutadà Alcalde de Camprodon

60


Treball de recercaAnnex

45- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18. Tel: 16445

Barcelona

Rebut el vostre Ofici data 14 d’abril tinc a bé a comunicar-vos que referent a la tarja de

racionament la qual esmenteu amb el vostre comunicat, no és incumbència nostra, per

ésser els familiars d’un guàrdia que tenen sou i viuen pel seu compte, si es tractés

d’evacuats podríem fer l’autorització d’altes de refugiats.

Ripoll 18 d’abril del 1938

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Signat: J. Senòn Vidal

Ciutadà Alcalde de Camprodon

46- En contestación a la solicitud formulada por Vd. en nombre de la Federación de

Cooperativas de España, confirmada por el telegrama de fecha 26 de los corrientes del

“Comissariat d’Assistència als Refugiats” de Barcelona, para que pueda instalarse en

esta población algunas colonias infantiles de tránsito, pláceme comunicarle que puede

disponer de los edificios siguientes de este término municipal TORRE ARMANGUÉ Y

TORRE CONDE; debiendo manifestarle que ante las dificultades existentes en esta

villa, por el racionamiento, este Ayuntamiento no puede comprometerse a abastecer

dichas colonias, que dejo a cargo de esa Federación de Cooperativas, aunque está

dispuesto a ayudarles en cuanto de sus posibilidades dependa añadiendo además, que en

cumplimiento del telegrama citado, de procurarles colchones y enseres para dichas

colonias, deben Vds. Autorizarme debidamente por oficio o telegrama, para proceder a

61


Treball de recercaAnnex

la incautación de los citados objetos y a nombre de esa Federación o “Comissariat” que

se encuentran en el Hotel Rigat de ésta.

Salud y República

Camprodon a 27 de Abril de 1938

El Alcalde

Ciudadano Rodolfo Viñas, Delegado de la Federación de Cooperativas de España

[hi ha un telegrama referit a aquest correu del tot il·legible, referint-se al Doctor

Armengol y a un tal senyor Conde, possiblement el propietari de la Torre Conde]

47- Con referencia a la Circular de esa Dirección General de Ganadería e Industrias

Pecuarias, recibida en ésta en 25 de los corrientes, con respecto a las cabezas lanares

que procedentes de territorios evacuados has sido conducidas a esta comarca para su

sostenimiento, ruego a Vd. se sirva tomar nota de las necesidades de la población de

Camprodon, la que siendo, según el último apéndice del Padrón Municipal de 1350

habitantes fijos, hay una cifra de 500 residentes accidentales, evacuados de zonas de

guerra y 150 refugiados de guerra, además de gran cantidad de fuerzas (carabineros y

guardias de asalto) habiendo empezado a recibir heridos de guerra hasta un número que

ascenderá a 300 cuando esté completa la habilitación de hoteles y hospitales, y

finalmente colonias infantiles de niños evacuados, todo lo que ha hecho aumentar

extraordinariamente la población total de este término municipal, desprovisto en

absoluto de tierra de labor y de producción de ganado, con enormes dificultades para

aprovisionar a todo esa población, por cuyo motivo, y para hacer frente a esas

necesidades, ruego a V.S. se sirva reservar para este Municipio DOS A TRES MIL

cabezas lanares, para ser sacrificadas en el Matadero Municipal de esta villa y para el

consumo de su especificada población.

Viva V.S. muchos años.

Camprodon a 28 de Abril de 1938

El Alcalde

62


Treball de recercaAnnex

Ilmo. Sr. Director General de Ganadería e Industrias Pecuarias, Barcelona

48- És per pregar-vos novament tingueu a bé sigui lliurat a la Farmàcia d’aquesta vila

TRES a QUATRE garrafes de 15 litres d’alcohol, ja que les necessitats sempre en

augment, degut al nombre de refugiats i ferits de guerra, no solament als hospitals

controlats per Sanitat Militar (s’habilita aquesta vila per a 300 ferits), sinó per nombre

de ferits donats d’alta, que es reïxen en pobles d’aquesta comarca, i indispensable el

proveir la dita farmàcia, única d’aquesta rodalia, d’alcohol.

Visqueu molts anys.

Camprodon a 28 d’abril de 1938.

L’Alcalde

Honorable Conseller d’Economia de la Generalitat de Catalunya

49- A la vista la circular de ese Gobierno de Euzkadi de fecha 16 de los corrientes tengo

que comunicarle que la relación nominal de los acogidos es esta Villa se envió por

triplicado al Sr. Delegado del departamento de Assistencia Social de Euzkadi en Ripoll,

haciendo observar que en Camprodon no existe comedor instalado para los dichos

refugiados de Euzkadi, extrañando por tanto se dirija V. al Administrador de tal

Comedor que no existe, extrañando además, hable V. de retirar la mercancía hasta el día

30 perdiendo después el derecho de retirarla, y como comprenderá representa esto unos

gastos extraordinarios para ir a recogerla a Barcelona, si es allí donde hay que recogerla,

que no están en relación habiendo esta Alcaldía indagado repetidamente en Ripoll

donde estaba su Delegado sin que él mismo haya dado fe de vida sin conocer núm. de

su teléfono para hablar con él, poniendo en su conocimiento todo esto con el fin de que

organicen el sistema de subsidios a sus evacuados de Euzkadi, de una manera práctica y

eficiente, pues esta Alcaldía no puede tomar ninguna responsabilidad por los perjuicios

que puedan sufrir los refugiados por la defectuosa organización actual.

Camprodon a 29 de Abril de 1938

El Alcalde

63


Treball de recercaAnnex

Sr. Jefe del Departamento de Assistencia Social del Gobierno de Euzkadi

(BARCELONA)

50- COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE

Délégation de Barcelone

Calle Lauria, 95 – Teléf. 82421

Barcelone le 29 abril 1938

Sr. Presidente del Consejo Muncipal de Camprodon

Muy Sr. nuestro:

Debido al Servicio que nuestra delegación en Barcelona del Comité

Internacional de la Cruz Roja de Ginebra presta en beneficio de los que no pueden

mantener correspondencia con quienes quisieran porque las circunstancias de la guerra

les tienen separados, nos vemos precisados a solicitar su apreciable colaboración en la

humanitaria labor que realizamos.

Le suplicamos nos mande una lista de todos los refugiados que en ese pueblo se

hallen y de los que V. tenga conocimiento oficial, en la que consten el nombre y los dos

apellidos y el lugar de procedencia.

De esta forma podremos situar gran número de demandas de noticias que

tenemos en nuestro poder y a las que no podemos dar curso por carecer en absoluto de

la dirección donde pueden encontrarse los destinatarios de las demandas que hacen sus

familiares.

Dándole por anticipado las gracias, aprovechamos gustosos esta nueva ocasión

para sinceramente ofrecernos de V. afmos.ss.ss.

51- Generalitat de Catalunya

- Serveis d’Assistència Social -

Rolando Martí

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Delegació a la Vegueria VI

Delegado en Barcelona del CIRC

64


Treball de recercaAnnex

Ripoll

M’escau de comunicar-vos que en compliment d’ordres superiors cal retirar tot

seguit el subsidi i tota mena d’assistència als refugiats compresos entre els 15 als 45

anys, els quals hauran de presentar-se a l’autoritat militar propera.

Ripoll 1 de maig de 1938

EL DELEGAT GENERAL DE LA VEGUERIA VIª

Ciutadà Alcalde de CAMPRODON

52- Recibo por medición de Ayuda los Frentes de Andalucía, la cantidad de

SETECIENTOS KILOS de harina, destinada a cubrir les necesidades de Refugiados

andaluces, evacuados y Asistencia Social de esta Villa, donativo hecho por la Central

Sanitaria Internacional (Sección Sueca), enviando a los compañeros de Suecia un

cordial saludo y gracias por su altruista obra en pro de la Democracia.

Camprodon a 2 de Mayo de 1938

El Alcalde

53- JOSÉ VILA DALMAU, Alcalde de la Villa de CAMPRODON,

CERTIFICO: Que en la votación celebrada por los Refugiados de Euzkadi

residentes accidentalmente en esta Villa, y bajo mi autoridad, fue elegido como

Delegado de los Refugiados de Euzkadi en esta población, al ciudadano

ANTONIO AMORENA ONSALO, natural de Oyeregui (Navarra), evacuado de Irun

como herido de guerra, y residente accidental en esta villa en concepto de Refugiado.

Camprodon a 3 de Mayo de 1938.

El Alcalde

54- EUZKADI’KO JAURLARITZA

GOBIERNO DE EUZKADI

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL

65


Treball de recercaAnnex

Paseo pi y Maragall, 62, pral.

BARCELONA

Salida

Nº 6457

4-5-38

En contestación a su atto. oficio del 29 del ppdo. y en lo que respecta a nuestro

Delegado en ese pueblo, he de manifestarle que el encargado del suministro de víveres

para los refugiados vascos en el mismo, es el compañero Eugenio Gardoa, Delegado de

Ripoll, con el que Vds. pueden comunicarse fácilmente pues éste está de ordinario en el

Ayuntamiento de este pueblo.

Referente a la circular remitida por nosotros, he de aclararles manifestando que

son instrucciones que enviamos a todos los pueblos donde hay refugiados vascos y de

cuyo sostenimiento nos encargamos, instrucciones que deseamos se hagan cumplir bien

por nuestros Delegados o Administradores de Comedores, donde los hubiera o en su

defecto el Ayuntamiento respectivo. Por lo que rogamos a Vds. procuren hacer cumplir

las instrucciones mencionadas.

Barcelona, 4 de Mayo de 1938

Le saluda atentamente

Sr. Alcalde de Ayuntamiento de CAMPRODON

55- Los responsables José Ainoza Vilas y Francisco Pascual Viñola de Vallobar, hacen

donativo de CUATRO CABEZAS de ganado lanar, a esta Alcaldía para que sean

entregadas al Hospital de Sangre de esta Villa, como donativo.

Camprodon a 6 de Mayo de 1938

El Alcalde

56- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

66


Treball de recercaAnnex

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Malatesta 57 – Tel 77585

Barcelona

Aquest Comissariat autoritza a l’Ajuntament de CAMPRODON per a què

s’incauti del material sobrant que hi ha a l’Hotel RIGAT, i que no utilitzin els

carrabiners, especialment llits, llençols, mantes, etc., a l’objecte d’instal·lar una Colònia

patrocinada per la Unió General de Cooperatives d’Espanya sota l’inspecció de la

Direcció General d’Evacuació del Govern de la República.

Barcelona, 9 de maig del 1938.

EL CAP D’OFICINES

AL CIUTADÀ ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON

57- MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y SANIDAD

Dirección General de Luchas Sanitarias

En el activo plan sanitario de la zona fronteriza que esta Dirección general de

Luchas Sanitarias, con la urgencia que las circunstancias reclaman, figura la instalación

de un Puesto Sanitario, para funciones inmediatas de reconocimiento, desinfección,

vacunación y registro de emigrantes y viajeros, en esa población de CAMPRODON.

Para realizar las primeras gestiones a este fin, marcha a esa el Secretario de esta

Dirección general D. José Rivas, quien se entrevistará con Vd. y de su adhesión y

entusiasmo hacia la causa del Pueblo, esperamos que le atienda y facilite en cuanto

requiera esta importante misión sanitaria.

Viva Vd. muchos años.

Barcelona 14 de mayo de 1938.

EL DIRECTOR GENERAL

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de CAMPRODON. (Gerona).

[Anotació en llapis] ya pasó el Sr. Rivas por esta población, 25 mayo 1938

67


Treball de recercaAnnex

58- Para poder poner en funcionamiento la fábrica de galletas “Birba” de esta villa,

aunque para una producción limitada y ocasional, al objeto de poder suministrar

galletas, de clase única a los hospitales de carabineros de esta villa así como a las

colonias infantiles y niños de la localidad, ruego a Vd. se sirva pedir de los Centros

pertinentes, las cantidades mínimas siguientes, necesarias para una cocción:

100 kilos de azúcar

300 kilos de harina

10 kilos de bicarbonato de sosa

20 kilos de leche en polvo

10 kilos mantequilla

30 docenas de huevos

Agradeciendo cuanto pueda Vd. hacer para la descrita finalidad, le saluda con afecto.

Camprodon a 14 de Mayo de 1938.

L’Alcalde

Sr. Delegado de Ayuda a los Frentes de Andalucía

59- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Delegació a la Vegueria VIª

Ripoll

Per la present tinc a bé comunicar-vos, que lo més prompte possible ens envieu en

aquesta Oficina del COMISSARIAT D’ASSISTENCIA ALS REFUGIATS de la

GENERALITAT DE CATALUNYA, el total de refugiats bascos existents al vostre

Poble.

Esperant que ens ho envieu tot seguit ja que és de molta urgència.

Us saluda

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

68


Treball de recercaAnnex

Signat, J. Senón Vidal

Ripoll 14 de maig del 1938

Ciutadà Alcalde de Camprodon

60- Para Camprodon de Barcelona, núm. 52, palabras 46, depositado el 16 a las 18

Comissariat d’Assistència als Refugiats a Alcalde

Serviu-vos disposar mitjançant inventari els llits, llançols, mantes, coixins, etc. sobrants

de l’Hotel Rigat, d’aqueixa població que no utilitzi l’Hospital de Carrabiners per

entregar-ho a la Colònia Federació Nacional de Cooperatives.

61- Departament d’Economia

Delegació a la Vegueria de VIC

Tenint en coneixement aquesta Delegació de que no es compleix la disposició

d’aquest Departament del dia 20 d’abril passat, (Diari Oficial del 22 del mateix mes)

referent a la jornada establerta pels bars, cafès, restaurants, tavernes i establiments

similars de finalitzar la dita jornada a les 21 hores, aquesta Delegació vetllant pel

compliment de l’esmentada disposició ordena que en el moment de rebre la present, tots

els establiments d’aqueixa Vila a què fa referència la citada ordre hauran de tancar a les

9 de la nit.

Les disposicions d’aquesta ordre fan referència a la totalitat dels establiments

indicats sigui el que sigui el règim jurídic de llur explotació.

Per tant s’hi comprenen les empreses Agrupades, les Col·lectivitzades i les que

funcionen en règim de propietat privada.

competents.

Els que vulnerin l’esmentada ordre seran castigats i portats as tribunals

Vic, 17 de maig del 1938.

El Delegat d’Economia

69


Treball de recercaAnnex

A L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON

62- Contestant el vostre comunicat de data 14 dels corrents, dec dir-vos que actualment

es troben a aquesta Vila 91 refugiats bascos.

Camprodon a 17 de Maig del 1938

Sr. Delegat de la Vegueria VIª de Ripoll

63- INVENTARIO DE MOBILIARIO Y ENSERES DE LA CASA Nº 2, PISO 1º, DE

LA PLAZA DE LA REPÚBLICA, CEDIDA PERO EL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE CAMPRODON PARA HABILITARLA MIENTRAS DURAN LAS ACTUALES

CIRCUNSTANCIAS AL FUNCIONARIO DEL CUERPO DE SEGURIDAD, GRUPO

CIVIL, DESTACADO EN ESTA CIUDAD, ALEJANDO MARTIN LOPEZ.

CUARTO DE BAÑO: Una mesa pequeña de pino.

ALCOBA: Una cama, colchón mulle y colchón lana. Una cómoda. Dos sillas.

Otra ALCOBA: Una cama, colchón muelle y colchón lana. Dos sillas. Un perchero.

CUARTO ROPERO: Un armario. Seis piezas de ropa salida baño. Dos camas de hierro,

sin colchones. Tres docenas de platos. Cuatro tazas. Dos sillas.

COMEDOR: Un sofá. Ocho sillas.

COCINA: Mesa de pino vieja. Dos platos. Seis botellas vacías. Un mortero. Un jarro de

lavabo.

COMEDOR: Una mesa. Siete sillas. Dos aparadores, uno de los cuales es antiguo. […]

Barcelona a 18 de Mayo de 1938.

El Interesado

64- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

70


Treball de recercaAnnex

D’ordre de l’Alcalde es fa saber que per ordre rebuda de la Superioritat, tots els bars,

cafès, restaurants, tavernes i establiments similars, siguin d’empresa privada o

col·lectivitzada, hauran de tancar a les nou hores de la vetlla (hora oficial) a partir del

dia d’avui.

Camprodon a 19 de maig de 1938.

L’Alcalde

65- COMISARÍA DELEGADA D’ORDRE PÚBLIC

Girona

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación en Circular Nº 27 de fecha 22 del

actual y por orden del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, interesa de mi

autoridad, que con el fin de encauzar la ayuda de diversos países y organizaciones

extranjera que envían a la República española para atender a niños evacuados por la

guerra de sus hogares se ordena el cumplimiento de los extremos siguientes:

A.- Los Alcaldes de las localidades, Ciudades o pueblos donde se hallen niños

refugiados, en necesidad, deberán hacer inmediatamente la propuesta para la instalación

de una o más cantinas.

B.- Una relación nominal, de los niños refugiados, menores de 14 años, con expresión

de su edad, procedencia y domicilio actual.

C.- Estas proposiciones deberán comprender indicaciones precisas respecto a los locales

disponibles, por dos años, y de las personas competentes y necesariamente refugiadas,

capaces, de actuar en su buen funcionamiento.

Lo que comunico a V. para su conocimiento y a fin de que con la urgencia

posible, se sirva remitirme las propuestas interesadas por la Superioridad,

encareciéndole su más fiel cumplimiento y acusándome recibo del presente.

Gerona, 23 de Mayo 1938

Señor Alcalde de Camprodon

El Delegado de O.P.

71


Treball de recercaAnnex

66- INVENTARI DELS OBJECTES INCAUTATS DE L’HOTEL RIGAT I DE

MIQUEL VILA SEGONS ORDRE DEL COMISSARIAT D’ASSISTÈNCIA ALS

REFUGIATS DE BARCELONA DE DATA 9 DE MAIG DEL 1938

MIQUEL VILA

MANTAS ......................................... 9 CUBIERTAS CAMA ................... 4

MANTELES PEQUEÑOS ............. 10 JUEGO MANTELES ................... 1

DELANTALES ................................ 7 CAMAS SOBRE CAMERAS ..... 7

PAÑOS ........................................... 12 COLCHONETAS......................... 1

PERCHA .......................................... 1 OLLAS ......................................... 5

SABANAS ..................................... 22 ESCURRADERA ........................ 1

SACUDIDOR ................................... 1 POTE ............................................ 1

PLOMERO ....................................... 1 PERCHERO ................................. 1

TOALLAS ...................................... 13 MESA GRANDE ......................... 1

BANOAS .......................................... 4 MESA REGULAR ....................... 1

CORTINAS ...................................... 5 PLATORS HIERRO .................... 3

FUNDAS ALMOADAS ................ 10 PLATOS ALUMINIO.................. 3

SERVILLETAS .............................. 32 CUCHARONES ........................... 2

UN FARDO TRAPOS COCINA ..... 1 CORTANTE................................. 1

ALMOADAS ................................... 2 PLATA HIERRO BLANCO ........ 1

HOTEL RIGAT

CAMAS .......................................... 10 MANTAS ....................................... 20

SABANAS ..................................... 40 ALMOADAS ................................. 30

Camprodon a 24 de maig de 1938

67- SINDICATO UNICO DE LA DISTRIBUCION Y ADMINISTRACION

Plaza Franc.º Maciá, 12, 1º

Teléfono Nº 16457

Barcelona, 25 de mayo de 1938

72


Treball de recercaAnnex

Compañero PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPRODON:

Salud.

Nos permitimos molestar su atención para rogarle tenga la bondad de atender en

cuanto le sea posible, al compañero ANTONIO ROS JORDAN, funcionario del

Ayuntamiento de Barcelona, el cual tuvo que desplazarse a esa localidad por razones de

salud.

Sin otra cosa de particular, le da las gracias anticipadas y queda vuestro y de la

causa antifascista.

Por la Junta Central

El Presidente

Firmado: ANTONIO BALLABRIGA

68- Model A. Col·legi oficial de Metges de Catalunya. Sèrie 1ª nº 96012

Drets Autoritzats per la Conselleria de Sanitat i Assistència Social 8 Ptas.

CERTIFICAT MÈDIC OFICIAL

Doctor ENRIQUE MIAS CODINA, Llicenciat en Medicina i Cirurgia, amb

residència a Barcelona ciutat, inscrit amb el número 639, en el Col·legi Oficial de

Metges de Catalunya.

CERTIFICO: Que Encarnació Bernadas Gimenez de 21 anys, que viu a Avinguda 14

d’Abril 362 1r 2a d’aquesta ciutat, afecta d’un procés fímic pulmonar, fou enviada a

primers de Setembre de 1937 a la vila de Camprodon per convenir-li el clima de dita

població, a més del règim i medicació apropiades. Donat l’estat en què es trobava en

aquella època, creu el que dota signa que almenys tindria de seguir aquest règim de

clima d’altura durant dos o tres anys.

I perquè consti així en convingui, i a instància de la interessada lliura el present

Certificat a Barcelona en vint-i-cinc de Maig del mil nou-cents trenta-vuit.

Firma, Enrique Mias. Nº 639 [...].

73


Treball de recercaAnnex

69- Habiendo quedado constituido en esta localidad el Frente Popular Antifascista,

nos es grato ponerlo e su conocimiento y ofrecerle nuestra cooperación moral y material

y solicitando, al propio tiempo, la suya en cuantas ocasiones sea preciso en beneficio de

la localidad y de la República.

Viva Vd. muchos años

Camprodon 26 de Mayo de 1938

El presidente

Sr. Alcalde de Camprodon

70- GENERALITAT DE CATALUNYA

Institucions d’Assistència Social

Delegació a Ripoll

COMISSARIAT D’ASSISTÈNCIA ALS REFUGIATS

Em plau de comunicar-vos que complimentant una de les disposicions del

COMISSARIAT, tots els refugiats que percebin un sou de guerra o viudetat etc. etc. des

del primer del mes de juny proper seran retirats de les relacions de cada Ajuntament el

subsidi que dóna la GENERALITAT, pel qual no podran pernoctar en el refugi.

Això ha portat diverses denúncies i discrepàncies entre els ciutadans de cada

Poble, per les dificultats que avui dia atravessem, hi ha refugiat que passeja per la Vila,

després de disfrutar d’un racionament sitxe encara per compte propi pot fer negocis amb

queviures amb els ciutadans Catalans cosa que a casa nostra hem de fer tots els

possibles per evitar.

Lamento comunicar-vos que un dels pobles més perjudicats és el vostre de la

meva Vegueria, cosa que us assabento pel vostre Govern, espero que col·laboreu amb bé

de la República, us saluda el Delegat de la Vegueria VIª.

Ripoll 27 de maig de 1938

Ciutadà Alcalde de Camprodon

Signat: J. Senòn Vidal

74


Treball de recercaAnnex

71- Para Camprodon de Barcelona, núm. 10091, palabras 62, depositado el 28 a las 12

Consejero Gobernación a ALCALDES

Serviu-vos transmetre a aquest Departament totes les dades referents nombre d’infants

refugiats menors 14 anys amb expressió edat i domicili i possibilitats organització

cantines fi que sigui Generalitat la que doni informar Govern República d’acord

disposicions estatutàries.

72- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Delegació a la Vegueria VI

Ripoll

LLUIS DOLATO FERNANDEZ

Per la present us enviem el refugiat que s’esmenta al marge el qual afegireu a la

nòmina de cada mes.

Ripoll 1 de juny del 1938

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Signat: J. Senòn Vidal

Ciutadà Alcalde de CAMPRODON

73- En compliment al vostre Telegrama Circular de data 30 del proppassat mes de

Maig, dec comunicar-vos que hi ha 1 fill orfe de un soldat d’aquest Municipi mort a la

guerra, i en quant als fills de soldats combatents, fins a la lleva del 1925 són en nombre

de 26.

Camprodon 3 de Juny del 1938

75


Treball de recercaAnnex

L’Alcalde

Honorable Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya (Barcelona)

74- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Delegació a la Vegueria VI

Ripoll

MIQUELA ROYO ORCAJO

Amb 4 fills

Per la present us enviem els refugiats que s’esmenten al marge, procedents de les

zones de guerra els quals afegireu a la nòmina de cada mes.

Ripoll 3 de juny del 1938

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Signat: J. Senòn Vidal

Ciutadà Alcalde de CAMPRODON

75- En contestació al vostre Telegrama Circular de data 30 del Maig em plau trametre-

us relació dels infants Refugiats “fins a 14 anys” en aquest Municipi, amb expressió

d’edat, naturalesa i domicili a aquesta Vila dels mateixos, figurant en la relació 1ª els

infants a càrrec d’Assistència Social i a la relació 2ª els infants assistits per Euzkadi, tots

ells Refugiats a aquesta Vila de Camprodon, comunicant-vos al mateix temps que no

existeixen cantines pels dits infants, si bé últimament el Ministeri de Treball de la

República ha instal·lat ací una colònia infantil i sembla que té la intenció d’instal·lar-ne

d’altres, però d’infants d’altres llocs de procedència, o sigui, no pels infants refugiats a

Camprodon.

76


Treball de recercaAnnex

Visqueu molts anys pel bé de Catalunya i de la República.

Camprodon 4 de Juny del 1938

L’Alcalde

Honorable Sr. Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, BARCELONA

1ª RELACIÓ DE NENS MENORS DE 14 ANYS D’ASSISTÈNCIA SOCIAL

NOM I COGNOMS EDAT NATURALESA DOMICILI

Mariano Rodríguez Fernández 12 Cebreros C. València Nº 17

Maria “ “ 8 “ “ “

Francisco “ “ 6 “ “ “

Ángel “ “ 4 “ “ “

Aurora “ “ 1 “ “ “

Juliana Rosado Fernández 8 “ “ “

Maria “ “ 6 “ “ “

Leandro “ “ 3 “ “ “

Pasionaria “ “ 6 mesos Camprodon “ “

Llibertat Conde Pérez 4 mesos “ “ “

Felicísima Rosado Parras 14 Cebreros “ “

Aurelia “ “ 13 “ “ “

Félix “ “ 9 “ “ “

Ángel “ “ 2 “ “ “

Maria Pérez Izquierdo 12 “ “ “

Rafael “ “ 6 “ “ “

Mariano “ “ 1 “ “ “

Eugenio Fuentes Bezares 13 Madrid Pç. Dr. Robert 10

Antonio “ “ 11 “ “ “ “ “

Ygnacio “ “ 8 “ “ “ “ “

Ángeles Contreras Gutierres 14 Méjico C. Valencia 50

Manuel Hernández 6 Madrid “ “ 34

Andrés Fontane Franco 14 Capdes C. Catalunya 5

Concepción Fontane Franco 12 Lérida “ “ “

77


Treball de recercaAnnex

Antonio Fontane Franco 1 “ “ “ “

2ª RELACIÓ DE NENS MENORS DE 14 ANYS DE EUZKADI

NOM I COGNOMS EDAT NATURALESA DOMICILI

Ramón Gago Sánchez 14 Pasajes de S. Juan Pç. S. Maria Nº 8

Manuel Gago Sánchez 12 “ “ “ “ “ “

Domingo Gago Sánchez 10 “ “ “ “ “ “

Isabel Gago Sánchez 7 “ “ “ “ “ “

Juliana Gago Sánchez 7 “ “ “ “ “ “

Maria Puja Gonzales 14 “ “ “ “ “ “

Antonio Puja Gonzales 13 “ “ “ “ “ “

Guillermo Puja Gonzales 10 “ “ “ “ “ “

Santiago Puja Gonzales 8 “ “ “ “ “ “

Yrena Martínez Martínez 13 Vera de Moncayo “ “ “ “

Pilar Martínez Martínez 10 “ “ “ “ “ “

Dolores S. Juan Lapuente 13 “ “ “ “ “ “

José Luís Martínez 4 Bilbao “ “ “ “

Pablo Luís Martínez 2 “ “ “ “ “

Obidia Giménez Arroiz 14 Eibar “ “ “ “

Yrene Sesma Blasco 12 Irun “ Dr. Robert 10

Enrique Sesma Blasco 5 “ “ “ “ “

Maria Pilar Sesma Blasco 4 “ “ “ “ “

Amparo Sesma Blasco 2 “ “ “ “ “

Micaela Azanza Ugarte 14 S. Sebastián Psg. Font-Nova

Rosario Pedrosa Murillo 4 “ “ Pç. S. Maria 8

Francisco Pedrosa Murillo 3 “ “ “ “ “ “

Mª Begoña Fernández Hortas 2 Bilbao Psg. Font-Nova

Eduardo Lazarguren Cepeda 9 “ C. Valencia 50

José Francisco Casado Mayor 3 S. Sebastián Psg. Font-Nova

Francisco Pascual Mayor 5 “ “ “ “

Consuelo Pascual Mayor 2 “ “ “ “

Lucia Piñeira Rojo 12 “ “ Pç. S. Maria 8

Enrique Piñeira Rojo 10 “ “ “ “ “ “

78


Treball de recercaAnnex

Isabel Piñeira Rojo 7 “ “ “ “ “ “

Jesús Piñeira Rojo 2 “ “ “ “ “ “

76- Para Camprodon de Ripoll núm. 36, palabras 20, depositado el 6 a las 15

Delegado Vegueria sexta a Ajuntament. Envieu ràpidament llistes mainada

acollits vostre poble que desitgen traslladar-se estranger.

77- GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Governació i Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Avinguda 14 d’Abril, 459

Barcelona

Per a servir els fins per als quals aquest Comissariat va ésser creat, cal una

perfecta ordenació de totes les activitats on s’estén la nostra jurisdicció.

Per això és necessari tenir totes les dades que es creguin oportunes, per la millor

distribució del nostre treball i poder cercar la forma més útil per a fer fàcil al refugiat la

vida a casa nostra, així com també poder enquadrar-lo per tal de fer que el seu esforç

sigui emprat eficaçment si cal.

Creiem que haureu capit la importància de les respostes que us demanem en

l’adjunt qüestionari i que aquestes seran complimentades amb tota urgència.

Les respostes hauran d’ésser enviades, dins un termini màxim de quinze dies, al

corresponent Delegat de Vegueria.

Us agraïm a la bestreta el vostre valuós concurs.

Barcelona 6 de juny del 1938

Vist i plau

El Comissari L’Inspector General

R. Altaba-Planuc J. Puigdefàbregas

Ciutadà Alcalde de l’Ajuntament de Camprodon

79


Treball de recercaAnnex

78- Contestant el vostre telegrama de data 6 dels corrents, tinc que comunicar-vos que

aquesta Alcaldia no té coneixement de cap minyó refugiat que desitgi traslladar-se a

l’estranger, i si bé n’hi ha qualcun, ho està tramitant pel seu propi compte, xo és per la

pròpia família.

Camprodon 9 de Juny del 1938

L’Alcalde

Ciutadà Delegat de la Vegueria VI, Ripoll

79- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Pi i Maragall, 18. Tel: 16445

Barcelona

N.º 9.292

Ens plau adjuntar-vos l’autorització del nostre Delegat a Ripoll per tal que la refugiada

Miquela Royo Orcajo i els seus quatre fills puguin ésser inclosos en la nòmina del

subsidi del vostre poble.

Barcelona, 8 de juny del 1938

EL CAP DE LES OFICINES

Ciutadà Alcalde de l’Ajuntament de Camprodon

80- El Ayuntamiento de mi presidencia, en sesión de ayer, día 9 de los corrientes, ha

tomado buena nota de la constitución del Frente Popular Antifascista en esta villa,

agradeciendo su ofrecimiento de cooperación moral y material, que aceptará y

80


Treball de recercaAnnex

corresponderá en todos los casos beneficiosos a los intereses del Municipio y a la causa

de la República.

Salud y República.

Camprodon a 10 de Junio de 1938

El Alcalde

Ciudadano Presidente del Frente Popular Antifascista de CAMPRODON

81- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Vegueria VIª – Telèfon, 51

Ripoll

Registre General

SORTIDES

Nº 1685

Torre TORRENT

Per disposició del Comissari General i d’acord amb el Ministeri de Treball per la

Cooperativa Internacional d’Ajut al Infantil, queda intervinguda la torre que s’esmenta

al marge per necessitats Oficials abans esmentades.

Ripoll 15 de juny del 1938

EL DELEGAT GENERAL DE LA VEGUERIA VIª

Signat: J. Senón Vidal

82- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Malatesta, 57 – TEL. 77585

Barcelona

81


Treball de recercaAnnex

Delegació a Ripoll

Hem plau comunicar-vos que per evitar viatges i desplaçaments dels

Ajuntaments de la Vegueria, per a consultes i diversos assumptes relacionats amb els

refugiats que estan sota el control d’aquesta Delegació.

Tindran lloc sols els Dilluns i Divendres tot el dia exclusivament per atendre tots

els casos amb el Delegat de la Vegueria VIª.

Aprofitant per a recordar-vos que cada mes porteu o envieu les relacions

numèriques pels efectes de cobrament i exactit d’abans del dia 7 de cada mes.

Ripoll 15 de juny del 1938.

Ciutadà Alcalde de CAMPRODON

EL DELEGAT GENERAL DE LA VEGUERIA VIª

Signat: J. Senòn Vidal

83- MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

Dirección de Abastecimientos

6ª Vegueria

Delegación del Ripollés

Ripoll

Cumpliendo órdenes de la superioridad, me dirijo a V. para que mensualmente y

de una manera detallada y por separado me facilite relación del número de habitantes y

refugiados de esa población.

Al mismo tiempo le recuerdo la obligación de facilitar mensualmente relación de

existencias de artículos de comer, beber y arder existentes en ese término municipal.

Le saluda suyo y de la República

Ripoll 24 de 1938

El Delegado

82


Treball de recercaAnnex

Señor Alcalde de Camprodon

84- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Delegació de la Vegueria VI

Ripoll

Per la bona marxa i control d’aquesta Delegació del Comissariat d’Assistència als

Refugiats, sou pregats d’enviar-nos lo més prompte possible el nom del Delegat o

Delegada dels Refugiats que teniu acollits en el vostre poble.

Esperant que complireu sense que calgui insistir, us saluda atentament

EL DELEGAT GENERAL DE LA VEGUERIA VIª

85- Contestant el vostre Ofici Circular sense data, em plau comunicar-vos que el

Delegat dels Refugiats d’Assistència Social, d’aquesta vila, és el ciutadà Felix Fuentes

Alcalá i essent Delegat pels refugiats d’Euzkadi també d’aquesta vila, el ciutadà

Antonio Amorera Onzalo.

Camprodon a 25 de Juny del 1938

L’Alcalde

Ciutadà Delegat de la Vegueria VI

86- Es para exponer atentamente a V.S. la situación de la población civil de este

Municipio respecto a aprovisionamiento de víveres y artículos necesarios para la vida

normal mínima, ya que excepto del suministro de harina, que no se ha recibido ni en

esta villa ni en la Delegación de Abastecimientos de la Vegueria VI de Ripoll, ninguna

clase de suministros de comer, arder, jabón, etc. Mientras la población civil ve con

disgusto se proveen las necesidades imperiosas de la vida a refugiados de Asistencia

83


Treball de recercaAnnex

Social y a los refugiados de Euzkadi, así como el numeroso elemento armado residente

accidentalmente en esta Villa, y esto desde hace más de un mes de la última escasísima

ración, lo que debo señalar a V.S. provoca hondo malestar y disgusto a esta población

de antiguo y acreditado espíritu liberal y antifascista, mucho más teniendo en cuenta,

como V.S. no debe ignorar, que este Municipio no tiene término municipal rural, y por

tanto, no posee campos de cultivo ni ganado apenas, estando por consiguiente más

castigado que otros municipios vecinos con extenso término municipal rural, y con las

rigurosas medidas adoptadas por las fuerzas de Seguridad y Asalto, como también por

las de Carabineros, impidiendo a aquellas poblaciones vecinas para proveerse de

aquellos alimentos indispensables, mientras tienen que ver elementos armados y

oficiales, residentes en esta localidad, además de los regulares suministros que reciben,

pueden circular libremente en busca de alimentos suplementarios a los referidos pueblos

de la comarca, todo lo cual es deber de esta Alcaldía de mi Presidencia poner en

conocimiento de V.S. a fin de poner remedio a este estado de cosas, que no ha podido ni

puede, aun con su mejor deseo, solucionar la Delegación de la Vegueria VI, a donde

hemos acudido en diferentes ocasiones.

Viva V.S. muchos años por el bien de España y de la República.

Camprodon a 30 de Junio de 1938.

El Alcalde

Sr. Director de la Dirección General de Abastecimientos, Barcelona.

87- GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Governació i Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Av. 14 d’Abril, 459: TEL. 77585

Barcelona

M’escau de comunicar-vos que, per tal d’evitar despeses per desplaçaments

inútils, resta absolutament prohibit als Ajuntaments d’autoritzar trasllats de refugiats

fora de la població on han estat destinats. És el Delegat de cada Vegueria a qui pertoca

84


Treball de recercaAnnex

judicar si cal autoritzar o denegar el desplaçament dels refugiats, i sempre atenent-se al

certificat estès pel corresponent Municipi.

Tot trasllat d’una Vegueria a una altra haurà d’ésser gestionat directament de

Delegat a Delegat, i mai no es permetrà sense prèvia autorització de la Delegació de la

Vegueria a la qual hagi d’anar destinat.

La qual cosa us faig avinent per al vostre coneixement i oportuns efectes.

Barcelona, juliol del 1938

El Comissari,

R. Altaba-Planuc

Ciutadà Alcalde de l’Ajuntament de Camprodon

88- Con referencia al Oficio nº 23 de esta Alcaldía de fecha de ayer, debo comunicar a

V.S. que ayer tarde se formó en esta villa una manifestación de mujeres, que en forma

completamente ordenada y pacífica, enviaron una comisión para exponer ante mi

autoridad, la demanda de dirigirme a los poderes Públicos, pidiendo con carácter de

urgencia, se abastezca la población de aquellos artículos más indispensables para la

higiene y limpieza, tales como jabón, del que se carece en absoluto, así como de

aquellos artículos comestibles como aceite, judías, bacalao, azúcar, patatas y alguna

fruta, de las cuales, nada se recibe en esta localidad desde hace mucho tiempo, rogando

a V.S. en nombre de los habitantes de este Municipio y en el propio del Ayuntamiento

de mi Presidencia, se sirva tomar las medidas conducentes para satisfacer esta justa

demanda, que no ha sido presentada en forma de protesta, sino de súplica.

Camprodon a 1º de Julio de 1938.

El Alcalde

Sr. Director de la Dirección General de Abastecimientos, Barcelona

85


Treball de recercaAnnex

89- Esta Junta del Centre Republicà d’Esquerra ha acordado en sesión del día de

ayer ceder, en las condiciones que se estipularan por separado, al ciudadano Jacinto

Camps Oliver, como representante de la “ESCUELA NATURA” del Sindicato Fabril

Textil Vestir y Anexos de Barcelona, el edificio que ocupa en esta población y su calle

de S. Antonio para que pueda instalarse en el mismo la Colonia Infantil que organiza

dicho Sindicato para los alumnos de su citada escuela.

oportunos.

Lo que me complace con participar a V. para su conocimiento y efectos

Camprodon 3 de Julio 1938

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,

Sr. Alcalde Presidente del Consejo Municipal

90-

[Anotació en llapis] 100 niños y maestros y responsables

Sr. Alcalde

Lunes 4/VII/38

Muy señor mío y distinguido compañero: me permito dejarle un sobre con la

dirección para que se tome la molestia de enviarme el oficio en que nos dé cuenta de la

autorización de la Alcaldía para residir en esta nuestra colonia.

Mucho le estimaré lo haga lo más urgentemente posible, pues para solicitar en el

Ministerio de la Gobernación el permiso para trasladarse aquí los maestros y el otro

personal necesitamos su autorización.

Sabe que estamos muy reconocidos a sus atenciones y que puede disponer como

guste de su afmo. Compañero y s. s.

91- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comisaría d’Assistència als Refugiats

Vegueria VIª – Telèfon, 51

Ripoll

86


Treball de recercaAnnex

TORRE COMPTE

CAMPRODON

Registre General

SORTIDES

Nº 1732

Pel present tinc a bé a comunicar-vos l’Intervenció de la Torre que s’esmenta al

marge, el qual aquest Comissariat ha posat a disposició d’Assistència Infantil, per

instal·lar-hi un dels seus departaments.

Ripoll 4 de Juliol del 1938

EL DELEGAT GENERAL DE LA VEGUERIA VIª

Signat: J. Senòn Vidal

92- JOSÉ VILA DALMAU, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la villa de

CAMPRODON.

AUTORIZA a la ESCUELA NATURA del Sindicato Fabril Textil Vestir i Anexos de

Barcelona, para que puedan residir en esta villa de Camprodon los niños, sus profesores

y responsables de la Colonia Infantil que organiza dicho Sindicato.

Camprodon a 6 de Julio de 1938.

El Alcalde

Ciudadano Jacinto Camps Oliver, Representante de la ESCUELA NATURA, Barcelona

93- Contestando al Oficio de esa Delegación del Ripollés, tengo que comunicarle que el

número de habitantes fijos de esta población es de 1350, debiendo contarse además 600

residentes accidentales (la mayoría evacuados de zonas de guerra) y 150 refugiados

entre los de Asistencia Social y de Euzkadi.

87


Treball de recercaAnnex

En cuanto a las existencias de artículos de comer, beber y arder, son negativos pues

hace ya más de un mes que no se ha recibido en esta Villa suministros de ninguna clase,

excepto los envíos de harina que se consumen cada semana.

Camprodon 7 de Julio de 1938.

El Alcalde

Sr. Delegado de la Dirección General de Abastecimientos, Ripoll

94- Sirve el presente para comunicar a Vd. que el número de habitantes fijos de esta

población es, según las últimas estadísticas, de 1410, de los cuales 319 son

cooperadores y 90 niños menores de dos años, debiendo contarse además 680 residentes

accidentales (la mayoría evacuados de zonas de guerra) y 162 refugiados entre los de

Asistencia Social y Euzkadi, de modo que el total de habitantes en esta villa de

Camprodon es de 2252.

En cuanto a los productos que se cosechan en esta localidad, son negativos pro no haber

en este Municipio término rural.

Camprodon a 12 de Septiembre del 1938.

El Alcalde

Sr. Delegado de la Dirección General de Abastecimientos Sexta Veguería, VICH

95- GENERALITAT DE CATALUNYA

Comissaria de Girona

Núm. 587

Aquesta Comissaria ha rebut la instància que copio a continuació:

“El que suscribe: José Sánchez-Mariscal y Lorenzo de cuarenta y seis años de

edad, tiene el honor de exponer a Vd.= Que encontrándome prestando servicio

88


Treball de recercaAnnex

militarizado en la Central Telefónica de Tielmes de Tajuña (Madrid) y teniendo a mi

compañera Francisca Monjas Artiaga con cinco hijos menores de edad como refugiados

de Teléfonos en Camprodon (Gerona), ruego a Vd. dé ordenes oportunas para que sean

admitidos en el Colegio Municipal, a pesar de haber obtenido un magnífico edificio y

dedicado a este fin, sólo son admitidos los niños de la localidad. Mi compañera y los

pequeños están habitando en Camprodon desde Diciembre de 1936 y no existiendo

otros medios de educación nada más que los señalados, creo cumplir con mi deber de

antifascista molestar a Vd. para que en justicia estos pequeños sean incorporados al

colegio para colaborar en pro de nueva cultura que con nuestras armas forjamos.= No

dudando ser atendido por Vd., por creer justa mi petición, reciba mis más expresivas

gracias, quedando suyo y de la causa republicana.= En Tielmes a 23 de Junio de 1938.=

J.S.Mariscal.”

El que us trasllado interessant que us serviu atendre el prec que formula el

ciutadà recurrent.

Viviu molts anys.

Girona, 14 de Juliol del 1938

Ciutadà Alcalde de l’Ajuntament de CAMPRODON

96- BANDO

De orden del Alcalde se recuerda a todos los habitantes de esta Villa la PROHIBICIÓN

absoluta de cortar o estropear árboles asó como penetrar en campos de cultivo ajenos de

este término municipal, y cuyas transgresiones serán severamente sancionadas por la

Autoridad.

Camprodon a 16 de Julio de 1938

El Alcalde

97- Remitidos el día 17 de Julio del año en curso los refugiados de Euzkadi de este

pueblo para nombrar delegado de Asistencia Social de Refugiados, de acuerdo por

89


Treball de recercaAnnex

unanimidad popular a Pedro Urizar Barreñao, y al mismo tiempo destituir al que hasta

ahora venía desempeñando dicho cargo, Antonio Anumena Ousalo por comprobarse

que su actuación dañaba los intereses de los refugiados. Por todo lo expuesto nos

dirigimos a este Ayuntamiento para que se le extienda una credencial acreditativa de su

cargo.

Camprodon 18 de Julio de 1938

Por los refugiados de Euzkadi

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Camprodon

98- JOSÉ VILA DALMAU Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de

Camprodon.

CERTIFICO: Que las cartillas individuales extendidas a los vecinos y residentes

accidentales de esta población son en número de SETECIENTAS CINCUENTA, sin

contar en este el número de las fuerzas de Orden Público y de Carabineros destacadas

en esta villa en número de unos cien individuos ni el personal empleado y los heridos

hospitalizados en los dos Hospitales de Carabineros de la misma dicha población.

Y para su constancia y a los efectos del correspondiente suministro de tabaco a

Camprodon, extendiendo la presente en Camprodon a veinte de Julio de mil novecientos

treinta y ocho.

99- Generalitat de Catalunya

-Serveis d’assistència social-

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Vegueria VI.ª- Telèfon, 51

Ripoll

Registre General

SORTIDES

N.º 1822

90


Treball de recercaAnnex

Vint i cinc refugiats

Per la present us enviem els refugiats que s’esmenten al marge procedents de les zones

de guerra els quals afegireu a la nòmina de cada mes.

Ripoll 21 de juliol del 1938

EL DELEGAT GENERAL DE LA VEGUERIA VIª

Signat: J. Senòn i Vidal

CIUTADA ALCALDE DE CAMPRODON

100- INSTITUTO DE CARABINEROS

Hospital de Camprodon

Nº 468

Siendo de suma necesidad para este Hospital, el edificio de la plaza de la República nº

3, ruego a V. se sirva dar las órdenes oportunas para que nos sean cedidos los pisos

primero, segundo y tercero de dicho edificio, para residencia de Enfermeras y Sanitarios

de este Hospital de Carabineros.

Camprodon, 24 de julio de 1938.

El Tte. Coronel Médico Director

Sr. Alcalde Constitucional de CAMPRODON

101- Es para pedir a V.S. conceda la correspondiente autorización para incluir en la

plantilla de coches de este Ayuntamiento de mi Presidencia los siguientes coches:

Un coche Peugeot […] propiedad del Dr. José Badia Brandia, Médico de este

Municipio, Director del Hospital Municipal de esta Villa y Inspector Municipal de

Sanidad de cuatro pueblos de esta comarca […]. Un coche Ford […] propiedad de este

91


Treball de recercaAnnex

Ayuntamiento y que estaba destinado al servicio oficial de este Ayuntamiento, para

aprovisionamiento de la población y refugiados […].

Viva V.S. muchos años

Camprodon a 25 de Julio de 1938.

El Alcalde

Sr. Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Barcelona.

102- Por necesidades del Hospital de Carabineros de esta villa, el Instituto de

Carabineros se ve precisado a ocupar los pisos primero, segundo y tercero del edificio

que Vd. administra situado en la calle de Sant Roque Nº 2 destinándolos a residencia de

Enfermeras y Sanitarios del dicho Hospital lo que pongo en su conocimiento para que

en fuerza de este servicio haga Vd. entrega de dichos locales, convenientemente libres

de sus actuales ocupantes al citado Instituto de Carabineros.

Salud.

Camprodon a 25 de Julio de 1938

El Alcalde

Ciudadano Sebastian Delós

103- A los efectos de racionamiento de pan y carne y de acuerdo con las instrucciones

recibidas de la Dirección General de Abastecimientos, pongo en conocimiento de esa

Alcaldía de su digna Presidencia, que des del día de la fecha se encuentran en esta

localidad las ciento noventa y una personas que integran la Colonia Natura, incluidos

personal y colonos.

Viva V. muchos años

Camprodon 27 julio 1938

El Administrador

92


Treball de recercaAnnex

Al Alcalde de Camprodon

104- Registre General –SORTIDES nº 1849

Manela Ibáñez Nozal i 6 filles

Pel present us enviem a les refugiades que s’esmenten al marge procedents de les zones

de guerra les qual afegireu a la nòmina de cada mes.

Ripoll, 28 de Juliol de 1938

EL DELEGAT GENERAL DE LA VEGUERIA VIª

Signat: J. Senòn i Vidal

105- MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

Dirección General de Abastecimientos

Delegación – Sexta Veguería

Con fecha 30 de Abril pasado remití comunicación a todos los Ayuntamientos

pidiendo relación de animales y productos agrícolas existentes en cada localidad.

Reitero la necesidad imprescindible de que, MENSUALMENTE y en los días

del 1 al 5 sin excusa alguna, envíen a la Delegación de su comarca las siguientes

estadísticas.

1º - Total habitantes fijos (Cooperadores y no cooperadores)

Niños menores de 2 años.

Transeúntes

Refugiados (con altas y bajas en cantidad).

2º - Productos que se cosechan en la localidad y cálculo de producción de los

mismos.

En caso de no cumplir esta disposición, queda ese Municipio expuesto a verse

privado de todo suministro de víveres procedentes de la Dirección General de

Abastecimientos, y en caso de reincidencia a denuncia ante los Tribunales por no prestar

el auxilio debido a un organismo del Estado.

Recabo de esa autoridad Municipal el máximo de celo en procurar que

Colectividades, Sindicatos Agrícolas, etc., pongan sus productos a disposición de esta

93


Treball de recercaAnnex

Delegación, una vez reducidas las necesidades de consumo de los socios y familiares

que convivan con ellos. La cantidad reservada a dicho objeto, será fijada por esa

Delegación de acuerdo con las disposiciones legales.

Advertirán a los interesados que el abuso o resistencia a entregar el excedente

será castigado con el decomiso y denuncia a las autoridades correspondientes.

Esta Delegación espera que el Ayuntamiento de su digna presidencia hará

cumplir cuanto se dispone y enviará los datos y estadísticas pedidos, haciendo posible

no nos veamos obligados, muy a pesar nuestro, a imponer las sanciones pertinentes.

A su disposición y de la República

Vic, 1 Agosto de 1938

EL DELEGADO

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de CAMPRODON (Ripollés).

106- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Nº 270

Existiendo en este pueblo varias Colonias Infantiles, cuya vida se desenvuelve merced a

la ayuda y solidaridad Antifascista, necesidades que se vienen cubriendo con bastantes

estrecheces pero cuya sobriedad, más bien o más mal, da un poco de pan a los niños de

la Colonias, mientras sus pequeños amigos y vecinos del pueblo carecen de él en

inobligada desigualdad que hiere los más tiernos sentimientos infantiles de los

preteridos en número de unos doscientos, ruego a Vd. acogiéndome a la ayuda que otras

veces ha prestado a la Asistencia Social de esta Villa, sea mandatario cerca de las

personalidades y Organismos Oficiales de la súplica de este Ayuntamiento al objeto de

facilitar una comida diaria a los niños necesitados de este pueblo para que desaparezcan

diferencia, que hacen comer a unos pequeñuelos y ayunar a otros dentro de una misma

convivencia infantil, repartiendo alegrías y tristezas en jóvenes y tiernos corazones que

los mayores somos dados a evitar.

94


Treball de recercaAnnex

También le ruego continúe trayendo víveres controlados por este Organismo para los

niños y refugiados andaluces que los esperan con ansiedad por ser muchas las

necesidades.

Camprodon a 2 de Agosto de 1938

El Alcalde

Compañero Miguel Burgos Manella Secretario General de ayuda a los Frentes de

Andalucía.

107- GENERALITAT DE CATALUNYA

Junta Regional de Proveïments

VI Regió

Via 28 Nº 4 (Escorial) – Telèfon 152

Vic

Se us prega que amb tota urgència ens digueu exactament el nombre d’habitants

que són socorreguts pel vostre Ajuntament amb caràcter d’Assistència Social amb

expressió dels noms i cognoms dels beneficiaris, domicili i nombre de familiars que

constitueixen família llur.

Us fem present que solament són considerats amb dret a ésser socorreguts per

Assistència Social els individus o famílies verament necessitades i per tant sense

mitjans de vida per a subvenir a llurs imprescindibles necessitats, excloent els refugiats.

República.

En espera de la vostra immediata contestació ens plau repetir-nos vostres i de la

Vic, 3 d’Agost de 1938

PER LA JUNTA REGIONAL DE PRO.

AL ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CAMPRODON

108- En contestación a su comunicado de fecha 27 del pasado mes de Julio, debo

comunicarle que en esta Alcaldía ni en Delegación de Abastecimientos de esta villa,

95


Treball de recercaAnnex

tenemos conocimiento del racionamiento para esa colonia infantil, el cual racionamiento

deberá Vd. procurarse directamente de la Dirección General de Abastecimientos,

recordándole en cambio el envío de Vd. a esta Alcaldía, de la lista numérica y nominal

de todos los niños y personal docente y responsable que componen esa colonia, tal

como quedó Vd. en remitir.

Salud y República.

Camprodon a 5 de Agosto de 1938.

El Alcalde

Ciudadano Administrador de la Colonia Infantil de Escuela Natura, Camprodon.

109- Amb aquesta data passa a ésser baixa a aquesta població com a acollida a

Assistència Social la ciutadana DIONISIA FRANCO CALLEN, junt amb els seus

quatre fills, que passa a residir a GUARDIOLA de Begà, esperant que la prendreu en la

nòmina de refugiats de la vostra població.

Salut

Camprodon a 5 d’agost de 1938

L’Alcalde

Ciutadà Delegat d’Assistència Social de GURADIOLA

110- FONDO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

de la Federación Sindical Internacional y de la Internacional Obrera Sindicalista

Aragón, 300

Barcelona

Teléfono 18124

96


Treball de recercaAnnex

El FONDO DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, ofrece al Consejo

Municipal de Camprodon (Gerona), establecer en las escuelas públicas, un servicio de

distribución de leche gratuita, para los niños que asistan diariamente a las clases.

Calidad de la leche

Cantidad

Leche en polvo con toda su crema. Es un alimento insuperable para los niños.

La cantidad a distribuir es de ¼ de litro diario por niño.

[…] Es necesario, según el número de niños que asistan a las Escuelas, algunas ollas o

vasijas para calentar el agua y vasos para su distribución.

Exigimos la mayor limpieza e higiene ya que de esto depende el que los

alimentos que reciban los niños surtan los efectos esperados.

Barcelona, 9 de agosto de 1938

EL GERENTE

Firmado: Enrique Santiago

AL CONSEJO MUNICIPAL DE CAMPRODON

111- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Vegueria VIª – Telèfon, 51

Ripoll

Registre General

SORTIDES

Nº 1925

RAMIRO FERNANDEZ

amb l’esposa i fill.

97


Treball de recercaAnnex

Pel present un enviem als refugiats que s’esmenten al marge, els quals afegireu a

la nòmina de cada mes.

Ripoll 9 d’agost del 1938

EL SUBDELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Signat: F. Ordeix

Ciutadà Alcalde de CAMPRODON

112- A part dels refugiats d’Assistència Social en nombre de 100, figuren coma

persones absolutament necessitades les següents:

Mercè Surroca, soltera sense família

Catalina Tubau, viuda amb un fill inútil

Dolors Tenas, viuda sense família

Francesc Maragall, casat amb la muller inútil

Margarita Teixidó, viuda amb TRES fills menors d’edat.

Camprodon a 9 d’Agost del 1938

L’Alcalde

Ciutadà Cap de la Junta Regional de Proveïments VI Regió, VIC

113- Contestando al Oficio de esa Delegación Sexta Veguería, tengo que comunicarle

que el número de habitantes fijos de esta población es de 1350, de los cuales 430 son

Cooperadores y los restantes no Cooperadores, Niños menores de 2 años, 150, debiendo

contarse además 600 residentes accidentales (la mayoría evacuados de zonas de guerra)

y 150 Refugiados entre los de Asistencia Social y de Euzkadi.

En cuanto a los productos que se cosechan en esta localidad, son negativos por no haber

en este Municipio término rural.

Camprodon 11 de Agosto de 1938

El Alcalde

98


Treball de recercaAnnex

Sr. Delegado de la Dirección General de Abastecimientos, Sexta Veguería, VIC

114- Pongo en conocimiento de Vd. a los efectos consiguientes que ante mi Autoridad

se ha presentado una denuncia por el vecino de esta villa Ramón Pairó Pastoret contra el

evacuado de Euzkadi residente accidental en ésta, Pedro Uriza Barreña y otros dos

individuos, de que en la tarde de ayer y a las horas 17 y media, encontró al Uriza y a los

otros dos individuos mencionados, arrancando del campo del vecino de ésta José

Guillamet, y sin el consentimiento de éste, patatas que dejaron metidas en un saco que

llevaban, al huir al notar la presencia del denunciante, quien ha reconocido de una

madera indubitable a uno de los autores del hecho en el nombrado Pedro Uriza.

Salud.

Camprodon a 12 de Agosto de 1938.

Ciudadano Jefe del Destacamento de Camprodon de la Comisaría General de Fronteras

y Puertos.

115- MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMIA

Dirección General de Abastecimientos

Delegación – Sexta Veguería

Vic

13 de agosto de 1938

Nº SALIDA 565

Habiendo comunicado la Dirección General de Abastecimientos, que en esa villa

se había instalado la Colonia Infantil “Natura”, integrada por 191 personas y que

necesitan se les racione pan al igual que se hace a los demás habitantes, ruego a Vd., se

sirva ordenar les sean entregadas las raciones correspondientes por el Ayuntamiento de

su digna presidencia.

A su disposición y de la República.

99


Treball de recercaAnnex

Vic 13 de agosto 1938

EL DELEGADO

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Camprodon

116- Habiéndose acordado por este Consejo municipal la formación de un Patronato

para la distribución de leche y desayunos a toda la población infantil de Camprodon,

incluyendo los niños refugiados y los de las Colonias infantiles con la leche en polvo

que nos ha ofrecido graciosamente el Fondo de Solidaridad Internacional, en cuyo

patronato presidido por el Alcalde habrá un concejal de Asistencia Social y intervención

de los maestros de las Escuelas Municipales de esta villa, tengo el honor de ofrecer a

Vd. un puesto en el dicho Patronato, el cual tendrá a su cargo la inspección y

organización del Comedor Municipal infantil, que tiene intención de completar cuando

disponía de medios suficientes.

Salud.

Camprodon a 18 de Agosto de 1938.

El Alcalde

Ciudadano Jefe del Destacamento de Policía de Camprodon

117- Habiéndose acordado por este Consejo municipal la formación de un Patronato

para la distribución de leche y desayunos a toda la población infantil de Camprodon,

incluyendo los niños refugiados y los de las Colonias infantiles con la leche en polvo

que nos ha ofrecido graciosamente el Fondo de Solidaridad Internacional, en cuyo

Patronato presidido por el Alcalde habrá un concejal de Asistencia Social y intervención

de los maestros de las Escuelas Municipales de esta villa, tengo el honor de ofrecer a

Vd. un puesto en el dicho Patronato el cual tendrá a su cargo la inspección y

organización del Comedor Municipal infantil, que tiene intención de completar cuando

disponga de medios suficientes.

Salud,

100


Treball de recercaAnnex

Camprodon a 18 de Agosto de 1938

El Alcalde

Ciudadano Jefe del Destacamento de Policía de Camprodon

118- Se ha presentado a esta Alcaldía una comisión de refugiados de Euzkadi en esta

población, quejándose ante mi Autoridad del comportamiento del actual delegado

Antonio Amorena Onsalo con el cual no están conforme pidiendo sea substituido por

otro delegado lo que pongo a su conocimiento para que resuelva Vd. como procede.

Viva Vd. muchos años.

Camprodon a 18 de Agosto de 1938

El Alcalde

Ciudadano Delegado de Asistencia Social de Euzkadi, Barcelona

119- Se ha acordado en Consejo Municipal aceptar con agradecimientos la simpática

oferta que el Fondo de Solidaridad Internacional hace a la población infantil de

camprodon leche en polvo para repartir diariamente a razón de ¼ de litro a los niños

que asisten a las Escuelas, teniendo el honor de comunicar a Vd., que los asistentes a las

Escuelas Municipales son 240 niños pero la población total infantil asciende a 600

menores, entre los domiciliados, las dos Colonias infantiles y los niños refugiados de

guerra en esta población los cuales irían también a las Escuelas a recibir el desayuno ya

que, por ahora, no es posible admitirlos en las Escuelas por falta material de local, pero,

que naturalmente sus necesidades son las mismas.

El consejo Municipal preocupándose de que la leche llegue a los niños lo más

rápidamente posible dispone de local propio, junto a los Grupos Escolares con amplia

cocina, menaje higiénico (ollas, peroles, cazos, etc.) y mesas dispuestas en los patios de

los grupos escolares todo lo cual está organizado, pendiente de que el camarada Enrique

Santiago tenga a bien visitarnos para la inauguración dar las instrucciones para el

funcionamiento.

101


Treball de recercaAnnex

Al mismo tiempo para la distribución equitativa de la leche, el Consejo Municipal, se ha

preocupado de constituir un Patronato formado por el Alcalde, Consejero de Asistencia

Social, Jefe de la Policía de la localidad y con intervención de los maestros del Grupo

Escolar.

Camprodon a 18 de Agosto de 1938

El Alcalde

Ciudadano Gerente del Fondo de Solidaridad Internacional, Barcelona

120- MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

Dirección General de Abastecimientos

6ª Veguería

Delegación del Ripollés

Ripoll

Por tal de poder suministrar leche condensada a los menores de dos años que

estén necesitados de ello, es preciso que lo más pronto que sea posible facilite a esta

Delegación relación de los niños a quien afecta dicha necesidad, especificando nombre

de la madre y del niño y edad del mismo.

Al mismo tiempo le agradeceré que de no haberlo hecho, facilite los datos

solicitados en nuestra circular del 1 del corriente.

Suyo y de la República

Ripoll 25 de Agosto 1938

El Delegado

Sr. Alcalde del Pueblo de Camprodon

121- Para remediar las urgentes necesidades de la población de esta Villa en cuanto se

refiere a suministro de aceite del que se carece en absoluto en esta población, ruego a

V.S. se sirva disponer sea entregado a este Ayuntamiento, y para su reparto a la

102


Treball de recercaAnnex

población compuesta de 1600 habitantes de hecho más 600 residentes accidentales, sin

contar los refugiados de guerra y los elementos armados, unos cinco o seis mil litros de

aceite, para el transporte del cual solicitamos un camión de Intendencia de Carabineros.

Viva V.S. muchos años.

Camprodon a 26 de Agosto de 1938

El Alcalde

Al Sr. Centric, Ministerio de Agricultura

122- GOBIERNO DE EUZKADI

Departamento de Asistencia Social

Paseo Pi y Maragall, 62, pral.

Barcelona

F/N

Acuso recibo a su oficio nº 282 de fecha 18 del actual, relacionando con la

sustitución del Delegado de Asistencia Social en ese pueblo, manifestándole que para

llevar a cabo lo que los refugiados piden en el citado oficio, son necesarias pruebas de

su mal comportamiento y las causas porque solicitan su sustitución, para que obremos

como proceda.

Atentamente le saluda.

Barcelona, 26 de agosto de 1938

GOBIERNO DE EUZKADI

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL

El Inspector General

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Camprodon, GERONA

123-COMISARIA GENERAL DE FRONTERAS Y PUERTOS

103


Treball de recercaAnnex

Destacamento de Camprodon

Nº 2486

Al objeto de proceder al precintado y sellado de cuantos inmuebles estén

incautados, intervenidos o requisados directamente por disposición de V.S. o por

alguna ostra Autoridad gubernativa, que no estén habitados ni destinados a ningún

servicio oficial o particular, es decir, que permanezcan cerrados y sin producir utilidad

alguna, ruego a V.S. se sirva remitirme relación de los mismos que estén en dichas

condiciones, a los efectos que se indican.

Viva V.S. muchos años.

Camprodon 30 de agosto de 1938.

El Jefe del Destacamento

Sr. Alcalde Constitucional de Camprodon

124- GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Governació i Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Av. 14 d’Abril, 459: TEL. 83913

Barcelona

Secretaria

Registre de Sortida

Nº 10787

Barcelona 1 de l 9 de 1938

Per present tinc a bé notificar-vos que ha estat designat Delegat de la VI

Vegueria el senyor Just Pueyo i Gil que també té al seu càrrec la Delegació Especial de

Fronteres de Puigcerdà.

fet fins ara.

Esperem seguireu col·laborant amb ell amb la mateixa eficàcia i encert que heu

Barcelona, 31 d’agost de 1938.

104


Treball de recercaAnnex

EL COMISSARI

Signat: Altaba-Planuc

Ciutadà Alcalde de l’Ajuntament de CAMPRODON

125- Havent-se procedit a la vacunació gratuïta en aquest Ajuntament dels habitants

d’aquesta Vila amb la vacuna que ens va ésser lliurada graciosament i havent-se

presentat en major nombre les persones a vacunar us prego trametre a aquesta Alcaldia

vacuna antitífica per a 200 persones més.

Camprodon a 31 d’Agost del 1938

L’Alcalde

Sr. Inspector de la Inspecció Provincial de Sanitat, Girona

126- Us prego vulgueu remetre a aquesta Alcaldia doncs se’ns acaben, 100 fulles de

relació i 50 fulles de Cens de Refugiats de Guerra per la deguda confecció de les

nòmines mensuals.

Camprodon a 1 de Setembre del 1938

L’Alcalde

Ciutadà Comissari del Comissariat d’Assistència als Refugiats

127- És per a demanar-vos vulgueu disposar sigui pagat a aquest Ajuntament l’import

de les nòmines de subsidis als refugiats a aquesta vila, bestrets per l’Ajuntament de la

meva Presidència i que falten a cobrir per Assistència Social des del 28 de Febrer

d’enguany, per representar aquests desemborsos fets, un greu entrebanc per a la vida

econòmica d’aquesta Corporació Municipal.

105


Treball de recercaAnnex

Visqueu molts anys.

Camprodon a 1r de setembre del 1938

L’Alcalde

Al Ciutadà Comissari d’Assistència als Refugiats, Barcelona

128- El Delegat Especial de Fronteres i Vegueria VIª del Comissariat d’Assistència als

Refugiats de la Generalitat de Catalunya

Saluda

L’ajuntament de Camprodon i es complau manifestar-li que havent-se fet càrrec

d’aquesta Vegueria estarà a la vostra disposició per tot quant faci referència amb el

Comissariat d’Assistència als Refugiats de Guerra.

Just Pueyo Gil

Ripoll, 1 de setembre del 1938

129- Es para comunicar a Vd. que en este Municipio no existen actualmente inmuebles

controlados por este Ayuntamiento que permanezcan cerrados o deshabilitados para

colonias de refugiados u otros fines utilitarios.

Viva Vd. muchos años.

Camprodon a 2 de Septiembre de 1938.

El Alcalde

Sr. Jefe del Destacamento de Camprodon de la Comisaría General de Fronteras y

Puertos.

130- COMISARÍA GENERAL DE FRONTERAS Y PUERTOS

106


Treball de recercaAnnex

Catalunya

Destacamento de CAMPRODON

Número 2471

Le acuso recibo de su atento oficio número 281, de fecha 18 de agosto último, en

el que me participa la formación de un Patronato para la distribución de leche y

desayunos a toda la población infantil de ésta, incluyendo los niños refugiados y los de

las Colonias infantiles, considerándome muy honrado en aceptar el cargo que se me

ofrece en dicho Patronato, por esa Alcaldía.

Viva V.I. muchos años.

Camprodon 3 de septiembre del 1938.

El Jefe del Destacamento.

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de CAMPRODON

131- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Delegació a la Vegueria VI

Ripoll

Registre General

SORTIDES

Nº 2038

Havent trobat en aquesta Oficina unes claus que diuen que són de la Torre Vidal

i Ribes i un Ofici de l’intervenció de la Torre Torrent, sou pregat per la present fer un

informe dient totes les torres que estan intervingudes per aquest Organisme Oficial.

Us saluda

Esperant que ens ho enviareu lo més prompte possible.

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Signat: J. Pueyo

107


Treball de recercaAnnex

Ripoll 3 de setembre del 1938

Ciutadà Alcalde de CAMPRODON

132- AYUNTAMIENTO DE Camprodon

Para proceder al suministro de leche condensada a los menores de dos años, deben

presentarse a inscribirles en esta Alcaldía de 5 a 7 de la tarde mañana martes, las madres

con los niños que estén necesitados de leche.

Camprodon a 5 de Septiembre del 1938.

El Alcalde

133- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Passeig Malatesta, 57 – TEL. 77585

Barcelona

Per el present sou pregat d’encarregar amb tota urgència possible al Delegat de

Refugiats de la vostra localitat, la confecció i tramesa a aquesta Delegació d’una llista

nominal fent constar nom, cognoms, edat, professió i procedència de tots els refugiats

acollits sota la vostra emparança.

En cas de no tenir nomenat Delegat els refugiats de la vostra població serviu-vos

disposat que reunits els mateixos sigui elegit seguidament per tal de que sigui complerta

la disposició que ordena aquest requisit.

Ripoll 5 de setembre del 1938

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Signat: J. Pueyo

108


Treball de recercaAnnex

Ciutadà Alcalde de Camprodon

134- AYUNTAMIENTO DE CAMPRODON

Por orden del CRIM nº 15, se avisa a todos los individuos comprendidos en los

Reemplazos del 1914 al 1924 ambos inclusive, así como a los mozos de los Reemplazos

1942, 1943 y 1944, vecinos, residentes, transeúntes, domiciliados, evacuados o

refugiados en esta villa, que deben presentarse para su inscripción y alistamiento en las

Casas Consistoriales, durante los días 7, 8, 9 y 10 de los corrientes, de 5 a 7 de la tarde.

Camprodon a 7 de Septiembre del 1938.

El Alcalde

135- GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Governació i Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Av. 14 d’abril, 459 : TEL. 83913

Barcelona

Registre de Sortida

Nº 10870

Barcelona 7 del 9 de 1938

Hem rebut el vostre Ofici nº 298, data 1r del mes que som, i assabentats del seu

contingut, ens plau de comunicar-vos que consultada degudament la nostra Secció de

Comptabilitat del Subsidi per a poder donar-vos l’estat de les relacions corresponents a

la vostra localitat, ens ha donat el resultat que a continuació us detallem:

Mesos d’octubre, novembre i desembre del 1937.

Passats a Hisendes Municipals.

Mesos de gener, febrer, març i abril del 1938.

Passats a Hisendes Municipals.

109


Treball de recercaAnnex

Mesos de maig, juny, juliol i agost del 1938.

No s’han rebut les relacions dels mateixos.

El que us traslladem pel vostre coneixement i per a què tingueu a bé donar les

ordres oportunes per a què ens siguin enviades a la major brevetat les relacions abans

esmentades, amb el fi de poder procedir a la seva tramitació el més ràpidament possible.

Barcelona, 7 de setembre del 1938.

EL COMISSARI

Signat: R. Altaba-Planuc

Senyor Alcalde de l’Ajuntament de CAMPRODON

136- Habiendo leído en el número del “Socialista” correspondiente al 5 de Septiembre,

la información del suministro de la leche y bizcochos para los niños y existiendo el

ofrecimiento de este Organismo de hacerlo extensivo a la población infantil de

Camprodon, además de que estábamos enterados iba ya a venir la semana pasada,

teniendo por nuestra parte instalados los servicios necesarios para poder hacer dicho

suministro, le ruego encarecidamente lo haga cuanto antes, pues además debido a la

ampliación de los Hospitales de Carabineros en esta población, han dejado sin leche a

los pocos niños que podían tomarla, esperando por lo tanto que remediará Vd.

urgentemente nuestra situación.

Viva Vd. muchos años.

Camprodon a 7 de Septiembre del 1938.

El Alcalde

Ciudadano Gerente del Fondo Solidaridad Internacional

137- Contestant el vostre Comunicat nº 2038 de data 3 dels corrents, tinc que dir-vos

que la torre Vidal i Ribes no pertany a aquest Municipi, sinó a Freixenet.

110


Treball de recercaAnnex

En quant a la Torre Torrent està ja incautada per Assistència Social per a colònia

d’infants. Ultra aquesta torre existeixen les següents:

[Anotat en llapis] Torre Conde – incautada per Colònia d’infants.

Torre Armangué – incautada per Colònia d’infants.

Torre Serra – ocupada per Sr. Teniente Coronel del Exèrcit.

Torre WINKER – ocupada per Sr. Comandante del Ministerio de Hacienda.

Torre Parellada – incautada per Refugiats de Euzkadi.

Torre Casino – incautada per Colònia infantil Natura.

Torre Oliveda – [Anotat en llapis] Ocupada per una família de Carabiners.

fora aquestes torres, no n’hi ha d’altres a aquest Municipi.

Salut.

Camprodon a 7 de Setembre del 1938

L’Alcalde

Ciutadà Delegat de la Vegueria VI (Ripoll)

138- En contestación a su Oficio de fecha 25 del pasado mes, adjunto remito de Vd.

relación de los niños hasta 2 años de edad con el nombre de sus respectivas madres,

figurando en le primera relación las refugiadas, evacuadas y vecinas sin subsidio y en la

segunda las refugiadas con subsidio de Asistencia Social.

Salud.

Camprodon a 7 de Septiembre de 1938

El Alcalde

Sr. Delegado de la Dirección General de Abastecimientos, Ripoll

139- AYUNTAMIENTO DE CAMPRODON

111


Treball de recercaAnnex

El Patronato de Ayuda Infantil de esta Villa hace saber que el próximo lunes empezará a

darse a todos los niños recién nacidos a los 14 años, el desayuno de leche en las

escuelas nuevas, a las 9 y ½ de la mañana.

Camprodon a 16 de Septiembre de 1938

El Alcalde

140- Es para agradecer las gestiones hechas por Vd. para el suministro a los niños de

esta población de la leche en polvo y azúcar destinados al desayuno de aquellos,

permitiéndome recordarle el envío de la correspondiente harina para obsequiarles

también con un bollo de pan. Este Ayuntamiento y el Patronato de Ayuda Infantil de

esta población, verán con gusto su visita de Vd. para cerciorarse de la organización que

se ha dado a esta obra.

Viva Vd. muchos años.

Camprodon a 16 de Septiembre de 1938

El Alcalde

Sr. D. Regino González Secretario General de Cooperativas (Barcelona)

141- DONATIVOS DEL FONDO SOLIDARIDAD INERNACIONAL

Barcelona 13 de Septiembre de 1938

Entragado a Alcalde

De Camprodon

Bultos Detalle

12 l/. leche en polvo

150 Kg. azúcar

142- D’acord amb el vostre Comunicat de data 5 Setembre adjunt us remeto la llista

nominal de Refugiats d’Assistència Social feta pel delegat dels mateixos a aquesta vila.

Camprodon a 19 de Setembre de 1938

L’Alcalde

112


Treball de recercaAnnex

Delegat de la Vegueria VIª del Comissariat d’Assistència als Refugiats (RIPOLL)

143- Reclamant al Comissariat als Refugiats de Barcelona, els avenços fets per aquest

Ajuntament pel pagament de subsidis als refugiats d’aquesta vila, per Ofici del 7 del

corrent comunicant a aquesta Alcaldia no haver rebut les relacions mensuals que us

enviem a Ripoll corresponents als mesos de Maig, Juny, Juliol i Agost esperant els

remetreu tot seguit a Barcelona per tal de no retardar el reintegrament de les nostres

nòmines.

Camprodon a 20 de Setembre de 1938

L’Alcalde

Ciutadà Delegat de la Vegueria VIª de Comissariat d’Assistència als Refugiats (Ripoll)

144- Havent desertat del seu lloc el mestre auxiliar nomenat darrerament per les Escoles

d’aquesta vila, en Joan Trasserra, des del 9 d’aquest mes, havent-hi sospites

fonamentades de que ha passat la frontera, us prego vulgueu proveir amb un nou mestre

aquella plaça que resta vacant i que era pel Grau elemental, amb 36 alumnes.

Així també us recordo que la necessitat de proveir la plaça de mestre pels infants

refugiats que són en nombre 44 i que fa referència l’Ofici nº 283 d’aquesta Alcaldia.

Camprodon a 26 de Setembre de 1938

L’Alcalde

Sr. Inspector de primera Enseñanza (Gerona)

145- INSTITUTO DE CARABINEROS

Hospital de Camprodon

Nº 925

113


Treball de recercaAnnex

Necesitando el Instituto de Carabineros para la ampliación del Hospital instalado

en esta localidad disponer de un pabellón aislado donde pudieran reunirse enfermos de

tipo contagioso, y reuniendo el Hospital Civil del pueblo, situado en las inmediaciones

de la antigua iglesia, las condiciones necesarias ruego a V. que si ello es posible, se

ponga a disposición del Sanidad de Carabineros el mencionado edificio, de cuya

conservación se encargará la mencionada Sanidad y será puesto a la disposición del

pueblo en cuanto las necesidades derivadas de la actual campaña lo permitan.

Camprodon, 26 septiembre de 1938.

EL MAYOR MÉDICO DIRECTOR

Sr. Alcalde Constitucional de Camprodon

146- Ruego a V.S. se digne facilitar a esta Administración un certificado acreditativo de

la falta de local apto para instalar las oficinas de esta Aduana en el casco urbano de esta

villa a además los edificios incautados para cuarteles, hospitales y dependencias

oficiales y residencias de funcionarios civiles o militares, así como la aglomeración de

refugiados y colonias escolares que ocupan los locales habitables cuyos datos precisa

hacer constar en el expediente de arriendo correspondiente.

Camprodon 29 de septiembre de 1938.

Sr. Alcalde Presidente del Consejo Municipal, Camprodon

147- Contestando a su Oficio nº 925 del 26 de Septiembre actual, pláceme comunicarle

que este Ayuntamiento, ya en su última sesión celebrada el día 22 de los corrientes,

había tomado el acuerdo, de acuerdo también con la Junta Administrativa del Hospital,

y en vista de la demanda personal hecha por Vd., de ceder el Hospital civil de

Camprodon para las necesidades de guerra a ese Instituto de Carabineros siempre que se

reservara el derecho de atender en todo momento a los enfermos o a aquellos viejos de

la villa que tuvieran que ser hospitalizados y que una vez pasadas las circunstancias

actuales que hacen necesario el uso del referido Hospital, fuera devuelto al Municipio

114


Treball de recercaAnnex

de Camprodon con todo el equipo hoy existente en él, previa y debidamente

inventariado, rogando su conformidad por escrito a estos particulares para la debida

constancia.

Viva Vd. muchos años.

Camprodon a 29 de Septiembre de 1938.

El Alcalde

Sr. Médico Director del Hospital de Camprodon

148- Contestando A su Oficio nº 204 debo comunicarle que en este término Municipal

no existe actualmente locales disponibles para las Oficinas de esa Aduana, tal como ya

le comuniqué oportunamente por estar todos los edificios que pudieran servir para aquel

objeto, ocupados por innumerables necesidades de guerra, colonias infantiles,

residencias oficiales, hospitales, cuarteles, etc.

Camprodon a 30 de Septiembre de 1938

El Alcalde

Sr. Administrador de la Aduana de Camprodon

149- SUBSECRETARÍA DE AVIACIÓN

Jefatura de Obras

Plaza de Vich

SALIDA

Fecha 30 – 9 – 38

Nº 456

Teniendo necesidad esta Jefatura de Obras de Aviación de desplazar más

personal para atender las diferentes Obras que efectúa en esta plaza y la de Freixenet,

espero se servirá proporcionar camas y demás para el alojamiento de dicho personal.

115


Treball de recercaAnnex

Vich, 30 de Septiembre de 1938

EL TENIENTE DE OBRAS DEL SUBSECTOR

Juan Tarragó

SR. ALCALDE CONSTITUCIONAL DE Camprodon

150- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Para la fabricación de panecillos destinados a la población infantil de esta villa,

donativo del Fondo de Solidaridad Internacional, y a cargo de este Ayuntamiento, son

necesarias [anotat en llapis todos los meses] 20 a 25 pastillas de levadura prensada

marca “Cinta Roja” de su fabricación, rogando por tanto se sirva disponer sea entregada

a este Ayuntamiento la cantidad solicitada para aquel servicio humanitario, bajo pago de

su precio correspondiente.

Camprodon a 30 de Septiembre del 1938.

El Alcalde

Sr. Director de la Fábrica de Levadura Prensada, Barcelona

151- GENERALITAT DE CATALUNYA

Centre Sanitari Intercomarcal de Girona

Per tal de complimentar la vostra petició de vacuna antitífica injectable, us

preguem tingueu la molèstia de personar algun delegat vostre a fi de recollir la vacuna

sol·licitada, ja que únicament així, és possible d’evitar les pèrdues de vacuna per

tractament de tubs, cosa que amb molta freqüència té lloc al fer els envios per correu.

Hem tingut de prendre aquesta mesura, doncs la vacuna és escassa i no és prudent

d’exposar-nos a pèrdues molt estimables en el moment actual.

Viviu molts anys.

Girona, a 10 d’Octubre del 1938

116


Treball de recercaAnnex

El Director interí, Cap de la Secció d’Epidemologia

Senyor Alcalde-President de l’Ajuntament de CAMPRODON

152- Sirve la presente para comunicar a Vd. que el número de habitantes de hecho en

esta población es, según las últimas estadísticas, de 1418, de las cuales 319 son

cooperadores y 100 niños menores de dos años, debiendo contarse además 725

residentes accidentales (la mayoría evacuados de zonas de guerra) y 166 refugiados

entre los de asistencia social y Euzkadi, de modo que el total de habitantes en esta villa

es de 2309.

En cuanto a los productos que se cosechan en esta villa, son negativos, por no haber en

este Municipio término rural.

Camprodon a 13 de Octubre de 1938.

Sr. Delegado

El Alcalde

153- INSTITUTO DE CARABINEROS

Servicios Sanitarios

Servicios Sanitarios de Carabineros

SALIDA

Nº 6549

Fecha 15-10-38

Siendo absolutamente necesario para les necesidades de guerra de la Sanidad de

Carabineros, el edificio e instalaciones en que está montado el Hospital Municipal del

Ayuntamientote su digna Presidencia, esta Jefatura ruega a Vd. que mediante los

acuerdos correspondientes de la Corporación Municipal, sean cedidos dichos edificios e

instalaciones, a esta Sanidad.

117


Treball de recercaAnnex

En el momento de pasar a nosotros el Hospitalillo en cuestión, se hará un

inventario de todo lo allí existente, firmado por ambas partes, respondiendo esta Jefatura

de todo lo que le sea cedido.

Barcelona, 15 de Octubre de 1938

INSTITUTO DE CARABINEROS

EL TENIENTE CORONEL JEFE DE LOS SERVICIOS DEL

Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Camprodon (Gerona).

154- GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Governació i Assistència Social

Negociat d’Espectacles

R/. Sortida nº 4319

Com sigui que per aquesta Conselleria s’està confeccionant el cens de totes les

sales d’espectacles i camps d’esbarjo de Catalunya, serviu-vos diligenciar l’imprès que

acompanyo i trametre’l a aquest Departament dintre el termini de 8 dies, sense deixar de

fer-hi constar cap de les dades que es demanen.

interessats.

El que per Delegació de l’Autoritat superior, us ho comunico als efectes

Barcelona 15 d’octubre del 1938.

EL SECRETARI GENERAL

Sr. Alcalde de l’Ajuntament de CAMPRODON, Comarca del Ripollès (Vegueria VI).

155- És per a comunicar-vos que el cens de sales d’espectacles d’aquesta vila és

completament negatiu, ja que el local de cine és ara Hospital de Carrabiners i el i el

local de la Societat Renaixença es Colònia d’infants, no existint altres sales

d’espectacles a aquest terme municipal.

Camprodon a 25 d’octubre de 1938.

118


Treball de recercaAnnex

L’Alcalde.

Ciutadà Secretari General del Negociat d’Espectacles, Barcelona

156- HOSPITAL DE CAMPRODON

La dirección del hospital de Carabineros de Camprodon, tiene el honor de invitar al

Ayuntamiento de su digna presidencia al festival que se verificará en el hospital Nº 1

(Hotel Rigat) a las cuatro de la tarde del día de hoy.

Camprodon 6 de noviembre de 1938

Por la Administración

Sr. Alcalde President de Camprodon

157- Rebuda la vostra circular, sento tenir que comunicar-vos que sobre aquest

Ajuntament pesen un tan feixuc càrrec d’atencions d’Assistència Social, assistència als

Refugiats, colònies infantils, etc. xo que impedeix la nostra cooperació a la elogiosa u

humanitària tasca vostra.

Camprodon a 11 de Novembre del 1938

L’Alcalde

Al Cap de la “Cruz Roja Espanyola”

158- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Vegueria VIª – Telèfon 51

Ripoll

119


Treball de recercaAnnex

Registre General

SORTIDES

Nº 2251

Ciutadà Alcalde de CAMPRODON

Per present tinc a bé comunicar-vos que us estengueu d’entregar el racionament

dels refugiats de guerra, que s’esmenten amb la relació que adjuntem així com també

dels que estan en les mateixes condicions o perceben racionament d’algun altre lloc, que

no sigui el que es reparteix del Govern de la Generalitat en aquesta Vegueria VIª.

Ripoll 11 de novembre del 1938

159- Regió VIª

Comarca Ripollès

EL SUBDELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Signat: F. Ordeix

CAMPRODON

Refugiats d’Euzkadi que tenen racionament a aquest municipi, de l’esmentat Govern.

Luisa Senach

Marcelina Revilla

Faustina Hurtado

Maria Sais

Pura Martínez

Irene Martínez

Pilar Martínez

Bienvenida Pérez

Luís Martínez

Pablo Martínez

Primitiva Lapuente

Mª Dolores Sanjuán

Eusebia Arroiz

Eusebio A. Gimeno

Ovidia Gimeno

Anastasia Hormaechevarria

Concepción Conde

Domingo Conde

José Conde

Lucia González

Maria Puja

Antonio Puja

120


Treball de recercaAnnex

Guillermo Puja

Santiago Puja

Gregoria Sánchez

Gregorio Gago

Ramón Gago

Manuel Gago

Domingo Gago

Isabel Gago

Juliana Gago

Lucia Rojo

Tomás Piñeira

José Piñeira

Lucia Piñeira

Enrique Piñeira

Isabel Piñeira

Jesús Piñeira

Felipe Urigoitia

Florencia Sangueza

Cándido Aldaz

Juana Aldaz

Mercedes Castaño

Mercedes Murillo

Rosino Aranza

Dominica Aranza

Micaela Aranza

Felipa Gil

Irene Jaque

Santa Jaque

Cecilia Mayor

Francisco Casado

Victoria Mendizábal

Consuelo Mayor

Francisco Pascual

Consuelo Pascual

Carmen Fernández

Emilio Fernández

María Hortas

Mª Begoña Fernández

María Riego

Julia Cepeda

Eduardo Lagarzuden

Cándido Blasco

Julia Diez

Josefina Blasco

Pilar Blasco

Irene Sesma

Enrique Sesma

Mª Pilar Sesma

Amparo Sesma

Pedro Uriza

Total 72 refugiats

121


Treball de recercaAnnex

160- Apropant-se l’hivern i comptant amb les necessitats cada dia majors de calefacció

d’aquesta vila; que no disposa de boscs i quina població ha augmentat mes que el doble

per la gran quantitat de refugiats i evacuats de guerra; novament m’adreço a Vos

pregant-vos concediu deguda autorització per a la poda dels plàtans de la carretera Puig-

Alt de Ter a França en sa entrada al terme municipal d’aquesta vila; poda que segons els

coneixedors en res perjudica l’arbrat fent en canvi un bé a la població de Camprodon.

Camprodon a 11 de Novembre del 1938

L’Alcalde

Sr. Enginyer Cap d’Obres Públiques

161- CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Brigada de Badalona

Oficina de Prensa y Propaganda

Entenza, 44, 1º Teléf. 30397

Barcelona

Senyor Alcalde de l’Ajuntament de Camprodon

La Creu Roja quals activitats i sentiments humanitaris s’han posat de manifest

des de ja fa temps, i molt especialment des de que va començar la guerra sagnant que

assota la nostra Pàtria, tant en els fronts de batalla com a la rereguarda, acudint a

presentar auxili en els casos de bombardeig i altres calamitats, passa per una situació

angoixosa l’ordre econòmic.

Per alleujar-la, per a ajudar-la en les seves necessitats, per evitar la vergonya de

tenir de suspendre les seves activitats, en benefici del públic, i ja que la nostra Institució

no percep subvenció oficial, altra vegada ens hem de dirigir al poble, de quals

sentiments filantròpics tantes de proves havem rebudes, per tal de que ajudi comprant

segells de la Creu Roja.

No dubtem que aquest Ajuntament voldrà cooperar-hi trametent-nos l’import

dels segells, a raó de 100 pessetes el miler, a l’oficina de Premsa i Propaganda, Entença,

122


Treball de recercaAnnex

44, 1er i manifestant-nos la quantitat mensual que us hem d’enviar si es que així ho

desitgeu.

Us donem les gràcies en nom de la Institució.

162- El Patronato local del “Desayuno Infantil” establecido para los pueblos de

Camprodon y Freixenet establecido por generosidad del Fondo Solidaridad

Internacional, somete a la consideración de la primera expedición de leche y azúcar para

los niños.

= Día 17 de septiembre de 1938=

Leche en polvo recibida (doce cajones) ..................................................... 600 Ks.

Azúcar ......................................................................................................... 150 “

= Inauguración del día 19 de septiembre=

Día 19 septiembre al 21 inclusive 13 Ks. diarios = 39 Ks.

“ 22 “ al 25 “ 14 “ “ = 56 “

“ 26 “ al 26 “ 15 “ “ = 120 “

“ 4 octubre 15-300 grs. = 15,300 “

“ 5 y 6 de octubre 15-800 “ = 31,600 “

“ 7 “ al 14 “ 16-200 “ = 129,600 “

“ 15 “ al 17 “ 16-450 “ = 49,350 “

“ 18 “ al 26 “ 17 = 153 “

TOTAL 593,850

Relación de inscriptos en el Ayuntamiento desde su nacimiento hasta los 14 años

(niños).

Pueblos de Camprodon y Freixenet (vecinos, refugiados, evacuados e hijos de

carabineros heridos). ................................................................................... 372 niños

Escuelas ...................................................................................................... 273 “

Maestros ......................................................................................................... 5

Colonia Conde .............................................................................................. 26 “

Colonia Armangué ........................................................................................ 14 “

Colonia de Riera ........................................................................................... 19 “

123


Treball de recercaAnnex

Viejos de noventa años ................................................................................. 12

Chicas repartidoras de la leche ............................................................. 10

TOTAL 731 raciones

El azúcar se ha aumentado en un 20% par resultar a doscientos grs. El kilo de leche en

polvo un poco sosa.

El Ayuntamiento da también con la ración de leche unos bollitos confeccionados con

harina y azúcar.

Como el servicio de desayuno escolar e infantil se estableció a base de 600 raciones,

hoy día llega a 731 raciones, por haber aumentado la población infantil con los

hospitales de carabineros ya que los familiares de muchos heridos se establecen en ésta,

y con la disminución de leche de vaca en estos pueblos debido a la glosopeda, cuya

restricción ha hecho que muchos chicos del pueblo se hayan inscrito últimamente.

Camprodon a 11 de noviembre de 1938.

El Comisario de Abastos El Alcalde

163- GENERALITAT DE CATALUNYA

Institucions d’Assistència Social

Oficina Administrativa d’Ajut als Refugiats

Delegació a Ripoll

Adjunt amb la present us envio Còpia del Decret el qual estableix normes sobre el

subsidi i racionament per als refugiats al qual us preguem que el poseu en el lloc més

vigent de l’Ajuntament.

Ripoll 12 de novembre del 1938.

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Signat: J. Pueyo

164- Plau-me recordar a aquest Comissariat d’Assistència als Refugiats la conveniència

de preguntar prèviament a aquesta Alcaldia, abans d’enviar-les, les possibilitats

124


Treball de recercaAnnex

d’allotjament de noves trameses de refugiats, per tal d’evitar greus dificultats a aquest

Ajuntament i les consegüents molèsties i reclamacions per part dels referits refugiats, i

tal com va ésser promès als Delegats d’aquest Ajuntament en la visita feta degudament

a aquest Comissariat.

Visqueu molts anys.

Camprodon a dotze de Novembre de 1938 (?)

L’Alcalde

Al Ciutadà Secretari General del Comissariat d’Assistència als Refugiats

165- Com sigui que aqueix Comissariat d’Assistència als Refugiats és deutor a aquest

Ajuntament del import dels subsidis als refugiats pagats en els mesos de Juliol, Agost,

Setembre i Octubre d’enguany, i quals relacions corresponents foren tramesos a

l’Oficina Administrativa d’Ajut als Refugiats de Ripoll, i trobant-se aquest Ajuntament

mancat de cabals per fer front a nous pagaments, es veurà obligat a no poder satisfer

aquelles atencions en la propera setmana, de no rebre amb tota urgència les quantitats

bestretes per aquest Ajuntament.

Visqueu molts anys.

Camprodon a tretze de Novembre de 1938(?)

L’Alcalde

Honorable Comissari d’Assistència als Refugiats

166- Sirve la presente para comunicar a Vd. Que el número de habitantes es, según las

últimas estadísticas, de 1418, de los cuales 319 son cooperadores y 100 niños menores

de dos años, debiendo contarse además 768 residentes accidentales (la mayoría

evacuados de zonas de guerra) y 166 refugiados entre los de Asistencia Social y

Euzkadi, de modo que el total de habitantes en esta villa es de 2352.

En cuanto a los productos que se cosechan en esta villa, son negativos, por no haber en

este Municipio término rural.

Camprodon a 13 de noviembre de 1938

El Alcalde,

125


Treball de recercaAnnex

167- Aquesta Corporació Municipal de la meva Presidència, en vista de la manca de

combustible per assistència social d’aquesta vila, per calentar els esmorzars que aquest

Municipi dóna a més de 700 infants, ha accedit treure i tallar llenya del bosc de la

Muntanyeta de la vostra propietat, esperant que estareu conforme, ja que se us

respectaran els arbres. També poso al vostre coneixement que els arbres que estan

plantats davant de la vostra torre, segons dictamen dels entesos, amenacen perill per les

vies pròximes, xo que fa necessari el tallar els dits arbres, pregant-vos doneu aquesta

vostra autorització, per tal de procedir a dita talla.

Camprodon a 14 de Novembre de 1938

L’Alcalde

Sra. Montserrat Riera, Llavaneres

168- MINISTERIO DE AHCIENDA Y ECONOMIA

Dirección General de Abastecimientos

Sexta Veguería – Delegación Ripollés

Ripoll

Habiendo dejado de cumplimentar ese Ayuntamiento, nuestra circular fecha de Agosto

próximo pasado en la que pedíamos nos fuesen enviados del 1 al 6 de cada mes, los

siguientes datos.

Relación de habitantes (Cooperadores y niños menores de dos años, cooperadores

transeúntes con altas y refugiados con altas y bajas en cantidad.

Productos que se cosechan en esta localidad y cálculo de producción de los mismos y

teniendo necesidad de tales datos para la buena marcha de nuestra Oficina Comarcal.

Pongo en su conocimiento, que en un plazo máximo de diez días a contar de esta fecha,

es preciso nos sean enviados dichos datos. Caso de no efectuarlo así, nos veremos

obligados a retirar todo racionamiento del que facilita la Dirección General de

Abastecimientos incluso par.

Suyo y de la República.

126


Treball de recercaAnnex

Ripoll 16 de noviembre de 1938

Sr. Alcalde de Camprodon

El Delegado

169- Adjunto remito relación de los hombres de 15 a 45 años, de 46 a 60 con la edad,

oficio y procedencia, respectivamente los niños y niñas de 10 a 14 años con edad y

procedencia y todas las mujeres hábiles para el trabajo.

Los refugiados que se encuentran bajo el control de este Ayuntamiento están

repartidos en casas particulares.

Camprodon a 17 de Noviembre de 1938

El Alcalde

Ciutadà Cap del Comissariat d’Assistència als Refugiats de Ripoll

170-

HOMES DELS 15 ALS 45 ANYS

1. Antonio Amorena Onzalo 41 jornalero Navarra

2. José Bellosta Escalona 40 minero Salasaltas

3. Ramiro Fernández Huertas 23 escribiente Castroverde

4. José Piñeira Rojo 17 jornalero S. Sebastián

5. Tomás Piñeira Rojo 16 jornalero “

6. José Ortega Royo 16 jornalero Madrid

HOMES DE 46 A 60 ANYS

1. Florentino del Sol de Gamarra 60 encuadernador Cifuentes

2. Félix Fuentes Alcalá 55 jornalero Vera (Almería)

NENS I NENES DE 10 A 14 ANYS

1. María Dolores S. J. Lapuente 12 Vera de Moncayo

2. María Puja Gonzáles 14 Pasajes de S. Juan

3. Antonio Puja Gonzáles 12 “

4. Gimeno puja Gonzáles 10 “

5. Mercedes Murillo Castaño 14 S. Sebastián

6. Micaela Azanza Ugarte 13 “

7. Antonio Amorena Edregozen 14 Irun

8. Gabriel Amorena Edregozen 12 “

127


Treball de recercaAnnex

9. Julia Amorena Edregozen 10 “

10. Eugenio Fuentes Besares 13 Madrid

11. Antonio Fuentes Besares 11 “

12. Angalina Contreras Gutierres 13 Méjico

13. Jesús Orteja Royo 14 Madrid

14. Elda Diez Ibáñez 14 Barruelos

15. Dalia Diez Ibáñez 12 “

16. Manuela Diez Ibáñez 11 “

17. Lucia Piñeira Rojo 12 S. Sebastián

18. Enrique Piñeira Rojo 10 “

DONES APTES PER A FEINES O TREBALLS

1. Irene Conde Pérez 24 S. labores Ayariz

2. Faustina Urtado 50 “ Bilbao

3. Angela Fernández Auba 28 “ “

4. Bienvenida Pérez Martínez 32 “ Zaragoza

5. Primitiva Lapuente Martínez 38 “ Vera Moncayo

6. Eusebia Ruiz Irunzo 44 “ Cartajona

7. Eurelia Gimeno Arraiz 23 modista “

8. Obidia Gimeno Arraiz 16 S. labores Eibar

9. Lucia Fernández Gonzales 44 “ Salamanca

10. Rosina Azanza Ugarte 22 química S. Sebastián

11. Dominica Azanza Ugarte 17 S. labores “

12. Felipa Gil López 60 “ Fuentes Mijarra

13. Irene Jaque Gil 40 “ “

14. Santa Jaque Gil 39 “ “

15. Cecilia Mayor Gil 33 “ “

16. Consuelo Mayor Gil 27 “ S. Sebastián

17. María Riego Palmero 49 “ Bilbao

18. Dominica de Larrua 63 “ Zamora

19. Berta Tarango 32 “ S. Sebastián

20. Julia Cepeda Lobato 31 “ Bilbao

21. Julia Cantabrana 21 “ S. Sebastián

22. Aurelia Pildein 27 “ Eibar

23. Isidoro Polidura Ribas 37 “ Santander

24. Carmen Edregozen Edregozen 36 “ Irun

25. M.R.S. Juan Fernández 18 “ “

26. Esperanza Reguero Cadenas 19 “ Madrid

27. Ignacia Fuentes Torralba 51 “ “

28. Juana Fuentes Bezares 23 “ Toledo

29. Ana Fuentes Bezares 21 “ Madrid

30. María Gutierres Gonzales 47 “ Pirana Astur

31. Consuelo Contreras Gutierres 15 “ Méjico

32. Concepción Martínez Vaquero 58 “ Madrid

33. Julia Mogan Isidro 58 “ “

34. Micaela Royo Orcajo 41 “ Lagranja

35. Manuela Ibáñez Nozal 45 “ Barruelo

36. Teodora Diez Ibáñez 23 “ “

37. Inés Diez Ibáñez 18 “ “

38. Carmen Sardina Ibáñez 19 “ “

39. Josefa Chaparro Ruiz 24 “ Ojos Negros

128


Treball de recercaAnnex

40. Lucia Rojo Barrasa 44 “ Briones

41. Pilar Hernández García 49 “ Matapozuelos

Camprodon a 17 de Novembre del 1938

L’Alcalde

171- Sirve el presente para suplicar a Vd. se sirva conceder unas horas semanalmente y

a disposición de este Ayuntamiento de mi Presidencia, la aserradora de madera que

tiene ese Ministerio de Hacienda y Economía en esta villa, a fin de atender a las

necesidades de calefacción de la numerosa población de esta villa con su gran número

de refugiados y evacuados de guerra, con pago del precio horario que este Ministerio

establezca, siendo un caso de verdadera necesidad para el suministro de leña para

cocinar y calefaccionar, cosa que es de justicia atienda este Municipio.

Viva Vd. Muchos años

Camprodon, 21 de Noviembre de 1938

El Alcalde

172- AYUNTAMIENTO DE CAMPRODON

De orden del Alcalde, se avisa a todos los habitantes de esta villa que las luces de las

calles estarán apagadas, debiendo cerrarse todas las ventanas y balcones para evitar que

ninguna luz salga al exterior, y serán sancionadas las personas que no cumplan

rigurosamente esta orden.

Camprodon a 2 de Diciembre del 1938.

El Alcalde

173- AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Este Patronato de “Desayuno Infantil en Camprodon y Freixenet” somete a esa Gerencia

la liquidación de la segunda expedición para su conocimiento y aprobación:

129


Treball de recercaAnnex

Del 27 de Octubre al 4 de noviembre 17ks. Diarios 153 9 días

“ 5 al 7 noviembre 17,50 “ 52,5 3 “

“ 8 y 9 “ 18, 50 “ 36 2 “

“ 10 al 35 “ 18,40 “ 294.4 16 “

“ 26 al 28 “ 18,80 “ 56,4 3


Total ks. polvo leche 592.3 33 “

Leche recibida 600 kilos

Azúcar 150 kilos

Se continúa echando doscientos cincuenta gramos de azúcar al kilo de leche en polvo,

correspondiente a la cuarta parte en relación con la leche y con el envio.

En la actualidad el número de raciones alcanza a 750 niños.

Camprodon a 7 de diciembre de 1938

V.B.

El Representante

El Alcalde

174- Para poder dar cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad ruego a Vd. que a

la mayor brevedad posible, confecciónese remitiéndole a este Destacamento, relación de

todas las personas domiciliadas en esa demarcación y que estén consideradas como

desafectas al Régimen legal, señalando sus domicilios, si en caso afirmativo la fecha de

la proposición, si la sanción fue impuesta y si la satisfizo el multado, indicando la

cuantía de la multa y cuantos datos su claro criterio crea hacer constar.

Viva Vd. Muchos años

Camprodon 8 de Diciembre de 1938

El Jefe del Destacamento

130


Treball de recercaAnnex

275- Por denuncia presentada a esta Alcaldía por el personal municipal de vigilancia,

resulta que las ciudadanas JULIA CEPEDA LOBATO y una sobrina suya, han

destrozado árboles jóvenes de la Fuente Nueva, y considerando esta Alcaldía estos actos

contrarios al Régimen y a la economía, pide a Vd. se expulse a las referidas ciudadanas

de este Municipio, en el término de 24 horas, por indeseables.

Camprodon a 13 de Diciembre del 1938

El Alcalde

Sr. Jefe del Departamento de Policía de Camprodon

276- INSPECCIÓN GENERAL DE FRONTERAS

Destacamento de Camprodon

R.S. Nº 3071

En contestación a su oficio nº 382, de fecha 13 del actual, en el que interesaba se

averiguara quienes son los individuos habitantes en las torres Roig y Junsadella del

término de Freixenet, que cortaron árboles del paraje conocido por la Font Nova, debo

manifestarle, que de las averiguaciones practicadas resulta, que de los autores del hecho

de referencia domiciliados en las mencionadas torres son los siguientes: SETI RUIZ

BRAVO, ESPERANZA MOLINO ABALIA, FELIX GARCIA Y FRANCISCO

DURAN FERNANDEZ, lo que pongo en su conocimiento a los efectos pertinentes.

Salud y República.

Camprodon 15 de Diciembre de 1938.

El Jefe del Destacamento

Sr. Alcalde presidente del Ayuntamiento de CAMPRODON

177- INSPECCIÓN GENERAL DE FRONTERAS

Destacamento de Camprodon

131


Treball de recercaAnnex

R.S.Nº 3072

En contestación a su Oficio nº 381, fecha 13 de los corrientes en el que interesa

de este Destacamento, se procede a expulsar de este Municipio, a las ciudadanas,

JULIA CEPEDA LOBATO y una sobrina suya, por haber destrozado árboles jóvenes

del paraje conocido por la Font Nova y considerar esa Alcaldía ese acto contrario al

Régimen y a la Economía, debo manifestarle a V. que a la Autoridad competente a la

que debe dirigirse, solicitando la medida expuesta en su Oficio y citada anteriormente es

al Excmo. Sr. Delegado de Orden Público de Gerona, por no ser de incumbencia de esta

Dependencia.

Salud y República.

Camprodon 15 de Diciembre 1938.

El Jefe del Destacamento.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de CAMPRODON

178- GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis d’Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Vegueria VIª – Telèfon 51

Ripoll

Pel present sou pregat en cas de tenir en el vostre poble refugiats nens menors de

14 anys i adults necessitats de roba d’enviar en aquesta Delegació una llista nominal

signada per l’Alcalde i Delegat de Refugiats, ja que aquesta Delegació us facilitarà roba

per als mateixos.

Ripoll 23 de desembre del 1938

Ciutadà Alcalde de CAMPRODON

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

132


Treball de recercaAnnex

5. Correspondència sense data del període 1937 – 1938

1- Generalitat de Catalunya

Institucions d’Assistència Social

Oficina Administrativa d’Ajut als Refugiats

Delegació a Ripoll

Per disposició del GOVERN de la REPUBLICA i d’acord amb la GENERALITAT DE

CATALUNYA.

Tinc a bé per la present a comunicar-vos que degudes les circumstancies actuals

i per la molta aglomeració d’arribades de refugiats de les zones de guerra, feu tots els

preparatius necessaris per a rebre a la vostra localitat el 10% més dels mateixos.

El vostre Ajuntament està degudament autoritzat per allotjar-los en cas d’ésser

necessari a les cases particulars trametent a aquesta Delegació per ésser tramesa al

Tribunal de desafectes al Règim les denúncies dels veïns de la mateixa que es neguin a

complimentar l’abans esmentada disposició de guerra.

Esperant de vosaltres una vegada més la vostra col·laboració pel bé de la causa i

de la República, us saluda

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Ciutadà Alcalde de Camprodon

2- GOBIERNO DE EUZKADI

Departamento de Trabajo

Previsión y Comunicaciones

Paseo de Pi i Maragall, 62, Pral.

Teléfono 81039

Barcelona

Signat: J. Senón Vidal

Sr. Alcalde de CAMPRODON, Gerona

133


Treball de recercaAnnex

Interesa a todos no dar lugar a crear el ambiente desmoralizador que produce la

inactividad de los refugiados que, siendo aptos para prestar algún servicio útil, se

encuentran imposibilitados de trabajar por diferentes causas.

Debemos, por todos los medios, agrupar a las familias que por las contingencias

conocidas, se han visto obligadas a abandonar sus hogares y procurarles una vida digna,

derivada de su trabajo en la profesión habitual de cada uno, sacándoles del estado

pernicioso que se ven obligados a sufrir como refugiados.

A cumplimentar esta misión entre los ciudadanos vascos, tiende el Gobierno de

Euzkadi con los servicios del Censo Obrero y Bolsa del Trabajo y para ello solicita su

valioso concurso.

Lo que con ello se consiga, redundará en beneficio de los interesados y

contribuirá a la consecución del rápido triunfo de la causa que defendemos,

descargando, al mismo tiempo, a nuestras autoridades de las obligaciones que su

atención les crea.

Nos permitimos, pues, pedirles que tengan bien ayudarnos, ordenando sean en

seguida fijados los anuncios que se adjuntan, en los lugares frecuentados por los

refugiados vascos, dando a su texto la publicidad más amplia posible, y atender las

peticiones de boletines de inscripción en el Censo, que de ellos reciban,

transmitiéndolas a este Departamento, que inmediatamente cumplimentará sus pedidos.

En la seguridad de contar con su entusiasta colaboración, les saluda atentamente,

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, PREVISIÓN Y COMUNICACIONES

El Consejero

3- FEDERACIÓ CATALANA DE TEATRE AMATEUR

Corts Catalanes 647, pral.

Camprodon

Patrocinada per la Generalitat de Catalunya

Distingit amic: El Consell Directiu d’aquesta Federació, d’acord amb el desig

del Conseller de Cultura de la Generalitat de, Sr. Carles Pi i Sunyer en la seva última

reunió celebrada, va decidir oferir-vos gratuïtament els seus “ELENCS CATALANS

DE GUERRA”. [...]

134


Treball de recercaAnnex

Els ingressos que en aquests actes poguéssiu obtenir, vosaltres mateixos podreu

destinar-los a la finalitat d’ajut a la guerra que us sembli més adient. A nosaltres no heu

de donar-nos un cèntim. La nostra actuació és una contribució entusiasta i voluntària,

que dediquem de més a més de les nostres activitats naturals, per a la exaltació i

consecució de la victòria. [...]

No cal dir el què ens plauria que també volguéssiu interessar-vos pels “ELENCS

CATALANS DE GUERRA” fent així possible la seva actuació a la vostra població.

Afectuosament es repeteixen vostres, per la causa de la Llibertat i

4- Generalitat de Catalunya

Institucions d’Assistència Social

Oficina Administrativa d’Ajut als Refugiats

Delegació a Ripoll

Per acord del C. D.

Claudi Fernéndez. Secretari General

Per disposició del Govern de la REPÚBLICA d’acord amb la GENERALITAT

DE CATALUNYA.

Tinc a bé per la present a comunicar-vos que degudes a les circumstàncies

actuals i per la molta aglomeració d’arribades de refugiats de les zones de guerra, feu

tots els preparatius necessaris per a rebre en la vostra localitat el 10% dels mateixos.

El vostre Ajuntament està degudament autoritzat per allotjar-los en cas d’ésser

necessari a les cases particulars trametent a aquesta Delegació per ésser tramesa al

Tribunal de desafectes al Règim les denúncies dels veïns de la mateixa que es neguin a

complimentar l’abans esmentada disposició de guerra.

Esperant de vosaltres una vegada més la vostra col·laboració pel bé de la causa i

de la República, us saluda

EL DELEGAT DE LA VEGUERIA VIª

Ciutadà Alcalde de Camprodon

135


Treball de recercaAnnex

5- RELACIÓN DE LOS NIÑOS DE LA TORRE ARMANGUÉ

Juan Luís Hernández

Elvira Luís Hernández

Juan Luís Hernández

Ysabel Luís Hernández

Carmen Luís Hernández

Amparito Adame

Carmona Adame

Angelina López

Montserrat López

Vicente Sarmiento

Antonio Sarmiento

José Luís Sarmiento

Fernando Sarmiento

Marisa Gilabert

Vicente Gilabert

Luisa Rupprecht

Ysabel Rupprecht

Alfonso López

6- RELACIÓN DE REFUGIADOS DE EUZKADI EN EL AYUNTAMIENTO DE

CAMPRODON

NOMBRES Y APELLIDOS SEXO EDAD

1. Julia Cepeda Lobato ....................................... H ....................... 31

2. Eduardo Lazagurny Cepeda............................ V ........................ 9

3. Dominica Larrua Álvarez ............................... H ....................... 63

4. Berta Toranzo Earrua...................................... H ....................... 32

5. Ana María Toranzo Ortiz ............................... V ........................ 7

6. Agustín Oranzo Ortiz ..................................... V ........................ 5

7. Bonifacio Hernandez Ochoa ........................... V ....................... 51

8. Felipa Urigoitia Albaniz ................................. H ....................... 40

136


Treball de recercaAnnex

9. Francisco Aldaz Pérez .................................... V ....................... 53

10. Florencia Sanguesa García ............................ H ....................... 49

11. Gandida Aldaz Sanguesa ................................ H ....................... 23

12. Juanita Aldaz Sanguesa .................................. H ....................... 18

13. Luis Aldaz Sanguesa ...................................... V ....................... 16

14. Mercedes Castaño Mayor ............................... H ....................... 51

15. Mercedes Murillo Castaño.............................. H ....................... 15

16. Rosina Azanza Ugarte .................................... H ....................... 23

17. Dominica Azanza Ugarte................................ H ....................... 18

18. Micaela Azanza Ugarte .................................. H ....................... 14

19. Victoria Medizábal Galdos ............................. H ....................... 72

20. Felipa Gil López ............................................. H ....................... 60

21. Irene Yague Gil .............................................. H ....................... 40

22. Santa Yague Gil .............................................. H ....................... 33

23. Cirilia Mayor Gil ............................................ H ....................... 34

24. Consuelo Mayor Gil ....................................... H ....................... 29

25. Francisco Pascual Gil ..................................... V ........................ 5

26. José Francisco Casado Mayor ........................ V ........................ 3

27. Consuelo Pascual Mayor ................................ H ........................ 2

28. Maria Fernández Martínez.............................. H ....................... 27

29. Pedro Urízar Barreno ...................................... V ....................... 23

30. Mª Rosario S. Juan Fernández ........................ H ....................... 19

31. Maria Riego Palmero ...................................... H ....................... 47

32. Emilio Fernández Revilla ............................... V ....................... 29

33. Maria Ortas Altuna ......................................... H ....................... 23

34. Maria Beguña Fernández ................................ H ........................ 3

35. Carmen Fernández Revilla ............................. H ....................... 30

36. Luisa Rojo Barrena ......................................... H ....................... 44

37. Tomas Piñaira Rojo ........................................ V ....................... 16

38. Lucia Piñaira Rojo .......................................... H ....................... 12

39. Enrique Piñaira Rojo ...................................... V ........................ 9

40. Isabel Piñaira Rojo ......................................... H ........................ 6

41. Jesús Piñaira Rojo ........................................... V ........................ 2

42. Gregoria Sánchez Antón ................................. H ....................... 43

43. Gregoria Gago Sánchez .................................. V ....................... 15

44. Ramón Gago Sánchez ..................................... V ....................... 14

45. Manuel Gago Sánchez .................................... V ....................... 13

46. Domingo Gago Sánchez ................................. V ....................... 10

47. Isabel Gago Sánchez ....................................... H ........................ 7

48. Juliana Gago Sánchez ..................................... H ........................ 7

49. Lucia Gonzalez Fernández ............................. H ....................... 44

50. Maria Puba Gonzalez...................................... H ....................... 14

51. Antonio Puba Gonzalez .................................. V ....................... 13

52. Guillermo Puba Gonzalez ............................... V ....................... 10

53. Santiago Puba Gonzalez ................................. V ........................ 8

54. Eusebia Arroiz Zurzo...................................... H ........................ 4

55. Ángeles Gimeno Arroiz .................................. H ....................... 23

56. Obidia Gimeno Arroiz .................................... H ....................... 13

57. Anastasia Hormaechevarria Mintegui ............ H ....................... 40

58. Domingo Conde Hormaechevarria ................. V ....................... 15

137


Treball de recercaAnnex

59. José Conde Hormaechevarria ......................... V ....................... 14

60. Primitiva Lapuente Martínez .......................... H ....................... 37

61. Dolores San Juan Lapuente ............................ H ....................... 12

62. Purificación Martínez Martínez ...................... H ....................... 44

63. Ángel Martínez Martínez................................ V ....................... 15

64. José Luís Martínez Perez ................................ V ........................ 4

65. Concha Conde Hormaechevarria .................... H ....................... 23

66. Irene Martínez Martínez ................................. H ....................... 12

67. Pilar Martínez Martínez .................................. H ....................... 10

68. Bienvenida Pérez Martínez ............................. H ....................... 33

69. Pablo Martínez Pérez ..................................... V ....................... 10

70. Luisa Senac Villanueva .................................. H ....................... 61

71. Marcelina Revilla Suárez................................ H ....................... 33

72. Faustina Hurtado Sáez .................................... H ....................... 66

73. Maria Saez Hurtado ........................................ H ....................... 20

74. Francisco Pedrosa Sánchez ............................. V ....................... 37

75. Francisco Pedrosa Murillo .............................. V ........................ 3

76. Segunda Murillo Castaño ............................... H ....................... 24

77. Rosario Pedrosa Murillo ................................. H ........................ 5

78. Cándido Blasco Sáez ...................................... V ....................... 68

79. Julia Diez Martínez ......................................... H ....................... 66

80. Pilar Blasco Diez ............................................ H ....................... 28

81. Josefina Blasco Diez ....................................... H ....................... 33

82. Irene Sesma Blasco ......................................... H ........................ 5

83. Pilar Sesma Blasco ......................................... H ........................ 4

84. Amparo Sesma Blasco .................................... H ........................ 2

85. Antonio Amorena Onzalo ............................... V ....................... 41

86. Carmen Echegoyen Echegoyen ...................... H ....................... 37

87. Antonio Amorena Echegoyen ........................ V ....................... 15

88. Gabriel Amorena Echegoyen.......................... V ....................... 13

89. Fernando Amorena Echegoyen ...................... V ........................ 4

90. Enrique Sesma Blasco .................................... V ........................ 5

91. Julia Amorena Echegoyen .............................. H ....................... 11

7- GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Governació i Assistència Social

Comissariat d’Assistència als Refugiats

Avinguda 14 d’Abril, 459

Barcelona

Enquesta a fer per tots els Ajuntaments de Catalunya que tenen acollits refugiats de

guerra en llurs respectius municipis

Llistes d’homes de 15 a 45 anys, especificant edat, ofici i procedència

138


Treball de recercaAnnex

Llistes d’homes de 46 a 60 anys, especificant edat, ofici i procedència

Llistes d’homes de més de 60 anys.

Llistes de nens i nenes de 10 a 14 anys, especificant edat, ofici i procedència

Llistes de dones aptes per a feines o treballs, especificant edat, ofici i

procedència.

Informe del règim amb què l’Ajuntament atén els refugiats; si acollits refugis o

en cases particulars.

Si és en refugis, quants n’hi ha i nombre d’ocupants de cada un.

Advertiment: la present enquesta, degudament complimentada – signada per l’Alcalde i

segellada – serà tramesa, dins d’un termini que no excedeixi de quinze dies, al Delegat

de la Vegueria respectiva. Podran afegir-s’hi totes aquelles dades ampliatòries que hom

cregui d’interès.

8- En cumplimiento de lo dispuesto por la Consejería de Gobernación y Asistencia

Social del Gobierno de la Generalidad en Orden circular de fecha 15 de los corrientes

inserta en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” nº 107, tengo el honor de

comunicar a esa Dirección General de Ganadería e Industrias pecuarias que el

Ayuntamiento de mi presidencia dispone de suficiente territorio de pastos para el

sostenimiento de ………………………… cabezas lanares, de las que proceden de

territorios evacuados, estando asimismo dispuesto a habilitar corrañes y atender las

normas establecidas para régimen de explotación del rebaño de tal clase de ganado que

sea enviado a este término municipal.

Viva V. Ilma. muchos años.

………….de……………de 1938

El Alcalde

Ilmo. Sr. Director General de Ganadería e Industrias Pecuarias

Paseo Pi y Maragall 30, 4º, BARCELONA

139


Treball de recercaAnnex

9- GENERALITAT DE CATALUNYA

Comissió Executiva de Sanitat dels Refugiats

Sr. Alcalde Resident del Consell Municipal de CAMPRODON

Per Decret de la Generalitat ha estat creada la Comissió executiva de Sanitat dels

refugiats a la qual està encomanada “la disposició i execució directa de totes les mesures

que cregui necessàries referents a la salut i a les malalties dels refugiats i a llurs

conseqüències a la rereguarda del territori de Catalunya i a la vegada la unificació, en

aquest sentit, de les actuacions generals, municipals i d’altres entitats, portant a l’efecte

el control sanitari dels refugiats establerts a Catalunya”.

En ús de les facultats que el Decret concedeix a la Comissió executiva de Sanitat

dels refugiats i per tal de servir a les finalitats per a les quals ha estat creada, sou pregat

de donar les ordres oportunes per tal que el metge inspector municipal de sanitat que té

a la seva cura els refugiats de guerra, empleni l’adjunt qüestionari en el termini màxim

de vuit dies, i que el retorni, degudament complimentat, a l’Alcaldia de la vostra

presidència, la qual disposarà que sense pèrdua de temps sigui enviada a les oficines de

la Comissió executiva de Sanitat dels refugiats (Conselleria de Sanitat, Passeig de Fermí

Galan, Barcelona).

Per la Comissió executiva de Sanitat dels refugiats,

El Secretri

Dr. J. Valero Ribas

140


Treball de recercaAnnex

6. Correspondència de l’any 1939

1- GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE GERONA

Circular

Con la máxima urgencia y en un plazo no superior a diez días, a partir de esta

fecha, remitirá a este Gobierno Civil relación de las personas extrañas a ese término

municipal que hayan de ser evacuadas fuera de esta provincia, debiendo confeccionarla

bajo la base de agruparlas por provincias y poblaciones en que hayan de fijar

definitivamente sus residencias.

En distintos y sucesivos encasillados han de figurar en dichas relaciones los

datos que al respaldo de la presente se consignan.

Dios guarde a V. muchos años.

Gerona 22 de febrero de 1939.

Sr. Alcalde de Camprodon

III Año Triunfal

El Gobernador Civil

2- Ruego a V. tenga a bien manifestarme si en el campo de concentración que

dirige se encuentra o ha pasado por el mismo Ignacio Latorre Ríos hecho prisionera por

los rojos en Gerafita el día 3 del pasado.

Dios salve a España y guarde a V. muchos años.

Vich 8 Marzo 1939

III Año Triunfal

El Comandante Jefe

3- Barcelona 15 Marzo 1939

III Año Triunfal

141


Treball de recercaAnnex

Excmo. Sr. Alcalde de Camprodon

Distinguido Sr.:

Camprodon

Me permito molestarle, para suplicarle, se sirva informarme, si le es posible

hacerlo, si los enfermos y heridos procedentes del Hospital Almera Alta, cerca de

Agramunt, que parece fueron evacuados a Berga, y de allí a Ripoll y de Ripoll a

Camprodon, y si realmente ha sido así.

En caso afirmativo, le suplico se sirva averiguar, si también es posible, si entre

los enfermos de dicha expedición, se encontraba mi hijo

Antonio garcía Manau,

de la 60 División, 224 Brigada Mixta, 896 Batallón, Iª compañía, que fue hospitalizado

en el hospital de Almera Alta cerca de Agramunt a principio de Enero 1939, y si ha

quedado hospitalizado en esa, o bien si fue enviado a Francia.

Agradeciéndole infinitamente sus noticias, puede contar con el agradecimiento

de su affmo. s.s.q.e.s.m.

4- Particular Sr. Antonio García

Barcelona

Antonio García de la Prida

Montaña de S. José, Pasaje, 7.

Barcelona

Muy Sr. mío: Recibida su carta de fecha 15 del pasado marzo, debo manifestarle

que efectivamente se evacuaron muchos soldados a esta población, pero que todos

pasaron la frontera en dirección a Francia, porque si su hijo, fue evacuado a Camprodon

(cosa que no nos es posible averiguar) a estas horas debe encontrarse en algún hospital o

campo de concentración francés.

Le salida affente. s. s.

Alcalde

5- Cotonificació de Badalona

Muy Srs. míos

142


Treball de recercaAnnex

Contestando a su atenta de fecha 3 del corriente, debo manifestarle que después de

practicadas algunas gestiones resulta que verdaderamente los rojos se trajeron algodón y

gasa, que se ignora si era de su casa, el que fue repartido en los diferentes hospitales y

dispensarios que instalaron en esta comarca, habiendo desaparecido en la huída la

mayor que lo llevaron en dirección a Francia, y otro que echaron a perder, sin que en

estos momentos exista depósito alguno en esta localidad.

Dios salve a España y guarde a Vds. muchos años.

Camprodon a 24 de marzo de 1939

III Año Triunfal

El Alcalde

6- No siéndome posible contestarle telegrama, por carecer de comunicación, referente al

paradero del Oficial de Infantería JUAN MOYA BORRAS, debo manifestarle que

todos los que fueron hospitalizados en esta villa les evacuaron a Francia antes de entrar

las fuerzas Nacionales, sin que pueda concretarse si estuvo en el Hospital de ésta por

haber desaparecido toda la documentación.

Dios salve a España y guarde a V. muchos años.

Camprodon a 24 de marzo de 1939.

III Año Triunfal

El Alcalde

Jefe de Investigación y Vigilancia, Gerona

7- Contestando a su comunicación de fecha 8 del pasado marzo núm. 301, debo

manifestarle que en esta ni ha habido ni hay en la actualidad ningún campo de

concentración, y que probablemente el individuo IGNACIO LATORRE RIOS habrá,

como todos los prisioneros y soldados rojos, pasado a Francia, encontrándose en alguno

de los campos de concentración de aquella Nación.

Dios salve a España y a V. guarde muchos años.

Camprodon a 15 de abril de 1939

Año de la Victoria

143


Treball de recercaAnnex

El Alcalde

Sr. Comandante Jefe del 15 Batallón Regimiento Burgos Nº 31, Vich

8- COMANDANCIA MILITAR DE CAMPRODON

Nº 27

Ruego a V. me informe sobre el estado y paradero de EMILIANO

FERNANDEZ REVILLA, que se hallaba refugiado en esta localidad y es procedente de

Bilbao y de profesión hojalatero.

Dios engrandezca a España y guarde a V. muchos años.

Camprodon, 18 de abril de 1939.

Año de la Victoria.

El Comte. Militar

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta localidad

9- Contestando a su comunicación núm. 1129, de fecha 21 del pasado marzo recibida

con un retraso considerable debo manifestarle que en esta localidad no existe otra

institución benéfica que el Hospital Municipal, que funciona normalmente aunque

precaria puesto que los rojos en su vergonzosa huida se llevaron parte de los utensilios y

material.

Lo que comunico a V.S. a los efectos oportunos.

Dios salve a España y guarde a V.E. muchos años.

Camprodon a 24 de abril de 1939.

AÑO DE LA VICTORIA

El Alcalde

144


Treball de recercaAnnex

Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia de GERONA

10- De acuerdo con su comunicación núm. 3ª de fecha 18 de abril actual debo

comunicarle que el refugiado EMILIANO FERNANDEZ REVILLA salió con dirección

a Gerona y para Bilbao.

Lo que comunico a V. a los efectos pertinentes.

Dios salve a España y guarde V. muchos años.

Camprodon a 24 de abril de 1939

Año de la victoria

El Alcalde

Sr. Comandante Militar de CAMPRODON

11- Señor Alcalde de Camprodon

Muy Sr. Mío: Habiendo recibido desde Francia una carta de unos padres

rogándome me interese en saber de el paradero de sus tres hijos que en una guardería los

dejaron a su salida de España he sabido que dicha colonia infantil denominada en

tiempo de los rojos de “José Miaja” fue trasladada a últimos de Enero a ese pueblo

ignorando si en la actualidad aún continúa ahí, o si por el contrario fue trasladada a otro

punto de España o internada como la mayoría en Francia.

Como carezco de conocimiento en dicho pueblo me he tomado la libertad de

dirigirme a V. en la confianza y seguridad de que tendrá la amabilidad de darme los

detalles que sobre dicha colonia sepa, para yo a mi vez comunicárselo a los padres de

los referidos niños.

Dándole mil gracias anticipadas queda de V. affmªs s,q.e.s.m

Eulalia López

12- En contestación a su atenta comunicación de fecha 7 del actual núm. 3314, debo

manifestarle que actualmente esta población consta de 1318 habitantes, más 29 en el

Hospital Municipal, y unas cincuenta personas en Hoteles y fondas. Estos datos ya

145


Treball de recercaAnnex

fueron remitidos con anterioridad, extrañando por tanto no se tenga conocimiento en

esta delegación.

Dios Salve a España y guarde a V. muchos años.

Camprodon a 11 de Noviembre de 1939

Año de la Victoria

El Alcalde

Sr. Gobernador Civil, Presidente de la Delegación de Abastecimientos y transportes,

Gerona.

13- Pláceme participar a V.E. que en el Hospital Municipal de esta villa se encuentra la

vecina de Madrid ENGRACIA GARCIA SILGO, de 90 años de edad, viuda, sin

familiares, la cual abandonaron los rojos en su huida, y fue recogida en malas

condiciones por los empleados municipales y llevada a dicho establecimiento y como

sea que citada sra. actualmente el único mal que tiene son los 90 años, y este

Ayuntamiento se ve en la imposibilidad de sostener su mantenimiento por más tiempo,

a parte de cómo sea que el Hospital de referencia es pequeño y ocupado en parte por los

enfermos militares se hace necesario no convertirlo en asilo, para poder atender mejor

las necesidades urgentes.

Espero de V.E. se dignará solucionar el caso presente. De este asunto hablamos

ayer con el Sr. Secretario de ese Gobierno Civil,

Dios salve a España y guarde a V.S. muchos años.

Camprodon a 14 de Diciembre de 1939.

Año de la Victoria

El Alcalde

Gobernador Civil de la provincia de GERONA

14- Bilbao 15 de Diciembre 1939

146


Treball de recercaAnnex

Muy señor mío la presente sirve para decirle que me envíe la partida de nacimiento del

niño Pedro Urizar San Juan, que nació el día 11 de Octubre de 1938 siéndome precisa,

le ruego que me la mande certificada dentro van sellos para contestar.

Sin más se despide de usted

María Rosario San Juan

duplicado

Calle Cortes 17 4 centro, Bilbao

15- De acuerdo con su comunicado fecha 21 del corriente han sido recibidos los géneros

a repartir para esta zona.

Al mismo camión le han sido entregados 4064 kgms. de patatas no habiéndose abonado

el importe de la remesa por ausencia del cajero, de todas formas pueden disponer de la

diferencia a su gusto a bien en pesetas en un Banco de Gerona o si interesa el viernes

pueden disponer de 5000kgms. de patatas o como V. crea conveniente en un caso u otro

puede avisar por teléfono que se cumplirán sus órdenes.

Dios salve a España y guarde a V. muchos años.

Camprodon 22 de Diciembre de 1939.

Año de la Victoria

El Alcalde

Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Gerona

16- Relación de las plazas de Médico Titular para la Comarca de Camprodon

Pueblos Población agregados y diseminados Total Distancia

agrupada a más de 500 y a menos de población kilómetros

500 habitantes

Camprodon 1236 -- -- 1236 --

S. Pablo de S. 360 218 7 585 3 kilo.

147


Treball de recercaAnnex

Molló 270 567 46 888 --

Freixenet 109 588 22 719 colindante

Beget-Rocabruna 262 428 16 681 colindante

Vilallonga de Ter 421 525 129 1075 --

Llanás 234 212 229 705 colindante

Setcasas 249 -- 15 264 colindante

PROYECTO DE MANCOMUNIDAD SANITARIA

Pueblos censo cifra del presupuesto núm. Familias extensión superficial

habitantes pesetas beneficencia kilm. 2

Camprodon 1318 61950,65 8 0,480

S. Pablo de S. 625 38327 2 5

Freixenet 736 22116,75 3 150

S. Cristóbal de Beget 642 2 144

Vilallonga de Ter 1080 40000 ninguna 7

Setcasas 345 19350,36 id 10

Llanás 643 26700 3 46

Molló 830 24200 3 80

Camprodon 29 de Diciembre de 1939 – “Año de la Victoria”

El Presidente de la Junta

148


Treball de recercaAnnex

7 Correspondència sense data de l’any 1939

1- Srª Eulalia López

Sarria

Muy distinguida Srª: Recibida su atenta carta de fecha 29 del pasado debo

manifestarle que en esta villa, según indagaciones resulta que a últimos de enero

pasaron por esta villa varias colonias que se dirigían a Francia sin que se conozca el

nombre de ellas ni donde fijaron su residencia, la única cosa que puede concretarle es de

que no se quedó ninguna en ésta.

2- Gerona Mahon

Ruégole noticias Juan Moya Borras oficial de infantería prisionero de los rojos que

parece ser fue hospitalizado esa localidad enfermo grave últimos días dominación roja.

-El Jefe de Investigación y Vigilancia

Sr. Alcalde de Camprodon

3- Sr. D. Juan Miró

Cabanabona

Muy Sr. Mío: Recibida su atenta con un retraso considerable, y después de

practicar varias gestiones para lograr el paradero de su yerno que hasta el presente no ha

sido posible, únicamente puedo decirle que por el Hospital de esta localidad han pasado

un número considerable de enfermos prisioneros de los rojos, y que todos fueron

evacuados hacia Olot, que es donde probablemente podrán darle noticias sobre la

situación del referido yerno suyo.

En tanto le saluda su affmo.s.s

q.e.s.m

Alcalde

149


Treball de recercaAnnex

4- Sírvase V. disponer que se facilite local al Delegado de Euzkadi para colocar un

camión de víveres de la región que se cita.

El Comandante Militar

P.O.

El Mayor Auxiliar

-Señor Alcalde de esta Villa

150

More magazines by this user
Similar magazines