Memòria ambiental Serra de Prades - Vilanova de Prades

vprades.altanet.org

Memòria ambiental Serra de Prades - Vilanova de Prades

Memòria Ambiental del Pla Especial per

a l’ampliació, ordenació i millora del

càmping “Serra de Prades” a Vilanova

de Prades

(Conca de Barberà)

Localització: VILANOVA DE PRADES (Conca de Barberà)

Client i promotor: CÀMPING SERRA DE PRADES, S.L.

Data: JULIOL DE 2010

Autor: PERE MAGRANÉ FONTS (biòleg, núm. col·legiat 21122-C)

Empresa: PERE MAGRANÉ FONTS (Corylus, projectes de medi ambient)


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

ÍNDEX

Pàgina 1 de 48

www.corylusma.com

INTRODUCCIÓ 3

a/ Antecedents i objectius 3

b/ Consideracions prèvies 4

c/ Equip redactor 6

1.- CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA 7

1.1.- Objectius i determinacions del pla 8

2.- DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 10

2.1.- Raons per sotmetre el pla a l’avaluació ambiental 10

2.2.- Històric del procés d’avaluació ambiental 11

3.- ABAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE

REFERÈNCIA 13

4.- VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I LA

SEVA QUALITAT 16

4.1.- Valoració de l’estructura formal 16

4.2.- Valoració del contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental 17

4.2.1.- Incorporació de les determinacions del document de referència 17

4.2.2.- L’abast de l’informe quant a continguts 20

4.2.3.- Valoració i conclusions de la informació emprada 23

4.3.- Síntesi de l’avaluació ambiental de l’informe de sostenibilitat ambiental 24

4.3.1.- Avaluació general de les alternatives 24

4.3.2.- Avaluació de l’alternativa adoptada 27

5.- AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I EL

SEU GRAU DE CONSIDERACIÓ 30

5.1.- Origen de les aportacions 30

5.2.- Contingut i grau d’incorporació de les aportacions de caire ambiental al pla 33

5.2.1.- Consideració de les aportacions de les administracions afectades 33

5.2.2.- Consideració de les aportacions derivades dels processos de consulta i

participació pública 35


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 2 de 48

www.corylusma.com

6.- CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 36

6.1.- Integració dels aspectes ambientals en la versió del pla que es proposa

sotmetre a aprovació provisional 36

6.2.- Anàlisi de la previsió dels impactes significatius del pla 37

6.2.1.- Impactes derivats de l’aplicació del pla 37

6.2.2.- Mesures protectores, correctores i compensatòries 39

6.3.- Determinacions per a l’avaluació ambiental dels instruments que desenvolupin

o es derivin del pla 45

6.4.- Concreció del seguiment del pla 45

6.4.1.- Indicadors ambientals de seguiment 45

6.4.2.- Modalitat de seguiment 46

7.- ANNEXES 48

7.1.- Edicte de 31/01/1992 sobre els acords de la C.U.T sobre l’aprovació de la

instal·lació del càmping. 48

7.2.- Acord de 18/03/2010 de la C.U.T. en relació al nou POUM de Vilanova de

Prades. 48

7.3.- Certificat d’assumpció de l’entitat gestora de la xarxa de sanejament on

aniran a parar les aigües residuals amb el desenvolupament del pla. 48

7.4.- Analítica de les aigües de clavegueram del càmping abans de la connexió a

la xarxa municipal 48

7.5.- Informes rebuts relacionats amb la tramitació ambiental del pla especial

objecte de la memòria. 48


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

INTRODUCCIÓ

A/ ANTECEDENTS I OBJECTIUS

Pàgina 3 de 48

www.corylusma.com

El càmping Serra de Prades SL és el promotor de l’elaboració del Pla Especial Urbanístic

(P.E.U.) per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades” a Vilanova de

Prades (Conca de Barberà), amb la finalitat de reordenar l’actual càmping existent i ampliar-lo a

tres parcel·les adjacents de la seva propietat que disposen ja de l’autorització de la Comissió

d’Urbanisme de Tarragona (C.U.T.) per a l’ús de càmping, en edicte de 16/01/1992 (veure

apartat 7.1 de l’annex de la memòria).

Per a aquesta finalitat, s’iniciaren els tràmits oportuns per a l’aprovació de l’esmentat

planejament derivat incloent aquells derivats de l’avaluació ambiental. Així, es redactà l’Informe

de Sostenibilitat Ambiental preliminar (ISApre) per tal de sol·licitar el Document de Referència

que determinés el contingut de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental definitiu (ISA).

Un cop completat l’ISA, el P.E.U. s’aprovà inicialment i se sotmeteren a informació pública els

documents oportuns per tal de recollir les al·legacions relacionades amb el Pla a tenir en

compte.

En aquest punt de la tramitació ambiental, cal redactar la memòria ambiental i presentar-la als

Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la

Generalitat de Catalunya (DMAH) per tal que emetin la resolució sobre aquesta, enumerant les

esmenes oportunes a fer o emetent la seva conformitat sobre la proposta de memòria

ambiental. És objecte d’aquest informe, doncs, sol·licitar al DMAH la resolució sobre la

memòria ambiental del P.E.U. per tal de continuar amb la tramitació detallada per la legislació

vigent.

Paral·lelament, aquest document pretén avaluar el pla i el grau d’integració dels condicionants

ambientals al llarg de tot el procés de formulació. A més, s’analitzarà l’ISA i com aquest ha

integrat les consideracions realitzades pels òrgans ambientals mitjançant la consulta feta.

Finalment, la memòria ambiental té per objectiu avaluar el resultat de les consultes

efectuades i el grau d’inclusió al futur P.E.U.

Aquesta document proposat es redacta seguint les consideracions determinades en el

“Document orientatiu per a la redacció de la Memòria Ambiental en el marc de l’avaluació

ambiental de Plans d’ordenació Urbanística Municipal” elaborat per la Direcció General de


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 4 de 48

www.corylusma.com

Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del DMAH de la Generalitat de Catalunya, en la seva

versió de 5 de març del 2007.

B/ CONSIDERACIONS PRÈVIES

Com s’ha esmentat en el punt anterior, la tramitació ambiental del pla especial ha passat per

l’elaboració de l’ISA preliminar i l’ISA, documents que han avaluat ambientalment les

repercussions de l’ampliació del càmping, les diferents alternatives presentades i que han

escollit aquella que ambientalment implicava una menor afectació sobre les diverses condicions

de l’entorn. Així, es va escollir com a millor opció la representada per l’Alternativa 2.

Taula. Principals característiques inicials de l’Alternativa 2 escollida.

Alternativa 2

Capacitat total 575

Unitats d’acampada 143

Unitats de bungalous 87

Unitats totals 231

Unitats d’acampada 26.509,00 m 2

Superfícies

Unitats de bungalous 11.309,25 m 2

Edificacions 1.777,87 m 2

Zona d’esbarjo i jocs 7.414,85 m 2

Espais lliures i vials 31.707,08 m 2

TOTAL 78.718,05 m 2

Font: Pla especial per l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”.

Per altra banda, el moment en el que s’ha esdevingut l’elaboració del pla especial ha coincidit

amb la tramitació del nou planejament general del municipi de Vilanova de Prades. Per aquest

motiu, des de l’inici, la documentació ambiental referent a aquest planejament derivat s’ha

basat tant en les Normes Subsidiàries actuals, aprovades definitivament per la Comissió

d’Urbanisme de Tarragona el 7 d’octubre de 1992, com en el POUM en fase d’aprovació

provisional i resolt favorablement pel DMAH el 7 d’octubre de 2009.

La Comissió Provincial d'Urbanisme de Tarragona, en el tràmit d'aprovació del nou

planejament general de Vilanova de Prades, ha reduït la superfície prevista inicialment per

l'ampliació del càmping en la part posterior a l'església del poble, a fi de preservar, en el seu

estat actual, la visió de l'església sense àrees d'acampada al darrera. Aquesta reducció s’ha

establert com a Annex Acord en sessió de 18 de març de 2010 i referenciada en l’expedient

número 2005/20809.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 5 de 48

www.corylusma.com

En aquest punt doncs, el P.E:U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping

Serra de Prades” a Vilanova de Prades (Conca de Barberà) ha hagut de modificar

lleugerament alguns dels paràmetres d’ordenació del seu àmbit per tal d’adequar

perfectament les característiques d’ordenació del pla especial objecte d’aquesta

memòria amb el futur planejament general de Vilanova de Prades, pendent d’aprovació.

Tal i com es detalla en la taula comparativa següent, la modificació de l’ordenació proposada i

escollida a instàncies de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona fa referència a la superfície de

l’àmbit, reduint-lo en 8.435,65 m 2 , i a la presència d’àrees d’acampada a la part posterior de

l’església del poble. Això només ha fet modificar lleugerament l’àmbit d’ocupació i en

conseqüència, el nombre màxim de places unitàries d’acampada, passant de 231 previstes a

221 unitats (veure apartat 7.2 de l’annex de la memòria).

Taula. Quadre comparatiu de l’alternativa escollida respecte a les modificacions recents.

El sòl, ocupació i

consum

El cicle de l’aigua

L’ambient atmosfèric

La gestió dels

materials i dels

residus

ALTERNATIVA ESCOLLIDA

ALTERNATIVA ESCOLLIDA

(modificada)

S total = 78.718,05 m 2 S total = 70.282,40 m 2

575 usuaris 553 usuaris

231 unitats d’acampada totals 221 unitats d’acampada totals

143 unitats acampada 134 unitats acampada

87 unitats bungalous 87 unitats bungalous

2+1 edificis equipament 2+1 edificis equipament

1+1 accés principal 1+1 accés principal

5m d’amplada de vials 5m d’amplada de vials

·p21 – equipaments

·p26-35 i p20 – unitats bungalous

+ acampada

·p27 – acampada

·p28 – acampada

·p34 – bungalous

·p21 – equipaments

·p26-35 i p20 – unitats bungalous

+ acampada

·p27 – acampada

·p28 – acampada

·p34 – bungalous

ampliació abastament d’aigua ampliació abastament d’aigua

ampliació clavegueram i pluvials ampliació clavegueram i pluvials

nou dipòsit acumulació aigua

pluvial

nou dipòsit acumulació aigua

pluvial

ampliació reg per goteig ampliació reg per goteig

ampliació xarxa elèctrica i

enllumenat

= mesures reductores de

contaminació de l’ambient

atmosfèric

ampliació xarxa elèctrica i

enllumenat

= mesures reductores de

contaminació de l’ambient

atmosfèric

= mesures de gestió dels residus = mesures de gestió dels residus


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

ALTERNATIVA ESCOLLIDA

Pàgina 6 de 48

ALTERNATIVA ESCOLLIDA

(modificada)

La biodiversitat i el Ús d’espècies autòctones Ús d’espècies autòctones

patrimoni natural = exemplars vegetals rellevants = exemplars vegetals rellevants

La qualitat del

paisatge

Mesures d’integració paisatgística

condicionant l’ordenació dels

bungalous a criteris de visibilitat

des dels principals punts

d’observació exteriors

www.corylusma.com

Mesures d’integració paisatgística

condicionant l’ordenació dels

bungalous a criteris de visibilitat

des dels principals punts

d’observació exteriors

Aquestes modificacions puntuals establertes en aquesta fase final del procés d’avaluació

ambiental no es considera que tinguin cap mena de rellevància ambiental negativa respecte a

l’avaluació feta fins al moment de manera que no és necessari haver de refer o modificar

l’avaluació ambiental feta fins al moment pels canvis esdevinguts.

Així, es continua amb el procés tenint en compte que, a partir d’aquest moment, la present

memòria ambiental proposada incorpora els nous paràmetres d’ordenació de l’alternativa

escollida.

C/ EQUIP REDACTOR

La present Memòria Ambiental del Pla Especial Urbanístic (P.E.U.) per a l’ampliació,

ordenació i millora del càmping “Serra de Prades” a Vilanova de Prades (Conca de Barberà) és

redactada pel professional autònom Pere Magrané Fonts, que actua sota el nom comercial de

Corylus, projectes de medi ambient, biòleg amb número de col·legiat 21122-C i Tècnic Superior

en gestió dels recursos naturals i paisatgístics.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

1.- CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PLA

Pàgina 7 de 48

www.corylusma.com

Aquesta proposta de memòria ambiental es redacta d’acord amb el que preveu l’article 115d

del Decret 305/2006, de 24 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i

amb la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

La Memòria Ambiental proposada fa referència al planejament urbanístic derivat del municipi

de Vilanova de Prades, és a dir, al P.E.U. És promogut pel càmping Serra de Prades S.L. i es

basa en l’actual planejament general del municipi, en la proposta de futur POUM aprovat

inicialment pel municipi de Vilanova de Prades el 30 d’abril del 2008 i resolta favorablement pel

DMAH el 07 d’octubre de 2009, en les consideracions fetes per la C.U.T. el 18/03/2010 en

relació al nou POUM pendent d’aprovar i, finalment, en el Pla Territorial General de Catalunya i

les determinacions del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona aprovat definitivament el

12 de gener de 2010, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm.

5559, de 3 de febrer de 2010.

A continuació es presenten les dades bàsiques del pla:

Tipus de pla Planejament derivat: Pla Especial Urbanístic

Òrgan promotor Càmping Serra de Prades, S.L.

Municipi/s Vilanova de Prades

Província Tarragona

Núm. d’expedient OTTATA20090047

- Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu sobre

“Avaluació dels efectes de determinats plans i programes

en el medi ambient”.

- Ley 9/2006 sobre “avaluació dels efectes de determinats

plans i programes en el medi ambient”

- Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes.

- Decret legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text refós

Marc legal de referència

de la Llei d’urbanisme.

- Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la

Llei d’urbanisme.

- NNSS de Vilanova de Prades aprovades per la C.U.T. el

7 d’octubre del 1992.

- Proposta de POUM aprovada inicialment el 30 d’abril del

2008 i resolta favorablement pel DMAH el 07 d’octubre de

2009.

Plans territorials i urbanístics aprovats i de

rang superior que inclouen l’àmbit del pla

Superfície de l’àmbit del pla 70.282,40 m 2

Classificació i qualificació de l’àmbit

Equip/s redactor/s dels documents

d’avaluació ambiental

Pla Territorial General de Catalunya i Pla Territorial

Parcial del Camp de Tarragona.

Àmbit situat en Sòl No Urbanitzable qualificat com Sòl

agrícola permanent per les actuals NNSS i qualificat com

a Clau 23 Sòl càmping, Clau 24 Sòl finques autoritzades

per ús de càmping i Clau 20 Sòl rural pel futur POUM.

- ISA preliminar i definitiu: Pere Magrané Fonts

- Memòria Ambiental: Pere Magrané Fonts


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

L’àmbit objecte del pla especial es classifica i qualifica de la següent manera:

Pàgina 8 de 48

www.corylusma.com

Segons les NNSS de Vilanova de Prades vigents, el sòl on se situa actualment el

càmping “Serra de Prades” i les parcel·les de futura ampliació es classifiquen com a Sòl

No Urbanitzable (SNU) qualificat com a Sòl Agrícola permanent.

Segons el futur POUM, es reconeix la presència del càmping “Serra de Prades” i de

les parcel·les aprovades per la C.U.T. per a aquest ús. Així, classifica l’espai ocupat

actualment pel càmping com a Sòl No Urbanitzable qualificat dins de la “clau 23 Sòl

càmping” i contempla la voluntat d’ampliació de l’activitat classificant les parcel·les 26, 27

i 34 com a Sòl No Urbanitzable qualificant-les dins de la “clau 24 Sòl finques autoritzades

per ús de càmping”. La part no rocosa de la parcel·la 28 (inclosa dins aquest P.E.U.)

estarà qualificada com a “clau 20 Sòl rural”.

1.1.- OBJECTIUS I DETERMINACIONS DEL PLA

El Pla Especial Urbanístic avaluat enumera un seguit d’objectius i determinacions generals a

assolir amb la seva formulació, que són:

• Regular els usos i paràmetres de totes les edificacions del càmping i dels bungalous,

per tal d’adequar les edificacions a la normativa vigent i integrar-les a l’entorn utilitzant els

materials i acabats adequats. La legislació pels càmpings regula de forma detallada la

majoria dels paràmetres referents a les superfícies, nombre de parcel·les, serveis

necessaris... Per a la concreció dels paràmetres de les edificacions i bungalous, pertoca

cenyir-se al planejament general de Vilanova de Prades. La instal·lació dels nous

bungalous, així com també l’habitatge pel vigilant s’haurà de fer de forma integrada a

l’entorn, tan per la seva situació com pels materials i colors emprats.

• Definir els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums. Pertoca desenvolupar les

determinacions fetes pel planejament general de Vilanova de Prades. Els nous bungalous

seran de planta baixa tenint en compte la integració a la topografia i la distribució coherent

pel bon funcionament del càmping. L’ampliació de la zona de bungalous s’haurà de fer de

forma agrupada, sense barrejar-la amb la zona d’acampada.

• Precisar les característiques i traçat dels serveis i instal·lacions. Caldrà determinar amb

exactitud les característiques de les actuacions previstes en relació al sistema viari i

aparcaments, a la xarxa d’abastament d’aigua potable, a la xarxa de sanejament, a la

xarxa d’enllumenat públic, a la xarxa de subministrament elèctric, xarxa d’aigües pluvials,

al reg per degoteig i a la ubicació de les noves unitats d’acampada.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 9 de 48

www.corylusma.com

• Establir les condicions de gestió i els terminis per a promoure els instruments

corresponents per a executar les obres d’urbanització i edificació. Per desenvolupar el

P.E.U. caldrà que aquest es pugui executar per fases i en cadascuna d’elles s’haurà de

redactar un projecte bàsic executiu d’urbanització i edificació, que es sotmetrà a llicència

d’obra municipal.

• Preveure la localització concreta dels terrenys on s’ha de materialitzar la reserva per a

la construcció dels bungalous i les noves parcel·les. S’haurà de determinar les noves

ubicacions de les unitats d’acampada, tant en forma de bungalous com d’àrees de tendes i

mòbils home. Caldrà tenir en compte que els bungalous s’ubiquin en zona planera, de fàcil

instal·lació i que quedin recollits de forma estratègica per no molestar-se entre ells i facin

una zona aïllada de la resta de elements del càmping.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

2.- DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ

2.1.- RAONS PER SOTMETRE EL PLA A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL

Pàgina 10 de 48

www.corylusma.com

Pel que fa a la necessitat de sotmetre el pla espacial a avaluació ambiental, a més de

l’apartat 1c de la disposició transitòria sisena de la Llei d’urbanisme, l’annex 1 de la Llei 6/2009

d’avaluació de plans i programes determina quins plans i programes han de ser objecte

d’avaluació ambiental. Així, el seu apartat 2 esmenta:

[ ... ] 2. Instruments de planejament urbanístic:

a) Els plans d'ordenació urbanística municipal.

b) Els plans parcials urbanístics de delimitació.

c) El planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl no urbanitzable

de construccions destinades a les activitats de càmping i també el planejament

urbanístic derivat que es formuli per a la implantació en sòl no urbanitzable

d'equipaments i de serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans,

d'instal·lacions i d'obres necessàries per a la prestació de serveis tècnics, d'estacions

de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa viària. Els

plans en què, per les característiques i la poca entitat, es constati, sense necessitat

d'estudis o altres treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el

medi ambient no estan subjectes a avaluació ambiental. A aquests efectes, el

promotor ha de presentar una sol·licitud a l'òrgan ambiental, en la fase preliminar de

l'elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d'una resolució motivada,

declari la no-subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a

adoptar i notificar la resolució és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si

l'òrgan ambiental no notifica la resolució d'exempció d'avaluació en aquest termini,

s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada.

d) Els plans i els programes que estableixen el marc per a la futura autorització de

projectes i d'activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. [ ... ]

El Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà) es troba inclòs en el supòsit previst en la lletra c) de

l’annex 1 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes. Cal, doncs,

sotmetre’l a avaluació ambiental.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

2.2.- HISTÒRIC DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

Pàgina 11 de 48

www.corylusma.com

Donada la voluntat del Càmping Serra de Prades SL d’ampliar, ordenar i millorar la seva

activitat (iniciada el 1993 després de l’autorització per a la instal·lació d’un càmping a Vilanova

de Prades atorgada per la C.U.T. en edicte de 16 de gener de 1992 i després de la concessió

de la llicència d’activitat per part de l’Ajuntament de Vilanova de Prades), es presentà al mes de

febrer de 2009 a l’Oficina d’Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials a Tarragona del

DMAH el Pla Especial corresponent, redactat per l’arquitecte Josep Maria Mora Cagigao, i l’ISA

preliminar associat, redactat pel biòleg Pere Magrané Fonts, col·legiat núm. 21122-C.

Amb aquesta presentació s’iniciaren els tràmits d’avaluació ambiental per tal que el DMAH

dictaminés les pautes a seguir en la redacció de l’ISA i la Memòria Ambiental. En resposta,

l’administració esmentada va elaborar el Document de Referència, amb data de 23 de juny de

2009, on es determinava l’abast de l’ISA del P.E.U. i les adequacions de les prescripcions del

document a l’ISA i futura Memòria Ambiental.

El 28 de desembre del 2009 es finalitza la redacció de l’ISA recollint totes les determinacions

referides en el document de referència emès. Aquest document juntament amb tota la

documentació exigida per la legislació vigent van ser aprovats inicialment per l’Ajuntament de

Vilanova de Prades el 12 de febrer de 2010 i se sotmeten a informació pública pel període

dictaminat per la legislació.

La Comissió Provincial d'Urbanisme de Tarragona, en el tràmit d'aprovació del nou

planejament general de Vilanova de Prades, va reduir la superfície prevista inicialment per

l'ampliació del càmping en la part posterior a l'església del poble, a fi de preservar, en el seu

estat actual, la visió de l'església sense àrees d'acampada al darrera. Aquesta reducció es va

establir com a Annex Acord en sessió de 18 de març de 2010 i referenciada en l’expedient

número 2005/20809.

Rebudes totes les al·legacions de l’administració consultades i del públic en general,

s’elaborà la present proposta de Memòria Ambiental que es conclou al 08 de juliol de 2010.

A partir d’aquí, es resta a l’espera de l’emissió per part de l’organisme competent de l’informe

en relació a la proposta de memòria ambiental. A continuació caldrà fer, en cas necessari, les

esmenes oportunes per tal de finalitzar la memòria ambiental definitiva del P.E.U. i així

sol·licitar la resolució de l’òrgan ambiental de conformitat amb la memòria ambiental.


Dates

Del febrer de 2009 a 23/06/2009

De 12/02/2010

Pendent

PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 12 de 48

www.corylusma.com

Amb l’emissió d’aquest últim document, es donarà per acabat el procés d’aprovació per part

de l’òrgan Ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping Serra de

Prades a Vilanova de Prades (Conca de Barberà).

La taula que segueix fa un repàs de les fases de l’avaluació ambiental que s’han seguit i els

documents elaborats en cada fase del procés, i en fa constar algunes dades de referència com

la data o la localització dels documents per a la seva consulta.

Fases

tramitació

del pla

Aprovació

de l’avanç

del pla

Informació

pública

Aprovació

inicial del

pla

Informació

pública

Fases de

l’avaluació

ambiental

Definició de l’abast

I: Diagnosi

ambiental del

territori, identificació

dels objectius

ambientals,

definició

d’alternatives i

justificació de

l’alternativa

escollida

Definició de l’abast

II: Fixació de l’abast

de l’avaluació

ambiental

Avaluació ambiental

del pla i detall dels

impactes i mesures

correctores

Consultes sobre el

pla i l’ISA. Presa en

consideració i

resultat

Resolució de l’òrgan

ambiental donant la

seva conformitat a

la proposta de la

memòria ambiental

Documents

generats

Avanç del

pla, que ha

d’incloure

l’ISA

preliminar

Document de

referència

Aprovació

inicial del pla,

que ha

d’incloure

l’ISA

Projecte de

pla que cal

sotmetre a

aprovació

provisional.

Inlou la

proposta de

memòria

ambiental

Informe

sobre la

proposta de

memòria

ambiental

Memòria

ambiental

Òrgan

responsable

Promotor

Òrgan

ambiental

Ajuntament

de Vilanova

de Prades

Data

emissió /

publicació

Febrer de

2009

23/06/2009

Emissió:

12/02/2010

Publicació:

19/02/2010

Promotor 08/07/2010

Òrgan

ambiental

Localització per a la

seva consulta

Ajuntament de Vilanova

de Prades:

c/ Major, 3

Vilanova de Prades

aj.vprades@altanet.org

DMAH; c/Cardenal Vidal i

Barraquer, 12-14

Tarragona

www.mediambient.

gencat.net

Ajuntament de Vilanova

de Prades:

c/ Major, 3

Vilanova de Prades

aj.vprades@altanet.org

Ajuntament de Vilanova

de Prades:

c/ Major, 3

Vilanova de Prades

aj.vprades@altanet.org

Pendent -

Promotor 08/07/2010 -


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

3.- ABAST DE L’AVALUACIÓ DETERMINAT PEL DOCUMENT DE

REFERÈNCIA

Pàgina 13 de 48

www.corylusma.com

El promotor del pla, el càmping Serra de Prades SL, i l’Ajuntament de Vilanova de Prades

iniciaren el procés per a l’aprovació del P.E.U. el febrer de 2009 quan presentaren al Servei

Territorial del Departament de Medi ambient i Habitatge de Tarragona (DMAH) una proposta del

planejament derivat i un informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISApre) amb la finalitat

de sol·licitar l’emissió del Document de Referència que havia de determinar l’abast de l’Informe

de Sostenibilitat Ambiental. L’ISApre contenia els apartats següents:

1.- Determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit d’estudi

1.1.- Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla

Especial i el seu entorn.

1.2.- Descripció dels objectius i altres mesures de protecció ambientals previstes en

el planejament general o altres plans aplicables.

1.3.- Relació amb altres plans i programes.

1.4.- Conclusions. Definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per la

redacció del pla.

2.- Descripció i avaluació de les alternatives.

2.1.- Descripció de les alternatives considerades.

2.2.- Avaluació ambiental de les alternatives considerades.

2.3.- Justificació ambiental de l’alternativa escollida.

2.4.- Determinació de les mesures adoptades per al foment de l’eficàcia energètica,

estalvi de recursos i la millora del medi ambient en general.

3.- Síntesi

4.- Annex

Així, el contingut de l’ISA preliminar s’ajusta a les determinacions del punt d) de l’article 106.2,

de l’article 70 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006) i del Capítol IV de la Llei

6/2009 de 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i programes.

Prenent com a base l’avanç del pla i l’ISA preliminar, l’òrgan ambiental va emetre, amb data

de 23 de juny de 2009, el Document de Referència que determinava l’abast de l’ISA i els

criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identificava les administracions públiques

afectades i el públic interessat.

En termes generals, el document de referència considerava que l’ISApre de l’avanç del

planejament era força complet en la majoria dels aspectes que tractava. Determinava que el

contingut mínim de l’ISA havia de ser el fixat a l’article 70 del Decret 305/2006 i que calia

aprofundir en alguns dels apartats de l’esmentat article.

Així, de manera més concreta, el document de referència enumerava tots aquells apartats

que calia aprofundir en l’ISA. A continuació, es resumeixen les determinacions principals del

document de referència.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Aigua

Ambient atmosfèric

Ordenació ambiental de

l’enllumenat

Patrimoni cultural

Espais d’interès natural,

espais forestals

Determinacions del document de referència sobre l’abast de l’ISA

a. Abastament:

- Avaluació de la demanda i disponibilitat de recursos.

- Origen previst dels recursos.

- Compatibilitat juridico-administrativa de la solució proposada.

- Justificació de la suficiència de l’actual infraestructura. En cas de

problemes d’abastament, definició i justificació d’alternatives viables.

b. Sanejament:

- Certificat de l’entitat gestora de l’EDAR on es condueixin les aigües

residuals, conforme aquesta pot assumir el tractament del cabal dels

usos de l’àmbit del pla.

- Certificat de l’entitat gestora de la xarxa de sanejament on aniran a

parar les aigües residuals i pluvials conforme aquesta pot assumir els

nous cabals.

- La xarxa de sanejament haurà de ser separativa

c. Hidrologia-Hidràulica. Inundabilitat:

- Demostrar la compatibilitat del planejament d’acord amb la legislació

vigent en matèria de prevenció dels riscos d’inundació

- Garantir el compliment dels nivells d’immissió sonora establerts en la

legislació vigent.

- Adequació als mapes de sensibilitat acústica.

- Proposar mesures correctores per evitar la generació de pols.

- Justificar l’ordenació del planejament en relació a la legislació vigent

tenint en compte les propostes de zonificació emeses pel DMAH.

Pàgina 14 de 48

www.corylusma.com

- Previsió els possibles efectes significatius sobre el patrimoni

arquitectònic i arqueològic mitjançant consulta a l’inventari de patrimoni

de Catalunya i prospecció superficial de l’espai.

a. Erosió:

- Preveure els possibles problemes d’erosió a conseqüència dels treballs

realitzats, sobretot als espais amb major pendent i presència d’elements

rocosos.

b. Incendis:

- Es considera que s’hauria de tenir en compte la legislació en matèria de

prevenció d’incendis i la llei i el decret de mesures de prevenció

d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata

amb la trama urbana

c. Afectació fauna:

- La finca està ubicada en una àrea de campeig cria de l’àguila

cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) i a pocs metres de distància d’antigues

zones de cria, susceptibles de ser ocupades per establir-hi el niu.

d. Vegetació:

- Recorda la possible presència d’espècies de flora d’interès especial o

protegides a nivell català, espanyol o europeu. Conclou que convindria

tenir en compte la seva possible presència a l’hora de projectar

l’ampliació del càmping.

e. Altres espais d’interès:

- Recorda que tot i que l’ampliació i àrea d’ocupació del càmping no es

troba sobre sòl PEIN o de Xarxa Natura 2000, sí que està envoltada del

PEIN “Muntanyes de Prades” a una distància mínima de 150 m.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Espais d’interès natural,

espais forestals

Proposta de

planejament, criteris i

objectius ambientals

Determinacions del document de referència sobre l’abast de l’ISA

Pàgina 15 de 48

www.corylusma.com

f. Alternatives:

- S’esmenta la manca de consideració d’una alternativa intermèdia des

del punt de vista de superfície d’ocupació. A més, es considera que no

s’analitza l’impacte ambiental derivat de l’execució de les obres i impacte

final no contemplant mesures correctores.

- El Pla especial haurà de ser coherent amb el POUM de Vilanova de

Prades, actualment en tràmit, o bé justificar-ne les seves diferències.

- El Pla haurà de preveure el desmantellament de les construccions i

usos establerts, així com la restauració dels hàbitats que li corresponen

en cas d’abandonament de l’activitat.

- S’haurà de plantejar una nova alternativa on es conservi sense l’ús de

càmping la part situada al nord i que s’apropa al cingle, ja que entre

altres impactes s’afecta a un sector crític de l’Àguila Cuabarrada

(Hieraaetus fasciatus). El manteniment de la resta d’alternatives que

suposin l’ampliació al sector nord implica la realització d’un estudi

específic de l’afecció de la implantació d’aquesta activitat en aquesta

zona respecte a l’àguila cuabarrada.

- S’hauria de tenir en compte els preceptes establerts per la legislació

vigent en matèria de prevenció d’incendis, amb la trama urbana, atès que

en coherència amb aquesta normativa cal reservar una franja de

protecció d’amplada mínima de 25 m dins l’àmbit del càmping als límits

que confronten amb terrenys forestals.

- Es proposa una sèrie de mesures preventives, correctores o

compensatòries específiques:

La modificació del sistema d’enllumenat existent en la zona

d’acampada ja existent Així a com l’adopció de sistemes

d’enllumenat eficients i orientats a la minimització de la

contaminació lluminosa i la reducció de la potència instal·lada en

el conjunt del sector, amb làmpades de vapor de sodi.

La integració paisatgística de les edificacions i instal·lacions i el

tractament ambiental del tancament perimetral.

La no utilització, en els enjardinaments dels espais del càmping,

d’espècies vegetals amb reconegut comportament invasor així

com l’eliminació de les espècies exòtiques invasores.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 16 de 48

www.corylusma.com

4.- VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I LA

SEVA QUALITAT

4.1.- VALORACIÓ DE L’ESTRUCTURA FORMAL

Determinades les mancances i els aspectes a completar de l’ISA preliminar considerats pel

document de referència emès pels Serveis Territorials de Tarragona del DMAH, es redactà

l’ISA per tal de continuar amb el procés d’avaluació ambiental del P.E.U. per a l’ampliació,

ordenació i millora del càmping Serra de Prades a de Vilanova de Prades.

Així, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental s’estructurà de la manera següent:

1.- Identificació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit d’estudi.

1.1.- Descripció dels aspectes i elements ambientalment rellevants en l’àmbit del Pla

Especial i el seu entorn.

1.2.- Descripció dels objectius i altres mesures de protecció ambientals previstes en

el planejament general o altres plans aplicables.

1.3.- Relació amb altres plans i programes.

1.4.- Definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per la redacció del pla.

2.- Descripció i avaluació de les alternatives.

2.1.- Descripció de les alternatives considerades.

2.2.- Avaluació ambiental de les alternatives considerades.

2.3.- Justificació ambiental de l’alternativa escollida.

3.- Descripció ambiental del pla d’acord amb l’Alternativa d’ordenació adoptada.

3.1.- Descripció del contingut del pla.

3.2.- Sòls objecte de transformació d’ús i demandes addicionals de recursos naturals

i d’infraestructures.

3.3.- Mesures preventives i correctores adoptades per al foment de l’eficiència

energètica, estalvi de recursos i millora del medi ambient en general.

3.4.- Previsió del desmantellament de les instal·lacions en cas d’abandonament de

l’activitat.

4.- Determinació dels probables efectes significatius sobre el medi ambient de l’alternativa

d’ordenació adoptada.

4.1.- Identificació i avaluació dels probables efectes significatius sobre les

components ambientals.

5.- Avaluació global del pla i justificació del compliment dels objectius ambientals establerts

5.1.- Verificació de la congruència del pla amb els objectius i criteris ambientals

fixats.

5.2.- Avaluació ambiental del pla i conclusions.

5.3.- Descripció de les mesures de seguiment previstes

6.- Síntesi

7.- Annexes

Annex1/ Document de referència sobre l’abast de l’ISA.

Annex2/ Renovació del Distintiu de garantia de qualitat ambiental del DMAH.

Annex3/ Petició de concessió d’aprofitament de les aigües subterrànies per a

l’abastament municipal de Vilanova de Prades.

Annex4/ Estudi específic de l’afectació de l’ampliació del càmping Serra de Prades

sobre de l’espècie àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus).

Annex5/ Certificat d’assumpció, garantia i compatibilitat jurídico-administrativa del

subministrament hídric del càmping Serra de Prades.

Annex6/ Certificat d’assumpció de l’entitat gestora de la xarxa municipal de

sanejament on aniran a parar les aigües residuals i pluvials amb el

desenvolupament del pla.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 17 de 48

www.corylusma.com

Cal esmentar que per a la redacció de l’ISA se seguiren els continguts determinats en les

guies metodològiques editades pel DMAH. Per tant, l’estructura de l’ISA s’adapta a allò que

estableix la normativa (article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el

Reglament de la Llei d’urbanisme i article 21 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’AAPP).

Pel que fa al punt de vista formal, l’ISA segueix un ordre lògic i dependent. La definició

d’objectius ambientals es va fer a partir dels aspectes ambientals rellevants detectats a la fase

de la diagnosi. Aquests objectius foren la base de l’avaluació ambiental, i conseqüentment tant

l’avaluació d’alternatives com la justificació de l’ordenació adoptada es realitzaren conforme als

objectius ambientals planejats.

Així, els apartats de diagnosi, objectius i avaluació ambiental del pla i de les alternatives es

troben estretament lligats entre si, de manera que l’avaluació s’ha centrat en els aspectes

ambientals més rellevants del territori.

4.2.- VALORACIÓ DEL CONTINGUT DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT

AMBIENTAL

4.2.1.- Incorporació de les determinacions del document de referència

L’ISA del Pla Especial objecte de la present memòria ambiental va recollir les determinacions

del Document de Referència emès pel DMAH per tal de completar la seva documentació. Així,

en aquest apartat se’n valorarà el seu grau d’incorporació.

La valoració es basa en les taules del capítol 3er del present informe, afegint-hi les

incorporacions de l’ISA relacionades per cada una de les determinacions del document de

referència.


AIGUA

AMBIENT

ATMOSFÈRIC

ENLLUMENAT

PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Determinacions del document de referència Grau d’incorporació a l’ISA

a. Abastament:

- Avaluació de la demanda i disponibilitat de

recursos.

- Origen previst dels recursos.

- Compatibilitat juridico-administrativa de la

solució proposada.

- Justificació de la suficiència de l’actual

infraestructura. En cas de problemes

d’abastament, definició i justificació

d’alternatives viables.

b. Sanejament:

- Certificat de l’entitat gestora de l’EDAR on es

condueixin les aigües residuals, conforme

aquesta pot assumir el tractament del cabal

dels usos de l’àmbit del pla.

- Certificat de l’entitat gestora de la xarxa de

sanejament on aniran a parar les aigües

residuals i pluvials conforme aquesta pot

assumir els nous cabals.

- La xarxa de sanejament haurà de ser

separativa.

c. Hidrologia-Hidràulica. Inundabilitat:

- Demostrar la compatibilitat del planejament

d’acord amb la legislació vigent en matèria de

prevenció dels riscos d’inundació.

- Garantir el compliment dels nivells d’immissió

sonora establerts en la legislació vigent.

- Adequació als mapes de sensibilitat acústica.

- Proposar mesures correctores per evitar la

generació de pols.

- Justificar l’ordenació del planejament en

relació a la legislació vigent tenint en compte

les propostes de zonificació emeses pel

DMAH.

Pàgina 18 de 48

www.corylusma.com

a. Abastament:

- El capítol 3.2.2.1. Demandes addicionals de

recursos hídrics avalua la demanda prevista, la

disponibilitat existent i determina quin serà

l’origen del recurs.

- L’annex 3 Petició de concessió d’aprofitament

de les aigües subterrànies per a l’abastament

municipal de Vilanova de Prades i l’annex 5

Certificació d’assumpció, garantia i compatibilitat

juridico-administrativa del subministrament hídric

del càmping Serra de Prades demostren la

compatibilitat requerida.

- El capítol 1.1.2.2. L’abastament d’aigua de la

diagnosi inicial i l’apartat 3.2.2.1. Demandes

addicionals de recursos hídrics reflecteixen la

suficiència de l’actual infraestructura.

b. Sanejament:

- El capítol 1.1.2.3. El sanejament de les aigües

residuals explica que les aigües residuals es

condueixen a la xarxa de sanejament de Vilanova

de Prades, que no disposa d’EDAR construïda,

tot i que el PSARU 2005 la contempla en

l’escenari 2006-08.

- L’annex 6 Certificat d’assumpció de l’entitat

gestora de la xarxa de sanejament on anirà a

parar les aigües residuals i pluvials amb el

desenvolupament del pla

- El capítol 1.1.2.3. El sanejament de les aigües

residuals explica l’actual sistema separatiu de la

xarxa de sanejament i l’apartat 3.1.1.3. Xarxa de

clavegueram dictamina que la nova part

desenvolupada disposarà de xarxa de recollida

separativa de residuals i pluvials.

c. Hidrologia-Hidràulica. Inundabilitat:

- L’apartat 1.1.2.1. La xarxa hidrològica i aqüífers

existents de la part de la diagnosi demostra la

llunyania de qualsevol curs hídric a l’àmbit

d’estudi.

- El capítol 3.3.1. Mesures preventives adoptades

en la fase d’execució de les obres i 3.3.2.3.

Mesures per a la reducció de la contaminació

atmosfèrica, acústica, lumínica i electromagnètica

esmenta les mesures que caldrà adoptar per

garantir el compliment esmentat, insta a

l’adequació als mapes de sensibilitat acústica i

estableix mesures correctores per a evitar la

generació de pols.

- El capítol 1.1.3.4. La contaminació lumínica

descriu les característiques actuals del sistema

d’enllumenat del càmping i l’apartat 3.1.1.4. Xarxa

d’enllumenat públic mostra com seran les noves

il·luminacions. El capítol 3.3.2.3. Mesures per a la

reducció de la contaminació atmosfèrica,

acústica, lumínica i electromagnètica esmenta les

mesures que s’adoptaran per garantir el

compliment de la legislació vigent i preservar el

medi nocturn de la contaminació lumínica.


PATRIMONI CULTURAL

ESPAIS D’INTERÈS NATURAL, ESPAIS FORESTALS

PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

- Previsió els possibles efectes significatius

sobre el patrimoni arquitectònic i arqueològic

mitjançant consulta a l’inventari de patrimoni

de Catalunya i prospecció superficial de

l’espai.

a. Erosió:

- Preveure els possibles problemes d’erosió a

conseqüència dels treballs realitzats, sobretot

als espais amb major pendent i presència

d’elements rocosos.

b. Incendis:

- Es considera que s’hauria de tenir en compte

la legislació en matèria de prevenció d’incendis

i la llei i el decret de mesures de prevenció

d’incendis forestals en les urbanitzacions

sense continuïtat immediata amb la trama

urbana.

c. Afectació fauna:

- La finca està ubicada en una àrea de

campeig cria de l’àguila cuabarrada

(Hieraaetus fasciatus) i a pocs metres de

distància d’antigues zones de cria,

susceptibles de ser ocupades per establir-hi el

niu.

d. Vegetació:

- Recorda la possible presència d’espècies de

flora d’interès especial o protegides a nivell

català, espanyol o europeu. Conclou que

convindria tenir en compte la seva possible

presència a l’hora de projectar l’ampliació del

càmping.

e. Altres espais d’interès:

- Recorda que tot i que l’ampliació i àrea

d’ocupació del càmping no es troba sobre sòl

PEIN o de Xarxa Natura 2000, sí que està

envoltada del PEIN “Muntanyes de Prades” a

una distància mínima de 150 m.

Pàgina 19 de 48

www.corylusma.com

- L’apartat 1.1.7.2. El patrimoni cultural enumera

les estructures catalogades dins dels inventaris

de patrimoni arquitectònic i arqueològic de

Catalunya i s’anomena el resultat negatiu de la

prospecció arqueològica superficial.

Per altra banda, i en relació a la protecció del

patrimoni, el capítol 3.3.1. Mesures preventives

adoptades en la fase d’execució de les obres es

detallen les mesures adoptades per protegir el

patrimoni en l’execució dels treballs

Finalment, al punt 4.1. Identificació i avaluació

dels probables efectes significatius sobre els

components ambientals es considera el

paràmetre del patrimoni cultural com a element a

avaluar.

a. Erosió:

- El capítol 1.1.1.1. La naturalesa del sòl descriu

les característiques del sòl a l’àmbit d’estudi,

l’apartat 3.1.1.8. Ubicació de les unitats

d’acampada utilitza la naturalesa del sòl com a

condicionant i factor a tenir en compte per a la

localització de les diferents àrees i el capítol

3.3.1. Mesures preventives adoptades en la fase

d’execució de les obres es detallen les mesures

adoptades per protegir el sòl de l’erosió en

l’execució dels treballs.

b. Incendis:

- El capítol 1.1.8.Les àrees amb riscos naturals o

tecnològics identifica els incendis forestals com

un dels riscos importants a l’àmbit d’estudi, tan

com a iniciador com a receptor. L’apartat 3.3.2.6.

Mesures per a la prevenció del riscos naturals

contempla i reconeix aquest risc establint les

mesures preventives necessàries per a

minimitzar aquest risc.

c. Afectació fauna:

- L’annex 4 Estudi específic de l’afectació de

l’ampliació del càmping Serra de Prades sobre

l’espècie àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)

avalua específicament aquesta consideració.

d. Vegetació:

- El capítol 1.1.6.1. La vegetació en la fase de

diagnosi reflexa el resultat de l’inventari visual fet

a les zones d’ampliació assegurant una manca

d’espècies protegides. L’apartat 3.3.1. Mesures

preventives adoptades en la fase d’execució de

les obres es detallen les mesures adoptades per

protegir les possibles espècies protegides i

exemplars rellevants en l’execució dels treballs.

e. Altres espais d’interès:

- Els capítols 1.1.6.3. els espais naturals i àrees

de protecció, el 3.3. Mesures preventives i

correctores adoptades i el 4.1. Identificació i

avaluació dels probables efectes sobre els

components ambientals té en compte aquesta

ubicació i la proximitat d’espais protegits.


E.I.N, ESPAIS FORESTALS

PROPOSTA DE PLANEJAMENT, CRITERIS I OBJECTIUS AMBIENTALS

PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

f. Alternatives:

- S’esmenta la manca de consideració d’una

alternativa intermèdia des del punt de vista de

superfície d’ocupació.

- A més, es considera que no s’analitza

l’impacte ambiental derivat de l’execució de les

obres i impacte final no contemplant mesures

correctores.

- El Pla especial haurà de ser coherent amb el

POUM de Vilanova de Prades, actualment en

tràmit, o bé justificar-ne les seves diferències.

- El Pla haurà de preveure el desmantellament

de les construccions i usos establerts, així com

la restauració dels hàbitats que li corresponen

en cas d’abandonament de l’activitat.

- S’haurà de plantejar una nova alternativa on

es conservi sense l’ús de càmping la part

situada al nord i que s’apropa al cingle, ja que

entre altres impactes s’afecta a un sector crític

de l’Àguila Cuabarrada (Hieraaetus fasciatus).

El manteniment de la resta d’alternatives que

suposin l’ampliació al sector nord implica la

realització d’un estudi específic de l’afecció de

la implantació d’aquesta activitat en aquesta

zona respecte a l’àguila cuabarrada.

- S’hauria de tenir en compte els preceptes

establerts per la legislació vigent en matèria de

prevenció d’incendis, amb la trama urbana,

atès que en coherència amb aquesta

normativa cal reservar una franja de protecció

d’amplada mínima de 25 m dins l’àmbit del

càmping als límits que confronten amb

terrenys forestals.

- Es proposa una sèrie de mesures

preventives, correctores o compensatòries

específiques:

4.2.2.- L’abast de l’informe quant a continguts

4.2.2.1.- Consideració dels aspectes ambientals rellevants

Pàgina 20 de 48

www.corylusma.com

f. Alternatives:

- L’apartat 2. Descripció i avaluació de les

alternatives detalla els condicionants existents a

l’espai i descriu, avalua i justifica ambientalment

les 3 alternatives considerades en funció

d’aquests condicionants esmentats.

- L’apartat 4.1. Identificació i avaluació dels

probables efectes significatius sobre les

components ambientals analitza l’impacte

ambiental del desenvolupament del pla en

l’execució de les obres i explotació d’aquest,

abans i després de l’aplicació de les mesures

correctores definides en el capítol 3.3. Mesures

preventives i correctores adoptades

- Es demostra lo coherència del pla amb el

planejament vigent i amb el futur POUM en

tramitació en l’apartat 1.1.1.2 Ocupació i consum

del sòl, el 3.1. Descripció del contingut del pla i

3.2.1. Sòls objecte de transformació d’ús.

- El capítol 3.4. Previsió del desmantellament de

les instal·lacions en cas d’abandonament de

l’activitat preveu les consideracions fetes.

- Es justifica la no consideració d’altres

alternatives que contemplin deixar sense ús la

parcel·la 34 en l’apartat 2. Descripció i avaluació

de les alternatives.

Es mantenen doncs les alternatives inicials i

s’elabora l’annex 4 Estudi específic de l’afectació

de l’ampliació del càmping Serra de Prades sobre

l’espècie àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus)

que avalua específicament aquesta consideració

feta.

- Es té en compte aquesta consideració i

L’apartat 3.3.2.6. Mesures per a la prevenció del

riscos naturals contempla i reconeix aquest risc

establint les mesures preventives necessàries per

a minimitzar aquest risc.

- Es recullen i s’incorporen totes les mesures

preventives, correctores o compensatòries

específiques esmentades en el capítol 3.3.2.

Mesures específiques adoptades en la fase

d’explotació de l’activitat.

La legislació actual en relació a l’avaluació ambiental de plans i programes i en matèria

d’urbanisme (Directiva 2001/42/EC, Decret 305/2006 i Llei 6/2009) detalla quins són els


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 21 de 48

www.corylusma.com

aspectes ambientals rellevants del planejament. Tots i cadascun d’aquests paràmetres han de

ser considerats en les diferents fases d’avaluació ambiental, així, l’ISA els ha d’incloure en els

seus apartats de diagnosi, objectius i efectes del pla.

Com s’ha esmentat anteriorment, per a la redacció de l’ISA se seguiren els continguts

determinats en les instruccions tècniques i guies metodològiques editades pel DMAH, que

serviren de referent.

Per tant, es considera que l’abast de l’ISA del Pla Especial per a l’ampliació, ordenació i

millora del càmping Serra de Prades a Vilanova de Prades, pel que fa als seus continguts, és

l’adequat i l’exigit en la legislació.

A continuació es mostren els aspectes ambientals destacats i els objectius considerats.

Aspectes que cal

considerar segons la

legislació

Sostenibilitat global del

model d’ordenació

(ocupació i consum,

mobilitat, eficiència

energètica, ...)

Cicle de l’aigua

Ambient atmosfèric

(contaminació atmosfèrica,

acústica, lumínica,...)

Aspectes ambientals

rellevants del territori

Àmbit d’actuació compost

per antigues terrasses de

cultiu amb algunes zones

pedregoses amb pendents.

Presència de diverses

instal·lacions i equipaments

en actiu afectats per la

reordenació de l’estructura

del càmping.

Recurs limitat a totes les

comarques de l’àmbit

mediterrani.

Manca de depuració

d’aigües residuals al

municipi de Vilanova de

Prades, receptor de les

aigües grises del càmping.

Tendència a l’augment del

consum energètic a les

poblacions amb l’augment

d’emissions a l’altmosfera.

Bona qualitat de l’ambient

atmosfèric.

Objectius ambientals

Preservació de la

morfologia del terreny

evitant moviments

excessius de terres i major

fragmentació del sòl.

Ordenació del càmping i

futura ampliació potenciant

la plurifuncionalitat dels

equipaments i la millor

accessibilitat.

Foment de l’estalvi i

reutilització dels recursos

hídrics

Manteniment i millora de la

qualitat de l’aigua

Minimització del consum

energètic mitjançant l’ús

d’energies renovables i

l’eficiència energètica en

les construccions i

edificacions.

Prevenció i minimització de

les emissions de les fonts

de contaminació

atmosfèrica, acústica,

lumínica i electromagnètica

Nivell de

prioritat dels

objectius

ALTRES

ALTRES

ALT

ALTRES

ALT

ALTRES


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Aspectes que cal

considerar segons la

legislació

La gestió dels materials i

dels residus

La biodiversitat territorial i

el patrimoni natural

La qualitat del paisatge

Aspectes ambientals

rellevants del territori

Tendència a l’augment de la

generació de residus per

part dels ciutadans.

Un dels principals valors

existents al terme.

Presència d’espais protegits

als voltants de l’àmbit

d’actuació.

Un dels principals valors

existents al terme.

4.2.2.2.- Avaluació d’alternatives

Pàgina 22 de 48

Objectius ambientals

Reducció de l’ús de

materials i la generació de

residus i facilitació de la

gestió selectiva dels

residus

Foment de la naturalització

dels espais oberts del

càmping mitjançant l’ús

d’elements propis de la

zona

Preservació d’aquells

elements naturals de valor

rellevant.

Preservació i millora de la

qualitat del paisatge

integrant el càmping a

l’entorn natural

www.corylusma.com

Nivell de

prioritat dels

objectius

ALT

ALT

ALTRES

Tenint en compte la situació existent a Vilanova de Prades i àmbit del càmping Serra de

Prades, en l’ISA del Pla Especial s’han considerat 3 alternatives diferenciades

Alternativa Zero: considera no realitzar cap actuació, és a dir, no efectuar ni

l’ampliació ni l’ordenació per a la millora del càmping.

Alternativa 1: pretén la reordenació i l’ampliació de l’actual càmping a les parcel·les

aprovades amb anterioritat per la C.U.T. per a aquesta finalitat considerant un model

concret d’ordenació.

Alternativa 2: té les mateixes pretensions que l’alternativa anterior però utilitzant un

altre model d’ordenació.

L’apartat 4.3.1. descriu detalladament les alternatives i exposa un resum de la seva anàlisi

ambiental.

Les alternatives es poden classificar en tres tipus, segons el nivell de presa de decisions en el

qual es plantegen:

Alternatives d’estratègia: difereixen dels objectius generals del pla, de les

necessitats de l’àmbit del pla i de l’estratègia global de l’ordenació.

Alternatives d’ubicació: mostren diferents situacions per a les noves implantacions

proposades.

ALT


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 23 de 48

www.corylusma.com

Alternatives de tipologia de creixements: tot i mantenir una mateixa estratègia i

ubicació, es plantegen característiques diferencials d’aquest creixement com la densitat,

forma, localització dels espais lliures,...

Basant-se amb la classificació anterior i relacionant-la amb l’ISA, l’Alternativa zero és una

alternativa d’estratègia respecte a les altres dues ja que aquesta suposa mantenir la situació

actual i les altres dues plantegen nous creixements i ocupacions. Per altra banda, l’alternativa 1

i la 2 representen ser alternatives d’ubicació ja que les dues mantenen les mateixes ocupacions

i àmbit però la ordenació interna de l’espai difereix en una i altra.

Per tant, doncs, en l’avaluació ambiental s’han plantejat alternatives en els tres nivells del

procés de presa de decisions. A més, cadascuna de les considerades ha estat sotmesa a

avaluació ambiental sotmetent-les al seu grau de compliment amb els diferents objectius

ambientals que s’han escollit després de la diagnosi del terme. Per tant l’alternativa optada ha

estat la que es considera que té menor impacte ambiental tenint en compte la situació

ambiental i social del municipi de Vilanova de Prades.

4.2.3.- Valoració i conclusions de la informació emprada

Les característiques de Vilanova de Prades, municipi de muntanya amb un terme municipal

gran i amb poca població, ha condicionat l’existència i disponibilitat de determinades

informacions útils a l’hora de la diagnosi del terme. De totes maneres, es considera que la

informació emprada ha estat la suficient i correcta tenint en compte la situació del municipi.

Així, per a l’elaboració de la diagnosi i avaluació ambiental del Pla Especial s’ha utilitzat

informació de base actualitzada, procedent de les següents fonts:

Càmping Serra de Prades SL

Ajuntament de Vilanova de Prades

Servei de Protecció de Fauna, Flora i Animals de Companyia del Departament de

Medi Ambient i Habitatge de Barcelona

Institut Català per a la Conservació dels Rapinyaires (ICRA)

Bases cartogràfiques del Departament de Medi Ambient i Habitatge

Bases cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

Web de l’estadística oficial de Catalunya (IDESCAT)

Delegació de les Terres de l’Ebre de l’Agència Catalana de l’Aigua

PSARU 2005 i actualitzacions a 2007 (ACA)

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 24 de 48

www.corylusma.com

Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya

(XVPCA)

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Diferents mòduls del Banc de dades de biodiversitat de Catalunya del DMAH

Com s’ha esmentat anteriorment, hi ha hagut una sèrie d’informació que, per les

característiques del municipi, no s’ha pogut utilitzar ja que no existia. En aquests casos, l’ISA

ha optat per buscar aquelles dades que més s’acostaven a la realitat existent.

Així, la informació que ha mancat per la seva inexistència ha estat:

Inventari de lleres públiques del terme.

Disponibilitat dels aqüífers i dades d’extracció d’aigua per a l’abastament del

municipi. S’han utilitzat les dades estimatives del Pla Director de l’abastament d’aigua

potable de Vilanova de Prades, elaborat per l’empresa Philae, projectes de medi ambient

SL.

Dades climàtiques del propi municipi. Per això s’han utilitzat de municipis propers

com Prades i Ulldemolins.

Dades de qualitat d’aire del propi municipi. Per això s’han utilitzat les pròpies de la

zona 15 a la que pertany el terme tot i la distància de les seves estacions de

mesurament.

Dades de l’estacionalitat de la població concretes.

Tot i les mancances esmentades, es considera que la naturalesa del municipi i les

característiques del planejament proposat ha fet que no hagi mancat la informació

imprescindible per a l’avaluació ambiental.

Per tal de caracteritzar millor l’estat de la disponibilitat hídrica del terme, l’Ajuntament de

Vilanova de Prades ha elaborat el Pla Director d’Abastament d’aigua potable del municipi que

és el que avalua l’estat de l’abastament actual del nucli urbà, tan pel que fa a les captacions

actuals i de futur com a l’estat de la xarxa.

4.3.- SÍNTESI DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT

AMBIENTAL

4.3.1.- Avaluació general de les alternatives

L’ISA ha considerat tres alternatives diferents tal i com s’esmenta a l’apartat 4.2.2.2.

d’aquesta memòria. A continuació s’exposa de forma resumida les principals característiques

de cadascuna d’elles i una taula resum de superfícies.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

El sòl, ocupació i

consum

Pàgina 25 de 48

www.corylusma.com

Alternativa zero: Suposa continuar exactament amb les característiques actuals de

l’activitat i instal·lacions i, per tant, no desenvolupa el P.E.U. De forma general, el

càmping Serra de Prades continuaria ocupant la mateixa superfície, amb 198 unitats

d’acampada i 17 unitats de bungalous que suposen 215 unitats totals. La capacitat total

fora de 538 usuaris i mantindria els serveis i equipaments actuals

L’ordenació dins del càmping es mantindria i les parcel·les 27 i 34, tot i disposar de

l’aprovació d’activitat de càmping emesa per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, i la

part no rocosa de la parcel·la 28 es mantindrien ermes com en l’actualitat ja que són

propietat del càmping Serra de Prades i aquest no en té plantejat cap altre ús.

Alternativa 1: Implica, de forma general, la reordenació de la superfície actual del

càmping adaptant-la a les noves necessitats i demandes sorgides en el sector turístic i, a

més, l’ampliació de l’activitat a les parcel·les 27 i 34 i 28. De totes maneres, tot i

l’augment del 89,40 % de la superfície actual, el nombre d’àrees d’acampada passaria

de les 215 d’ara a les 230 previstes i, per tant, l’increment de capacitat del càmping seria

baix, una capacitat de 575 persones.

Es construiria un allotjament pel vigilant del càmping utilitzant el mateix sistema

constructiu que els bungalous per tal d’aconseguir una vigilància constant de les

instal·lacions.

La principal característica, entre d’altres, d’aquesta alternativa és la transformació de part

de les actuals unitats d’acampada a unitats de bungalous agrupant-los a la parcel·la 20 i

26-35. Les zones d’ampliació s’ocuparien amb unitats d’acampada.

Alternativa 2: Manté les mateixes consideracions i determinacions que l’Alternativa

1 però en varia l’ordenació i afegeix alguns aspectes concrets. Així, manté exactament la

mateixa zonificació del càmping actual per tal d’aprofitar al màxim les infraestructures i

equipaments i ubica la zona de nous bungalous a la parcel·la 34 d’ampliació.

A més, habilita un nou accés al càmping des de l’exterior i construeix un nou dipòsit de

captació d’aigües pluvials.

TAULA COMPARATIVA DE LES ALTERNATIVES ANALITZADES

ALTERNATIVA ZERO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 *

S total = 41.560,95 m 2 S total = 78.718,05 m 2 S total = 70.282,40 m 2

538 usuaris 575 usuaris 553 usuaris

215 unitats totals 231 unitats totals 221 unitats totals

198 unitats acampada 143 unitats acampada 134 unitats acampada

17 unitats bungalous 87 unitats bungalous 87 unitats bungalous

2 edificis equipament 3 edificis equipament 2+1 edificis equipament

1 accés principal 1 accés principal 1+1 accés principal


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

El sòl, ocupació i

consum

El cicle de

l’aigua

L’ambient

atmosfèric

La gestió dels

materials i dels

residus

La biodiversitat i

el patrimoni

natural

La qualitat del

paisatge

Pàgina 26 de 48

www.corylusma.com

ALTERNATIVA ZERO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 *

= amplades vials 5m d’amplada de vials 5m d’amplada de vials

·p21 – equipaments

·p26-35 i p20 – unitats

bungalous + acampada

·p27 – no ús càmping

·p28 – no ús càmping

·p34 – no ús càmping

= xarxa abastament

d’aigua

= clavegueram i xarxa

pluvials

= reg per goteig

= xarxa elèctrica i

enllumenat

= mesures reductores de

cont. acústica

= mesures reductores de

cont. lumínica

= mesures reductores de

cont. atmosfèrica

= mesures de gestió dels

residus

= exemplars vegetals a

p26-35 i p20

= mesures d’integració

paisatgística de les

instal·lacions

·p21 – equipaments

·p26-35 i p20 – unitats

bungalous + acampada

·p27 – acampada

·p28 – acampada

·p34 – acampada

modificació i ampliació

abastament d’aigua

modificació i ampliació

clavegueram i xarxa pluvials

- -

-

-

modificació i ampliació reg

per goteig

modificació i ampliació

xarxa elèctrica i enllumenat

= mesures reductores de

cont. acústica

= mesures reductores de

cont. lumínica

= mesures reductores de

cont. atmosfèrica

= mesures de gestió dels

residus

reducció exemplars a p26-

35 i p20

plantació a les àrees

ampliades

Ús d’espècies autòctones i

xerofítiques

= mesures d’integració

paisatgística de les

instal·lacions

·p21 – equipaments

·p26-35 i p20 – unitats

bungalous + acampada

·p27 – acampada

·p28 – acampada

·p34 – bungalous

ampliació abastament

d’aigua

ampliació clavegueram i

xarxa pluvials

nou dipòsit acumulació

aigua pluvial

ampliació reg per goteig

ampliació xarxa elèctrica i

enllumenat

= mesures reductores de

cont. acústica

= mesures reductores de

cont. lumínica

= mesures reductores de

cont. atmosfèrica

= mesures de gestió dels

residus

= exemplars vegetals a

p26-35 i p20

plantació a les àrees

ampliades

Ús d’espècies autòctones i

xerofítiques

Millora de les mesures

d’integració paisatgística

amb condicionant

l’ordenació dels bungalous

a criteris de visibilitat des

dels principals punts

d’observació exteriors

* incorpora les modificacions determinades per la C.U.T. al nou POUM de Vilanova de

Prades, pendent d’aprovar, per tal d’adequar-se perfectament a aquest.

Cadascuna de les alternatives anteriors ha estat sotmesa a valoració ambiental basant-se

amb els criteris i objectius fixats a l’ISA prèviament, descrits a partir dels aspectes

ambientalment més rellevants de les característiques del municipi de Vilanova de Prades i el

seu entorn.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Aspectes ambientals rellevants

del territori

Àmbit d’actuació compost per

antigues terrasses de cultiu amb

algunes zones pedregoses amb

pendents.

Presència de diverses instal·lacions

i equipaments en actiu afectats per

la reordenació de l’estructura del

càmping.

Recurs limitat a totes les

comarques de l’àmbit mediterrani.

Manca de depuració d’aigües

residuals al municipi de Vilanova de

Prades, receptor de les aigües

grises del càmping.

Tendència a l’augment del consum

energètic a les poblacions amb

l’augment d’emissions a

l’altmosfera.

Bona qualitat de l’ambient

atmosfèric.

Tendència a l’augment de la

generació de residus per part dels

ciutadans.

Un dels principals valors existents

al terme.

Presència d’espais protegits als

voltants de l’àmbit d’actuació.

Un dels principals valors existents

al terme.

Objectius ambientals

Preservació de la morfologia del

terreny evitant moviments

excessius de terres i major

fragmentació del sòl.

Ordenació del càmping i futura

ampliació potenciant la

plurifuncionalitat dels equipaments i

la millor accessibilitat.

Foment de l’estalvi i reutilització

dels recursos hídrics

Manteniment i millora de la qualitat

de l’aigua

Minimització del consum energètic

mitjançant l’ús d’energies

renovables i l’eficiència energètica

en les construccions i edificacions.

Prevenció i minimització de les

emissions de les fonts de

contaminació atmosfèrica, acústica,

lumínica i electromagnètica

Reducció de l’ús de materials i la

generació de residus i facilitació de

la gestió selectiva dels residus

Foment de la naturalització dels

espais oberts del càmping

mitjançant l’ús d’elements propis de

la zona

Preservació d’aquells elements

naturals de valor rellevant.

Preservació i millora de la qualitat

del paisatge integrant el càmping a

l’entorn natural

++ molt positiu; + positiu; +/- neutre; - negatiu; - - molt negatiu

Pàgina 27 de 48

www.corylusma.com

Impactes ambientals

Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2

+/- + +

+/- - +

+/- + ++

+/- + ++

+/- + +

+/- + +

+/- + +

+/- + ++

+/- + +

+/- + ++

L’alternativa escollida és la 2, que correspon a la proposta amb menor incidència ambiental

negativa.

4.3.2.- Avaluació de l’alternativa adoptada

L’ISA conclou que la situació que presenta l’Alternativa 2 proposada respecte a la situació

actual del càmping i l’entorn immediat, representada per l’Alternativa zero, suposa una millora

ambiental significativa ja que s’assoleixen els objectius definits.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 28 de 48

www.corylusma.com

La taula següent resumeix la valoració ambiental del pla respecte els objectius adoptats

comparant-lo amb la situació actual.

Objectius

Preservació i millora de la

qualitat del paisatge integrant

el càmping a l’entorn natural.

Foment de l’estalvi i

reutilització dels recursos

hídrics.

Minimització del consum

energètic mitjançant l’ús

d’energies renovables i

l’eficiència energètica en les

construccions i edificacions

Reducció de l’ús de materials

i la generació de residus i

facilitació de la gestió

selectiva dels residus

Foment de la naturalització

dels espais oberts del

càmping mitjançant l’ús

d’elements propis de la zona

Preservació de la morfologia

del terreny evitant moviments

excessius de terres i major

fragmentació del sòl

Manteniment i millora de la

qualitat de l’aigua

Ordenació del càmping i

futura ampliació potenciant la

plurifuncionalitat dels

equipaments i la millor

accessibilitat

Alternativa Zero

(NNSS vigents i POUM en tràmit)

Àmbit actual del càmping integrat

correctament a l’entorn i àrea

d’ampliació corresponent a conreus

abandonats d’ametllers, amb

herbassar i marges desgranats.

A l’àmbit actual del càmping

s’apliquen mesures d’estalvi hídric

mitjançant mesures i infraestructures

que s’adopten contínuament.

A l’àmbit actual del càmping

s’apliquen mesures d’estalvi energètic

mitjançant l’ús d’energies renovables i

d’infraestructures que s’adopten

contínuament.

A l’àmbit actual del càmping

s’apliquen mesures de control de l’ús

de materials i s’apliquen sistemes de

gestió dels residus generats de forma

selectiva per fraccions.

L’àmbit actual del càmping utilitza

elements propis de la zona en els

aspectes decoratius i funcionals de

les seves instal·lacions.

L’àrea actual del càmping s’ubica

mantenint antigues terrasses de cultiu

utilitzant murs de pedra seca per a la

contenció de terres i sistema de

drenatge de les aigües pluvials

mitjançant canonades soterrades

separades de les de clavegueram.

Actualment aquest objectiu s’assoleix

amb el control de les aigües grises,

recollida separativa de les pluvials i

amb la connexió a la xarxa de

sanejament municipal de Vilanova de

Prades i el tractament depuratiu

primari del propi càmping.

El càmping actual, tenint en compte

l’ordenació existent, utilitza un sòl

edifici amb tots els serveis

concentrats ofertats als usuaris i un

segon edifici amb els lavabos.

Alternativa 2

(Pla Especial aprovat inicialment)

Millora de la integració paisatgística

del càmping actual amb la

reordenació d’aquest i aplicació de

criteris paisatgístics en la zona

d’ampliació corregint l’estat

d’abandonament actual i recuperant

l’estructura de l’espai.

Es continuen mantenint totes les

mesures i infraestructures destinades

a l’estalvi hídric al càmping i àrea

ampliada i, a més, s’instal·la nou

dipòsit d’acumulació d’aigües pluvials

per a poder reutilitzar l’aigua de pluja

per al reg de l’enjardinament.

Es continuen mantenint totes les

mesures i infraestructures destinades

a l’estalvi energètic al càmping i àrea

ampliada.

Totes les mesures i controls duts a

terme en la situació actual s’amplien a

l’àrea de creixement de l’activitat

millorant la recollida selectiva de

residus amb noves zones i accessos.

Es millora la naturalització del

càmping actual amb la seva

reordenació i s’estenen les mesures a

les zones d’ampliació. Murs de pedra

seca, elements de fusta, façanes,

pèrgoles, ...

La nova ordenació i ampliació

proposada manté l’estructura de

terrasses de cultiu existents actuals,

recuperant els murs de pedra seca i

evitant la ocupació de les zones

rocoses per evitar moviments

excessius de terres.

Es manté, i s’amplia a totes les noves

zones, el tractament primari

depuratiu, s’amplia la xarxa

diferencial de sanejament i pluvials i

s’obté la certificació de l’Ajuntament

de Vilanova de Prades de recepció de

les aigües grises del càmping.

Amb l’ampliació i reordenació de

l’existent es millora la funcionalitat

dels edificis existents i se’n crea de

nous situats i ubicats de manera que

l’accessibilitat i funcionalitat siguin

màxims.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Objectius

Preservació d’aquells

elements naturals de valor

rellevant

Prevenció i minimització de

les emissions de les fonts de

contaminació atmosfèrica,

acústica, lumínica i

electromagnètica

Alternativa Zero

(NNSS vigents i POUM en tràmit)

Els elements naturals de valor

rellevant es van integrar en el

desenvolupament del càmping inicial i

es mantenen actualment.

A l’àmbit actual del càmping

s’apliquen mesures de control de les

emissions contaminats a l’atmosfera,

tan les lumíniques, acústiques

electromagnètiques com les

emissions de gasos.

Pàgina 29 de 48

www.corylusma.com

Alternativa 2

(Pla Especial aprovat inicialment)

Tot i no haver-ne detectat, l’àrea

d’ampliació de l’activitat s’adapta a la

situació ambiental de l’espai i pretén

mantenir i preservar els elements

naturals de valor rellevant, en el cas

que se’n trobin. A més s’usen plantes

autòctones pròpies de la zona per a

l’enjardinament.

Es mantenen totes de les mesures

reductores de la contaminació

lumínica, acústica i atmosfèrica

actuals i s’amplien a totes les noves

àrees establertes.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 30 de 48

www.corylusma.com

5.- AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I

EL SEU GRAU DE CONSIDERACIÓ

Tal i com determina la legislació vigent en l’avaluació ambiental de plans i programes, en el

procés de tramitació del Pla Especial s’han efectuat una sèrie d’exposicions públiques i

consultes als organismes i administracions afectades per tal de recollir i avaluar les

consideracions i esmenes al nou planejament.

Aquestes consultes s’han realitzat a les fases següents:

Avanç del pla: informació pública de l’avanç del pla i de l’ISA preliminar durant un

període de 30 dies. Simultàniament, es presentà la documentació anterior al DMAH qui

realitzar les consultes a l’administració i entitats oportunes.

Aprovació inicial: informació pública de l’ISA i del projecte del pla i consultes

establertes al document de referència durant un període de 45 dies.

Les actuacions que es dugueren a terme en la fase d’avanç del pla relacionades amb la

participació ciutadana foren:

La documentació es disposà a la pàgina web http://www.vprades.altanet.org i es

facilità una adreça de correu electrònic on presentar les al·legacions i consideracions

oportunes.

Les actuacions que es dugueren a terme en la fase d’aprovació inicial del pla relacionades

amb la participació ciutadana foren:

S’informà del procés d’exposició pública del projecte del pla i de l’ISA definitiu per

un període mínim de 45 dies mitjançant els sistemes habituals de comunicació de la

població.

Es publicà al BOP de Tarragona l’anunci oportú el dia 19/02/2010 número 41.

Es publicà la notícia al Diari de Tarragona el dia 18/02/2010.

Es disposà de la pàgina web de l’ajuntament de Vilanova de Prades i del correu

electrònic per tal de fer les consultes oportunes i al·legacions pertinents.

Es facilità un horari per a la consulta de la documentació a les oficines de

l’Ajuntament.

5.1.- ORIGEN DE LES APORTACIONS

El procés de participació ciutadana obert en la fase d’avanç del pla no va recollir cap

al·legació per part de la població en general.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 31 de 48

www.corylusma.com

El procés de participació ciutadana obert en la fase del projecte del pla en l’aprovació inicial

tingué lloc des del 15 de febrer de 2010 i continua consultable actualment. No va suposar cap

al·legació per part de la població en general.

Les següents taules resumeixen les consultes efectuades en les diferents fases de

participació ciutadana obertes a les administracions i organismes relacionats amb el Pla

Especial.

Fase de l’avaluació

ambiental

Avanç del pla

CONSULTES A LES ADMINISTRACIONS AFECTADES

Administracions

consultades

DMAH. OTAA de Serveis

Territorials de Tarragona

DMAH. Àrea de Medi

Natural

ACA

Direcció General del

Paisatge

Secretaria del Paisatge

Direcció General del

Patrimoni Cultural

Serveis Territorials del

Departament d’Agricultura,

Alimentació i Acció Rural

Grup Ecologista l’Escurçó

Lliga per a la Defensa del

Patrimoni Cultural

(DEPANA)

Mediterrània - Centre

d’Iniciatives Ecològiques

Grup d’Estudi i Protecció

dels Ecosistemes del Camp

(GEPEC)

Grup Ecologista del

Vendrell i Baix Penedès

(GEVEN)

Ecologistas en Acción

SEO/BirdLife

Informes emesos per les

administracions

Data de l’emissió

dels informes

Document de referència 23/06/2009

Informe específic -

Document de referència 23/06/2009

El DMAH sol·licità, en l’avanç del pla, informes a diferents administracions i entitats públiques

afectades rebent consideracions només de l’Àrea de Medi Natural. Aquestes consideracions es

recolliren en el document de referència emès. Per altra banda, s’identificava les

Administracions públiques afectades: Agència Catalana de l’Aigua, Direcció General de

Patrimoni Cultural i Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental.

De totes maneres, la documentació del pla es va enviar a les administracions i entitats

referenciades a la taula següent:


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Fase de l’avaluació

ambiental

Aprovació inicial

CONSULTES A LES ADMINISTRACIONS I ENTITATS AFECTADES

Administracions

consultades

Direcció General

d’Arquitectura i Paisatge

Direcció General de

Comerç

Direcció General del Medi

Natural

Direcció General del

Patrimoni Cultural

Agència Catalana de

l’Aigua

Serveis Territorials de

Medi Ambient. Oficina

Territorial d’Avaluació

Ambiental

Direcció General de

Carreteres

Departament d’Innovació,

Universitats i Empresa.

Secció de turisme

Departament

d’Agricultura, Alimentació i

Acció Rural

Pàgina 32 de 48

Informes emesos per les

administracions

Informe sobre l’aprovació

inicial del pla

Informe sobre l’aprovació

inicial del pla

Informe sobre l’aprovació

inicial del pla

Informe sobre l’aprovació

inicial del pla

Informe sobre l’aprovació

inicial del pla

Informe sobre l’aprovació

inicial del pla

Font: Ajuntament de Vilanova de Prades

www.corylusma.com

Data de l’emissió

dels informes

- -

09/04/2010

- -

- -

06/07/2010

07/05/2010

16/03/2010

07/04/2010

19/04/2010

Cal esmentar que es realitzaren diverses reunions i gestions amb els responsables dels

Serveis del DMAH i altres per tal determinar millor les consideracions i requeriments d’aquest

organisme a la proposta del Pla.

Data Participants Finalitat

17/07/2009

21/07/2009

Reunió:

Jose A. Latorre Jiménez

(especialista en vertebrats)

Pere Magrané Fonts (Corylus)

Reunió:

Laureà Giné Benaiges (DMAH Tgna)

Xavier Artigues (DMAH Tgna)

Pere Magrané Fonts (Corylus)

Trucada telefònica:

21/07/2009 Joan Real Orti (Biologia de la

conservació de la UB)

Trucada telefònica:

21/07/2009

Pep (Biòleg del PN del Montsant)

15/08/2009

Visita de camp:

Jose A. Latorre Jiménez

(especialista en vertebrats)

Pere Magrané Fonts (Corylus)

Petició d’informació en relació a l’estat de

l’espècie Hieraaetus fasciatus a les

comarques de Tarragona

Consideracions en relació a les

aportacions del Document de Referència i,

en especial, en la resolució emesa pel

Servei de Fauna del DMAH.

Petició d’informació en relació a l’estat de

l’espècie Hieraaetus fasciatus a Catalunya

i Província de Tarragona.

Petició d’informació en relació a l’estat de

l’espècie Hieraaetus fasciatus al PN de la

Serra de Montsant i proximitats.

Constatació sobre el terreny dels

possibles efectes negatius derivats del pla

i observació de l’antiga àrea de cria de

Hieraaetus fasciatus.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Data Participants Finalitat

Trucada telefònica:

17/08/2009 Carlos Miranda (DMAH Tgna)

David Iturria (DMAH Tgna)

Reunió:

21/07/2009 Xavier Parellada (DMAH Bcn)

Pere Magrané Fonts (Corylus)

Pàgina 33 de 48

Consideracions en relació a les

aportacions de la resolució emesa pel

Servei de Fauna del DMAH.

www.corylusma.com

Consideracions en relació a la resolució

emesa pel Servei de Fauna del DMAH.

Petició d’informació de l’estat de l’espècie.

Properament, s’efectuarà la consulta a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del DMAH

mitjançant el lliurament de la present proposta de memòria ambiental per tal que s’emeti la

resolució pertinent.

5.2.- CONTINGUT I GRAU D’INCORPORACIÓ DE LES APORTACIONS DE CAIRE

AMBIENTAL AL PLA

5.2.1.- Consideració de les aportacions de les administracions afectades

Com s’ha esmentat anteriorment, s’han efectuat consultes a les diferents administracions

afectades en el planejament derivat objecte de la present memòria ambiental en les fases de

tramitació del Pla Especial.

5.2.1.1.- Avanç del pla

La primera de les consultades fou als Serveis Territorials de Tarragona del DMAH mitjançant

la sol·licitud d’emissió del Document de Referència. Les aportacions determinades per aquest

organisme i la seva incorporació en el pla es recullen en el capítol tercer i en el punt 4.2.1. del

present document.

Alhora, el document de referència també va recollir les aportacions fetes per l’Àrea de Medi

Natural i dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient.

5.2.1.2.- Aprovació inicial

Les aportacions realitzades en la fase d’aprovació inicial del Pla Especial pels diferents

òrgans del DMAH i altres es mostren a les taules següents.

S’incorporen també totes aquelles consideracions de caire ambiental que hagin estat

realitzades per altres administracions afectades pel pla.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Administració o entitat Aportacions Incorporació en el pla

Departament d’Innovació,

Universitats i Empresa.

Secció turisme.

Direcció General de

Comerç

DPTOP. Servei Territorial

de Carreteres

Departament d’Agricultura,

Alimentació i Acció Rural

DMAH. Serveis Territorials

a Tarragona

Agència Catalana de

l’Aigua (ACA)

Pàgina 34 de 48

www.corylusma.com

Informe favorable sense aportacions Informe favorable sense aportacions

Informe no preceptiu i sense

aportacions

Informe no preceptiu i sense

aportacions

Informe favorable sense aportacions Informe favorable sense aportacions

Informe favorable sense aportacions Informe favorable sense aportacions

Consideració de que el procés de

tramitació ambiental s’està realitzant

correctament fins al moment.

Requeriment de presentar la

Memòria Ambiental del PEU

conjuntament amb la resta de

documents del pla.

Incorporació de l’informe del Servei

de Fauna en relació a l’estudi

específic realitzat sobre l’àguila

cuabarrada

Informe favorable pel que fa a

l’abastament.

Informe desfavorable pel que fa al

sanejament. S’insta a aportar

alguna solució pel que fa al

tractament de les aigües residuals i

el seu destí.

No afectació pel que fa a la

inundabilitat.

No afectació de l’àmbit a cap espai

fluvial.

S’incorpora el document requerit

No s’incorpora el document requerit

ja que no es disposa.

Informe favorable pel que fa a

l’abastament.

Actualment l’aigua residual del

càmping se sotmet a un sistema

depuratiu bàsic i, posteriorment, és

destinada a la xarxa de sanejament

municipal de Vilanova de Prades.

No afectació pel que fa a la

inundabilitat.

No afectació de l’àmbit a cap espai

fluvial.

De la taula anterior es desprèn que quasi la totalitat de les administracions han considerat

l’ampliació del pla com a favorable i no han presentat aportacions. De totes maneres, l’equip

redactor del pla especial ha considerat aquelles aportacions de caire ambiental realitzades, en

especial la resolució de l’ACA en relació al sanejament de les aigües residuals del càmping,

actualment en fase d’anàlisi.

Segons recull l’ISA, ja des de l’inici de l’activitat del càmping a Vilanova de Prades (any 1992),

aquest disposa d’una xarxa de sanejament separativa per les aigües pluvials i les grises.

Aquestes últimes, i després de veure’s sotmeses a un tractament depuratiu bàsic (eliminació de

sòlids i greixos), són destinades a la xarxa de clavegueram municipal de Vilanova de Prades

mitjançant acord específic amb l’ajuntament d’aquest municipi. Actualment, aquest acord s’ha

vist ampliat de manera que l’ajuntament ha certificat l’assumpció de les noves aigües residuals

que es generin després de l’aprovació del Pla Especial objecte d’aquesta memòria ambiental

-


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 35 de 48

www.corylusma.com

proposada (veure annex 7.3. de la memòria), increment mínim tenint en compte l’ampliació en

15 usuaris la capacitat màxima del càmping.

L’ISA justifica i valora com a positiu i suficient l’actual sistema de gestió de les aigües grises

del càmping i dicatmina:

“En cap cas es considera viable realitzar un tractament depuratiu més complex de les aigües

residuals, per part del propi càmping, abans de la connexió a la xarxa municipal ja que:

L’increment derivat del pla especial en 15 usuaris màxims no fa variar de forma

rellevant la situació actual pel que fa a la depuració de les aigües residuals.

La càrrega orgànica de les aigües residuals del càmping no és suficient per a mantenir

la flora microbiològica d’una possible estació de depuració.

La càrrega orgànica de les aigües residuals del càmping no és prou constant al llarg de

l’any per a mantenir la flora microbiològica d’una possible estació de depuració.

La construcció d’una EDAR municipal prevista en el 1er escenari del PSARU 2005 fa

preveure ja un proper tractament de les aigües residuals, no només del càmping, sinó de tot

el municipi de Vilanova de Prades. Fer un tractament depuratiu al càmping seria duplicar

esforços innecessàriament.“

5.2.2.- Consideració de les aportacions derivades dels processos de consulta i

participació pública

Com ja s’ha detallat en el capítol 5.1. de la present memòria ambiental, la tramitació

ambiental del PEU de l’ampliació del càmping Serra de Prades a Vilanova de Prades no ha

recollit al·legacions i aportacions al llarg de cap de les fases de participació ciutadana, ni de

caire ambiental ni de cap altre tipus.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

6.- CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ

Pàgina 36 de 48

www.corylusma.com

6.1.- INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS EN LA VERSIÓ DEL PLA QUE

ES PROPOSA SOTMETRE A APROVACIÓ PROVISIONAL

La següent taula mostra el grau de compliment del pla aprovat inicialment per cada objectiu

determinat per l’Informe de Sostenibilitat Ambiental

Aspectes ambientals

rellevants

El paisatge entès com a un

dels principals valors

existents al terme.

L’aigua com a recurs limitat

a totes les comarques de

l’àmbit mediterrani.

Tendència a l’augment del

consum energètic a les

poblacions amb l’augment

d’emissions a l’atmosfera.

Tendència a l’augment de la

generació de residus per

part dels ciutadans.

La component natural com

un dels principals valors

existents al terme.

Àmbit d’actuació compost

per antigues terrasses de

cultiu amb algunes zones

pedregoses amb pendents.

Objectius

Determinacions del pla

aprovat inicialment

Objectius d’alta prioritat

Mesures d’integració al paisatge

Preservació i millora de la

qualitat del paisatge

integrant el càmping a

l’entorn natural

Foment de l’estalvi i

reutilització dels recursos

addicionals a les ja existents de

les instal·lacions actuals.

Nombroses mesures definitòries

per a la protecció del paisatge.

Preservació geomorfològica de

les parcel·les d’ampliació.

Extensió de totes les mesures

actuals d’estalvi i reutilització

hídrica a totes les zones

ampliades.

hídrics Reutilització de l’aigua de pluja

per a ús de reg i altres usos

compatibles.

Minimització del consum

energètic mitjançant l’ús

d’energies renovables i

l’eficiència energètica en

les construccions i

edificacions.

Reducció de l’ús de

materials i la generació de

residus i facilitació de la

gestió selectiva dels

residus

Extensió de totes les mesures

actuals d’estalvi energètic en

les construccions i edificacions

a totes les zones ampliades.

Manteniment de la gestió i

recollida selectiva de residus

per fraccions i ampliació a totes

les àrees ampliades

Elements decoratius fets

Foment de la naturalització d’elements propis de la zona.

dels espais oberts del Bungalous i edificacions amb

càmping mitjançant l’ús elements decoratius integradors

d’elements propis de la al paisatge de l’entorn

zona Murs prioritzant la tècnica de la

pedra seca.

Objectius d’altres prioritats

Ampliació limitada als espais

Preservació de la

morfologia del terreny

evitant moviments

excessius de terres i major

fragmentació del sòl.

aptes de les parcel·les amb

aprovació d’ús càmping.

Mesures preventives i

correctores adoptades.

Ordenació mitjançant estructura

de terrasses coincidents amb

les actuals.

Grau de

compliment





EN ESTUDI









PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Aspectes ambientals

rellevants

Manca de depuració

d’aigües residuals al

municipi de Vilanova de

Prades, receptor de les

aigües grises del càmping

Presència de diverses

instal·lacions i equipaments

en actiu afectats per la

reordenació de l’estructura

del càmping.

Presència d’espais protegits

als voltants de l’àmbit

d’actuació.

Bona qualitat de l’ambient

atmosfèric.

Objectius

Pàgina 37 de 48

Determinacions del pla

aprovat inicialment

Objectius d’altres prioritats

Connexió amb la xarxa de

sanejament municipal per a la

correcta gestió de les aigües

residuals.

Manteniment i millora de la

qualitat de l’aigua

Ordenació del càmping i

futura ampliació potenciant

la plurifuncionalitat dels

equipaments i la millor

accessibilitat.

Preservació d’aquells

elements naturals de valor

Xarxa separativa per a pluvials

per al seu possible ús com a

aigua de reg.

Pretractament depuratiu abans

de la connexió a la xarxa

municipal (sòlids i greixos).

Manteniment dels actuals

equipaments i la seva

funcionalitat.

Ampliació dels vials interns i

d’accés per a millorar el pas de

vehicles.

Limitació de les actuacions a les

parcel·les amb aprovació prèvia

de la C.U.T. per a l’ús de

càmping.

rellevant. Tractament de tot l’àmbit del

càmping amb criteris naturals i

de mínima afectació.

Prevenció i minimització de

les emissions de les fonts

de contaminació

atmosfèrica, acústica,

lumínica i electromagnètica

Manteniment i extensió de totes

les mesures actuals de

minimització de la contaminació

atmosfèrica a totes les zones

ampliades.

www.corylusma.com

Grau de

compliment

De la taula anterior es pot concloure que tots els objectius definits per l’ISA presenten un total

compliment per part del planejament avaluat ja en la seva versió aprovada inicialment.

6.2.- ANÀLISI DE LA PREVISIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS DEL PLA

6.2.1.- Impactes derivats de l’aplicació del pla

L’Informe de sostenibilitat Ambiental ha identificat i avaluat els probables efectes significatius

del pla sobre el medi ambient i sobre els objectius determinats. S’ha considerat tots els

paràmetres ambientals existents (sòl, cicle de l’aigua, ambient atmosfèric, energia, residus

biodiversitat, paisatge, patrimoni i qualitat de vida) i s’ha avaluat el tipus d’efecte segons sigui

“impacte positiu rellevant”, “impacte positiu lleuger”, “impacte neutre”, “impacte negatiu

moderat” o “impacte negatiu greu”. A continuació es reprodueix la taula resum de l’ISA amb els

impactes previstos.









PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

FASE D’EXECUCIÓ

Esbrossada i aclarida

vegetal

Esbrossada i aclarida

vegetal

Moviment de terres

Moviment de terres

Circulació de vehicles i

maquinària

Circulació de vehicles i

maquinària

Parc de maquinària

Parc de maquinària

Generació de residus

Generació de residus

FASE D’EXPLOTACIÓ

Presència de

l’ocupació en l’espai

Pàgina 38 de 48

www.corylusma.com

SÒL CA ATM ENE RES BIO PAI PC SE

Abans de les mesures correctores previstes

Després de les mesures correctores previstes

SÒL CA ATM ENE RES BIO PAI PC SE

Abans de les mesures correctores previstes

Després de les mesures correctores previstes

SÒL CA ATM ENE RES BIO PAI PC SE

Abans de les mesures correctores previstes

Després de les mesures correctores previstes

SÒL CA ATM ENE RES BIO PAI PC SE

Abans de les mesures correctores previstes

Després de les mesures correctores previstes

SÒL CA ATM ENE RES BIO PAI PC SE

Abans de les mesures correctores previstes

Després de les mesures correctores previstes

Impacte positiu rellevant Impacte positiu lleuger Impacte neutre

Impacte negatiu moderat mpacte negatiu greu

SÒL CA ATM ENE RES BIO PAI PC SE

Abans de les mesures correctores previstes


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Presència de

l’ocupació en l’espai

Freqüentació

Freqüentació

Pàgina 39 de 48

www.corylusma.com

SÒL CA ATM ENE RES BIO PAI PC SE

Després de les mesures correctores previstes

SÒL CA ATM ENE RES BIO PAI PC SE

Abans de les mesures correctores previstes

Després de les mesures correctores previstes

Impacte positiu rellevant Impacte positiu lleuger Impacte neutre

Impacte negatiu moderat mpacte negatiu greu

Tal i com ja conclou l’ISA, les actuacions concretes que generen major impactes negatius

sobre els paràmetres ambientals tenen lloc a la fase d’execució i, concretament corresponen al

moviment de terres i a l’esbrossada i aclarida vegetal, sempre abans d’aplicar les mesures

correctores previstes. Per altra banda, durant la fase d’explotació, la presència de l’ocupació en

l’espai abans d’aplicar les mesures correctores suposa la possible afectació més perjudicial.

En totes les actuacions, un cop adoptades les mesures correctores previstes, es redueix al

mínim l’afectació negativa ja que es consideren afectacions neutres en el pitjor dels casos.

6.2.2.- Mesures protectores, correctores i compensatòries

Tal i com s’especifica en l’informe ISA i altres documents ambientals tramitats, el càmping

Serra de Prades disposa del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, renovat recentment

per a tres anys (20/03/2009), té aplicada la Norma ISO 14001 a l’activitat i ha estat qualificat

per l’Automòbil Club d’Holanda (ANWB) com un dels 5 càmpings més ecològics d’Espanya,

amb una fulla verda com a menció especial pel reconeixement de la seva tasca.

En la nova ordenació i ampliació proposada en el pla especial es preveu aplicar totes les

mesures que actualment estant duent a terme i que ha fet que aconseguissin aquests distintius

de qualitat ambiental i de bones pràctiques.

Les mesures protectores, correctores i compensatòries que el pla especial ha introduït durant

el procés d’elaboració i tramitació es recullen en els següents punts de la memòria.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

6.2.2.1.- Mesures adoptades en la fase d’execució de les obres

Sobre el factor de contaminació atmosfèrica

- Retirada periòdica dels materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.

- Ús de maquinària en bon estat.

- Minimitzar les hores de treball de la maquinària a l’estrictament necessari.

- Regs periòdics per humitejar el sòl en els llocs susceptibles d’aixecar pols.

Sobre el factor acústic

- Concentrar els treballs que generin major contaminació acústica en períodes concrets.

- Reducció de la velocitat de la maquinària de treball.

- Ús de maquinària en bon estat.

- Ús, quan sigui possible, de compressors i perforadores de baix nivell sònic.

- Limitar la velocitat de la maquinària de treball.

Sobre el factor geològic i geomorfològic

- Control de la mínima superfície afectada.

- Delimitació de la zona d’afectació dels moviments de terres i parc de vehicles.

Sobre el factor edàfic

Pàgina 40 de 48

www.corylusma.com

- Recollida, conservació i reutilització de sòl fèrtil.

- Trituració i aportació als sòls afectats dels exemplars vegetals eliminats durant les esbrossades.

- Control de la ubicació temporal de les restes d’obres.

- Control de vessaments accidentals al sòl.

- Ús de maquinària en bon estat.

- Control de la gestió dels excedents d’obra a un abocador autoritzat.

- Delimitació i situació de les escombraries i restes en punts aptes per a la seva recollida.

- Control que les edificacions temporals siguin desmuntables.

- Evitar l’acumulació de restes o, en tot cas, s’eliminaran amb posterioritat, de forma racional.

Sobre el factor hidrològic

- Reducció del temps entre l’esbrossada vegetal i moviments de terres.

- Ús de maquinària en bon estat.

Sobre el factor vegetació

- Delimitació acurada de la superfície adjacent no afectada.

- Trasplantat o bé encintat de les espècies vegetals protegides per la legislació.

- Ús d’espècies vegetals pròpies de la zona.

- Ús de maquinària en bon estat.

Sobre el factor faunístic

- Mesures de protecció sobre les espècies existents de caràcter rellevant.

- Concentrar les obres amb major risc d’afectació fora de l’època reproductora de la fauna.

- Limitació de la velocitat de la maquinària de treball i vehicles.

Sobre el factor del patrimoni artístic i cultural

- Reconstrucció dels possibles trams de pedra seca afectats.

- Control arqueològic dels treballs.

- Abalisament i senyalització acurada de les restes arqueològiques que es puguin detectar.

Sobre els factors visuals i paisatgístics

- Controlar el manteniment de l’harmonia paisatgística per a cada punt del projecte.

- Localització del parc de la maquinària en la zona més oportuna per un menor impacte visual.

- Control de la correcta gestió dels residus generats.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

6.2.2.2.- Mesures adoptades en la fase d’explotació de l’activitat

Pàgina 41 de 48

www.corylusma.com

Les mesures adoptades durant tota l’explotació de l’activitat es divideixen per tipus en les

següents taules:

Enllumenat

Aigua calenta

sanitària

Manteniment

Dutxes amb regadores fixes

i mòbils

Aixetes dels lavabos, bidets

i aigüeres

Estalvi energètic

S’utilitzaran làmpades fluorescents compactes, fluorescents trifòsfor i làmpades

de vapor de sodi blanc en totes les zones d’interior amb funcionaments superiors

a les 5 hores diàries.

S’aprofitarà al màxim la llum solar amb apagades de l’enllumenat en períodes

innecessaris.

S’usarà làmpades de rendiment superior a 60 lm/W en zones exteriors d’activitat

social.

L’encesa i apagada de les làmpades de les zones d’acampada serà mitjançant

sistemes automàtics de fotocèdules i rellotges de programació.

Hi haurà sistemes de control de presència o polsadors temporitzats en les cabines

dels vàters per a la seva il·luminació.

Adopció de totes les mesures adients per al compliment de la legislació en

matèria de contaminació lumínica dels espais i control de la despesa energètica.

Les instal·lacions d’ACS, tant els dipòsits d’acumulació com els tubs de

distribució, i la caldera estaran ben aïllats i es revisaran periòdicament.

S’Instal·laran calderes de baixa temperatura i al rendiment.

S’usaran vàlvules mescladores de tres vies amb bomba i circuit de recirculació

entre caldera i dipòsit programable per a les instal·lacions de ACS

Les dutxes de la piscina disposaran d’aigua calenta escalfada amb energia solar.

Es realitzaran controls i revisions periòdiques de les instal·lacions per a detectar

problemes de funcionament.

S’instal·laran rètols informatius per als campistes sobre l’ús racional de l’aigua

calenta i enllumenat.

S’usaran plaques d’energia solar tèrmica per escalfar l’aigua sanitària. En cas

d’excedència, s’aprofitarà per escalfar l’aigua de la piscina exterior.

A les zones comunitàries amb funcionament continuat superior a 8h s’hi usaran

làmpades amb balast electrònic.

Estalvi d’aigua i protecció dels aqüífers i cursos hídrics

Es revisaran mensualment les aixetes, regadores de les dutxes i

cisternes dels lavabos per comprovar possibles fuites.

Es registraran els consums d’aigua per detectar consums

desmesurats o anòmals

S’usaran rètols informatius pels usuaris per afavorir l’estalvi d’aigua i

s’informarà als usuaris les mesures per estalviar l’aigua

Es prioritzarà les regadores de les dutxes amb Distintiu de garantia

de qualitat ambiental i pulsadors temporitzadors i reguladors de

cabals a màxims de 10 l/min.

Es prioritzarà les aixetes amb Distintiu de garantia de qualitat

ambiental i pulsadors temporitzadors i reguladors de cabals a

màxims de 8l/min.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Vàters

Sistema de reg

Sanejament

Contaminació atmosfèrica

Contaminació acústica

Contaminació lumínica

Contaminació

electromagnètica

Pàgina 42 de 48

www.corylusma.com

S’usaran vàters formats per un conjunt d’inodor i cisterna amb un

consum màxim de 6 l per descàrrega o amb Distintiu de garantia de

qualitat ambiental.

Els vàters incorporaran un dispositiu d’interrupció de descàrrega o

de polsada curta/llarga o amb Distintiu de garantia de qualitat

ambiental

S’instal·laran sistemes de reg que permetin estalvi hídric com

microaspersió, goteig,...

Es procurarà usar sistemes automàtics temporitzats i programables

de reg per degoteig a tota la xarxa soterrada per el reg dels vegetals

ornamentals.

Recollida de les aigües pluvials del càmping per a utilitzar per al reg

amb els dipòsits actuals i la construcció d’un de nou.

Ampliació de la xarxa separativa de sanejament arreu de les futures

instal·lacions ampliades amb canonades per a les aigües pluvials

diferenciades de les de les aigües grises.

Control sanitari de les aigües grises generades abans de la seva

connexió amb la xarxa municipal.

Tractament depuratiu previ de les aigües grises amb eliminació de

greixos i materials grollers.

Destinació de les aigües grises generades a la xarxa de sanejament

municipal per al seu correcte tractament depuratiu.

Reducció contaminació de l’ambient atmosfèric

Es controlarà la circulació de vehicles per l’interior del càmping

evitant la innecessària.

Es restringirà l’ús de maquinària motoritzada per part de l’equip de

manteniment de les instal·lacions a l’estrictament necessari.

S’adoptaran mesures per a garantir el compliment dels nivells

d’immissió sonora establerts per la Llei 16/2002 de protecció contra la

contaminació acústica i s’adequarà als mapes de zones de

sensibilitat acústica municipals.

Durant les hores nocturnes compreses entre les 00:00h i les 07:00h

el nivell d’emissió de soroll es mantindrà inferior a 50 dBA en tot el

càmping ja que s’explicita en el reglament interior la obligatorietat

dels usuaris a mantenir silenci a les hores nocturnes.

S’adoptaran les mesures necessàries per a complir amb el Decret

82/2005 pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la

Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció

del medi nocturn, tenint en compte la zonificació d’àrees de protecció.

S’adoptaran sistemes d’enllumenat eficients i orientats a la

minimització de la contaminació lumínica i la reducció de la potència

instal·lada en tot el càmping.

S’aprofitarà al màxim la llum solar amb apagades de l’enllumenat en

períodes innecessaris. Hi haurà sistemes de control de presència o

polsadors temporitzats en les cabines dels vàters per a la seva

il·luminació.

L’encesa i apagada de les làmpades de les zones d’acampada serà

mitjançant sistemes automàtics de fotocèdules i rellotges de

programació a fi d’evitar el manteniment de l’encesa innecessària de

llums a la nit.

Adopció de totes les mesures adients per al compliment de la

legislació en matèria de contaminació lumínica dels espais.

S’adoptaran les mesures oportunes a fi d’evitar aquest tipus de

contaminació en cada cas concret que s’estimi oportú.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Gestió dels residus generats

Es facilitarà la recollida selectiva dels residus generats mitjançant instal·lació de contenidors

de recollida selectiva a l’interior del càmping de les fraccions orgànic, plàstic, vidre, cartró i

paper i rebuig. Les àrees de recollida es dispersaran arreu per facilitar la seva gestió per part

dels usuaris i a les proximitats de recepció i del restaurant.

Es facilitarà la recollida dels residus especials mitjançant el punt de recollida de materials de

rebuig especials situat al municipi de Vilanova de Prades.

S’inclourà a la documentació informativa del campista l’obligatorietat de fer la recollida

separativa.

Protecció del patrimoni paisatgístic i cultural

Els edificis seran d’estil masia catalana amb pintura exterior de color terra, fusteria de color

avellana integrat al paisatge.

Es mantindran els marges existents de pedra seca i, els de nova construcció, s’aixecaran

amb la mateixa tècnica.

Unitats de bungalous construïts amb fusta, teula,... de textura i colors similars a l’entorn

característic del paisatge

Tots els elements vegetals decoratius seran d’espècies autòctones i característiques de la

zona per donar continuïtat visual amb l’entorn natural.

Reducció de la densitat de les unitats d’acampada ampliant la seva superfície.

Establiment d’exemplars arboris arreu de la superfície ampliada per afavorir d’integració dels

elements

Utilitzar materials propis de la zona com a elements constructius.

Implantació de les unitats de bungalous en zones poc visibles des dels punts d’observació

més freqüentats per a la població de Vilanova de Prades

Control i tractament ambiental del tancament perimetral.

Pàgina 43 de 48

www.corylusma.com

6.2.2.3.- Mesures per a la prevenció de riscos naturals: l’erosió i els incendis forestals

Per una banda, i en matèria de prevenció d’incendis tan per la que fa a les instal·lacions i

funcionament dels càmpings com a la protecció contra incendis en edificis, el càmping “Serra

de Prades” adequarà la nova ordenació i ampliació del seu àmbit d’ocupació a la legislació

vigent.

Per altra banda, el càmping adoptarà mesures preventives per tal de minimitzar el risc

d’incendis forestals i la seva propagació, tan des del punt de vista de focus iniciador com del de

protecció davant d’incendis forestals.

Així, es compliran les mesures i disposicions establertes en el Pla de prevenció d’incendis

forestals de Vilanova de Prades i la Llei 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció

d’incendis forestals i es tindran en compte les mesures establertes en la Llei 5/2003 de

mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata

amb la trama urbana i el seu Reglament aprovat pel Decret 123/2005.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 44 de 48

www.corylusma.com

Finalment, i en base al possible risc d’erosió del sector a conseqüència dels treballs derivats

del desenvolupament del pla especial, les zones amb un elevat component rocós es deixen

fora d’actuació i, la resta, es controlarà la pèrdua de sòl amb mesures per a assegurar el

correcte drenatge de les terres, estructures sòlides de contenció basades amb els murs de

pedra seca i anivellament dels terrenys.

6.2.2.4.- Mesures específiques per a Hieraaetus fasciatus i la fauna en general

Mesures preventives

Minimitzar la contaminació atmosfèrica en totes les fases de desenvolupament i explotació del pla

especial per reduir les molèsties a la fauna, especialment centrant-se en la contaminació acústica i

lumínica. Concretament es proposa:

- Concentrar els treballs de major incidència sonora en període fora de l’activitat reproductora.

- Ús de maquinària de baix nivell sònic.

- Compliment dels nivells d’immissió sonora establerts per la llei i adequació als mapes de

zones de sensibilitat acústica municipals.

- Manteniment de baixa emissió sonora en les hores nocturnes.

- Compliment de la legislació en matèria de contaminació lumínica per la protecció del medi

nocturn reduint al màxim l’enllumenat a la nit.

Evitar l’afectació als exemplars vegetals de rellevant importància. Concretament es proposa:

- Trasplantat o bé encintat de les espècies vegetals protegides per la legislació o d’interès

rellevant.

Adoptar mesures específiques de protecció de la fauna. Concretament es proposa:

- Preservar i restaurar els marges de pedra seca que puguin integrar-se en la nova ordenació.

- Concentrar les obres amb major risc d’afectació fora de l’època reproductora de la fauna.

- Dissenyar la construcció de nous dipòsits i acumuladors d’aigua amb criteris per a

impossibilitar la mortalitat de la fauna per ofegament.

- Tancament perimetral del càmping per evitar la dispersió dels usuaris cap al medi alterant la

tranquil·litat de la fauna existent.

Mesures correctores i compensatòries

Corregir la implantació d’elements forans a l’espai mitjançant la seva total integració paisatgística.

Concretament es proposa:

- Ús d’exemplars arboris i arbustius autòctons de la regió arreu de la superfície ampliada per

afavorir la integració dels elements.

- Utilitzar materials propis de la zona com a elements constructius.

- Control i tractament ambiental del tancament perimetral.

Afavorir la presència de fauna a la zona. Concretament es proposa:

- Ús de marges de pedra seca per a la contenció de terres per afavorir les poblacions

herpatològiques, de micromamífers i mustèlids.

- Instal·lació de caixes niu arreu del càmping per afavorir les poblacions d’aus.

- Instal·lació de caixes niu per a ratpenats per afavorir-ne la seva presència.

- Estudiar la viabilitat de construir vedrunes de conill a la part nord de la parcel·la 34.

Millorar la sensibilització ambiental dels usuaris del càmping. Concretament es proposa:

- Continuar realitzant les activitats d’educació ambiental actuals, encaminades al coneixement

de la fauna de la zona, especialment de les aus i rapinyaires i consolidar-les incloent-les en un

programa educatiu.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 45 de 48

www.corylusma.com

6.3.- DETERMINACIONS PER A L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DELS INSTRUMENTS

QUE DESENVOLUPIN O ES DERIVIN DEL PLA

Cadascun a la seva escala de treball, caldrà que els instruments derivats d’aquest pla avaluïn

la seva adequació ambiental als objectius que el pla ha establert.

El propi pla especial estableix les condicions de gestió i els terminis per a promoure els

instruments corresponents i per a executar les obres de urbanització i edificació. El P.E.U.

podrà desenvolupar-se i executar-se per fases i en cadascuna d’elles es redactarà un projecte

bàsic executiu d’urbanització i edificació, que caldrà sotmetre’s a llicència d’obra municipal. En

tot cas, caldrà respectar les determinacions del Pla Especial i del planejament de rang superior,

sense perjudici que pugui realitzar les adaptacions necessàries per canvis de mercat o

tendències.

El desenvolupament i execució serà delimitat a un únic àmbit d’actuació que s’executarà per

l’únic propietari, que aportarà els terrenys i executarà al seu càrrec les obres de urbanització,

en els termes i condicions que es determinin en el planejament urbanístic, en el projecte

d’obres i en el projecte d’activitats. L’àmbit agrupa el càmping existent i l’ampliació, adaptada

als límits de la propietat.

Tenint en compte la naturalesa del pla i l’àmbit on s’implanta, en cap cas caldrà avaluar

ambiental el projecte d’obra o projectes derivats del pla ja que no s’emmarca en cap dels

supòsits establerts en el Decret 114/1988 ni el Real Decret Legislatiu 1/2008 i el pla especial al

que fa referència ja està seguint el procés d’avaluació ambiental de plans i programes.

La llicència d’obra s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament de Vilanova de Prades per desenvolupar el

projecte d’urbanització i l’edificació presentat per la propietat. S’atorgarà d’acord amb el que

estableix l’art. 48.2 i 51 TRLUC.

6.4.- CONCRECIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA

6.4.1.- Indicadors ambientals de seguiment

L’ISA al que fa referència aquesta memòria ambiental i els diversos documents que integren

el pla especial no han previst indicadors ambientals concrets de seguiment del pla tot i que sí

que consideren oportú, tenint en compte la legislació urbanística i ambiental, realitzar un

seguiment del pla per part d’un director ambiental.

Atesa la naturalesa i ubicació del pla especial, no es considera necessari l’establiment de

paràmetres indicadors concrets per tal de realitzar un seguiment més enllà del seguiment que


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 46 de 48

www.corylusma.com

pugui realitzar el director ambiental esmentat i les direccions d’obra que s’efectuïn en el

moment de l’execució de les obres de desenvolupament del pla. S’arriba a aquesta conclusió

pel fet que la pròpia activitat ja disposa d’un seguiment continu amb paràmetres de seguiment

concrets per part del propi sector, per part de l’atorgament i renovació del Distintiu de Garantia

de Qualitat Ambiental (renovat recentment per a tres anys a partir de 20/03/2009) i Norma ISO

14001 a l’activitat i per part de la renovació de la Llicència Ambiental de l’activitat.

6.4.2.- Modalitat de seguiment

L’Informe de Sostenibilitat Ambiental determina com haurà de ser la modalitat de seguiment

del compliment de totes les determinacions del pla. Així, el promotor del pla és el responsable

de dur a terme el seguiment dels efectes sobre el medi ambient que comporta l'aplicació o

l'execució del pla. En aquest cas que la promoció és privada, el responsable del seguiment

serà l'òrgan responsable de la tramitació del procediment d'elaboració i d'aprovació del pla, és

a dir, l’Ajuntament de Vilanova de Prades. Igualment, però, l'òrgan ambiental corresponent

participa també en el seguiment ambiental qui, a més, pot designar un director/a ambiental de

seguiment del pla o una comissió mixta de seguiment.

L’Ajuntament de Vilanova de Prades nomenarà un director ambiental del pla que sigui

l’encarregat de dur-ne a terme les tasques de seguiment ambiental. Aquest director serà qui

emeti els informes sobre el seguiment amb la periodicitat que estableixi la resolució de

l’avaluació ambiental corresponent i els remetrà al propi Ajuntament de Vilanova de Prades i a

l’òrgan ambiental.

Per assegurar la capacitat tècnica i objectivitat d’aquesta figura de seguiment, el director

haurà de ser un tècnic extern qualificat o, en el cas que sigui un treballador del propi

ajuntament, que el seu informe sigui validat per un professional qualificat extern abans de ser

presentat a l’òrgan ambiental.

Pel que fa a la supervisió, l'òrgan ambiental serà el responsable de la supervisió dels efectes

ambientals de l'aplicació del pla, rebi els informes periòdics de seguiment i identifiqui amb

promptitud els efectes adversos no previstos per tal que es puguin adoptar les mesures

compensatòries o de reparació adequades, que es notificaran sempre al promotor. La tasca de

supervisió s'adaptarà a les necessitats del pla.


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Pàgina 47 de 48

www.corylusma.com

Les Borges del Camp, 08 de juliol de 2010

Pere Magrané Fonts (biòleg col·legiat núm. 21122-C)

CORYLUS, projectes de medi ambient

C/ Major, 12

43350 – Les Borges del Camp


PERE MAGRANÉ FONTS, biòleg col·legiat núm. 21122-C

Memòria ambiental del P.E.U. per a l’ampliació, ordenació i millora del càmping “Serra de Prades”

a Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

7.- ANNEXES

Pàgina 48 de 48

www.corylusma.com

7.1.- Edicte de 31/01/1992 sobre els acords de la C.U.T sobre

l’aprovació de la instal·lació del càmping.

7.2.- Acord de 18/03/2010 de la C.U.T. en relació al nou POUM

de Vilanova de Prades i nova ordenació resultant.

7.3.- Certificat d’assumpció de l’entitat gestora de la xarxa de

sanejament on aniran a parar les aigües residuals amb el

desenvolupament del pla.

7.4.- Analítica de les aigües de clavegueram del càmping abans

de la connexió a la xarxa municipal

7.5.- Informes rebuts relacionats amb la tramitació ambiental del

pla especial objecte de la memòria.


31.01.1992 EDICTE de 16 de gener de 1992, sobre acords de la

Comissió d'Urbanisme de Tarragona referents als municipis

d'Almoster, l'Ampolla, Tortosa, Vilanova de Prades, Roda de Barà,

Vilallonga del Camp i Vila-seca.

La Comissió d'Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 30

d'octubre de 1991, adoptà, entre d'altres, els acords

següents:

Autorització segons l'article 127 del text refós de la

legislació urbanística vigent a Catalunya, demanada per

Inmobiliaria Vilanova de Prades, per a la instal·lació d'un

càmping a Vilanova de Prades

Vistos l'informe tècnic i la proposta de la Ponència

Tècnica, la Comissió acorda:

Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 127

del text refós de la legislació urbanística vigent a

Catalunya i l'article 44 del Reglament de gestió de la Llei

del sòl, la sol·licitud de llicència formulada per

Inmobiliaria Vilanova de Prades, per a la instal·lació d'un

càmping de 495 places a ubicar al polígon 1, parcel·les

26-35, 20, 27 i 34, tramesa per l'Ajuntament de Vilanova de

Prades i sotmesa al tràmit d'informació pública, ja que es

donen els supòsits que exigeix l'article 127 esmentat.


C/ Àngel, 6

43500 Tortosa

Tel. 977 44 61 55

Fax 977 44 50 14

NIF Q0801031F

aca@gencat.cat

INFORME TÈCNIC DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Demarcació Territorial: TERRES DE L'EBRE

Expedient: INFURB201000096

Sol·licitant: AJUNTAMENT DE VILANOVA DE PRADES

Assumpte: PLA ESPECIAL PER L'AMPLIACIÓ, ORDENACIÓ I

MILLORA DEL CÀMPING "SERRA DE PRADES"

Tipus de planejament: Planejament derivat

Subtipus de planejament: PE - Pla Especial

Signants:

Tècnic de la Unitat de Gestió

_del Domini Públic Hidràulic

_de la Demarcació Territorial

Tortosa, 06 de juliol de 2010.

_Cap de la Unitat de Gestió

_del Domini Públic Hidràulic

_de la Demarcació Territorial

Expedient: INFURB201000096

Procediment: Informe urbanístic

Tipus de document: Informe tècnic

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE PRADES

CR MAJOR, 3

43439 VILANOVA DE PRADES

Tarragona

Vist-i-plau del Cap_____

de la Demarcació Territorial

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient

i Habitatge Pàgina 1 de 4


Antecedents i documentació adjunta

- Expedients relacionats

UDPH2009002673 Informe previ sobre el pla especial de millora i ordenació del

càmping "Serra de Prades", informat el 19 d'octubre de 2009.

- Expedient actual

En data 25/03/2010, l’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE PRADES sol·licita a

aquesta unitat que emeti informe sobre l’assumpte de referència, i adjunta com a

documentació pel seu estudi:

- Sol·licitud d’informe

- Certificat de Suficiència d'Abastament, document presencial

- Certificat de Suficiència de Sanejament, document presencial

- Documentació Ambiental, document presencial

- Document Urbanístic del Planejament, document presencial

Abastament d'aigua

El subministrament d’aigua potable del càmping es realitza des de la xarxa

d’abastament municipal, que és gestionada pel mateix ajuntament. El càmping compta

amb un dipòsit acumulador de 100 m3 de capacitat i un clorador automàtic, a més ha

adoptat diverses mesures d’estalvi en relació a la gestió dels recursos hídrics que n’ha

reduït el consum en els darrers anys, fins a un volum de 4.534 m3 l’any 2008, segons

les lectures del comptador del càmping, el que suposa un consum mig d’uns 12,42

m3/dia.

L’increment de la demanda d’aigua potable associada a aquesta ampliació (37 noves

places) no és rellevant(respecte el total del municipi) i pot valorar-se en uns 4,44

m3/dia, si considerem una dotació màxima de 120 l/plaça·dia tal com fixa el punt B de

l’annex 1 del Reial decret 927/1988, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de

l’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològica, que pel període

estival suposaria un consum d’uns 541,68 m3.

Consta dins la documentació un certificat de l'ajuntament segons el qual actualment el

càmping s'abasteix de la xarxa municipal i es poden servir els cabals necessaris per a

la seva activitat. Els consums de tot el municipi es situen sobre els 13.000 m3/any.

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient

i Habitatge Pàgina 2 de 4


Sanejament d'aigües residuals

El càmping disposa d’una xarxa de sanejament de tipus separatiu: la xarxa d’aigües

pluvials compta amb dipòsits acumuladors soterrats que recullen les aigües

procedents de les teulades de les edificacions i de l’escorrentiu del terreny; la xarxa

d’aigües residuals que compta amb un separador de sòlids i greixos en punts

determinats, com el restaurant i els punts d’evacuació de les autocaravanes i wàters

químics, està connectada directament a la xarxa de clavegueram municipal, que aboca

al barranc de La Coma previ tractament mitjançant una fossa sèptica.

El volum màxim abocat és d’uns 1.550 m3/any, amb un cabal mig de 4,4 m3/dia, però

molt concentrada a l'estiu. L’empresa “Oli Cuit, SL” gestiona els residus del separador

de greixos, segons la documentació del Pla.

La documentació presentada valora l’increment de les aigües residuals associades a

l’ampliació de l’activitat proposada en uns 249 m3/any concentrada a l'època d'estiu.

L'abocament es continuarà realitzant a la xarxa municipal, consta dins la documentació

un certificat de l'ajuntament segons el qual ara ja es gestionen les aigües residuals

provinents del càmping.

Tot i que entre les actuacions programades per al primer escenari del PSARU 2005

s’incloïa l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i col·lectors de Vilanova de

Prades (id. 11.416), amb un cabal de disseny de 55 m3/dia i 311,66 habitants

equivalents, no es pot garantir la seva execució per al desenvolupament de l'ampliació

del càmping, ampliació per a la qual tampoc ha estat dimensionada la nova EDAR.

Si comparem les dades de la població estacional del municipi de Vilanova de Prades i

les dades de disseny de l’EDAR prevista veiem que aquesta no ha estat dissenyada

per tractar y depurar la punta de cabal associat a l’activitat del càmping. Per tant, tot i

la relativa poca entitat de les aigües residuals que l’ampliació d’aquesta activitat

generaria aquestes no podran ser assumides per l’EDAR esmentada.

Per tant, l’activitat del càmping requerirà d’un sistema de depuració d’aigües residuals

autònom que haurà de comptar amb la preceptiva autorització d’abocament emesa per

l’organisme de conca.

Hidrologia - Hidràulica. Inundabilitat

L’àmbit de l’ampliació no està afectat per la zona inundable de 500 anys de període de

retorn associada a les lleres públiques més pròximes, el barranc de La Coma i el

barranc de Villescura. Tanmateix, aquest pot veure’s afectat per l’entollament de

l’aigua de pluja en episodis de fortes precipitacions de caràcter local si no es disposa

dels elements de drenatge adients o per l'escorrentia procedent de les finques més

altes.

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient

i Habitatge Pàgina 3 de 4


Per la mateixa raó, el promotor haurà d'executar les mesures correctores necessàries

per tal que les noves actuacions no agreujin les condicions amb que reben les aigües

les finques inferiors al càmping.

Afeccions mediambientals

L'àmbit no afecta a cap espai fluvial. Tanmateix, està en el límit de la massa d’aigua

subterrània de Prades-Alt Francolí (codi 27) delimitada al document “Caracterització de

masses d’aigua i anàlisi del risc d’incompliment dels objectius de la Directiva marc de

l’aigua (2000/60/CE) a Catalunya, en compliment als articles 5, 6 i 7 de la Directiva”

(IMPRESS), redactat l’octubre de 2005, segons aquest la massa d’aigua subterrània

esmentada no presenta risc d’incompliment sobre l’estat químic i qualitatiu, i té un

volum d’extracció per a abastament d’1,5 Hm3/any, el que fa que estigui declarada

com objecte de protecció especial.

Conclusions

De conformitat amb tot l'exposat, el present informe conclou en funció dels temes

abraçats:

- Pel que fa a l'abastament, s'informa favorablement.

- Respecte el sanejament, s'informa desfavorablement mentre no s'aporti una

solució per al tractament de les aigües residuals i es concreti el seu destí.

- Pel que fa a la inundabilitat, l'àmbit no està afectat.

- En relació amb les afeccions mediambientals, l'àmbit no afecta cap espai

fluvial.

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient

i Habitatge Pàgina 4 de 4

More magazines by this user
Similar magazines