Descarrega (PDF, 50.58 KB)

esquerra.cat

Descarrega (PDF, 50.58 KB)

QUADERNS

D’ESQUERRA MUNICIPAL

LA REVISIÓ CADASTRAL

L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és

de caràcter municipal, d’imposició anual

i obligatòria. Les quotes s’obtenen d’aplicar

un coeficient —que determina cada ajuntament

en les seves ordenances fiscals—

sobre els valors cadastrals dels immobles

rústics i urbans del municipi, encara que

a efectes pràctics, i per raó d’importància,

ens referirem només als immobles urbans.

Per contra, els valors cadastrals de les finques

i immobles els determina l’Estat

(administració competent en la matèria).

Anualment el valor de les finques s’incrementa

per defecte en un 2%, però de forma

periòdica es realitzen revisions cadastrals

per actualitzar aquests valors i aproximarlos

a la realitat.

Cal tenir especialment en compte aquestes

revisions perquè poden ser políticament

problemàtiques, atès que a la pràctica es fan

cada deu, quinze o, fins i tot, vint anys,

i generalment suposen increments espectaculars

dels valors base de les finques i dels immobles.

Sense una bona gestió municipal

podrien provocar increments desorbitats

i sobtats en les quotes de l’IBI, molt beneficioses

per a les arques de l’ajuntament,

però amb un fort rebuig social per l’augment

de la pressió fiscal que suposaria.

Procediment de valoració cadastral

La revisió cadastral la fa l’Estat mitjançant

la Gerència del Cadastre Provincial, encara

que el municipi pot sol·licitar que se li practiqui

anticipadament.

El procediment s’inicia amb les ponències

de valoració, pel qual es divideix el municipi

en polígons d’acord amb les caracterís-

tiques comunes, i dins de cada zona es fa

un estudi de mercat (visites als agents

immobiliaris, revisió d’escriptures de compra–venda,

etc.) i es dóna un valor per m2

de sòl i un valor per m2 de construcció.

A partir d’aquestes ponències es fa la valoració

de les finques. El valor del sòl pot variar

lleugerament en cada cas en funció

de les característiques físiques del terrenys,

en canvi, les edificacions tenen variacions

en funció de diversos paràmetres,

com són l’any de construcció, la realitat física

de l’immoble, etc.

Actuació municipal davant

d’una revisió cadastral

La llei, a fi i efecte de suavitzar les conseqüències

d’una revisió cadastral sobre l’IBI

i evitar el possible rebuig social, dóna

als ajuntaments dues solucions possibles

per aplicar l’increment en l’impost:

– Rebaixar excepcionalment el coeficient

fins a un valor mínim del 0,1% durant

un màxim de sis anys després de la revisió.

Aquest percentatge queda molt

per sota del mínim del 0,4% que estableix

la llei com a norma general.

– Aplicar gradualment l’increment de valors

de les finques al llarg d’un màxim

de 10 anys. El valor base de les finques

per al càlcul de l’IBI s’incrementa anualment

en un 10% fins a acabar convergint

amb el resultat obtingut en la revisió.

Amb aquestes dues mesures es permet

repercutir, en diversos anys, en l’increment

que produiria la revisió cadastral sobre

la quota de l’IBI.

NÚMERO 18

JULIOL 2005

COORDINACIÓ

ORIOL FERNÀNDEZ

REDACCIÓ

JAUME CAMPRECIÓS

TONI CASASSAS

QUADERNS D’ESQUERRA MUNICIPAL

SÓN EDITATS PER LA SECRETARIA

DE POLÍTICA MUNICIPAL

IMPRÈS EN PAPER RECICLAT

SEU NACIONAL D’ERC

VILLARROEL, 45

08011 BARCELONA

TEL 93 453 60 05

FAX 93 323 71 22

municipals@esquerra.org

www.esquerra.org/municipal


Altres afectacions fiscals

de les revisions

El valor cadastral afecta els mínims

pels quals es pot escripturar la venta

dels immobles. Altrament, és el que

es prenen consideració quan el valor

escripturat és molt antic i està per

sota d’aquest valor cadastral. Per

aquest motiu, una revisió cadastral

pot tenir afectació directe o indirecte

sobre els aspectes següents:

– La declaració de patrimoni (Ministeri

d’Hisenda). Es tributa a partir

d’immobles de primera residència

el valor dels quals sigui superior

als 300.000 euros. Les segones

residències tributen independentment

del seu valor.

– L’impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

i l’impost sobre successions

i donacions (Generalitat de Catalunya).

Cas de venta, donació

o transmissió per herència.

– Impost sobre l’increment del valor

dels terrenys de naturalesa urbana

(ajuntaments). És l’impost conegut

popularment com a plusvàlua.

– Recàrrec sobre transport de l’Entitat

Metropolitana del Transport

(només per als municipis de l’àrea

metropolitana). Des del 2004 el coeficient

s’ha aplicat sobre el valor

cadastral, per tant l’increment pot

ser important, en qüestions de percentatge.

Més informació

– Reial decret legislatiu 1/2004,

de 5 de març, pel què s’aprova

el text refós de la Llei del cadastre

immobiliari.

– Reial decret legislatiu 2/2004,

de 5 de març, pel què s’aprova

el text refós de la Llei reguladora

de les hisendes locals.

– Informació sobre les dades cadastrals

del vostre municipi: any

de la darrera revisió cadastral,

número de finques, valors mitjans

dels immobles…

http://www.catastro.minhac.es

www.esquerra.org/municipal

More magazines by this user
Similar magazines