ja són aquí. Visca la llibertat! Apat d'homenatge - Memòria Esquerra

memoriaesquerra.cat

ja són aquí. Visca la llibertat! Apat d'homenatge - Memòria Esquerra

j

ANY II = NÚM. 14

7 indu del 1936

lEirlçra solt: 20 cts.

Setmanari Portaveu dels Centres d'Esquerra Republicana de Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma

Redacció i Administració: Sant Anastasi, 2, Badalona -Tel. 505 :—; Dels articles, signats o no, en responen llurs autors

ja són aquí. Visca la llibertat!

Diumenge arribaren els illustres empresonats, l'honorable

govern de la Generalitat. De l'arribada que Catalunya els ha fet,

d'aquell entusiasme, d'aquella emoció, d'aquelles llàgrimes que

s'escorrien de milers d'ulls, d'aquell voleiar de mocadors i bande-

rins, d'aquells visques!, d'aquells crits de joia i fermesa, la premsa

gràfica i la diària n'han parlat en l'extensió que el cas requeria i

plomes finides i elegants l'han descrita amb un estil fora del nostre

abast. ¡Qui pot explicar el moviment que es produf a l'arribada del

govern de la Generalitat! La gentada semblava que eixís de sota

terra impulsada per una força extranya i es feu una barreja de

persones i elements mecànics; tothom volia veure i tocar aquells

homes, com si temés que no fossin ells, que no els haguessin

canviat...

Bé. ja són aquí. I darrera d'ells ha vingut l'anul lació de la

Llei del 2 de gener, trist llegat del bienni negre, del contuberni

Lerroux-Gil Robles-Cambó. L'autonomia pren forces; la República

s'enforteix la salut. A nosaltres toca vetllar i fer que millorin i es

conservin. A treballar, doncs, ciutadans!, perque no ens la tornin

a prendre.

Pel que fa els homes que ostenten càrrecs públics, especial-

ment els que estan més prop de nosaltres, ens referim als Conse-

llers, sabem que estan ben disposats, carregats d'optimisme i

afany de superació, a complir amb llur deure i donar exemple de

disciplina, amb aquella altesa de mires i honradesa propis dels

homes dignes d'empunyar la bandera dels magnífics i humaníssinls

ideals, fonament dels principia bàsics del nostre partit. Sabem que

els nostres homes. els Consellers i Consellers-Regidors, prenent

exemple d'Azatdia, no perdran el temps amb discursos ni amb paraules,

sinó que es posaran a treballar de ferm per endegar en

republicà les nostres hisendes municipals, que ara més que mai

cal donar-los-hi una orientació franca i decidida cara als temps

moderns.

ja tenim els Consellers del Govern de la Generalitat, visca

Catalunya! Han arribat els empresonats i exiliats, visca la Lliber-

tat! Tenim l'Estatut, visca la República!

Vinga, doncs, a la feina i no més discursos.

Apat d'homenatge

Pel diumenge, dia 15

del corrent, es celebrarà

un àpat d'homenatge

al Govern de la

Generalitat amb motiu

de la victoria assolida.

El preu dels tiquets és

de 8 ptes.

Per encàrrecs al conserge del Centre

Català d'Esquerra Republicana.

V W OOO RanoOOOO000-o 0o ua 00000aouPn• oa[aN/y•ai!]

Cal ésser contundent

En el darrer plé municipal es nomenà

una Comissió de regidors per

a examinar els acords que prengué

anteriorment la Gestora, que d'esquena

al poble i sense decorum personal,

ostentà :els càrrecs que abastament

sabien que els usurpaven, i que, malgrat

tot, es permetien dictar disposicions

que no tenien cap més finalitat

que assegurar la seva supremacia política

dins de la nostra ciutat.

Es imprescindible i d'absoluta necessitat

que la Comissió esmentada,

tal com indicà el regidor senyor Ripoll,

treballi amb la maxima d'activitat

a fi de depurar totes les anomalies

que suposem no son poques, per a

que si cal fer responsabilitats juridir

ques s'apliquin sense negligir per cap

concepte, doncs els impostors no mereixen

cap més tracte.

No creguin els nostres amics que

no tenim confiança en la tasca que

han iniciat. No. Només ho fem com

a toc d'alerta, ja que a darrera hora

ens hem assabentat que vençuts i tot

han afiançat, encara, en el llocs en

que hi tenen preponderància, aquesta

posició politica que marcavem

al principi i que cal destruir, per desterrar

els procediments que el poble

ha sancionat d'una manera definitiva


Demanen sempre

el GRAN LICOR

Representant a Badalona: Joan Roget Beat Oriol, 18

Noticiari

Conferència.—El proper dilluns,

dia 9, i hora a dos quarts de nou de

la vetlla, per mitjà del micròfon de

Ràdio Badalona, donarà una conferència

el Secretari de la Cooperativa

«La Moral», ciutadà Angel Comino,

sobre el següent tema: «Resum de les

conferències anteriors». Amb aquest

parlament es donarà per finit el primer

cicle de conferències organitzat

per la Cooperativa «La Moral», en

combinació amb Ràdio Barcelona.

La tasca social de «Palestra».—

Dintre breus dies, començarà a PA-

LESTRA un Curset de Puericultura

el qual serà dirigit pel Dr. Francesc

de P. Soler i Vidal. Aquest curset ha

desvetllat especial interés tant per la

competència prou reconeguda del

senyor Saler i Vidal, en puericultura,

com per ésser el primer que es dóna

a la nostra ciutat.

Per inscripcions a l'Agrupament

Femeni, de PALESTRA, lots els dies

feiners de 8 a 9 de la vespre.

També la Secció Excursionista de

PALESTRA, anuncia per a demà diumenge,

les següents excursions:

Agrupament Femení.—A la ROCA

de Granollers.

Guies Excursionistes.--Marxa de

nit al Montseny, amb orientació per

mitjà de la brúixola i el mapa, (controt

a la prova del Grup n.° 3 d'Aspirants

a Guies).

Punt de reunió: Estació de França

(M. S. A.), dissabte a les 6'10 de la

tarda.

Secció Esports de Neu.—Pràctiques

d'Esquí a La Molina.

Atletisme.—Es fa avinent a tots els

joves badalonins amants d'aquest noble

esport, que la U. G. E. de Badalona,

organitza el campionat de Badalona

d'Atletisme, per la categoria

de debutants i neòfits, el qual se celebrarà

el dia 22 del corrent mes a les

nou del mati, i en el seu camp d'esports.

Les proves seran: 60 in. 300 ni.

1000 ni. Pes. Disc. Alçada i Llargada.

L'inscripciô es completament graluita

i podrà fer-se en el local de la

U. G. E., cada dia feiner de 6 a 9 de

la vetlla, fins el dia 21.

Sindicat Agrícola de Badalona i

Ganyet.—La Junta Directiva d'aquest

Siudicat ha quedat constituïda com

segueix: President, .Joaquim Maurell

i Costa; Vice-President, Joan Vidal i

Ribas; Secretari, Agusti Morros i Borrell;

Vice-Secretari, Joan Ribet i

Graupera; Tresorer, Joan Masachs i

Xiol; Comptador, Vicens Duràn i Comas;

Arxiver, Pere Duràn i Batlle;

Delegat, Joan Duràn i Batlle; Vocals

Josep Camps i Grau; Joan Arqué

Guarch i Joan Ferrer i Tuyà.

Aga canals

ESPECIALS PER A REGS

BOMBES 1 MOTORS A GAS-OIL

"SUPREfa

3i5H.1'.

TALLERS MECANICS A. MILL A

Batista, 8- Barcelona (toc. 4 cantons)

Demaneu pressupostos

VICENTE BOSCI-i

BADALONA iESPA ïq- A}

C!Å.LISA

Agrupació Excursionista Bada_

lona.—El proper dia 15 de març, ed

disputarà a les pistes de la Molina, el

III Campionat de Badalona d'Esqui,

que corn cada any organitza la Secció

d'Esports de Muntanya de l'Agrupació

Excursionista Badalona.

Els organitzadors recorden a lots

els esquiadors badalonins que hi desitgin

prendre part, que l'inscripció

serà tancada el dia 12 ciel corrent,

podent-se cursar agttestes, al local de

l'A. E. B., carrer de la Costa, 13, tols

els dies de 9 a 10 de la vetlla, on poden

solicitar-s'hi els reglaments i detalls

de tota classe referents a la dita

competició.

Anunci Oficiat

Junta Municipal del Cens de Camperols

Confeccionat el Cens de Camperals

a què fa referència el Decret del

Ministeri d'Agricultora dictat amb

data 13 de desembre del 1934, es fa

avinent que el mateix, a partir de demà,

estarà deu dies exposat al públic

en el Negociat d'Estadística de l'Ajuntament

ais efectes de reclamacions,

les quals podran presentar-se durant

els cinc dies segiients als de la seva

exposició; cridant-se especialment

l'atenció dels que tinguin dret a figurar

en el grup a) ciel referit Cens

(obrers agricoles o ramaders que treballin

a jornal) per a que recabin la

seva inclusió en el mateix, tenint en

compte nu ha estat possible confec-

-cionar la llista corresponent al referit

grup per manca de dades. .

Badalona, 2 de març del 1936.

L'Alcalde-President acctal.,

DOMÈNEC RIERA


FRONT

Banc de ta Pro pie tut

en inaugurar les operacions de la seva

Delegació de Badalona: Carrer Prat de la Riba, núm. 6, primer

té l'honor d'oferir els seus serveis d'administració de finques

a tots els propietaris, en la seguretat de que hi trovaran

una remarcable aventatge i una absoluta garantia tècnica.

1111111elsignenniMillInliffltnnenin11.11111effillifflilin1141111enillellellIMIEMInillIrILIIIIIIIIMMUlinlinelniinnEIWIf I M N f g Alnine111151311411111111MeelirMllel

Operacions que realitza aquesta Delegació del

w

Banc de la Propietat

Administració de finques. = Contractes. — Desnonaments.

Pagaments de contribucions. Arbitris i tota mena de tributs.

Interessos hipotecaris. = Assegurances. Reparacions.

Préstecs amb garantia dels Iloguers.

Delegació de Badalona: carrer Prat de la Riba, núm. 6, primer

CASA CENTRAL: Girona, 2, Barcelona — Sucursals a: Madrid, Valladolid i Saragossa

Delegacions a: Badalona, Hospitalet de Llobregat i Terrassa — — Direcctd telegrà fica: PROPIEBANC

Una fita gloriosa

LA grandiosa movilització ciulacYana

que diumenge passat reafirmà

l'espiritualitat civica del nostre poble,

posà de manifest l'alt sentit patriòtic

de la jornada, electoral del 16

de febrer. Als nostres adversaris d'aqui

Catalunya que es crcuen amb

més dret que nosaltres representar

els ideals de catalanitat, i els de fora

Catalunya que pregonen constantment

les grandeses d'una Espanya

forta i unificada, els oferim les parts

més interessants de l'espectacle històric

del 1. eL de Març.

Ei legitim govern autònom del

poble català, injustament condemnat

per un poder centralista despòtic,

després d'ésser rehabilitat i alliberat

per la voluntat sobirana de la majoria

dels espanyols, després d'ésser

aclamat al seu pas pels pobles de Castella

i complimentat a la capital d'Espanya

per les autoritats oficials, és

rebut pel poble de Catalunya amb

desbordaments apoteòsics.

Als qui hem llegit la història del

nostre poble i ens hein entusiasmat

:amb aquells episodis que ens marquen

les glòries catalanes, ens donem

perfecte compte del que representen

per a les generacions futures les gestes

transcendentals que vivim aquests

dies. Aquests fets immortals, que palesen

la força espiritual dels nostres

ideals autonomistes,perduraran sempre

en la memòria de lots els catalans.

I ara, anant al gra, ens permetem

fer algunes consideracions de pes als

nostres adversaris. /,Voldrien dir-nos

aquests senyors dels trenta anys de

catalanisme, que es creuen tenir I'exclussiva

dels sentiments autonomistes,

quan s'havia donat el cas de restaurar

les nostres llibertats en perfecta

harmonia amb el poder central i

amb l'assistència de les multituts ciutadanes?

yVoldrien dir-nos, també,

aquests propagandistes d'una Espanya

gran i indestructible, quan s'haurà

donat el cas en terres castellanes

de correspondre als crits de visca

Espanya amb exclamacions d'afecte

a Catalunya, i d'agermanar la voluntat

de la gran majoria dels espanyols

vers els sentiments d'adhessiò al règim

constituït?

Doncs bé, senyors, això que, parlant

en plata, no és ni més ni menys

que la consagració d'una Catalunya

rica i plena i la reafirmació d'una

Espanya gran unificada, sols pot

explicar-se quan el poder central està

controlat per una democràcia liberal

i quan els resorts del govern del poble

passen a mans de la veritable voluntat

popular.

Es aixi com es forgen els grans

aconteixements històrics que honoren

la vida dels pobles. Es dignificant

la personalitat col •iectiva. i conreant

els anhels de la majoria corn es marquen

les fites glorioses i es fan els

pobles grans.

Podrem presenciar contrarietats i

àdhuc els canvis propis de l'èxit i

del fracàs, però la jornada triomfal

del primer de Març perdurarà immortal,

simbolitzant una gesta de

concòrdia catalana i de fraternitat espanyola.

Aixà al costal de que quedarà

ben gravat a la memòria de lots,

que toi s'ha produït quan a Catalunya

i a la resta d'Espanya han governat

les esquerres republicanes.

SIXT

Calats i Brodais a màquina

Sí. Miguel, 20

Carme Miguel

es dibuixa i es plisa

Badalona


Bon et - Lorente

El dret dels

treballadors

A J s'han celebrat les eleccions i

ban estat netament guanyades pel

Front Popular d'Esquerres. Ha estat

una aclaparadora victòria que no dóna

dret a dubtes de cap mena. L'Esquerra,

niés que ningú, és la que ha

de tenir la ferma convicció de la seva

victòria i, per tant, no pot sostreure's

al deure que contragué amb les seves

propagandes.

Els treballadors de tot Espanya

acudiren compactes i disciplinats a la

crida que s'els feu i amb la seva aportació

feren possible el triomf de la

j usticia.

Ets objectius primordials que es

perseguien amb el triomf de les esquerres,

l'un ja s'ha aconseguit: la

amnistia. L'altre, és el que d'una manera

ràpida, tal com es digué, es facin

unes lleis socials que emparin les necessitats

de la classe obrera. Aquesta

és una feina que el primer bienni de

la República, tol i fent quelcom, no

va portar la marxa accelerada que el

poble reclama. I si en el bienni negre

va ésser aturada i sabotejada la poca

tasca feta, ara s'ha de reconstruir el

que hi havia fet i construir de nou el

que manca.

L'Esquerra té l'ineludible deure

de donar satisfacció a les classes proletàries

i pagar el deute contret amb

aquestes masses, que reclamen justícia

i que s'ets prometé.

No simplement pel concurs prestai

el dia de les eleccions, sinó perque

és de justicia, els treballadors esperen

freturosos que en aquesta etapa de la

República, el temps que s'esmerçarà

en legislar a profit dels de baix no

FRONT

PINTURA I DECORACIO Taller: Creu, 56

:-: COL •LOCACIO DE PAPERS PINTATS :-: B A D A LONA

caurà a la buidor ni es desaprofitaran

les lliçons rebudes de l'experiència.

No caurem en la vulgaritat de senyalar

quines són les necessitats de

les classes obreres. De sobres n'hi ha

i de tothom conegudes, per a que

nosaltres diguem per quina s'ha de

començar i quina és la preferent.

Comenci's per la que es vulgui i aviat,

perque és tant el temps que han so-

Josep

Jalencas

E. LAYRET, 9

OPT1C

Graduació de la vista gratis

BADALONA

[;rurgiin&i [alLia

Especialitat en unglers. - Ende-

: gament de peus sense dolor. :

Ronda Universitat, 1, entresol

BARCELON A

Parada auíómnibus de Badalona

fert aquestes gents humils, per a que

ara, governant els que ells han posat,

es deixi passar sense protesta la lentitut

que pogués haver-hi.

Per justicia, per honestedat politica

i fins per egoïsme, les esquerres

han de donar compliment a les promeses

fetes, i si aixi no es fes, no solament

seria justificada la inhibició

Cuines, Fogons i tota mena d`aparells per a gas

els rep constantment

Fca.: Indústria, 84-Tel. 92 i 226

B A L7 A LO NA

en venideres lluites, sinó que els treballadors,

més que ningú, tindrien

dret a retreure que s'els hagués enganyat.

Ets treballadors, avui tenen confiança

en els homes que s'han elegit i

en llur politica, i deure d'aquests

homes representatius és no defraudar

aquestes masses obreree que, amb

l'esperit amarat de justicia, els elevà

al càrrec. Si es vol conservar aquesta

confiança i fer-se mereixedors d'ella,

és amb aquesta reconstrucció de la

República on s'ha de demostrar que

la força que dóna la majoria s'aprofita

de cara a qui els ha elegit i es governa

en el sentit que les masses

electorals imposen.

Com a partits d'esquerra, s'ha de

demostrar amb fets que es governa

en esquerrà, traduïnt en lleis, decrets

i disposicions els sentiments esquerrans

dels homes representatius, que

no faran res més que interpretar la

voluntat de qui els elegi. Avui som

majoria i, per tant, no hi cab titubeig

de quina és la politica a seguir. Quan

governaven les dretes no dubtaren

en sacrificar els interessos del poble

per a donar satisfacció als desigs dels

seus, lot i procedint de manera anticonstitucional

i, el que és pitjor, de

manera inhumana.

Doncs bé: aprofiti's la lliçó i arreconi's

tot el que fa nosa a la massa

esquerrana i donguis pas a la realització

del programa i promeses de

l'esquerra, perque, en definitiva, es

farà una obra de justicia.

Si avui que les esquerres manen

fan el sord a la veu del poble, no extranyi

a ningú que demà el poble faci

el sord a les veus que en el seu degut

temps no compliren amb el seu

deure. CÀNDID

La Propagadora del Gas

a l'Avinguda Martí Pujol (cantonada I. Iglesias. — Oficines i Exposició


^^m rmom

CURACIÓ RAPA ID IAÇ

MOLT EFIC AMB

^^ ^ ü ^f

- Heiredais ^ tos H[GreE ^ ^^ ^ ^^ ^ ^i â ^ ^ e

Gr ^p

Hrooiffltis n Do1r reuma

Per Catalunya, avant!

En aquests sublims fets que s'han

produït el 16 de febrer i l'1 de març,

és tant el què es podria i voldria dir,

que no trobo les paraules oportunes

per a qualificar la gesta del nostre

poble. Francesc Macià, el nostre

«Avi» propulsor de la llibertat de

Catalunya i guia espiritual de la victòria

assolida el dia 16 i de totes les

victòries que tindrà encara Catalunya,

digué: Un poble que estimi tant

la llibertat com el nostre, no pot ésser

mai vençut; ho podrà ésser de moment,

però després el triomf serà

major. 'Ai dels qui s'oposin a la voluntat

de Catalunya!—acabava dient

l'il •lustre traspassat, i aixi ha estat.

Per damunt de les quatre sagetes del

front que ha proporcionat la victòria,

ja s'hi dibuixa d'una manera clara

l'estrella d'una República Federal

que sigui la llibertat de tots els pohies.

Heus aci el fet produït el 16 de

febrer, un poble que torna a posar

altra volta la seva fè i confiança amb

els homes d'esquerra, aquest triomf,

és el triomf dels obrers, dels Catalans

d'esquerra, i de lots els homes que

sense ésser fills de Catalunya, i conviuen

i l'estimen, és el triomf d'un

poble que vol la llibertat, treball i

,justícia. Aquests moments, són d'una

responsabilitat enorme, una falla dels

homes de les esquerres, seria la caiguda

del que ha costal tanta sang i

tants sacrificis, cal una obra ràpida i

unes lleis de cama el poble que és sobirà

i ell és qui ha marcat el carai i

ha donat altra volta la seva confiança,

a aquest poble, cal governar-lo en

català i en esquerrà, sense demagògia;

el que no tingui el plè convenciment

que és un home liberal i esquerrà

per convicció, que no accepti

cap càrrec, doncs a part que s'enganya

ell, traeix al poble i dificulta la

Tasca i el pervindre del mateix i dels

homes que després poden succeir-lo.

Cal una actuació que asseguri un govern

d'esquerres per llargs anys, Un

poble que reacciona i sent com el

1 MATEU

FRONT 5

F. Layret, 8 - Tel. 411

DE VENT A: Badalona.—Totes les farmàcies.

Barcelona.—Segalà, Andreu, La Creu, Específics Pelayo

nostre, es mereix això i molt més, i si

es governa de cara a ell, i per a ell,

tingueu la seguretat que la història i

les gestes de Catalunya s'escriuran

arreu del inón amb lletres d'or.

Homes dirigents d'esquerra! iCatalans!

Avant, el poble vos segueix.

SALVADOR GRIFOL

^ LIS

de la Ribera del Cènia i Alcanar

QL.IEVIUPES FINS

^+ A

^NSALA^^t, ^ER aH ! ^

D

Marti Sansano

Sant Pere, 154 BADALONA

I moulin cuosublea

METGE

Assabenta i ofereix als

sens clients i amistats

el seu nou domicili:

carrer del CARME, 19

CONSULTA: del a 3 i de 7 a 9

Gusp ires

Han guanyat les esquerres. Però

les dretes manen. O sinó pregunteu

senyora Niceta Glue s'està re-

-ho a la

validant a la Casa de Guariment.

Eus han dit que la senvora Niceta

és tan desinteressada i liuinanilària

que pretén la plaça de cap de cuineres

de la Casa de Guariment per a

poder-li suministrar la Llor de la fraita

de les seves parades I barateta.

FERRETE

1

RIA

Tenim confiança, peró, que ei

nostre Ajuntament esquerrà sabrà foragitar

dels recons i reconets, lots els

enemics nostres. No és just que els

que malparlen dels homes i partits

liberals ens pugin a cavall.

Hom diu que la «Lliga» té en projecte

organitzar un festival per a mecaptar

cabals per a les obres en construcció

de la parròquia de Sant Josep

de la nostra ciutat.

Estem segurs que molts dels que

els faran afluixar la mosca no protestaran,

ans al contrari. Si es tractés

però d'apujar el jornal als seusobrers

la cosa ja canviaria.

Els que es diuen catòtics, a casa

nostra, ho entenen aixi.

De totes maneres que • no s'esforcin

massa, per que lai com van les

cases sembla que ja ni déu s'ets escolla.

L'esquirol-gestor municipal ex-senyor

Vives, és possible que anyori

els dies que es passava per les oficines

de la Casa Gran, amenaçant els

funcionaris que tinguessin — segons

ell—la llengua llarga. «A l'enemic,

ensorrar-lo», conten que deia.

Pleguem, perque eI nostre senyor

Director ens ha prohibit de parlar

del senyor Vives, del vi i no sabem

de que més. No vol eue seguim l'exemple

de Sol Ixeni i Repiblica, que

ens tractaren de lladres, assassins,

etc., quan no ens podiem defensar.

Ells podrien fer-ho, perque no hi

lia estat de guerra ni censura, però

nosaltres som gent d'esquerra.

Fàbrica de Gassosses La Angelical

de

A. CAMPILLO

Dipòsit de Cervesa i Gel

Guimerà, 4 Tel. 47 ST. ADRIA

BADALONA


Bosses i papers d'embalatge

Domènec Tarrats

Telèfons 211 i 51 Roger de Flor, 23 Badalona

fient a

El poble exigeix

responsabilitats

LS qui avui per la voluntat del

pais, fenen el comandament de la

nació, tenen el deure de recordar un

dels punts més transcendentals en

què l'opinió publica hi posà més esperança:

és cl d'exigir responsabilitats

en els qui durant el bienni negre

cometeren tota classe d'injusticies i

atropells.

El poble no oblidarà tan facilment

el què amb ell se li ha fet; no vol tornar

a viure un 14 d'abril en què tot

s'en va anar en cants i festes, mentres

els assassins de Galàn i Garcia Hernàndez

i de la guerra del Marroc, es

passejaven tranquil .lament, fins el

punt vergonyós d'ésser ells qui varen

tornar a exercir càrrecs importantissims

a dintre de la República Espanyola.

Després d'una experiència amarga

i dolorosa, el poble avui recorda molt

bé el passat, i exigeix dels governants

que depurin amb la màxima energia

i rapidesa totes les responsabilitats

de les persanes que directament o indirectament

intervingueren en els

martiris i assassinats d'Astúries, com

també els qui aprofitant-se d'una vergonyosa

llei de conveniència assaltaren

i saquejaren els llocs de govern,

fent-hi especulacions indignes com

són els afers de Tayà, Straperlo i fent

servir la caixa de l'atur forçós per la

propaganda electoral.

Abans que tot, però, és necessari

que es dongui una enèrgica ordre,

ordenant que immediatament es tanquin

les fronteres i s'ordeni la detenció

immediata sense distinció de classes,

de lots aquells ciutadans que estiguin

complicats amb els dits afers;

doncs sinó es fa aixi, quan serà Mora

de demanar responsabilitats, els

assassins i els lladres ja seran en terra

estrangera.

Per la sang injustament vessada,

exigim que es faci justicia o del contrari

serà el poble qui la farà.

RICARD SELVA

MAL DE PEDRA

(CALCULS i ARENILLES)

Fi îije - 86nUans S'Iota

CURACIb COMPLERTA AMB

K E S O HI ÏoII

menleaGló Uegetal, rnelt

r8plùa I ne segur Oit

DE VENDA:

En lots els Centres d'Específics.

Badalona: a totes les farmàcies

CURA RADICAL

Ens diuen que...

--L'Ajuntament popular encara no s'ha

cuidat de treure la placa que dóna el nom

d'Antoni Soler, en un carrer del nostre

poble.

—Tampoc s'ha cuidat encara de treure

els «restas» de la que havia estat la plaça de

don Lacandru i posar-hi el nom que li perteneix

o sia el carrer de les Corts Catalanes.

—Encara corren pel nostre poble amb

un desvergonyiment gran, ets senyors que

filtimament saquejaren l'Ajuntament quan

hi actuaven de gestors, doncs a hores d'ara

ja haurien d'ésser a la presó per a donar

compte del què han fet. t,Què espera l'Ajuntament

per fer justicia?

—Encara gaudeix galons de sargent un

dels homes que actuaren de delators en eh

fets d •octubre en el nostre poble i ha fet to i

el mal que ha pogut. yNo sembla que fent

una instància demanant la separació del cos

d'aquest gran ciutadà, fóra el més acertat?

—El nostre poble fóra convenient aplicar

la llei de ganduls, doncs hi han alguns

ciutadans que ningú sap de què viuen.

¿No és veritat senyor Oliveras i senyor

Lacal, que tinc raó?

XAFAIIDER

NOTICIARI

—Demà diurnenge, a les dotze del mig

dia, en l'estatge del Centre d'Esquerra Republicana,

carrer la Barca, 5, es celebrarà

un vermut d'honor pel gran triomf del

Front d'Esquerres i pel retorn a la normalitat

a la nostra Pàtria. Hi col •laborarà desinteressadament

la formidable rondalla «La

Adrianesa», composta de 12 professors

d'ambdós sexes.

i

m. F0111 uia^

Guixaire

liepûfrir a Argentine, 25 - Tei,169 - BAUALDIM

Feireteria Ribó Albiol

Material Elèctric

:, i•^...

S ant Adrià

::^;'^:K:i,^.i^-C,'..^i.^.'^_ .:'^:,.^...z^^::,^i- i : :Fla;: ^

Parament de Cuina

FRONT

F. Layret, 179-181—Tel. 208 B ADA LO NA


FRO.NT 7

clIMMIectlee.re

TE d QLOFIESA

PMI Ce la MIR 44

Telèton 39 Vendes a l'engròs i a la menuda

Casa Central:

f f

DADALD H A Francesc taret, 15 I11

ES VEN LA BATERIA DE CUINA D'ALUMINI A PREUS REBAIXATS

11IJ0 D E HFRMLHLDILDa MME, S.

Telètan 460

Hospital, 20 ! 22 menlElzsoCal, 22, 23, 25 I 29 - Sant Pan, 46 - AuiageMa Portal tie l'Rnpef, 24 - B A R C E L B M ^

Eomissiii Je bovera Municipal

Sessió ordinària i de 2.a eonvocalória,

del dia 4 de març del 1956

EXTRACTE

Començà a les vint-i-tres hores

sota la presidència del senyor Alcalde

accidental En Domènec Riera i

amb assistència dels Consellers-Regidors

senyors Mora i Vigo, i després

d'aprovada l'acta de la ordinària anterior

foren presos els següents

acords:

Despatx Oficial

Delegar al senyor Diposi tari per a

percebre en la Tresoreria d'Hisenda

(le Barcelona, la quantitat de 31.659'60

pessetes, que correspon a aquest

Ajuntament en concepte de participació

en la Patent Nacional d'aulomòvils

corresponent al segon semestre

del 1935.

Aprovar per al seu cobrament la

quantitat de 6.989'12 pessetes, import

del 1 per °/ O de les operacions efectuades

durant l'exercici del 1935 per

La Propagadora del Gas.

Aprovar per la quantitat de 336

pessetes, una relació de socorsos facilitats

a families malaltes i necessitades

durant el mes de febrer proppassat.

Aprovar per la quantitat de 216

pessetes una nòmina referent a l'escrivent

temporer Anastasi Majó Capellas,

relativa al mes de febrer

darrer.

Aprovar per la suma total de 984

pessetes, una relació de jornals devengats

durant el mes de febrer darrer

per personal temporal afecte al

Negociat d'Estadística empleat en la

confecció de la Estadistica de vivendes

con a treball prèvi per a la con-

Clavé, n111L O

fecció del Padró Municipal d'Habitants.

Aprovar per la quantitat total de

6.490'50 pessetes, les nòmines del personal

fiscal d'Arbitris corresponents

a la desena compresa del 21 al 29 de

febrer prop-passat.

Aprovar per la quantitat total de

4.265'60 pessetes, les nòmines de les

brigades eventuals de peons i carros,

corresponents a la setmana compresa

del 24 de febrer darrer al 1. 0 de març

corrent.

Aprovar per la quantitat de 319

pessetes, una relació de jornals devengats

durant el mes de febrer darrer

per En Francesc Garnacho, com

a encarregat de conduir el cotxe-escombra.

Aprovar un Decret de l'Alcaldia

de data 29 de febrer darrer, ordenant

la formació d'expedient al Caporal de

la Guàrdia Municipal N'Enric Reig

Pairot i la suspensió d'empleu i sou

del mateix durant la tramitació de

dit expedient per falta comesa en

l'exercici del seu càrrec; designant-se

per a la instrucció de l'esmentat expedient

al Conseller-Municipal senyor

Silvestre Isern Ventura.

Assabentar-se d'un comunicat de

la Delegació de Palestra de Badalona,

• Tornê G

Constructor d'obres

Especialitat en paviments i construccions

en general. — Pressupostos

^

CerVanles, 148 Badalona

Jr JuilcA

AGE11T D'ASSEGURANCES

A.

Fàbrica de

Gassosses i Fruitxampany

(casa fundada en 1894)

Iio ?ortoIas

R. Portuguesa, 9 i 11

Despatx: M. Servet, 208 - Telèfon 94

BADALONA

pel qual es congratula de la reposició

en els seus càrrecs de les Autoritats i

Ajuntaments d'elecció popular i no

dubta que en aquesta nova etapa seguiran

actuant amb zel per a major

bé de Catalunya; acordant-se contestar

a dit comunicat que veritablement

pot tenir Palestra la seguretat

de que l'Ajuntament popular reposat

seguirà actuant en aqnesta nova etapa

amb major zel si cap que 'en l'anterior

en bé de Badalona i de Catalunya.

Departament de Governació

Previs acords d'inclusió en l'ordre

del dia, foren aprovats varis dictamens,

en virtut dels quals es prengueren

els següents acords.

Fixar en 49 el nombre d'Agents

encarregats de lliurar i recollir les

fulles d'inscripció del Padró Municipal

d'Habitants, el nomenament dels

quals Agents, segons les instruccions

de la Superioritat, correspon directament.

al senyor Alcalde.

Nomenar, amb caràcter provisional,

Agent Executiu d'aquest Ajuntament

al senyor Josep Iglesies Boix.

Deixar sense efecte, a comptar des

del dia primer d'Abril proper,l'rrrendament

efectuat pel senyor Alcalde-

.

HADALOfIA


g

rer144,,

Galetes Ideal

Lee millors galetes que es ;abriguen a Catalunya

SUBLIMS «CIGARRILLOS» CREMA — BOER TARONJA, COCO I XACOLATA

gestor en 21 de gener riel 1935, de la

casa núm. 73 del carrer de Santa Madrona,

d'aquesta ciutat, qual vivenda

fou destinada al senyor Inspector de

Vigilància d'aquesta ciutat; que s'esbrini

• el perque havent-se desocupat

el pis fa ja algun temps, no fou desnonat

el contracte Oportunament.

Proposicions urgents

El senyor Vigo donà compte de

que; en compliment d'acord pres i en

celebració del retorn dels Honorables

Senyors President i Consellers de la

Generalitat de Catalunya, el diumenge

passat la «Cobla Barcelona» donà

una audició de sardanes en la Plaça

de la República, i acordà fos aprovada

la dcspesa de 180 pessetes que

ocasionà aquest festeig popular; i

així fou acordat.

ll

Sessió de I Ajuriiameni

Dijous, dia 5, i de 2.° convocatòria es

celebrà sessió ordinària mensual.

Presideix l'Alcalde accidental senyor

filera. L'acompanyen a la presidència

els Consellers-Regidors senyors

Mora i Vigo.

Assisteixen a la sessió els regidors

senyors Alsina, Xifré, Arboix, Duràn,

Farriol, Ripoll, Martinez i Isern.

Oberta la sessió, el secretari llegeix

l'acta de la sessió ordinària celebrada

el dia 4 de febrer prop-passat.

El senyor Xifré demana que tota

vegada que aquell Ajuntament era

ilegal, en lloc d'aprovar-se l'acta es

donin simplement per assabentats.

Així s'acorda.

Es llegeix l'esborany de l'acta de

la represa de possessió de ('Ajuntament

popular reposat el dia 17 de febrer

darrer i s'aprova.

Despatx Ordinari

Ratificació dels següents acords

presos per la Comissió de Govern

Municipal en sessió del dia 19 de febrer

prop-passat:

a) Cessi del nomenat personal

Cine Nou

Dissabte 7 i Diumenge 8

EL CARDENAL RICHELIEU

creació de George Arliss

VIVA EL AMOR

per Ann 5olhern-Gene l-2aymond

LA LIERRE Y LA TORTUGA

dibuix en color de Wall Disney

Holanda

reportatge en espanyol

eillegge

F RONT

Especialitat, en galetes planes a base de mantega,

i entre elles les insuperables

CREMA en paquets de 20 galetes., 1 pta.

Fàbrica a MONGAT, sota la direcciô tècnica de Ramon Marimon

durant l'actuació de l'Alcalde-Gestor

i de la Comissió Gestora. Aprovat.

b} Suspensió de tots els concursos

anunciats i pendents de resolució

per a la prestació de serveis públics.

Aprovat.

c) Proposta de nomenament

d'una Comissió consistorial revisora

F1UN I Z8IU

LÍ1 iì1 OO

PRAT DE LA RIBA,

39-41-43 -

Llanes per avestits

des de 2`40 ptes.

Gran assortit en gèneres d'entretemps

a preus molt baia

CINE SALUT

Programa per Dissabte i Diumenge:

D113111XOS < POP EYE'

La casa del misterio

Drama familier molt intens.

L'èxit del cinema espanyol

El hombre que se rets del amor

per Maria Ladrón de Guevara y Rafael

Rivettes.

PISTAS SECRETAS

Film de gansters

Praperú setmana: Don pululln et amarina.

Ttr. Guimerà- Picarol Cinema

Dissabte, 7 i Diumenge, 8

®jos y oídos del mundo

Alas sobre el Chaco

Antonio Moreno i Luvita Tovar

La princesa O'Hara

per Chester Morris i Jean Parker

;Viva la bulls! (còmica)

Juguetilandia (dibuixos)

Cinema Zorrilla

Dissabte, 7 i Diumenge, 8

La Isla del Tesoro

per Wallace 13eery-Jeckie Cooper

La noia alegre

Carole Lombard-Chester Morris

EL LECHERO

per Flip la granota

LA 1SLA BLANCA

(cultural)

de tots els acords adoptats durant el

temps que actuà l'Alcalde-Gestor i la

Comissió Gestora.

El senyor Ripoll demana la paraula

i proposa, per a formar part

d'aquesta Comissió, els regidors segiients:

Martinez, Alsina, Bonet, Isern

i Duràn. i prega a la vegada que

aquesta Comissió actui amb el màxim

d'energia i rapidesa. El senyor Martínez

demana que s'eI rellevi d'aquest

nomenament ja que actualment pesen

damunt d'ell preocupacions familiars

que l'impossibiliten d'actuar.

La presidència li prega que accepti

i aixi s'acorda.

d) Suspensió del Butlleti Oficial

de l'Ajuntament.

El senyor Mora manifesta que la

publicació d'aquest Butlletí obeïa

simplement al desig d'afavorir a determinat

senyor, a ;'ensems que perjudicava

a la demés premsa local. Diu

que l'editor d'apuest Butlleti reclama

uns deutes, i que amb la publicació

del mateix s'han comès unes immoralitats

que al seu degut temps, després

d'esbrinades,ls'endonarà compte.

e) Deixar sense efecte la renuncia

del càrrec de Conseller-Municipal

que havia formulat el senyor Dionis

Tomàs i Roig, en 15 d'octubre del

1934 i que com a funcionari municipal

conservarà els mateixos drets i

beneficis que gaudia durant la seva

actuació de Conseller-Municipal. S'aprova,

i a precs del senyor Ripoll s'hi

fa constar la satisfacció pel procedir

del senyor Tomàs, i el sentiment per

la seva malaltia.

Es passa a precs i preguntes i el

senyor Martinez regracia les paraules

d'afecte que tingueren per a ell els

senyors regidors en la sessió del dia

17 de febrer darrer, i s'associa a les

manifestacions que feren tots els senyors

regidors en aquella sessió memorable.

No havent-hi res més s'aixeca la

sessió.

—Tipogralia «EMPORIVM» Conquesta, 07—

Cinema Victòria

Dissabte, 7 i Diumenge, 8

El nfno de las monjas

per R. Rodrigo i Luis Gómez

El farol del diablo

drame intens i de gran emoció

Te lo diré cantando

còmica, per Tom Patricola

Noticiari Pathé Journal

More magazines by this user
Similar magazines