interior llibre.cdr - Xavier Caballé

media.caballe.cat

interior llibre.cdr - Xavier Caballé

36 · De llegendes i excursions El Camí dels Monjos · 37

Al marge de la descripció, que potser no és del tot reexida, convé destacar que en aquest cas no es tracta d'un relat

d'excursionista, i que el que es pretén és proposar solucions per redreçar el traçat original d'un camí que ja es dóna gairebé

per perdut. És un discurs a la defensiva, o potser del tot realista, on s'observa la tendència descontrolada a l'erosió definitiva

del camí. Es tracta en realitat d'un prec ofegat a favor d'alguna acció redemptora. En tot cas, la seva inclusió en el text d'un

Pla Especial ja va ser un gran què. El màxim interès, i aquí hi ha la novetat del text que hem presentat, és el desig de

recuperar i preservar la memòria del traçat original, fonamental per entendre tant la seva lògica com els elements

arquitectònics i patrimonials associats al seu àmbit d'acció. En aquest sentit, és obvi que la connexió de Can Sabater del

Torrent a l'àmbit del Camí dels Monjos ha estat forçada per les circumstàncies, i que la raó de ser d'aquesta masia és en

funció i en la seva relació amb el camí vell de Sant Quirze a Matadepera. Aquests elements són els que ens han de guiar a

l'hora d'estudiar el camí a fi i efecte de no desvirtuar la lògica del traçat i sobretot, a l'hora de no mentir.

Fruit de la provisionalitat de les circumstàncies del camí, a partir de 1997, les descripcions entren en fase de letargia. Per

aquest motiu la pròpia Federació d'Excursionistes de Catalunya, en la seva descripció del PRC 31 corresponent al Camí dels

Monjos, es limita a fer brevíssimes referències sobre l'entorn o els elements més significatius al llarg del recorregut,

centrant-se només en oferir dades esquemàtiques al voltant del quilometratge i la temporització de la caminada, aptes per a

tot aquell qui utilitzi GPS, per exemple. A la pàgina web d'aquesta federació hom hi trobarà la següent descripció:

2:23h 9'770 km: Can Parellada

2:44h 1'619 km: Can Sabater del Torrent. Autovia A-18. Enllaç amb el GR 173 i el PRC 13.

3:23h 13'934 km: Can Torrella del Mas.

3:31h 14'528 km: Cementiri de Terrassa.

4:09h 17'127 km: Barri de la Grípia.

4:15h 17'560 km: Masia de Can Montllor. Enllaç amb el GR 97.

4:41h 19'207 km: Santa Magdalena del Puigbarral.

4:52h 19'968 km: Matadepera.

El tram de Terrassa a dia d'avui es podria fer en 2 hores i 29 minuts, i es recorrerien un total de 10,198km.

L'any 2003 s'aprovà el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a la ciutat de Terrassa. A la normativa adjunta que havia

de regular les iniciatives empreses es dedicaren un conjunt d'articles a la regulació general dels elements bàsics del

territori del sòl no urbanitzable. L'article 208 està destinat a la xarxa viària rural. El Camí dels Monjos, o el que quedava d'ell,

es regula per aquesta norma. Malgrat explicar que el POUM vol conservar en la seva integritat l'actual xarxa de camins

rurals en els plànols d'ordenació i que formen part del sistema viari; malgrat definir que l'amplada màxima dels camins

rurals no serà superior als quatre o sis metres; malgrat que es preveu que tots els camins rurals hauran de tenir la base en

bon estat i ser convenientment senyalitzats; malgrat aquestes disposicions, existeix un punt que pot introduir alguns

matisos. Es tracta del punt sis de l'article 208 on es preveu que en aquells sectors, on aquest Pla d'Ordenació preveu per al

seu desenvolupament la tramitació d'un Pla Especial urbanístic, serà aquest instrument el que definirà exactament la

jerarquia de la xarxa viària i dels camins rurals del sector que es desenvolupi. Així mateix el Pla Especial urbanístic

corresponent haurà de garantir la compatibilització de l'ús per al qual es destinen els camins, amb la seva integració

paisatgística. En definitiva, que allí on es prevegui un Pla Especial i hi coincideixi un camí rural, aquest estarà sotmès a les

necessitats del propi Pla, el qual valorarà l'ús i necessitat objectius del camí i provarà d'adaptar-lo paisatgísticament a la

nova urbanització del sector. 26

26. Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa, Normativa. Ajuntament de Terrassa, 2004, p.195-196.

Zones de conreu en desús a la zona dels Bellots al

costat de vegetació de ribera. Aquest sector patirà una forta

transformació en els propers anys. Fotografia: Autor.

More magazines by this user
Similar magazines