interior llibre.cdr - Xavier Caballé

media.caballe.cat

interior llibre.cdr - Xavier Caballé

64 · La memòria dels espais

Repassant amb detall els estris que tenia la casa hom pot observar que es tracta d'eines eminentment funcionals, per a

treballar el camp, per a mesurar i contenir els cereals recollits, per a reservar el vi; al menjador de la masia, l'habitual taula de

pi per a un gran nombre de comensals, amb el seu corresponent banc. A les sales superiors i a les cambres, arques, caixons

i gran quantitat de peces de roba per vestir i per fornir els llits.

Uns quants anys més tard, el 1765, fou Maria Sabater, qui essent vídua de Joan Sabater, féu un nou inventari dels béns de la

60

masia. A diferència de l'inventari de 1727, es descriuen tres cambres addicionals, una sobre la cuina, una sobre el

menjador i una darrera dita “del graner”. En aquest graner la família hi tenia “un caixonet petit de fusta sens cobertó, ab los

títols y escripturas fahents per la possessió de dita casa y béns, en paper y en pregamí escrits”. Es tractava de l'arxiu de la

masia! Amb tota la informació que es podria extreure dels documents conservats, sí que hauríem pogut realitzar una

història detallada de la masia, però el més probable és que tota aquesta documentació acabés desapareixent amb el pas

del temps.

Per cert, una curiositat, al corral de Can Sabater, l'any 1765 hi havia “3 indiotas i 25 indiots petits”. Els nous animals vinguts

d'Amèrica ja estaven còmodament habituats a les contrades del Vallès.

La masia rebé el nom de Can Sabater de les Arenes en alguns moments del segle XIX i XX, per la seva proximitat a la riera de

61

les Arenes. Els editors de la “Iconografia Terrasenca” de Mateu Avellaneda reconegueren la masia amb aquest nom.

Tanmateix el nom més habitual continuava essent el de Can Sabater de Santa Margarita. I així apareix a l'Amillarament de

Sant Pere de l'any 1858 on hom pot veure amb precisió la seva posició privilegiada en una cruïlla de camins. Al dibuix

realitzat aquell any sembla destacar-hi una petita torre a l'ala oriental de l'edifici així com l'era de la casa. L'any 1896 la masia

62

rep el nom de Can Sabater de la Serra.

L'any 1933 Mateu Avellaneda féu un parell de dibuixos de la masia. Com a elements arquitectònics destacables hom hi

podia veure un edifici amb planta baixa i una primera planta on hi havia la sala i les cambres. Un portal dovellat amb una

finestra d'estil gòtic al seu damunt. Dos contraforts suportaven el mur de la façana, i al entrar als corrals, a mà esquerra, una

altra finestra d'estil gòtic.

La masia fou enderrocada definitivament l'any 1974 per a construir un gran centre comercial en el sector, que obligà a

rebaixar considerablement el terreny. Encara l'any 1980 el pintor Eduard Rosell Gil li dedicà un dels seus aiguaforts, basat

segurament en alguna fotografia presa potser per ell mateix. En ella es reconeix la masia com de Can Sabater del Pla,

63

denominació que en cap cas és anterior al segle XX. En ella hom hi pot observar els dos contraforts i l'entrada del barri. La

visió del quadre de Rosell sembla orientada vers oest, mentre que la de Mateu Avellaneda gira vers llevant. La façana que

descrivim estava orientada al sud.

60. AHT. “Fons notarial”. Decimum tercium manuale de Josep Antoni Puig i Gorchs, 1765, f.127r-128v.

61. AVELLANEDA, MATEU. “Iconografia Terrasenca”. Patronat Soler i Palet, Terrassa, 1963, p.174, amb un esbós biogràfic de Marian Trenchs.

62. PALET I BARBA, DOMÈNEC. “Estudio del Terreno Pliocénico de Tarrasa”, 1896, p. 95.

63. Aiguafort registrat amb el número 4547 del Museu de Terrassa. La data de la imatge, segons el mateix autor, és de 1974 i porta el títol de Can Sabater del Pla.

Reproducció del dibuix que Mateu Avellaneda féu de la

masia desapareguda de Can Sabater. Imatge extreta del

llibre “Iconografia Terrassenca”, p.174.

Una altra visió de la façana que dibuixà Eduard Rossell.

S'observa l'entrada del barri i uns arbres a l'exterior del

recinte. Fotografia: Autor.

El Camí dels Monjos · 65

More magazines by this user
Similar magazines