interior llibre.cdr - Xavier Caballé

media.caballe.cat

interior llibre.cdr - Xavier Caballé

68 · La memòria dels espais

El tram original del Camí dels Monjos en aquest sector serà substituït per un carrer més

o menys rectil·lini que connectarà la C-58 amb Can Torrella del Mas. Fotografia: Autor.

MASIA ELS BELLOTS

[També dit MAS SALOM?]

El Camí dels Monjos · 69

Aquesta masia és la que dóna nom al sector que estem estudiant. Es troba ubicada a l'interior del polígon industrial dels

Bellots, prop de la Riera de les Arenes i de l'Avinguda de Santa Eulàlia. Aquest mas fou mal identificat per l'historiador

Salvador Cardús com el mas Trullars que apareix documentat des de 1457, però en realitat es tracta d'un mas independent,

com veurem d'aquí una estona.

Amb el nom actual i com a masia consta des del segle XVII. Tanmateix, des del segle XIII ja tenim testimonis de persones

que residien en aquest sector que portaven el cognom Bellot. El primer interrogant a resoldre és l'origen d'aquest cognom. I

és que Joan Coromines quan analitza al seu Onomasticon Cataloniae els llocs catalans i valencians que porten aquest nom,

determina clarament que l'etimologia prové de l'àrab bollûț, que pot significar a la vegada “aglans”, “alzines d'aglà” i

“moixeres”. Malgrat que sabem que el sector sempre havia estat cobert d'alzines i rouredes, no creiem que els Bellot

prenguin el nom d'aquesta característica. Pensem, com Coromines, que es tracta de gent que prové de fora del terme del

Castell de Terrassa i que ja porten aquest cognom. Coromines arriba a proposar que es tracta, en realitat, de moriscos o

71

captius que arriben a la zona.

Ignorem totalment si l'Arnau Bellot que trobem entre 1227 i 1249 a Terrassa tenia cap ascendent o si ell mateix era un morisc

o un captiu. El seu fill Llorenç Bellot, entre 1248 i 1282, i el seu nét Antic Bellot, 1256 i 1295, tampoc ens donen pistes sobre

72

els seus orígens. Tan sols sabem que se situen en el sector de l'actual masia i efectuen diferents transaccions que han

deixat registre en els capbreus notarials. Cap notícia d'un mas amb el nom de Bellot. Aquesta absència a la documentació

podria no ser gratuïta o fruit de la poca perícia a l'hora de localitzar-ne notícies. La llista de masos que va escriure el notari

73

Lluís Agustí l'any 1413 ens fa sospitar una cosa.

El nom de Bellot o Bellots és inexistent. En canvi, hi ha una dinàmica curiosa a l'hora d'anar redactant la llista dels noms de

masos. Així, hom troba la següent seqüència: “Sabater, mas Salom, Truiàs, Bartholí, Johan Ramoneda, Coll, Moragues,

Mosterol, Arenes Sobirà.” La curiositat és que des del mas Sabater la seqüència sembla seguir en línia recta i en direcció

nord la nòmina dels masos, resseguint el Camí dels Monjos fins arribar al Mas Arenes Sobirà, que és l'actual Can Petit. Si

això fos cert, aquest “mas Salom” tindria moltes probabilitats de ser el nom antic de la masia dels Bellots. Malauradament

74

també és un nom que no apareix a la documentació coneguda anterior al segle XV, per tant tampoc podrem dir gran cosa.

71. COROMINES, JOAN. “Onomasticon Cataloniae”, s.v. El Bol·lot: “Si bé segons l'Alcover Moll a Terrassa i a Vic, expansió natural, sobretot per obra de moriscos o captius, car de fet el

trobo com a nom de dos homes tals, anys 1170 i 1178, en el Cartulari de Sant Cugat.”

72. BA, 545: Arnau Bellot; PAHCT, 7: Llorenç Bellot; PAHCT, 32: Antic Bellot.

73. AHT. Fons notarial. Manuale de Lluís Agustí, 1413-1415, f.25v.

74. A no ser que sota aquesta denominació “Salom” s'hi amagui en realitat el mas de l'Om, possessió que sí apareix de forma profícua a la documentació del segle XIII i XIV. Aquesta és

una proposta que necessita d'investigació addicional per ser aprovada o descartada.

More magazines by this user
Similar magazines