interior llibre.cdr - Xavier Caballé

media.caballe.cat

interior llibre.cdr - Xavier Caballé

72 · La memòria dels espais

Vista aèria del complex d'Els Bellots quan encara hi havia activitat agrícola. El camí sinuós que puja, actualment ha desaparegut. A la

part superior hom hi pot veure el Camí dels Monjos. Fotografia: Arxiu Municipal de Terrassa. Fons Municipal de Terrassa. Reg: 7791.

MAS TRULLARS

Es tracta d'un mas desaparegut i que Salvador Cardús va entendre que es tractava del nom anterior del mas dels Bellots. La

documentació consultada, però, ens permet dir que es tractava d'un mas diferenciat als Bellots, malgrat que en algun

moment va passar a dependre del segon.

L'any 1243 documentem per primera vegada el mas de “Truyars” en una permuta entre Martí d'Om (del mas de l'Om) i

Ramon Sabater (del Mas Sabater). Una de les peces de terra en permuta, la que va rebre Ramon Sabater, es trobava situada

76

al lloc anomenat Olzines, “que est super mansum de Truyars”. Si recordem, ja parlàvem d'un lloc anomenat l'Elzina o

l'Olzina, quan mencionàvem una “strada” que passant per la Mala Eixida es dirigia vers aquest lloc. Creiem que estem

parlant del mateix espai, és a dir, d'un alzinar situat a prop del mas Trullars.

Existeix al segle XIII una família que porta el cognom Trullars, i semblaria coherent pensar que habitaven aquella masia,

malgrat que no s'ha pogut precisar. Coetani a la permuta, tenim notícies de Berenguer de Trullars i de la seva esposa

Elisenda Galceran, i són ben interessants. Un any després d'efectuar la permuta, Ramon Sabater, va vendre la rovira

situada a l'Olzina al dit Berenguer de Trullars i a la seva muller. Es diu, a més, que a la rovira hi havia cases edificades i que el

domini directe pertanyia a Santa Maria de Terrassa. Els drets sobre la roureda es van traspassar per 15 sous barcelonins de

77

tern.

78

Berenguer de Trullars era fill de Guillem de Trullars, el qual ja el tenim documentat al terme del Castell de Terrassa l'any

79

1177.

Trobem documentat novament el mas a la llista de 1413 just a continuació del mas Salom i abans del mas Bartolí. Tot sembla

indicar que la seva situació era al nord de l'actual masia dels Bellots, però no ho podem afirmar amb rotunditat.

Entre 1649 i 1726 els habitants d'aquest mas van oscil·lar entre les dues i les quatre persones. A partir de 1737 el mas

desapareix de les llistes fins el 1759 en què torna a manifestar-se conjuntament amb la masia dels Bellots, prova de la seva

dependència. Pensem que en realitat la relació amb els Bellots ja venia d'antic i que els dos o quatre habitants en realitat eren

masovers disposats pels propietaris dels Bellots. A partir de 1760 perdem totalment el rastre de la masia i, per tant, n'hem de

suposar la seva desaparició definitiva.

Pel que fa a la seva denominació, és obvi que es fa referència a una suma de trulls, on s'hi premsaria preferencialment l'oli i el

vi. Quedaria per esbrinar si el nom el pren d'aquesta característica o d'una persona que va portar aquest nom al mas. El fet

que ja es documentin al segle XII persones amb aquest cognom ens fa creure en la primera possibilitat.

76. AHT Fons notarial, Capbreu [de Bertran acòlit] (1242-1245), f.35r.

77. AHT. Fons notarial, Capbreu [de Bertran acòlit] (1242-1245), f.46r.

78. BA, 107: 3 d'agost de 1237.

79. SPT, 186: 22 de febrer de 1177.

El Camí dels Monjos · 73

More magazines by this user
Similar magazines