26.04.2013 Views

Carlos Andújar Universitat Politècnica de Catalunya

Carlos Andújar Universitat Politècnica de Catalunya

Carlos Andújar Universitat Politècnica de Catalunya

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong><br />

<strong>Universitat</strong> <strong>Politècnica</strong> <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong>


De què parlarem<br />

On som? (aplicacions actuals)<br />

Cap a on hem d’anar? (limitacions que cal superar)<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC)<br />

2


Situació actual<br />

Prou madura per aportar valor afegit<br />

Nivell d’implantació molt baix!<br />

Penetració al 60% <strong>de</strong> la població:<br />

Internet: 15 anys<br />

Telèfon mòbil: 22 anys<br />

Telèfon fix: 45 anys<br />

Realitat Virtual: ?<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC)<br />

3


Situació actual<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 4


Elements diferencials<br />

Simulació en<br />

temps real<br />

Percepció 3D<br />

multisensorial<br />

Interacció 3D<br />

implícita<br />

Realitat<br />

Virtual<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 5


Elements diferencials<br />

Simulació en<br />

temps real<br />

Percepció 3D<br />

multisensorial<br />

Interacció 3D<br />

implícita<br />

Realitat<br />

Virtual<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 6


Interacció multimodal<br />

Imatge estereoscòpica<br />

Usuari Realimentació tàctil<br />

So espaial 3D<br />

Sorti<strong>de</strong>s<br />

Entra<strong>de</strong>s<br />

Moviments <strong>de</strong>l cap, <strong>de</strong>l cos<br />

Gestos<br />

Veu<br />

Computador<br />

Mo<strong>de</strong>l 3D<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 7


Complexitat <strong>de</strong>ls mo<strong>de</strong>ls<br />

Imatge estereoscòpica<br />

Usuari Realimentació tàctil<br />

11,000 So espaial M pixels/s 3D<br />

200 M triangles @ 120 fps<br />

Sorti<strong>de</strong>s<br />

Entra<strong>de</strong>s<br />

Moviments <strong>de</strong>l cap, <strong>de</strong>l cos<br />

Gestos<br />

Veu<br />

Computador<br />

Mo<strong>de</strong>l 3D<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 8


Estat <strong>de</strong> la tecnologia en xifres<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 9


Estat <strong>de</strong> la tecnologia en xifres<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 10


Percepció <strong>de</strong> l’entorn real<br />

Sistemes immersius<br />

Realitat Virtual Realitat Augmentada<br />

Sistemes semi-immersius<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 11


Aplicacions<br />

Diagnòstic<br />

Entrenament<br />

Planificació<br />

Disseny<br />

Automoció<br />

Aeroespacial<br />

Indústria Nuclear<br />

Indústria Química<br />

Urbanisme<br />

Medicina<br />

Publicitat<br />

Educació<br />

Patrimoni cultural<br />

Entreteniment<br />

Manteniment<br />

Avaluació<br />

Fabricació<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 12


Aplicacions en automoció<br />

Disseny<br />

Anàlisi<br />

Validació<br />

Fabricació<br />

Distribució<br />

Manteniment<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 13


Aplicacions en automoció<br />

Disseny<br />

Anàlisi<br />

Validació<br />

Fabricació<br />

Distribució<br />

Manteniment<br />

Suport al disseny <strong>de</strong> l’exterior<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 14


Aplicacions en automoció<br />

Disseny<br />

Anàlisi<br />

Validació<br />

Fabricació<br />

Distribució<br />

Manteniment<br />

Visualització <strong>de</strong> simulacions<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 15


Aplicacions en automoció<br />

Disseny<br />

Anàlisi<br />

Validació<br />

Fabricació<br />

Distribució<br />

Manteniment<br />

Validació; estudi ergonomia<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 16


Aplicacions en automoció<br />

Disseny<br />

Anàlisi<br />

Validació<br />

Fabricació<br />

Distribució<br />

Manteniment<br />

Planificació muntatge<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 17


Aplicacions en automoció<br />

Disseny<br />

Anàlisi<br />

Validació<br />

Fabricació<br />

Distribució<br />

Manteniment<br />

Planificació muntatge<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 18


Aplicacions en automoció<br />

Disseny<br />

Anàlisi<br />

Validació<br />

Fabricació<br />

Distribució<br />

Manteniment<br />

Presentació al client<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 19


Aplicacions en automoció<br />

Disseny<br />

Anàlisi<br />

Validació<br />

Fabricació<br />

Distribució<br />

Manteniment<br />

Formació i manteniment<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 20


Aplicacions en automoció<br />

Disseny<br />

Anàlisi<br />

Validació<br />

Fabricació<br />

Distribució<br />

Manteniment<br />

Formació i manteniment<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 21


Beneficis per l’ús <strong>de</strong> RV<br />

Detecció<br />

prematura<br />

errors (20%)<br />

Menys temps<br />

<strong>de</strong> mercat<br />

(20%)<br />

Millor ús <strong>de</strong><br />

les da<strong>de</strong>s 3D<br />

(60%)<br />

RV<br />

Estalvi costos<br />

(20%)<br />

Millor<br />

productivitat<br />

(30%)<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 22


Implantació actual a Europa<br />

Da<strong>de</strong>s poc fiables<br />

Algunes estimacions:<br />

Inferior al 5% al sector industrial<br />

Inferior al 1% en medicina<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 23


Factors que limiten l’expansió<br />

1. Manca d’eines per<br />

crear mo<strong>de</strong>ls 3D (60%)<br />

2. Rendiment<br />

insuficient (55%)<br />

3. Integració parcial en<br />

els processos (30%)<br />

4. Manca hardware<br />

assequible (25%)<br />

5. Manca d’usabilitat i<br />

fiabilitat (20%)<br />

• Dispositius d’adquisició 3D econòmics<br />

• Creació a partir <strong>de</strong> fotografies<br />

• Algorismes més eficients<br />

• Aprofitament paral·lelisme<br />

• Software més flexible<br />

• Estandardització formats 3D<br />

• Sistemes <strong>de</strong> visualització portables<br />

• Aprofitar economies d’escala<br />

• Necessitats <strong>de</strong>ls usuaris<br />

• Sistemes més fiables<br />

17/12/2008 Realitat Virtual i Augmentada - <strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong> (UPC) 24


<strong>Carlos</strong> <strong>Andújar</strong><br />

Grup <strong>de</strong> recerca MOVING<br />

www.lsi.upc.edu/~moving

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!