28.04.2013 Views

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE PANADERIA CAPITOL I ...

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE PANADERIA CAPITOL I ...

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE PANADERIA CAPITOL I ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>CONVENI</strong> <strong>COL·LECTIU</strong> <strong>DE</strong> <strong>TREBALL</strong> <strong>DE</strong> PANA<strong>DE</strong>RIA<br />

<strong>CAPITOL</strong> I<br />

ÀMBIT D'APLICACIÓ<br />

Article 1.- Àmbit funcional. Les següents normes tenen el caràcter<br />

de Conveni bàsic i regularan les condicions de treball de totes les empreses<br />

i treballadors dedicats a la fabricació i venda de pa, siga quina siga la seua<br />

forma i modalitat, encara que fora compartida amb una altra activitat i inclús<br />

no sent la panaderia l'activitat principal.<br />

Article 2.- Àmbit territorial. El present Conveni s'aplicarà a València i<br />

la seua província.<br />

Article 3.- Àmbit temporal. El present Conveni bàsic es pacta per un<br />

temps de duració indefinida, iniciant-se els seus efectes el dia primer de<br />

gener de mil nou-cents noranta-sis. Els seus annexos tindran la duració que,<br />

en cada cas, s'establisca. De no existir denúncia s'incrementarà el I.P.C.<br />

previst per a l'any i s'actualitzarà basant-se en el I.P.C. real quan es<br />

constate oficialment.<br />

No obstant durant el termini de sis anys, fins al 31-12-2009, es mantindrà el<br />

Conveni en els termes actuals sense més variació que els efectes<br />

econòmics, havent-se acordat que durant els anys 2004 al 2009,<br />

s'incrementaran els conceptes econòmics en un punt i mig sobre el I.P.C.<br />

real, excepte les quantitats percebudes en concepte de Plus d'Activitat, el<br />

qual queda congelat en la quantitat que es percebia a 31-12-2003. A<br />

primers de cada any els salaris s'incrementaran el I.P.C. previst, més un<br />

punt i mig i una vegada constatat el I.P.C. real, tals salaris s'actualitzaran al<br />

I.P.C. real, més un punt i mig.<br />

Article 4.- Efectes. El present Conveni bàsic obliga a les parts amb<br />

força de Llei, tant a les entitats que ho firmen, com a les persones físiques o<br />

jurídiques incloses en els àmbits funcional, temporal i territorial d'este<br />

conveni, prevalent sobre qualsevol altra norma.<br />

Les condicions pactades formen un tot indivisible pel que no podran aplicarse<br />

de forma separada cap de les seues normes amb independència de la<br />

resta.<br />

Els contractes individuals de treball no podran contindre disposicions<br />

contràries a les del present Conveni.


Article 5.- Duració i denúncia. Com ja s'ha dit, el present Conveni té<br />

una duració indefinida. No obstant, podrà quedar sense efecte, totalment o<br />

parcialment, per alguna de les causes següents:<br />

a) Per voluntat d'ambdós parts contractants, mitjançant un acord de les<br />

entitats firmants adoptat en Junta Deliberadora convocada expressament<br />

per a este fi per qualsevol de les entitats intervinents.<br />

b) Per promulgació d'una norma de caràcter general que anul·lara algun o<br />

alguns dels pactes que en el present Conveni es conté. En este cas es<br />

reuniria la Comissió Deliberadora, la que acordarà reformar els pactes<br />

afectats per la disposició o deixar sense efecte la totalitat del Conveni si es<br />

considerara que este no tindria eficàcia després de les modificacions<br />

imposades.<br />

c) Excepcionalment, les parts podran denunciar un màxim de dos matèries<br />

cada any, a fi de tractar de la seua revisió per la Comissió Deliberadora. La<br />

dita denúncia s'haurà de portar a efecte amb un mes d'anticipació a la data<br />

del compliment anual del Conveni. No obstant, el Conveni es mantindrà<br />

invariable fins al 31-12-2009.<br />

d) Quant als annexos la duració del qual és d'un any, el termini per a la<br />

denúncia serà d'un mes d'anticipació a la data del seu venciment.<br />

Article 6.- Estan facultats per a la denúncia qualsevol dels Sindicats o<br />

associacions firmants, conjunta o separadament.<br />

<strong>CAPITOL</strong> II<br />

ORGANITZACIÓ <strong>DE</strong>L <strong>TREBALL</strong><br />

Article 7.- Organització del treball. L'organització pràctica i teòrica<br />

del treball correspon a l'empresa, la qual actuarà dins de les normes<br />

establides en este Conveni i en les altres disposicions legals que li siguen<br />

aplicables, i respondrà del seu ús davant de l'Estat. A este efecte podrà<br />

l'empresa establir quants sistemes d'organització, racionalització,<br />

reestructuració i modernització considere oportuns.<br />

Article 8.- Empreses a rendiment. El sistema de rendiments fixos<br />

per a cada treballador obligarà a una tasca dins de la jornada legal, de siscents<br />

cinquanta quilos, en compute setmanal. Per al còmput de les dites<br />

quantitats s'inclouran tots els treballadors, tant assalariats com autònoms,<br />

que intervinguen en l'elaboració, a excepció dels aprenents.<br />

Article 9.- Empreses mecanitzades i semi-mecanitzades. Són<br />

empreses mecanitzades aquelles que han aconseguit un grau<br />

d'automatisme que reduïx l'activitat manual a la de programació de la


maquinària i la vigilància del seu funcionament. Podrà l'empresari establir el<br />

règim de treball semi-mecanitzat quan la instal·lació estiga dotada de forn<br />

de sòl mòbil, pastadora, divisora-pesadora automàtica, bolejadora,<br />

formadora, cintes i cambres de fermentació i repòs, cintes de conducció de<br />

les peces d'unes a altres màquines, instal·lació d'aigua calenta i freda i<br />

armaris portàtils.<br />

<strong>CAPITOL</strong> III<br />

JORNADA, <strong>DE</strong>SCANSOS I VACACIONS<br />

Article 10.- Jornada d'empreses a rendiment. La jornada de treball<br />

del personal dedicat a elaboració en les empreses que no tinguen la<br />

qualificació de mecanitzades o semi-mecanitzades es regirà pel sistema de<br />

rendiment, el qual obligarà cada treballador a realitzar la tasca establida en<br />

el present conveni.<br />

Els treballadors ocupats en les tasques d'elaboració, que no aconseguixen<br />

el rendiment establit en Conveni, vindran obligats a realitzar treballs<br />

d'elaboració i cocció de tots els productes complementaris que<br />

tradicionalment i de forma habitual realitzen en els forns de la província de<br />

València i, en especial dels que representen una especialitat de cada<br />

empresa. Sempre dins de la jornada ordinària de treball.<br />

En este cas, la jornada de treball es considerarà conclosa una vegada<br />

realitzat el rendiment. Si el treball es prolongara per més temps del pactat<br />

en este Conveni i s'incorreguera en reincidència, dictaminarà la Comissió<br />

Paritària.<br />

Article 11.- Jornada que es regix per horari.- La jornada de treball<br />

en còmput anual serà de 1800 hores. Per al personal d'obrador, la jornada<br />

de treball en les empreses mecanitzades i semi-mecanitzades es regirà per<br />

horari, la duració de les quals en còmput setmanal serà normalment de 40<br />

hores, sent la seua duració diària de dilluns a divendres de sis hores i trenta<br />

minuts i els dissabtes de set hores i mitja.<br />

En el cas que una empresa no accepte esta distribució podrà acollir-se a un<br />

horari variable que consistirà en un mínim de cinc hores i un màxim de nou<br />

hores, en els dies que s'assenyale a iniciativa de l'empresa i sense que amb<br />

això se sobrepasse el total de quaranta hores setmanals.<br />

Per necessitats puntuals de producció, excepcionalment i durant un màxim<br />

de quatre setmanes a l'any es podrà establir un horari de 45 hores<br />

setmanals que seran compensades per mitjà de quatre setmanes de trentacinc<br />

hores setmanals.<br />

En estos dos últims casos les empreses hauran de confeccionar i presentar<br />

a la Comissió Paritària abans del 31 de gener de cada any el calendari


laboral que propose, el qual quedarà sotmés a les variacions excepcionals<br />

que queden expressades i a les que per causes imprevistes es pogueren<br />

produir.<br />

Article 12.- La distribució de la jornada al llarg del mes haurà de<br />

respectar en tot cas el període mínim de descans diari, de manera que entre<br />

el final d'una jornada i l'inici de la següent mediaran, com a mínim, dotze<br />

hores.<br />

Article 13.- Jornada de menors. Els treballadors menors de díhuit<br />

anys no podran realitzar més de huit hores de treball efectiu.<br />

Article 14.- Horari. Els treballadors dedicats a l'elaboració i distribució<br />

iniciaran la seua jornada de treball a partir de les quatre del matí.<br />

Podrà anticipar-se l'entrada al treball del personal mínim indispensable per a<br />

la preparació de masses i encesa de forn. La dita anticipació serà de trenta<br />

minuts i el personal mínim indispensable serà, com a màxim, el vint per cent<br />

de la plantilla.<br />

A tots els efectes, es considerarà complida la jornada laboral amb dret a<br />

retribució encara que no es completara per causes excepcionals que ho<br />

impediren. La jornada dels dissabtes i vespres que l'endemà no es treballe,<br />

es podrà iniciar a les dos de la matinada. En les localitats i comarques en<br />

què la dita hora d'iniciació fora insuficient per a donar un servici adequat al<br />

públic, la comissió paritària estudiara el cas i fixarà l'hora d'iniciació.<br />

No obstant, l'empresa d'acord amb les seues necessitats i per raons<br />

organitzatives del treball assenyalarà en el calendari laboral, l'hora<br />

d'iniciació de la jornada per als treballadors d'elaboració i distribució de pa.<br />

A falta de qualsevol indicació per part de l'empresari la jornada començarà a<br />

les quatre del matí.<br />

Article 15.- Calendari laboral. El calendari laboral que les empreses<br />

confeccionaran d'acord amb el que establix l'article 11 del present Conveni,<br />

serà notificat als representants dels treballadors i serà exposat en lloc visible<br />

del centre de treball. L'expressat calendari, quant als treballadors<br />

d'elaboració, contindrà la duració de la jornada anual amb les particularitats<br />

establides en este conveni, podent diferenciar entre distintes èpoques de<br />

l'any. Quant al personal de distribució i venda, contindrà la jornada setmanal<br />

i l'horari d'iniciació i terminació, amb expressió de si es tracta de jornada<br />

continuada o partida.<br />

Article 16.- Hores extraordinaries en les empreses que es regixen<br />

per horari. Per acord de l'empresa es podran realitzar hores extraordinàries


que excedisquen de la jornada establida. Fins a un màxim de huitanta hores<br />

anuals es podran compensar, a elecció del treballador, amb descans<br />

retribuït amb una duració igual a les hores extraordinàries realitzades, que el<br />

treballador disfrutarà, a conveniència de l'empresa, dins dels quatre mesos<br />

següents a la seua realització.<br />

Les dites hores extraordinàries que es treballen i no foren compensades<br />

amb descans seran abonades per l'empresa d'acord amb les taules<br />

contingudes en l'annex nombre dos.<br />

Article 17.- Treball nocturn. En els pactes i retribucions establits en<br />

el present Conveni es té prevista la possibilitat de realitzar determinats<br />

treballs en hores nocturnes. Per tant no cap l'aplicació de cap recàrrec per<br />

tal causa. Els treballadors menors de díhuit anys no podran efectuar treballs<br />

nocturns.<br />

Article 18.- Descans setmanal. Els treballadors gaudiran de trentasis<br />

hores de descans ininterromput a la setmana. En les dites hores de<br />

descans estarà inclòs, necessàriament, el diumenge, el qual es declara<br />

inhàbil a tots els efectes.<br />

Article 19.- Els treballadors que realitzen jornada continuada podran<br />

descansar vint minuts, procurant harmonitzar-ho amb el desenvolupament<br />

del treball. Si durant tal període de descans es paralitzara l'activitat del<br />

treballador, tal període de descans no tindrà la condició de treball efectiu.<br />

Article 20.- Els empresaris organitzaren el treball dels dies festius en<br />

què, per celebrar-se en dissabte o dilluns, es treballe, disposant per a això<br />

del personal que consideren necessari per a esta tasca. El personal que<br />

treballe percebrà la retribució consistent en el salari base que li corresponga<br />

d'acord amb l'annex numere un més el Plus Personal, tot això incrementat<br />

amb un setanta-cinc per cent, sense perjuí dels altres plusos que li<br />

pogueren correspondre, podent el treballador, a la seua elecció, disfrutar del<br />

descans retribuït amb una duració igual a les hores festives realitzades, que<br />

el treballador disfrutarà a conveniència de l'empresa, dins dels quatre mesos<br />

següents a la seua realització.<br />

Pel que fa al treball en vespra de festiu que recaiga entre setmana, el<br />

treballador quedarà obligat a realitzar les tasques extraordinàries que com a<br />

conseqüència de tal festiu li assigne l'empresari. La dita tasca extraordinària<br />

que excedisca de les sis hores trenta minuts, s'abonarà basant-se en<br />

incrementar en, un setanta-cinc per cent el cost de l'hora de salari en<br />

còmput setmanal, excloent de tal càlcul les pagues extres i el plus conveni.


Article 21.- Torns en festiu. L'Associació empresarial podrà acordar,<br />

informant d'això als Sindicats intervinents en el Conveni, amb una antelació<br />

mínima de 30 dies, la celebració de torns per a treballar en festius que se<br />

celebren en dissabte o dilluns, de manera que només una part de les<br />

empreses i treballadors estiguen obligats a realitzar tal treball en dia festiu.<br />

Tals torns s'establiran pels Gremis comarcals o locals.<br />

Article 22.- Vacacions. Els treballadors disfrutaran de trenta dies<br />

ininterromputs de vacacions anuals retribuïdes, les quals se celebraran<br />

conjuntament amb les empreses per mitjà del cessament i total paralització<br />

de l'activitat de fabricació i venda durant tal període. Per disposició de<br />

l'empresa es podrà establir un període ininterromput de 21 dies de<br />

vacacions, disfrutant la resta de mutu acord entre les parts i dins de l'any<br />

natural, sempre que tals dies d'absència del treballador no puguen afectar la<br />

normal activitat de l'empresa o coincidisquen amb jornades extraordinàries<br />

de vespres de festius, diumenges o festes tradicionals els treballadors<br />

disfrutaran d'un dia més quan, dins del període de vacacions que li<br />

corresponga, se celebre una festa de les compreses com a tals en el<br />

calendari laboral.<br />

A més del període de vacacions, tots els treballadors disfrutaran de dos dies<br />

més dins de l'any, dels que podrà disposar el treballador avisant amb huit<br />

dies d'anticipació. L'empresari podrà oposar-se a la data triada quan<br />

l'absència del treballador poguera afectar la normal activitat de l'empresa<br />

per circumstàncies excepcionals. Dits dos dies no podran coincidir amb<br />

jornades extraordinàries de vespres de festius, diumenges o festes.<br />

Article 23.- Torns de vacacions. Els Gremis Confina'ls i locals<br />

d'empresaris forners facilitaran a la Comissió Paritària del Conveni torns de<br />

vacacions establits, abans del dia 30 d'abril de cada any. Les vacacions<br />

s'hauran de disfrutar en el període comprés entre els mesos de juny i<br />

setembre, acomodant-se a les dates de tancament i obertura de col·legis.<br />

Article 24.- Llicències. Els treballadors podran absentar-se del treball<br />

amb dret a retribució en els casos que a continuació es relacionen i per la<br />

duració següent:<br />

a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni.<br />

b) Dos dies en cas de naixement de fill; malaltia greu o defunció de cònjuge,<br />

fills, pares, néts, iaios o germans per consanguinitat o afinitat. Si el<br />

treballador tinguera necessitat traslladar-se fora de la seua residència, el<br />

termini serà de quatre dies.<br />

c) Un dia per trasllat de domicili.<br />

d) Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de<br />

caràcter públic i personal.


Quan conste en una norma legal o convencional un període determinat,<br />

caldrà ajustar-se al que esta dispose quant a la duració de l'absència i la<br />

seua compensació econòmica. Quan el compliment del deure abans referit<br />

supose la impossibilitat de la prestació del treball en més del vint per cent de<br />

les hores laborals en un període de tres mesos, podrà l'empresa passar al<br />

treballador afectat la situació d'excedència forçosa. En el cas que el<br />

treballador, per compliment del deure o exercici del càrrec, percebera una<br />

indemnització, el seu import es descomptarà del salari.<br />

e) Per a realitzar funcions sindicals o de representació del personal en els<br />

termes que establisca la legislació aplicable.<br />

f) Fins a un màxim de deu dies a l'any per a poder presentar-se a exàmens<br />

com a conseqüència d'estudi o carrera professional en centre autoritzat.<br />

<strong>CAPITOL</strong> IV<br />

SOUS I LA RESTA <strong>DE</strong> RETRIBUCIONS<br />

Article 25.- Sous i salaris. Els treballadors percebran, en concepte<br />

de retribució pel seu treball, les quantitats relacionades en l'annex nombre<br />

un, que s'establisquen per mitjà de revisions uniformes cada any fins al<br />

2009.<br />

Article 26.- Periodicitat de les retribucions. Els sous i salaris del<br />

present conveni es fixen per unitat de temps. El salari fixat per als<br />

treballadors d'elaboració serà diari, siga quina siga la periodicitat amb què<br />

es fera efectiu. Per als de distribució i venda es fixa per mesos.<br />

Article 27.- Incentiu per productivitat.- Les empreses subjectes a<br />

sistema de rendiment pagaran, per cada quilogram de farina que excedisca<br />

de cinc-cents setanta-cinc a la setmana per cada treballador la quantitat de<br />

0,24 cèntims de uros per cada quilogram de farina que excedisca de la dita<br />

quantitat. De tal incentiu participaran tots els treballadors, tant assalariats<br />

com autònoms, que intervinguen en l'elaboració, a excepció dels aprenents.<br />

Article 28.- Plus de mecanització. En les empreses mecanitzades<br />

els treballadors d'elaboració percebran un plus del vint per cent sobre el<br />

salari base establit en l'annex nombre u.<br />

En les empreses semi-mecanitzades igualment per als treballadors<br />

d'elaboració, el plus serà del quinze per cent sobre el mateix concepte.<br />

Article 29.- Pa. Els treballadors rebran un quilogram de pa diari,<br />

podent el personal d'elaboració consumir durant el treball el que precisen,


que es calcula en un mitjana de sis-cents grams de pa diaris. En el mes de<br />

vacacions, com a compensació pel quilo de pa diari, els treballadors<br />

percebran la quantitat de vint-i-sis uros amb catorze cèntims.<br />

Article 30.- Altres retribucions.<br />

Plus Conveni.- Els treballadors ocupats en l'elaboració de pa, exclosos els<br />

aprenents, percebran per cada dia treballat la quantitat establida en l'annex<br />

I.<br />

Plus d'Activitat.- A més d'això, dits treballadors ocupats en l'elaboració de pa<br />

tindran dret a un altre plus per quantitat de treball com a conseqüència de<br />

celebrar el descans setmanal en diumenge. La quantia de tal plus, que serà<br />

l'establida en l'annex III, podrà absorbir les quantitats que per este mateix<br />

concepte pogueren estar percebent algun treballador.<br />

L'import del plus d'activitat queda congelat en la quantia establida per a l'any<br />

2003, sense que la dita quantitat haja de patir cap modificació d'ara en<br />

avant.<br />

Absorció i Compensació: Si els salaris que perceberen els treballadors en el<br />

seu conjunt i en compute anual, foren superiors a qui es fixen en el present<br />

Conveni podrà operar la compensació o absorció salarial.<br />

Article 31.- Plus Personal.- És el que correspon a l'extingit plus<br />

d'antiguitat sense que les seues quanties puguen patir revaloració ni cap<br />

modificació en el futur. Els treballadors que no hagen tingut accés al plus<br />

d'antiguitat, percebran el plus personal en la quantia que apareix en l'annex<br />

II de les taules salarials.<br />

Article 32.- Prestacions per Incapacitat Temporal. El personal<br />

inclòs en el Règim General de la Seguretat Social percebrà, quan es trobe<br />

en situació d'incapacitat temporal per causa d'accident de treball, el cent per<br />

cent de la base reguladora, sent de càrrec exclusiu de l'empresa la<br />

diferència entre el percentatge reconegut per la legislació d'accidents de<br />

treball i el cent per cent ací pactat, durant dotze mesos com a màxim.<br />

Article 33.- Pagues extraordinàries. Tots els treballadors compresos<br />

en el present Conveni percebran, anualment, tres pagues extraordinàries,<br />

per als treballadors que tingueren dret al mateix. Les dites pagues es faran<br />

efectives els dies 16 de maig, Sant Honorat, 15 de juliol, per l'estiu i 24 de<br />

desembre, per Nadal. L'import de les dites pagues consistirà trenta dies de<br />

salari, incrementat amb els plusos establits en l'article 31, en la quantia que<br />

a cada treballador corresponga.


Article 34.- Contractes a temps parcial. Tot allò que s'ha convingut<br />

en el present capítol, tant quant a salari base com als complements i pagues<br />

extraordinaris, es veurà reduït en la proporció que corresponga per als<br />

treballadors contractats a temps parcial. Igualment es practicarà el càlcul<br />

per a obtindre la part proporcional corresponent als treballadors que no<br />

hagueren completat el cicle d'un any en l'empresa.<br />

Article 35. Contractes per acumulació de tasques.- Podran<br />

celebrar-se contractes de duració determinada quan les circumstàncies del<br />

mercat, acumulació de tasques o excessos de comandes així ho exigiren,<br />

inclús tractant-se de l'activitat normal de l'empresa. En tals casos, els<br />

contractes podran tindre una duració màxima de dotze mesos, dins d'un<br />

període de setze mesos, comptats a partir del moment en què es<br />

produïsquen les dites causes. A la finalització d'estos contractes el<br />

treballador tindrà dret a percebre una indemnització d'una quantia equivalent<br />

a la part proporcional de la quantitat que resultaria d'abonar dotze dies per<br />

any treballat.<br />

<strong>CAPITOL</strong> V<br />

SEGURETAT I HIGIENE<br />

Articule 36.- Neteja, bany, dutxa. Les empreses tindran, per a l'ús<br />

dels treballadors, un lavabo dotat de dutxa i lavabo amb aigua calenta i<br />

freda, així com tovalla o aparell eixugador i sabó.<br />

Article 37.- Farmaciola. L'empresa comptarà amb un farmaciola<br />

dotada dels instruments específics i la resta d'objectes necessaris per a<br />

practicar una primera capellà d'urgència en lesions lleus.<br />

Article 38.- L'empresa facilitarà als treballadors dedicats a l'elaboració<br />

del pa, Al Gener i Juliol de cada any, les següents enamores de treball: un<br />

pantaló, una camisa, un manil, un gorro i unes sabatilles. A les venedores<br />

se'ls procurarà el vestuari adequat. Es preveu la duració d'estes enamores<br />

en sis mesos.<br />

L'ús de la roba de treball serà obligatori, per a tot el personal de l'empresa i<br />

es considerarà falta greu l'utilitzar una altra roba que no siga la de treball.<br />

Article 39.- Obligacions dels treballadors. - Tots els treballadors<br />

dedicats a l'elaboració, venda, embolcall i transport de pa i pans especials<br />

hauran d'estar en possessió del carnet de manipulador d'aliments. I estaran<br />

obligats a rebre la formació respecte dels requisits que ordene la legislació


vigent en matèria de manipulació d'aliments, seguretat i higiene en el treball,<br />

prevenció de riscos labors i quant a les obligacions que corresponguen als<br />

treballadors, per la seua funció i categoria.<br />

En el cas que el treballador es negara a realitzar la formació tant bàsica com<br />

contínua en matèria de manipulació d'aliments es podrà suspendre el<br />

contracte de treball sense dret a cap remuneració fins que realitze la<br />

mateixa. Així mateix compliran els treballadors allò que s'ha exigit per la<br />

Reglamentació Tècnic Sanitària, per la qual cosa hauran de portar el pèl<br />

arreplegat, no podran fumar ni mastegar xiclet i la resta d'obligacions i<br />

prohibicions establides.<br />

<strong>CAPITOL</strong> VI<br />

CLASSIFICACIÓ <strong>DE</strong> PERSONAL<br />

Article 40.- Grups de classificació. El personal al servici de les<br />

empreses compreses en el present Conveni queda enquadrat en els grups<br />

següents:<br />

1) Personal tècnic<br />

2) Personal administratiu<br />

3) Obrers<br />

4) Servicis complementaris<br />

Article 41.- Tècnics. Són tècnics el Cap de Fabricació i el de Taller<br />

mecànic. El Cap de fabricació és el que, posseint la necessària capacitat i<br />

formació, dirigix tècnicament la indústria totalment mecanitzada. El Cap de<br />

Taller mecànic té a càrrec seu l'organització del taller.<br />

Article 42.- Administratius.<br />

Gerent és l'administrador de l'empresa, proveït de poder, i que Du a terme<br />

tot el que es referix al tràfic i gir de l'empresa, obligant-la amb els seus actes<br />

i contractes. No obstant, segons la naturalesa jurídica de l'empresa i la seua<br />

dimensió i diversitat de tasques, podrà exercir qualsevol tasca de l'empresa<br />

tant en labors de direcció com d'elaboració, distribució i venda.<br />

Cap d'Oficina i comptabilitat és l'empleat, proveït o no de poder, que porta<br />

la responsabilitat directa de tot el personal d'oficines i té a càrrec seu la<br />

direcció del mateix i l'organització administratiu-comptable de l'empresa i la<br />

revisió i preparació de la documentació administratiu-comptable per al<br />

desenvolupament del negoci.<br />

Oficial Administratiu és l'empleat en el càrrec del qual exercix la seua<br />

iniciativa i que realitza funcions de caixa, transcripcions en llibres de<br />

comptabilitat, confecció d'albarans i factures; en matèria de personal<br />

confecciona els contractes de treball i s'ocupa de la seua classificació i


afiliació a la Seguretat Social i extinció dels contractes de treball. Així mateix<br />

s'encarregarà de la redacció de la correspondència.<br />

Auxiliar d'Oficina és l'empleat que realitza treballs administratius seguint<br />

instruccions de l'Oficial administratiu o del Cap d'Oficina. Realitzarà treballs<br />

de mecanografia i ofimàtica i s'encarregarà de transmetre fax, obtindre<br />

fotocòpies i altres tasques inherents al treball d'oficines.<br />

Article 43.- Obrers. Tots els treballadors compresos en este grup i en<br />

el de Servicis Complementaris estaran obligats dins de la jornada laboral<br />

que els corresponga a realitzar treballs d'elaboració, venda, distribució i<br />

transport de pa, productes de forn, brioxeria i la resta de productes<br />

complementaris, que tradicionalment i de forma habitual realitzen en els<br />

forns de la província de València, i en especial, els que representen una<br />

especialitat en cada empresa.<br />

Mestre Encarregat és el Cap de tot el personal d'elaboració. Serà<br />

responsable de tot el treball a ell encomanat. Distribuirà adequadament les<br />

tasques i cuidarà que es porte el ritme normal per a aconseguir una<br />

fabricació el més perfecta possible. Realitzarà, al seu torn, personalment<br />

treballs tant de pastat com de cocció quan la marxa de la producció ho<br />

requerisca.<br />

Oficial de Pala verificarà les funcions inherents a la cocció, quan la dita<br />

funció exigisca la utilització de pala per a l'enfornat del pa, brioxeria i<br />

productes complementaris tradicionals. El seu treball començarà amb la<br />

posada al punt del forn per a la cocció de pa. Cuidarà els útils necessaris<br />

per a la labor fornera, adequant el seu horari a les necessitats de la seua<br />

tasca segons els usos i costums.<br />

Oficial de Primera és el treballador que tenint complet coneixement de la<br />

professió de forner realitza treballs d'elaboració de pa brioxeria i productes<br />

complementaris tradicionals, tant de pastat com de cocció, quan per a esta<br />

funció no siga necessari la utilització de pala. Si el volum d'elaboració de<br />

l'empresa ho aconsellara i hi haguera menys de tres treballadors<br />

d'elaboració, un Oficial de Primera s'encarregaria del pastat i preparació de<br />

rents i verificaria les funcions inherents a la cocció, així com de l'encesa del<br />

forn i la seua posada al punt, tot això amb la deguda col·laboració entre els<br />

mateixos per tractar-se de labor d'equip.<br />

Oficial de Segona. És el treballador la funció principal del qual consistix en<br />

l'fenyit i confecció de peces, així com la seua divisió, col·locació i entaulat.<br />

Realitzarà tasques auxiliars com ara subministrament de pa brioxeria i<br />

productes complementaris tradicionals al despatx annex a la fàbrica i<br />

s'encarregarà de la neteja de les màquines i neteja del forn.<br />

Auxiliar. És l'empleat no especialitzat que té la funció d'auxiliar<br />

indistintament a l'oficial de primera i de segona, en totes les seues funcions.


Labor d'equip.-Totes les categories relacionades deuran, quan les<br />

necessitats del treball ho requerisquen i en els moments en què els seus<br />

comeses pròpies ho permeten, auxiliar els restants treballadors si ho<br />

precisaren així com a la neteja i greixatge de màquines i utensilis d'obrador,<br />

per ser el treball en el forn una labor d'equip.<br />

Aprenent és el treballador que, complits els setze anys d'edat, està lligat a<br />

l'empresa per contracte, per la virtut dels quals l'empresari, al mateix temps<br />

utilitza el seu treball s'obliga a ensenyar-li pràcticament la professió de<br />

forner, sense perjuí de l'ensenyança teòrica que puga correspondre. Els<br />

aprenents es classificaran en aprenent de primer any, aprenent de segon<br />

any i aprenent avançat.<br />

Article 44. Servicis complementaris.<br />

Venedor en despatx. És qui efectua la venda del pa brioxeria i productes<br />

complementaris tradicionals, en els despatxos de l'empresa, ben annex al<br />

lloc de fabricació o en llocs separats. Estarà obligat a mantindre el despatx<br />

amb el to de neteja i neteja necessaris per al seu perfecte estat d'higiene i<br />

presentació que requerix la venda dels referits productes. S'ocuparà que<br />

tots els gèneres, i en especial els distints formats de pa, es troben col·locats<br />

en els seus llocs respectius amb les indicacions de denominació, pes i preu,<br />

i qualssevol altres que exigiren les disposicions legals en la matèria. En els<br />

casos en què l'organització de l'empresa així ho requerisca, es farà càrrec<br />

de la recepció dels gèneres per mitjà de la firma dels albarans<br />

corresponents i presentarà la liquidació dels gèneres venuts i els ingressos<br />

recaptats.<br />

Auxiliar de vendes. És l'empleat que col·labora amb el venedora davall la<br />

responsabilitat d'este, en la venda i atenció a la clientela.<br />

Transportista.- És el treballador que, utilitzant i conduint vehicles de tracció<br />

mecànica, transporta el pa, productes de forn brioxeria i productes<br />

complementaris tradicionals, així com tots els transports que precisara<br />

l'empresa. S'encarregarà de cobrar l'import dels gèneres servits quan se li<br />

encomane esta missió; arreplegarà el justificant dels gèneres entregats,<br />

degudament firmat pel destinatari; s'ocuparà de l'atenció i neteja del vehicle,<br />

ben personalment, bé encarregant-ho a establiment a això dedicat, segons<br />

allò que s'ha pactat amb l'empresa. Este treballador, en els moments que<br />

romanga en el centre de treball, a l'espera de nous treballs de distribució<br />

dins de la jornada, ajudarà al personal d'elaboració de treballs<br />

complementaris o auxiliars.<br />

Peó és el treballador que realitza labors per a la realització del qual es<br />

necessiten, primordialment, l'aportació d'esforços físics, com ara ocasione<br />

de farina, llenya i labors semblants; tindrà o adquirirà coneixements de la<br />

professió de forner.


Personal de neteja és qui s'ocupa del neteja i neteja del centre de treball i<br />

les seues dependències.<br />

<strong>CAPITOL</strong> VII<br />

INGRÉS I ASCENS <strong>DE</strong>L PERSONAL<br />

Article 45.- Ingrés del personal. L'ingrés del personal de totes<br />

classes i categories es farà d'acord amb les disposicions vigents sobre<br />

col·locació. Per al personal obrer i complementari es recomana a les<br />

empreses concedisquen preferència al personal que acredite titulació<br />

atorgada per una Escola Professional de Forn.<br />

Article 46.- Període de prova. Les empreses podran establir en els<br />

contractes un període de prova que serà de sis mesos per al personal tècnic<br />

i administratiu i de dos mesos per a la resta del personal. Serà nul el pacte<br />

que establisca període de prova quan el treballador haja exercit les<br />

mateixes funcions amb anterioritat en la mateixa empresa, davall qualsevol<br />

modalitat de contractació.<br />

Durant el període de prova qualsevol de les parts contractants podrà desistir<br />

del contracte, sense que tal desistiment produïsca cap efecte per a cap de<br />

les parts.<br />

Article 47.- Ascensos. Tot el personal comprés en este Conveni<br />

podrà accedir a un lloc de categoria superior que quedara vacant, quedant<br />

fora de perill les facultats organitzatives de l'empresari.<br />

Article 48.- Liquidació. Al personal que cessament en l'empresa en<br />

el transcurs de l'any se li practicarà una liquidació de les quantitats que<br />

haguera meritat per la terminació del contracte o per les parts proporcionals<br />

de les pagues extraordinàries i la resta de que hi haguera lloc. La dita<br />

liquidació s'expressarà per escrit amb absoluta claredat per a la seua fàcil<br />

comprensió. El treballador podrà consultar amb els representants legals, si<br />

és el cas, els quals podran estar presents en el moment de la firma de la<br />

liquidació.<br />

Article 49.- Cessament dels treballadors. Els treballadors que<br />

desitgen cessar voluntàriament en l'empresa hauran de dirigir-se a esta amb<br />

previs de deu dies d'antelació a la data prevista per al cessament. En cas<br />

d'incompliment d'este previs, l'empresa podria descomptar, de la liquidació,<br />

el salari d'un dia per cada dia de retard en el previs.


<strong>CAPITOL</strong> VIII<br />

GARANTIES SINDICALS<br />

Article 50.- Les empreses reconeixeran als seus delegats o<br />

representants sindicals els drets que els reconega la Llei.<br />

Article 51.- En cas de detenció per motius polítics o sindicals,<br />

l'empresa reservarà el lloc de treball fins que existisca sentència ferma i,<br />

com a màxim, per un termini de sis mesos.<br />

CAPITULE IX<br />

COMISSIÓ PARITÀRIA <strong>DE</strong>L <strong>CONVENI</strong><br />

Article 52.- S'establix una comissió Paritària, les funcions de la qual<br />

seran:<br />

A) Les de mediació, arbitratge i conciliació en els conflictes individuals o<br />

col·lectius que li siguen sotmesos.<br />

B) Les d'interpretació i aplicació del que pacta.<br />

C) Les del seguiment del conjunt dels acords.<br />

Article 53.- Els acords que abast la Comissió Paritària en qüestions<br />

d'interés general es consideraran part del present Conveni i tindran la seua<br />

mateixa eficàcia obligatòria.<br />

Article 54.- La Comissió Paritària estarà composta per quatre<br />

representants de les centrals Sindicals i quatre representants de la<br />

Federació Gremial de Forn, que seran anomenats entre els membres<br />

pertanyents a la Comissió Deliberadora del Conveni.<br />

Article 55.- La Comissió Paritària es reunirà:<br />

- Per a l'exercici de les funcions assenyalades en els apartats a i B, quan li<br />

siga requerida la seua intervenció.<br />

- Per a l'ús de l'apartat C, cada tres mesos.<br />

Serà Convocada per qualsevol de les organitzacions firmants, bastant per a<br />

això una comunicació escrita, en la que s'expressaran els punts a tractar en<br />

l'orde del dia. Es reunirà dins del terme que les circumstàncies aconsellen<br />

en funció de la importància de l'assumpte, però que en cap cas excedirà de<br />

quinze dies, a partir de la Convocatòria. Si complit eixe termini la Comissió<br />

no s'ha reunit s'entendrà esgotada la intervenció de la Comissió Paritària,<br />

podent l'interessat exercitar les accions que considere pertinent. S'entendrà


vàlidament constituïda la Comissió quan assistisca la majoria simple de<br />

cada representació. Les parts podran acudir a les reunions amb l'assistència<br />

d'un màxim de dos Assessors.<br />

Article 56.- Els acords de la Comissió Paritària requeriran, en tot cas,<br />

el vot favorable del seixanta per cent de cada una de les dos<br />

representacions. De cada reunió s'alçarà acta, que serà firmada per qui faça<br />

de secretari i un representant de cada part. A efectes de notificacions i<br />

convocatòries, es fixa el domicili de la Comissió Paritària en la seu de la<br />

Federació Gremial de Forn i Pastisseria de la província de València, sítia en<br />

el carrer Landerer núm. 1 i 3, 46003-València.<br />

Article 57.- Les parts s'obliguen a sotmetre a la Comissió Paritària totes<br />

les qüestions d'interés general que se susciten amb caràcter previ a<br />

qualsevol mesura de pressió o via judicial o administrativa, sense perjuí<br />

de l'exercici posterior dels<br />

Drets individuals o col·lectius. En tot cas, hauran de negociar-se<br />

davall el principi de la bona fe contractual.<br />

En el supòsit que sorgisquen discrepàncies sobre la interpretació o aplicació<br />

del present Conveni, les parts acorden que hauran de sotmetre la<br />

controvèrsia al Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana.<br />

<strong>CAPITOL</strong> X<br />

FALTES I SANCIONS<br />

Article 58.- FALTES: Es consideren faltes les accions o omissions<br />

que suposen crebant o desconeixement dels deures de qualsevol índole<br />

imposats per les disposicions legals en vigor, i en especial pel present<br />

Conveni.<br />

Les Faltes es classificaran en consideració a la seua importància i<br />

transcendència en lleus, greus i molt greus.<br />

FALTES LLEUS:<br />

1.- D'una a tres faltes de puntualitat, durant un període de trenta dies<br />

naturals, sense causa justificada.<br />

2.- No notificar en tres dies hàbils la baixa corresponent a la I.T. O la raó de<br />

la falta al treball per motius justificats, llevat que es prove la impossibilitat<br />

d'haver-ho efectuat.<br />

3.- L'abandó sense causa justificada del servici, quan siga per breu temps.<br />

Si com a conseqüència del mateix es causara perjuí a l'empresa o fóra<br />

causa d'accident als seus companys de treball, esta falta podrà ser<br />

qualificada de greu o molt greu.


4.- No comunicar amb antelació, podent fer-ho, la falta d'assistència al<br />

treball.<br />

5.- La falta de neteja o neteja quan no siga habitual.<br />

6.- Xicotets descuits en la conservació del material.<br />

7.- Les discussions sobre assumptes estranys al treball en les dependències<br />

de l'empresa. Si tals discussions produïren escàndol, podran ser<br />

considerades com a falta greu.<br />

FALTES GREUS<br />

1.- Més de tres faltes de puntualitat no justificades comeses durant un<br />

període d'un mes.<br />

2.- Faltar d'un a tres dies al treball, sense causa que ho justifique.<br />

3.- No prestar la deguda atenció al treball encomanat.<br />

4.- Simular la presència d'un altre treballador, valent-se de la seua firma,<br />

fitxa o targeta de control.<br />

5.- Negligència, descuit o desídia que afecte la bona marxa del treball, així<br />

com la imprudència que implique risc d'accident o avaria de les<br />

instal·lacions. Si s'apreciara malícia per part del treballador, esta falta podrà<br />

ser tipificada com molt greu.<br />

6- La simulació de malaltia o accident.<br />

7- Realitzar, sense l'oportú permís, treballs particulars en l'Empresa o<br />

Centre de Treball, així com utilitzar per a usos propis ferramentes de<br />

l'Empresa, tant dins com fora dels locals de treball.<br />

8- La mera desobediència als seus superiors en qualsevol matèria de<br />

servici; si implicara crebant manifest de la disciplina o perjuí per a l'empresa,<br />

podrà ser considerada com molt greu.<br />

9- Acudir al treball en estat d'embriaguesa o davall els efectes de qualsevol<br />

droga quan no siga habitual.<br />

10- L'ocultació de fets o faltes que el treballador haguera presenciat, sempre<br />

que això ocasions perjuí a l'empresa, així com no advertir immediatament<br />

els seus superiors de qualsevol anomalia en les instal·lacions.<br />

11- No utilitzar la roba de treball, així com incomplir el que disposa la<br />

Reglamentació Tècnic sanitària del Pa per al Personal.<br />

12- La reincidència en falta lleu, encara que siga de distinta naturalesa, dins<br />

d'un trimestre.<br />

FALTES MOLT GREUS<br />

1.- La falta de puntualitat en més de cinc vegades en el període d'un mes<br />

quant a l'entrada al treball i més de tres faltes d'assistència injustificades en<br />

el mateix període.<br />

2.- El frau, deslleialtat o abús de confiança en les gestions encomanades i el<br />

furt o robatori, tant a l'empresa com als companys de treball i a tercers, dins


i fora de les dependències de l'empresa sempre que siga durant la jornada<br />

de treball o guarde relació amb el treball.<br />

3.- Les ofenses, verbals o físiques a l'empresari o a les persones que<br />

treballen en l'empresa o als familiars que convisquen amb ells.<br />

4.- La simulació de malaltia o accident.<br />

5. La transgressió de la bona fe contractual, així com l'abús de confiança en<br />

l'exercici del treball, així com dedicar-se a activitats que signifiquen realitzar<br />

o participar en competència comercial amb l'empresa.<br />

6.- La disminució voluntària i continuada en el rendiment del treball.<br />

7.- L'embriaguesa o consum de drogues durant el servici i fora del mateix,<br />

sempre que en este segon cas fora habitual.<br />

8.- Violar el secret de la correspondència o documents reservats de<br />

l'empresa.<br />

9.- L'acaçament o abús sexual<br />

10.- La inobservança de les mesures de seguretat i higiene en el treball i, en<br />

particular, la carència del carnet de manipulador per causes imputables al<br />

treballador, havent mediat avís previ de l'empresa.<br />

11.- Negar-se a sotmetre's als reconeixements mèdics que periòdicament<br />

establisca l'empresa.<br />

12- La reincidència de falta greu, encara que siga de distinta naturalesa,<br />

sempre que es cometa dins d'un semestre.<br />

Article 59.- SANCIONS.<br />

Les sancions màximes que podran imposar-se en faltes seran les següents:<br />

PER FALTES LLEUS:<br />

Amonestació verbal o per escrit.<br />

Suspensió d'ocupació i sou d'un dia.<br />

PER FALTES GREUS:<br />

Suspensió d'ocupació i sou de fins a quinze dies<br />

Inhabilitació per un termini no superior a dos anys per a l'ascens de<br />

categoria superior.<br />

PER FALTES MOLT GREUS:<br />

Suspensió d'ocupació i sou de fins a tres mesos.<br />

Inhabilitació per un termini no superior a tres anys per a l'ascens a categoria<br />

superior.<br />

Acomiadament.


Article 60.- PRESCRIPCIÓ<br />

Respecte dels treballadors, les faltes lleus prescriuran als deu dies, les<br />

greus als vint dies i les molt greus als seixanta dies a partir de la data en<br />

què Empresa va tindre coneixement de la seua comissió i, en tot cas, als sis<br />

mesos d'haver-se comesa.<br />

Article 61.- NORMES <strong>DE</strong> PROCEDIMENT<br />

Correspon a la Direcció de l'Empresa o a qui esta delegue la facultat<br />

d'atorgar premis o imposar sancions.<br />

Les empreses comunicaran la representació legal dels treballadors i/o<br />

Delegat, si n'hi haguera, les sancions per faltes greus o molt greus que<br />

imposen als treballadors.<br />

No serà necessari instruir expedient en els casos de faltes lleus. Tampoc<br />

serà necessària la instrucció d'expedients per a la imposició de sancions per<br />

faltes greus o molt greus. En tot cas, la notificació de les mateixes serà feta<br />

per escrit, en la que es detallarà el fet que constituïx la falta i la naturalesa<br />

de la sanció que s'impose, excepte en l'amonestació verbal.<br />

Si per a aclarir els fets l'Empresa decidira l'obertura d'expedient per a la<br />

imposició de sanció, l'interessat tindrà dret a formular un plec de descàrrecs<br />

i a practicar les proves que propose i siguen procedents a juí de l'instructor,<br />

havent de concloure's en termini no superior a un mes des de l'obertura de<br />

les diligències.<br />

En els casos en què s'impose una sanció per falta greu o molt greu a un<br />

representant dels treballadors o a aquells respecte dels quals no haguera<br />

transcorregut un any des de l'extinció del seu mandat, serà preceptiva la<br />

incoació d'un expedient, que s'ajustarà a les normes següents:<br />

a) L'empresa notificarà al treballador l'obertura d'expedient, comunicant-li<br />

simultàniament el plec de càrrecs en què es continguen els fets que es basa<br />

l'expedient.<br />

b) En el mateix escrit d'obertura de l'expedient es designarà per l'Empresa<br />

un secretari i un Instructor imparcials.<br />

c) L'instructor traslladarà d'este escrit a l'interessat perquè, en el termini de<br />

cinc dies, expose les al·legacions i propose la pràctica de les proves que<br />

estime pertinents.<br />

d) Finalitzada la incoació de l'expedient, l'Empresa notificarà al treballador,<br />

per escrit, la sanció imposada, data des de la que produirà efecte i els fets<br />

que es fon.<br />

<strong>CAPITOL</strong> XI<br />

DISPOSICIONS FINALS


PRIMERA.- Tant en la Federació Gremial de Forn i Pastisseria de la<br />

província de València, com en el Gremi de Forn i Pastisseria de València<br />

existirà una borsa de treball on es podran inscriure els treballadors forners<br />

en situació de desocupació.<br />

SEGONA.-. Les taules salarials publicades en el present conveni són<br />

les vàlides per al període comprés entre 1 de gener del 2004 i 31 de<br />

desembre del 2004 i són el resultat d'incrementar en el I.P.C. previst del 2%,<br />

més un punt i mig, sobre les taules definitives de l'any 2003. Les dites taules<br />

s'actualitzaran amb el I.P.C. real quan el mateix es constate oficialment.<br />

TERCERA.- A causa del retard amb què s'ha pactat el present<br />

conveni, l'aplicació de les taules salarials ací aprovades donarà lloc a unes<br />

diferències corresponents al temps transcorregut. La quantia de tals retards<br />

seran satisfetes com a data limite el 30 de novembre d'enguany. Les<br />

empreses ingressaren les quotes de la seguretat social corresponents a tals<br />

retards durant tot el mes següent al de la data en què els mateixos<br />

s'hagueren fet efectius als treballadors.<br />

QUARTA.- Excepcionalment podran les empreses deixar d'aplicar el<br />

règim salarial establit en el present conveni, quan la seua estabilitat<br />

econòmica poguera veure's danyada com a conseqüència de tal aplicació,<br />

entenent que es dóna tal circumstància quan en els comptes presentats a<br />

efecte de l'impost sobre societats o la base de l'impost sobre la renda de les<br />

persones físiques present pèrdues quant a l'activitat empresarial, així com<br />

també quan els beneficis siguen inferiors al duple de la repercussió<br />

econòmica en salaris i seguretat social que signifique l'increment de les<br />

retribucions establides en el conveni.<br />

Per a l'efectivitat de la dita excepció l'empresa ho comunicarà en el termini<br />

d'un mes des de la publicació del conveni col·lectiu a la Comissió Paritària<br />

del Conveni, indicant la situació econòmica de l'empresa acompanyant<br />

dades comptables que justifiquen la decisió adoptada.<br />

La Comissió Paritària es reunirà en el termini de trenta dies des de la<br />

recepció de la comunicació, emetent el seu fallada en un termini màxim de<br />

cinc dies. En la dita resolució podrà admetre l'excepció o denegar-la, així<br />

com exigir un plans de viabilitat de l'empresa o l'establiment d'uns terminis<br />

per a anar ajustant les retribucions al que establix el conveni.<br />

QUINTA.- En el present Conveni i en la seua Comissió Deliberadora<br />

estan presents tant les empreses de forn mecanitzat i semi-mecanitades<br />

com les artesanes, bé ocupen treballadors assalariats o compten únicament<br />

amb treballadors autònoms o familiars col·laboradors. I han pactat amb els<br />

representants dels treballadors practicar el descans dominical i en dies


festius, així com celebrar vacacions per mitjà del cessament de tota<br />

l'activitat en les empreses i d'acord amb els torns que la Comissió Paritària<br />

establisca conjuntament amb els treballadors. Tot això en compliment<br />

d'acords adoptats per aclamació en les Assemblees Generals i reunions<br />

consultives celebrades, tant per la Federació Empresarial com pels<br />

Sindicats dels treballadors del sector, que expressen i solemnement<br />

conferixen als mateixos el caràcter de condició essencial del present<br />

Conveni, de manera que qualsevol incompliment d'estos pactes determinarà<br />

l'actuació conjunta dels representants de la Federació Empresarial i de les<br />

centrals Sindicals dels Treballadors.<br />

SEXTA.- Sense perjuí de la fixació el salari conforme a l'article 26 del<br />

Conveni, s'establix per al corrent any una periodicitat de pagament per<br />

mesos vençuts, tant per al personal d'obrador, com per al de distribució i<br />

venda.<br />

SALUT LABORAL<br />

Les parts es comprometen, a fomentar una cultura preventiva i una aplicació<br />

pràctica de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos<br />

Laborals.<br />

Exàmens de Salut Laboral, establits en l'article 22 de la vigent Llei de<br />

Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, 8 novembre): Respecte a la<br />

vigilància de la salut dels treballadors, es realitzarà una vigilància específica<br />

per a cada lloc de treball i persona, voluntària per al treballador, llevat que<br />

es dega sotmetre obligatòriament quan siga indispensablement per a<br />

avaluar els possibles efectes sobre la salut de determinades condicions de<br />

treball, quan el propi estat de salut del treballador poguera suposar un perill<br />

per a si mateix o per als altres o quan així ho dispose una determinada<br />

disposició legal. En quan a la seua periodicitat caldrà ajustar-se al que<br />

determine el Servici de Prevenció que realitze la vigilància de la salut.<br />

SÈPTIMA.- Serà secretària la que ho és de la Federació Gremial de Forn<br />

SRA Emilia Bargues Bonet, la qual assistirà a les reunions amb veu però<br />

sense vot, i la missió de les quals serà la de convocar les reunions de la<br />

Comissió, alçar actes de les mateixes i alliberar certificacions dels acords<br />

que s'adopten.


TAULES SALARIALS D'EMPRESES <strong>DE</strong> RENDIMENT QUE REGIXEN <strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> 01,01,2005<br />

(IPC PREVIST PREVIST <strong>DE</strong>L 2% MES 1,5 PUNT)<br />

ANEX I<br />

SALARI BASE<br />

CATEGORIES SALARI 2005<br />

TECNICS MENSUAL<br />

Cap de Fabricació 833,86<br />

Cap de Taller 818,80<br />

ADMINISTRATIUS<br />

Cap d’Oficina i Comtabilitat 833,86<br />

Oficial Administratiu 762,04<br />

Auxiliar d’Oficina 714,67<br />

OBRERS<br />

Mestre encargat 759,52<br />

DIARI<br />

Oficial de Pala 24,97<br />

Oficial de Primera 24,19<br />

Oficial de Segona 23,83<br />

Auxiliar 23,34<br />

Aprenent 1º any 18,25<br />

Aprenent 2º any 19,51<br />

Aprenent adelantat 22,07<br />

MENSUAL<br />

Venedor 696,34<br />

Auxiliar de vendes 671,06<br />

Transportista 729,79<br />

Peó 710,12<br />

Personal de netetja 670,80<br />

PLUS <strong>CONVENI</strong>: Els treballadors l'elaboració de pa, exclosos<br />

Els aprenents, percebran per cada dia treballat, la Quantitat de 3,19


ANEX II<br />

PLUS ACTIVITAT<br />

TAULES SALARIALS D'EMPRESES <strong>DE</strong> RENDIMENT, QUE REGIXEN <strong>DE</strong>S <strong>DE</strong>L 01.01.2005<br />

(Taula definitiva d'acord amb el que disposa l'art. 31 del text del conveni)<br />

CATEGORIES SENSE BIENNI 1 BIENNI 2 BIENNIS 1 QUINQ. 2 QUINQ. 3 QUINQ. 4 QINQ.<br />

TECNICS MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL<br />

Cap de Fabricació 96,32<br />

99,80<br />

103,28<br />

110,24<br />

117,20<br />

124,15<br />

131,12<br />

Cap de Taller 94,58<br />

98,06<br />

101,55<br />

108,52<br />

115,49<br />

122,47<br />

129,44<br />

OBRERS<br />

Mestre encargat 109,46<br />

113,42<br />

117,41<br />

DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI<br />

Oficial de Pala 3,61<br />

3,73<br />

3,86<br />

4,10<br />

4,36<br />

4,62<br />

4,88<br />

Oficial de Primera 3,49<br />

3,62<br />

3,73<br />

3,98<br />

4,22<br />

4,47<br />

4,71<br />

Oficial de Segona 3,44<br />

3,54<br />

3,68<br />

3,92<br />

4,16<br />

4,39<br />

4,63<br />

Auxiliar 3,38<br />

3,48<br />

3,61<br />

3,84<br />

4,07<br />

4,30<br />

4,54<br />

Aprenent 1º any 2,63<br />

Aprenent 2º any 2,81<br />

Aprenent adelantat 3,18<br />

3,29<br />

3,41<br />

3,64<br />

3,85<br />

4,07<br />

4,29<br />

125,13<br />

132,86<br />

140,56<br />

148,30


CATEGORIES SENSE BIENNI 1 BIENNI 2 BIENNIS 1 QUINQ. 2 QUINQ. 3 QUINQ. 4 QINQ.<br />

TECNICS MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL<br />

Cap de Fabricació 52,47 74,81 97,14 141,81 186,48 204,92 249,58<br />

Cap de Taller 51,52 73,90 96,28 141,03 185,77 204,76 249,52<br />

ADMINISTRATIUS<br />

Cap d'Oficina i Contabilitat 52,47<br />

Oficial Administratiu 47,95<br />

Auxiliar d'Oficina 44,97<br />

OBRERS<br />

Mestre encargat 47,79<br />

74,81<br />

67,89<br />

63,33<br />

67,63<br />

97,14<br />

87,83<br />

81,68<br />

87,47<br />

141,81<br />

127,70<br />

118,40<br />

127,13<br />

186,48<br />

167,57<br />

155,11<br />

166,80<br />

204,92<br />

183,46<br />

169,34<br />

182,58<br />

249,58<br />

223,34<br />

206,04<br />

DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI DIARI<br />

Oficial de Pala 1,57 2,22 2,87<br />

4,18<br />

5,48<br />

6,00<br />

7,31<br />

Oficial de Primera 1,52 2,15 2,77<br />

4,02<br />

5,27<br />

5,76<br />

7,01<br />

Oficial de Segona 1,50 2,12 2,73<br />

3,96<br />

5,19<br />

5,67<br />

6,89<br />

Auxiliar 1,47 2,07 2,66<br />

3,86<br />

5,05<br />

5,51<br />

6,71<br />

Aprenent 1º any 1,15<br />

Aprenent 2º any 1,23<br />

Aprenent adelantat 1,39 1,95 2,52<br />

3,65<br />

4,78<br />

5,22<br />

6,35<br />

SERVICIS COMPLEMENTARIS MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL<br />

Venedor 43,82 61,32 78,82 113,81 148,81 161,89 196,89<br />

Auxiliar de vendes 42,23 59,19 76,16 110,09 144,03 156,85 190,78<br />

Transportista 45,92 64,52 83,12 120,32 157,51 171,75 208,95<br />

Peó 44,69 62,61 80,53 116,37 152,22 165,72 201,57<br />

Personal de netetja 42,22 58,23 74,26 106,30 138,33 149,27 181,31<br />

222,24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!