Secundaria - Estany d'Ivars i Vila-sana

estanyivarsvilasana.cat

Secundaria - Estany d'Ivars i Vila-sana

Alumne:

Escola:

LA DESCOBERTA DE L’ESTANY

D’IVARS I VILA-SANA

FITXES DE CAMP

Secundària

Promou i edita Amb el suport

Realització: LA LLENA AMBIENTAL

Revisió i correcció: CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL PLA D’URGELL


La descoberta de l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Secundària FITXA 1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA

L’estany d’Ivars i Vila-sana es troba al

bell mig de la plana d’Urgell, entre les

poblacions d’Ivars d’Urgell, Vallverd i

Vila-sana, totes elles de la comarca del

Pla d’Urgell

- Enumera les principals poblacions per on has passat per accedir a l’estany?

- Quin és l’ús del sòl més important en superfície de la comarca del Pla d’Urgell:

l’agrícola, el forestal o l’urbà?

1


La descoberta de l’estany d’Ivars i Vila-sana. Secundària FITXA 2. PLÀNOL GENERAL

Delimita sobre l’ortofotomapa de la zona de l’estany de l’any 2004 (abans de la seva recuperació): la

superfície inundada, la zona de canyissar de depuració, les illes més grans i el camí principal de visita.

Els dos punts indiquen la situació dels aparcaments i zones d’arribada

2


La descoberta de l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Secundària

FITXA 3. CARACTERÍSTIQUES I EVOLUCIÓ HISTÒRICA

1. Quins eren els principals recursos naturals que s’aprofitaven de l’antic estany?

2. Quants anys fa que van assecar l’antic estany i per què?

.

3. Tan l’antic estany com l’actual tenen la mateixa superfície. Quina és la

superfície en Ha i la seva equivalència en m2?

4. A través de la barra de mesura comprova quin és el nivell d’inundació actual

de l’estany respecte al màxim? El travesser superior indica la cota màxima i la

distància entre travessers és de 25 cm.

3


La descoberta de l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Cicle mitjà i superior

FITXA 4. FLORA I VEGETACIÓ

A) Assenyala les espècies vegetals que vegis durant la visita (les

observaràs en viu o en els plafons) i indica el lloc on creixen ( posant

el número que correspongui):

1. A l’aigua, surant o arrelada en terreny majoritàriament inundat

2. A la riba de l’estany en terreny habitualment humit

3. Allunyat de l’aigua en terreny habitualment sec

4. En un conreu o marge

Àlber Alfals

Lloc d’observació: _____ Lloc d’observació: _____

Ametller Llenties d’aigua

Lloc d’observació _____ Lloc d’observació _____

4


La descoberta de l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Cicle mitjà i superior

FITXA 4. FLORA I VEGETACIÓ

Balca Panís Blat

Lloc d’observació: ____ Lloc d’observació: ____ Lloc d’observació: ___

Canyís Jonc boval Lliri d’aigua

Lloc d’observació: __ Lloc d’observació: ___ Lloc d’observació: _

Alzina carrasca Freixe

Lloc d’observació ____ Lloc d’observació __

5


La descoberta de l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Secundària

FITXA 5. FAUNA

B) Identifica 5 espècies vegetals durant la visita: dibuixa les seves principals

característiques (dibuix general, detall de la fulla, flor i fruit –si s’observen-), digues

el nom i descriu el lloc on l’has observat. Pots consultar en una guia o als plafons

d’informació el nom científic :

Dibuix general Dibuix d’un

detall

Nom

comú

Nom

científic

Lloc

d’observació

6


La descoberta de l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Secundària

FITXA 5. FAUNA

A). Identifica 5 espècies de fauna durant la visita. Digues en cada cas com l’has

identificat (visualment, pel cant o rastre), el seu nom comú, el seu nom científic

(pots ajudar-te d’una guia i/o dels plafons d’informació), el grup a que pertany

(invertebrats, peixos, amfibis, rèptils, ocells o mamífers) i el lloc d’observació

Espècie

Nom comú

Espècie

Nom científic

Com l’has

identificat?

Grup Lloc d’observació

B) L’anellament científic d’ocells permet conèixer la biologia d’algunes espècies.

A l’estany per exemple, es va capturar amb xarxa especial una boscarla de

canyar que havia estat anellada 17 dies abans a Holanda, a uns 1300 km de

distància. Calcula els kilòmetres diaris que va realitzar aquest ocell d’uns 12 gr de

pes?

7


La descoberta de l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Secundària

FITXA 5. FAUNA

C) De les següents espècies d’animals assenyala les que observis durant la visita,

digues el lloc on l’has observat i alguna característica adaptativa (que li permeti

el desplaçament, la captura del menjar, etc)

Ànec collverd

Granota verda

Serp verda

Camesllargues

Porc senglar (o rastre)

Carpa

Sabater

Vist Escol

-tat

Petja

-da

Plafó Característica

8


La descoberta de l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Secundària

Espècie:

Espècie:

Arpella

Bernat pescaire

Gavina riallera

Fotja

Corb marí gros

Libèl lula

Vist Escol

-tat

Petja

-da

FITXA 5. FAUNA

Plafó Característica

9


La descoberta de l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Secundària

FITXA 6. ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Un espai natural protegit és un lloc caracteritzat per acollir espècies de flora i

fauna interessants, en llibertat i en quantitats relativament elevades. L’estany

d’Ivars i Vila-sana és un espai natural protegit.

1. Digues el nom d’altres tres espais naturals protegits, que com l’estany es

considerin una zona humida?

2. Per què és un problema la introducció d’espècies animals exòtiques i

al lòctones en espais naturals?

3. La navegació amb barca, de motor o sense, és compatible amb la

conservació dels valors naturals de l’estany? Per què?

4. Després de conèixer i observar aquest espai natural, què és el que més t’ha

agradat i què hi trobes a falta?

10

More magazines by this user
Similar magazines