30.04.2013 Views

SOBRECUBIERTA REPERTORIO.fh9 - Conselleria de Sanitat ...

SOBRECUBIERTA REPERTORIO.fh9 - Conselleria de Sanitat ...

SOBRECUBIERTA REPERTORIO.fh9 - Conselleria de Sanitat ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Repertori Legislatiu

de la Conselleria de Sanitat

Selecció de normativa

2002

Repertorio Legislativo

de la Conselleria de Sanidad

Selección de normativa


Repertori legislatiu

de la Conselleria de Sanitat, 2002

Selecció de normativa

Repertorio legislativo

de la Conselleria de Sanidad, 2002

Selección de normativa


Repertori legislatiu

de la Conselleria de Sanitat, 2002

Selecció de normativa

Repertorio legislativo

de la Conselleria de Sanidad, 2002

Selección de normativa

2003


Sèrie Legislació. Núm. 11

Serie Legislación. Núm. 11

Edita: Generalitat Valenciana.

Conselleria de Sanitat

© de la presente edición: Generalitat Valenciana, 2003

Selección realizada por el Área Jurídica de la Secretaría General

y el Gabinete de Relaciones Institucionales de la Conselleria de

Sanidad

1ª Edición: mayo, 2003

ISBN: 84-482-3424-3

Depósito legal: V-1840-2003

Imprime: Textos i Imatges, S.A.


Presentació

El present volum recull, igual com va

ocórrer en l'edició precedent, una àmplia

selecció de la normativa sanitària valenciana

promulgada durant l'any 2002.

Esta publicació respon al nostre convenciment

que la divulgació de l'ordenament

jurídic sanitari contribuïx a acostar

a l'opinió pública l'organització de la

sanitat i, sobretot, la seua labor preventiva

i assistencial.

Per la seua pròpia naturalesa i per la

diversitat dels textos legislatius vigents

en què es reflectix la regulació de la

sanitat, l'accés no hi ha sigut mai una

tasca senzilla, per això la Conselleria de

Sanitat va decidir iniciar en l'any 2001

una recopilació periòdica de totes les

normes que regulen la funció assistencial

i el treball diari en els centres de xarxa

sanitària pública.

Estes disposicions han sigut el fruit de

la intensa activitat política desplegada

per la Generalitat Valenciana en l'àmbit

de l'atenció mèdica, la prestació farmacèutica,

l'organització dels recursos, la

prevenció de la malaltia i la promoció de

la salut.

-5-

Presentación

El presente volumen comprende, al

igual que ocurrió con la edición precedente,

una amplia selección de normativa

sanitaria valenciana promulgada durante

el año 2002.

Su publicación responde a nuestro convencimiento

de que la divulgación del

ordenamiento jurídico sanitario contribuye

a acercar a la opinión pública, la organización

de la sanidad y sobretodo su

labor preventiva y asistencial.

Por su propia naturaleza y por la diversidad

de los textos legislativos vigentes

en los que se refleja la regulación de la

sanidad, el acceso a la misma no ha sido

nunca una tarea sencilla; de ahí que la

Conselleria de Sanidad decidiese iniciar

en el año 2001 una recopilación periódica

de todas aquellas normas que regulan

la función asistencial y el quehacer diario

en los centros de la red sanitaria pública.

Estas disposiciones han sido fruto de la

intensa actividad política desplegada por

la Generalitat Valenciana en el ámbito de

la atención médica, la prestación farmacéutica,

de la organización de los recursos,

de la prevención de la enfermedad y

de la promoción de la salud.


L'edició incorpora un CD-ROM que

recull tot el contingut de l'obra, per tal de

facilitar la localització ràpida de la informació.

Amb això es dota esta obra d'una

important ferramenta en consonància

amb l'auge que la tecnologia informàtica

està adquirint en tota la nostra societat.

Estic segur que esta obra serà de gran

utilitat per a tots els col·lectius que despleguen

la seua activitat en l'àmbit sanitari

i necessiten, en la seua labor quotidiana,

un compendi pràctic de normativa

sanitària valenciana.

Serafín Castellano Gómez

Conseller de Sanitat

-6-

La edición incorpora un CD-ROM que

recoge todo el contenido de la obra, con

lo que se posibilita la rápida localización

de la información. Con ello se dota a esta

obra de una importante herramienta en

consonancia con el auge que la tecnología

informática está adquiriendo en toda

nuestra sociedad.

Estoy seguro que esta obra va a ser de

gran utilidad para todos aquellos colectivos

que desarrollan su actividad en el

ámbito sanitario y necesitan, en su labor

cotidiana, de un compendio práctico de

normativa sanitaria valenciana.

Serafín Castellano Gómez

Conseller de Sanitat


Pròleg

La Conselleria de Sanitat ha volgut, en

esta segona edició del seu corpus legislatiu,

ser fidel a l'esperit que inspirà l'edició

del 2001: convertir-la en una ferramenta

de treball que oferira una informació,

rigorosa, actualitzada i de qualitat,

a tot aquell que s'aproximara a l'estudi

d'esta disciplina.

El Repertori Legislatiu de la Conselleria

de Sanitat 2002 transcriu de forma

completa, no sols les normes amb rang

formal de Llei i Decret, sinó també un

bon nombre de disposicions administratives

de caràcter general que s'han considerat

d'interés o utilitat per als seus destinataris.

En esta nova edició, a més de bolcar el

seu contingut en suport digital, hem procurat

millorar la seua estructura organitzativa

i tot això a fi de facilitar d'una

banda una consulta més àgil de les matèries

tractades i per un altra el tractament

documental d'estes.

Estic segur que este nou esforç divulgatiu

que hem realitzat rebrà el premi de

l'acceptació per part de tots aquells, que

per la seua activitat professional o pels

seus estudis, necessiten mantindre al dia

-7-

Prólogo

La Conselleria de Sanidad ha querido,

en esta segunda edición de su corpus

legislativo, ser fiel al espíritu que inspiró

la edición del 2001: convertirla en una

herramienta de trabajo que ofreciese una

información, rigurosa, actualizada y de

calidad, a todo aquel que se aproximase al

estudio de esta disciplina.

El Repertorio Legislativo de la Conselleria

de Sanidad 2002 transcribe de

forma completa, no solo las normas con

rango formal de Ley y Decreto, sino también

un buen número de disposiciones

administrativas de carácter general que se

han considerado de interés o utilidad para

sus destinatarios.

En esta nueva edición además de volcar

su contenido en soporte digital, hemos

procurado mejorar su estructura organizativa

y todo ello con el fin de facilitar por

un lado una consulta más ágil de las

materias tratadas y por otro el tratamiento

documental de las mismas.

Estoy seguro que este nuevo esfuerzo

divulgativo que hemos realizado recibirá

el premio de la aceptación por parte de

todos aquellos, que por su actividad profesional

o por sus estudios, necesitan


el seu coneixement sobre l'estructura

organitzativa, assistencial i preventiva de

la sanitat valenciana.

Roberto J. Roig Oltra

Secretari general de la Conselleria

de Sanitat

-8-

mantener al día su conocimiento sobre la

estructura organizativa, asistencial y preventiva

de la sanidad valenciana.

Roberto J. Roig Oltra

Secretario General de la Conselleria

de Sanidad


Índex

Índice


ÍNDEX GENERAL ÍNDICE GENERAL

DECRETS

I. Disposicions generals

DECRET 2/2002, de 8 de gener, del

Govern Valencià, pel qual es creen els

Serveis d’Atenció i Informació al

Pacient (SAIP). [DOGV núm. 4.167, de

14.01.2002]

DECRET 14/2002, de 8 de febrer, del

Govern Valencià, pel qual s’acorda la

constitució de la societat mercantil Institut

per a l’Acreditació i Avaluació de les

Pràctiques Sanitàries, SA. [DOGV núm.

4.191, de 15.02.2002]

DECRET 27/2002, de 26 de febrer, del

Govern Valencià, que aprova l’aplicació

i el desplegament en l’àmbit de la

Comunitat Valenciana de la Llei

16/2001, de 21 de novembre, que estableix

un procés extraordinari de consolidació

i provisió de places de personal

estatutari en les institucions sanitàries de

la Seguretat Social dels serveis de salut

dels Sistema Nacional de Salut. [DOGV

núm. 4.200, de 28.02.2002]

DECRET 28/2002, de 26 de febrer, del

Govern Valencià, pel qual s’aprova l’acord

de la Comissió Mixta de l’Ajuntament

d’Ibi–Generalitat Valenciana, pel

qual es transfereix el Servei de Planificació

Familiar de l’ajuntament a la Generalitat

Valenciana, i se’n traspassen els

mitjans personals i materials. [DOGV

núm 4.202, de 04.03.2002]

89

93

108

112

-11-

DECRETOS

I. Disposiciones generales

DECRETO 2/2002, de 8 de enero, del

Gobierno Valenciano, por el que se crean

los Servicios de Atención e Información

al Paciente (SAIP). [DOGV núm. 4.167,

de 14.01.2002]

DECRETO 14/2002, de 8 de febrero, del

Gobierno Valenciano, por el que se

acuerda la constitución de la sociedad

mercantil Instituto para la Acreditación y

Evaluación de las Prácticas Sanitarias,

SA. [DOGV núm. 4.191, de 15.02.2002]

DECRETO 27/2002, de 26 de febrero,

del Gobierno Valenciano, por el que se

aprueba la aplicación y desarrollo en el

ámbito de la Comunidad Valenciana de

la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por

la que se establece un proceso extraordinario

de consolidación y provisión de

plazas de personal estatutario en las Instituciones

Sanitarias de la Seguridad

Social de los Servicios de Salud del Sistema

Nacional de Salud. [DOGV núm.

4.200, de 28.02.2002]

DECRETO 28/2002, de 26 de febrero,

del Gobierno Valenciano, por el que se

aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta

del Ayuntamiento de Ibi–Generalitat

Valenciana, por el que se transfiere el

Servicio de Planificación Familiar de

dicho ayuntamiento a la Generalitat

Valenciana, y se traspasan los correspondientes

medios personales y materiales.

[DOGV núm 4.202, de 04.03.2002]

89

93

108

112


DECRET 41/2002, de 5 de març, del

Govern Valencià, pel qual es regula el

procediment d’autorització administrativa

i funcionament dels establiments

d’òptica de la Comunitat Valenciana.

[DOGV núm. 4.205, de 07.03.2002]

DECRET 83/2002, de 23 de maig, del

Govern Valencià, que establix les normes

que regixen la pràctica del tatuatge, la

micropigmentació, el pírcing o altres tècniques

similars, i també els requisits per a

l’autorització i funcionament dels establiments

on es practiquen estes tècniques.

[DOGV núm. 4.259, de 29.05.2002]

DECRET 147/2002, de 10 de setembre

de 2002, del Govern Valencià, pel qual

s’aprova la creació del Sistema d’Hemovigilància

de la Comunitat Valenciana.

[DOGV núm. 4.336, de 16.07.2002]

DECRET 148/2002, de 10 de setembre,

del Govern Valencià, pel qual es crea la

categoria de Metge d’Urgència Hospitalària

en l’àmbit de les institucions sanitàries

de la Conselleria de Sanitat. [DOGV

núm. 4.336, de 16.07.2002]

DECRET 149/2002, de 10 de setembre,

del Govern Valencià, pel qual es creen

les categories de metge, ATS/DUI, conductor

portalliteres del Servici d’Ajuda

Mèdica Urgent (SAMU) i locutor dels

Centres d’Informació i Coordinació d’Emergències

(CICU). [DOGV núm.

4.336, de 16.07.2002]

DECRET 164/2002, de 24 de setembre,

del Govern Valencià, que regula la composició

i el funcionament de la Comissió

Mixta de Salut Escolar. [DOGV núm.

4.350, de 04.10.2002]

DECRET 201/2002, de 10 de desembre,

del Consell de la Generalitat, pel qual

s’establixen mesures especials davant de

l’aparició de brots comunitaris de legionel·losi

d’origen ambiental. [DOGV

núm. 4.399, de 16.12.2002]

121

135

144

147

151

160

166

-12-

DECRETO 41/2002, de 5 de marzo, del

Gobierno Valenciano, por el que se regula

el procedimiento de autorización

administrativa y funcionamiento de los

establecimientos de óptica de la Comunidad

Valenciana. [DOGV núm. 4.205, de

07.03.2002]

DECRETO 83/2002, de 23 de mayo, del

Gobierno Valenciano, por el que se establecen

las normas que rigen la práctica

del tatuaje, la micropigmentación, el

piercing u otras técnicas similares, así

como los requisitos para la autorización

y funcionamiento de los establecimientos

donde se practican estas técnicas.

[DOGV núm. 4.259, de 29.05.2002]

DECRETO 147/2002, de 10 de septiembre,

del Gobierno Valenciano, por el que

se aprueba la creación del Sistema de

Hemovigilancia de la Comunidad Valenciana.[DOGV

núm. 4.336, de 16.07.2002]

DECRETO 148/2002, de 10 de septiembre,

del Gobierno Valenciano, por el que

se crea la categoría de Médico de Urgencia

Hospitalaria en el ámbito de las Instituciones

Sanitarias de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.336, de

16.07.2002]

DECRETO 149/2002, de 10 de septiembre,

del Gobierno Valenciano, por el que

se crean las categorías de médico,

ats/due, conductor-camillero del Servicio

de Ayuda Médica Urgente (samu) y locutor

de los Centros de Información y

Coordinación de Urgencias (CICU).

[DOGV núm. 4.336, de 16.07.2002]

DECRETO 164/2002, de 24 de septiembre,

del Gobierno Valenciano, por el que

se regula la composición y funcionamiento

de la Comisión Mixta de Salud Escolar.

[DOGV núm. 4.350, de 04.10.2002]

DECRETO 201/2002, de 10 de diciembre,

del Consell de la Generalitat, por el

que se establecen medidas especiales

ante la aparición de brotes comunitarios

de legionelosis de origen ambiental.

[DOGV núm. 4.399, de 16.12.2002]

121

135

144

147

151

160

166


ORDES

I. Disposicions generals

ORDRE de 19 de desembre de 2001, de

la Conselleria de Sanitat, per la qual

estableix l’obligació d’incloure el número

d’identificació del Sistema d’Informació

Poblacional (SIP) en tots els

documents normalitzats per a l’atenció a

pacients i en els fitxers informatitzats de

la Conselleria de Sanitat, i determina la

data de l’entrada en vigor de la targeta

sanitària com a únic document vàlid per

al reconeixement de l’assistència sanitària

en el nostre àmbit per als ciutadans

valencians. [DOGV núm. 4.187, de

11.02.2002]

ORDRE de 24 de gener de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual crea la

Comissió de Valoració del Dany Corporal.

[DOGV núm. 4.183, de 05.02.2002]

ORDRE de 27 de febrer de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, que estableix

l’informe de salut de l’escolar con a

document sanitari d’utilització obligatòria

per a l’accés a un centre escolar o per

a l’inici d’una etapa educativa. [DOGV

núm. 4.218, de 27.03.2002]

ORDRE de 4 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual crea

fitxers informatitzats. [DOGV núm.

4.234, de 23.04.2002]

ORDRE de 6 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual s’estableixen

les condicions de finançament,

per als pacients amb tuberculosi, de les

especialitats amb els principis actius

rifabutina, rifampicina, isoniazida, pirazinamida

i etambutol. [DOGV núm.

4.212, de 18.03.2002]

ORDE de 15 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual desplega

el Decret 187/2001, de 27 de novembre,

que regula l’establiment, el trasllat i la

transmissió de les oficines de farmàcia,

179

187

189

193

196

199

-13-

ORDENES

I. Disposiciones generales

ORDEN de 19 de diciembre del 2001,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se establece la obligatoriedad de incluir

el número de identificación del Sistema

de Información Poblacional (SIP), en

todos los documentos normalizados para

la atención a pacientes y ficheros informatizados

de la Conselleria de Sanidad

y se determina la fecha de entrada en

vigor de la tarjeta sanitaria como único

documento válido para el reconocimiento

de la asistencia sanitaria en nuestro

ámbito para los ciudadanos valencianos.

[DOGV núm. 4.187, de 11.02.2002]

ORDEN de 24 de enero de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

crea la Comisión de Valoración del

Daño Corporal. [DOGV núm. 4.183, de

05.02.2002]

ORDEN de 27 de febrero de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

establece el Informe de Salud del Escolar

como documento sanitario de utilización

obligatoria para el acceso a un centro

escolar o para el inicio de etapa educativa.

[DOGV núm. 4.218, de 27.03.2002

ORDEN de 4 de marzo de 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se crean

ficheros informatizados. [DOGV núm.

4.234, de 23.04.2002]

ORDEN de 6 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

establecen las condiciones de financiación,

para los pacientes con tuberculosis,

de las especialidades con los principios

activos: rifabutina, rifampicina, isoniazida,

pirazinamida y etambutol. [DOGV

núm. 4.212, de 18.03.2002]

ORDEN de 15 de abril de 2002 de la

Conselleria de Sanidad mediante la que

se desarrolla el Decreto 187/2001, de 27

de noviembre, por el que se regula el

establecimiento, traslado y transmisio-

179

187

189

193

196

199


pel que fa a l’establiment, el trasllat i el

tancament de les oficines de farmàcia.

[DOGV núm. 4.267, de 10.06.2002]

ORDE de 16 d’abril de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual es crea el sistema

d’informació farmacèutic Gaia:

Gestor integral de la Prestació Farmacèutica

de la Conselleria de Sanitat, se

n’establixen els òrgans de direcció, el

manteniment de les bases de dades, els

comités de suport i els procediments de

control de qualitat. [DOGV núm. 4.265,

de 06.06.2002]

ORDE de 22 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual desplega

el Decret 187/2001, de 27 de novembre,

del Govern Valencià, que regula l’establiment,

el trasllat i la transmissió de les

oficines de farmàcia, pel que fa a les

transmissions, regències i reserva de

titularitat de les oficines de farmàcia de

la Comunitat Valenciana. [DOGV núm.

4.265, de 06.06.2002]

ORDE de 26 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual regula el

transport sanitari no concertat d’usuaris i

dietes d’hostalatge i manutenció en

l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

[DOGV núm. 4.272, de17.06.2002]

ORDE de 29 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual crea la

Comissió d’Avaluació del Pla d’Humanització

de l’Atenció Sanitària, adscrita

a ala Conselleria de Sanitat. [DOGV

núm. 4.262, de 03.06.2002]

ORDE de 29 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, que regula la indumentària

i els signes identificadors de

cada un dels estaments que presten atenció

directa als pacients en els centres

sanitaris dependents d’esta conselleria.

[DOGV núm. 4.262, de 03.06.2002]

209

233

241

249

250

-14-

nes de las oficinas de farmacia, en lo

referente al establecimiento, traslado y

cierre de las oficinas de farmacia.

[DOGV núm. 4.267, de 10.06.2002]

ORDEN de 16 de abril de 2002, del conseller

de Sanidad, por la que se crea el

sistema de información farmacéutico

Gaia: Gestor integral de la Prestación

Farmacéutica de la Conselleria de Sanidad,

se establecen los órganos de dirección

del sistema, mantenimiento de las

bases de datos, comités de apoyo y procedimientos

de control de calidad.

[DOGV núm. 4.265, de 06.06.2002]

ORDEN de 22 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

desarrolla el Decreto 187/2001, de 27 de

noviembre, del Gobierno Valenciano,

mediante el que se regula el establecimiento,

traslado y transmisión de las oficinas

de farmacia, en lo referente a las

transmisiones, regencias y reserva de

titularidad de las oficinas de farmacia de

la Comunidad Valenciana. [DOGV núm.

4.265, de 06.06.2002]

ORDEN de 26 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

regula el transporte no concertado de

usuarios y dietas de hospedaje y manutención

en el ámbito de la Comunidad

Valenciana. [DOGV núm. 4.272,

de17.06.2002]

ORDEN de 29 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

crea la Comisión de Evaluación del Plan

de Humanización de la Atención Sanitaria,

adscrita a la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.262, de 03.06.2002]

ORDEN de 29 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

regula la indumentaria y signos identificativos

de cada uno de los estamentos

que prestan atención directa a los pacientes

en los centros sanitarios dependientes

de esta conselleria. [DOGV núm. 4.262,

de 03.06.2002]

209

233

241

249

250


ORDE de 6 de maig de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual establix

les condicions i els requisits tècnics

d’instal·lació i funcionament de les consultes

i clíniques dentals. [DOGV núm.

4.257, de 27.05.2002]

ORDE de 24 de maig de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual establix les

quanties dels preus públics que percebrà

la Conselleria de Sanitat durant 2002.

[DOGV núm. 4.278, de 25.06.2002]

ORDE de 6 de juny de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual actualitza la

tramitació d’expedients sancionadors a

farmacèutics titulars d’oficines de farmàcia

segons el procediment establit pel

Reial Decret 1.410/1977, de 17 de juny,

d’acord amb les competències dels

òrgans actuals d’esta Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.290, de 11.07.2002]

ORDE de 10 de juny de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual crea els fitxers

informatitzats MASTIN i CASTORP.

[DOGV núm. 4.285, de 04.07.2002]

ORDE de 24 de juliol del 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual s’establix el

procediment per a la tramitació de suggeriments,

queixes i agraïments respecte

a l’atenció sanitària, en l’àmbit de competència

de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.311, de 09.08.2002]

ORDE d’1 d’agost de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, d’adaptació del règim

jurídic del personal laboral temporal de

les institucions sanitàries de la Generalitat

Valenciana dependents de la Conselleria

de Sanitat a la naturalesa estatutària

dels llocs de treball que ocupa. [DOGV

núm. 4.311, de 09.08.2002]

ORDE de 16 de setembre de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual crea la

Comissió d’Actualització del Mapa Far-

255

260

267

277

281

287

290

-15-

ORDEN de 6 de mayo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

establecen las condiciones y requisitos

técnicos de instalación y funcionamiento

de las consultas y clínicas dentales.

[DOGV núm. 4.257, de 27.05.2002]

ORDEN de 24 de mayo de 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se establecen

las cuantías de los precios públicos

a percibir por la Conselleria de Sanidad

durante 2002. [DOGV núm. 4.278,

de 25.06.2002]

ORDEN de 6 de junio de 2002, del conseller

de Sanidad, por la que se actualiza

la tramitación de expedientes sancionadores

a farmacéuticos titulares de oficinas

de farmacia, según el procedimiento

establecido en el Real Decreto

1.410/1977, de 17 de junio, de acuerdo

con las competencias de los actuales

órganos de esta Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.290, de 11.07.2002]

ORDEN de 10 de junio de 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se crean

ficheros informatizados: MASTIN y

CASTORP. [DOGV núm. 4.285, de

04.07.2002]

ORDEN de 24 de julio de 2002, del conseller

de Sanidad, por la que se establece

el procedimiento para la tramitación de

sugerencias, quejas y agradecimientos

respecto a la atención sanitaria, en el

ámbito de competencia de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.311, de

09.08.2002]

ORDEN de 1 de agosto de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, de adaptación

del Régimen Jurídico del Personal Laboral

Temporal de las Instituciones Sanitarias

de la Generalitat Valenciana dependientes

de la Conselleria de Sanidad a la

naturaleza estatutaria de los puestos de

trabajo que ocupa. [DOGV núm. 4.311,

de 09.08.2002]

ORDEN de 16 de septiembre de 2002,

del conseller de Sanidad, mediante la

que se crea la Comisión de Actualiza-

255

260

267

277

281

287

290


macèutic de la Comunitat Valenciana.

[DOGV núm. 4.352, de 08.10.2002]

ORDE de 21 d’octubre de 2002, del conseller

de Sanitat, que regula el procediment

d’homologació dels cursos de formació

higiènica sanitària destinats als

professionals de l’atenció i estètica corporal.

[DOGV núm. 4.387, de

27.11.2002]

ORDE de 18 de novembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, que regula el contingut

bàsic dels cursos de formació

higiènica sanitària dirigits a professionals

de l’atenció i l’estètica corporal.

[DOGV núm. 4.384, de 22.11.2002]

ORDE de 25 de novembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual es

regula el procediment d’autorització de

les instal·lacions sanitàries de prevenció

de riscos laborals. [DOGV núm. 4.391,

de 03.12.2002]

ORDE de 27 de novembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, que regula el contingut

bàsic dels cursos de formació

higiènica sanitària dirigits a professionals

de l’atenció i l’estètica corporal.

[DOGV núm. 4.389, de 27.11.2002]

II. Autoritats i personal

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cardiologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.216, de

25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

293

294

298

303

307

330

-16-

ción del Mapa Farmacéutico de la

Comunidad Valenciana. [DOGV núm.

4.352, de 08.10.2002

ORDEN de 21 de octubre de 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se regula

el procedimiento de homologación de los

cursos de formación higiénico sanitaria

destinados a los profesionales del cuidado

y estética corporal [DOGV núm.

4.387, de 27.11.2002]

ORDEN de 18 de noviembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

regula el contenido básico de los cursos

de formación higiénico-sanitaria, dirigido

a profesionales del cuidado y estética

corporal. [DOGV núm. 4.384, de

22.11.2002]

ORDEN de 25 de noviembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

regula el procedimiento de autorización

de las instalaciones sanitarias de prevención

de riesgos laborales. [DOGV núm.

4.391, de 03.12.2002]

ORDEN de 27 de noviembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

regula el contenido básico de los cursos

de formación higiénico-sanitaria, dirigido

a profesionales del cuidado y estética

corporal. [DOGV núm. 4.389, de

27.11.2002]

II. Autoridades y personal

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Cardiología en las instituciones

sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se convoca

proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y provisión

de plazas de facultativo especialista

293

294

298

303

307

330


d’àrea d’Anatomia Patològica en les institucions

sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cirurgia Plàstica i

Reparadora en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cirurgia Toràcica en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.216,

de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Dermatologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.216, de

25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Endocrinologia i Nutrició en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Al·lergologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

332

333

334

335

337

-17-

de área de Anatomía Patológica en las

instituciones sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Cirugía Plástica y

Reparadora en las instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.216, de

25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Cirugía Torácica en

las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Dermatología en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Endocrinología y

Nutrición en las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Alergología en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

332

333

334

335

337


de Sanitat. [DOGV núm. 4.216, de

25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Anàlisis Clíniques en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat [DOGV núm. 4.216,

de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Anestesiologia i Reanimació en

les institucions sanitàries dependents de

la Conselleria de Sanitat [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Angiologia i Cirurgia Vascular

en les institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat [DOGV

núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Bioquímica Clínica en les institucions

sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cirurgia Cardiovascular en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

338

339

341

342

343

-18-

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Análisis Clínicos en

las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad [DOGV

núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Anestesiología/Reanimación

en las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Angiología y Cirugía

Vascular en las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de Área de Bioquímica Clínica

en las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Cirugía Cardiovascular

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

338

339

341

342

343


ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cirurgia General i de

l’Aparell Digestiu en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat [DOGV núm. 4.216, de

25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cirurgia Maxil·lofacial en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cirurgia Pediàtrica en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat [DOGV núm. 4.216,

de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Nefrologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat [DOGV núm. 4.217,

de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Medicina Digestiva en les institucions

sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual con-

344

346

347

348

349

350

-19-

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Cirugía General y del

Aparato Digestivo en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad [DOGV núm. 4.216, de

25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Cirugía Maxilofacial

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Cirugía Pediátrica en

las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad [DOGV

núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de Área de Nefrología en las instituciones

sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Medicina Digestiva

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

344

346

347

348

349

350


voca un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Farmàcia Hospitalària en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Geriatria en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Medicina Intensiva en les institucions

sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Medicina Interna en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Hematologia i Hemoteràpia en

les institucions sanitàries dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

353

354

355

356

357

-20-

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Farmacia Hospitalaria

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Geriatría en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Medicina Intensiva

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Medicina Interna en

las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se convoca

proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y provisión

de plazas de facultativo especialista

de Área de Hematología y Hemoterapia

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo espe-

353

354

355

356

357


d’àrea de Medicina Nuclear en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.217,

de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Medicina Preventiva i

Salut Pública en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Microbiologia i Parasitologia

en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Neurocirurgia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu

especialista d’àrea de Neurofisiologia

Clínica en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Neurologia en les institucions

359

360

361

362

364

-21-

cialista de área de Medicina Nuclear en

las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Medicina Preventiva y

Salud Pública en las instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Microbiología y Parasitología

en las instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Neurocirugía en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Neurofisiología Clínica

en las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Neurología en las

359

360

361

362

364


sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Obstetrícia i Ginecologia en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Pneumologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Pediatria en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Radiodiagnòstic en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Rehabilitació en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

365

366

367

368

370

-22-

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Obstetricia-Ginecología

en las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Neumología en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad.[DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Pediatría en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se convoca

proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y provisión

de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Radiodiagnóstico en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Rehabilitación en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

365

366

367

368

370


ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Urologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Psiquiatria en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.219, de 02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Oftalmologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Reumatologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual con-

371

372

373

374

376

377

-23-

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de Área de Urología en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Psiquiatría en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Traumatología y

Cirugía Ortopédica en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Oftalmología en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Reumatología en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

371

372

373

374

376

377


voca un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Radiofísica Hospitalària en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Oncologia Mèdica en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219,

de 02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002 de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Oncologia Radioterapèutica en

les institucions sanitàries dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Otorinolaringologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219,

de 02.04.2002]

ORDRE de 12 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de metges de família d’equips

d’Atenció Primària dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDRE de 12 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de pediatres d’equips

d’Atenció Primària dependents de la

378

379

381

382

383

-24-

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Radiofísica Hospitalaria

en las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Oncología Médica en

las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Oncología Radioterápica

en las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se convoca

proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y provisión

de plazas de facultativo especialista

de Área de Otorrinolaringología en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 12 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médicos de Familia

de Equipos de Atención Primaria

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 12 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Pediatras de Equipos

de Atención Primaria dependientes

378

379

381

382

383


Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDRE de 14 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’higienistes dentals en

les institucions sanitàries dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.224, de 09.04.2002]

ORDRE de 14 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de tècnic especialista de

laboratori en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.224, de 09.04.2002]

ORDRE de 15 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de tècnic especialista en

anatomia patològica en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.224, de

09.04.2002]

ORDRE de 15 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de tècnic especialista en

radiodiagnòstic en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.224, de

09.04.2002]

ORDRE de 15 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de tècnic especialista en

radioteràpia en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.224, de 09.04.2002]

384

385

386

388

389

-25-

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 14 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Higienistas Dentales

en las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.224, de

09.04.2002]

ORDEN de 14 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Técnico Especialista

de Laboratorio en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.224, de

09.04.2002]

ORDEN de 15 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Técnico Especialista

en Anatomía Patológica en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.224, de 09.04.2002]

ORDEN de 15 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Técnico Especialista

en Radiodiagnóstico en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.224, de 09.04.2002]

ORDEN de 15 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Técnico Especialista

en Radioterapia en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.224, de

09.04.2002]

384

385

386

388

389


ORDRE de 20 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de tècnic de manteniment

en les institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat. [DOGV

núm. 4.224, de 09.04.2002]

ORDRE de 20 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’administratiu de la funció

administrativa en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.224, de

09.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’ATS/DUI en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.225, de

10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de comares en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.225, de

10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de fisioterapeuta en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.225, de 10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’enginyer tècnic en les

institucions sanitàries dependents de la

390

391

392

393

394

395

-26-

ORDEN de 20 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Técnico de Mantenimiento

de las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.224, de 09.04.2002]

ORDEN de 20 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Administrativos

de la Función Administrativa de las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.224, de 09.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de ATS/DUE en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.225, de 10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Matronas en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.225, de 10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de fisioterapeuta en

las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.225, de 10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se convoca

proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y provisión

de plazas de Ingeniero Técnico en

las Instituciones Sanitarias dependientes

390

391

392

393

394

395


Conselleria de Sanitat.[DOGV núm.

4.225, de 10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’assistent/treballador

social en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.225, de 10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de Gestió de la Funció

Administrativa en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.225, de

10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de governant/a en les institucions

sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.225, de 10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’auxiliars administratius

de la funció administrativa en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.225, de

10.04.2002]

ORDE de 27 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’auxiliar d’infermeria

en les institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat. [DOGV

núm. 4.238, de 29.04.2002]

396

397

398

399

400

-27-

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.225, de 10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Asistente/Trabajador

Social en las instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.225, de

10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Gestión de la

Función Administrativa en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.225,

de 10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Gobernante/a de

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.225, de 10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de auxiliares administrativos

de la función administrativa

de las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.225, de 10.04.2002]

ORDEN de 27 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Auxiliares de

Enfermería en las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

396

397

398

399

400


ORDE de 27 de març de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca un

procés extraordinari de consolidació d’ocupació

per a la selecció i provisió de

places de metges de documentació clínica

i admissió d’institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.238, de 29.04.2002]

ORDE de 27 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de zeladors en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDE de 27 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de tècnic de la funció

administrativa d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.238, de 29.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de psicòlegs d’institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, per la qual

convoca un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i

provisió de places de psicòlegs de conductes

addictives d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, per la qual

convoca un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i

provisió de places de farmacèutics d’àrea

de salut dependents de la Conselleria

401

402

403

404

405

406

-28-

ORDEN de 27 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médicos de

Documentación Clínica y Admisión de

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.238, de 29.04.2002]

ORDEN de 27 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Celadores en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.238, de 29.04.2002]

ORDEN de 27 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Técnico de la

Función Administrativa de Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Psicólogos de Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.238, de 29.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de psicólogos de

Conductas Adictivas de Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Farmacéuticos de

401

402

403

404

405

406


de Sanitat. [DOGV nçum. 4.238, de

29.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca un

procés extraordinari de consolidació d’ocupació

per a la selecció i provisió de

places de metges de conductes addictives

d’institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV num.

4.239, de 30.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió de

places de metges d’unitat de prevenció

del càncer de mama d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV num. 4.239, de

30.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió de

places de metges d’unitats de curta estada

d’institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat. [DOGV

num. 4.239, de 30.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió de

places de metges d’unitat d’hospitalització

a domicili d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.239, de 30.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió de

places de metges d’equip mòbil d’institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.239,

de 30.04.2002]

407

409

410

411

412

-29-

Área de Salud dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV nçum. 4.238,

de 29.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médico de Conductas

Adictivas de Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV num. 4.239, de

30.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médico de Unidad

de Prevención del Cáncer de Mama

de Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

num. 4.239, de 30.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médico de Unidades

de Corta Estancia de Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV num. 4.239, de

30.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médico de Unidad

de Hospitalización a Domicilio de

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.239, de 30.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médico de Equipo

Móvil de Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.239, de 30.04.2002]

407

409

410

411

412


ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió de

places d’odontòlegs d’equips d’Atenció

Primària dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.239, de

30.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió de

places de metges de centres de planificació

familiar d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.239, de 30.04.2002]

ORDE d’11 de juny de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual es convoca

concurs oposició per a la provisió de

vacants d’analista d’aplicacions, funcionaris

del grup A d’administració especial

d’institucions sanitàries de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.279, de

26.06.2002]

ORDE d’11 de juny de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual es convoca

concurs oposició per a la provisió de

vacants d’analista programador, funcionaris

del grup B d’Administració Especial

d’institucions sanitàries de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.279, de

26.06.2002]

ORDE d’11 de juny de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual es convoca

concurs oposició per a la provisió de

vacants d’operador central, funcionaris

del grup C d’administració especial,

d’institucions sanitàries de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.279, de

26.06.2002]

ORDE de 23 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de professor de Logofonia i

Logopèdia en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.367, de 29.10.2002]

414

415

416

417

418

419

-30-

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Odontólogo de

Equipos de Atención Primaria dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.239, de 30.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médico de Centro

de Planificación Familiar dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.239, de 30.04.2002]

ORDEN de 11 de junio de 2002, del conseller

de Sanidad, por la que se convoca

concurso-oposición para la provisión de

vacantes de analista de aplicaciones, funcionarios

del grupo A de administración

especial, de instituciones sanitarias de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.279, de 26.06.2002]

ORDEN de 11 de junio del 2002, del conseller

de Sanidad, por la que se convoca

concurso-oposición para la provisión de

vacantes de analista programador, funcionarios

del grupo B de Administración

Especial, de instituciones sanitarias de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.279, de 26.06.2002]

ORDEN de 11 de junio del 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se convoca

concurso-oposición para la provisión

de vacantes de operador central, funcionarios

del grupo C de administración

especial, de instituciones sanitarias de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.279, de 26.06.2002]

ORDEN de 23 de septiembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Profesor de Logofonía

y Logopedia en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

[DOGV núm. 4.367, de 29.10.2002]

414

415

416

417

418

419


ORDE de 23 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de metge d’Urgència

Hospitalària d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.367, de 29.10.2002]

ORDE de 23 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de metge de SAMU

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.367, de 29.10.2002]

ORDE de 23 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de conductor portalliteres

de SAMU en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV nçum. 4.367, de 29.10.2002]

ORDE de 23 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de locutor de CICU en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV nçum. 4.367,

de 29.10.2002]

ORDE de 23 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’ATS/DUI de SAMU

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV nçum. 4.367, de 29.10.2002]

ORDE de 10 d’octubre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual fixa

criteris i establix les normes que han de

regular el procés d’eleccions a òrgans de

representació del personal al servici de

les institucions sanitàries dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV num.

4.364, de 24.10.2002]

420

421

422

423

424

426

-31-

ORDEN de 23 de septiembre de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se convoca proceso extraordinario de

consolidación de empleo para la selección

y provisión de plazas de médico de

Urgencia Hospitalaria de instituciones

sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.367, de

29.10.2002]

ORDEN de 23 de septiembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de médico SAMU,

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.367, de 29.10.2002]

ORDEN de 23 de septiembre de 2002 de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de conductor-camillero

SAMU en Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV nçum. 4.367, de 29.10.2002]

ORDEN de 23 de septiembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de locutor CICU de

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV nçum.

4.367, de 29.10.2002]

ORDEN de 23 de septiembre de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se convoca proceso extraordinario de

consolidación de empleo para la selección

y provisión de plazas de ATS/DUE

SAMU dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV nçum. 4.367, de

29.10.2002]

ORDEN de 10 de octubre de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se fijan

criterios y se establecen las normas que

han de regular el proceso de elecciones a

órganos de representación del personal al

servicio de las instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV num. 4.364, de 24.10.2002]

420

421

422

423

424

426


ORDE de 4 de desembre de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual nomena

els membres de la comissió d’avaluació

del Pla d’Humanització de l’Atenció

Sanitària. [DOGV num. 4.405, de

24.12.2002]

III. Convenis i Actes

ORDRE d’11 de gener de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

la concessió de subvencions destinades

a finançar programes d’ajuda

mútua i d’autoajuda duts a terme per

associacions o grups de persones legalment

constituïts per a aquest objectiu.

[DOGV núm. 4.185, de 07.02.2002]

ORDRE de 8 de febrer de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual convoca una

beca per a la realització de pràctiques

professionals de metge/ssa en la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.209, de

13.03.2002]

ORDRE de 27 de febrer de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual convoca

nou beques per a la realització de pràctiques

professionals de mitjans de comunicació

social en la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.202, de 04.03.2002

ORDE de 28 de febrer de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual es

convoquen ajudes de la Direcció General

de l’Agència per a la Qualitat, Avaluació

i Modernització dels Serveis Assistencials

per a projectes d’investigació en

l’àrea d’avaluació de tecnologies sanitàries.

[DOGV núm. 4.251, de 17.05.2002]

ORDE de 28 de febrer de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

quatre beques d’informàtica i telecomunicacions.

[DOGV núm. 4.288, de

09.07.2002]

ORDE d’1 de març de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

431

435

449

455

463

471

-32-

ORDEN de 4 de diciembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

nombran los miembros integrantes de la

comisión de evaluación del Plan de

Humanización de la Atención Sanitaria.

[DOGV num. 4.405, de 24.12.2002]

III. Convenios y Actos

ORDEN de 11 de enero de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca la concesión de subvenciones

destinadas a financiar programas de

ayuda mutua y autoayuda llevados a

cabo por asociaciones o grupos de personas

legalmente constituidos para este

objetivo. [DOGV núm. 4.185, de

07.02.2002]

ORDEN de 8 de febrero de 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se convoca

una beca para la realización de prácticas

profesionales de médico en la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.209,

de 13.03.2002]

ORDEN de 27 de febrero de 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se convoca

nueve becas para la realización de

prácticas profesionales de medios de

comunicación social en la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.202, de

04.03.2002]

ORDEN de 28 de febrero de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan ayudas de la Dirección General

de la Agencia para la Calidad, Evaluación

y Modernización de los Servicios

Asistenciales, para proyectos de

investigación en el área de Evaluación

de Tecnologías Sanitarias. [DOGV núm.

4.251, de 17.05.2002]

ORDEN de 28 de febrero de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan cuatro becas de informática y

telecomunicaciones. [DOGV núm.

4.288, de 09.07.2002]

ORDEN de 1 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

431

435

449

455

463

471


ajudes per a l’organització de reunions i

actes científics de caràcter sanitari a la

Comunitat Valenciana, i també per a

publicacions i revistes científiques.

[DOGV núm. 4.238, de 29.04.2002]

ORDE de 8 de març de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

beques per a projectes d’investigació en

biomedicina per a l’any 2002. [DOGV

núm. 4.238, de 29.04.2002]

ORDRE d’11 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

beques per a cursos i estada d’especialistes

en sanitat en centres o

instal·lacions prestigiosos per a l’any

2002. [DOGV núm. 4.237, de

26.04.2002]

ORDE de 12 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

beques per a projectes d’investigació

en programes de salut i beques per a la

formació i col·laboració en els projectes

d’investigació de l’EVES per a l’any

2002. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDE de 23 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual establix

les normes per a la concessió de subvencions

destinades a finançar programes/activitats

de prevenció de la sida i

d’atenció psicosocial a pacients seropositius

al VIH que es porten a terme en

l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

durant l’exercici del 2002. [DOGV

núm. 4.243, de 07.05.2002]

ORDE de 20 de maig de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

beques per finançar accions i projectes

d’investigació específics sobre la infecció

per VIH/sida i la problemàtica relacionada

amb aquesta malaltia. [DOGV núm.

4.272, de 17.06.2002]

ORDE de 10 de juny de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual es

491

498

504

517

532

540

-33-

convocan ayudas para la organización

de reuniones y actos científicos de

carácter sanitario en la Comunidad

Valenciana, así como para publicaciones

y revistas científicas. [DOGV núm.

4.238, de 29.04.2002]

ORDEN de 8 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan becas para proyectos de investigación

en biomedicina, para el año

2002. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDEN de 11 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan becas para cursos y estancia

de especialistas en sanidad en centros o

instalaciones de reconocido prestigio

para el año 2002. [DOGV núm. 4.237,

de 26.04.2002]

ORDEN de 12 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan becas para proyectos de investigación

en programas de salud y becas

para la formación y colaboración en los

proyectos de investigación de la EVES,

para el año 2002. [DOGV núm. 4.238,

de 29.04.2002]

ORDEN de 23 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

establecen las normas para la concesión

de subvenciones destinadas a financiar

programas/actividades de prevención del

SIDA y de atención psico-social a

pacientes seropositivos al VIH y que se

desarrollen en el ámbito territorial de la

Comunidad Valenciana durante el ejercicio

de 2002. [DOGV núm. 4.243, de

07.05.2002]

ORDEN de 20 de mayo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan becas para financiar acciones

y proyectos de investigación específicos

sobre la infección por VIH/sida y problemática

relacionada. [DOGV núm.

4.272, de 17.06.2002]

ORDEN de 10 de junio de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

491

498

504

517

532

540


convoquen beques per a ajudes a estudis

i investigació en matèria d’indicadors de

qualitat de la Direcció General de l’Agència

per a la Qualitat, Avaluació i

Modernització dels Servicis Assistencials,

per a l’any 2002. [DOGV num.

4.332, de 10.09.2002]

ORDE de 10 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual es

convoquen beques per a ajudes a estudis

i investigació en matèries d’avaluació de

tecnologies sanitàries de la Direcció

General de l’Agència per a la Qualitat,

Avaluació i Modernització dels Servicis

Assistencials, per a l’any 2002. [DOGV

num. 4.339, de 190.09.2002]

ORDE de 4 d’octubre de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual convoca dues

beques per a fer pràctiques professionals

en el Gestor Integral de la Prestació Farmacèutica

Gaia en la Conselleria de Sanitat.

[DOGV 4.364, de 24.10.2002]

ORDE de 16 d’octubre de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual convoca dos

beques per a fer pràctiques professionals

en la prestació farmacèutica en l’atenció

sociosanitària i en el control i inspecció

d’indústria farmacèutica en la Conselleria

de Sanitat. [DOGV num. 4.367, de

29.10.2002]

ORDE de 4 de desembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual aprova

la Carta al Pacient de la Comunitat

Valenciana. [DOGV num. 4.405, de

24.12.2002]

RESOLUCIONS

I. Disposicions generals

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2002, del

conseller de Sanitat, que adequa el format

del document oficial informatitzat,

recepta del Sistema Nacional de la Salut

de la Comunitat Valenciana editat pel

546

552

558

566

573

-34-

convocan becas para ayudas a estudios e

investigación en materia indicadores de

calidad de la Dirección General de la

Agencia para la Calidad, Evaluación y

Modernización de los Servicios Asistenciales,

para el año 2002. [DOGV num.

4.332, de 10.09.2002]

ORDEN de 10 de septiembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan becas para ayudas a estudios e

investigación en materias de evaluación

de tecnologías sanitarias de la Dirección

General de la Agencia para la Calidad,

Evaluación y Modernización de los Servicios

Asistenciales, para el año 2002.

[DOGV num. 4.339, de 190.09.2002]

ORDEN de 4 de octubre de 2002, del

conseller de Sanidad, por la cual convoca

dos becas para la realización de prácticas

profesionales en el Gestor Integral

de Prestación Farmacéutica Gaia en la

Conselleria de Sanidad. [DOGV 4.364,

de 24.10.2002]

ORDEN de 16 de octubre de 2002, del

conseller de Sanidad, por la cual convoca

dos becas para la realización de prácticas

profesionales en la Prestación Farmacéutica

en la Atención Sociosanitaria

y en el Control e Inspección de Industria

Farmacéutica en la Conselleria de Sanidad.

[DOGV num. 4.367, de 29.10.2002]

ORDEN de 4 de diciembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

aprueba la Carta al Paciente de la Comunidad

Valenciana. [DOGV num. 4.405,

de 24.12.2002]

RESOLUCIONES

I. Disposiciones generales

RESOLUCIÓN de 4 de marzo del 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

adecua el formato del documento oficial

informatizado, Receta del Sistema Nacional

de Salud de la Comunidad Valenciana

546

552

558

566

573


Gestor Integral e la Prestació Farmacèutica,

Gaia. [DOGV núm. 4.234, de

23.04.2002]

II. Autoritats i personal

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de

2001, del conseller de Sanitat, per la

qual es publica el resultat definitiu de les

proves d’aptitud per a accedir a l’habilitació

professional com a higienista dental.[DOGV

núm. 4.183, de 05.02.2002]

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de

2001, del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat,

per la qual es fa públic el resultat del

concurs de trasllats voluntari per a places

de personal no sanitari d’institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat del grup D, telefonista.

[DOGV núm. 4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de

2001, del subsecretari per als Recursos

de Sanitat, per la qual es modifica la

resolució de 4 de desembre de 2001, que

determina la composició nominal dels

membres de la comissió de valoració

que ha de jutjar el concurs de trasllats

voluntari per a places de pediatre d’Equip

d’Atenció Primària dependents de

la Conselleria de Sanitat (DOGV núm.

4.153, de 21.12.2001). [DOGV núm.

4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de

2001, del subsecretari per als Recursos

de Sanitat, per la qual es modifica la

resolució de 4 de desembre de 2001, que

determina la composició nominal dels

membres de la comissió de valoració

que ha de jutjar el concurs de trasllats

voluntari per a places de metge de família

d’Equip d’Atenció Primària dependents

de la Conselleria de Sanitat

(DOGV núm. 4.153, de 21.12.2001)

[DOGV núm. 4.162, de 07.01.2002]

583

587

590

591

-35-

editado por el Gestor Integral de la Prestación

Farmacéutica, GAIA. [DOGV

núm. 4.234, de 23.04.2002]

II. Autoridades y personal

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de

2001, del conseller de Sanidad, por la

que se publica el resultado definitivo de

las pruebas de aptitud para acceder a la

habilitación profesional como higienista

dental. [DOGV núm. 4.183, de

05.02.2002]

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de

2001, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntario para plazas de personal no

sanitario de instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad

del grupo D, telefonista [DOGV

núm. 4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de

2001, del subsecretario para los Recursos

de Sanidad, por la que se modifica la

Resolución de 4 de diciembre de 2001,

que determina la composición nominal

de los miembros de la comisión de valoración

que ha de juzgar el concurso de

traslados voluntario para plazas de

pediatra de Equipo de Atención Primaria

dependientes de la Conselleria de Sanidad

(DOGV núm. 4.153, de 21.12.2001)

[DOGV núm. 4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de

2001, del subsecretario para los Recursos

de Sanidad, por la que se modifica la

Resolución de 4 de diciembre de 2001,

que determina la composición nominal

de los miembros de la comisión de valoración

que ha de juzgar el concurso de

traslados voluntario para plazas de médico

de familia de Equipo de Atención Primaria

dependientes de la Conselleria de

Sanidad (DOGV núm. 4.153, de

21.12.2001) [DOGV núm. 4.162, de

07.01.2002]

583

587

590

591


RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual cessa el

senyor José Cucó Oliver com a director

econòmic de l’Hospital Doctor Moliner.

[DOGV núm. 4.165, de 10.01.2002]

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual es publica

el resultat definitiu de les proves

d’aptitud per a accedir a l’habilitació

professional com a protètic dental

[DOGV núm. 4.183, de 05.002.2002]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de

personal no sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat del grup E, zeladors. [DOGV

núm. 4.192, de 18.02.2002]

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de personal

no sanitari de la funció administrativa

del grup A, tècnics d’institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.192, de

18.02.2002]

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de personal

sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat,

del grup B, fisioterapeutes. [DOGV

núm. 4.192, de 18.02.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de personal

no sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat

592

593

595

600

603

606

-36-

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

cesa a don José Cucó Oliver como director

económico del Hospital Doctor Moliner.

[DOGV núm. 4.165, de 10.01.2002]

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

publica el resultado definitivo de las

pruebas de aptitud para acceder a la

habilitación profesional como protésico

dental. [DOGV núm. 4.183, de

05.002.2002]

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado del

concurso de traslados voluntario para plazas

de personal no sanitario de instituciones

sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad del grupo E, celadores

[DOGV núm. 4.192, de 18.02.2002]

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado del

concurso de traslados voluntario para plazas

de personal no sanitario de la función

administrativa del grupo A, técnico, de

instituciones sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.192, de 18.02.2002]

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntarios para plazas de personal sanitario

de instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad, del

grupo B, fisioterapeuta. [DOGV núm.

4.192, de 18.02.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntario para plazas de personal no

sanitario de instituciones sanitarias

592

593

595

600

603

606


del grup D, auxiliars administratius.

[DOGV núm. 4.207, de 11.03.2002]

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual ofereix la integració en els

règims estatutaris d’institucions sanitàries

de la Seguretat Social a personal

laboral o funcionari de centres de planificació

familiar transferits per ajuntaments

de la Comunitat Valenciana.

[DOGV núm. 4.211. de 150.03.2002]

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de

personal no sanitari de la funció administrativa

del grup B, gestió, d’institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.213, de

20.03.2002]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2002, del

director general per als Recursos

Humans, per la qual s’ofereix la incorporació

al servei d’ajuda mèdica urgent

(SAMU) al personal facultatiu i

ATS/DUI titular procedent del servei

especial d’urgències. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2002, del

director general per als Recursos

Humans, per la qual convoca una oferta

d’integració al personal facultatiu i

ATS/DUI titular del servei especial d’urgències

en equips d’Atenció Primària

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual estableix

el Pla de Formació Continuada de

la Conselleria de Sanitat per al bienni

2002-2003 [DOGV núm. 4.240, de

02.05.2002]

615

621

623

628

634

-37-

dependientes de la Conselleria de sanidad

del grupo D, auxiliares administrativos.

[DOGV núm. 4.207, de 11.03.2002]

RESOLUCIÓN de 5 de marzo 2002, del

director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se oferta la integración en los

regímenes estatutarios de instituciones

sanitarias de la Seguridad Social a personal

laboral o funcionario de centros de

planificación familiar transferidos por

distintos ayuntamientos de la Comunidad

Valenciana. [DOGV núm. 4.211. de

150.03.2002]

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado

del concurso de traslados voluntarios

para plazas de personal no sanitario de

la función administrativa del grupo B,

gestión, de instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.213, de

20.03.2002]

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos, por la que se oferta la incorporación

al servicio de ayuda médica

urgente (SAMU) al personal facultativo

y ATS/DUE titular procedente del servicio

especial de urgencias. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos, por la que se convoca oferta

de integración al personal facultativo y

ATS/DUE titular del servicio especial de

urgencias en equipos de Atención Primaria,

dependientes de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de

2002, del conseller de Sanidad, por la

que se establece el Plan de Formación

Continuada de la Conselleria de Sanidad

para el bienio 2002-2003 [DOGV núm.

4.240, de 02.05.2002]

615

621

623

628

634


RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de personal

sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat,

del grup B, comares. [DOGV núm.

4.233, de 22.04.2002]

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa pública la relació d’aspirants

que han superat les proves selectives

per a la provisió de places vacants

dels centres de Salut Pública, del grup D,

auxiliar de Salut Pública, funcionaris

d’administració especial, dependents de

la Conselleria de Sanitat, convocades per

la Resolució d’11 de maig de 2000

(DOGV núm. 3.756, de 24.05.2000)

[DOGV núm. 4.233, de 22.04.2002]

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa pública la relació d’aspirants

que han superat les proves selectives

per a la provisió de places vacants

dels centres de Salut Pública, del grup C,

tècnic especialista de laboratori de Salut

Pública, funcionaris d’Administració

Especial, dependents de la Conselleria

de Sanitat, convocades per la Resolució

d’11 de maig de 2000 (DOGV núm.

3.756, de 24.05.2000). [DOGV núm.

4.233, de 22.04.2002]

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa pública la relació d’aspirants

que han superat les proves selectives

per a la provisió de places vacants

dels centres de Salut Pública, del grup A,

tècnic de Salut Pública (Epidemiologia,

Promoció de la Salut i Salut Laboral),

funcionaris d’Administració Especial,

dependents de la Conselleria de Sanitat,

convocades per la Resolució d’11 de

641

645

647

649

-38-

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado

del concurso de traslados voluntarios

para plazas de personal sanitario de instituciones

sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad, del grupo B,

matrona. [DOGV núm. 4.233, de

22.04.2002]

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2002, del

director general para los Recursos Humanos

de la Conselleria de Sanidad, por la

que se hace pública la relación de aspirantes

que han superado las pruebas

selectivas para la provisión de plazas

vacantes de los centros de Salud Pública,

del grupo D, Auxiliar de Salud Pública,

funcionarios de Administración Especial,

dependientes de la Conselleria de Sanidad,

convocadas por Resolución de 11 de

mayo de 2000 (DOGV núm. 3.756, de

24.05.2000) [DOGV núm. 4.233, de

22.04.2002]

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2002, del

director general para los Recursos Humanos

de la Conselleria de Sanidad, por la

que se hace pública la relación de aspirantes

que han superado las pruebas

selectivas para la provisión de plazas

vacantes de los centros de Salud Pública,

del grupo C, Técnico Especialista de

Laboratorio de Salud Pública, funcionarios

de Administración Especial, dependientes

de la Conselleria de Sanidad, convocadas

por Resolución de 11 de mayo de

2000 (DOGV nº 3.756, de 24.05.2000).

[DOGV núm. 4.233, de 22.04.2002]

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace pública la relación de

aspirantes que han superado las pruebas

selectivas para la provisión de plazas

vacantes de los centros de Salud Pública,

del grupo A, Técnico de Salud Pública

(Epidemiología, Promoción de la Salud

y Salud Laboral), funcionarios de Administración

Especial, dependientes de la

Conselleria de Sanidad, convocadas por

641

645

647

649


maig de 2000 (DOGV núm. 3.756, de

24.05.2000). [DOGV núm. 4.235, de

24.04.2002]

RESOLUCIÓ de 16 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa pública la relació d’aspirants

que han superat les proves selectives

per a la provisió de places vacants

dels centres de Salut Pública, del grup C,

tècnic especialista d’higiene dels aliments,

funcionaris d’Administració

Especial, dependents de la Conselleria

de Sanitat, convocades per la Resolució

d’11 de maig de 2000 (DOGV núm.

3.756, de 24.05.2000). [DOGV núm.

4.240, de 02.05.2002]

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa pública la llista d’aspirants que

han superat les proves selectives per a la

provisió de places vacants dels centres

de Salut Pública, del grup A, veterinaris

d’àrea, funcionaris de l’administració

Especial, dependents de la Conselleria

de Sanitat, convocades per la Resolució

d’11 de maig de 2000 (DOGV núm.

3.756, de 24.05.2000). [DOGV núm.

4.242, 06.05.2002]

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa pública la relació d’aspirants

que han superat les proves selectives

per a la provisió de places vacants

dels centres de Salut Pública, del grup A,

tècnic de laboratori, funcionaris d’Administració

Especial, dependents de la

Conselleria de Sanitat, convocades per

la Resolució d’11 de maig de 2000

(DOGV núm. 3.756, de 24.05.2000).

[DOGV núm. 4.247, de 13.05.2002]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual disposa

el cessament del senyor Francisco Soriano

Cano com a director econòmic de

651

653

655

657

-39-

Resolución de 11 de mayo de 2000

(DOGV núm. 3.756, de 24.05.2000).

[DOGV núm. 4.235, de 24.04.2002]

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace pública la relación de

aspirantes que han superado las pruebas

selectivas para la provisión de plazas

vacantes de los centros de Salud Pública,

del grupo C, Técnico Especialista de

Higiene de los Alimentos, funcionarios

de Administración Especial, dependientes

de la Conselleria de Sanidad, convocadas

por Resolución de 11 de mayo de

2000 (DOGV núm. 3.756, de

24.05.2000). [DOGV núm. 4.240, de

02.05.2002]

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace pública la relación de

aspirantes que han superado las pruebas

selectivas para la provisión de plazas

vacantes de los Centros de Salud Pública,

del grupo A, Veterinarios de Área, funcionarios

de Administración Especial,

dependientes de la Conselleria de Sanidad,

convocadas por Resolución de 11 de

mayo de 2000 (DOGV nº 3.756, de 24-

05-00). [DOGV núm. 4.242, 06.05.2002]

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace pública la relación de

aspirantes que han superado las pruebas

selectivas para la provisión de plazas

vacantes de los Centros de Salud Pública,

del grupo A, técnico de Laboratorio,

funcionarios de Administración Especial,

dependientes de la Conselleria de Sanidad,

convocadas por Resolución de 11 de

mayo de 2000 (DOGV núm. 3.756, de

24.05.2000) [DOGV núm. 4.247, de

13.05.2002]

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

cesa a don Francisco Soriano Cano

como director económico del Hospital

651

653

655

657


l’Hospital d’Elda. [DOGV núm. 4.251,

de 17.05.2002]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2002, del

director general per als Recursos

Humans, per la qual fa pública la llista

dels aspirants que han superat les proves

selectives per a la provisió de places

vacants dels centres de Salut Pública,

del grup A, tècnics d’Higiene dels Aliments,

funcionaris de l’administració

especial, dependents de la Conselleria

de Sanitat, convocades per la Resolució

d’11 de maig de 2000 (DOGV núm.

3.756, 24.05.2000) [DOGV núm. 4.257,

de 27.05.2002]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de

personal no sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat, del grup E, empleat o empleada

de bugaderia. [DOGV núm. 4.262, de

03.06.2002]

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat de la convocatòria

pública per a la provisió d’una

plaça de professor/a de l’Escola d’Infermeria

dependent de l’Escola Universitària

la Fe de València, dependent de la

Conselleria de Sanitat (DOGV núm.

4.171, de 18.01.2002) [DOGV núm.

4.288, de 09.07.2002]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2002, de

la Direcció General per als Recursos

Humans, que modifica la Resolució de

12 de febrer de 2002, del director general

per als Recursos Humans, per la qual

fa públic el resultat del concurs de trasllats

voluntari per a places de personal

sanitari d’institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat, del

grup B, fisioterapeutes. [DOGV núm.

4.284, de 03.07.2002]

658

660

662

663

-40-

de Elda. [DOGV núm. 4.251, de

17.05.2002]

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos, por la que se hace pública la

relación de aspirantes que han superado

las pruebas selectivas para la provisión

de plazas vacantes de los Centros de

Salud Pública, del grupo A, técnico de

Higiene de los Alimentos, funcionarios

de administración especial, dependientes

de la Conselleria de Sanidad, convocadas

por Resolución de 11 de mayo de

2000 (DOGV n.úm 3.756, de

24.05.2000). [DOGV núm. 4.257, de

27.05.2002]

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado

del concurso de traslados voluntario para

plazas de personal no sanitario de instituciones

sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad, del grupo E,

empleado o empleada de lavandería.

[DOGV núm. 4.262, de 03.06.2002]

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado de

la convocatoria pública para la provisión

de una plaza de profesor/a de escuela de

enfermería dependiente de la Escuela

Universitaria la Fe de Valencia dependiente

de la Conselleria de Sanidad

(DOGV nº 4171 de 18.01.02). [DOGV

núm. 4.288, de 09.07.2002]

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2002, de

la Dirección General para los Recursos

Humanos, por la que se modifica la

Resolución de 12 de febrero de 2002, del

director general de Recursos Humanos,

por la que se hace público el resultado

del concurso de traslados voluntarios

para plazas de personal sanitario de instituciones

sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad, del grupo B,

fisioterapeuta. [DOGV núm. 4.284, de

03.07.2002]

658

660

662

663


RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual cessa

el senyor Luis Alonso Arza com a director

econòmic de l’Hospital Sant Vicent

del Raspeig. [DOGV núm. 4.311, de

09.08.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual

nomena personal eventual el senyor Juan

Prefaci Cruz. [DOGV núm. 4.305, de

01.08.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual

nomena personal eventual la senyora

Perpetua Beltrán Martínez. [DOGV

núm. 4.305, de 01.08.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual

nomena personal eventual. [DOGV

núm. 4.305, de 01.08.2002]

RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual cessa el

senyor Eugenio Tejerina Botella com a

director mèdic de l’Hospital la Malvarosa

de València. [DOGV núm. 4.311,

de 09.08.2002]

RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2002, de

la Conselleria de Sanitat, per la qual

convoca el Curs de Diplomat de Sanitat.

[DOGV núm. 4.326, de 02.09.2002]

RESOLUCIÓ de 12 d’agost de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat de la convocatòria

pública per a la provisió d’una

plaça de professor/a de l’Escola Universitària

d’Infermeria Nostra Senyora del

Sagrat Cor de Castelló de la Plana,

dependent de la Conselleria de Sanitat

(DOGV núm. 4.197, de 25.02.2002).

[DOGV núm. 4.326, de 02.09.2002]

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

665

666

666

667

668

669

677

679

-41-

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

cesa a don Luis Alonso Arza como

director económico del Hospital Sant

Vicent del Raspeig. [DOGV núm. 4.311,

de 09.08.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que

nombra personal eventual a don Juan

Prefaci Cruz. [DOGV núm. 4.305, de

01.08.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que

nombra personal eventual a doña Perpetua

Beltrán Martínez. [DOGV núm.

4.305, de 01.08.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que

nombra personal eventual. [DOGV núm.

4.305, de 01.08.2002]

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

cesa a D. Eugenio Tejerina Botella como

director médico del Hospital La Malvarrosa

de Valencia. [DOGV núm. 4.311,

de 09.08.2002]

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se convoca el Curso de Diplomado de

Sanidad. [DOGV núm. 4.326, de

02.09.2002]

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado de la convocatoria pública

para la provisión de una plaza de profesor/a

de la Escuela Universitaria de

Enfermería Nuestra Señora del Sagrado

Corazón de Castellón de la Plana,

dependiente de la Conselleria de Sanidad

(DOGV núm. 4.197 de 25.02.2002)

[DOGV núm. 4.326, de 02.09.2002]

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

665

666

666

667

668

669

677

679


la qual es fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a cobrir

diverses places de facultatiu especialista

d’àrea d’institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.336, de 16.09.2002]

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de personal

sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat,

del grup B, ATS/DUI. [DOGV núm.

4.341, de 23.09.2002]

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de

2002, del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat,

per la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de

pediatres d’equips d’Atenció Primària

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.346, de 30.09.2002]

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de

2002, del conseller de Sanitat, per la

qual es proveïxen els llocs anunciats en

la Convocatòria 36/2002, de 7 de maig

de 2002 (DOGV núm. 4.256, de 24 de

maig de 2002). [DOGV núm. 4.356, de

14.10.2002]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de

2002, de la Conselleria de Sanitat, per la

qual aprova la llista definitiva de persones

admeses i excloses a la realització de

les proves dels processos extraordinaris

de consolidació d’ocupació per a la

selecció i provisió de places de facultatiu

especialista d’àrea convocats per les

ordes de 7 de març de 2002 publicades

en el Diari Oficial de la Generalitat

Valenciana núm. 4.216, de 25.03.2002;

núm. 4.217, de 26.03.02, i núm. 4.219,

de 02.04.2002 [DOGV núm. 4.349,

30.09.2002]

687

730

740

743

-42-

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntarios para cubrir diversas plazas

de facultativo especialista de área de instituciones

sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.336, de 16.09.2002]

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntarios para plazas de personal sanitario

de instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad, del

grupo B, ATS/DUE. [DOGV núm.

4.341, de 23.09.2002]

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntario para plazas de pediatra de

Equipo de Atención Primaria dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.346, de 30.09.2002]

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de

2002 del conseller de Sanidad por la que

se proveen los puestos anunciados en la

Convocatoria 36/2002, de 7 de mayo de

2002 (DOGV nº 4256, de 24 de mayo de

2002). [DOGV núm. 4.356, de

14.10.2002]

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de

2002, de la Conselleria de Sanidad, por

la que se aprueba la relación definitiva

de admitidos y excluidos a la realización

de las pruebas de los procesos extraordinarios

de consolidación de empleo para

la selección y provisión de plazas de

facultativo especialista de área convocados

por órdenes de 7 de marzo de 2002

publicadas en el Diari Oficial de la

Generalitat Valenciana núm. 4.216 de

25.03.2002, núm. 4217 de 26.03.02 y

núm. 4219 de 02.04.2002. [DOGV núm.

4.349, 30.09.2002]

687

730

740

743


RESOLUCIÓ de 18 de setembre de

2002, de la Conselleria de Sanitat, que

aprova la llista definitiva de persones

admeses i excloses a la realització de les

proves del procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i

provisió de places de pediatres d’equip

d’Atenció Primària dependents de la

Conselleria de Sanitat, convocat per

l’Orde de 12 de març de 2002, publicada

en el Diari Oficial de la Generalitat

Valenciana núm. 4.219, de 02.04.2002.

[DOGV núm. 4.349, 30.09.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de

2002, del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat,

per la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de

metges de família d’equips d’Atenció

Primària dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.356, de

14.10.2002]

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de

facultatius especialistes d’àrea d’institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.356, de

14.10.2002]

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de personal

sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat,

del grup D, auxiliars d’infermeria.

[DOGV núm. 4.356, de 14.10.2002]

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a cobrir

diverses places de facultatiu especialista

743

744

745

747

749

-43-

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de

2002, de la Conselleria de Sanidad, por

la que se aprueba la relación definitiva

de admitidos y excluidos a la realización

de las pruebas del proceso extraordinario

de consolidación de empleo para la

selección y provisión de plazas de pediatras

de equipo de Atención Primaria

dependientes de la Conselleria de Sanidad,

convocado por Orden de 12 de

marzo de 2002, publicada en el Diari

Oficial de la Generalitat Valenciana

núm. 4.219 de 02.04.2002. [DOGV

núm. 4.349, 30.09.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de

2002, del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado

del concurso de traslados voluntarios

para plazas de médico de familia de equipo

de Atención Primaria dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGVnúm.

4.356, de 14.10.2002]

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntarios para cubrir diversas plazas

de facultativo especialista de área de instituciones

sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.356, de 14.10.2002]

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntarios para plazas de personal sanitario

de instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad, del

grupo D, auxiliar de enfermería. [DOGV

núm. 4.356, de 14.10.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntarios para cubrir diversas plazas

743

744

745

747

749


d’àrea d’institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.375, de 11.11.2002]

III. Convenis i Actes

RESOLUCIÓ de 29 de novembre del

2001, de la directora general de l’Agència

per a la Qualitat, Avaluació i Modernització

dels Serveis Assistencials de la

Conselleria de Sanitat, per la qual es

concedeix acreditació per a l’activitat

d’extracció de progenitors hematopoètics

de sang de cordó umbilical a l’Hospital

Comarcal de la Ribera d’Alzira.

[DOGV núm. 4.194, de 20.02.2002]

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de

2001, de la directora general de l’Agència

per a la Qualitat, l’Avaluació i la

Modernització dels Serveis Assistencials

de la Conselleria de Sanitat, que concedeix

l’acreditació a l’Hospital Universitari

la Fe de València per a fer extraccions

i trasplantaments combinats de

renyó pàncrees. [DOGV núm. 4.223, de

08.04.2002]

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de

2001, del conseller de Sanitat, que autoritza

la creació de la Unitat d’Àrea d’Atenció

al Pacient Diabètic de l’Hospital

de la Plana (Àrea 2). [DOGV núm.

4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2002,

de la directora general de l’Agència per

a la Qualitat, l’Avaluació i la Modernització

dels Serveis Assistencials de la

Conselleria de Sanitat, que concedeix

l’acreditació a l’Hospital Doctor Peset

Aleixandre de València per a fer extraccions

i implantacions de cultius de condròcits

autòlegs. [DOGV núm. 4.223, de

08.04.2002]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2002,

de la directora general de l’Agència per

a la Qualitat, l’Avaluació i la Modernització

dels Serveis Assistencials de la

751

752

754

755

757

-44-

de facultativo especialista de área de instituciones

sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.375, de 11.11.2002]

III. Convenios y Actos

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de

2001, de la directora general de la Agencia

para la Calidad, Evaluación y Modernización

de los Servicios Asistenciales

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se concede acreditación para la actividad

de extracción de progenitores hematopoyéticos

de sangre de cordón umbilical al

Hospital Comarcal de la Ribera de Alzira.

[DOGV núm. 4.194, de 20.02.2002]

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de

2001, de la directora general de la Agencia

para la Calidad, Evaluación y Modernización

de los Servicios Asistenciales

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se concede acreditación para la actividad

de extracción y trasplante combinado de

riñón páncreas al Hospital Universitario

La Fe de Valencia. [DOGV núm. 4.223,

de 08.04.2002]

RESOLUCION de 5 de diciembre de

2001, del conseller de Sanidad, por la

que se autoriza la creación de la Unidad

de Área de Atención al Paciente Diabético

del Hospital de la Plana (Área 02).

[DOGV núm. 4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2002,

de la directora general de la Agencia para

la Calidad, Evaluación y Modernización

de los Servicios Asistenciales de la Conselleria

de Sanidad, por la que se concede

acreditación para la actividad de extracción

e implante de cultivos de condrocitos

autólogos al Hospital Doctor Peset

Aleixandre de Valencia (Valencia).

[DOGV núm. 4.223, de 08.04.2002]

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2002,

de la directora general de la Agencia

para la Calidad, Evaluación y Modernización

de los Servicios Asistenciales de

751

752

754

755

757


Conselleria de Sanitat, que concedeix

l’acreditació a l’Hospital Universitari la

Fe de València per a fer extraccions i

implantacions de cultius de condròcits

autòlegs. [DOGV núm. 4.223, de

08.04.2002]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2002,

del conseller de Sanitat, per a obtenir,

finançades a càrrec de la Conselleria de

Sanitat, les bosses d’orina Conveen

Multicanal. [DOGV núm. 4.194, de

20.02.2002]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual autoritza

la creació de la Unitat de Referència

de Trastorns Bipolars de l’Hospital

Universitari La Fe de València. [DOGV

núm. 4.218, de 27.03.2002]

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual s’adjudiquen

quatre beques per a la realització

de pràctiques professionals d’enginyers

o enginyers tècnics, convocades per

Orde de 15 de novembre del 2001 de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.270, de 13.06.2002]

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual s’adjudiquen

quatre beques per a la realització

de pràctiques professionals d’arquitecte,

convocades per Orde de 15 de novembre

de 2001, de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.270, de 13.06.2002]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual es regula

el subministrament de material d’incontinència

a pacients amb trastorns greus

d’incontinència. [DOGV núm. 4.223, de

08.04.2002]4

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual

modifica el Catàleg General d’Especialitats

de Material Ortoprotètic en l’àmbit

de la Comunitat Valenciana, relatiu a

productes inclosos en l’article 108 de la

758

759

760

763

766

768

-45-

la Conselleria de Sanidad, por la que se

concede acreditación para la actividad

de extracción e implante de cultivos de

condrocitos autólogos al Hospital Universitario

La Fe de Valencia (Valencia).

[DOGV núm. 4.223, de 08.04.2002]

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2002,

del conseller de Sanidad, para obtener

financiadas, con cargo a la Conselleria

de Sanidad, las bolsas de orina Conveen

Multicanal. [DOGV núm. 4.194, de

20.02.2002]

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de

2002, del conseller de Sanidad, por la

que se autoriza la creación de la Unidad

de Referencia de Trastornos Bipolares

del Hospital Universitario La Fe de

Valencia. [DOGV núm. 4.218, de

27.03.2002]

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

adjudican cuatro becas para la realización

de prácticas profesionales de ingenieros

o ingenieros técnicos, convocadas

por Orden de 15 de noviembre de 2001

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.270, de 13.06.2002]

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

adjudican cuatro becas para la realización

de prácticas profesionales de arquitecto,

convocadas por Orden de 15 de

noviembre de 2001 de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.270, de

13.06.2002]

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de

2002, del conseller de Sanidad, por la

que se regula el suministro de material

de incontinencia a pacientes con trastornos

graves de incontinencia. [DOGV

núm. 4.223, de 08.04.2002]4

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de

2002, del conseller de Sanidad, por la

que se modifica el Catálogo General de

Especialidades de Material Ortoprotésico

en el ámbito de la Comunidad Valenciana,

relativo a productos incluidos en

758

759

760

763

766

768


Llei General de la Seguretat Social

(Decret 2.065/1974, de 30 de març).

[DOGV núm. 4.248, de 14.05.2002]

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2002, del

secretari general de la Conselleria de

Sanitat, per la qual establix un Registre

Auxiliar en la gerència de l’Àrea de

Salut d’Alcoi. [DOGV núm. 4.248, de

14.05.2002]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual s’adjudiquen

nou beques per a la realització de

pràctiques professionals de mitjans de

comunicació social en els servicis centrals

i en alguns hospitals dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.242, de 06.05.2002]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2002, del

conseller de Sanitat, que autoritza la creació

de la Unitat de Referència Funcional

de Patologia Pancreàtica de l’Hospital

General Universitari d’Alacant.

[DOGV núm. 4.323, de 28.08.2002]

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2002,

de la Conselleria de Sanitat, per la qual

s’adjudiquen ajudes per a projectes d’investigació

en l’àrea d’avaluació de tecnologies

sanitàries. [DOGV núm. 4.330,

de 06.09.2002]

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2002,

de la directora general de l’Agència per

a la Qualitat, Avaluació i Modernització

dels Servicis Assistencials de la Conselleria

de Sanitat, per la qual es concedeix

acreditació per a l’activitat d’extracció

de progenitors hematopoètics de sang de

cordó umbilical a l’Hospital de la Plana

de Vila-real.[DOGV núm. 4.316, de

19.08.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002,

de la Conselleria de Sanitat, per la qual

s’adjudiquen beques per a projectes d’investigació

en programes de salut per a

l’any 2002. [DOGV núm. 4.311, de

09.08.2002]

803

804

806

807

812

813

-46-

el artículo 108 de la Ley General de la

Seguridad Social (Decreto 2.065/1974,

de 30 de marzo). [DOGV núm. 4.248, de

14.05.2002]

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2002,

del secretario general de la Conselleria

de Sanidad, por la cual establece un

Registro Auxiliar en la Gerencia del

Área de Salud de Alcoy. [DOGV núm.

4.248, de 14.05.2002]

RESOLUCIÓN de 30 de abril 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se adjudican

nueve becas para la realización de

prácticas profesionales de medios de

comunicación social en los servicios

centrales y en diferentes hospitales

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.242, de 06.05.2002]

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

autoriza la creación de la Unidad de

Referencia Funcional de Patología Pancreática

del Hospital General Universitario

de Alicante. [DOGV núm. 4.323, de

28.08.2002]

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se adjudican ayudas para proyectos de

investigación en el área de evaluación de

tecnologías sanitarias. [DOGV núm.

4.330, de 06.09.2002]

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2002,

de la directora general de la Agencia

para la Calidad, Evaluación y Modernización

de los Servicios Asistenciales de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

concede acreditación para la actividad de

extracción de progenitores hematopoyéticos

de sangre de cordón umbilical al

Hospital de la Plana de Vila-real.

[DOGV núm. 4.316, de 19.08.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se adjudican becas para proyectos de

investigación en programas de salud para

el año 2002. [DOGV núm. 4.311, de

09.08.2002]

803

804

806

807

812

813


RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002,

de la Subsecretaria per a l’Agència

Valenciana de la Salut, per la qual s’adjudiquen

beques per a cursos i estada

d’especialistes en sanitat en centres o

instal·lacions de prestigi per a l’any

2002. [DOGV núm. 4.311, de

09.08.2002]

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual adjudica

4 beques per a la formació i

col·laboració en els projectes d’investigació

de l’Escola Valenciana d’Estudis

per a la Salut per a l’any 2002 .[DOGV

núm. 4.311, de 09.08.2002]

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2002, de

la Conselleria de Sanitat, per la qual s’adjudiquen

beques per a projectes d’investigació

en biomedicina per a l’any 2002.

[DOGV núm. 4.311, de 09.08.2002]

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual autoritza

la creació de la Unitat de Referència

per al Tractament de Malalties Reemergents

i Importades a l’Hospital

General Universitari de València.

[DOGV núm. 4.328, de 04.09.2002]

RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual resol la

convocatòria de subvencions destinades

a finançar programes-activitats de prevenció

de la sida i d’atenció psicològica

a pacients seropositius al VIH que es

duguen a terme en l’àmbit territorial de

la Comunitat Valenciana durant l’exercici

2002. [DOGV núm. 4.324, de

29.08.2002]

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2002,

de la Conselleria de Sanitat, per la qual

adjudica quatre beques d’informàtica i

telecomunicacions en la Direcció General

de l’Agència per a la Qualitat, l’Avaluació

i la Modernització dels Servicis

Assistencials. [DOGV núm. 4.337, de

17.09.2002]

817

818

820

824

825

833

-47-

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002,

de la Subsecretaría para la Agencia

Valenciana de la Salud, por la que se

adjudican becas para cursos y estancia

de especialistas en sanidad en centros o

instalaciones de reconocido prestigio

para el año 2002. [DOGV núm. 4.311,

de 09.08.2002]

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

adjudican 4 becas para la formación y

colaboración en los proyectos de investigación

de la Escuela Valenciana de Estudios

para la Salud, para el año 2002.

[DOGV núm. 4.311, de 09.08.2002]

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se adjudican becas para proyectos de

investigación en biomedicina para el año

2002. [DOGV núm. 4.311, de

09.08.2002]

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

autoriza la creación de la Unidad de

Referencia para el Tratamiento de Enfermedades

Reemergentes e Importadas del

Hospital General Universitario de Valencia.

[DOGV núm. 4.328, de 04.09.2002]

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

resuelve la convocatoria de subvenciones

destinadas a financiar programas/actividades

de prevención del sida y

de atención psico-social a pacientes

seropositivos al VIH y que se desarrollen

en el ámbito territorial de la comunidad

valenciana durante el ejercicio

2002. [DOGV núm. 4.324, de

29.08.2002]

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de

2002, de la Conselleria de Sanidad, por

la que se adjudican cuatro becas de

informática y telecomunicaciones en la

Dirección General de la Agencia para la

Calidad, Evaluación y Modernización de

los Servicios Asistenciales. [DOGV

núm. 4.337, de 17.09.2002]

817

818

820

824

825

833


RESOLUCIÓ de 30 de setembre de

2002, del conseller de Sanitat, per la

qual resol la convocatòria de beques per

a finançar accions i projectes d’investigació

específics sobre la infecció per

VIH/sida i problemàtica relacionada.

[DOGV núm. 4.372, de 06.11.2002]

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2002,

de la directora general de l’Agència per

a la Qualitat, l’Avaluació i la Modernització

dels Servicis Assistencials de la

Conselleria de Sanitat, que concedix l’acreditació

a l’Hospital Comarcal Vega

Baja d’Orihuela per a fer trasplantaments

de còrnia. [DOGV núm. 4.382, de

20.11.2002]

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de

2002, del conseller de Sanitat, per la

qual disposa la publicació de la modificació

del Pla de Seguretat Alimentària.

[DOGV núm. 4.386, de 26.11.2002]

CIRCULARS

CIRCULAR 1/2002.Instruccions que

estableixen el procediment administratiu

per a estendre l'assistència sanitària

pública als ciutadans valencians que no

estiguen acollits a cap règim de cobertura

sanitària pública i sol·liciten la seua

targeta sanitària SIP.

CIRCULAR 2/2002. Instruccions que

regulen determinades actuacions relacionades

amb l'ús normalitzat de la targeta

sanitària SIP en els centres sanitaris.

CIRCULAR 3/2002. Convenis i acords

de col·laboració o cooperació promoguts

per la Conselleria de Sanitat.

837

842

844

859

863

866

-48-

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de

2002, del conseller de Sanidad, por la

que se resuelve la convocatoria de becas

para financiar acciones y proyectos de

investigación específicos sobre la infección

por VIH/sida y problemática relacionada.

[DOGV núm. 4.372, de

06.11.2002]

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de

2002, de la directora general de la Agencia

para la Calidad, Evaluación y Modernización

de los Servicios Asistenciales de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

concede acreditación para la actividad de

Trasplante de Córneas en el Hospital

Comarcal Vega Baja de Orihuela.

[DOGV núm. 4.382, de 20.11.2002]

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de

2002, del conseller de Sanidad, por la

que se dispone la publicación de la

modificación del Plan de Seguridad Alimentaria.

[DOGV núm. 4.386, de

26.11.2002]

CIRCULARES

CIRCULAR 1/2002. Instrucciones por

las que se establece el procedimiento

administrativo para extender la asistencia

sanitaria pública a los ciudadanos

valencianos que no estén acogidos a ningún

régimen de cobertura sanitaria publica,

y soliciten su tarjeta sanitaria SIP.

CIRCULAR 2/2002. Instrucciones por

las que se regulan determinadas actuaciones

relacionadas con el uso normalizado

de la tarjeta sanitaria SIP en los

centros sanitarios.

CIRCULAR 3/2002. Convenios y acuerdos

de colaboración o cooperación promovidos

por la Conselleria de Sanidad.

837

842

844

859

863

866


ÍNDEX PER MATERIES ÍNDICE POR MATERIAS

Atenció al pacient

DECRET 2/2002, de 8 de gener, del

Govern Valencià, pel qual es creen els

Serveis d’Atenció i Informació al

Pacient (SAIP). [DOGV núm. 4.167, de

14.01.2002]

ORDE de 29 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual crea la

Comissió d’Avaluació del Pla d’Humanització

de l’Atenció Sanitària, adscrita

a ala Conselleria de Sanitat. [DOGV

núm. 4.262, de 03.06.2002]

ORDE de 29 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, que regula la indumentària

i els signes identificadors de

cada un dels estaments que presten atenció

directa als pacients en els centres

sanitaris dependents d’esta conselleria.

[DOGV núm. 4.262, de 03.06.2002]

ORDE de 24 de juliol del 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual s’establix el

procediment per a la tramitació de suggeriments,

queixes i agraïments respecte

a l’atenció sanitària, en l’àmbit de competència

de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.311, de 09.08.2002]

ORDE de 4 de desembre de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual nomena

els membres de la comissió d’avaluació

del Pla d’Humanització de l’Atenció

Sanitària. [DOGV num. 4.405, de

24.12.2002]

89

249

250

281

431

-49-

Atención al paciente

DECRETO 2/2002, de 8 de enero, del

Gobierno Valenciano, por el que se

crean los Servicios de Atención e Información

al Paciente (SAIP). [DOGV

núm. 4.167, de 14.01.2002]

ORDEN de 29 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

crea la Comisión de Evaluación del Plan

de Humanización de la Atención Sanitaria,

adscrita a la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.262, de 03.06.2002]

ORDEN de 29 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

regula la indumentaria y signos identificativos

de cada uno de los estamentos

que prestan atención directa a los pacientes

en los centros sanitarios dependientes

de esta conselleria. [DOGV núm. 4.262,

de 03.06.2002]

ORDEN de 24 de julio de 2002, del conseller

de Sanidad, por la que se establece

el procedimiento para la tramitación de

sugerencias, quejas y agradecimientos

respecto a la atención sanitaria, en el

ámbito de competencia de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.311, de

09.08.2002]

ORDEN de 4 de diciembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

nombran los miembros integrantes de la

comisión de evaluación del Plan de

Humanización de la Atención Sanitaria.

[DOGV num. 4.405, de 24.12.2002]

89

249

250

281

431


ORDE de 4 de desembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual aprova

la Carta al Pacient de la Comunitat

Valenciana. [DOGV num. 4.405, de

24.12.2002]

Beques, adjudes i subvencions

ORDRE d’11 de gener de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

la concessió de subvencions destinades

a finançar programes d’ajuda

mútua i d’autoajuda duts a terme per

associacions o grups de persones legalment

constituïts per a aquest objectiu.

[DOGV núm. 4.185, de 07.02.2002]

ORDRE de 8 de febrer de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual convoca una

beca per a la realització de pràctiques

professionals de metge/ssa en la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.209, de

13.03.2002]

ORDRE de 27 de febrer de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual convoca

nou beques per a la realització de pràctiques

professionals de mitjans de comunicació

social en la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.202, de 04.03.2002

ORDE de 28 de febrer de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual es

convoquen ajudes de la Direcció General

de l’Agència per a la Qualitat, Avaluació

i Modernització dels Serveis Assistencials

per a projectes d’investigació en

l’àrea d’avaluació de tecnologies sanitàries.

[DOGV núm. 4.251, de 17.05.2002]

ORDE de 28 de febrer de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

quatre beques d’informàtica i telecomunicacions.

[DOGV núm. 4.288, de

09.07.2002]

ORDE d’1 de març de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

ajudes per a l’organització de reunions i

566

435

449

455

463

471

480

-50-

ORDEN de 4 de diciembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

aprueba la Carta al Paciente de la Comunidad

Valenciana. [DOGV num. 4.405,

de 24.12.2002]

Becas, ayudas y subvenciones

ORDEN de 11 de enero de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca la concesión de subvenciones

destinadas a financiar programas de

ayuda mutua y autoayuda llevados a

cabo por asociaciones o grupos de personas

legalmente constituidos para este

objetivo. [DOGV núm. 4.185, de

07.02.2002]

ORDEN de 8 de febrero de 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se convoca

una beca para la realización de prácticas

profesionales de médico en la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.209,

de 13.03.2002]

ORDEN de 27 de febrero de 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se convoca

nueve becas para la realización de

prácticas profesionales de medios de

comunicación social en la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.202, de

04.03.2002]

ORDEN de 28 de febrero de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan ayudas de la Dirección General

de la Agencia para la Calidad, Evaluación

y Modernización de los Servicios

Asistenciales, para proyectos de

investigación en el área de Evaluación

de Tecnologías Sanitarias. [DOGV núm.

4.251, de 17.05.2002]

ORDEN de 28 de febrero de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan cuatro becas de informática y

telecomunicaciones. [DOGV núm.

4.288, de 09.07.2002]

ORDEN de 1 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan ayudas para la organización de

566

435

449

455

463

471

480


actes científics de caràcter sanitari a la

Comunitat Valenciana, i també per a

publicacions i revistes científiques.

[DOGV núm. 4.238, de 29.04.2002]

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual s’adjudiquen

quatre beques per a la realització

de pràctiques professionals d’enginyers

o enginyers tècnics, convocades per

Orde de 15 de novembre del 2001 de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.270, de 13.06.2002]

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual s’adjudiquen

quatre beques per a la realització

de pràctiques professionals d’arquitecte,

convocades per Orde de 15 de novembre

de 2001, de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.270, de 13.06.2002]

ORDE de 8 de març de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

beques per a projectes d’investigació en

biomedicina per a l’any 2002. [DOGV

núm. 4.238, de 29.04.2002]

ORDRE d’11 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

beques per a cursos i estada d’especialistes

en sanitat en centres o

instal·lacions prestigiosos per a l’any

2002. [DOGV núm. 4.237, de

26.04.2002]

ORDE de 12 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

beques per a projectes d’investigació

en programes de salut i beques per a

la formació i col·laboració en els projectes

d’investigació de l’EVES per a

l’any 2002. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDE de 23 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual establix

les normes per a la concessió de subvencions

destinades a finançar programes/activitats

de prevenció de la sida i

d’atenció psicosocial a pacients seropo-

760

763

491

498

504

517

-51-

reuniones y actos científicos de carácter

sanitario en la Comunidad Valenciana,

así como para publicaciones y revistas

científicas. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

adjudican cuatro becas para la realización

de prácticas profesionales de ingenieros

o ingenieros técnicos, convocadas

por Orden de 15 de noviembre de 2001

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.270, de 13.06.2002]

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

adjudican cuatro becas para la realización

de prácticas profesionales de arquitecto,

convocadas por Orden de 15 de

noviembre de 2001 de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.270, de

13.06.2002]

ORDEN de 8 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se convocan

becas para proyectos de investigación

en biomedicina, para el año 2002.

[DOGV núm. 4.238, de 29.04.2002]

ORDEN de 11 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan becas para cursos y estancia

de especialistas en sanidad en centros o

instalaciones de reconocido prestigio

para el año 2002. [DOGV núm. 4.237,

de 26.04.2002]

ORDEN de 12 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan becas para proyectos de investigación

en programas de salud y becas

para la formación y colaboración en los

proyectos de investigación de la EVES,

para el año 2002. [DOGV núm. 4.238,

de 29.04.2002]

ORDEN de 23 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se establecen

las normas para la concesión de

subvenciones destinadas a financiar programas/actividades

de prevención del

SIDA y de atención psico-social a pacien-

760

763

491

498

504

517


sitius al VIH que es porten a terme en

l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

durant l’exercici del 2002. [DOGV

núm. 4.243, de 07.05.2002]

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual s’adjudiquen

nou beques per a la realització de

pràctiques professionals de mitjans de

comunicació social en els servicis centrals

i en alguns hospitals dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.242, de 06.05.2002]

ORDE de 20 de maig de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

beques per finançar accions i projectes

d’investigació específics sobre la infecció

per VIH/sida i la problemàtica relacionada

amb aquesta malaltia. [DOGV núm.

4.272, de 17.06.2002]

ORDE de 10 de juny de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual es

convoquen beques per a ajudes a estudis

i investigació en matèria d’indicadors de

qualitat de la Direcció General de l’Agència

per a la Qualitat, Avaluació i

Modernització dels Servicis Assistencials,

per a l’any 2002. [DOGV num.

4.332, de 10.09.2002]

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2002,

de la Conselleria de Sanitat, per la qual

s’adjudiquen ajudes per a projectes d’investigació

en l’àrea d’avaluació de tecnologies

sanitàries. [DOGV núm. 4.330,

de 06.09.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002,

de la Conselleria de Sanitat, per la qual

s’adjudiquen beques per a projectes d’investigació

en programes de salut per a

l’any 2002. [DOGV núm. 4.311, de

09.08.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002, de

la Subsecretaria per a l’Agència Valenciana

de la Salut, per la qual s’adjudiquen

beques per a cursos i estada d’especialistes

en sanitat en centres o instal·lacions

de prestigi per a l’any 2002. [DOGV

núm. 4.311, de 09.08.2002]

804

532

540

807

813

817

-52-

tes seropositivos al VIH y que se desarrollen

en el ámbito territorial de la Comunidad

Valenciana durante el ejercicio de

2002. [DOGV núm. 4.243, de 07.05.2002]

RESOLUCIÓN de 30 de abril 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se adjudican

nueve becas para la realización de

prácticas profesionales de medios de

comunicación social en los servicios

centrales y en diferentes hospitales

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.242, de 06.05.2002]

ORDEN de 20 de mayo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan becas para financiar acciones y

proyectos de investigación específicos

sobre la infección por VIH/sida y problemática

relacionada. [DOGV núm. 4.272,

de 17.06.2002]

ORDEN de 10 de junio de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan becas para ayudas a estudios e

investigación en materia indicadores de

calidad de la Dirección General de la

Agencia para la Calidad, Evaluación y

Modernización de los Servicios Asistenciales,

para el año 2002. [DOGV num.

4.332, de 10.09.2002]

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se adjudican ayudas para proyectos de

investigación en el área de evaluación de

tecnologías sanitarias. [DOGV núm.

4.330, de 06.09.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se adjudican becas para proyectos de

investigación en programas de salud para

el año 2002. [DOGV núm. 4.311, de

09.08.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002,

de la Subsecretaría para la Agencia Valenciana

de la Salud, por la que se adjudican

becas para cursos y estancia de especialistas

en sanidad en centros o instalaciones

de reconocido prestigio para el año 2002.

[DOGV núm. 4.311, de 09.08.2002]

804

532

540

807

813

817


RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual adjudica

4 beques per a la formació i

col·laboració en els projectes d’investigació

de l’Escola Valenciana d’Estudis

per a la Salut per a l’any 2002 .[DOGV

núm. 4.311, de 09.08.2002]

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2002, de

la Conselleria de Sanitat, per la qual s’adjudiquen

beques per a projectes d’investigació

en biomedicina per a l’any 2002.

[DOGV núm. 4.311, de 09.08.2002]

RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual resol la

convocatòria de subvencions destinades

a finançar programes-activitats de prevenció

de la sida i d’atenció psicològica

a pacients seropositius al VIH que es

duguen a terme en l’àmbit territorial de

la Comunitat Valenciana durant l’exercici

2002. [DOGV núm. 4.324, de

29.08.2002]

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2002,

de la Conselleria de Sanitat, per la qual

adjudica quatre beques d’informàtica i

telecomunicacions en la Direcció General

de l’Agència per a la Qualitat, l’Avaluació

i la Modernització dels Servicis

Assistencials. [DOGV núm. 4.337, de

17.09.2002]

ORDE de 10 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual es

convoquen beques per a ajudes a estudis

i investigació en matèries d’avaluació de

tecnologies sanitàries de la Direcció

General de l’Agència per a la Qualitat,

Avaluació i Modernització dels Servicis

Assistencials, per a l’any 2002. [DOGV

num. 4.339, de 190.09.2002]

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de

2002, del conseller de Sanitat, per la

qual resol la convocatòria de beques per

a finançar accions i projectes d’investigació

específics sobre la infecció per

VIH/sida i problemàtica relacionada.

[DOGV núm. 4.372, de 06.11.2002]

818

820

825

823

546

837

-53-

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

adjudican 4 becas para la formación y

colaboración en los proyectos de investigación

de la Escuela Valenciana de Estudios

para la Salud, para el año 2002.

[DOGV núm. 4.311, de 09.08.2002]

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que se

adjudican becas para proyectos de investigación

en biomedicina para el año 2002.

[DOGV núm. 4.311, de 09.08.2002]

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

resuelve la convocatoria de subvenciones

destinadas a financiar programas/actividades

de prevención del sida y

de atención psico-social a pacientes

seropositivos al VIH y que se desarrollen

en el ámbito territorial de la comunidad

valenciana durante el ejercicio

2002. [DOGV núm. 4.324, de

29.08.2002]

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de

2002, de la Conselleria de Sanidad, por

la que se adjudican cuatro becas de

informática y telecomunicaciones en la

Dirección General de la Agencia para la

Calidad, Evaluación y Modernización de

los Servicios Asistenciales. [DOGV

núm. 4.337, de 17.09.2002]

ORDEN de 10 de septiembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

convocan becas para ayudas a estudios e

investigación en materias de evaluación

de tecnologías sanitarias de la Dirección

General de la Agencia para la Calidad,

Evaluación y Modernización de los Servicios

Asistenciales, para el año 2002.

[DOGV num. 4.339, de 190.09.2002]

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de

2002, del conseller de Sanidad, por la

que se resuelve la convocatoria de becas

para financiar acciones y proyectos de

investigación específicos sobre la infección

por VIH/sida y problemática relacionada.

[DOGV núm. 4.372, de

06.11.2002]

818

820

825

823

546

837


ORDE de 4 d’octubre de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual convoca dues

beques per a fer pràctiques professionals

en el Gestor Integral de la Prestació Farmacèutica

Gaia en la Conselleria de Sanitat.

[DOGV 4.364, de 24.10.2002]

ORDE de 16 d’octubre de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual convoca dos

beques per a fer pràctiques professionals

en la prestació farmacèutica en l’atenció

sociosanitària i en el control i inspecció

d’indústria farmacèutica en la Conselleria

de Sanitat. [DOGV num. 4.367, de

29.10.2002]

Convenis i Acords de colaboració

CIRCULAR 3/2002. Convenis i acords

de col·laboració o cooperació promoguts

per la Conselleria de Sanitat.

Evaluacions, Acreditacions i Autorizacions

DECRET 14/2002, de 8 de febrer, del

Govern Valencià, pel qual s’acorda la

constitució de la societat mercantil Institut

per a l’Acreditació i Avaluació de les

Pràctiques Sanitàries, SA. [DOGV núm.

4.191, de 15.02.2002]

RESOLUCIÓ de 29 de novembre del

2001, de la directora general de l’Agència

per a la Qualitat, Avaluació i Modernització

dels Serveis Assistencials de la

Conselleria de Sanitat, per la qual es

concedeix acreditació per a l’activitat

d’extracció de progenitors hematopoètics

de sang de cordó umbilical a l’Hospital

Comarcal de la Ribera d’Alzira.

[DOGV núm. 4.194, de 20.02.2002]

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de

2001, de la directora general de l’Agència

per a la Qualitat, l’Avaluació i la

Modernització dels Serveis Assistencials

552

558

866

93

751

752

-54-

ORDEN de 4 de octubre de 2002, del

conseller de Sanidad, por la cual convoca

dos becas para la realización de prácticas

profesionales en el Gestor Integral

de Prestación Farmacéutica Gaia en la

Conselleria de Sanidad. [DOGV 4.364,

de 24.10.2002]

ORDEN de 16 de octubre de 2002, del

conseller de Sanidad, por la cual convoca

dos becas para la realización de prácticas

profesionales en la Prestación Farmacéutica

en la Atención Sociosanitaria

y en el Control e Inspección de Industria

Farmacéutica en la Conselleria de Sanidad.

[DOGV num. 4.367, de 29.10.2002]

Convenios y Acuerdos de colaboración

CIRCULAR 3/2002. Convenios y acuerdos

de colaboración o cooperación promovidos

por la Conselleria de Sanidad.

Evaluaciones, Acreditaciones y Autorizaciones

DECRETO 14/2002, de 8 de febrero, del

Gobierno Valenciano, por el que se

acuerda la constitución de la sociedad

mercantil Instituto para la Acreditación y

Evaluación de las Prácticas Sanitarias,

SA. [DOGV núm. 4.191, de 15.02.2002]

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de

2001, de la directora general de la Agencia

para la Calidad, Evaluación y Modernización

de los Servicios Asistenciales

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se concede acreditación para la actividad

de extracción de progenitores hematopoyéticos

de sangre de cordón umbilical al

Hospital Comarcal de la Ribera de Alzira.

[DOGV núm. 4.194, de 20.02.2002]

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de

2001, de la directora general de la Agencia

para la Calidad, Evaluación y Modernización

de los Servicios Asistenciales

552

558

866

93

751

752


de la Conselleria de Sanitat, que concedeix

l’acreditació a l’Hospital Universitari

la Fe de València per a fer extraccions

i trasplantaments combinats de

renyó pàncrees. [DOGV núm. 4.223, de

08.04.2002]

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de

2001, del conseller de Sanitat, que autoritza

la creació de la Unitat d’Àrea d’Atenció

al Pacient Diabètic de l’Hospital

de la Plana (Àrea 2). [DOGV núm.

4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2002,

de la directora general de l’Agència per

a la Qualitat, l’Avaluació i la Modernització

dels Serveis Assistencials de la

Conselleria de Sanitat, que concedeix

l’acreditació a l’Hospital Doctor Peset

Aleixandre de València per a fer extraccions

i implantacions de cultius de condròcits

autòlegs. [DOGV núm. 4.223, de

08.04.2002]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2002,

de la directora general de l’Agència per

a la Qualitat, l’Avaluació i la Modernització

dels Serveis Assistencials de la

Conselleria de Sanitat, que concedeix

l’acreditació a l’Hospital Universitari la

Fe de València per a fer extraccions i

implantacions de cultius de condròcits

autòlegs. [DOGV núm. 4.223, de

08.04.2002]

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual autoritza

la creació de la Unitat de Referència

de Trastorns Bipolars de l’Hospital

Universitari La Fe de València. [DOGV

núm. 4.218, de 27.03.2002]

ORDE de 6 de maig de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual establix

les condicions i els requisits tècnics

d’instal·lació i funcionament de les consultes

i clíniques dentals. [DOGV núm.

4.257, de 27.05.2002]

754

755

757

759

255

-55-

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se concede acreditación para la actividad

de extracción y trasplante combinado de

riñón páncreas al Hospital Universitario

La Fe de Valencia. [DOGV núm. 4.223,

de 08.04.2002]

RESOLUCION de 5 de diciembre de

2001, del conseller de Sanidad, por la

que se autoriza la creación de la Unidad

de Área de Atención al Paciente Diabético

del Hospital de la Plana (Área 02).

[DOGV núm. 4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2002,

de la directora general de la Agencia para

la Calidad, Evaluación y Modernización

de los Servicios Asistenciales de la Conselleria

de Sanidad, por la que se concede

acreditación para la actividad de extracción

e implante de cultivos de condrocitos

autólogos al Hospital Doctor Peset

Aleixandre de Valencia (Valencia).

[DOGV núm. 4.223, de 08.04.2002]

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2002,

de la directora general de la Agencia

para la Calidad, Evaluación y Modernización

de los Servicios Asistenciales de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

concede acreditación para la actividad

de extracción e implante de cultivos de

condrocitos autólogos al Hospital Universitario

La Fe de Valencia (Valencia).

[DOGV núm. 4.223, de 08.04.2002]

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de

2002, del conseller de Sanidad, por la

que se autoriza la creación de la Unidad

de Referencia de Trastornos Bipolares

del Hospital Universitario La Fe de

Valencia. [DOGV núm. 4.218, de

27.03.2002]

ORDEN de 6 de mayo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

establecen las condiciones y requisitos

técnicos de instalación y funcionamiento

de las consultas y clínicas dentales.

[DOGV núm. 4.257, de 27.05.2002]

754

755

757

759

255


RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2002, del

conseller de Sanitat, que autoritza la creació

de la Unitat de Referència Funcional

de Patologia Pancreàtica de l’Hospital

General Universitari d’Alacant.

[DOGV núm. 4.323, de 28.08.2002]

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2002,

de la directora general de l’Agència per

a la Qualitat, Avaluació i Modernització

dels Servicis Assistencials de la Conselleria

de Sanitat, per la qual es concedeix

acreditació per a l’activitat d’extracció

de progenitors hematopoètics de sang de

cordó umbilical a l’Hospital de la Plana

de Vila-real.[DOGV núm. 4.316, de

19.08.2002]

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual autoritza

la creació de la Unitat de Referència

per al Tractament de Malalties Reemergents

i Importades a l’Hospital

General Universitari de València.

[DOGV núm. 4.328, de 04.09.2002]

RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2002,

de la directora general de l’Agència per

a la Qualitat, l’Avaluació i la Modernització

dels Servicis Assistencials de la

Conselleria de Sanitat, que concedix l’acreditació

a l’Hospital Comarcal Vega

Baja d’Orihuela per a fer trasplantaments

de còrnia. [DOGV núm. 4.382, de

20.11.2002]

Formació

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual estableix

el Pla de Formació Continuada de

la Conselleria de Sanitat per al bienni

2002-2003 [DOGV núm. 4.240, de

02.05.2002]

RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2002, de

la Conselleria de Sanitat, per la qual

convoca el Curs de Diplomat de Sanitat.

[DOGV núm. 4.326, de 02.09.2002]

806

812

824

842

634

669

-56-

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

autoriza la creación de la Unidad de

Referencia Funcional de Patología Pancreática

del Hospital General Universitario

de Alicante. [DOGV núm. 4.323, de

28.08.2002]

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2002,

de la directora general de la Agencia

para la Calidad, Evaluación y Modernización

de los Servicios Asistenciales de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

concede acreditación para la actividad de

extracción de progenitores hematopoyéticos

de sangre de cordón umbilical al

Hospital de la Plana de Vila-real.

[DOGV núm. 4.316, de 19.08.2002]

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

autoriza la creación de la Unidad de

Referencia para el Tratamiento de Enfermedades

Reemergentes e Importadas del

Hospital General Universitario de Valencia.

[DOGV núm. 4.328, de 04.09.2002]

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de

2002, de la directora general de la Agencia

para la Calidad, Evaluación y Modernización

de los Servicios Asistenciales de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

concede acreditación para la actividad de

Trasplante de Córneas en el Hospital

Comarcal Vega Baja de Orihuela.

[DOGV núm. 4.382, de 20.11.2002]

Formación

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

establece el Plan de Formación Continuada

de la Conselleria de Sanidad para

el bienio 2002-2003 [DOGV núm.

4.240, de 02.05.2002]

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se convoca el Curso de Diplomado de

Sanidad. [DOGV núm. 4.326, de

02.09.2002]

806

812

824

842

634

669


ORDE de 21 d’octubre de 2002, del

conseller de Sanitat, que regula el procediment

d’homologació dels cursos de

formació higiènica sanitària destinats als

professionals de l’atenció i estètica corporal.

[DOGV núm. 4.387, de

27.11.2002]

ORDE de 18 de novembre de 2002, de

la Conselleria de Sanitat, que regula el

contingut bàsic dels cursos de formació

higiènica sanitària dirigits a professionals

de l’atenció i l’estètica corporal.

[DOGV núm. 4.384, de 22.11.2002]

ORDE de 27 de novembre de 2002, de

la Conselleria de Sanitat, que regula el

contingut bàsic dels cursos de formació

higiènica sanitària dirigits a professionals

de l’atenció i l’estètica corporal.

[DOGV núm. 4.389, de 27.11.2002]

Inspecció

ORDRE de 24 de gener de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual crea la

Comissió de Valoració del Dany Corporal.

[DOGV núm. 4.183, de 05.02.2002]

Organització

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2002, del

secretari general de la Conselleria de

Sanitat, per la qual establix un Registre

Auxiliar en la gerència de l’Àrea de

Salut d’Alcoi. [DOGV núm. 4.248, de

14.05.2002]

DECRET 147/2002, de 10 de setembre

de 2002, del Govern Valencià, pel qual

s’aprova la creació del Sistema d’Hemovigilància

de la Comunitat Valenciana.

[DOGV núm. 4.336, de 16.07.2002]

293

294

303

187

803

144

-57-

ORDEN de 21 de octubre de 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se regula

el procedimiento de homologación de

los cursos de formación higiénico sanitaria

destinados a los profesionales del

cuidado y estética corporal [DOGV

núm. 4.387, de 27.11.2002]

ORDEN de 18 de noviembre de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se regula el contenido básico de los cursos

de formación higiénico-sanitaria,

dirigido a profesionales del cuidado y

estética corporal. [DOGV núm. 4.384,

de 22.11.2002]

ORDEN de 27 de noviembre de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se regula el contenido básico de los cursos

de formación higiénico-sanitaria,

dirigido a profesionales del cuidado y

estética corporal. [DOGV núm. 4.389,

de 27.11.2002]

Inspección

ORDEN de 24 de enero de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

crea la Comisión de Valoración del

Daño Corporal. [DOGV núm. 4.183, de

05.02.2002]

Organización

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2002,

del secretario general de la Conselleria

de Sanidad, por la cual establece un

Registro Auxiliar en la Gerencia del

Área de Salud de Alcoy. [DOGV núm.

4.248, de 14.05.2002]

DECRETO 147/2002, de 10 de septiembre,

del Gobierno Valenciano, por el que

se aprueba la creación del Sistema de

Hemovigilancia de la Comunidad Valenciana.

[DOGV núm. 4.336, de

16.07.2002]

293

294

303

187

803

144


Planificació familiar

DECRET 28/2002, de 26 de febrer, del

Govern Valencià, pel qual s’aprova l’acord

de la Comissió Mixta de l’Ajuntament

d’Ibi–Generalitat Valenciana, pel

qual es transfereix el Servei de Planificació

Familiar de l’ajuntament a la Generalitat

Valenciana, i se’n traspassen els

mitjans personals i materials. [DOGV

núm 4.202, de 04.03.2002]

Prestació farmacéutica

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2002,

del conseller de Sanitat, per a obtenir,

finançades a càrrec de la Conselleria de

Sanitat, les bosses d’orina Conveen Multicanal.

[DOGV núm. 4.194, de

20.02.2002]

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2002, del

conseller de Sanitat, que adequa el format

del document oficial informatitzat,

recepta del Sistema Nacional de la Salut

de la Comunitat Valenciana editat pel

Gestor Integral e la Prestació Farmacèutica,

Gaia. [DOGV núm. 4.234, de

23.04.2002]

ORDRE de 6 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual s’estableixen

les condicions de finançament,

per als pacients amb tuberculosi, de les

especialitats amb els principis actius

rifabutina, rifampicina, isoniazida, pirazinamida

i etambutol. [DOGV núm.

4.212, de 18.03.2002]

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual es regula

el subministrament de material d’incontinència

a pacients amb trastorns greus

d’incontinència. [DOGV núm. 4.223, de

08.04.2002]

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual

modifica el Catàleg General d’Especialitats

de Material Ortoprotètic en l’àmbit

de la Comunitat Valenciana, relatiu a

112

758

573

196

766

768

-58-

Planificación familiar

DECRETO 28/2002, de 26 de febrero,

del Gobierno Valenciano, por el que se

aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta

del Ayuntamiento de Ibi–Generalitat

Valenciana, por el que se transfiere el

Servicio de Planificación Familiar de

dicho ayuntamiento a la Generalitat

Valenciana, y se traspasan los correspondientes

medios personales y materiales.

[DOGV núm 4.202, de 04.03.2002]

Prestación farmacéutica

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2002,

del conseller de Sanidad, para obtener

financiadas, con cargo a la Conselleria

de Sanidad, las bolsas de orina Conveen

Multicanal. [DOGV núm. 4.194, de

20.02.2002]

RESOLUCIÓN de 4 de marzo del 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

adecua el formato del documento oficial

informatizado, Receta del Sistema Nacional

de Salud de la Comunidad Valenciana

editado por el Gestor Integral de la Prestación

Farmacéutica, GAIA. [DOGV

núm. 4.234, de 23.04.2002]

ORDEN de 6 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

establecen las condiciones de financiación,

para los pacientes con tuberculosis,

de las especialidades con los principios

activos: rifabutina, rifampicina, isoniazida,

pirazinamida y etambutol. [DOGV

núm. 4.212, de 18.03.2002]

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

regula el suministro de material de

incontinencia a pacientes con trastornos

graves de incontinencia. [DOGV núm.

4.223, de 08.04.2002]

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

modifica el Catálogo General de Especialidades

de Material Ortoprotésico en

el ámbito de la Comunidad Valenciana,

112

758

573

196

766

768


productes inclosos en l’article 108 de la

Llei General de la Seguretat Social

(Decret 2.065/1974, de 30 de març).

[DOGV núm. 4.248, de 14.05.2002]

ORDE de 15 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual desplega

el Decret 187/2001, de 27 de novembre,

que regula l’establiment, el trasllat i la

transmissió de les oficines de farmàcia,

pel que fa a l’establiment, el trasllat i el

tancament de les oficines de farmàcia.

[DOGV núm. 4.267, de 10.06.2002]

ORDE de 16 d’abril de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual es crea el sistema

d’informació farmacèutic Gaia:

Gestor integral de la Prestació Farmacèutica

de la Conselleria de Sanitat, se

n’establixen els òrgans de direcció, el

manteniment de les bases de dades, els

comités de suport i els procediments de

control de qualitat. [DOGV núm. 4.265,

de 06.06.2002]

ORDE de 22 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual desplega

el Decret 187/2001, de 27 de novembre,

del Govern Valencià, que regula l’establiment,

el trasllat i la transmissió de les

oficines de farmàcia, pel que fa a les

transmissions, regències i reserva de

titularitat de les oficines de farmàcia de

la Comunitat Valenciana. [DOGV núm.

4.265, de 06.06.2002]

DECRET 83/2002, de 23 de maig, del

Govern Valencià, que establix les normes

que regixen la pràctica del tatuatge, la

micropigmentació, el pírcing o altres tècniques

similars, i també els requisits per a

l’autorització i funcionament dels establiments

on es practiquen estes tècniques.

[DOGV núm. 4.259, de 29.05.2002]

ORDE de 6 de juny de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual actualitza la

tramitació d’expedients sancionadors a

farmacèutics titulars d’oficines de farmà-

199

209

233

135

267

-59-

relativo a productos incluidos en el artículo

108 de la Ley General de la Seguridad

Social (Decreto 2.065/1974, de 30

de marzo). [DOGV núm. 4.248, de

14.05.2002]

ORDEN de 15 de abril de 2002 de la

Conselleria de Sanidad mediante la que

se desarrolla el Decreto 187/2001, de 27

de noviembre, por el que se regula el

establecimiento, traslado y transmisiones

de las oficinas de farmacia, en lo

referente al establecimiento, traslado y

cierre de las oficinas de farmacia.

[DOGV núm. 4.267, de 10.06.2002]

ORDEN de 16 de abril de 2002, del conseller

de Sanidad, por la que se crea el

sistema de información farmacéutico

Gaia: Gestor integral de la Prestación

Farmacéutica de la Conselleria de Sanidad,

se establecen los órganos de dirección

del sistema, mantenimiento de las

bases de datos, comités de apoyo y procedimientos

de control de calidad.

[DOGV núm. 4.265, de 06.06.2002]

ORDEN de 22 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

desarrolla el Decreto 187/2001, de 27 de

noviembre, del Gobierno Valenciano,

mediante el que se regula el establecimiento,

traslado y transmisión de las oficinas

de farmacia, en lo referente a las

transmisiones, regencias y reserva de

titularidad de las oficinas de farmacia de

la Comunidad Valenciana. [DOGV núm.

4.265, de 06.06.2002]

DECRETO 83/2002, de 23 de mayo, del

Gobierno Valenciano, por el que se establecen

las normas que rigen la práctica

del tatuaje, la micropigmentación, el

piercing u otras técnicas similares, así

como los requisitos para la autorización

y funcionamiento de los establecimientos

donde se practican estas técnicas.

[DOGV núm. 4.259, de 29.05.2002]

ORDEN de 6 de junio de 2002, del conseller

de Sanidad, por la que se actualiza

la tramitación de expedientes sancionadores

a farmacéuticos titulares de ofici-

199

209

233

135

267


cia segons el procediment establit pel

Reial Decret 1.410/1977, de 17 de juny,

d’acord amb les competències dels

òrgans actuals d’esta Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.290, de 11.07.2002]

ORDE de 16 de setembre de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual crea la

Comissió d’Actualització del Mapa Farmacèutic

de la Comunitat Valenciana.

[DOGV núm. 4.352, de 08.10.2002]

Recursos humans

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de

2001, del conseller de Sanitat, per la

qual es publica el resultat definitiu de les

proves d’aptitud per a accedir a l’habilitació

professional com a higienista dental.[DOGV

núm. 4.183, de 05.02.2002]

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de

2001, del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat,

per la qual es fa públic el resultat del

concurs de trasllats voluntari per a places

de personal no sanitari d’institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat del grup D, telefonista.

[DOGV núm. 4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de

2001, del subsecretari per als Recursos

de Sanitat, per la qual es modifica la

resolució de 4 de desembre de 2001, que

determina la composició nominal dels

membres de la comissió de valoració

que ha de jutjar el concurs de trasllats

voluntari per a places de pediatre d’Equip

d’Atenció Primària dependents de

la Conselleria de Sanitat (DOGV núm.

4.153, de 21.12.2001). [DOGV núm.

4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de

2001, del subsecretari per als Recursos

de Sanitat, per la qual es modifica la

resolució de 4 de desembre de 2001, que

290

583

587

590

591

-60-

nas de farmacia, según el procedimiento

establecido en el Real Decreto

1.410/1977, de 17 de junio, de acuerdo

con las competencias de los actuales

órganos de esta Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.290, de 11.07.2002]

ORDEN de 16 de septiembre de 2002,

del conseller de Sanidad, mediante la

que se crea la Comisión de Actualización

del Mapa Farmacéutico de la Comunidad

Valenciana. [DOGV núm. 4.352, de

08.10.2002

Recursos humanos

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de

2001, del conseller de Sanidad, por la

que se publica el resultado definitivo de

las pruebas de aptitud para acceder a la

habilitación profesional como higienista

dental. [DOGV núm. 4.183, de

05.02.2002]

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de

2001, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntario para plazas de personal no

sanitario de instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad

del grupo D, telefonista [DOGV

núm. 4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de

2001, del subsecretario para los Recursos

de Sanidad, por la que se modifica la

Resolución de 4 de diciembre de 2001,

que determina la composición nominal

de los miembros de la comisión de valoración

que ha de juzgar el concurso de

traslados voluntario para plazas de

pediatra de Equipo de Atención Primaria

dependientes de la Conselleria de Sanidad

(DOGV núm. 4.153, de 21.12.2001)

[DOGV núm. 4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de

2001, del subsecretario para los Recursos

de Sanidad, por la que se modifica la

Resolución de 4 de diciembre de 2001,

290

583

587

590

591


determina la composició nominal dels

membres de la comissió de valoració

que ha de jutjar el concurs de trasllats

voluntari per a places de metge de família

d’Equip d’Atenció Primària dependents

de la Conselleria de Sanitat

(DOGV núm. 4.153, de 21.12.2001)

[DOGV núm. 4.162, de 07.01.2002]

RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual cessa el

senyor José Cucó Oliver com a director

econòmic de l’Hospital Doctor Moliner.

[DOGV núm. 4.165, de 10.01.2002]

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual es publica

el resultat definitiu de les proves

d’aptitud per a accedir a l’habilitació

professional com a protètic dental

[DOGV núm. 4.183, de 05.002.2002]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de

personal no sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat del grup E, zeladors. [DOGV

núm. 4.192, de 18.02.2002]

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de personal

no sanitari de la funció administrativa

del grup A, tècnics d’institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.192, de

18.02.2002]

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de personal

sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat,

592

593

595

600

603

-61-

que determina la composición nominal

de los miembros de la comisión de valoración

que ha de juzgar el concurso de

traslados voluntario para plazas de médico

de familia de Equipo de Atención Primaria

dependientes de la Conselleria de

Sanidad (DOGV núm. 4.153, de

21.12.2001) [DOGV núm. 4.162, de

07.01.2002]

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

cesa a don José Cucó Oliver como director

económico del Hospital Doctor

Moliner. [DOGV núm. 4.165, de

10.01.2002]

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

publica el resultado definitivo de las

pruebas de aptitud para acceder a la

habilitación profesional como protésico

dental. [DOGV núm. 4.183, de

05.002.2002]

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado

del concurso de traslados voluntario para

plazas de personal no sanitario de instituciones

sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad del grupo E, celadores

[DOGV núm. 4.192, de 18.02.2002]

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de

2002, del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado

del concurso de traslados voluntario

para plazas de personal no sanitario de la

función administrativa del grupo A, técnico,

de instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.192, de 18.02.2002]

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntarios para plazas de personal sanitario

de instituciones sanitarias depen-

592

593

595

600

603


del grup B, fisioterapeutes. [DOGV

núm. 4.192, de 18.02.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de personal

no sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat

del grup D, auxiliars administratius.

[DOGV núm. 4.207, de 11.03.2002]

DECRET 27/2002, de 26 de febrer, del

Govern Valencià, que aprova l’aplicació

i el desplegament en l’àmbit de la

Comunitat Valenciana de la Llei

16/2001, de 21 de novembre, que estableix

un procés extraordinari de consolidació

i provisió de places de personal

estatutari en les institucions sanitàries de

la Seguretat Social dels serveis de salut

dels Sistema Nacional de Salut. [DOGV

núm. 4.200, de 28.02.2002]

DECRET 41/2002, de 5 de març, del

Govern Valencià, pel qual es regula el

procediment d’autorització administrativa

i funcionament dels establiments

d’òptica de la Comunitat Valenciana.

[DOGV núm. 4.205, de 07.03.2002]

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual ofereix la integració en els

règims estatutaris d’institucions sanitàries

de la Seguretat Social a personal

laboral o funcionari de centres de planificació

familiar transferits per ajuntaments

de la Comunitat Valenciana.

[DOGV núm. 4.211. de 150.03.2002]

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de

606

108

121

615

621

-62-

dientes de la Conselleria de Sanidad, del

grupo B, fisioterapeuta. [DOGV núm.

4.192, de 18.02.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntario para plazas de personal no

sanitario de instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de sanidad

del grupo D, auxiliares administrativos.

[DOGV núm. 4.207, de 11.03.2002]

DECRETO 27/2002, de 26 de febrero,

del Gobierno Valenciano, por el que se

aprueba la aplicación y desarrollo en el

ámbito de la Comunidad Valenciana de

la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por

la que se establece un proceso extraordinario

de consolidación y provisión de

plazas de personal estatutario en las Instituciones

Sanitarias de la Seguridad

Social de los Servicios de Salud del Sistema

Nacional de Salud. [DOGV núm.

4.200, de 28.02.2002]

DECRETO 41/2002, de 5 de marzo, del

Gobierno Valenciano, por el que se regula

el procedimiento de autorización

administrativa y funcionamiento de los

establecimientos de óptica de la Comunidad

Valenciana. [DOGV núm. 4.205, de

07.03.2002]

RESOLUCIÓN de 5 de marzo 2002, del

director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se oferta la integración en los

regímenes estatutarios de instituciones

sanitarias de la Seguridad Social a personal

laboral o funcionario de centros de

planificación familiar transferidos por

distintos ayuntamientos de la Comunidad

Valenciana. [DOGV núm. 4.211. de

150.03.2002]

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado

del concurso de traslados voluntarios

606

108

121

615

621


personal no sanitari de la funció administrativa

del grup B, gestió, d’institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.213, de

20.03.2002]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2002, del

director general per als Recursos

Humans, per la qual s’ofereix la incorporació

al servei d’ajuda mèdica urgent

(SAMU) al personal facultatiu i

ATS/DUI titular procedent del servei

especial d’urgències. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2002, del

director general per als Recursos

Humans, per la qual convoca una oferta

d’integració al personal facultatiu i

ATS/DUI titular del servei especial d’urgències

en equips d’Atenció Primària

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cardiologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.216, de

25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cirurgia Plàstica i

Reparadora en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cirurgia Toràcica en les institucions

sanitàries dependents de la Con-

623

628

307

332

333

-63-

para plazas de personal no sanitario de

la función administrativa del grupo B,

gestión, de instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.213, de

20.03.2002]

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos, por la que se oferta la incorporación

al servicio de ayuda médica

urgente (SAMU) al personal facultativo

y ATS/DUE titular procedente del servicio

especial de urgencias. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos, por la que se convoca oferta

de integración al personal facultativo y

ATS/DUE titular del servicio especial de

urgencias en equipos de Atención Primaria,

dependientes de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Cardiología en las

instituciones sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Cirugía Plástica y

Reparadora en las instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Cirugía Torácica en

las Instituciones Sanitarias dependientes

623

628

307

332

333


selleria de Sanitat. [DOGV núm. 4.216,

de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Dermatologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.216, de

25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Endocrinologia i Nutrició en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Al·lergologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.216, de

25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Anàlisis Clíniques en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat [DOGV núm. 4.216,

de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Anestesiologia i Reanimació en

les institucions sanitàries dependents de

la Conselleria de Sanitat [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

334

335

337

338

339

-64-

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Dermatología en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Endocrinología y

Nutrición en las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Alergología en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Análisis Clínicos en

las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad [DOGV

núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Anestesiología/Reanimación

en las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

334

335

337

338

339


ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Angiologia i Cirurgia Vascular

en les institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat [DOGV

núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Bioquímica Clínica en les institucions

sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cirurgia Cardiovascular en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cirurgia General i de

l’Aparell Digestiu en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat [DOGV núm. 4.216, de

25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cirurgia Maxil·lofacial en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat [DOGV núm.

4.216, de 25.03.2002]

341

342

343

344

346

-65-

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Angiología y Cirugía

Vascular en las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.216, de

25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de Área de Bioquímica Clínica

en las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Cirugía Cardiovascular

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Cirugía General y del

Aparato Digestivo en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad [DOGV núm. 4.216, de

25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Cirugía Maxilofacial

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.216, de 25.03.2002]

341

342

343

344

346


ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Cirurgia Pediàtrica en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat [DOGV núm. 4.216,

de 25.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Nefrologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat [DOGV núm. 4.217,

de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Medicina Digestiva en les institucions

sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Farmàcia Hospitalària en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Geriatria en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consoli-

347

348

349

350

353

354

-66-

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Cirugía Pediátrica en

las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad [DOGV

núm. 4.216, de 25.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de Área de Nefrología en las instituciones

sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Medicina Digestiva

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Farmacia Hospitalaria

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Geriatría en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de con-

347

348

349

350

353

354


dació d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Medicina Intensiva en les institucions

sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Medicina Interna en

les institucions sanitàries dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Hematologia i Hemoteràpia en

les institucions sanitàries dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Medicina Nuclear en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.217,

de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Medicina Preventiva i

Salut Pública en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Microbiologia i Parasitologia

en les institucions sanitàries

355

356

357

359

360

-67-

solidación de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Medicina Intensiva

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Medicina Interna en

las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de Área de Hematología y Hemoterapia

en las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Medicina Nuclear en

las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se convoca

proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y provisión

de plazas de facultativo especialista

de área de Medicina Preventiva y Salud

Pública en las instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Microbiología y Para-

355

356

357

359

360


dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Neurocirurgia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu

especialista d’àrea de Neurofisiologia

Clínica en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Neurologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Obstetrícia i Ginecologia en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Pneumologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.217, de

26.03.2002]

361

362

364

365

366

-68-

sitología en las instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Neurocirugía en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Neurofisiología Clínica

en las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Neurología en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Obstetricia-Ginecología

en las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.217, de 26.03.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Neumología en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad.[DOGV núm.

4.217, de 26.03.2002]

361

362

364

365

366


ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Pediatria en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, per la

qual convoca un procés extraordinari de

consolidació d’ocupació per a la selecció

i provisió de places de facultatiu especialista

d’àrea de Radiodiagnòstic en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Rehabilitació en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Urologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Psiquiatria en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consoli-

367

368

370

371

372

373

-69-

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Pediatría en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Radiodiagnóstico en

las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Rehabilitación en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de Área de Urología en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Psiquiatría en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de con-

367

368

370

371

372

373


dació d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.219, de 02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Oftalmologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Reumatologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea de Radiofísica Hospitalària en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Oncologia Mèdica en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219,

de 02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002 de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

374

376

377

378

379

-70-

solidación de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Traumatología y

Cirugía Ortopédica en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Oftalmología en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Reumatología en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de área de Radiofísica Hospitalaria

en las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Especialista

de Área de Oncología Médica en

las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Facultativo Espe-

374

376

377

378

379


d’àrea d’Oncologia Radioterapèutica en

les institucions sanitàries dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDRE de 7 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de facultatiu especialista

d’àrea d’Otorinolaringologia en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.219,

de 02.04.2002]

ORDRE de 12 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de metges de família d’equips

d’Atenció Primària dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDRE de 12 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de pediatres d’equips

d’Atenció Primària dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.219, de 02.04.2002]

ORDRE de 14 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’higienistes dentals en

les institucions sanitàries dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.224, de 09.04.2002]

ORDRE de 14 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de tècnic especialista de

laboratori en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.224, de 09.04.2002]

381

382

383

384

385

-71-

cialista de Área de Oncología Radioterápica

en las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDEN de 7 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de facultativo especialista

de Área de Otorrinolaringología

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 12 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médicos de

Familia de Equipos de Atención Primaria

dependientes de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.219, de

02.04.2002]

ORDEN de 12 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Pediatras de

Equipos de Atención Primaria dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.219, de 02.04.2002]

ORDEN de 14 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Higienistas Dentales

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.224, de 09.04.2002]

ORDEN de 14 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Técnico Especialista

de Laboratorio en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.224, de

09.04.2002]

381

382

383

384

385


ORDRE de 15 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de tècnic especialista en

anatomia patològica en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.224, de

09.04.2002]

ORDRE de 15 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de tècnic especialista en

radiodiagnòstic en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.224, de

09.04.2002]

ORDRE de 15 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de tècnic especialista en

radioteràpia en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.224, de 09.04.2002]

ORDRE de 20 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de tècnic de manteniment

en les institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat. [DOGV

núm. 4.224, de 09.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’ATS/DUI en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.225, de

10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de comares en les institu-

386

388

389

390

392

393

-72-

ORDEN de 15 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Técnico Especialista

en Anatomía Patológica en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.224, de 09.04.2002]

ORDEN de 15 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Técnico Especialista

en Radiodiagnóstico en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.224, de 09.04.2002]

ORDEN de 15 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Técnico Especialista

en Radioterapia en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.224, de

09.04.2002]

ORDEN de 20 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Técnico de Mantenimiento

de las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.224, de 09.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de ATS/DUE en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.225, de 10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Matronas en las

386

388

389

390

392

393


cions sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.225, de

10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de fisioterapeuta en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.225, de 10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’enginyer tècnic en les

institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat.[DOGV núm.

4.225, de 10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’assistent/treballador

social en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.225, de 10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de Gestió de la Funció

Administrativa en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.225, de

10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de governant/a en les institucions

sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.225, de 10.04.2002]

ORDRE de 22 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual con-

394

395

396

397

398

399

-73-

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.225, de 10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de fisioterapeuta en

las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.225, de 10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Ingeniero Técnico

en las Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.225, de 10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Asistente/Trabajador

Social en las instituciones sanitarias

dependientes de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.225, de

10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Gestión de la

Función Administrativa en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.225,

de 10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Gobernante/a de

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.225, de 10.04.2002]

ORDEN de 22 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

394

395

396

397

398

399


voca un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’auxiliars administratius

de la funció administrativa en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.225, de

10.04.2002]

ORDE de 27 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’auxiliar d’infermeria en

les institucions sanitàries dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV núm.

4.238, de 29.04.2002]

ORDE de 27 de març de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca un

procés extraordinari de consolidació d’ocupació

per a la selecció i provisió de

places de metges de documentació clínica

i admissió d’institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.238, de 29.04.2002]

ORDE de 27 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de zeladors en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDE de 27 de març de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de tècnic de la funció

administrativa d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.238, de 29.04.2002]

RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de personal

sanitari d’institucions sanitàries

400

401

402

403

641

-74-

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de auxiliares administrativos

de la función administrativa de

las instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.225, de 10.04.2002]

ORDEN de 27 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Auxiliares de

Enfermería en las Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDEN de 27 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médicos de

Documentación Clínica y Admisión de

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.238, de 29.04.2002]

ORDEN de 27 de marzo de 2002 de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Celadores en las

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.238, de 29.04.2002]

ORDEN de 27 de marzo de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Técnico de la

Función Administrativa de Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado

del concurso de traslados voluntarios

para plazas de personal sanitario de insti-

400

401

402

403

641


dependents de la Conselleria de Sanitat,

del grup B, comares. [DOGV núm.

4.233, de 22.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de psicòlegs d’institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, per la qual

convoca un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i

provisió de places de psicòlegs de conductes

addictives d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, per la qual

convoca un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i

provisió de places de farmacèutics d’àrea

de salut dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV nçum. 4.238, de

29.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca un

procés extraordinari de consolidació d’ocupació

per a la selecció i provisió de

places de metges de conductes addictives

d’institucions sanitàries dependents de la

Conselleria de Sanitat. [DOGV num.

4.239, de 30.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió de

places de metges d’unitat de prevenció

del càncer de mama d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV num. 4.239, de

30.04.2002]

404

405

406

407

409

-75-

tuciones sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad, del grupo B,

matrona. [DOGV núm. 4.233, de

22.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Psicólogos de

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.238, de 29.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de psicólogos de

Conductas Adictivas de Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.238, de

29.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Farmacéuticos de

Área de Salud dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV nçum. 4.238,

de 29.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médico de Conductas

Adictivas de Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de

Sanidad. [DOGV num. 4.239, de

30.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médico de Unidad

de Prevención del Cáncer de Mama

de Instituciones Sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

num. 4.239, de 30.04.2002]

404

405

406

407

409


ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió de

places de metges d’unitats de curta estada

d’institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat. [DOGV

num. 4.239, de 30.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió de

places de metges d’unitat d’hospitalització

a domicili d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.239, de 30.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió de

places de metges d’equip mòbil d’institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.239,

de 30.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió de

places d’odontòlegs d’equips d’Atenció

Primària dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.239, de

30.04.2002]

ORDE de 4 d’abril de 2002, de la Conselleria

de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió de

places de metges de centres de planificació

familiar d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.239, de 30.04.2002]

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa pública la relació d’aspirants

que han superat les proves selectives

per a la provisió de places vacants

dels centres de Salut Pública, del grup D,

410

411

412

414

415

645

-76-

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la Conselleria

de Sanidad, por la que se convoca

proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y provisión

de plazas de Médico de Unidades de

Corta Estancia de Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV num. 4.239, de 30.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médico de Unidad

de Hospitalización a Domicilio de

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.239, de 30.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la Conselleria

de Sanidad, por la que se convoca

proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y provisión

de plazas de Médico de Equipo Móvil de

Instituciones Sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.239, de 30.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Odontólogo de

Equipos de Atención Primaria dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.239, de 30.04.2002]

ORDEN de 4 de abril de 2002, de la

Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de Médico de Centro

de Planificación Familiar dependientes

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.239, de 30.04.2002]

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2002, del

director general para los Recursos Humanos

de la Conselleria de Sanidad, por la

que se hace pública la relación de aspirantes

que han superado las pruebas

selectivas para la provisión de plazas

vacantes de los centros de Salud Pública,

410

411

412

414

415

645


auxiliar de Salut Pública, funcionaris

d’administració especial, dependents de

la Conselleria de Sanitat, convocades

per la Resolució d’11 de maig de 2000

(DOGV núm. 3.756, de 24.05.2000)

[DOGV núm. 4.233, de 22.04.2002]

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa pública la relació d’aspirants

que han superat les proves selectives

per a la provisió de places vacants

dels centres de Salut Pública, del grup C,

tècnic especialista de laboratori de Salut

Pública, funcionaris d’Administració

Especial, dependents de la Conselleria

de Sanitat, convocades per la Resolució

d’11 de maig de 2000 (DOGV núm.

3.756, de 24.05.2000). [DOGV núm.

4.233, de 22.04.2002]

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa pública la relació d’aspirants

que han superat les proves selectives

per a la provisió de places vacants

dels centres de Salut Pública, del grup A,

tècnic de Salut Pública (Epidemiologia,

Promoció de la Salut i Salut Laboral),

funcionaris d’Administració Especial,

dependents de la Conselleria de Sanitat,

convocades per la Resolució d’11 de

maig de 2000 (DOGV núm. 3.756, de

24.05.2000). [DOGV núm. 4.235, de

24.04.2002]

RESOLUCIÓ de 16 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa pública la relació d’aspirants

que han superat les proves selectives

per a la provisió de places vacants

dels centres de Salut Pública, del grup C,

tècnic especialista d’higiene dels aliments,

funcionaris d’Administració

Especial, dependents de la Conselleria

de Sanitat, convocades per la Resolució

d’11 de maig de 2000 (DOGV núm.

647

649

651

-77-

del grupo D, Auxiliar de Salud Pública,

funcionarios de Administración Especial,

dependientes de la Conselleria de Sanidad,

convocadas por Resolución de 11 de

mayo de 2000 (DOGV núm. 3.756, de

24.05.2000) [DOGV núm. 4.233, de

22.04.2002]

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace pública la relación de

aspirantes que han superado las pruebas

selectivas para la provisión de plazas

vacantes de los centros de Salud Pública,

del grupo C, Técnico Especialista de

Laboratorio de Salud Pública, funcionarios

de Administración Especial, dependientes

de la Conselleria de Sanidad,

convocadas por Resolución de 11 de

mayo de 2000 (DOGV nº 3.756, de

24.05.2000). [DOGV núm. 4.233, de

22.04.2002]

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace pública la relación de

aspirantes que han superado las pruebas

selectivas para la provisión de plazas

vacantes de los centros de Salud Pública,

del grupo A, Técnico de Salud Pública

(Epidemiología, Promoción de la

Salud y Salud Laboral), funcionarios de

Administración Especial, dependientes

de la Conselleria de Sanidad, convocadas

por Resolución de 11 de mayo de

2000 (DOGV núm. 3.756, de

24.05.2000). [DOGV núm. 4.235, de

24.04.2002]

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace pública la relación de

aspirantes que han superado las pruebas

selectivas para la provisión de plazas

vacantes de los centros de Salud Pública,

del grupo C, Técnico Especialista de

Higiene de los Alimentos, funcionarios

de Administración Especial, dependientes

de la Conselleria de Sanidad, convocadas

por Resolución de 11 de mayo de 2000

647

649

651


3.756, de 24.05.2000). [DOGV núm.

4.240, de 02.05.2002]

RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa pública la llista d’aspirants que

han superat les proves selectives per a la

provisió de places vacants dels centres

de Salut Pública, del grup A, veterinaris

d’àrea, funcionaris de l’administració

Especial, dependents de la Conselleria

de Sanitat, convocades per la Resolució

d’11 de maig de 2000 (DOGV núm.

3.756, de 24.05.2000). [DOGV núm.

4.242, 06.05.2002]

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa pública la relació d’aspirants

que han superat les proves selectives

per a la provisió de places vacants

dels centres de Salut Pública, del grup A,

tècnic de laboratori, funcionaris d’Administració

Especial, dependents de la

Conselleria de Sanitat, convocades per la

Resolució d’11 de maig de 2000 (DOGV

núm. 3.756, de 24.05.2000). [DOGV

núm. 4.247, de 13.05.2002]

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual disposa el

cessament del senyor Francisco Soriano

Cano com a director econòmic de l’Hospital

d’Elda. [DOGV núm. 4.251, de

17.05.2002]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2002, del

director general per als Recursos

Humans, per la qual fa pública la llista

dels aspirants que han superat les proves

selectives per a la provisió de places

vacants dels centres de Salut Pública,

del grup A, tècnics d’Higiene dels Aliments,

funcionaris de l’administració

especial, dependents de la Conselleria

de Sanitat, convocades per la Resolució

d’11 de maig de 2000 (DOGV núm.

3.756, 24.05.2000) [DOGV núm. 4.257,

de 27.05.2002]

653

655

657

658

-78-

(DOGV núm. 3.756, de 24.05.2000).

[DOGV núm. 4.240, de 02.05.2002]

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace pública la relación de

aspirantes que han superado las pruebas

selectivas para la provisión de plazas

vacantes de los Centros de Salud Pública,

del grupo A, Veterinarios de Área, funcionarios

de Administración Especial, dependientes

de la Conselleria de Sanidad, convocadas

por Resolución de 11 de mayo de

2000 (DOGV nº 3.756, de 24-05-00).

[DOGV núm. 4.242, 06.05.2002]

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace pública la relación de

aspirantes que han superado las pruebas

selectivas para la provisión de plazas

vacantes de los Centros de Salud Pública,

del grupo A, técnico de Laboratorio, funcionarios

de Administración Especial,

dependientes de la Conselleria de Sanidad,

convocadas por Resolución de 11 de

mayo de 2000 (DOGV núm. 3.756, de

24.05.2000) [DOGV núm. 4.247, de

13.05.2002]

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

cesa a don Francisco Soriano Cano como

director económico del Hospital de Elda.

[DOGV núm. 4.251, de 17.05.2002]

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos, por la que se hace pública la

relación de aspirantes que han superado

las pruebas selectivas para la provisión de

plazas vacantes de los Centros de Salud

Pública, del grupo A, técnico de Higiene

de los Alimentos, funcionarios de administración

especial, dependientes de la

Conselleria de Sanidad, convocadas por

Resolución de 11 de mayo de 2000

(DOGV n.úm 3.756, de 24.05.2000).

[DOGV núm. 4.257, de 27.05.2002]

653

655

657

658


RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de

personal no sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat, del grup E, empleat o empleada

de bugaderia. [DOGV núm. 4.262, de

03.06.2002]

ORDE d’11 de juny de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual es convoca

concurs oposició per a la provisió de

vacants d’analista d’aplicacions, funcionaris

del grup A d’administració especial

d’institucions sanitàries de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.279, de

26.06.2002]

ORDE d’11 de juny de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual es convoca

concurs oposició per a la provisió de

vacants d’analista programador, funcionaris

del grup B d’Administració Especial

d’institucions sanitàries de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.279, de

26.06.2002]

ORDE d’11 de juny de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual es convoca

concurs oposició per a la provisió de

vacants d’operador central, funcionaris

del grup C d’administració especial,

d’institucions sanitàries de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV núm. 4.279, de

26.06.2002]

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat de la convocatòria

pública per a la provisió d’una

plaça de professor/a de l’Escola d’Infermeria

dependent de l’Escola Universitària

la Fe de València, dependent de la

Conselleria de Sanitat (DOGV núm.

4.171, de 18.01.2002) [DOGV núm.

4.288, de 09.07.2002]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2002, de

la Direcció General per als Recursos

Humans, que modifica la Resolució de

660

416

417

418

662

663

-79-

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado

del concurso de traslados voluntario

para plazas de personal no sanitario de

instituciones sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad, del grupo E,

empleado o empleada de lavandería.

[DOGV núm. 4.262, de 03.06.2002]

ORDEN de 11 de junio de 2002, del conseller

de Sanidad, por la que se convoca

concurso-oposición para la provisión de

vacantes de analista de aplicaciones, funcionarios

del grupo A de administración

especial, de instituciones sanitarias de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.279, de 26.06.2002]

ORDEN de 11 de junio del 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se convoca

concurso-oposición para la provisión

de vacantes de analista programador,

funcionarios del grupo B de Administración

Especial, de instituciones sanitarias

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.279, de 26.06.2002]

ORDEN de 11 de junio del 2002, del

conseller de Sanidad, por la que se convoca

concurso-oposición para la provisión

de vacantes de operador central,

funcionarios del grupo C de administración

especial, de instituciones sanitarias

de la Conselleria de Sanidad. [DOGV

núm. 4.279, de 26.06.2002]

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado

de la convocatoria pública para la provisión

de una plaza de profesor/a de

escuela de enfermería dependiente de la

Escuela Universitaria la Fe de Valencia

dependiente de la Conselleria de Sanidad

(DOGV nº 4171 de 18.01.02).

[DOGV núm. 4.288, de 09.07.2002]

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2002,

de la Dirección General para los Recursos

Humanos, por la que se modifica la

660

416

417

418

662

663


12 de febrer de 2002, del director general

per als Recursos Humans, per la qual

fa públic el resultat del concurs de trasllats

voluntari per a places de personal

sanitari d’institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat, del

grup B, fisioterapeutes. [DOGV núm.

4.284, de 03.07.2002]

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual cessa

el senyor Luis Alonso Arza com a director

econòmic de l’Hospital Sant Vicent

del Raspeig. [DOGV núm. 4.311, de

09.08.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual

nomena personal eventual el senyor Juan

Prefaci Cruz. [DOGV núm. 4.305, de

01.08.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual

nomena personal eventual la senyora

Perpetua Beltrán Martínez. [DOGV

núm. 4.305, de 01.08.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2002,

del conseller de Sanitat, per la qual

nomena personal eventual. [DOGV núm.

4.305, de 01.08.2002]

RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2002, del

conseller de Sanitat, per la qual cessa el

senyor Eugenio Tejerina Botella com a

director mèdic de l’Hospital la Malvarosa

de València. [DOGV núm. 4.311, de

09.08.2002]

RESOLUCIÓ de 12 d’agost de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat de la convocatòria

pública per a la provisió d’una

plaça de professor/a de l’Escola Universitària

d’Infermeria Nostra Senyora del

Sagrat Cor de Castelló de la Plana,

dependent de la Conselleria de Sanitat

(DOGV núm. 4.197, de 25.02.2002).

[DOGV núm. 4.326, de 02.09.2002]

665

666

666

667

668

677

-80-

Resolución de 12 de febrero de 2002, del

director general de Recursos Humanos,

por la que se hace público el resultado

del concurso de traslados voluntarios

para plazas de personal sanitario de instituciones

sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad, del grupo B,

fisioterapeuta. [DOGV núm. 4.284, de

03.07.2002]

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

cesa a don Luis Alonso Arza como director

económico del Hospital Sant Vicent

del Raspeig. [DOGV núm. 4.311, de

09.08.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que

nombra personal eventual a don Juan

Prefaci Cruz. [DOGV núm. 4.305, de

01.08.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que

nombra personal eventual a doña Perpetua

Beltrán Martínez. [DOGV núm.

4.305, de 01.08.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que

nombra personal eventual. [DOGV núm.

4.305, de 01.08.2002]

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2002,

del conseller de Sanidad, por la que se

cesa a D. Eugenio Tejerina Botella como

director médico del Hospital La Malvarrosa

de Valencia. [DOGV núm. 4.311,

de 09.08.2002]

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2002,

del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado de

la convocatoria pública para la provisión

de una plaza de profesor/a de la Escuela

Universitaria de Enfermería Nuestra

Señora del Sagrado Corazón de Castellón

de la Plana, dependiente de la Conselleria

de Sanidad (DOGV núm. 4.197

de 25.02.2002) [DOGV núm. 4.326, de

02.09.2002]

665

666

666

667

668

677


RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a cobrir

diverses places de facultatiu especialista

d’àrea d’institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.336, de 16.09.2002]

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de personal

sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat,

del grup B, ATS/DUI. [DOGV núm.

4.341, de 23.09.2002]

DECRET 148/2002, de 10 de setembre,

del Govern Valencià, pel qual es crea la

categoria de Metge d’Urgència Hospitalària

en l’àmbit de les institucions sanitàries

de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.336, de 16.07.2002]

DECRET 149/2002, de 10 de setembre,

del Govern Valencià, pel qual es creen

les categories de metge, ATS/DUI, conductor

portalliteres del Servici d’Ajuda

Mèdica Urgent (SAMU) i locutor dels

Centres d’Informació i Coordinació d’Emergències

(CICU). [DOGV núm.

4.336, de 16.07.2002]

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de

2002, del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat,

per la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de

pediatres d’equips d’Atenció Primària

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.346, de 30.09.2002]

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de

2002, del conseller de Sanitat, per la

qual es proveïxen els llocs anunciats en

la Convocatòria 36/2002, de 7 de maig

679

687

147

151

736

740

-81-

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntarios para cubrir diversas plazas

de facultativo especialista de área de instituciones

sanitarias dependientes de la

Conselleria de Sanidad. [DOGV núm.

4.336, de 16.09.2002]

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntarios para plazas de personal sanitario

de instituciones sanitarias dependientes

de la Conselleria de Sanidad, del

grupo B, ATS/DUE. [DOGV núm.

4.341, de 23.09.2002]

DECRETO 148/2002, de 10 de septiembre,

del Gobierno Valenciano, por el que

se crea la categoría de Médico de

Urgencia Hospitalaria en el ámbito de

las Instituciones Sanitarias de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.336,

de 16.07.2002]

DECRETO 149/2002, de 10 de septiembre,

del Gobierno Valenciano, por el que

se crean las categorías de médico,

ats/due, conductor-camillero del Servicio

de Ayuda Médica Urgente (samu) y

locutor de los Centros de Información y

Coordinación de Urgencias (CICU).

[DOGV núm. 4.336, de 16.07.2002]

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntario para plazas de pediatra de

Equipo de Atención Primaria dependientes

de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV núm. 4.346, de 30.09.2002]

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de

2002 del conseller de Sanidad por la que

se proveen los puestos anunciados en la

Convocatoria 36/2002, de 7 de mayo de

679

687

147

151

736

740


de 2002 (DOGV núm. 4.256, de 24 de

maig de 2002). [DOGV núm. 4.356, de

14.10.2002]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de

2002, de la Conselleria de Sanitat, per la

qual aprova la llista definitiva de persones

admeses i excloses a la realització de

les proves dels processos extraordinaris

de consolidació d’ocupació per a la

selecció i provisió de places de facultatiu

especialista d’àrea convocats per les

ordes de 7 de març de 2002 publicades

en el Diari Oficial de la Generalitat

Valenciana núm. 4.216, de 25.03.2002;

núm. 4.217, de 26.03.02, i núm. 4.219,

de 02.04.2002 [DOGV núm. 4.349,

30.09.2002]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de

2002, de la Conselleria de Sanitat, que

aprova la llista definitiva de persones

admeses i excloses a la realització de les

proves del procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i

provisió de places de pediatres d’equip

d’Atenció Primària dependents de la

Conselleria de Sanitat, convocat per

l’Orde de 12 de març de 2002, publicada

en el Diari Oficial de la Generalitat

Valenciana núm. 4.219, de 02.04.2002.

[DOGV núm. 4.349, 30.09.2002]

ORDE de 23 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de professor de Logofonia

i Logopèdia en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.367, de

29.10.2002]

ORDE de 23 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de metge d’Urgència

Hospitalària d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.367, de 29.10.2002]

743

743

419

420

-82-

2002 (DOGV nº 4256, de 24 de mayo de

2002). [DOGV núm. 4.356, de

14.10.2002]

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de

2002, de la Conselleria de Sanidad, por

la que se aprueba la relación definitiva

de admitidos y excluidos a la realización

de las pruebas de los procesos extraordinarios

de consolidación de empleo para

la selección y provisión de plazas de

facultativo especialista de área convocados

por órdenes de 7 de marzo de 2002

publicadas en el Diari Oficial de la

Generalitat Valenciana núm. 4.216 de

25.03.2002, núm. 4217 de 26.03.02 y

núm. 4219 de 02.04.2002. [DOGV núm.

4.349, 30.09.2002]

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de

2002, de la Conselleria de Sanidad, por

la que se aprueba la relación definitiva

de admitidos y excluidos a la realización

de las pruebas del proceso extraordinario

de consolidación de empleo para la

selección y provisión de plazas de pediatras

de equipo de Atención Primaria

dependientes de la Conselleria de Sanidad,

convocado por Orden de 12 de

marzo de 2002, publicada en el Diari

Oficial de la Generalitat Valenciana

núm. 4.219 de 02.04.2002. [DOGV núm.

4.349, 30.09.2002]

ORDEN de 23 de septiembre de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se convoca proceso extraordinario de

consolidación de empleo para la selección

y provisión de plazas de Profesor de

Logofonía y Logopedia en las Instituciones

Sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.367,

de 29.10.2002]

ORDEN de 23 de septiembre de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se convoca proceso extraordinario de

consolidación de empleo para la selección

y provisión de plazas de médico de

Urgencia Hospitalaria de instituciones

sanitarias dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.367, de

29.10.2002]

743

743

419

420


ORDE de 23 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de metge de SAMU

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.367, de 29.10.2002]

ORDE de 23 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de conductor portalliteres

de SAMU en les institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV nçum. 4.367, de 29.10.2002]

ORDE de 23 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places de locutor de CICU en les institucions

sanitàries dependents de la Conselleria

de Sanitat. [DOGV nçum. 4.367,

de 29.10.2002]

ORDE de 23 de setembre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual convoca

un procés extraordinari de consolidació

d’ocupació per a la selecció i provisió

de places d’ATS/DUI de SAMU

dependents de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV nçum. 4.367, de 29.10.2002]

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de

2002, del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat,

per la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de

metges de família d’equips d’Atenció

Primària dependents de la Conselleria de

Sanitat. [DOGV núm. 4.356, de

14.10.2002]

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de

facultatius especialistes d’àrea d’institucions

sanitàries dependents de la Conse-

421

422

423

424

744

745

-83-

ORDEN de 23 de septiembre de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se convoca proceso extraordinario de

consolidación de empleo para la selección

y provisión de plazas de médico

SAMU, dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV núm. 4.367, de

29.10.2002]

ORDEN de 23 de septiembre de 2002 de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de conductor-camillero

SAMU en Instituciones Sanitarias

dependientes de la Conselleria de Sanidad.

[DOGV nçum. 4.367, de 29.10.2002]

ORDEN de 23 de septiembre de 2002, de

la Conselleria de Sanidad, por la que se

convoca proceso extraordinario de consolidación

de empleo para la selección y

provisión de plazas de locutor CICU de

Instituciones Sanitarias dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGV nçum.

4.367, de 29.10.2002]

ORDEN de 23 de septiembre de 2002,

de la Conselleria de Sanidad, por la que

se convoca proceso extraordinario de

consolidación de empleo para la selección

y provisión de plazas de ATS/DUE

SAMU dependientes de la Conselleria

de Sanidad. [DOGV nçum. 4.367, de

29.10.2002]

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de

2002, del director general para los Recursos

Humanos de la Conselleria de Sanidad,

por la que se hace público el resultado

del concurso de traslados voluntarios

para plazas de médico de familia de equipo

de Atención Primaria dependientes de

la Conselleria de Sanidad. [DOGVnúm.

4.356, de 14.10.2002]

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de

2002, del director general para los

Recursos Humanos de la Conselleria de

Sanidad, por la que se hace público el

resultado del concurso de traslados

voluntarios para cubrir diversas plazas

de facultativo especialista de área de ins-

421

422

423

424

744

745


lleria de Sanitat. [DOGV núm. 4.356, de

14.10.2002]

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2002, del

director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a places de personal

sanitari d’institucions sanitàries

dependents de la Conselleria de Sanitat,

del grup D, auxiliars d’infermeria.

[DOGV núm. 4.356, de 14.10.2002]

ORDE de 10 d’octubre de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, per la qual fixa

criteris i establix les normes que han de

regular el procés d’eleccions a òrgans de

representació del personal al servici de

les institucions sanitàries dependents de

la Conselleria de Sanitat. [DOGV num.

4.364, de 24.10.2002]

RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2002,

del director general per als Recursos

Humans de la Conselleria de Sanitat, per

la qual es fa públic el resultat del concurs

de trasllats voluntari per a cobrir

diverses places de facultatiu especialista

d’àrea d’institucions sanitàries dependents

de la Conselleria de Sanitat.

[DOGV núm. 4.375, de 11.11.2002]

Règim econòmic

ORDE de 24 de maig de 2002, del conseller

de Sanitat, per la qual establix les

quanties dels preus públics que percebrà

la Conselleria de Sanitat durant 2002.

[DOGV núm. 4.278, de 25.06.2002]

Salut Pública

ORDRE de 27 de febrer de 2002, de la

Conselleria de Sanitat, que estableix

l’informe de salut de l’escolar con a

document sanitari d’utilització obligatòria

per a l’accés a un centre escolar o per

747

426

749

260

189

-84-

tituciones sanitarias dependientes de la

Conselleria de