30.04.2013 Views

Llengua? Dialecte? Internet!!! - Departament de Filologia Catalana i ...

Llengua? Dialecte? Internet!!! - Departament de Filologia Catalana i ...

Llengua? Dialecte? Internet!!! - Departament de Filologia Catalana i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LLOMBARD / LLENGUA LLOMBARDA<br />

Ban<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> Llombardia<br />

Altres <strong>de</strong>nominacions:<br />

Milà)<br />

Llombard: lumbaart, lümbard, parlaat lumbaart // meneghino (dialecte <strong>de</strong><br />

Italià: lombardo, lingua lombarda<br />

Anglès: Lombard, Lombard language<br />

Espanyol: lombardo, lengua lombarda<br />

Francès: lombard, langue lombar<strong>de</strong><br />

Parlants: entre 6 i 7 milions; tots bilingües en italià estàndard o, més ben dit, en italià regional llombard.<br />

Altres fonts eleven la xifra fins a 8.671.210 a Itàlia i 303.000 a Suïssa.<br />

Localització:<br />

Estat Italià: Llombardia, Piemont (províncies <strong>de</strong> Novara i Verbania), Trentí-Tirol <strong>de</strong>l Sud<br />

(província <strong>de</strong> Trento).<br />

Suïssa: cantó <strong>de</strong> Ticino.<br />

Mapa <strong>de</strong> la regió italiana <strong>de</strong> llombardia<br />

Classificació lingüística: indoeuropeu > llatí > gal·loitàlic > llombard<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!