On som? / On volem arribar? SSóc una p

w27.bcn.cat

On som? / On volem arribar? SSóc una p

On som? / On volem arribar?

Fitxes d'exercicis i activitats per treballar

els factors d'ocupabilitat i l'objectiu professional


On som? Factors d'ocupabilitat

Fitxes d'exercicis i activitats per treballar

els factors d'ocupabilitat i l'autoconeixement


Factors d’ocupabilitat 1 - FACTORS EXTERNS: OPORTUNITATS I AMENACES

Els mercats de treball canvien al llarg del temps oferint oportunitats i amenaces que són sempre variables.

Examina les característiques del mercat de treball llistades a la taula següent i determina si són corresponents

al passat o al present.

CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT DE TREBALL PASSAT PRESENT

1. PROFESSIONS AMB TASQUES RUTINÀRIES (CADENES DE PRODUCCIÓ)

2. COMPETÈNCIA MOLT FORTA ENTRE LES EMPRESES

3. ROBOTS I AUTOMATISMES INDUSTRIALS (CADENA DE PRODUCCIÓ MECANITZADA)

4. FEINES MANUALS PER ELABORAR PRODUCTES

5. SORGIMENT PERMANENT DE NOVES PROFESSIONS

6. JORNADA LABORAL MÉS LLARGA

7. ORGANITZACIÓ JERÀRQUICA A L’EMPRESA, TREBALLADORS SENSE INICIATIVA

8. MÉS IMPORTÀNCIA DEL SECTOR SERVEIS

9. ESTABILITAT EN ELS MERCATS DE LES EMPRESES

10. MOLTS TREBALLADORS PER ARRIBAR A LA PRODUCCIÓ DESITJADA

11. NECESSITAT D’APRENDRE I ADAPTAR-SE ALS CANVIS EN MOLTES PROFESSIONS I OFICIS

12. REDUCCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL MALGRAT ELS AUGMENTS EN PRODUCCIÓ

13. IMPLICACIÓ DELS TREBALLADORS EN EL FUNCIONAMENT DE L’EMPRESA

14. APLICACIÓ DE LA INFORMÀTICA I UTILITZACIÓ DE LA MAQUINÀRIA INDUSTRIAL

15. IMPORTÀNCIA DELS ESTUDIS I DE LA FORMACIÓ EN GAIREBÉ TOTES LES PROFESSIONS

16. REPRESENTACIÓ DE LA DONA EN POCS SECTORS PROFESSIONALS

17. MOLTA OCUPACIÓ EN L’AGRICULTURA

18. DESAPARICIÓ PERMANENT DE PROFESSIONS

19. MOLTA OCUPACIÓ EN LA INDÚSTRIA

20. AUGMENT DE LES PROFESSIONS DEL “PENSAR”

21. PROFESSIONS I OFICIS POC VARIABLES

22. AUGMENT PERMANENT DE LES PERSONES QUE BUSQUEN FEINA

23. INCORPORACIÓ TARDANA DELS JOVES AL MERCAT DE TREBALL

24. JUBILACIONS ANTICIPADES

25. EXPANSIÓ DE LES EMPRESES MULTINACIONALS

26. MOVIMENT DE LES EMPRESES INDUSTRIALS CAP A ALTRES PAÏSOS

27. TENDÈNCIA A L’ESPECIALITZACIÓ PER PART DE LES EMPRESES

28. AUGMENT DE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL I A TEMPS PARCIAL

29. EXPANSIÓ DEL TELETREBALL

A la taula següent classifica els factors externs més rellevants que poden influir positivament o negativament

en el procés de recerca de feina o de professionalització. Si vols, pots consultar Internet.


ESTRUCTURALS (LLARG TERMINI) CONJUNTURALS (CURT TERMINI)

FAVORABLES DESFAVORABLES FAVORABLES DESFAVORABLES

ÀMBIT MUNDIAL

ÀMBIT EUROPEU

ÀMBIT ESTATAL

ÀMBIT NACIONAL

PROVÍNCIA

MUNICIPI/COMARCA

Tenint en compte només els factors locals desfavorables i de caràcter estructural –els de llarg termini–, classifica’ls en funció de si consideres que val la pena

superar-los mitjançant experiències de mobilitat. Has de partir de la teva pròpia situació i de la valoració personal que puguis fer de les circumstàncies. Para l’atenció

en el fet que si la nostra disponibilitat implica flexibilitat quant a les opcions de mobilitat geogràfica, considerarem la majoria de factors com a superables.

En canvi, si no estem disponibles per canviar la nostra residència, la majoria dels factors externs estructurals hauran de ser segurament considerats com a

no superables. La mesura en què ens afecten els factors locals depèn sempre de la nostra disponibilitat.


Factors d’ocupabilitat 2 - FACTORS INTERNS - DEBILITATS I FORTALESES: PERSONALITAT

Alguns exemples de característiques de PERSONALITAT poden ser els següents:

Impacient Acomodatici/ícia Desconfiat/ada

Hiperactiu/iva Dependent Observador/a

Educat/ada Alegre Analista

Serè/ena Segur/a Creatiu/iva

Impertinent Negociador/a Impulsiu/iva

Inquiet/a Tenaç Tímid/a

Agressiu/iva Flexible Dominant

Organitzat/ada Sociable Rebel

Coherent Rígid/a Irritable

Influenciable Realista Clar/a

Tranquil/il·la Equilibrat/ada Dominant

Perseverant Flexible Rebel

Organitzat/ada Sociable Irritable

Coherent Realista Persuasiu/va

Influenciable Equilibrat/ada Autosuficient

Tranquil/il·la Sensible Generós/osa

Perseverant Humil Insegur/a

Amable Crític/a Responsable

Feble Egoista Entregat/ada

Intransigent Prudent Participatiu/iva

Exigent Actiu/iva Perfeccionista

Tossut/uda Obstinat/ada

Apunta les CINC característiques de personalitat POSITIVES que millor defineixin la teva personalitat (pensa

en un exemple de cadascuna):

SEGONS LA TEVA OPINIÓ SEGONS ELS TEUS FAMILIARS SEGONS ELS TEUS AMICS

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

Apunta les CINC característiques de personalitat MILLORABLES que millor defineixin la teva personalitat

(pensa en un exemple de cadascuna):

SEGONS LA TEVA OPINIÓ SEGONS ELS TEUS FAMILIARS SEGONS ELS TEUS AMICS

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.


Compara les característiques (positives i millorables) que més et defineixen segons la teva opinió, la dels teus

familiars i la dels teus amics, i pensa en la resposta de les preguntes següents. Assenyala aquelles en què

coincideixin els teus amics i familiars, independentment que tu hi estiguis d’acord o no.

SEGONS ELS MEUS FAMILIARS I AMICS, JO SÓC:

1. 3. 5.

2. 4.

Torna a escriure les característiques de personalitat MILLORABLES (segons la teva opinió, la dels teus familiars

o la dels teus amics) i intenta redefinir-les en POSITIU:

TRET MILLORABLE REDEFINICIÓ POSITIVA

0. Tossut/uda 0. Tenaç

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Torna a escriure les característiques de personalitat MILLORABLES i intenta analitzar quin pot ser el seu vessant

POSITIU i el seu vessant MILLORABLE:

TRET MILLORABLE VESSANT POSITIU VESSANT MILLORABLE

0. Perfeccionista La feina feta és resultat La permanent insatisfacció amb el

de grans dosis resultat final de la feina em tendeix

de meticulositat i rigor a paralitzar

1.

2.

3.

4.

5.

Per tant, a l’hora d’escollir un objectiu professional i d’anar a buscar feina, tindré en compte que sóc (si és

el cas, cal incorporar el resultat a l’anàlisi DAFO final):

1.

2.

3.

4.

5.


Factors d’ocupabilitat 3 - FACTORS INTERNS - DEBILITATS I FORTALESES: HABILITATS

Llegeix la llista següent, identifica les habilitats que tens i avalua-les posant una creu en la columna corresponent,

en funció de si HI TENS FACILITAT o no.

HABILITATS SÍ REGULAR NO

1. COMUNICATIVA: Comunicar-me amb la gent

2. PERSUASIÓ: Convèncer els altres de les meves idees

3. SOLUCIÓ DE PROBLEMES: Analitzar i solucionar problemes

4. ESPACIAL: Orientar-me en una ciutat desconeguda

5. AUTONOMIA/INDEPENDÈNCIA: Treballar sol/a

6. CREATIVITAT: Inventar coses noves o crear-les

7. SOCIAL: Treballar amb gent

8. VERBAL: Expressar-me oralment i de forma escrita

9. LIDERATGE: Ser cap, dirigir altres persones, grups, etcètera

10. ASSISTENCIAL: Ajudar, assistir, donar suport

11. COORDINACIÓ MANUAL: Utilitzar dits i mans amb precisió

12. FISICOESPORTIVA: Tenir força física, resistència, agilitat

13. NUMÈRICA: Fer operacions numèriques i matemàtiques

14. MECÀNICA: Treballar manipulant eines o màquines

15. ARTÍSTICA: Dibuixar, dissenyar, pintar

16. CONCENTRACIÓ I ATENCIÓ: No distreure’m

17. MUSICAL: Tocar instruments, interpretar música, ballar

18. CIENTÍFICA: Observar, experimentar, extreure conclusions

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.


Col·loca a la graella següent les CINC habilitats per a les quals TINGUIS MÉS FACILITAT, intentant exposar

exemples de com aplicar-les –FUNCIONS/TASQUES que en depenen– i les OCUPACIONS amb les quals

estiguin més relacionades.

HABILITATS FUNCIONS I TASQUES DEPENDENTS OCUPACIONS

0. VERBAL Escriure un article a la premsa Periodista

Impartir una classe Professor/a

Resumir un llibre Bibliotecari/ària

1.

2.

3.

4.

5.

Ara, d’entre les ocupacions a què t’has referit a la taula anterior, tria’n CINC i escriu ALTRES HABILITATS

necessàries per desenvolupar-les i per a les quals, en canvi, NO TINGUIS HABILITAT. Aprofita per pensar

què podries fer per tenir-hi facilitat o, almenys, per tenir-hi més que no pas ara.

OCUPACIONS ALTRES HABILITATS

0. PROFESSOR Social

Comunicativa

Lideratge

1.

2.

3.

4.

5.


Factors d’ocupabilitat 4 - FACTORS INTERNS - DEBILITATS I FORTALESES: EXPERIÈNCIA

Fes un llistat en què especifiquis de què tens una EXPERIÈNCIA que sigui curricularment valuosa. Has de

pensar en l’experiència laboral i extralaboral, tant si està acreditada com si no. La font de l’experiència pot

ser un lloc de treball, una funció portada a terme o una tasca d’especial rellevància curricular.

EXPERIÈNCIA LABORAL EXPERIÈNCIA EXTRALABORAL

ACREDITADA NO ACREDITADA ACREDITADA NO ACREDITADA


Totes les experiències curricularment valuoses, independentment de si estan acreditades o no, et qualifiquen

per al desenvolupament de determinades ocupacions. Fes una llista de les OCUPACIONS QUE PODRIES

DESENVOLUPAR tenint en compte l’experiència resultant de les tasques i les funcions portades a terme, així

com dels llocs de treball ocupats en el passat. Només fes un llistat de les que, a primera vista, T’AGRADIN.

1.

2.

3.

4.

5.

De totes les experiències curricularment valuoses, fes un llistat de les NO ACREDITADES: Seria convenient

aconseguir aquests certificats per aspirar a determinades ocupacions en millors condicions? Seria possible

aconseguir certificats d’allò que has fet però que, ara per ara, no pots demostrar? Com ho faries?

EXPERIÈNCIA NO ACREDITADA ACREDITABLE? COM ACONSEGUIR CERTIFICATS?

Pots demanar al personal del Servei Municipal d’Ocupació un exemple d’ocupacions amb les corresponents

qualificacions necessàries o bé la fitxa ocupacional de perfil i competències que, en cada cas, es correspongui

amb la professió que t’interessi.

Aquesta informació es troba disponible a:

http://www.mec.es/educa/incual/

http://www.gencat.net/educacio/icqp/


Factors d’ocupabilitat 5 - FACTORS INTERNS - DEBILITATS I FORTALESES: FORMACIÓ

Fes una llista en la qual especifiquis la teva FORMACIÓ.

FORMACIÓ REGLADA FORMACIÓ NO REGLADA

Selecciona un conjunt coherent triant la formació i l’experiència laboral que més t’agradi d’entre tots els

estudis/formació que hagis cursat o totes les feines que hagis tingut fins ara. Ordena del més important al

menys important.

1.

2.

3.

4.

5.

Especifica les ocupacions a les quals podries accedir, en funció dels estudis que has cursat, ordenades de

més a menys interès (tenint en compte el nivell o categoria professional, l’ajust als teus gustos, etcètera).

FORMACIÓ: Què he estudiat? APRENENTATGE: Què he après? OCUPACIONS: Quines sortides?

Titulacions formalment assolides Coneixements, habilitats… Alternatives laborals

1. 1.

2. 1.

3. 1.

4. 1.

5. 1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

2.

3.

4.


D’entre les ocupacions que tens al teu abast com a possibles sortides laborals, tria’n alguna/es i pensa quins

podrien ser els complements formatius –de perfeccionament, d’especialització, d’actualització, de

reciclatge, etcètera– que et podrien ajudar més bé a definir/redefinir un perfil professional clar, realista i

ajustat a les teves pròpies expectatives.

OCUPACIONS: Sortides laborals COMPLEMENTS FORMATIUS

OCUPACIÓ 1. 1.

OCUPACIÓ 2. 1.

OCUPACIÓ 3. 1.

OCUPACIÓ 4. 1.

OCUPACIÓ 5. 1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

2.

3.

4.


Factors d’ocupabilitat 6 - FACTORS INTERNS - DEBILITATS I FORTALESES: ACTITUDS

A continuació exposem una llista de qualitats personals de tota mena relacionades amb les ACTITUDS en el

món laboral. Assenyala amb una X en quina mesura et pot arribar a definir cadascuna d’aquestes qualitats

actitudinals/comportamentals.

QUALITATS Molta Bastant Poca Gens

1. Capacitat de treball 1 2 3 4

2. Capacitat d’adaptació 1 2 3 4

3. Iniciativa i capacitat de decisió 1 2 3 4

4. Capacitat de treballar en equip 1 2 3 4

5. Honestedat 1 2 3 4

6. Bona presència 1 2 3 4

7. Maduresa 1 2 3 4

8. Sentit pràctic 1 2 3 4

9. Ambició 1 2 3 4

10. Responsabilitat 1 2 3 4

11. Disponibilitat 1 2 3 4

12. 1 2 3 4

13. 1 2 3 4

14. 1 2 3 4

15. 1 2 3 4

16. 1 2 3 4

17. 1 2 3 4

18. 1 2 3 4

19. 1 2 3 4

Classifica les qualitats personals ACTITUDINALS recollides a la llista anterior –i les que tu hagis afegit– en

funció de si les pots modificar (si depenen de tu) o si no les pots modificar (si no depenen de tu).

LES PUC MILLORAR / DEPENEN MÉS DE MI NO LES PUC MILLORAR / NO DEPENEN TANT DE MI


Valora si les següents actituds són positives o negatives a l’hora de buscar feina, construir un itinerari personal d’inserció

o desenvolupar un projecte professional propi. Afegeix-ne tu mateix/a algunes que et semblin especialment rellevants.

BUSCAR FEINA DESENVOLUPAR

DE FORMA URGENT UN PROJECTE PROFESSIONAL

QUALITATS MOLT BASTANT BASTANT MOLT MOLT BASTANT BASTANT MOLT

POSITIU POSITIU NEGATIU NEGATIU POSITIU POSITIU NEGATIU NEGATIU

TENIR UN OBJECTIU 1 2 3 4 1 2 3 4

CONCRET

ESPERAR QUE SURTI 1 2 3 4 1 2 3 4

UNA FEINA

BUSCAR FEINA

DE QUALSEVOL 1 2 3 4 1 2 3 4

COSA QUE SURTI

ESTAR INFORMAT/ADA

DE LA REALITAT 1 2 3 4 1 2 3 4

ECONÒMICA LOCAL

ESTUDIAR I

FORMAR-SE 1 2 3 4 1 2 3 4

CONTÍNUAMENT

DESITJAR MOLT

UNA FEINA 1 2 3 4 1 2 3 4

DETERMINADA

DETECTAR

LES NECESSITATS 1 2 3 4 1 2 3 4

DE L’EMPRESA

I ADAPTAR-S’HI

LLUITAR PER

L’ASSOLIMENT 1 2 3 4 1 2 3 4

DEL MEU OBJECTIU

PROFESSIONAL

SER ACTIU/IVA

EN LA RECERCA 1 2 3 4 1 2 3 4

DE FEINA

SEGUIR LA MEVA

INTUÏCIÓ A L’HORA 1 2 3 4 1 2 3 4

DE BUSCAR FEINA

SER CONSTANT

EN LA RECERCA 1 2 3 4 1 2 3 4

DE FEINA

BUSCAR FEINA

NOMÉS COHERENT 1 2 3 4 1 2 3 4

AMB EL MEU

OBJECTIU

PROFESSIONAL

1 2 3 4 1 2 3 4


Factors d’ocupabilitat 7 - DAFO: DIFICULTATS, AMENACES, FORTALESES I OPORTUNITATS

Què/qui ens FACILITA trobar la feina que busquem o desenvolupar la professió que ens interessa?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Què/qui ens DIFICULTA trobar la feina que busquem o desenvolupar la professió que ens interessa?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Quins dels anteriors factors depenen de nosaltres i quins altres no en depenen en absolut?

Classifica les respostes a les preguntes anteriors (individualment o en grup, fent servir la taula de darrere).


ENS FACILITA ENS DIFICULTA

FORTALESES DEBILITATSDEPÈN

DE NOSALTRES

OPORTUNITATS AMENACESNO DEPÈN

DE NOSALTRES

Factors d’ocupabilitat 8 - POTENCIAR I SUPERAR, APROFITAR I EVITAR

Concentrant-nos exclusivament en els factors que DEPENEN DE NOSALTRES (les fortaleses i les debilitats),

hem de plantejar-nos:

1. Com potenciarem les nostres fortaleses.

FORTALESES COM LES POTENCIAREM

1.

2.

3.

4.

5.

2. Com superarem les nostres debilitats o mancances.

DEBILITATS COM LES SUPERAREM

1.

2.

3.

4.

5.


Concentrant-nos ara exclusivament en els factors que NO DEPENEN DE NOSALTRES (les amenaces i les

oportunitats), haurem de plantejar-nos:

1. Com aprofitarem el marc d’oportunitats ofert pel context.

OPORTUNITATS COM LES APROFITAREM

1.

2.

3.

4.

5.

2. Com evitarem les amenaces procedents de l’exterior (de l’entorn).

AMENACES COM LES EVITAREM

1.

2.

3.

4.

5.


On volem arribar? Objectiu professional

Fitxes d'exercicis per treballar

sobre la definició de l'objectiu professional


Definició de l’Objectiu Professional 1 - VALOR DEL TREBALL: PER QUÈ TREBALLAR?

Exposa els avantatges i desavantatges de TREBALLAR.

AVANTATGES DESAVANTATGES

Exposa els avantatges i desavantatges de les ALTERNATIVES al treball en el cas que n’identifiquis cap.

ALTERNATIVES Avantatges Desavantatges

1.

2.

3.

4.

De les ocupacions QUE HAS TINGUT, analitza’n els avantatges i els desavantatges.

EXPERIÈNCIES Avantatges Desavantatges

1.

2.

3.

4.

Si has trobat DESAVANTATGES, intenta buscar possibles ALTERNATIVES o maneres de superar-les.

DESAVANTATGES ALTERNATIVES POSSIBLES


Assenyala, a la columna de l’esquerra, cinc motius pels quals vols treballar. Després, a la columna de la

dreta, tria els aspectes que més valores d’una feina i ordena’ls segons la importància que tinguin per a tu (1

el més important, 2 el següent, etc.).

MOTIUS PER TREBALLAR CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

Aprendre Salari

Guanyar un salari Horari còmode

Mantenir la família Condicions de treball (espai, llum)

Ampliar les relacions personals Proximitat al domicili

Ajudar els altres Flexibilitat d’horari

Crear coses noves, inventar Disponibilitat de temps lliure

Obtenir èxit, prestigi, poder o fama Relacions personals

Viatjar Ambient de treball

Ser independent Condicions laborals

Comprar-me alguna cosa Estabilitat laboral

Invertir en un habitatge Possibilitats de promoció

Cotitzar a la Seguretat Social Possibilitat d’organitzar la feina

Adquirir experiència Possibilitat de treballar en equip

Posar en pràctica els coneixements Possibilitat de treballar sol/a

Realitzar-me personalment Possibilitat de tenir estatus social

Desenvolupar-me professionalment Llibertat per fer la feina

Millorar la meva condició física Feina física

Ser/sentir-me útil Feina sense esforç físic

Contribuir socialment Llibertat en la forma de vestir

Treball en una empresa gran

Treball en una empresa petita

Possibilitat de sortir de la rutina

Foment de la pròpia creativitat

Classifica els teus MOTIUS més importants per treballar en funció de si responen a una idea de treball més

aviat com a “Curro” (mitjà instrumental) o bé com a “professió” (mitjà d’autorealització). I explica resumidament

el perquè.

TREBALL COM A MITJÀ TREBALL COM A AUTOREALITZACIÓ


Definició de l’Objectiu Professional 2 - IDENTIFICACIÓ DE L’OBJECTIU/PROJECTE PROFESSIONAL

Utilitza la taula següent com a guió per reflectir en forma escrita el teu perfil professional personal, atenent a

les teves característiques personals, a allò “que saps fer més bé”, a les tasques que pots portar a terme amb

més eficiència, a les titulacions formatives que has assolit fins al moment i als coneixements de què disposes.

EL MEU PERFIL PROFESSIONAL

LES MEVES CARACTERÍSTIQUES PERSONALS MÉS IMPORTANTS SÓN LES SEGÜENTS:

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

LES MEVES HABILITATS MÉS IMPORTANTS SÓN LES SEGÜENTS:

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

LES TASQUES QUE PUC DESENVOLUPAR MÉS BÉ SÓN LES SEGÜENTS:

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

LA FORMACIÓ QUE TINC ÉS LA SEGÜENT:

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

ELS MEUS CONEIXEMENTS MÉS IMPORTANTS ES PODRIEN RESUMIR EN:

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.


Atenent al perfil que tot just ara has plasmat per escrit, planteja’t les diverses alternatives a l’abast per al desenvolupament

professional, destacant allò que pots i saps fer, però també allò que t’agrada fer.

ALTERNATIVES PROFESSIONALS

LES OCUPACIONS RELACIONADES AMB EL MEU PERFIL SÓN:

1. 4.

2. 5.

3. 6.

LES OCUPACIONS QUE MÉS M’AGRADEN SÓN:

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Ara, examinades les alternatives possibles i a l’abat, tria tu mateix/a els objectius (a curt, mitjà i llarg termini) que

et guiaran el procés d’inserció laboral. Si són diversos, ordena’ls en funció de la importància que els atorgues.

ELS MEUS OBJECTIUS LABORALS/PROFESSIONALS

DE CURT TERMINI

OBJECTIU/S LABORAL/S IMMEDIAT/S 1.

De què estic disposat/ada a treballar? 2.

DE MITJÀ TERMINI

OBJECTIU/S OCUPACIONAL/S 1.

De què vull/m’agradaria treballar? 2.

DE LLARG TERMINI

OBJECTIU/S PROFESSIONAL/S 1.

Què vull ser? 2.

A què em vull dedicar? 3.

3.

4.

3.

4.

4.


Un cop establerts els objectius a curt, mitjà i llarg termini, determina quines són les debilitats del teu perfil

que poden –i han de– ser compensades o superades de cara a l’assoliment del teu objectiu professional de

llarg termini.

DEBILITATS O MANCANCES EN RELACIÓ AMB L’OBJECTIU PROFESSIONAL

DEBILITATS O MANCANCES MESURES PER COMPENSAR-LES/SUPERAR-LES

Quins són els obstacles que s’interposen Què podem fer per compensar-les o superar-les?

entre nosaltres i el nostre objectiu? Com ho podrem fer? Qui ens hi podrà ajudar? Quan?

DEBILITAT O MANCANÇA 1: MESURA 1

Què:

Com:

En quin termini (aprox.)?

MESURA 2:

Què:

Com:

DEBILITAT O MANCANÇA 2: MESURA 1:

En quin termini (aprox.)?

Què:

Com:

En quin termini (aprox.)?

MESURA 2:

Què:

Com:

DEBILITAT O MANCANÇA 3: MESURA 1:

En quin termini (aprox.)?

Què:

Com:

En quin termini (aprox.)?

MESURA 2:

Què

Com

En quin termini (aprox.)?


Definició de l’Objectiu Professional 3 - ESTABLIMENT DE LA DISPONIBILITAT PERSONAL ACTUAL

Estableix la teva disponibilitat laboral, és a dir, les condicions que acceptaries davant d’una hipotètica oferta

de feina de caràcter immediat. Pensa en les condicions que, segons creus, estaràs disposat/ada a acceptar

a mitjà i llarg termini. Compara-les i reflexiona.

LA MEVA DISPONIBILITAT

SALARI SÍ POTSER NO ANOTACIONS

Salari alt

Salari mitjà

Salari baix (SMI)

UBICACIÓ LLOC DE TREBALL SÍ POTSER NO ANOTACIONS

Una altra ciutat/poble

Una altra comarca

Una altra província

Una altra comunitat autònoma

Un altre país europeu

Un altre país (no europeu)

JORNADA LABORAL SÍ POTSER NO ANOTACIONS

Jornada intensiva

Jornada partida

Mitja jornada

Torns (matí, tarda, nit)

DISPONIBILITAT GEOGRÀFICA SÍ POTSER NO ANOTACIONS

Desplaçaments regulars (+ 1 dia)

Desplaçaments ocasionals (+ 1 dia)

RISCOS LABORALS SÍ POTSER NO ANOTACIONS

Riscos alts (salut/integritat)

Riscos mitjans

Riscos moderats/baixos

RESPONSABILITAT SÍ POTSER NO ANOTACIONS

Responsabilitat alta (gent a càrrec)

Responsabilitat mitjana

Responsabilitat baixa

TIPUS DE TREBALL SÍ POTSER NO ANOTACIONS

Treball en grup

Treball individual

Atenció/contacte amb el públic

Necessària formació

prèvia/simultània

En quina mesura penses que et facilitarà trobar feina la relaxació d’algunes d’aquestes condicions prèvies de

disponibilitat?


Especifica quines són les condicions que afecten la teva disponibilitat laboral actual (a curt termini) i intenta

establir quines podran ser les futures (a mitjà i llarg termini). Ordena-les de més a menys importants.

DISPONIBILITAT EN EL CURT, EL MITJÀ I EL LLARG TERMINI

CONDICIONS MÉS IMPORTANTS DE DISPONIBILITAT LABORAL ACTUAL

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

CONDICIONS MÉS IMPORTANTS DE DISPONIBILITAT LABORAL DE MITJÀ TERMINI

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

CONDICIONS MÉS IMPORTANTS DE DISPONIBILITAT LABORAL DE LLARG TERMINI

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Compara les teves condicions de disponibilitat en el curt, en el mitjà i en el llarg termini. Són les condicions

de la teva disponibilitat futura més laxes o més restrictives que les actuals? En quines dimensions (responsabilitat,

salari, riscos…)? Per què?

More magazines by this user
Similar magazines