01.05.2013 Views

GENIS DALMAU I BURGUES - Fortea Estartit

GENIS DALMAU I BURGUES - Fortea Estartit

GENIS DALMAU I BURGUES - Fortea Estartit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>GENIS</strong> <strong>DALMAU</strong> I <strong>BURGUES</strong><br />

L’HONRAT REGIDOR CUMPLIDÓ DE LES NORMES I LLEIS<br />

Aquestes fotos són el abans i el després de l'edifici Hotel les illes, propietat o<br />

societat de Genis Dalmau i Burgès, regidor representant del poble de L’<strong>Estartit</strong><br />

en el partit L'EI, aquest individu ostentant el càrrec polític, ha construït tota un<br />

planta pis a la terrassa on havien els dipòsits d'aigua de l'hotel, en el moment<br />

del delicte urbanístic, l'edifici ja tènia cinc plantes i en el Pla General<br />

d'Urbanisme el qualificava d'AHE que permet planta baixa i tres pisos, o sigui<br />

no podia edificar un altre pis, però com poden comprovar el cara dura de Genis<br />

Dalmau, es passa les normes i lleis pel cul i l'ajuntament de Torroella de<br />

Montgrí, ho protegeixen, amb la qual cosa són pitjors que el de Marbella. Des<br />

del 07-09- 2005 fins avui 30-01-2011, he denunciat amb mes de 20 instàncies<br />

als Marbellis de Torroella i al no contestar-me, ho denunciï al síndic, de<br />

Catalunya Sr. Rafael Ribó i Massó, per la qual cosa els Marbellis de Torroella,<br />

l'alcalde Joan Maragall i Sastre, el 06-05-2008, em comunico per document<br />

d'alcaldia que s'obria investigació sobre les obres denunciades per mi i se'm<br />

comunicaria el resultat, després d'aquest comunicat, en diferents dates, he<br />

entrat a l'ajuntament sis instàncies dirigides al Marbelli Joan Maragall i Sastre y<br />

Cati Matas regidora de urbanisme, recordant-li que estava esperant el resultat<br />

de la investigació, doncs bé, en data d'avui, 29-01-2011 no se m'ha contestat,<br />

a mi m'agradaria que algú em digués com qualificar a aquest conjunt, si com a<br />

farsants delinqüents o com a vertaders polítics, estem ben arreglats.<br />

Trobo molt rar que l'honrat compare de L'EI, de Genis, Eduard Vila i Jaume no<br />

lo ha denunciat, ja, ja, ja i tururut<br />

Cati Matas Mercade Joan Margall Sastre<br />

Regidora Urbanisme Primer Tinent Alcalde


ABANS I EL DESPRÉS QUE EL MARBELLI <strong>GENIS</strong><br />

<strong>DALMAU</strong> I BURGÈS REALITZÉS LES OBRES IL·LEGALS<br />

A L'HOTEL LES ILLES<br />

AQUESTA ÉS UNA DE LES MOLTES CORRUPCIONS<br />

URBANÍSTIQUES QUE ES PRODUEIX DESDE<br />

L’AJUNTAMENT DE TORROELLA<br />

A la persona que l’interessi la veracitat del que exposo li puc proporcionar la<br />

documentació.<br />

JOSE FORTEA FABRA. DNI 36376128-H

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!