Tractament quirúrgic de la litiasi biliar - Institut d'Estudis Catalans

taller.iec.cat

Tractament quirúrgic de la litiasi biliar - Institut d'Estudis Catalans

106 Cinque Congres de Metges de Llengua Catalana

•vegada mes a la Cara inferior del fetge retreint se sobre tot on

processos cr6nics.

c) Calcul o calculs biliars amb obstruccio del cistic i hidro-

pesia vesicular peso seas atacs aguts i sense dolor a la pressio

sobre la bufeta, caracteritzant se sols per augment do volum de

la bufeta quo pot per ses exagerades dimensions causar molees-

ties i reelamar la interveneio quirurgica.

(1) Bufetes anrb colecistitis croniques amb calculs o sense,

generalment petites, retretes. oselerosades, amb pericolecistitis.

Causerr frequents colies biliars o be seas existir aquests acusen

continuanrent dolors subhepatics amb trastorns gastrointesti-

nals. Les lesions vesicals i perivesicals causades pets calculs

existents o que han existit former tot el procrs quo el cirurgia

pot curar amb l'extirpacio do la bufeta. Nombrosos son els casos

que horn operat sense trobar calculs i els quals I'oxtirpacio

aquesta gnarl do Ilurs mol6sties.

e) Bufetes de parets gruixudes, flogistiquos, d'aspecte

blanquinos, amb mucosa tumefaeta, vollositats molt desenrot-

Ilades, amb punts groguenes sobre fons roig de la mucosa d'as-

pecte de gers (tipus strawberry rail bladder). Aquestos bufetes

son molt doloroses com hear pogut comprovar i 1'exanren his

toldgic hi ha demostrat I'existencia de granulacions lipoides o

de colosterina en les cel•lules epitelials. La intensitat i fregiien-

cia del dolor es Ilur earactoristica. Domes la cirurgia pot guarir

aquesta forma anatomo patologica.

Segon rlrup.-Colecistitis agud(,s i agudissimes amb angio-

colitis o sense. -Proces flogistic intens amb edema de la paret

do Is bufeta. ulceraci')ns o xapes gangronoses de la mucosa, tumor

More magazines by this user
Similar magazines