08.05.2013 Views

aclareo de acios - Medio Rural

aclareo de acios - Medio Rural

aclareo de acios - Medio Rural

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OS SISTEMAS DE CONDUCCION<br />

EN GALICIA<br />

E.Iván Vázquez<br />

Estación <strong>de</strong> Viticultura e Enoloxía <strong>de</strong> Galicia


SITUACION INICIAL<br />

DISEÑO<br />

PLANTACION<br />

VIÑEDO<br />

Fases na implantación dun viñedo<br />

• VARIEDAD<br />

• PATRON<br />

• SISTEMA DE CONDUCCION<br />

• PREPARACION DEL SUELO<br />

• REPLANTEO<br />

• PLANTACION


O viño = Producto da luz<br />

FOTOSINTESIS<br />

Acios<br />

Ma<strong>de</strong>ira<br />

FERMENTACION<br />

Mosto<br />

Viño


O dosel foliar<br />

Conxunto <strong>de</strong> órganos da planta capaces <strong>de</strong> interceptar luz e<br />

realiza-la fotosíntesis:<br />

•Follas<br />

•Pámpanos<br />

•Acios<br />

Tipoloxía:<br />

• Continuida<strong>de</strong> no espacio<br />

• Contínuo : espal<strong>de</strong>ras<br />

• Discontínuo: formas libres vaso<br />

• Densida<strong>de</strong> foliar<br />

• Densos ou pechados: sombreado interior<br />

• Pouco <strong>de</strong>nsos ou abertos: sin sombreado


Contínuo Discontínuo<br />

Pechado<br />

Abierto<br />

Tipos <strong>de</strong> dosel foliar


RADIACION<br />

TEMPERATURA<br />

EFECTOS DO DOSEL FOLIAR NO MICROCLIMA DA CEPA<br />

DOSEL FOLIAR ABERTO DOSEL FOLIAR DENSO<br />

Follas ben expostas<br />

Acios ben expostos<br />

moi quentes <strong>de</strong> día e moi<br />

frías <strong>de</strong> noite<br />

Follas sombreadas<br />

Acios sombreados<br />

O interior apenas sofre<br />

diferencias entre o día e<br />

a noite<br />

HUMIDADE Humida<strong>de</strong> ambiente Maior humida<strong>de</strong><br />

VELOCIDADE DO VENTO Valores do ambiente<br />

EXPORTADORAS<br />

AUTOSUFICIENTES<br />

CONSUMIDORAS<br />

Valores inferiores ó<br />

ambiente<br />

EVAPORACION Similares ó ambiente Inferiores ó ambiente


INFLUENCIA DO MICROCLIMA NA CALIDADE<br />

O sombreado orixina:<br />

• Descenso do nivel <strong>de</strong> azúcar<br />

• Descenso do nivel <strong>de</strong> antocianos e polifenoles<br />

• Descenso do acido tartárico<br />

• Descenso <strong>de</strong> flavonoi<strong>de</strong>s<br />

• Descenso do sabor das baias<br />

• Incremento do K y pH en mostos e viños<br />

• Incremento do acido málico<br />

• Incremento <strong>de</strong> sabores astringentes no viño<br />

• Incremento <strong>de</strong> Botrytis


ALTURA<br />

DOSEL FOLIAR<br />

Dimensions do dosel foliar<br />

ANCHURA<br />

LONXITUDE<br />

DISNTANCIA ENTRE FILAS


El dosel foliar<br />

Relación altura dosel foliar/anchura <strong>de</strong> calle<br />

D<br />

h<br />

d H<br />

Optima: h ≈ d· 0,8 Máxima: h = d


O dosel foliar i<strong>de</strong>al<br />

ORIENTACION DAS FILAS NORTE – SUR<br />

RELACION ALTURA CANOPY/ANCHURA DA CALLE 0,8:1<br />

INCLINACIÓN DA PAREDE FOLIAR VERTICAL<br />

ZONA DE LOCALIZACION DE ACIOS NA ZONA BAIXA DO DOSEL FOLIAR<br />

SUPERFIICE DO DOSEL FOLIAR (SA) 21.000 m 2 /ha<br />

SUPERFICIE DE FOLLAS/SA < 1,5<br />

DISTANCIA ENTRE PAMPANOS < 15 PAMPANOS/M<br />

DESENVOLVEMENTO DOS NETOS 5-8 NETOS/PAMPANO<br />

AREA FOLIAR/PESO COLLEIT 12 cm 2 /g.<br />

SA/RENDIMENTO 1,2-1,5 kg/m 2<br />

INDICE DE RAVAZ 5-10<br />

DESENVOLVEMENTO DE NETOS TRAS ENVERO NULO<br />

PESO MADEIRA DE PODA 20-40 gr/sarmiento<br />

PESO MADEIRA DE PODA/LONXITUDE DE FILA 0,3 – 0,6 kg/ml<br />

% OCOS 20-40 %<br />

Nº CAPAS DE FOLLAS 1 – 1,5<br />

% ACIOS EXTERIORES 50 – 100 %<br />

% FOLLAS EXTERIORES 80 – 100 %


Def:<br />

O sistema <strong>de</strong> conducción<br />

“Conxunto <strong>de</strong> técnicas escollidas polo viticultor para o establecimento<br />

do seu viñedo e posterior control do seu <strong>de</strong>senvolvemento” A.Reynier<br />

DISPOSICION DAS PLANTAS<br />

SISTEMA<br />

CONDUCCION<br />

FORMA DA CEPA FORMA DA VEXETACION<br />

• Altura e forma do tronco<br />

• Sistema <strong>de</strong> poda<br />

• Sistema <strong>de</strong> empalizamento<br />

• Densida<strong>de</strong><br />

• Orientación<br />

• Carga<br />

• Conducción do follaxe<br />

• Control da producción


INFLUENCIA NO CULTIVO<br />

Desenvolvemento do sistema radicular<br />

Volume <strong>de</strong> suelo explorado<br />

Dispoñibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> auga e nutrintes<br />

Vigor da planta<br />

Eficacia fotosintética<br />

Problemas fitosanitarios<br />

Mecanización<br />

Características da maquinaria.<br />

Custos <strong>de</strong> mecanización.<br />

Custos <strong>de</strong> plantación<br />

A <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> <strong>de</strong> plantación


Cepas/ha<br />

8.000<br />

5.000<br />

1.000<br />

EXPLORACION<br />

SUELO<br />

DESARROLLO<br />

CEPA<br />

PRODUCCION<br />

CEPA<br />

A <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> <strong>de</strong> plantación<br />

CALIDADE<br />

UVA<br />

RENDIMENTO<br />

HECTAREA


A <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> <strong>de</strong> plantación<br />

Efecto da <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> no nº <strong>de</strong> <strong>acios</strong>/cepa<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

GODELLO<br />

TREIXADURA<br />

4.444 3.704 3.174


Efecto da <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> no rendimento.<br />

Kg/cepa. Kg/ha.<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

GODELLO<br />

TREIXADURA<br />

4.444 3.704 3.174<br />

26.000<br />

24.000<br />

22.000<br />

20.000<br />

18.000<br />

16.000<br />

14.000<br />

12.000<br />

10.000<br />

GODELLO<br />

TREIXADURA<br />

4.444 3.704 3.174


A <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> <strong>de</strong> plantación<br />

Peso medio do acio (gramos)<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

GODELLO<br />

TREIXADURA<br />

4.444 3.704 3.174<br />

GODELLO 181 183 184<br />

TREIXADURA 283 247 267


A <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> <strong>de</strong> plantación<br />

Alcohol probable (% vol) e Aci<strong>de</strong>z total (gr/l)<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

AP (% vol)<br />

AT (gr/l)<br />

4.444 3.704 3.174<br />

AP (% vol) 13,5 12,3 12,3<br />

AT (gr/l) 5,2 5,5 5,5


VALDEORRAS<br />

RIBEIRA SACRA<br />

RIBEIRO<br />

RIAS BAIXAS<br />

MONTERREI<br />

Nº cepas/ha permitidas polas DD.OO. Galegas<br />

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000<br />

CEPAS/HA MONTERREI RIAS BAIXAS RIBEIRO<br />

RIBEIRA<br />

SACRA<br />

MIN 3.700 600 1.500<br />

VALDEORRAS<br />

MAX 5.000 2.700 7.000 4.000 4.000


A orientación das filas


A exposición da parcela


Elevación do tronco:<br />

• Disminúe o risco <strong>de</strong> xeada<br />

• Disminúe ataques <strong>de</strong> mildiu<br />

• Aumenta a sensibilida<strong>de</strong> a sequía<br />

• Disminúe risco <strong>de</strong> Botrytis<br />

• Retrasa a maduración<br />

A altura da cepa


La conducción <strong>de</strong> la vegetación<br />

EMPALIZAMENTO VEXETACION PLANOS<br />

Sin empalizamento Vasos<br />

Apoio tronco<br />

Apoio tronco e<br />

vexetación<br />

Libre Vasos, eixe vertical<br />

Descen<strong>de</strong>nte<br />

Un plano<br />

Dous planos<br />

Un plano Cortina simple<br />

Dous planos G.D.C.<br />

Vertical Espal<strong>de</strong>ira<br />

Oblicua Pérgolas<br />

Horizontal Parral<br />

Vertical<br />

Oblicuos<br />

Scott Henry<br />

Lira en U<br />

Lira en V


VASO


EIXO VERTICAL


CORTINA SIMPLE


DOBLE CORTINA


Los sistemas <strong>de</strong> conducción<br />

ESPALDEIRA TRADICIONAL


PERGOLAS


PERGOLA TRENTINA


ESPALDEIRA SUIZA


PARRALES


SCOTT HENRY


SCOTT HENRY<br />

Los sistemas <strong>de</strong> conducción


RT2Ta (Ruakura Twin Two Tier)


RT2Tb (Ruakura Twin Two Tier)


RT2Tb (Ruakura Twin Two Tier)


TK2T (Kauwhata Two Tier)


LIRA EN U<br />

Los sistemas <strong>de</strong> conducción


LIRA EN V<br />

Los sistemas <strong>de</strong> conducción


FLOR DE LYS


SISTEMAS CONDUCCION PERMITIDOS POR LAS DD.OO. GALLEGAS<br />

MONTERREI<br />

RIAS BAIXAS<br />

RIBEIRO<br />

RIBEIRA SACRA<br />

SISTEMA<br />

Vaso Máx: 16 yemas/cepa<br />

Espal<strong>de</strong>ra<br />

Espal<strong>de</strong>ra<br />

Doble cordón (3 pulgares/brazo)<br />

Guyot simple<br />

Guyot simple: 35 yemas/cepa<br />

Sylvoz: 35 yemas/cepa<br />

Emparrado trad. Guyot: 70 yemas/cepa<br />

Guyot<br />

Espal<strong>de</strong>ra o tutores<br />

Vaso Variantes: 12 yemas/cepa<br />

Espal<strong>de</strong>ra<br />

Guyot simple: 12 yemas/cepa<br />

Guyot doble: 15 yemas/cepa<br />

Doble cordón: 18 yemas/cepa<br />

VALDEORRAS Vaso 3-4 brazos


MONTERREI<br />

RIAS BAIXAS<br />

RIBEIRO<br />

RIBEIRA SACRA<br />

VALDEORRAS<br />

CARGAS PERMITIDAS POR LAS DD.OO. GALLEGAS<br />

CONDICION<br />

(Variedad o situación)<br />

CARGA MAXIMA<br />

(Nº yemas/ha)<br />

Go<strong>de</strong>llo, Treixadura,Mencía, Merenzao 70.000<br />

Dona Branca, Garnacha T.,Grao Negro 55.000<br />

Albariño 70.000<br />

Resto <strong>de</strong> varieda<strong>de</strong>s 55.000<br />

Albariño 80.000<br />

Resto <strong>de</strong> varieda<strong>de</strong>s 60.00


MONTERREI<br />

RIAS BAIXAS<br />

PRODUCCIONES PERMITIDAS POR LAS DD.OO. GALLEGAS<br />

PRODUCCION<br />

(Kg/ha)<br />

13.000<br />

11.000<br />

RIBEIRO 30.000<br />

RIBEIRA SACRA<br />

VALDEORRAS<br />

CONDICION<br />

(Variedad o situación)<br />

Dona Branca, Grao Negro<br />

Garnacha T.<br />

Go<strong>de</strong>llo, Treixadura<br />

Mencía, Merenzao<br />

11.000 Albariño<br />

10.000 Caíño tinto<br />

12.500 Resto varieda<strong>de</strong>s<br />

9.500 Tintas preferentes<br />

10.500 Blancas preferentes<br />

11.000 Resto varieda<strong>de</strong>s<br />

8.000 En la<strong>de</strong>ra<br />

20.000 En llano<br />

TOLERANCIA<br />

(Incremento%)<br />

25<br />

25<br />

25


SINTESIS ELECCION SISTEMA<br />

1. OPTIMIZAR LA FOTOSINTESIS<br />

• Amplias superficies foliares<br />

• Reducción <strong>de</strong> la energía perdida sobre el terreno<br />

• Reducida <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> hojas (no sombras)<br />

• Mejorar las condiciones microclimáticas <strong>de</strong> la planta<br />

2. MAXIMIZAR CARACTERES GENETICOS DE LA VARIEDAD<br />

• Características <strong>de</strong> fertilidad <strong>de</strong> cada variedad<br />

• Racimos libres <strong>de</strong> vegetación<br />

• Racimos distribuidos <strong>de</strong> forma regular y en equilibrio con la<br />

SFE<br />

3. POSIBILITAR MECANIZACION<br />

• Características <strong>de</strong> las máquinas que se van a emplear.


Nº DE ACIOS<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

AL DB GO LA LO TO TR<br />

CS-2006<br />

CS-2005<br />

GS-2006<br />

CS-2005


RENDIMENTO (Kg/cepa)<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

AL DB GO LA LO TO TR<br />

CS-2006<br />

CS-2005<br />

GS-2006<br />

GS-2005


RENDIMENTO (Kg/ha)<br />

20.000<br />

18.000<br />

16.000<br />

14.000<br />

12.000<br />

10.000<br />

8.000<br />

6.000<br />

4.000<br />

2.000<br />

0<br />

CS-2006<br />

CS-2005<br />

GS-2006<br />

CS-2005<br />

AL DB GO LA LO TO TR


Peso medio do acio (gramos)<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

AL DB GO LA LO TO TR<br />

CS-2006<br />

CS-2005<br />

GS-2006<br />

CS-2005<br />

AAA


Nº DE ACIOS<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

BR ME SO<br />

CS-2006<br />

CS-2005<br />

GS-2006<br />

CS-2005<br />

AAA


RENDIMENTO (Kg/cepa)<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

BR ME SO<br />

CS-2006<br />

CS-2005<br />

GS-2006<br />

CS-2005<br />

AAA


Peso medio do acio (gramos)<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

BR ME SO<br />

CS-2006<br />

CS-2005<br />

GS-2006<br />

CS-2005<br />

AAA


Composición dos mostos - 2005<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

AL DB GO LA LO TO TR<br />

AAA<br />

CS-AP<br />

CS-AT<br />

GS-AP<br />

GS-AT


Composición dos mostos – 2005<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

BR ME SO<br />

AAA<br />

CS-AP<br />

CS-AT<br />

GS-AP<br />

GS-AT


DISPOSITIVO EXPERIMENTAL<br />

Sylvoz Emparrado<br />

Espal<strong>de</strong>ra 1,8 m.<br />

Altura <strong>de</strong> formación 0,9 m.<br />

110-R<br />

2,5 x 3 m.<br />

1330 cepas/ha<br />

Emparrado<br />

Altura <strong>de</strong> formación 1,9 m.<br />

110-R<br />

3 x 4,5 m.<br />

740 cepas/ha


100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

98<br />

79<br />

52<br />

43<br />

PARRA SILVOZ<br />

P1 P2<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Evaluación <strong>de</strong> la carga <strong>de</strong> poda<br />

Nº yemas/cepa Nº yemas/ha<br />

80.000<br />

70.000<br />

60.000<br />

50.000<br />

40.000<br />

30.000<br />

20.000<br />

10.000<br />

65509<br />

Categorías Media<br />

Agrupamientos<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P1 97,688 A<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P2 79,188 A<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P1 51,875 B<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P2 42,813 B<br />

0<br />

PARRA SILVOZ<br />

P1 P2 MEDIA<br />

63125


Análisis <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo (Tipo III SS):<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

TASAS DE BROTACION. Brotación real (%)<br />

94,34 95,01 94,47<br />

92,11<br />

PARRA SILVOZ<br />

Fuente GDL Suma los cuadrados Cuadrado medio F <strong>de</strong> Fisher Pr > F<br />

SISTEMA 1 30,641 30,641 1,207 0,276<br />

PARCELA 1 11,574 11,574 0,456 0,502<br />

SISTEMA*PARCELA 1 36,678 36,678 1,445 0,234<br />

P1<br />

P2


Análisis <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo (Tipo III SS):<br />

1,6<br />

1,4<br />

1,2<br />

1,0<br />

0,8<br />

0,6<br />

0,4<br />

0,2<br />

0,0<br />

TASAS DE FERTILIDAD. Fertilidad potencial.<br />

1,41<br />

PARRA SILVOZ<br />

Fuente GDL Suma los cuadrados Cuadrado medio F <strong>de</strong> Fisher Pr > F<br />

SISTEMA 1 0,403 0,403 7,916 0,007<br />

PARCELA 1 0,288 0,288 5,658 0,021<br />

SISTEMA*PARCELA 1 0,032 0,032 0,629 0,431<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media<br />

Agrupamientos<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P1 1,497 A<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P2 1,318 A B<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P1 1,293 A B<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P2 1,204 B<br />

1,25<br />

P1<br />

P2<br />

MED


Análisis <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo (Tipo III SS):<br />

Fuente GDL Suma los cuadrados Cuadrado medio F <strong>de</strong> Fisher Pr > F<br />

SISTEMA 1 65536,000 65536,000 56,525 < 0,0001<br />

PARCELA 1 14340,063 14340,063 12,368 0,001<br />

SISTEMA*PARCELA 1 3782,250 3782,250 3,262 0,076<br />

150<br />

125<br />

100<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media<br />

Agrupamientos<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P1 147,875 A<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P2 102,563 B<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P1 68,500 C<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P2 53,938 C<br />

75<br />

50<br />

25<br />

0<br />

RENDIMIENTO. Nº <strong>de</strong> racimos/cepa<br />

125<br />

PARRA SILVOZ<br />

61<br />

P1<br />

P2<br />

MED


Análisis <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo (Tipo III SS):<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

RENDIMIENTO. Peso medio <strong>de</strong>l racimo (gr)<br />

Fuente GDL Suma los cuadrados Cuadrado medio F <strong>de</strong> Fisher Pr > F<br />

SISTEMA 1 60298,905 60298,905 66,149 < 0,0001<br />

PARCELA 1 54661,688 54661,688 59,965 < 0,0001<br />

SISTEMA*PARCELA 1 25890,310 25890,310 28,402 < 0,0001<br />

178<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P2 227,394 A<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P1 129,387 B<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P2 127,321 B<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P1 106,543 B<br />

50<br />

0<br />

PARRA SILVOZ<br />

117<br />

P1<br />

P2<br />

MED


25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

21,7<br />

PARRA SILVOZ<br />

Análisis <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo (Tipo III SS):<br />

7,3<br />

RENDIMIENTO. Kg uva/cepa. Kg uva/ha<br />

P1<br />

P2<br />

MED<br />

Fuente GDL Suma los cuadrados Cuadrado medio F <strong>de</strong> Fisher Pr > F<br />

SISTEMA 1 3325,252 3325,252 81,533 < 0,0001<br />

PARCELA 1 75,603 75,603 1,854 0,178<br />

SISTEMA*PARCELA 1 99,600 99,600 2,442 0,123<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

20.000<br />

17.500<br />

15.000<br />

12.500<br />

10.000<br />

7.500<br />

5.000<br />

2.500<br />

Categorías Media<br />

Agrupamientos<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P2 24,058 A<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P1 19,389 A<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P1 7,468 B<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P2 7,147 B<br />

0<br />

16.092<br />

PARRA SILVOZ<br />

9.743<br />

P1<br />

P2<br />

MED


Análisis <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo (Tipo III SS):<br />

Fuente GDL<br />

Suma los<br />

cuadrados<br />

Cuadrado<br />

medio<br />

F <strong>de</strong><br />

Fisher<br />

Pr > F<br />

SISTEMA 1 1,322 1,322 0,438 0,511<br />

PARCELA 1 6,502 6,502 2,152 0,148<br />

SISTEMA*PARCELA 1 0,040 0,040 0,013 0,909<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P2 11,763 A<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P2 11,525 A<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P1 11,175 A<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P1 10,838 A<br />

COMPOSICION DE LOS MOSTOS. A.probable (% vol)<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

11,5<br />

PARRA SILVOZ<br />

11,2<br />

P1<br />

P2<br />

MED


12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

8,2<br />

Análisis <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo (Tipo III SS):<br />

Fuente GDL<br />

Suma los<br />

cuadrados<br />

Cuadrado<br />

medio<br />

F <strong>de</strong><br />

Fisher<br />

Pr > F<br />

SISTEMA 1 24,626 24,626 10,215 0,002<br />

PARCELA 1 12,338 12,338 5,118 0,027<br />

SISTEMA*PARCELA 1 152,831 152,831 63,397 < 0,0001<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

COMPOSICION DE LOS MOSTOS. A.total (gr/l tartáric.). pH<br />

PARRA SILVOZ<br />

Categorías Media<br />

Agrupamientos<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P1 10,513 A<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P2 10,150 A<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P2 8,300 B<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P1 6,181 C<br />

9,4<br />

P1<br />

P2<br />

MED<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Análisis <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo (Tipo III SS):<br />

3,1 3,2<br />

PARRA SILVOZ<br />

Fuente<br />

GDL<br />

Suma los<br />

cuadrados<br />

Cuadrado<br />

medio<br />

F <strong>de</strong><br />

Fisher<br />

Pr > F<br />

SISTEMA 1 0,006 0,006 0,638 0,428<br />

PARCELA 1 0,058 0,058 5,986 0,017<br />

SISTEMA*PARCELA 1 0,236 0,236 24,318 < 0,0001<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media<br />

Agrupamientos<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P1 3,226 A<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P2 3,186 A B<br />

SISTEMA-SYLVOZ*PARCELA-P1 3,124 B C<br />

SISTEMA-PARRAL*PARCELA-P2 3,044 C<br />

P1<br />

P2<br />

MED


EXPORTADORAS<br />

AUTOSUFICIENTES<br />

CONSUMIDORAS<br />

O MANEXO DA VEXETACION<br />

Limitar o <strong>de</strong>senvolvemento<br />

vexetativo en favor da<br />

acumulación <strong>de</strong> reservas<br />

Optimizar o funcionamento<br />

fotosintético da espal<strong>de</strong>ira


FINALIDAD:<br />

EPOCA:<br />

OPERACIONES EN VERDE<br />

PARTE VEGETATIVA PARTE REPRODUCTORA<br />

PERIODO DE ACTIVIDAD VEGETATIVA DE LA PLANTA<br />

OPERACIONES:<br />

DESHOJADO<br />

DESNIETADO<br />

DESPUNTADO<br />

EMPALIZADO<br />

DESCHUPONADO<br />

ACLAREO DE RACIMOS


Objetivos<br />

DESCHUPONADO<br />

Eliminación <strong>de</strong> brotes jóvenes y<br />

pámpanos inútiles que salen <strong>de</strong>l<br />

tronco y <strong>de</strong> los brazos<br />

Espergurado Despampanado<br />

• Eliminar órganos vegetativos mal<br />

posicionados o no fructíferos.<br />

• Reducir contaminaciones primarias <strong>de</strong><br />

mildiu<br />

• Reducir el riesgo <strong>de</strong> fitotoxicidad <strong>de</strong><br />

herbicidas sistémicos


Epoca:<br />

Realización:<br />

Pase <strong>de</strong> mano con ligera torsión<br />

DESCHUPONADO MANUAL<br />

Desborre a floración. Antes <strong>de</strong> la lignificación <strong>de</strong> la base.<br />

Finalizado el peligro <strong>de</strong> heladas.<br />

Cuidado con utilizar mano <strong>de</strong> obra barata.<br />

Rendimiento:<br />

Exigente en mano <strong>de</strong> obra. 17-50 h/ha


Efecto <strong>de</strong>secante <strong>de</strong> herbicidas <strong>de</strong> contacto<br />

DICUAT: Reglone<br />

PARACUAT: Cal<strong>de</strong>rcol, Herbatex, Jirafa, Paratex, Pared<br />

PARACUAT+DICUAT: Gramoxone<br />

GLUFOSINATO DE AMONIO: Finale<br />

Factores <strong>de</strong> eficacia<br />

Epoca <strong>de</strong> aplicación<br />

Calidad <strong>de</strong> la pulverización<br />

ESPERGURADO QUIMICO<br />

Diquat, Paracuat: pámpanos < 30 cm.<br />

Glufosinato: pámpanos < 30 cm.<br />

Boquillas <strong>de</strong> chorro plano<br />

240-500 l/ha<br />

1-2 aplicaciones/año


Eliminación parcial <strong>de</strong> pámpanos<br />

Obxetivos:<br />

• Reducción do exceso <strong>de</strong><br />

amontonamento.<br />

• Reducción do sombreado<br />

• Reequilibrio fisiolóxico.<br />

Particularida<strong>de</strong>s:<br />

ACLAREO DE PAMPANOS<br />

Pámpanos dobles: brotacións <strong>de</strong> conos secundarios. Cortar antes do 20 cm.<br />

Varas débiles: evitar sumidoiros. En floración cortar si < 40 cm.<br />

Aclareo <strong>de</strong> vexetación: vaireda<strong>de</strong>s con entrenudos cortos. Deixar máis xemas e<br />

<strong>de</strong>spois eliminar


Finalidad:<br />

Mejora <strong>de</strong>l microclima <strong>de</strong> la planta.<br />

Facilitar la mecanización<br />

Facilitar los tratamientos fitosanitarios.<br />

EMPALIZADO


DEFINICION<br />

Supresión do ápice <strong>de</strong> crecemento dos<br />

pámpanos.<br />

OBXETIVOS<br />

FISIOLOXICOS:<br />

Mellora da eficacia fotosintética da planta.<br />

Mellora da tasa <strong>de</strong> cuallado das inflorescencias.<br />

PRACTICOS:<br />

Facilitar a mecanización.<br />

Mellorar a eficiencia dos tratamentos fitosanitarios.<br />

MICROCLIMATICOS:<br />

Mellorar a insolacion e aireación.<br />

SANITARIOS:<br />

Eliminación <strong>de</strong> órganos xóvenes<br />

MORFOLOXICOS:<br />

Manter o porte erguido do pámpano.<br />

O DESPUNTADO.


DESPUNTADO


DESPUNTADO


4 – 5 días antes <strong>de</strong> floración<br />

5 – 10 cm.<br />

Incrementa o nº <strong>de</strong> netos<br />

NA FLORACION<br />

No cuallado e a partir do mesmo<br />

En función das condicións ambientais<br />

Manter como mínimo 8-10 follas por riba<br />

do acio<br />

CANDO E CANTO DESPUNTAR<br />

ANTES DA FLORACION<br />

En plena floración<br />

5 – 10 cm.<br />

DESPOIS DA FLORACION


Dispositivo experimental<br />

CARACTERISTICAS DO ENSAIO DE DESPUNTADO.<br />

3 BLOQUES<br />

15 PLANTAS/BLOQUE<br />

MARCO DE PLANTACION: 1 x 1,75<br />

CEPAS DONA BRANCA<br />

INXERTADAS SOBRE 196-17<br />

CORDON UNILATERAL A 60 cm.<br />

ESPALDEIRA MONOPLANO 1.80 m.<br />

CARGA MEDIA = 5-6 YEMAS/CEPA<br />

Brotación teórica (%) 97,7<br />

Brotación observada 2,15<br />

Pámpanos totales 10,1<br />

Fertilidad teórica (%) 73,2<br />

Acios totais/cepa 8,9<br />

Lonxitu<strong>de</strong> media 7,95 – 11,69<br />

Nº <strong>de</strong> flores medio 192 - 355


DESPUNTADO


EFECTO DA EPOCA DE DESPUNTADO NA TASA DE CUALLADO.<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

235<br />

153<br />

65,29<br />

271<br />

133<br />

49,03<br />

ANTES FLORACION DESPUES FLORACION<br />

FLORES BAYAS TASA CUAJADO


4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Superficie foliar<br />

EFECTO DA EPOCA DE DESPUNTADO NA SUPERFICIE FOLIAR<br />

ANTES FLORACION DESPUES FLORACION<br />

Densida<strong>de</strong> foliar<br />

DP 1 DP 2<br />

Superficie (m2)<br />

Hojas principales 0,16 0,23<br />

Hojas <strong>de</strong> nietos 0,44 0,27<br />

Pámpano 0,60 0,50<br />

Nº pámpanos/cepa 10 10<br />

Nº pámpanos/m.l. 8 8<br />

Sup.foliar total (m2/m.l.) 5,03 4,17<br />

Sup.foliar primaria (m2/m.l.) 1,34 1,90<br />

Sup.foliar secundaria (m2/m.l.) 3,69 2,27<br />

Sup.foliar efectiva (m2/m.l.) 2,60 2,60<br />

Relacion S.f.t./S.f.e. 1,9 1,6<br />

PRIMARIA<br />

SECUNDARIA<br />

ANTES<br />

FLORACION<br />

DESPUES<br />

FLORACION<br />

BAJO ALTO BAJ<br />

O<br />

ALTO<br />

Huecos (%) 25 57 28 50<br />

Nº capas <strong>de</strong> hojas 1,62 1,10 1,42 1,13<br />

Hojas interiores (%) 15 2 12 2<br />

Racimos interiores (%) 0 0 0 0


Características do acio<br />

ANTES<br />

FLORACION<br />

EFECTO NO RENDIMENTO.<br />

DESPUES<br />

FLORACION<br />

Nº baias 153,2 133,0<br />

Peso baias 272,9 252,4<br />

Peso raspón 10,6 9,5<br />

Peso acio 283,5 262,9<br />

Baia/raspón 28,4 27,1<br />

Análisis <strong>de</strong> varianza<br />

Tukey (HSD) / Análisis <strong>de</strong> las diferencias entre grupos con un intervalo <strong>de</strong> confianza <strong>de</strong> 95,00 %:


Kg uva/cepa<br />

3,5<br />

3<br />

2,5<br />

2<br />

1,5<br />

1<br />

0,5<br />

0<br />

3,39<br />

2,22<br />

EFECTO NO RENDIMENTO POR CEPA.<br />

1,17<br />

2,41<br />

1,94<br />

0,47<br />

ANTES FLORACION DESPOIS FLORACION<br />

Cepa X. francas X. basilares


EFECTO DO DESPUNTADO NA COMPOSICION DO MOSTO.<br />

ANTES FLORACION DESPUES FLORACION<br />

Alcohol probable (% vol) 12,0 13,0<br />

pH 3,38 3,41<br />

Aci<strong>de</strong>z total (gr/l tartarc.) 5,6 5,7<br />

Ac.málico (gr/l) 2,5 2,6<br />

Ac.tartárico (gr/L) 4,1 3,7<br />

NFA 187,0 135,8


EFECTO DO DESPUNTADO NA COMPOSICION DO VIÑO.<br />

ANTES<br />

FLORACION<br />

DESPOIS<br />

FLORACION<br />

Masa volúmica (g/ml) 0,98967 0,99273<br />

Grado alcohólico (% vol) 12,8 13,6<br />

Extracto seco (g/l) 21,0 31,3<br />

Azúcares reductores (g/l) 3,1 12,1<br />

pH 3,42 3,51<br />

Aci<strong>de</strong>z total (gr/l tartarc.) 4,9 4,7<br />

Aci<strong>de</strong>z volátil (gr/l acético) 0,19 0,46<br />

Ac.málico (gr/l) 2,2 2,3<br />

Ac.tartárico (gr/L) 1,9 1,7<br />

Sulfuroso libre (mg/l) 10 38<br />

Sulfuroso total (mg/l) 138 115


Mellora a tasa <strong>de</strong> cuallado en un 15%<br />

Mayor peso medio do acio<br />

Incremento da vendima en un 15%<br />

Despuntado precoz provoca:<br />

Maior superficie foliar secundaria<br />

Reducción do grado alcohólico.<br />

O DESPUNTADO.<br />

CONCLUSIONS


Supresión o <strong>de</strong>spunte <strong>de</strong> los nietos.<br />

Objetivos<br />

• Favorece el cuajado.<br />

• Mejora la aireación e iluminación <strong>de</strong> los pámpanos<br />

• Mejora la efectividad <strong>de</strong> los tratamiento<br />

• Facilita la vendimia<br />

Reflexións.<br />

Ciclo vital <strong>de</strong> unha folla:<br />

• Joven = consumidora<br />

• >30% tamaño = inicio <strong>de</strong> transferencia <strong>de</strong> fotoasimilados.<br />

• 50 – 70 % tamaño = transferencia total <strong>de</strong> fotoasimilados.<br />

• 30-40 días <strong>de</strong> vida = reducción <strong>de</strong> actividad.<br />

DESNIETADO


DESNIETADO


Definición<br />

Supresión <strong>de</strong> un número variable <strong>de</strong> hojas<br />

Obxetivos<br />

FISIOLOXICOS:<br />

Mellora da maduración das baias.<br />

PRACTICOS:<br />

Mellorar a eficiencia dos tratamentos fitosanitarios.<br />

Reducir o tempo <strong>de</strong> vendima.<br />

MICROCLIMATICOS:<br />

Mellorar a insolacion e aireación.<br />

SANITARIOS:<br />

Reducir a podredume gris (Botrytis) e outras enfermida<strong>de</strong>s<br />

MORFOLOXICOS:<br />

Mellorar a coloración das baias.<br />

O DESFOLLADO


Durante o período <strong>de</strong> crecemento.<br />

PRATICA DO DESFOLLADO<br />

Nocivo ó rendimento:<br />

Efecto que se atenúa polas follas que siguen medrando<br />

Mellora da calida<strong>de</strong>:<br />

A mellora da aireación, iluminación é permanente<br />

Durante o período <strong>de</strong> madurez.<br />

Disminúe o rendimento:<br />

Reducción <strong>de</strong> superficie foliar permanente<br />

Disminúe a calida<strong>de</strong>:<br />

A mellora da aireación,iluminación dura pouco tempo


CARACTERISTICAS DO ENSAIO DE DESFOLLADO<br />

4 BLOQUES<br />

15 PLANTAS/BLOQUE<br />

MARCO DE PLANTACION: 1 x 1,75<br />

CEPAS DE GODELLO<br />

– INXERTADAS SOBRE 196-17<br />

– CORDON UNILATERAL A 60 cm.<br />

ESPALDEIRA MONOPLANO 1.60 m.<br />

CARGA MEDIA = 5-6 YEMAS/CEPA<br />

Epoca <strong>de</strong>sfollado<br />

Despois cuallado<br />

Envero<br />

Intensidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>sfollado<br />

2 pisos <strong>de</strong> follas<br />

4 pisos <strong>de</strong> follas


CARACTERISTICAS DO ENSAIO DE DESFOLLADO<br />

2 PISOS DE FOLLAS<br />

4 PISOS DE FOLLAS


DESHOJADO


DESHOJADO


DESHOJADO


DESHOJADO<br />

OPERACIONES EN VERDE


DESHOJADO


DESHOJADO


DESHOJADO


DESHOJADO


DESHOJADO


Nº <strong>de</strong> <strong>acios</strong><br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no<br />

significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

CUALLADO 22 A<br />

ENVERO 21 A<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no<br />

significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

CUALLADO 5,184 A<br />

ENVERO 4,509 A<br />

INFLUENCIA DA EPOCA DE DESFOLLADO<br />

Peso do acio<br />

Kg/cepa Sanida<strong>de</strong><br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no<br />

significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

CUALLADO 223 A<br />

ENVERO 208 A<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no<br />

significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

CUALLADO 4,094 A<br />

ENVERO 3,000 A<br />

Análisis <strong>de</strong> varianza<br />

Tukey (HSD) / Análisis <strong>de</strong> las diferencias entre grupos con un intervalo <strong>de</strong> confianza <strong>de</strong> 95,00 %:


INFLUENCIA DA INTENSIDADE DE DESFOLLADO<br />

Kg/cepa Peso do acio<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos<br />

no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

2 5,335 A<br />

4 4,359 A<br />

Estado sanitario<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos<br />

no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

2 4,375 A<br />

4 2,719 A<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos<br />

no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

2 228 A<br />

4 203 A<br />

Análisis <strong>de</strong> varianza<br />

Tukey (HSD) / Análisis <strong>de</strong> las diferencias entre grupos con un intervalo <strong>de</strong> confianza <strong>de</strong> 95,00 %:


Peso do acio<br />

Nº <strong>de</strong> baias<br />

Peso <strong>de</strong> 100 baias<br />

CARACTERISTICAS DO ENSAIO DE DESFOLLADO<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

EPOCA-ENVERO*INTENSIDADE-2 290 A<br />

EPOCA-CUAJADO*INTENSIDADE-2 290 A<br />

EPOCA-ENVERO*INTENSIDADE-4 286 A<br />

EPOCA-CUAJADO*INTENSIDADE-4 255 A<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

EPOCA-ENVERO*INTENSIDADE-2 177 A<br />

EPOCA-CUAJADO*INTENSIDADE-4 155 A<br />

EPOCA-CUAJADO*INTENSIDADE-2 155 A<br />

EPOCA-ENVERO*INTENSIDADE-4 141 A<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

EPOCA-ENVERO*INTENSIDADE-4 195 A<br />

EPOCA-CUAJADO*INTENSIDADE-2 175 A<br />

EPOCA-ENVERO*INTENSIDADE-2 159 A<br />

EPOCA-CUAJADO*INTENSIDADE-4 157 A<br />

Análisis <strong>de</strong> varianza<br />

Tukey (HSD) / Análisis <strong>de</strong> las diferencias entre grupos con un intervalo <strong>de</strong> confianza <strong>de</strong> 95,00 %:<br />

De cada un dos<br />

bloques<br />

recolléronse 8<br />

<strong>acios</strong> e<br />

<strong>de</strong>terminouse:


Kg/cepa<br />

Estado sanitario<br />

Kg/ha<br />

CARACTERISTICAS DO ENSAIO DE DESFOLLADO<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

EPOCA-CUALLADO*INTENSIDADE-2 6,105 A<br />

EPOCA-CUALLADO*INTENSIDADE-4 4,264 A<br />

EPOCA-ENVERO*INTENSIDADE-2 4,565 A<br />

EPOCA-ENVERO*INTENSIDADE-4 4,454 A<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media<br />

Agrupamientos<br />

EPOCA-CUALLADO*INTENSIDADE-2 7,438 A<br />

EPOCA-CUALLADO*INTENSIDADE-4 0,750 B<br />

EPOCA-ENVERO*INTENSIDADE-2 1,313 A B<br />

EPOCA-ENVERO*INTENSIDADE-4 4,688 A B<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

EPOCA-CUALLADO*INTENSIDADE-2 29.072 A<br />

EPOCA-CUALLADO*INTENSIDADE-4 20.304 A<br />

EPOCA-ENVERO*INTENSIDADE-2 21.739 A<br />

EPOCA-ENVERO*INTENSIDADE-4 21.209 A<br />

Análisis <strong>de</strong> varianza<br />

Tukey (HSD) / Análisis <strong>de</strong> las diferencias entre grupos con un intervalo <strong>de</strong> confianza <strong>de</strong> 95,00 %:


Composición da<br />

uva do último<br />

control <strong>de</strong><br />

maduración<br />

( 15 – 09 – 2005)<br />

O DESFOLLADO<br />

EPOCA CUALLADO ENVERO<br />

INTENSIDAD 2 4 2 4<br />

Grao alcohólico probable 12,8 13,0 12,8 13,2<br />

Aci<strong>de</strong>z total (g/l tartárico) 5,1 4,8 5,0 4,8<br />

pH 3,18 3,17 3,23 3,29<br />

Acido tartárico (g/l) 4,7 4,5 4,6 4,6<br />

Acido málico (g/l) 1,9 2,1 2,0 2,1<br />

NFA 111,61 - 105,34 119,84


Protocolo <strong>de</strong> vinificación<br />

(26 – 09 – 2005)<br />

CARACTERISTICAS DOS VIÑOS<br />

Estrullado<br />

Prensado + SO2 + enzima <strong>de</strong>sfangado<br />

Desfangado 24 horas.<br />

Sementeria <strong>de</strong> levaduras<br />

Fermentación alcohólica < 19 ºC<br />

EPOCA CUALLADO ENVERO<br />

INTENSIDAD 2 4 2 4<br />

Masa volúmica (g/ml) 0,98705 0,99273 0,99024 0,98698<br />

Grao Alcohólico (% vol) 14,0 13,6 14,3 14,1<br />

Extracto seco total (g/l) 18,0 31,3 26,6 18,0<br />

Azúcares reductores (g/l) 1,7 1,2 1,0 1,3<br />

Aci<strong>de</strong>z total (g/l tartárico) 5,9 6,2 6,0 5,3<br />

Aci<strong>de</strong>z volátil (g/l acético) 0,23 0,23 0,33 0,23<br />

pH 3,24 3,27 3,34 3,33<br />

Acido tartárico (g/l) 2,2 3,1 2,7 2,0<br />

Acido málico (g/l) 1,6 1,4 1,4 1,6<br />

Acido láctico 0,7 0,7<br />

Sulfuroso libre (mg/l) ND 2 3 ND<br />

Sulfuroso total (mg/l) 19 20 28 19


CARACTERISTICAS DO ENSAIO DE DESFOLLADO<br />

Desfollado cedo:<br />

evi<strong>de</strong>ncia maior peso do acio.<br />

maior producción por planta.<br />

mellor estado sanitario.<br />

A menor intensida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>sfollado acadamos:<br />

<strong>acios</strong> máis pesados<br />

maior rendimento por cepa.<br />

mellor estado sanitario<br />

CONCLUSIONS


ACLAREO DE RACIMOS<br />

Supresión <strong>de</strong> una parte <strong>de</strong> los racimos <strong>de</strong> la cepa<br />

Objetivo<br />

• Reducir la producción <strong>de</strong> uva excesiva<br />

• Mejora <strong>de</strong> la calidad<br />

• Mejora <strong>de</strong> la sanidad <strong>de</strong> la vendimia<br />

Practica<br />

• Manual<br />

•Químico


OPERACIONES EN VERDE


ACLAREO<br />

VENDIMA<br />

Fecha <strong>de</strong> vendimia:<br />

ACLAREO DE ACIOS<br />

Reducción 45-50%<br />

Fecha <strong>de</strong> <strong>aclareo</strong>:<br />

25-08_2003<br />

23-09-2003<br />

Determinaciones:<br />

•Kguva/cepa<br />

• Peso medio <strong>de</strong>l racimo<br />

• Estado sanitario<br />

• Mosto <strong>de</strong> vendimia: ºBrix, ac.málico, ac.tartárico, aci<strong>de</strong>z valorable,<br />

pH, NFA, Amonio, IPT, Antocianos totales


25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

21<br />

ACLAREO DE ACIOS<br />

12<br />

23<br />

13<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media<br />

Agrupamientos<br />

DENSI-D2*TRAT-SIN 22,7 A<br />

DENSI-D3*TRAT-SIN 22,3 A<br />

DENSI-D1*TRAT-SIN 21,3 A<br />

DENSI-D2*TRAT-CON 12,5 B<br />

DENSI-D3*TRAT-CON 11,5 B<br />

DENSI-D1*TRAT-CON 10,6 B<br />

22<br />

4.444 3.704 3.175<br />

11<br />

SIN<br />

CON<br />

Análisis <strong>de</strong> varianza<br />

Tukey (HSD) / Análisis <strong>de</strong> las diferencias entre grupos con un intervalo <strong>de</strong> confianza <strong>de</strong> 95,00 %:<br />

Nº <strong>de</strong> <strong>acios</strong>


6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

4,6<br />

ACLAREO DE ACIOS<br />

2,7<br />

5,2<br />

3,2<br />

4,2<br />

4.444 3.704 3.175<br />

2,1<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media<br />

Agrupamientos<br />

DENSI-D2*TRAT-SIN 5,168 A<br />

DENSI-D1*TRAT-SIN 4,576 A B<br />

DENSI-D3*TRAT-SIN 4,203 A B C<br />

DENSI-D2*TRAT-CON 3,231 B C D<br />

DENSI-D1*TRAT-CON 2,728 C D<br />

DENSI-D3*TRAT-CON 2,122 D<br />

Kg/cepa<br />

SIN<br />

CON<br />

Análisis <strong>de</strong> varianza<br />

Tukey (HSD) / Análisis <strong>de</strong> las diferencias entre grupos con un intervalo <strong>de</strong> confianza <strong>de</strong> 95,00 %:


300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

210<br />

ACLAREO DE ACIOS<br />

254<br />

223<br />

264<br />

190 187<br />

4.444 3.704 3.175<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

Categorías Media<br />

Agrupamientos<br />

DENSI-D2*TRAT-CON 264 A<br />

DENSI-D1*TRAT-CON 254 A<br />

DENSI-D2*TRAT-SIN 223 A B<br />

DENSI-D1*TRAT-SIN 210 A B<br />

DENSI-D3*TRAT-SIN 190 B<br />

DENSI-D3*TRAT-CON 187 B<br />

Peso medio do acio<br />

SIN<br />

CON<br />

Análisis <strong>de</strong> varianza<br />

Tukey (HSD) / Análisis <strong>de</strong> las diferencias entre grupos con un intervalo <strong>de</strong> confianza <strong>de</strong> 95,00 %:


25.000<br />

20.000<br />

15.000<br />

10.000<br />

5.000<br />

0<br />

20.337<br />

ACLAREO DE ACIOS<br />

12.121<br />

19.143<br />

11.967<br />

13.344<br />

4.444 3.704 3.175<br />

6.737<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente diferentes:<br />

SIN<br />

CON<br />

Categorías Media<br />

Agrupamientos<br />

DENSI-D1*TRAT-SIN 20.337 A<br />

DENSI-D2*TRAT-SIN 19.143 A B<br />

DENSI-D3*TRAT-SIN 13.344 B C<br />

DENSI-D1*TRAT-CON 12.121 C D<br />

DENSI-D2*TRAT-CON 11.967 C D<br />

DENSI-D3*TRAT-CON 6.737 D<br />

Análisis <strong>de</strong> varianza<br />

Tukey (HSD) / Análisis <strong>de</strong> las diferencias entre grupos con un intervalo <strong>de</strong> confianza <strong>de</strong> 95,00 %:<br />

Kg/ha


1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Kg ma<strong>de</strong>ra/cepa<br />

0,591<br />

0,719<br />

0,505<br />

ACLAREO DE ACIOS<br />

0,728<br />

0,589<br />

4.444 3.704 3.175<br />

0,500<br />

SIN<br />

CON<br />

Or<strong>de</strong>nación y agrupamientos <strong>de</strong> los grupos no significativamente<br />

diferentes:<br />

Categorías Media Agrupamientos<br />

DENSIDAD-2*TRATA-CON 0,728 A<br />

DENSIDAD-1*TRATA-CON 0,719 A<br />

DENSIDAD-1*TRATA-SIN 0,591 A<br />

DENSIDAD-3*TRATA-SIN 0,589 A<br />

DENSIDAD-2*TRATA-SIN 0,505 A<br />

DENSIDAD-3*TRATA-CON 0,500 A<br />

Análisis <strong>de</strong> varianza<br />

Tukey (HSD) / Análisis <strong>de</strong> las diferencias entre grupos con un intervalo <strong>de</strong> confianza <strong>de</strong> 95,00 %:<br />

12<br />

10<br />

Indice <strong>de</strong> Ravaz<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

8<br />

4<br />

10<br />

4.444 3.704 3.175<br />

4<br />

7<br />

4<br />

SIN<br />

CON


ACLAREO DE ACIOS<br />

MICROVINIFICACION<br />

Despalillado manual<br />

Estrujado con estrujadora <strong>de</strong> rodillos <strong>de</strong> caucho<br />

Sulfitado con 10 mgr/l <strong>de</strong> metabisulfito potásico<br />

Siembra <strong>de</strong> 20 gr/hl <strong>de</strong> levaduras secas activas S.cerevisiae<br />

Fermentacion en <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> acero inox AIS-316 a < 20 ºC<br />

Bajada <strong>de</strong> sombreros 2 veces/día<br />

Descube a los 12 días y mezcla <strong>de</strong>l vino yema con el escurrido.<br />

Fermentación maloláctica espontánea<br />

3 trasiegos<br />

Estabilización con goma arábiga<br />

Filtración por placas<br />

Embotellado.


ACLAREO DE ACIOS<br />

COMPOSICION DE LOS VINOS<br />

1 x 2,25<br />

1,2 x 2,25<br />

1,4 x 2,25<br />

2003<br />

2004<br />

2003<br />

2004<br />

2003<br />

2004<br />

Densidad<br />

Alcohol<br />

Probable<br />

Aci<strong>de</strong>z<br />

total<br />

Aci<strong>de</strong>z<br />

volátil<br />

pH<br />

SO2<br />

libre<br />

SO2<br />

total<br />

Azúcares<br />

reductores<br />

Acido<br />

tartárico<br />

Acido<br />

málico<br />

g/ml % vol g/l tart g/l acet mg/l mg/l g/l g/l g/l<br />

SIN 0,9958 11,6 4,9 0,45 3,99 12 13 2,3 _ 2,6<br />

CON 0,9967 12,5 5,8 0,57 4,17 11 22 2,3 1,4 2,4<br />

SIN 0,9938 14,1 5,5 0,33 4,00 8 1,1 1,8 1,8<br />

CON 0,9963 16,0 6,8 0,44 3,87 13 48 1,9 1,9 2,7<br />

SIN 0,9966 11,5 4,9 0,33 3,96 12 15 2,5 _ 2,3<br />

CON 0,9965 13,1 5,2 0,80 4,27 10 14 2,4 _ 1,1<br />

SIN 0,9986 16,3 6,2 0,57 3,99 6 22 10,0 1,6 2,8<br />

CON 0,9946 15,2 6,4 0,66 4,03 19 1,6 1,4 2,7<br />

SIN 0,9970 11,7 5,6 0,35 4,00 13 14 2,2 _ 1,4<br />

CON 0,9968 12,9 5,8 0,61 4,11 13 15 2,7 _ 0,8<br />

SIN 0,9948 14,8 6,4 0,45 3,86 13 1,3 1,6 2,2<br />

CON 0,9932 14,8 5,8 0,36 3,93 10 1,3 1,9 1,9


Características<br />

organolépticas<br />

ACLAREO DE ACIOS<br />

ARMONIA<br />

CALIDAD GUSTO<br />

MENCIA<br />

FASE VISUAL<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

INTENSIDAD GUSTO<br />

SIN ACLAREO CON ACLAREO<br />

INTENSIDAD AROMA<br />

CALIDAD AROMA


CONCLUSIONES<br />

ACLAREO DE ACIOS<br />

Incremento <strong>de</strong>l peso <strong>de</strong>l racimo<br />

Mejora sanitaria<br />

Mejora <strong>de</strong>l vigor <strong>de</strong> la planta<br />

Incremento <strong>de</strong>l grado alcohólico<br />

Mantenimiento <strong>de</strong> la aci<strong>de</strong>z con incremento <strong>de</strong>l ac.tartárico<br />

Mejora <strong>de</strong>l contenido <strong>de</strong> polifenoles, taninos y antocianos<br />

Descenso <strong>de</strong>l contenido <strong>de</strong> amonio<br />

Interesante para:<br />

• Mejora cualitativa<br />

• A<strong>de</strong>lanto <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> vendimia


AGRADECIMIENTOS<br />

GUSTAVO LOPEZ RIOS<br />

PAULA BARJA<br />

MONTSERRAT LOPEZ PARADA<br />

CELSO LORENZO HERMIDA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!