13.05.2013 Views

04.09.13 ACTA.pdf - Concello de Viveiro

04.09.13 ACTA.pdf - Concello de Viveiro

04.09.13 ACTA.pdf - Concello de Viveiro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

<strong>ACTA</strong> DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO<br />

LOCAL O DÍA TRECE DE SETEMBRO DO DOUS MIL CATRO.<br />

ASISTENTES<br />

ALCALDE-PRESIDENTE<br />

D. Melchor Roel Rivas.<br />

CONCELLEIROS<br />

D. Francisco Luis Rodríguez Guerreiro, D. José Luis Docampo Fortes e D. César Ricardo<br />

Naval Parapar.<br />

NON ASISTE<br />

D. Rafael Luis Fernán<strong>de</strong>z Amor.<br />

INTERVENTOR<br />

D. Fernando Martínez <strong>de</strong> Arriba.<br />

ENXEÑEIRO<br />

D. Alfonso Tenorio Aranguren.<br />

SECRETARIA<br />

Dª. Sara Martínez Álvarez.<br />

Na Casa do Excmo. <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> VIVEIRO, sendo as <strong>de</strong>zasete horas e trinta minutos do día<br />

trece <strong>de</strong> setembro do dous mil catro, baixo a Presi<strong>de</strong>ncia do Sr. Alcal<strong>de</strong>, D. Melchor Roel Rivas e<br />

coa asistencia dos Sres. Concelleiros relacionados anteriormente, asi como a do Interventor municipal,<br />

D. Fernando Martínez <strong>de</strong> Arriba, o enxeñeiro municipal, D. Alfonso Tenorio Aranguren, e a<br />

da Secretaria, Dª. Sara Martínez Álvarez, ten lugar a sesión ordinaria da Xunta <strong>de</strong> Goberno Local,<br />

en primeira convocatoria.<br />

Á hora sinalada para este acto, polo Sr. Alcal<strong>de</strong>, <strong>de</strong>clárase aberto o mesmo.<br />

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA <strong>ACTA</strong> DA SESIÓN EXTRAORDINARIA<br />

CELEBRADA O DÍA VINTECATRO DE AGOSTO DE 2004.<br />

Informados do contido da acta, correspon<strong>de</strong>nte á sesión extraordinaria celebrada o día 24 <strong>de</strong><br />

agosto <strong>de</strong> 2004, a Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda prestarlle a súa aprobación.<br />

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.<br />

2.1.- ESCRITO DO HOSPITAL DA COSTA, SOLICITANDO INFORMACIÓN SO-<br />

BRE HOSPITALES PEREGRINOS.<br />

Dáse conta do escrito do Director-Xerente do Hospital da Costa, no que solicita información<br />

en relación cos antece<strong>de</strong>ntes históricos que existan neste <strong>Concello</strong> sobre a existencia <strong>de</strong> hospitales<br />

1


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

para peregrinos do Camiño <strong>de</strong> Santiago, ó obxecto da realización dun traballo <strong>de</strong> investigación hospitalaria.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e trasladar copia<br />

do escrito ó encargado do arquivo municipal para a súa contestación e tramitación.<br />

2.2.- ESCRITO DO XULGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 DE VIVEIRO, SOLICI-<br />

TANDO COLABORACIÓN MUNICIPAL.<br />

Dáse conta do escrito do Xulgado <strong>de</strong> 1ª Instancia Nº 1 <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, no que se solicita colaboración<br />

municipal para proce<strong>de</strong>r ó lanzamento <strong>de</strong> inmoble a nome <strong>de</strong> Herbrón, S.L., ó obxecto <strong>de</strong><br />

que sexan retirados os bens mobles da vía pública e trasladalos ó <strong>de</strong>pósito municipal.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e trasladar copia<br />

do escrito á Policía Local e ó encargado da Brigada <strong>de</strong> obras municipal, D. Ramón Cazás, ao obxecto<br />

<strong>de</strong> acadar a colaboración precisa.<br />

2.3.- ESCRITO DE B.E.G.A.,S.A., SOLICITANDO AUMENTO DE POTENCIA PA-<br />

RA O PORTO DE CELEIRO.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> B.E.G.A.,S.A., con domicilio social en Lugo, rúa Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>,<br />

4, no que se comunica a autorización para o aumento <strong>de</strong> potencia nas instalacións <strong>de</strong> TURVI-<br />

VEIRO, situadas na Avda. Ramón Canosa-Porto Celeiro-<strong>Viveiro</strong>, <strong>de</strong>bendo axustarse ós condicionamentos<br />

técnico-económicos establecidos.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e trasladar copia<br />

do escrito á empresa TURVIVEIRO, S.L., asi como ó concelleiro <strong>de</strong>legado <strong>de</strong> servicios públicos,<br />

D. José Luis Docampo Fortes.<br />

2.4.- ESCRITO DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AM-<br />

BIENTAL, REMITINDO INFORME SOBRE CONTENERIZACIÓN.<br />

Dáse conta do escrito da Dirección Xeral <strong>de</strong> Calida<strong>de</strong> e Avaliación Ambiental, no que se<br />

remite informe do Director Técnico da obra <strong>de</strong> contenerización soterrada da recollida selectiva realizada<br />

neste <strong>Concello</strong>.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e dar traslado ó<br />

<strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Obras e Urbanismo para a súa inclusión no expediente.<br />

2.5.- ESCRITOS DA EMPRESA “AQUAGEST, S.A.”, SOLICITANDO A DEVOLU-<br />

CIÓN DE AVAIS.<br />

Dáse conta <strong>de</strong> escritos (2) <strong>de</strong> D. Sergio Soriano Ruíz, en representación da empresa “Aquagest,<br />

S.A.”, con domicilio a efectos <strong>de</strong> notificacións na Rúa <strong>de</strong>l Villar, 18-2º-Santiago <strong>de</strong><br />

Compostela, no que solicita a <strong>de</strong>volución dos avais <strong>de</strong>positados como garantía das obras <strong>de</strong>:<br />

“Pavimentación e servicios no Calexón do Muro” e “Pavimentación e servicios nas rúa Pérez das<br />

Mariñas”. A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda proce<strong>de</strong>r á <strong>de</strong>volución dos avais <strong>de</strong>positados<br />

para respon<strong>de</strong>r das obrigas <strong>de</strong>rivadas da execución <strong>de</strong> ditas obras.<br />

2.6.- ESCRITO DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, REMITIN-<br />

DO <strong>ACTA</strong> DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.<br />

Dáse conta do escrito da Excma. Deputación Provincial <strong>de</strong> Lugo, no que se remite acta <strong>de</strong><br />

recepción-liquidación, en relación coas obras <strong>de</strong> “Saneamentos e abastecemento na zona <strong>de</strong> Lavan<strong>de</strong>iras”.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e trasladar ó <strong>de</strong>partamento<br />

<strong>de</strong> Obras e Urbanismo para incluír no expediente.<br />

2


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

2.7.- ESCRITO DA DIRECCIÓN XERAL DE URBANISMO, COMUNICANDO A<br />

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSI-<br />

DIARIAS DE PLANEAMENTO MUNICIPAL DE VIVEIRO.<br />

Dáse conta do escrito da Dirección Xeral <strong>de</strong> Urbanismo, no que se comunica a aprobación<br />

<strong>de</strong>finitiva á modificación puntual das Normas Subsidiarias <strong>de</strong> Planeamento Municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>,<br />

nas áreas cualificadas coa or<strong>de</strong>nanza resi<strong>de</strong>ncial mixta RM.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e trasladar ó <strong>de</strong>partamento<br />

<strong>de</strong> Obras e Urbanismo para incluír no expediente e subsiguinte tramitación.<br />

2.8.- ESCRITO DE D. CARLOS GONZÁLEZ GUERRA E D.ª ISABEL DULANTO<br />

ANGULO, PROCURADORES, S.C., REMITINDO PROVIDENCIA SOBRE O RECURSO<br />

INTERPOSTO POR D. FRANCISCO MÉNDEZ GOÁS.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D. Carlos González Guerra e D.ª Isabel Dulanto Angulo, Procuradores,<br />

S.C., no que se remite a Provi<strong>de</strong>ncia comunicada pola Sección 2ª da Sala do Contencioso<br />

Administrativo do Tribunal Superior <strong>de</strong> Xustiza <strong>de</strong> Galicia, en relación co recurso núm.<br />

02/0004462/1994 P, interposto por D. Francisco Mén<strong>de</strong>z Goás.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e presentar alegacións,<br />

<strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co asesoramento da <strong>de</strong>fensa letrada en dito proce<strong>de</strong>mento xudicial.<br />

3º.- LICENCIAS DE OBRAS MENORES.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda autorizar, previo pagamento das taxas<br />

municipais correspon<strong>de</strong>ntes, as seguintes licencias <strong>de</strong> obras menores, que se expi<strong>de</strong>n agás o <strong>de</strong>reito<br />

<strong>de</strong> propieda<strong>de</strong> e sen prexuízo <strong>de</strong> terceiro, <strong>de</strong>bendo iniciarse no prazo <strong>de</strong> un mes e rematarse no <strong>de</strong><br />

seis meses contados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o día seguinte ó da notificación do acordo <strong>de</strong> concesión da licencia;<br />

transcorridos os <strong>de</strong>vanditos prazos, iniciarase expediente para instar a caducida<strong>de</strong> da licencia.<br />

3.1.- A DE D. JUSTO PORTELA FERNÁNDEZ, veciño <strong>de</strong> Lugo e con domicilio na rúa<br />

Montevi<strong>de</strong>o, 6-4ºD, que solicita licencia urbanística para realizar obras no lugar <strong>de</strong> Palmeira, 1, da<br />

parroquia <strong>de</strong> Chavín, consistentes en:<br />

- Cambiar a lousa e cangos en mal estado, nunha superficie <strong>de</strong> 122 m2.<br />

- Substituír o canalón <strong>de</strong> recollida <strong>de</strong> augas, asi como o tellado <strong>de</strong> PVP por outro <strong>de</strong> cinc,<br />

nunha extensión <strong>de</strong> 52,20 m l.<br />

- Substituír as baixantes do canalón, nunha extensión <strong>de</strong> 24 m.<br />

3.2.- A DE D.ª NIEVES COSTA VÁZQUEZ, veciña <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con domicilio no lugar<br />

<strong>de</strong> Furadiña, 21, que solicita licencia urbanística para realizar obras no lugar indicado, consistentes<br />

en:<br />

- Revestir o teito e botar o chan <strong>de</strong> plaqueta no baixo da súa vivenda, nunha superficie <strong>de</strong><br />

13 m2.<br />

3.3.- A DE D. FRANCISCO GARCÍA PERNAS, veciño <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con domicilio en<br />

Granxas, 106, da parroquia <strong>de</strong> Covas, que solicita licencia urbanística para realizar obras no lugar<br />

indicado, consistentes en:<br />

- Substituír a uralita da caseta existente por chapa, nunha superficie <strong>de</strong> 30 m2.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda autorizar o solicitado, segundo o informe<br />

emitido polo enxeñeiro municipal, que textualmente di:<br />

“A chapa será negra”.<br />

3


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

3.4.- A DE D. NÉSTOR VARELA GARCÍA, veciño <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con domicilio no Pedregal,<br />

5-baixo C, que solicita licencia urbanística para realizar obras no lugar indicado, consistentes<br />

en:<br />

- Facer un tabique <strong>de</strong> aluminio <strong>de</strong> 2,80 m <strong>de</strong> longo e 2,50 m <strong>de</strong> alto para pechar o espacio<br />

entre o patio <strong>de</strong> luces e o garaxe.<br />

3.5.- A DE D.ª LUISA DEL CARMEN DOPICO PALEO, veciña <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con<br />

domicilio na rúa Pastor Díaz, 41, que solicita licencia urbanística para realizar obras no lugar<br />

indicado, consistentes en:<br />

- Pintar as fachadas, segundo o orzamento que se achega.<br />

Obra incluída no Plan <strong>de</strong> Rehabilitación do Casco Histórico <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>.<br />

3.6.- A DE D.ª ANTONIA FERNÁNDEZ COBELO, veciña <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con domicilio<br />

no lugar das Nogueiras, 2, que solicita licencia urbanística para realizar obras no lugar indicado,<br />

consistentes en:<br />

- Botar unha soleira <strong>de</strong> formigón no patio e unha beirarrúa fronte á vivenda, nunha superficie<br />

<strong>de</strong> 5 m2 e un grosor <strong>de</strong> 15 cm.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda autorizar o solicitado, segundo o informe<br />

do enxeñeiro municipal, que textualmente di:<br />

“A beirarrúa farase cun ancho <strong>de</strong> 1,00 metros”.<br />

3.7.- A DE D. MANUEL JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ, veciño <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con domicilio<br />

na rúa Constanza <strong>de</strong> Castro, 12, que solicita licencia urbanística para realizar obras na rúa Santiago,<br />

20, da parroquia <strong>de</strong> Celeiro, consistentes en:<br />

- Arranxar o aseo, nunha superficie <strong>de</strong> 18 m2, consistente no azulexado.<br />

3.8.- A DE D.ª CONSOLACIÓN NOVOA LAVANDEIRA, veciña <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con domicilio<br />

na Avda. N.Cora Montenegro, 10-1º, que solicita licencia urbanística para cambiar 6 tapas<br />

<strong>de</strong> cemento dun panteón doble, situado no Cemiterio municipal <strong>de</strong> Altamira.<br />

4º.- LICENCIAS DE OBRAS MAIORES.<br />

4.1.- A E D.ª HILDA SUÁREZ ÁLVAREZ, , con NIF núm. 5154834-M, domiciliado Cl-<br />

Antonio Bas, nº 4 - 6º A, que solicita licencia urbanística para executar obras <strong>de</strong> rehabilitación <strong>de</strong><br />

vivenda, que se realizarán na avda <strong>de</strong> Cervantes, nº 3 - 2º , consonte ó proxecto técnico redactado polo<br />

Arquitecto técnico Irene Fernán<strong>de</strong>z Cora<br />

RESULTANDO que no expediente consta informe favorable do enxeñeiro municipal.<br />

CONSIDERANDO que a obra que se preten<strong>de</strong> está suxeita a licencia, nos termos previstos no<br />

artigo 194 da Lei 9/2002, <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro, <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Urbanística e Protección do Medio Rural<br />

<strong>de</strong> Galicia, 242.1 da Lei 1/1992, <strong>de</strong> 26 <strong>de</strong> xuño, 5 da Lei 38/1999, <strong>de</strong> 5 <strong>de</strong> novembro, <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación da<br />

edificación, e no artigo 10 do Regulamento <strong>de</strong> disciplina urbanística.<br />

RESULTANDO que o proxecto técnico vén acompañado do estudio básico <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> e<br />

saú<strong>de</strong>, asinado polo Arquitecto técnico Irene Fernán<strong>de</strong>z Cora, segundo o disposto no Real <strong>de</strong>creto<br />

1627/1997, <strong>de</strong> 24 <strong>de</strong> outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> e saú<strong>de</strong><br />

nas obras <strong>de</strong> construcción.<br />

CONSIDERANDO que os servicios técnicos fixeron o informe esixido polo artigo 195.2 da<br />

Lei 9/2002, e seguiuse o proce<strong>de</strong>mento previsto no artigo 9 do Regulamento <strong>de</strong> servicios e <strong>de</strong>mais<br />

4


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

lexislación aplicable, resultando <strong>de</strong> todo eso que o proxecto cumpre coas prescricións técnicas e xurídicas<br />

que lle son <strong>de</strong> aplicación.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda conce<strong>de</strong>r a Dna Hilda Suarez Álvarez,<br />

con NIF núm. 5154834-M, licencia urbanística para executar obras <strong>de</strong> rehabilitación <strong>de</strong> vivenda, que<br />

se realizarán avda <strong>de</strong> Cervantes, nº 3 - 2º, consonte ó proxecto técnico redactado polo Arquitecto<br />

técnico Irene Fernán<strong>de</strong>z Cora, cun orzamento estimado <strong>de</strong> vintecinco mil oitocentos corenta e un euros<br />

con noventa e seis céntimos (25.841,96 €), previo pagamento das taxas municipais correspon<strong>de</strong>ntes e<br />

cos condicionamentos seguintes:<br />

a. Esta licencia entén<strong>de</strong>se expedida agás o <strong>de</strong>reito <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong> e sen prexuízo <strong>de</strong> terceiros,<br />

sen que se poida invocar para excluír ou diminuí-la responsabilida<strong>de</strong> civil ou penal<br />

na que pudieran incorre-los beneficiarios no exercicio das súas activida<strong>de</strong>s.<br />

b. As obras iniciaranse no prazo <strong>de</strong> seis meses, contados <strong>de</strong>n<strong>de</strong> o día seguinte ó da recepción<br />

da notificación do acordo <strong>de</strong> concesión da licencia, e remataranse no <strong>de</strong> tres anos.<br />

Superados estes prazos, incoarase expediente para insta-la caducida<strong>de</strong> da licencia.<br />

Non obstante, transcorridos tres anos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o outorgamento da licencia sen que se<br />

iniciasen as obras enten<strong>de</strong>rase caducada automaticamente.<br />

c. As obras executaranse con estricta suxeición ó proxecto <strong>de</strong> construcción e ós <strong>de</strong>mais<br />

que obran no expediente, e baixo a dirección do técnico/s que figura/n nel/es. Toda variación<br />

ulterior que se pretenda introducir precisará a conformida<strong>de</strong> previa.<br />

d. Cando na proximida<strong>de</strong> das obras que se autoricen se atopen instalacións <strong>de</strong> fíos telefónicos,<br />

conduccións <strong>de</strong> auga ou instalacións <strong>de</strong> calquera outro servicio público, o beneficiario<br />

quedará obrigado a:<br />

- Dar conta <strong>de</strong>stes feitos para previ-los prexuízos que pui<strong>de</strong>ran irrogarse ó servicio<br />

público correspon<strong>de</strong>nte,<br />

- Sufraga-los gastos que se ocasionen por este motivo e<br />

- Repoñer á situación anterior os elementos urbanísticos que pui<strong>de</strong>ran quedar<br />

afectados como consecuencia da obra autorizada.<br />

e. O promotor queda obrigado ó cumprimento das medidas <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> e saú<strong>de</strong> no<br />

traballo previstas na lexislación vixente e <strong>de</strong>berá levantar un valado <strong>de</strong> protección, o<br />

cal non po<strong>de</strong>rá impedi-lo tránsito público; así mesmo, as estadas que se empreguen<br />

<strong>de</strong>berán acomodarse ás prescricións <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> do persoal da obra e <strong>de</strong> terceiros<br />

que transiten pola vía pública.<br />

f. A concesión <strong>de</strong>sta licencia non prexulga en ningún caso a autorización para a apertura ó<br />

público <strong>de</strong> calquera <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia da edificación, nin para a instalación <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s<br />

molestas, insalubres, nocivas e perigosas.<br />

g. Ó comezo das obras, en sitio visible, <strong>de</strong>berá figurar un cartel on<strong>de</strong> que<strong>de</strong>n reflectidos os<br />

seguintes datos:<br />

1.- Descrición da obra.<br />

2.- Nome do promotor.<br />

3.- Nome da empresa constructora.<br />

4.- Nome do técnico redactor do proxecto e do director da obra.<br />

5.- Usos ós que se vai <strong>de</strong>stina-la construcción.<br />

6.- Data <strong>de</strong> expedición da licencia e número <strong>de</strong> expediente.<br />

7.- Data <strong>de</strong> comezo das obras.<br />

8.- Data prevista <strong>de</strong> remate.<br />

4.2.- A DE SUPERVISIÓN Y CONTROL, SA, con NIF núm. A15117609, domiciliado Cl-<br />

Fernando Macías, nº 35 - A Coruña, que solicita licencia urbanística para executar obras <strong>de</strong> reforma e<br />

ampliación das oficinas para a ITV, que se realizarán na Verxeles-<strong>Viveiro</strong> , consonte ó proxecto técnico<br />

redactado polos Arquitectos César <strong>de</strong> Jesús Otero Grille, Javier López Cabana e Eladio Castro<br />

López<br />

5


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

CONSIDERANDO que a obra que se preten<strong>de</strong> está suxeita a licencia, nos termos previstos no<br />

artigo 194 da Lei 9/2002, <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro, <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Urbanística e Protección do Medio Rural<br />

<strong>de</strong> Galicia, 242.1 da Lei 1/1992, <strong>de</strong> 26 <strong>de</strong> xuño, 5 da Lei 38/1999, <strong>de</strong> 5 <strong>de</strong> novembro, <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación da<br />

edificación, e no artigo 10 do Regulamento <strong>de</strong> disciplina urbanística.<br />

RESULTANDO que no expediente consta informe do Enxeñeiro municipal, no que sinala que<br />

o solo que ocupa o edificio segundo as NSP é urbano, e a or<strong>de</strong>nanza que nel rexe é a <strong>de</strong> Dotacional<br />

(D). O proxecto cumpre coa or<strong>de</strong>nanza que lle é <strong>de</strong> aplicación.<br />

RESULTANDO que o proxecto técnico vén acompañado do estudio básico <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> e<br />

saú<strong>de</strong>, asinado polos Arquitectos César <strong>de</strong> Jesús Otero Grille, Javier López Cabana e Eladio Castro<br />

López, segundo o disposto no Real <strong>de</strong>creto 1627/1997, <strong>de</strong> 24 <strong>de</strong> outubro, polo que se establecen as<br />

disposicións mínimas <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> e saú<strong>de</strong> nas obras <strong>de</strong> construcción.<br />

CONSIDERANDO que os servicios técnicos fixeron o informe esixido polo artigo 195.2 da<br />

Lei 9/2002, e seguiuse o proce<strong>de</strong>mento previsto no artigo 9 do Regulamento <strong>de</strong> servicios e <strong>de</strong>mais<br />

lexislación aplicable, resultando <strong>de</strong> todo eso que o proxecto cumpre coas prescricións técnicas e xurídicas<br />

que lle son <strong>de</strong> aplicación.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda conce<strong>de</strong>r a Supervisión y Control, SA,<br />

con NIF núm. A15117609, licencia urbanística para executar obras <strong>de</strong> reforma e ampliación das<br />

oficinas para a ITV, que se realizarán Verxeles-<strong>Viveiro</strong>, consonte ó proxecto técnico redactado polo<br />

Arquitectos César <strong>de</strong> Jesús Otero Grille, Javier López Cabana e Eladio Castro López, cun orzamento<br />

estimado <strong>de</strong> trece mil oitocentos oitenta e un euros con sesenta céntimos (13.881,60 €), previo pagamento<br />

das taxas municipais correspon<strong>de</strong>ntes e cos condicionamentos seguintes:<br />

h. Esta licencia entén<strong>de</strong>se expedida agás o <strong>de</strong>reito <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong> e sen prexuízo <strong>de</strong> terceiros,<br />

sen que se poida invocar para excluír ou diminuí-la responsabilida<strong>de</strong> civil ou penal<br />

na que pudieran incorre-los beneficiarios no exercicio das súas activida<strong>de</strong>s.<br />

i. As obras iniciaranse no prazo <strong>de</strong> seis meses, contados <strong>de</strong>n<strong>de</strong> o día seguinte ó da recepción<br />

da notificación do acordo <strong>de</strong> concesión da licencia, e remataranse no <strong>de</strong> tres anos.<br />

Superados estes prazos, incoarase expediente para insta-la caducida<strong>de</strong> da licencia. Non<br />

obstante, transcorridos tres anos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o outorgamento da licencia sen que se iniciasen<br />

as obras enten<strong>de</strong>rase caducada automaticamente.<br />

j. As obras executaranse con estricta suxeición ó proxecto <strong>de</strong> construcción e ós <strong>de</strong>mais<br />

que obran no expediente, e baixo a dirección do técnico/s que figura/n nel/es. Toda variación<br />

ulterior que se pretenda introducir precisará a conformida<strong>de</strong> previa.<br />

k. Cando na proximida<strong>de</strong> das obras que se autoricen se atopen instalacións <strong>de</strong> fíos telefónicos,<br />

conduccións <strong>de</strong> auga ou instalacións <strong>de</strong> calquera outro servicio público, o beneficiario<br />

quedará obrigado a:<br />

- Dar conta <strong>de</strong>stes feitos para previ-los prexuízos que pui<strong>de</strong>ran irrogarse ó servicio<br />

público correspon<strong>de</strong>nte,<br />

- Sufraga-los gastos que se ocasionen por este motivo e<br />

- Repoñer á situación anterior os elementos urbanísticos que pui<strong>de</strong>ran quedar<br />

afectados como consecuencia da obra autorizada.<br />

l. O promotor queda obrigado ó cumprimento das medidas <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> e saú<strong>de</strong> no<br />

traballo previstas na lexislación vixente e <strong>de</strong>berá levantar un valado <strong>de</strong> protección, o<br />

cal non po<strong>de</strong>rá impedi-lo tránsito público; así mesmo, as estadas que se empreguen<br />

<strong>de</strong>berán acomodarse ás prescricións <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> do persoal da obra e <strong>de</strong> terceiros<br />

que transiten pola vía pública.<br />

m. A concesión <strong>de</strong>sta licencia non prexulga en ningún caso a autorización para a apertura ó<br />

público <strong>de</strong> calquera <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia da edificación, nin para a instalación <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s<br />

molestas, insalubres, nocivas e perigosas.<br />

n. Ó comezo das obras, en sitio visible, <strong>de</strong>berá figurar un cartel on<strong>de</strong> que<strong>de</strong>n reflectidos os<br />

seguintes datos:<br />

6


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

1.- Descrición da obra.<br />

2.- Nome do promotor.<br />

3.- Nome da empresa constructora.<br />

4.- Nome do técnico redactor do proxecto e do director da obra.<br />

5.- Usos ós que se vai <strong>de</strong>stina-la construcción.<br />

6.- Data <strong>de</strong> expedición da licencia e número <strong>de</strong> expediente.<br />

7.- Data <strong>de</strong> comezo das obras.<br />

8.- Data prevista <strong>de</strong> remate.<br />

4.3.- A DE “PRIMERA CALIDAD PROMOCIÓN DE VIVIENDAS, S.L.”, con CIF<br />

núm. B27276336, domiciliado na rúa Trapero Pardo, 14 - Bj - Foz, solicita licencia urbanística para<br />

executar obras consistentes en construcción <strong>de</strong> edificio <strong>de</strong> planta baixa, entresollado, 5 altas e<br />

baixocuberta para 67 vivendas, que se realizarán na Misericordia, s/n, consonte ó proxecto técnico redactado<br />

polo Arquitecto Jesús Fernán<strong>de</strong>z López.<br />

CONSIDERANDO que a obra que se preten<strong>de</strong> está suxeita a licencia, nos termos previstos no<br />

artigo 194.2 da Lei 9/2002, <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro, <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Urbanística e Protección do Medio Rural<br />

<strong>de</strong> Galicia, 242.1 da Lei 1/1992, <strong>de</strong> 26 <strong>de</strong> xuño, 5 da Lei 38/1999, <strong>de</strong> 5 <strong>de</strong> novembro, <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación<br />

da edificación, e no artigo 10 do Regulamento <strong>de</strong> disciplina urbanística.<br />

CONSIDERANDO que a zona xeográfica <strong>de</strong> implantación da edificación cualifícase <strong>de</strong> acordo<br />

coas NSP e co PERI <strong>de</strong> Covas como solo urbano e a or<strong>de</strong>nación que nel rexe é a “Resi<strong>de</strong>ncial Cerrada<br />

Extensiva”. A<strong>de</strong>máis a parcela forma parte do rueiro para o que se redactou un estudio <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle aprobado<br />

polo Pleno Municipal o 24 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 2004. Segundo informa o Enxeñeiro municipal, a edificación<br />

para o que se solicita licencia axústase á normativa <strong>de</strong> planeamento <strong>de</strong> aplicación, coas salveda<strong>de</strong>s<br />

que se reflicten nos condicionados da licencia.<br />

CONSIDERANDO que a Disposición transitoria primeira, alínea 1. b), da Lei 9/2002, sinala<br />

que ó solo urbano dos municipios con planeamento xeral non adaptado á Lei 1/97, que reúna as condicións<br />

establecidas no artigo 12. a) <strong>de</strong>sta lei – on<strong>de</strong> <strong>de</strong>limita o solo urbano consolidado como o integrado<br />

por soares así como polas parcelas que, polo seu grao <strong>de</strong> urbanización efectiva e asumida polo planeamento<br />

urbanístico, poidan adquirir a condición <strong>de</strong> soar mediante obras accesorias e <strong>de</strong> escasa entida<strong>de</strong><br />

que po<strong>de</strong>n executarse simultáneamente coas <strong>de</strong> edificación ou construcción-, aplicaráselle o disposto<br />

nesta lei para o solo urbano consolidado, sen prexuízo <strong>de</strong> respectar a or<strong>de</strong>nación establecida no<br />

planeamento vixente.<br />

O aproveitamento que lle correspon<strong>de</strong> é o real que resulte da aplicación directa das <strong>de</strong>terminación<br />

da norma <strong>de</strong> planeamento.<br />

A este respecto o promotor presentou un estudio <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle aprobado polo pleno da corporación<br />

na sesión do día 19 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 2004, así como tense aprobado proxecto <strong>de</strong> urbanización en execución<br />

do expediente 2004/238. A<strong>de</strong>máis <strong>de</strong>berase aportar proxecto <strong>de</strong> urbanización das rúas incluídas no<br />

estudio <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle e que non foron obxecto <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvemento no do expediente 2004/238.<br />

CONSIDERANDO que o artigo 17 da Lei 9/2002 <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro, <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>nación Urbanística<br />

e Protección do Medio Rural <strong>de</strong> Galicia, establece que os propietarios do solo urbano teñen o <strong>de</strong>reito<br />

<strong>de</strong> completar a urbanización dos terreos para que adquiran a condición <strong>de</strong> soar e a edificar estes nas<br />

condicións establecidas nesta lei e no planeamento aplicable.<br />

CONSIDERANDO q ue o artigo 19 da Lei 9/2002, establece entre os <strong>de</strong>beres dos propietarios<br />

do solo urbano consolidado o <strong>de</strong> completar pola súa conta a urbanización necesaria para que aqueles<br />

alcancen, se aínda non a tivesen, a condición <strong>de</strong> soar Para tal efecto, <strong>de</strong>berán custear os gastos <strong>de</strong> urbanización<br />

precisos para completar os servicios urbanos e regularizar as vías públicas, executar as obras<br />

necesarias para conectar coas re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> servicios e viaria en funcionamento e ce<strong>de</strong>rlle gratuitamente ó<br />

concello os terreos <strong>de</strong>stinados a viais fóra das aliñacións establecidas no planeamento. Dando cumpri-<br />

7


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

mento ó disposto no artigo 40 do Regulamento <strong>de</strong> xestión urbanística, o promotor <strong>de</strong>berá achegar a<br />

<strong>de</strong>claración responsable á que nel se fai referencia.<br />

CONSIDERANDO que a Disposición transitoria sexta da Lei 9/2002 <strong>de</strong>clara a vixencia, entre<br />

outros, do Regulamento <strong>de</strong> xestión urbanística, o cal, no seu artigo 40 esixe, para autorizar en solo urbano<br />

a edificación <strong>de</strong> terreos que non teñan a condición <strong>de</strong> soar, que o promotor preste fianza en contía<br />

suficiente para garantir a execución das obras <strong>de</strong> urbanización, na parte que lle correspon<strong>de</strong>. A este<br />

respecto, o Enxeñeiro municipal valora as obras pen<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> execución, consistentes en obras <strong>de</strong><br />

urbanización do treito xunto ó edificio <strong>de</strong> 18 m <strong>de</strong> lonxitu<strong>de</strong> da rúa que sube, e a rúa traseira completa,<br />

na cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> quince mil seiscentos sesenta e sete euros con vinte céntimos (15.667,20 €).<br />

RESULTANDO que o proxecto técnico vén acompañado:<br />

a) Do estudio <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> e saú<strong>de</strong>, asinado polo Arquitecto técnico Javier Jorge<br />

Castiñeira, segundo o disposto no Real <strong>de</strong>creto 1627/1997, <strong>de</strong> 24 <strong>de</strong> outubro, polo que<br />

se establecen disposicións mínimas <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> e saú<strong>de</strong> nas obras <strong>de</strong> construcción.<br />

b) Do proxecto <strong>de</strong> infraestructura comunitaria <strong>de</strong> telecomunicacións, asinado polo<br />

Enxeñeiro técnico <strong>de</strong> Telecomunicacións Lorenzo Villamarín Manuel J., <strong>de</strong> acordo co<br />

sinalado no Real <strong>de</strong>creto lei 2/1998, <strong>de</strong> 27 <strong>de</strong> febreiro, que establece o réxime xurídico<br />

das infraestructuras comúns nos edificios para o acceso dos servicios <strong>de</strong> telecomunicación,<br />

<strong>de</strong>senvolvido polo Real <strong>de</strong>creto <strong>de</strong> 22 <strong>de</strong> febreiro <strong>de</strong> 1999, que aproba o Regulamento<br />

rexedor das infraestructuras comúns <strong>de</strong> telecomunicacións para o acceso ós servicios<br />

<strong>de</strong> telecomunicación no interior dos edificios e da activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> instalación <strong>de</strong><br />

equipos e sistemas <strong>de</strong> telecomunicacións.<br />

RESULTANDO que os servicios técnicos fixeron o informe esixido polo artigo 195.2 da Lei<br />

9/2002, e seguiuse o proce<strong>de</strong>mento previsto no artigo 9 do Regulamento <strong>de</strong> servicios e <strong>de</strong>mais lexislación<br />

aplicable, <strong>de</strong> todo o cal se <strong>de</strong>riva que o proxecto cumpre coas prescricións técnicas e xurídicas que<br />

lle son <strong>de</strong> aplicación.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda conce<strong>de</strong>r a PRIMERA CALIDAD<br />

PROM. VIV. S.L., con CIF. nº B27276336, licencia urbanística para a execución <strong>de</strong> obras consistentes<br />

en construcción <strong>de</strong> edificio <strong>de</strong> planta baixa, entresollado, 5 altas e baixocuberta para 67 vivendas, que<br />

se van realizar Misericordia, s/n, consonte o proxecto técnico redactado polo Arquitecto Jesús<br />

Fernán<strong>de</strong>z López, cun orzamento estimado <strong>de</strong> dous millóns centovintedous mil centosetenta e un euros<br />

con vinte céntimos (2.122.171,20 €), previo pagamento das taxas municipais correspon<strong>de</strong>ntes e coscondicionamentos<br />

seguintes:<br />

a) O promotor <strong>de</strong>berá achegar, previo á súa execución, proxecto <strong>de</strong> urbanización das rúas<br />

incluídas no estudio <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle aprobado polo Pleno da Corporación Municipal en sesión<br />

do día 19 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 2004, (e que non foron incluídas no proxecto <strong>de</strong> urbanización<br />

correspon<strong>de</strong>nte ó expediente <strong>de</strong> licencia 2004/238)<br />

b) A rasante da rúa nova que vai a FEVE é aproximadamente horizontal, co cal no treito<br />

seguinte haberá que salvar un <strong>de</strong>snivel <strong>de</strong> 9 m en 24 m, co que resultará unha pen<strong>de</strong>nte<br />

do 35%. A<strong>de</strong>máis a rasante inclinada da rúa nova traseira non produce as seccións<br />

transversais que aparecen no estudio <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle, nas que a diferencia <strong>de</strong> cota entre a rasante<br />

da rúa frontal e da posterior é <strong>de</strong> aproximadamente 5,0 m. Polo tanto, para cumprir<br />

estas seccións do estudio <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle e para non condicionar o treito seguinte da rúa<br />

que sube cara a FEVE, haberá que <strong>de</strong>señar esta rúa cunha pen<strong>de</strong>nte uniforme que<br />

garanta a súa utilida<strong>de</strong>, e tendo en conta a sús prolongación futura en paralelo a FEVE.<br />

c) A altura libre por <strong>de</strong>baixo do entresollado (altura <strong>de</strong> planta baixa) non cumpre a condición<br />

<strong>de</strong> ser maior que 2,5 m.. o que <strong>de</strong>berá ser corrixido antes do comezo das obras.<br />

d) O voo dos beirís ou aleiros na rúa que vai a FEVE e na rúa traseira exce<strong>de</strong> a corentava<br />

parte do ancho da rúa. Como as tres rúas ás que dá o edificio teñen diferentes anchos,<br />

8


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

por razóns estéticas recomendase igualar os voos ó correspon<strong>de</strong>nte á rúa <strong>de</strong> ancho medio,<br />

que neste caso é a que vai a FEVE, <strong>de</strong> 10 m <strong>de</strong> ancho, co que a lonxitu<strong>de</strong> dos voos<br />

sería <strong>de</strong> 25 cm.<br />

e) Esta licencia entén<strong>de</strong>se expedida agás o <strong>de</strong>reito <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong> e sen prexuízo <strong>de</strong> terceiros,<br />

sen que se poida invocar para excluír ou diminuí-la responsabilida<strong>de</strong> civil ou penal<br />

na que incorreran os beneficiarios no exercicio das súas activida<strong>de</strong>s.<br />

f) O promotor, antes do inicio das obras, constituirá ante a Tesourería municipal unha<br />

fianza por importe <strong>de</strong> quince mil seiscentos sesenta e sete euros con vinte céntimos<br />

(15.667,20 €), en garantía da execución dos servicios urbanísticos pen<strong>de</strong>ntes, consistentes<br />

en obras <strong>de</strong> urbanización do treito xunto ó edificio <strong>de</strong> 18 m <strong>de</strong> lonxitu<strong>de</strong> da rúa<br />

que sube, e a rúa traseira completa.<br />

g) As obras iniciaranse no prazo <strong>de</strong> seis meses, contados <strong>de</strong>n<strong>de</strong> o día seguinte ó da<br />

recepción da notificación do acordo <strong>de</strong> concesión da licencia, e remataranse no <strong>de</strong><br />

tres anos. Superados estes prazos, incoarase expediente para instar la caducida<strong>de</strong> da<br />

licencia. Non obstante, transcorridos tres anos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o outorgamento da licencia sen<br />

que se iniciasen as obras enten<strong>de</strong>rase caducada automaticamente.<br />

h) As obras <strong>de</strong> urbanización executaranse simultaneamente ás <strong>de</strong> construcción, <strong>de</strong> xeito tal<br />

que a entida<strong>de</strong> promotora non po<strong>de</strong>rá utiliza-la construcción en tanto non estea concluída<br />

a obra <strong>de</strong> urbanización. Esta condición será <strong>de</strong> obrigatoria inclusión nas cesións do<br />

<strong>de</strong>reito <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> uso que se poidan levar a cabo. O incumprimento do <strong>de</strong>ber<br />

<strong>de</strong> urbanización simultánea, carrexará a caducida<strong>de</strong> da licencia, sen <strong>de</strong>reito a in<strong>de</strong>mnización,<br />

a incautación da fianza, e a prohibición do uso da edificación.<br />

i) As obras executaranse con estricta suxeición ó proxecto <strong>de</strong> construcción e ós <strong>de</strong>mais<br />

que obran no expediente, e baixo a dirección do/s técnico/s que figuran nel/es. Toda variación<br />

ulterior que se pretenda introducir precisará a conformida<strong>de</strong> previa da corporación..<br />

j) Cando na proximida<strong>de</strong> das obras autorizadas se atopen instalacións <strong>de</strong> fíos telefónicos,<br />

conduccións <strong>de</strong> auga ou instalacións <strong>de</strong> calquera outro servicio público, o beneficiario<br />

quedará obrigado a:<br />

- Dar conta <strong>de</strong>stes feitos para previ-los prexuízos que pui<strong>de</strong>ran irrogarse ó servicio<br />

público correspon<strong>de</strong>nte,<br />

- Sufraga-los gastos que se ocasionen por este motivo e<br />

- Repoñer ó seu estado anterior os elementos urbanísticos que pui<strong>de</strong>ran quedar<br />

afectados como consecuencia da obra autorizada.<br />

k) O promotor queda obrigado ó cumprimento das medidas <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> e saú<strong>de</strong> no traballo<br />

previstas na lexislación vixente, sendo obrigatorio levantar un valado <strong>de</strong> protección<br />

que non po<strong>de</strong>rá impedi-lo tránsito público; así mesmo, as estadas que se empreguen<br />

<strong>de</strong>berán acomodarse ás prescricións <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> do persoal da obra e <strong>de</strong> terceiros<br />

que transiten pola vía pública.<br />

l) A concesión <strong>de</strong>sta licencia non prexulga en ningún caso a autorización para a apertura ó<br />

público <strong>de</strong> calquera <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia da edificación, nin para instalar nel activida<strong>de</strong>s molestas,<br />

insalubres, nocivas e perigosas.<br />

m) Antes da ocupación da edificación, o promotor haberá <strong>de</strong> solicitar e obter no <strong>Concello</strong> a<br />

licencia <strong>de</strong> primeira ocupación, para o que <strong>de</strong>berá achegar, sen prexuízo do labor inspector<br />

daquel:<br />

1. Certificado final <strong>de</strong> obra.<br />

9


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

2. Certificado <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> das instalacións co proxecto <strong>de</strong> infraestructura<br />

comunitaria dos servicios <strong>de</strong> telecomunicación ou ben un boletín <strong>de</strong> instalación,<br />

segundo a súa complexida<strong>de</strong>, ó abeiro do disposto no artigo 9 do Real Decreto<br />

279/1999, <strong>de</strong> 22 <strong>de</strong> febreiro, polo que se aproba o regulamento das infraestructuras<br />

comúns <strong>de</strong> telecomunicacións para o acceso ós servicios <strong>de</strong> telecomunicación<br />

no interior dos edificios e da activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> instalación <strong>de</strong> equipos e sistemas<br />

<strong>de</strong> telecomunicacións.<br />

3. Certificado acreditativo do cumprimento das condicións acústicas esixibles ós<br />

diferentes elementos constructivos, consonte ó disposto no artigo 6 da Lei<br />

7/1997, <strong>de</strong> 11 <strong>de</strong> agosto, <strong>de</strong> protección contra a contaminación acústica.<br />

4. Documento acreditativo do remate das obras <strong>de</strong> urbanización.<br />

n) Ó comezo das obras, en sitio visible, <strong>de</strong>berá figurar un cartel on<strong>de</strong> que<strong>de</strong>n reflectidos os<br />

seguintes datos:<br />

1. Descrición da obra.<br />

2. Nome do promotor.<br />

3. Nome da empresa constructora.<br />

4. Nome do técnico redactor do proxecto e do director da obra.<br />

5. Usos ós que se vai <strong>de</strong>stina-la construcción.<br />

6. Data <strong>de</strong> expedición da licencia e número <strong>de</strong> expediente.<br />

7. Data <strong>de</strong> comezo das obras.<br />

8. Data prevista <strong>de</strong> remate.<br />

5º.- RESOLUCIÓN DE INSTANCIAS.<br />

5.1.- ESCRITO DE D. JOSÉ QUELLE LOUZAO, SOLICITANDO INFORMACIÓN<br />

URBANÍSTICA.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D. José Quelle Louzao, veciño <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con domicilio a efectos<br />

<strong>de</strong> notificacións na Praia <strong>de</strong> Area, 1, da parroquia <strong>de</strong> Faro, no que solicita información urbanística<br />

en relación con dúas fincas situadas no lugar <strong>de</strong> Augadoce, grafiadas segundo o plano que achega.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda emitir a seguinte información urbanística,<br />

segundo o informe do enxeñeiro municipal, que textualmente di:<br />

“Finca 1:<br />

1. De acordo coa adaptación á Lei 11/1985 <strong>de</strong> adaptación da do solo a Galicia (LASGA) das<br />

normas subsidiarias <strong>de</strong> planeamento (NSP) vixente o solo que ocupa a parcela número 1 é non<br />

urbanizable nuclear, e está <strong>de</strong>ntro a <strong>de</strong>limitación do núcleo rural <strong>de</strong> Augadoce, polo que, en virtu<strong>de</strong><br />

da disposición transitoria primeira, letra e) da Lei 9/2002, do 30 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro, <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación<br />

urbanística e protección do medio rural <strong>de</strong> Galicia (LOUPMRG), cómpre aplicarlle o réxime<br />

establecido nela para o solo <strong>de</strong> núcleo rural.<br />

2. En todo o que non se opoña ó disposto na LOUPMRG para o solo <strong>de</strong> núcleo rural, está esta<br />

parcela rexida pola or<strong>de</strong>nanza “Solo non urbanizable nuclear” (SNU/N) da dita adaptación á<br />

LASGA.<br />

3. As condicións <strong>de</strong> uso son as dos artigos 25 a 28 da LOUPMRG (o uso básico é o resi<strong>de</strong>ncial)<br />

4. As condicións da edificación son as dos artigos 29 e 30 da LOUPMRG (entre elas figura a<br />

altura máxima, que non exce<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> 7 m <strong>de</strong> altura <strong>de</strong> cornixa, nin <strong>de</strong> dous andares, e o requisito <strong>de</strong><br />

que as parcelas <strong>de</strong>berán ter resoltos os servicios <strong>de</strong> acceso rodado, abastecemento, saneamento,<br />

etc.).<br />

5. A superficie mínima que ten que ter a parcela para que se poida edificar é <strong>de</strong> 300 m2.<br />

10


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

6. A edificabilida<strong>de</strong> máxima é <strong>de</strong> 0,6 m2/m2, <strong>de</strong> acordo coa or<strong>de</strong>nanza SNU/N. Os recuamentos<br />

ás lin<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> acordo con esta or<strong>de</strong>nanza, será <strong>de</strong> 5 m no caso <strong>de</strong> lin<strong>de</strong>s frontais a camiños, e 3 m a<br />

outras parcelas.<br />

7. Tocante á posibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> división, esta finca, pola súa superficie (1.028 m2), non se atopa en<br />

ningún dos casos <strong>de</strong> indivisibilida<strong>de</strong> do artigo 205.1 da LOUPMRG, polo que se po<strong>de</strong>ría dividir. A<br />

división da finca precisa licencia municipal, <strong>de</strong> acordo co artigo 206.2 da lei. As dúas partes<br />

resultantes da división, para que se poidan edificar, han <strong>de</strong> ter acceso rodado, segundo o prescrito<br />

polo artigo 21.1 letra g) da LOUPMRG. Para que se poida consi<strong>de</strong>rar que a parte alta ten acceso<br />

rodado, haberá que conseguir a autorización do órgano competente da administración titular da<br />

estrada LU-862 (a Subdirección Xeral <strong>de</strong> Estradas da Xunta <strong>de</strong> Galicia) para facer o dito acceso.<br />

Para que se poida consi<strong>de</strong>rar que a parte baixa ten acceso rodado haberá que agregala á finca 2, con<br />

acceso ó camiño Real da Casilla.<br />

8. Xúntanse a este informe, referidos á finca 1, o artigo 13 e os artigos 24 a 30 da LOUPMRG,<br />

co réxime do solo <strong>de</strong> núcleo rural; a or<strong>de</strong>nanza SNU/N; e os artigos 204 a 206 da LOUPMRG dobre<br />

parcelacións..<br />

Finca 2:<br />

9. A parcela número 2 está situada en solo clasificado como urbanizable nas NSP, polo que, por<br />

tratarse <strong>de</strong> solo urbanizable no que non existe <strong>de</strong>limitación ningunha <strong>de</strong> ámbitos <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>senvolvemento, en virtu<strong>de</strong> do artigo 21 da LOUPMRG, cómpre aplicarlle o réxime establecido<br />

nela para o solo rústico, que será <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> costas, por estar a menos <strong>de</strong> 200 m da liña <strong>de</strong><br />

ribeira do mar, <strong>de</strong> acordo co artigo 32.2 letra e) da LOUPMRG.<br />

10. Os usos permitidos no solo rústico <strong>de</strong> protección <strong>de</strong> costas, <strong>de</strong> acordo co artigo 39 da<br />

LOUPMRG, son os seguintes:<br />

a. Usos permitidos por licencia municipal directamente: os usos do apartado 1,<br />

letras b) e c), e do apartado 2, letra i), do artigo 33 da LOUPMRG. Basicamente son as<br />

activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ocio e científicas, e o cerramento das leiras.<br />

b. Usos autorizables pola Comunida<strong>de</strong> Autónoma: o do apartado 1, letra a), e os do<br />

apartado 2, letras e) e f), do mesmo artigo. Basicamente son os movementos <strong>de</strong> terra, as<br />

construccións e rehabilitacións <strong>de</strong>stinadas a turismo rural e que sexan potenciadoras do<br />

medio on<strong>de</strong> se localicen, e as infraestructuras e obras públicas.<br />

11. Xúntanse a este informe, referidos á finca 2, os artigos 32 a 39 da LOUPMRG, coas<br />

categorías e usos permitidos en solo rústico.”<br />

5.2.- ESCRITO DE D.ª Mª REGINA PIGUEIRAS DOMÍNGUEZ, SOLICITANDO<br />

INFORMACIÓN URBANÍSTICA.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D.ª Mª Regina Pigueiras Domínguez, veciña <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con<br />

domicilio no lugar <strong>de</strong> Brieiro, 1, da parroquia <strong>de</strong> Faro, no que solicita información urbanística en<br />

relación cunha finca situada no lugar indicado, grafiada en cor ver<strong>de</strong> no plano que achega.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda emitir a seguinte información<br />

urbanística, segundo o informe do enxeñeiro municipal, que textualmente di:<br />

1. “De acordo coa adaptación vixente á Lei 11/1985 <strong>de</strong> adaptación da do solo a Galicia<br />

(LASGA) das normas subsidiarias <strong>de</strong> planeamento (NSP) o solo que ocupa a parcela é<br />

non urbanizable nuclear, e está <strong>de</strong>ntro a <strong>de</strong>limitación do núcleo rural <strong>de</strong> Brieiro, polo<br />

que, en virtu<strong>de</strong> da disposición transitoria primeira, letra e) da Lei 9/2002, do 30 <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>cembro, <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación urbanística e protección do medio rural <strong>de</strong> Galicia<br />

(LOUPMRG), cómpre aplicarlle o réxime establecido nela para o solo <strong>de</strong> núcleo rural.<br />

11


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

2. En todo o que non se opoña ó disposto na LOUPMRG para o solo <strong>de</strong> núcleo rural, está a<br />

parcela rexida pola or<strong>de</strong>nanza “Solo non urbanizable nuclear” (SNU/N) da dita<br />

adaptación á LASGA.<br />

3. As condicións <strong>de</strong> uso son as dos artigos 25 a 28 da LOUPMRG (o uso básico é o<br />

resi<strong>de</strong>ncial).<br />

4. As condicións da edificación son as dos artigos 29 e 30 da LOUPMRG (entre elas figura<br />

a altura máxima, que non exce<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> 7 m <strong>de</strong> altura <strong>de</strong> cornixa, nin <strong>de</strong> dúas plantas, e o<br />

requisito <strong>de</strong> que as parcelas <strong>de</strong>berán ter resoltos os servicios <strong>de</strong> acceso rodado,<br />

abastecemento, saneamento, etc.).<br />

5. A superficie mínima que ten que ter a parcela para que se poida edificar é <strong>de</strong> 300 m 2 .<br />

6. A edificabilida<strong>de</strong> máxima é <strong>de</strong> 0,6 m 2 /m 2 , <strong>de</strong> acordo coa or<strong>de</strong>nanza SNU/N. Os<br />

recuamentos ás lin<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> acordo con esta or<strong>de</strong>nanza, serán <strong>de</strong> 5 m no caso <strong>de</strong> lin<strong>de</strong>s<br />

frontais a camiños, e 3 m a outras parcelas.<br />

7. Xúntanse a este informe a fotocopia do plano da adaptación á LASGA das NSP coa<br />

<strong>de</strong>limitación do núcleo, o artigo 13 e os artigos 24 a 30 da LOUPMRG, co réxime do<br />

solo <strong>de</strong> núcleo rural, así como a or<strong>de</strong>nanza SNU/N.”<br />

5.3.- ESCRITO DE D. ANGEL LÓPEZ CASTRO, SOLICITANDO UN PUNTO DE<br />

LUZ.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D. Ángel López Castro, veciño <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con domicilio no lugar<br />

<strong>de</strong> Alvarelle, 10, da parroquia <strong>de</strong> Covas, no que solicita un poste <strong>de</strong> luz para colocar diante da<br />

vivenda indicada.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e trasladar copia<br />

do escrito ó concelleiro <strong>de</strong>legado <strong>de</strong> servicios público, D. José Luis Docampo Fortes.<br />

5.4.- ESCRITO DE D. ANGEL LÓPEZ CASTRO, SOLICITANDO A ADOPCIÓN<br />

DE MEDIDAS POLICIAIS.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D. Ángel López Castro, veciño <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con domicilio no lugar<br />

<strong>de</strong> Alvarelle, 10, da parroquia <strong>de</strong> Covas, no que manifesta que polas pistas <strong>de</strong> dita zona sole circular<br />

un señor con cans perigosos, atados cunha simple corda, polo que solicita se adopten as medidas<br />

policiais oportunas, xa que representa un perigo público.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e comunicar o<br />

asunto a Protección Civil, asi como requirir ó propietario dos animais.<br />

5.5.- ESCRITO DE DE D. GUSTAVO JIMÉNEZ MONTEIRO, SOLICITANDO SE<br />

RECONSIDERE A SÚA PETICIÓN DE VIVENDA SOCIAL EN CELEIRO.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D.Gustavo Jiménez Monteiro, veciño <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con domicilio na<br />

rúa Constanza <strong>de</strong> Castro, 17, no que solicita se reconsi<strong>de</strong>re a súa petición dunha vivenda social en<br />

Celeiro, e se analice o seu expediente.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e trasladar ó<br />

Centro municipal <strong>de</strong> Servicios Sociais para o seu informe polo Director <strong>de</strong> dito Centro.<br />

5.6.- ESCRITO DO CENTRO COMERCIAL DO CASCO HISTÓRICO DE<br />

VIVEIRO, SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA SINALIZACIÓN.<br />

Dáse conta do escrito do Centro Comercial do Casco Histórico <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, con domicilio<br />

social na Travesía da Marina, 29-1ºD, no que solicita autorización para colocar tres puntos <strong>de</strong> sina-<br />

12


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

lización exterior nos lugares seguintes: entorno da gar<strong>de</strong>ría municipal, rotonda <strong>de</strong> Verxeles e rotonda<br />

o Ecce Homo.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda autorizar o solicitado, previo informe<br />

do arquitecto-xerente do Plan <strong>de</strong> Excelencia Turística, D. Santiago Meitín Míguez.<br />

5.7.- ESCRITO DE D. VICENTE TRIGO PARAPAR, SOLICITANDO A<br />

CONCESIÓN DE PRIMA POR XUBILICACIÓN.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D Vicente Trigo Parapar, funcionario municipal, con domicilio en<br />

San Lázaro, 5-2ºB, no que solicita se inicie o expediente <strong>de</strong> xubilación con data 24-10-04, xa que<br />

<strong>de</strong>sexa xubilarse ós 64 anos, asi como se lle inclúa, na nómina do mes <strong>de</strong> outubro, a prima por<br />

xubilación por importe <strong>de</strong> 1.200 euros, segundo o establecido no Convenio do persoal funcionario e<br />

laboral.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda autorizar o solicitado e trasladar copia<br />

do presente acordo ós <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong> Intervención e Persoal para a súa tramitación.<br />

5.8.- ESCRITO DE D. JUAN LAGE FERNÁNDEZ CERVERA, SOLICITANDO O<br />

ABOAMENTO DE FACTURA.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D. Juan Lage Fernán<strong>de</strong>z Cervera, Procurados dos Tribunais, con<br />

domicilio social na rúa Magistrado Manuel Artime, 26-1º esqda. Apdo. Correos 14, 15004-A<br />

Coruña, no que solicita o aboamento <strong>de</strong> minuta <strong>de</strong> suplidos e <strong>de</strong>reitos, por importe <strong>de</strong> 127,43 euros,<br />

en relación ó proce<strong>de</strong>mento seguido no recurso contencioso administrativo núm. 4229/01, tramitado<br />

a instancia <strong>de</strong> D. Francisco Javier Alonso Rubiños.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda proce<strong>de</strong>r ó aboamento <strong>de</strong> dita factura.<br />

5.9.- ESCRITO DE D. VÍCTOR RIVERA ROUCO, SOLICITANDO INFORME<br />

SOBRE FINCA.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D. Víctor Rivera Rouco, veciño <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con domicilio no<br />

lugar <strong>de</strong> Condomiñás, 2, da parroquia <strong>de</strong> Boimente, no que solicita a revisión <strong>de</strong> cabidas e a<br />

<strong>de</strong>saparición do castro <strong>de</strong> Condomiñas.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e trasladar copia<br />

do informe emitido polo enxeñeiro municipal ao solicitante, asi como ó Órgano competente da<br />

Xunta <strong>de</strong> Galicia, interesando a conveniencia <strong>de</strong> <strong>de</strong>scatalogar a parte que segundo o informe do<br />

enxeñeiro municipal atópase <strong>de</strong>struída ó non existir vestixios do mesmo.<br />

5.10.- ESCRITO DE D.ª Mª ANTONIA VÁZQUEZ SOUTO, SOLICITANDO<br />

INFORMACIÓN URBANÍSTICA.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D.ª Mª Antonia Vázquez Souto, veciña <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> e con domicilio<br />

en Xunqueira, 121, no que solicita información urbanística sobre a posibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> botar un aleiro<br />

na fronte da vivenda, ó obxecto <strong>de</strong> cubrir o balcón.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda dar traslado do informe emitido polo<br />

enxeñeiro municipal, que textualmente di:<br />

1. “Trátase dun edificio catalogado no plan especial <strong>de</strong> protección e reforma interior do<br />

entorno do convento <strong>de</strong> Val<strong>de</strong>flores, con protección ambiental e obras permitidas <strong>de</strong> renovación<br />

en réxime <strong>de</strong> conservación total.<br />

2. Polo tanto, pó<strong>de</strong>se cubrir o corredor, pero dunha maneira tradicional similar á do edificio<br />

veciño, con estructura <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira, canlón <strong>de</strong> cinc, e cubrición <strong>de</strong> lousa tipo rumbeiro.”<br />

13


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

5.11.- ESCRITO DE D.ª ANA LÓPEZ RIVERA E D.ª CELIA PEÑA CEBREIRO,<br />

COMUNICANDO A ASUNCIÓN DE COMPROMISO DE REPOSICIÓN DE ARBUSTOS.<br />

Dáse conta do escrito da socieda<strong>de</strong> mercantil SEIRAMAR-COVAS, S.L., representada por<br />

D.ª Ana López Rivera e D.ª Celia Peña Cebreiro, Conselleiras-Delegadas, D. José Antonio Dorado<br />

Díaz e D. Jorge Sánchez Carballo, remitindo documento <strong>de</strong> compromiso sobre a reposición <strong>de</strong><br />

arbustos situados en propieda<strong>de</strong> municipal, lindantes coa parcela da que dispoñen dos <strong>de</strong>reitos <strong>de</strong><br />

edificación, situada no paseo marítimo peonil da praia <strong>de</strong> Covas, o cal conduce ó Sacido.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e achegar informe<br />

da Policía Local á solicitu<strong>de</strong> para incluír no expediente e dar traslado ó <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Obras e<br />

Urbanismo para a súa constancia.<br />

5.12.- ESCRITO DO CENTRO COMARCAL DO CASCO HISTÓRICO DE<br />

VIVEIRO, SOLICITANDO A SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA PARA INFORMACIÓN.<br />

Dáse conta do escrito do Centro Comercial do Casco Histórico <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, con domicilio<br />

social na Travesía da Marina, 29-1ºD, no que solicita autorización para enganchar ó alumeado<br />

público dous puntos <strong>de</strong> información multimedia, cuia potencia non exce<strong>de</strong>ría á dun punto <strong>de</strong> luz.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda autorizar o solicitado, nembargantes,<br />

previamente requirirá a execución das obras correspon<strong>de</strong>ntes para dotar a dita subministración.<br />

5.13.- ESCRITO DA EMPRESA “JESÚS PAZ, S.L.”, SOLICITANDO UN<br />

CONTEDOR DE LIXO.<br />

Dáse conta do escrito da empresa “JESÚS PAZ, S.L.”, con domicilio social na Estación do<br />

Ferrocarril, s/n, no que solicita un contedor <strong>de</strong> residuos ver<strong>de</strong>, e a ser posible outro azul, <strong>de</strong>bido ós<br />

residuos que ocasiona a activida<strong>de</strong> laboral que realizan.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda comunicarlle que <strong>de</strong>berá dirixirse a<br />

unha empresa <strong>de</strong> recollida <strong>de</strong> residuos industriais, xa que ao tratarse <strong>de</strong>sa clase <strong>de</strong> residuos non lle<br />

correspon<strong>de</strong> ó servicio municipal a súa recollida.<br />

5.14.- ESCRITO DE D. MANUEL EXPÓSITO LÓPEZ, SOLICITANDO A<br />

REALIZACIÓN DE VARIAS INSTALACIÓNS PARA O SERVICIO DE EXTINCIÓN DE<br />

INCENDIOS.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D. Manuel Expósito López, responsable do servicio municipal <strong>de</strong><br />

Extinción <strong>de</strong> Incendios, Salvamento e Protección Civil, no que solicita que por <strong>de</strong>ste <strong>Concello</strong> se<br />

inste á empresa que constrúe as vivendas sociais <strong>de</strong> Lavan<strong>de</strong>iras en Celeiro para a instalación dunha<br />

toma <strong>de</strong> auga para extinción <strong>de</strong> incendios na rúa Lavan<strong>de</strong>iras, fronte á ditos edificios.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada e trasladar copia<br />

do escrito á empresa “Aquagest, S.A.”.<br />

5.15.- ESCRITO DE D. FRANCISCO LUIS RODRÍGUEZ GUERREIRO,<br />

FORMULANDO PROPOSTA PARA A EDICIÓN DE LIBRO.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D. Francisco Luis Rodríguez Guerreiro, concelleiro <strong>de</strong>legado <strong>de</strong><br />

Cultura, no que formula proposta para encargar a edición da obra premiada no “V Premio <strong>de</strong> poesía<br />

Antonio Prados Le<strong>de</strong>sma” á oferta máis favorable das presentadas que son: “Francka editora” e<br />

“Gráficas Neira Brochs”.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda encargar a edición <strong>de</strong> dito libro á<br />

“FRANCKA EDITORA”, no prezo <strong>de</strong> 1.400 euros (+ IVE), por ser a oferta máis favorable.<br />

14


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

5.16.- ESCRITO DO DEPARTAMENTO DE RECADACIÓN, SOLICITANDO A<br />

BAIXA DE RECIBO DO I.V.T.M./2003.<br />

Vista a seguinte relación <strong>de</strong> baixas <strong>de</strong> recibos, correspon<strong>de</strong>ntes ó I.V.T.M., ano 2003:<br />

CONTRIBUÍNTE MATRÍCULA IMPORTE OBSERVACIÓNS<br />

GÓMEZ GARCÍA, JUAN JOSÉ LU-6692-l 44,29.- € Error matrícula: correcta LU-6992-L<br />

A Comisión <strong>de</strong> Goberno, por unanimida<strong>de</strong>, acorda aprobar a relación <strong>de</strong> baixas <strong>de</strong> recibos<br />

correspon<strong>de</strong>ntes ó I.V.T.M., ano 2003, por un importe total <strong>de</strong> 44,29 €uros.<br />

5.17.- ESCRITO DE D. JULIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SOLICITANDO<br />

INFORME.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D. Julio González González, en representación <strong>de</strong> B.E.G.A.,S.A.,<br />

no que solicita informe sobre si o <strong>Concello</strong> contratou coa empresa “Construcciones y Transportes<br />

Paulino González, S.L.” a execución das obras na rúa Antonio Bas, no mes <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 2002,<br />

especificando as datas <strong>de</strong> inicio e finalización <strong>de</strong> dito contrato, e se lle consta a este <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> que<br />

dita empresa fora subcontratista do <strong>Concello</strong> nas datas e obras reflectidas.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda dar traslado do informe emitidio polo<br />

técnico <strong>de</strong> administración xeral, que textualmente di:<br />

“Examinado el expediente relativo a la contratación <strong>de</strong> la obra incluida en el Plan Provincial<br />

<strong>de</strong> Obras y Servicios <strong>de</strong>l año 2002, <strong>de</strong>nominada PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA<br />

CALLE. ANTONIO BAS, y ciñendo el contenido <strong>de</strong>l presente informe a los aspectos reflejados en<br />

la solicitud, resultan los siguientes datos:<br />

1.- Con fecha 9 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2002 se formaliza contrato administrativo entre el<br />

<strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> y la empresa Construcciones y Transportes Paulino Gonzalez, S.L. para la<br />

ejecución <strong>de</strong> la referida<br />

obra.<br />

2.- En fecha 17 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2002 se proce<strong>de</strong> a la comprobación <strong>de</strong>l replanteo previo <strong>de</strong><br />

la misma..<br />

3.- De conformidad con la Clausula numero 28 <strong>de</strong>l Pliego <strong>de</strong> clausulas administrativas<br />

particulares regulador <strong>de</strong> la obra citada, las obras <strong>de</strong>berán iniciarse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los quince días<br />

siguientes al <strong>de</strong> la firma <strong>de</strong>l acta <strong>de</strong> comprobación <strong>de</strong>l replanteo.<br />

4.- El plazo <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> la obra, según figura en la estipulación 7 <strong>de</strong>l contrato <strong>de</strong> 9 <strong>de</strong><br />

septiembre <strong>de</strong> 2002, es <strong>de</strong> 40 días.<br />

5.- Con fecha 5 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2003 se firma el acta <strong>de</strong> recepción <strong>de</strong> la obra.”<br />

5.18.- ESCRITO DA OFICINA DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO<br />

DE VIVEIRO, REMITINDO ORZAMENTOS DE DERRUBAMENTO DE EDIFICIO.<br />

Dáse conta do escrito da Oficina <strong>de</strong> Rehabilitación do Casco Histórico <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, no que se<br />

remite o orzamento presentado por “Rolle Forestal, S.L.” para a súa aprobación, ao obxecto <strong>de</strong><br />

rematar as obras <strong>de</strong> <strong>de</strong>rrubamento do edificio situado na rúa Golondrina, 10, xa que houbo que facer<br />

unha obra que non viña contemplada no proxecto inicial.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda aprobar o <strong>de</strong>vandito orzamento.<br />

5.19.- ESCRITO DE D. MANUEL REGO BERMÚDEZ, SOLICITANDO A<br />

SUSPENSIÓN DE ORDEN DE PARALIZACIÓN DE OBRA.<br />

15


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D. Manuel Rego Bermú<strong>de</strong>z, en representación <strong>de</strong> MAREBER,<br />

S.L., con domicilio social na Avda. Cantarrana, 13-Entlo, na parroquia <strong>de</strong> Covas, no que solicita se<br />

<strong>de</strong>ixe sen efectos a or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> paralización das obras que está realizando na rúa Lo<strong>de</strong>iro, para a construcción<br />

dun edificio <strong>de</strong> 23 vivendas, composto <strong>de</strong> planta baixa, entreplanta, catro altas e ático, xa<br />

que a licencia concedida no seu día se axusta á or<strong>de</strong>nanza resi<strong>de</strong>ncial cerrada intensiva, e é<br />

totalmente compatible coa nova redacción das normas subsidiarias <strong>de</strong> planeamento.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda comunicarlle que cando se publique o<br />

texto da or<strong>de</strong>nanza das Normas Subsidiarias <strong>de</strong> Planeamento se levantará a or<strong>de</strong> <strong>de</strong> paralización <strong>de</strong><br />

dita obra.<br />

5.20.- ESCRITO DE D. FRANCISCO MÉNDEZ GOÁS, SOLICITANDO<br />

AUTORIZACIÓN PARA ENTRAR NO CASCO ANTIGO.<br />

Dáse conta do escrito <strong>de</strong> D. Francisco Mén<strong>de</strong>z Goás, veciño <strong>de</strong> Madrid e con domicilio a<br />

efectos <strong>de</strong> notificación na Praza Maior, 21, no que solicita autorización para entrar no Casco Antigo<br />

da Cida<strong>de</strong> coa furgoneta, propieda<strong>de</strong> da empresa Mainel, S.L., con motivo do transporte <strong>de</strong> material<br />

para a obra <strong>de</strong> rehabilitación do edificio indicado.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda autorizar o solicitado e trasladar copia<br />

do presente acordo ó <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Tesourería para a liquidación das taxas municipais que<br />

correspondan.<br />

5.21.- ESCRITO DO CONCELLEIRO DE DEPORTES, FORMULANDO<br />

PROPOSTA PARA A CELEBRACIÓN DE GALA.<br />

Dáse conta do escrito do Concelleiro <strong>de</strong> Deportes, no que se informa sobre a posibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

organizar a GALA DO DEPORTE VIVEIRO 2004.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda darse por informada.<br />

5.22.- INFORME SOBRE A APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE<br />

DO PROXECTO DA OBRA: “NOVA OFICINA DE TURISMO EN VIVEIRO”.<br />

RESULTANDO que o Plan <strong>de</strong> Segurida<strong>de</strong> e Saú<strong>de</strong> do proxecto da obra da “NOVA<br />

OFICINA DE TURISMO EN VIVEIRO”, redactado pola empresa “Construcciones y Transportes<br />

Paulino González, S.L.”, cumple coa Lei 31/95 <strong>de</strong> Prevención <strong>de</strong> Riscos Laborais.<br />

RESULTANDO que dito plan se informa favorablemente polo arquitecto-xerente do Plan <strong>de</strong><br />

Excelencia Turística, D. Santiago Meitín Míguez, coordinador da segurida<strong>de</strong> e saú<strong>de</strong> <strong>de</strong> ditos<br />

traballos, segundo o establecido no Real Decreto 1.627/97, apartado 2, artigo<br />

7.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda aprobar o Plan <strong>de</strong> Segurida<strong>de</strong> e Saú<strong>de</strong><br />

presentado pola empresa “Construcciones e Transportes Paulino González, S.L.”, correspon<strong>de</strong>nte ó<br />

proxecto das obras <strong>de</strong> construcción da “Nova Oficina <strong>de</strong> Turismo en <strong>Viveiro</strong>”.<br />

6º.- PROPOSTA DE RECOÑECEMENTO DE EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS E<br />

GANDEIRAS.<br />

VISTA a documentación presentada polos titulares das explotacións agrícolas e gan<strong>de</strong>iras<br />

que tiveron entrada no Rexistro Xeral <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> co número que consta en cada expediente, data<br />

que é anterior ó día 30 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2004<br />

RESULTANDO que a documentación presentada polos titulares das explotacións cumprimentan<br />

tódolos requisitos sinalados pola Circular 1/2003 sobre as explotacións agrícolas e gan<strong>de</strong>i-<br />

16


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

ras existentes antes da entrada en vigor da Lei <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación urbanística e protección do medio rural<br />

<strong>de</strong> Galicia, que foi publicada no DOG número 150 <strong>de</strong>l 5 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong>l 2003.<br />

RESULTANDO que nos expedientes instruídos consta suficientemente acreditado que as<br />

explotacións agrícolas e gan<strong>de</strong>iras existían o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 .Que tódalas edificacións que se<br />

<strong>de</strong>scriben forman parte da explotación e concluíronse antes do 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda:<br />

PRIMEIRO: Recoñecer a existencia das seguintes explotacións agrícolas e gan<strong>de</strong>iras, aos<br />

efectos establecidos pola disposición transitoria décimo primeira da Lei 9/2002, do 30 <strong>de</strong> <strong>de</strong>cembro,<br />

<strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación urbanística e protección do medio rural <strong>de</strong> Galicia, das que son titulares e coas<br />

características que a seguir din:<br />

6.1.- DONA ANA MARÍA SÁNCHEZ LÓPEZ<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Tilleira, parroquia <strong>de</strong> Magazos,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e Desenvolvemento<br />

Rural co número 2706600475/1).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra e palleira, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

157.20 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.2.- DONA ANA VÁZQUEZ LAGO<br />

1 A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Lavan<strong>de</strong>iras, parroquia <strong>de</strong> Vieiro,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e Desenvolvemento<br />

Rural co número S/N).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 20.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 2.25<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.3.- DONA ANTONIA VALE VIDAL<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Alral<strong>de</strong> y Fontecova, parroquia <strong>de</strong><br />

Magazos, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo<br />

<strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número S/N).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 92.75<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie edificada total<br />

<strong>de</strong> 56.07 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 33.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.4.- D. ANTONIO YÁNEZ RUA<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Cuiña, parroquia <strong>de</strong> San Andrés<br />

<strong>de</strong> Boimente, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2796600201).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 400.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

17


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a apeos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

222.00 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Fosa <strong>de</strong> purín cun volumen <strong>de</strong> 369.44 metros cúbicos.<br />

6.5.- DONA BALBINA CERDEIRAS GARCÍA<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Vilamea, parroquia <strong>de</strong> Valcarría<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e Desenvolvemento<br />

Rural co número 2706600388 VA).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a apeos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

16.17 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 10.38<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.6.- DONA BERTA DEL RÍO DÍAZ<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Iglesia, parroquia <strong>de</strong> San Pedro,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e Desenvolvemento<br />

Rural co número 2706600060).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra e almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

1285.28 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a fosa <strong>de</strong> purín, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

13.95 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.7.- DONA CAMILA RODRÍGUEZ LÓPEZ<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Condomiñas, parroquia <strong>de</strong> San<br />

Andrés <strong>de</strong> Boimente, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura<br />

inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600078).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 114,00<br />

metros cadrados en planta.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 224,73<br />

metros cadrados en planta.<br />

6.8.- DONA/DON CARMEN BALSA GRADAILLE/ALFREDO SALGUEIRO VILAR<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Lombogordo, parroquia <strong>de</strong> San<br />

Xoan <strong>de</strong> Covas, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número S/N).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a corte e palleira, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

73.60 metros cadrados e 72.70 metros cadrados en planta baixa<br />

respectivamente.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cabozo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 17.85<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.9.-DONA/DON CARMEN BALSA GRADAILLE/ALFREDO SALGUEIRO VILAR.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Pereira, parroquia <strong>de</strong> Magazos,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong> Explo-<br />

18


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

tacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e Desenvolvemento Rural<br />

co número S/N).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a corte, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 12.50<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a palleira, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 60 metros<br />

cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a corte, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 51.40<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.10.-DONA CELSA LOUZAO PARDO.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Forxán, parroquia <strong>de</strong> Valcarría,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número<br />

2706600316).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a apeos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

42.16 metros cuadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a apeos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

42.45 metros cuadrados en planta baixa.<br />

6.11.-DONA CONSTANTINA PIÑÓN DURÁN.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Panceira, parroquia <strong>de</strong> Galdo, no<br />

termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número<br />

2706600003).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo e almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

118.14 metros cadrados en planta baixa. (2 plantas)<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a hórreo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 4.51<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén e garaxe, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

24.57 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.12.- DONA DOLORES QUELLE FRANCO.<br />

1. A explotación agropecuaria está situadas no lugar <strong>de</strong> Trasposta, parroquia <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong><br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e Desenvolvemento<br />

Rural co número 2703800583).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra e palleira, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

168.44 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 80,56<br />

metros cadrados <strong>de</strong> planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a alpendre, chuma superficie edificada total <strong>de</strong> 20,79<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Cobertizo <strong>de</strong>stinado a cuadra cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 38.48 metros<br />

cadrados en planta baixa.<br />

6.13.-DON EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ.<br />

1. As explotacións agropecuarias están situadas no lugar <strong>de</strong> Porto do Río e Rececen<strong>de</strong>,<br />

parroquia <strong>de</strong> Valcarría no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura<br />

19


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria<br />

e Desenvolvemento Rural co número 2706600070).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 94.20<br />

metros cadrados en planta baixa. (Porto do Río)<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 188.76<br />

metros cadrados en planta baixa e 188.76 metros cadrados en planta alta.<br />

(Rececen<strong>de</strong>)<br />

6.14.-DONA ELENA GALDO DOCAL.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Vilamea, parroquia <strong>de</strong><br />

Valcarría no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600137 VA).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie edificada total<br />

<strong>de</strong> 14.31 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie edificada total<br />

<strong>de</strong> 12.90 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a horno, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 18.63<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.15.-DONA EVA PÉREZ RODRÍGUEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Cora, parroquia <strong>de</strong><br />

Valcarría, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita<br />

no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600313).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a alpendre, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 27.09<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuberto, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 23.70<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a corte, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 14.40<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuberto, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 12.48<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuberto, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 36.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuberto, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

9.75metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a caseta, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 7.69 metros<br />

cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a alpendre, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 17.61<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuberto, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 88.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.16.-DONA FRANCISCA VILLAR VILLAR.<br />

20


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar da Ponte Vella, parroquia <strong>de</strong><br />

Landrove, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita<br />

no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número S/N).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 77.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.17.-DON FRANCISCO CANTO DURÁN.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Cacheiro, parroquia <strong>de</strong><br />

Valcarría, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita<br />

no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600607/1).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 91<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 198.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 75.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.18.-DONA GUADALUPE GUERREIRO LÓPEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Arredoada, parroquia <strong>de</strong><br />

Landrove, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita<br />

no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600539/1).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie edificada total<br />

<strong>de</strong> 12.25 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.19.-DONA ISABEL VIDAL LEAL.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Tronos, parroquia <strong>de</strong> San<br />

Pedro, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600141/1).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra e almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

98 metros cuadrados en planta baixa.<br />

6.20.- DONA ISOLINA CAMPOS CHAO.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Cora y Loureiros, parroquia<br />

<strong>de</strong> Valcarría y Boimente no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e<br />

figura inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política<br />

Agroalementaria e Desenvolvemento Rural co número 2706600196/1/2).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

21


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 133.18<br />

metros cadrados en planta baixa. (Loureiros)<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 75.00<br />

metros cadrados en planta baixa. (Cora)<br />

6.21.-DON JESÚS COCIÑA MEITÍN.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Al<strong>de</strong>a, parroquia <strong>de</strong> Faro, no<br />

termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600132).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra e almacén <strong>de</strong> aperos <strong>de</strong> labranza, cunha<br />

superficie edificada total <strong>de</strong> 162.97 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a fosa <strong>de</strong> purín, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

32.09 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.22.-DON JOSE ANTONIO GONZÁLEZ VIDAL.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Panelas, parroquia <strong>de</strong><br />

Santa María <strong>de</strong> Magazos, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo<br />

(e figura inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong><br />

Política Agroalementaria e Desenvolvemento Rural co número S/N).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén <strong>de</strong> aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 47.25 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.23.-DON JOSE LUIS PENABAD DÍAZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Lavan<strong>de</strong>ira, parroquia <strong>de</strong><br />

Vieiro, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número S/N).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 40.80<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 9.30<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a galiñeiro, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 7.80<br />

6.24.-DON JOSE MANUEL DOCAL MARTÍNEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Rouco (Fontecova),<br />

parroquia <strong>de</strong> Santa María do Campo, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia<br />

<strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong><br />

Política Agroalementaria e Desenvolvemento Rural co número 2706600193).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cabana e palleira, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

31.10 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 96.32<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.25.-DON JOSÉ MARIÑA BLANCO.<br />

22


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Pereiro, parroquia <strong>de</strong> San<br />

Andrés <strong>de</strong> Boimente, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura<br />

inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria<br />

e Desenvolvemento Rural co número 2706600186).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a palleiro, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 33.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén <strong>de</strong> apeos <strong>de</strong> labranza e palleiro, cunha<br />

superficie edificada total <strong>de</strong> 46.44 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.26.-DON JOSÉ MOURELOS RODRÍGUEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Guistilán, parroquia <strong>de</strong><br />

Galdo, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600139).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, almacén, garaxe <strong>de</strong> maquinaria cunha<br />

superficie edificada total <strong>de</strong> 200.50 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a fosa <strong>de</strong> purín, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

24.06 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.27.-DON JOSÉ VÁZQUEZ GÓMEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Leas, parroquia <strong>de</strong> San<br />

Andrés <strong>de</strong> Boimente, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e<br />

figura inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política<br />

Agroalementaria e Desenvolvemento Rural co número 2706600340).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a apeos <strong>de</strong> labranza e establo, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 105.00 metros cuadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cabana, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 24.87<br />

metros cuadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a apeos <strong>de</strong> labranza e establo, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 103.54 metros cuadrados en planta baixa.<br />

6.28.-DONA JOSEFA CUADRADO LESTEGAS.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> A Torre, parroquia <strong>de</strong> San<br />

Pedro no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600310).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 84.15<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.29.-DONA JOSEFA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Reboiras, parroquia <strong>de</strong> San<br />

Andrés <strong>de</strong> Boimente, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figu-<br />

23


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

ra inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria<br />

e Desenvolvemento Rural co número 2706600200).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a palleira, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 46.17<br />

metros cuadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cabana <strong>de</strong>stinada a establo y apeos <strong>de</strong> labranza, cunha<br />

superficie edificada total <strong>de</strong> 50.00 metros cuadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a casa antigua, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 98.94<br />

metros cuadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a galiñeiro, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 34.00<br />

metros cuadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a vivenda, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 217.00<br />

metros cuadrados en planta baixa.<br />

6.30-DONA JOSEFINA RAML RAMIL.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Rubeira, parroquia <strong>de</strong><br />

Chavín no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600103).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén e cuadras, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

64.68 metros cadrados en planta baixa. (2 plantas)<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén e cuadras, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

81.08 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadras, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 81.05<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 22.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 66.00<br />

metros cadrados en planta baixa. (2 plantas)<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén e cuadras, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

6.00 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.31.-DONA LUCRECIA LÓPEZ VÁZQUEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Borralleiros, parroquia <strong>de</strong><br />

<strong>Viveiro</strong>, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600484).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 24.00<br />

metros cadrados en planta baixa. (2 plantas)<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 52.50<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.32.-DONA LUISA MASEDA CAMPO.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Tilleira, parroquia <strong>de</strong> Landrove,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

24


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600513/1VA).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra y almacén <strong>de</strong> aperos, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 77.95 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.33.-DON MANUEL MARTÍNEZ LOUZAO.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Poo, parroquia <strong>de</strong> Valcarría,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600191).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 69.06<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 98.63<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.34.-DONA MARGARITA REQUEIJO PENABAD.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Lodairo-Trave, parroquia<br />

<strong>de</strong> Galdo, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600564).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 136.44<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.35.- DONA MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ GALDO.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Lagoa, parroquia <strong>de</strong> Galdo,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número S/N).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, garaxe e almacén, cunha superficie edificada<br />

total <strong>de</strong> 108.05 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo e almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

57.98 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.36.- DONA MARÍA ANTONIO ARIAS DÍAZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Montecalvo, parroquia <strong>de</strong><br />

Covas, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600352).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra e aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 198.97 metros cadrados en planta baixa.<br />

25


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra e aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie edificada<br />

total <strong>de</strong> 51.52 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.37.- DONA MARÍA CONCEPCIÓN LORENZO ROLLE.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Pardiñas, parroquia <strong>de</strong> Covas,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo<br />

<strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600476).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 21.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 85.02<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.38.-DONA MARÍA DEL CARMEN ALBO GÓMEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Rubeira, parroquia <strong>de</strong><br />

Chavín, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600177).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cabana para aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 29.38 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cabana para aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 25.43 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a palleira, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 29.85<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 46.22<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.39.-DONA MARÍA DEL CARMEN ALBO MON.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Nogarido, parroquia <strong>de</strong><br />

Chavín, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600627/1 VA).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén <strong>de</strong> aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 58.50 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 71.68<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.40.- DONA MARÍA DEL CARMEN CABO TIMIRAOS.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> O Cristo, parroquia <strong>de</strong><br />

Vieiro, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600266).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 54.42<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

26


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a alpendre, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 72.72<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a galiñeiro, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 52.95<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 62.35<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.41.-DONA MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ ROLLE.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Faro, parroquia <strong>de</strong> Faro, no<br />

termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600311).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 145.97<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 12.11<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a palleira, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 28.63<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, molino e almacén <strong>de</strong> aperos <strong>de</strong> labranza,<br />

cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 33.00 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a horno e aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 33.68 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a garaxe, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 29.64<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.42.-DONA MARÍA DEL CARMEN TIMIRAOS PARAPAR.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Cal do Sapo, parroquia<br />

<strong>de</strong> Vieiro, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita<br />

no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número S/N).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a alpendre, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 32.43<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.43.-DONA MARÍA DEL CARMEN TRASANCOS FERNÁNDEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Faro, parroquia <strong>de</strong> Faro, no<br />

termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600408).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 115.62<br />

metros cadrados en planta baixa e a almacén na planta alta cunha superficie<br />

<strong>de</strong> 115.62 metros cadrados.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén <strong>de</strong> aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 52.81 metros cadrados en planta baixa.<br />

27


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cabana, cuadras e palleira, cunha superficie edificada<br />

total <strong>de</strong> 43.41 metros cadrados en planta baixa e 43.41 metros cadrados en<br />

planta alta.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a garaxe, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 20.98 metros<br />

cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a galiñeiro, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 10.71<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 18.32<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a horno, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 0.87 metros<br />

cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 48.41<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a garaxe, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 14.29<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a galiñeiro, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 8.66<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.44.-DONA MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ RIVAS.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Caban<strong>de</strong>la, parroquia <strong>de</strong><br />

Santa María <strong>de</strong>l Carmen, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e<br />

figura inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política<br />

Agroalementaria e Desenvolvemento Rural co número 2706600367).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a palleira, cuadra e almacén <strong>de</strong> aperos <strong>de</strong> labranza,<br />

cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 89.91 metros cadrados en planta baixa e<br />

89.91 metros cadrados en planta alta.<br />

6.45.-DONA MARIA DEL CARMEN YÁNEZ RÚA.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Cuiña, parroquia <strong>de</strong> San<br />

Andrés <strong>de</strong> Boimente, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e<br />

figura inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política<br />

Agroalementaria e Desenvolvemento Rural co número 2706600116 VA).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cabana <strong>de</strong> apeos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 69.60 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 26.50<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.46.- DONA MARÍA DEL PILAR OTERO SEARA.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Costa e Condomiñas,<br />

parroquia <strong>de</strong> Chavín, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e<br />

figura inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política<br />

Agroalementaria e Desenvolvemento Rural co número 2706600610/1/VA).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

En Condomiñas:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra e almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

56,70 metros cuadrados en planta baixa.<br />

28


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

En Costa Follada:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra e almacén, cunha superficie <strong>de</strong> 17,50 metros<br />

cadrados en planta baixa e 17,50 metros cadrados en planta alta.<br />

6.47.-DONA MARÍA DOLORES TRASANCOS VIDAL.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Barreiros, parroquia <strong>de</strong><br />

Chavín, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600225).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra e almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

29,50 metros cuadrados en planta baixa e 29,50 metros cadrados en planta<br />

alta.<br />

6.48.-DONA MARÍA ESTHER CERDEIRAS GARCÍA.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Painceira, parroquia <strong>de</strong><br />

Galdo, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 270660010 /VA).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 33.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cabana para peros <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 33.00 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.49.-DONA MARÍA FRANCISCA RUBERT RODRÍGUEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Abelleira, parroquia <strong>de</strong><br />

Galdo, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600028).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, garaxe, almacén e bo<strong>de</strong>ga, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 102.22 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 32.13<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 66.64<br />

metros cadrados en planta baixa. (2 plantas)<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 65.77<br />

metros cadrados en planta baixa. (2 plantas)<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 22.50<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén e hórreo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

34.65 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.50.- DONA MARÍA ISABEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Val<strong>de</strong>miros, parroquia <strong>de</strong><br />

San Pedro, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita<br />

no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600553).<br />

29


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a alpendre, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 136.50<br />

metros cuadrados en planta baixa.<br />

6.51.- DONA MARÍA JESÚS JIMÉNEZ ABADÍN.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Arredoada, parroquia <strong>de</strong><br />

Landrove, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita<br />

no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600256/1 VA).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a gan<strong>de</strong>ría e forraxe, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

32.00 metros cadrados en planta baixa e 32.00 metros cadrados en planta alta.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén <strong>de</strong> maquinaria, cunha superficie edificada<br />

total <strong>de</strong> 12.00 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.52.- DONA MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ SIERRA.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Iglesia, parroquia <strong>de</strong><br />

Chavín, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600024).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a alpendre, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 34.85<br />

metros cuadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a pataqueiro, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 49.30<br />

metros cuadrados en planta baixa. (2 plantas)<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a alpendre, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 29.92<br />

metros cuadrados en planta baixa.<br />

6.53.-DONA MARÍA JOSÉ REQUEIJO LÓPEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> San Pedro, parroquia <strong>de</strong> San<br />

Pedro, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600151).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 139.02<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a herramientas, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

116.16 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.54.-DONA MARÍA PAZ PENABAD GARCÍA.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Cabeceira, parroquia <strong>de</strong><br />

Vieiro, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número S/N).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

30


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo y aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie edificada<br />

total <strong>de</strong> 102.00 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.55.-DONA MARÍA RITA MILAGROS OTERO SEARA.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Barrio, parroquia <strong>de</strong> Landrove,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo<br />

<strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e Desenvolvemento<br />

Rural co número 2706600600).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo y aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 67.97 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.56.-DONA MARÍA TERESA CHAO PERNAS.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Brieiro, parroquia <strong>de</strong> Faro,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600356).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 81.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.57.-DONA MARÍA VÁZQUEZ FRANCO.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Pelourao, parroquia <strong>de</strong><br />

Vieiro, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número S/N).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 18.91<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.58.-DONA MARÍA VICENTA RÚA GARCÍA.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Penouco, parroquia <strong>de</strong> San<br />

Andrés <strong>de</strong> Boimente, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e<br />

figura inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política<br />

Agroalementaria e Desenvolvemento Rural co número 2706600170/Z).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo y apeos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 128.77 metros cuadrados en planta baixa.<br />

6.59.-DONA MARÍA SIERRA NOVO.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Vilar, parroquia <strong>de</strong> Galdo,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600335).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a palleira, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 36.97<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

31


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén <strong>de</strong> aperos <strong>de</strong> labranza e corte, cunha<br />

superficie edificada total <strong>de</strong> 38.77 metros cadrados en planta baixa e 38.77<br />

metros cadrados en planta alta.<br />

6.60.-DONA MARISOL SÁNCHEZ SALGUEIRO.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Randomil, parroquia <strong>de</strong><br />

Magazos, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600194).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 60.28<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cabana, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 7.80<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a horno, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 4.80 metros<br />

cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a hórreo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 13.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.61.-DON MODESTO SEIJIDO LÓPEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Penelas, parroquia <strong>de</strong><br />

Chavín, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600111).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cobertizo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 24.48<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a fosa, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 8.58 metros<br />

cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a silo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 38.28 metros<br />

cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cortes <strong>de</strong> gando, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

84.32 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.62.-DON NESTOR FRAGA PAZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Vilar, parroquia <strong>de</strong> Galdo,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600125).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 36.85<br />

metros cuadrados en planta baixa e 36.85 metros cadrados en planta alta.<br />

6.63.- DONA NIEVES MARTÍNEZ MARTÍNEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Fondahia, parroquia <strong>de</strong> San<br />

Andrés <strong>de</strong> Boimente, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e<br />

figura inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política<br />

Agroalementaria e Desenvolvemento Rural co número 2706600414).<br />

32


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a alpendre, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 30.37<br />

metros cuadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cabana, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 38.87<br />

metros cuadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cabana, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 34.56<br />

metros cuadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a graneiro e cabana, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

33.92 metros cuadrados en planta baixa.<br />

6.64.-DON PEDRO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> A Fonte, parroquia <strong>de</strong> San<br />

Andrés <strong>de</strong> Boimente, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e<br />

figura inscrita no Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política<br />

Agroalementaria e Desenvolvemento Rural co número 2706600182).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra e almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

44.52 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 21.20<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén <strong>de</strong> apeos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 25.00 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 20.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a hórreo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 13.42<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra no interior da vivenda cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 27.97 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a come<strong>de</strong>ro, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 36<br />

metros cadrados.<br />

6.65.- DON PEDRO PARDO LÓPEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> O Vilar, parroquia <strong>de</strong><br />

Magazos, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600560).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo e palleira, cunha superficie edificada total <strong>de</strong><br />

69.19 metros cadrados en planta baixa e 60.19 metros cadrados en planta alta.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 43.12<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.66.-DON PLÁCIDO CABANA CASABELLA.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Montalbán, parroquia <strong>de</strong><br />

Vieiro, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600354).<br />

33


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a almacén, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 25.00<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a aperos <strong>de</strong> labranza e herba seca, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 44.85 metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a aperos <strong>de</strong> labranza e establo, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 26.60 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.67.-DONA ROSARIO LAMELAS CARBALLES.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Casanova, parroquia <strong>de</strong><br />

Magazos, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600084).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 41.58<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a palleira, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 30.35<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.68.-DON SERVANDO SALGUEIRO BALSA.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Xunqueira, parroquia <strong>de</strong><br />

Magazos, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600617).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a gallinero e aperos <strong>de</strong> labranza, cunha superficie<br />

edificada total <strong>de</strong> 24 metros cadrados en planta baixa.<br />

6.69.-DON SEVERINO PÉREZ PEDRE.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Magazos, parroquia <strong>de</strong><br />

<strong>Viveiro</strong>, no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no<br />

Censo <strong>de</strong> Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600053).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes<br />

edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a cuadra, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 65.28<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

6.70.-DON VICENTE ROLLE RODRÍGUEZ.<br />

1. A explotación agropecuaria está situada no lugar <strong>de</strong> Barral, parroquia <strong>de</strong> San Pedro,<br />

no termo municipal <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, provincia <strong>de</strong> Lugo (e figura inscrita no Censo <strong>de</strong><br />

Explotacións Agrarias da Consellería <strong>de</strong> Política Agroalementaria e<br />

Desenvolvemento Rural co número 2706600154).<br />

2. A explotación estaba formada o 1 <strong>de</strong> xaneiro <strong>de</strong> 2003 polas seguintes edificacións:<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo antigo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 240<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

34


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a establo novo, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 476<br />

metros cadrados en planta baixa.<br />

• Edificación <strong>de</strong>stinada a galpón, cunha superficie edificada total <strong>de</strong> 79.65 metros<br />

cadrados en planta baixa.<br />

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> obras e urbanismo para a<br />

continuación da tramitación segundo establece a Circular 1/2003 sobre as explotacións agrícolas e<br />

gan<strong>de</strong>iras existentes antes da entrada en vigor da Lei <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación urbanística e protección do<br />

medio rural <strong>de</strong> Galicia, e o envío do presente acordo á <strong>de</strong>legación provincial da Consellería <strong>de</strong><br />

Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.<br />

7º.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A<br />

SUBMINISTRACIÓN DO MOBILIARIO URBANO DO PARQUE PERNAS PEÓN:<br />

7.1.- DECLARACIÓN DE URXENCIA DO EXPEDIENTE.<br />

7.2.- APROBACIÓN DO PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS.<br />

Visto o prego <strong>de</strong> condicións técnicas para a subministración do mobiliario urbano do Parque<br />

municipal Pernas Peón en <strong>Viveiro</strong>, a Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda aprobar o<br />

<strong>de</strong>vandito prego, que textualmente di:<br />

“PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA SUMINISTRACIÓN DEL<br />

MOBILIARIO URBANO DEL PARQUE MUNICIPAL PERNAS PEÓN EN VIVEIRO<br />

PPRIIMERO: : OBJJETO<br />

El presente pliego contiene las condiciones técnicas para el suministro <strong>de</strong>l Mobiliario urbano <strong>de</strong>l<br />

parque Municipal Pernas Peón, (Cantarrana – <strong>Viveiro</strong>)<br />

El <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> trata <strong>de</strong> alcanzar unas pautas <strong>de</strong> calidad y sostenibilidad idóneas para<br />

aten<strong>de</strong>r a la <strong>de</strong>manda cada vez más exigente <strong>de</strong> la población y <strong>de</strong> los visitantes.<br />

Como consecuencia <strong>de</strong> este esfuerzo para mejorar la calidad <strong>de</strong>l medio urbano el Plan <strong>de</strong><br />

Excelencia Turística <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> consi<strong>de</strong>ra que el espacio público es muy valioso dado que influye<br />

en el bienestar <strong>de</strong> las personas.<br />

La calidad <strong>de</strong> este espacio está <strong>de</strong>terminada por la capacidad <strong>de</strong> ofrecer a los habitantes un entorno<br />

que fomente el encuentro, el intercambio y el <strong>de</strong>scanso.<br />

Por tal motivo, se preten<strong>de</strong> reponer el mobiliario urbano <strong>de</strong>l parque Municipal Pernas Peón.<br />

El Plan <strong>de</strong> Reposición <strong>de</strong>l mobiliario urbano <strong>de</strong>l <strong>de</strong>l parque Municipal Pernas Peón tendrá un triple<br />

objetivo: embellecer y aumentar la calidad <strong>de</strong> los servicios a los individuos en tránsito, tanto turistas<br />

como visitantes, contribuir a la mejora <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> los ciudadanos, y por último<br />

aumentar la calidad global <strong>de</strong>l sector turístico <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>.<br />

La <strong>de</strong>limitación <strong>de</strong> los principios <strong>de</strong> la Reposición <strong>de</strong>l mobiliario urbano <strong>de</strong>l parque Municipal<br />

Pernas Peón se obtendrá mediante el análisis <strong>de</strong> las pautas <strong>de</strong> comportamiento y <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> los usuarios, y mediante la búsqueda <strong>de</strong> las soluciones que se consi<strong>de</strong>ren más apropiadas y<br />

eficaces.<br />

La Reposición <strong>de</strong>l mobiliario urbano <strong>de</strong>l parque Municipal<br />

Pernas Peón tendrá que adaptarse a las<br />

características <strong>de</strong>l entorno en el que se encuentra inmerso.<br />

35


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

Deberá a<strong>de</strong>más, adaptarse a las especificaciones adoptadas por el Ayuntamiento <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>.<br />

DIIVIISSIIÓN DE LOTESS<br />

El Plan <strong>de</strong> Reposición <strong>de</strong>l Mobiliario Urbano <strong>de</strong>l parque Municipal Pernas Peón , se divi<strong>de</strong> en tres<br />

lotes, con la finalidad <strong>de</strong> diversificar las propuestas y conseguir <strong>de</strong> esta manera una mayor<br />

posibilidad <strong>de</strong> opciones, <strong>de</strong> esta manera se consigue garantizar<br />

la perfecta a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> cada uno<br />

<strong>de</strong><br />

los elementos al entorno natural en el que se van a ubicar.<br />

LOTE 1<br />

MESA<br />

Se preten<strong>de</strong> colocar un único mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> mesa, cuyas proporciones, líneas y materiales (granito,<br />

piedra artificial,<br />

hormigón armado con acabado en textura arenisca tostada) armonicen con el<br />

parque natural.<br />

Los materiales que la formen han <strong>de</strong> garantizar su durabilidad<br />

en el tiempo así como frente a los<br />

posibles actos vandálicos que se puedan <strong>de</strong>sarrollar.<br />

Las partes metálicas ( tornillería) han <strong>de</strong> ser da acero inox AISI 316L.<br />

Las dimensiones<br />

<strong>de</strong>l tablero serán como mínimo <strong>de</strong> 220x120x10cm, la altura <strong>de</strong> la mesa será como<br />

mínimo 77cm.<br />

Las unida<strong>de</strong>s<br />

necesarias para cubrir las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l parque Municipal Pernas Peón es <strong>de</strong> 30<br />

mesas.<br />

LOTE 22<br />

BANCO DE MESSA<br />

Siguiendo las características <strong>de</strong> las mesas <strong>de</strong>finidas en el lote 1, y con el fin <strong>de</strong> homogeneizar el<br />

mobiliario, se han <strong>de</strong> cumplir las siguientes pautas:<br />

El mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> banco ha elegir ha <strong>de</strong> ser un banco sin respaldo.<br />

La estructura portante y el tablero <strong>de</strong> apoyo será <strong>de</strong>: granito, piedra artificial ó hormigón<br />

armado<br />

con acabado en textura arenisca tostada, armonizando<br />

con el entorno <strong>de</strong> ubicación.<br />

Tortillería <strong>de</strong> acero inoxidable AISI 316L.<br />

Las dimensiones <strong>de</strong>l tablero<br />

<strong>de</strong> asiento serán como mínimo <strong>de</strong> 220x600x10 cm, la altura <strong>de</strong>l banco<br />

será como mínimo 45 cm.<br />

Las unida<strong>de</strong>s necesarias para cubrir las necesida<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong>l parque Municipal Pernas Peón es <strong>de</strong> 60<br />

bancos,<br />

consi<strong>de</strong>rando dos bancos por cada mesa.<br />

LOTE 33<br />

BANCO PASEO<br />

Siguiendo las características <strong>de</strong> las mesas <strong>de</strong>finidas en el lote 1 y los bancos <strong>de</strong>finidos<br />

en el lote 2, y<br />

con el fin <strong>de</strong> homogeneizar el mobiliario, se han <strong>de</strong> cumplir las siguientes pautas:<br />

La estructura portante, pies <strong>de</strong> apoyo (al igual que en el lote 2) serán <strong>de</strong>: granito, piedra artificial ó<br />

hormigón<br />

armado con acabado en textura arenisca tostada, armonizando con el entorno <strong>de</strong><br />

ubicación.<br />

El tablero <strong>de</strong> asiento estará realizado en piedra, hormigón ó piedra<br />

artificial, con acabado en listones<br />

<strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra ó material similar con color y acabado en ma<strong>de</strong>ra.<br />

Tortillería <strong>de</strong> anclaje en acero inoxidable AISI 316L.<br />

Las dimensiones <strong>de</strong>l tablero<br />

<strong>de</strong> asiento serán como mínimo <strong>de</strong> 220x600x10 cm, la altura <strong>de</strong>l banco<br />

será como mínimo 45 cm.<br />

Las unida<strong>de</strong>s<br />

necesarias para cubrir las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l parque Municipal Pernas Peón es <strong>de</strong> 10<br />

bancos.<br />

36


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

SSEGUNDO: : PPRESSUPPUESSTO<br />

El presupuesto global para el suministro <strong>de</strong> mobiliario urbano <strong>de</strong>l parque municipal pernas Peón<br />

será <strong>de</strong> 68.217,75 euros, que se financiará con cargo a las partidas presupuestarias que se aporten a<br />

lo largo <strong>de</strong> los años <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Excelencia Turística <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>.<br />

TERCERO: : REQUIISSIITOSS TÉCNIICOSS<br />

El Plan <strong>de</strong> Reposición <strong>de</strong>l mobiliario urbano <strong>de</strong> mobiliario urbano <strong>de</strong>l parque municipal pernas<br />

Peón se realizará teniendo en cuenta las siguientes priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l lugar en materia <strong>de</strong> mobiliario:<br />

Reposición <strong>de</strong> todo el mobiliario urbano que se encuentra <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l parque municipal pernas Peón.<br />

Establecer unos criterios <strong>de</strong> homogeneización<br />

<strong>de</strong>l mobiliario con el fin <strong>de</strong> conseguir una solución<br />

a<strong>de</strong>cuada<br />

al entorno <strong>de</strong>l parque natural.<br />

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:<br />

Documentación gráfica en la que se reflejen las características <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo propuesto, forma, color,<br />

dimensiones ....<br />

Documentación técnica en la que se especifiquen y garanticen<br />

las calida<strong>de</strong>s y características <strong>de</strong> los<br />

materiales que componen cada uno <strong>de</strong> los elementos.<br />

Calendario <strong>de</strong>l suministro previsto para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Plan.<br />

Presupuesto <strong>de</strong>tallado <strong>de</strong> cada<br />

uno <strong>de</strong> los elementos a suministrar y sus posibles complementos para<br />

una a<strong>de</strong>cuada colocación.<br />

Grado <strong>de</strong> compromiso en el que se garantice el stock para el suministro <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los ofertados en<br />

un <strong>de</strong>terminado<br />

período <strong>de</strong> tiempo, en caso <strong>de</strong> ser necesaria la reposición <strong>de</strong> alguno <strong>de</strong> los<br />

elementos.<br />

Períodos <strong>de</strong> garantía <strong>de</strong>l mobiliario suministrado.<br />

Cuando las características <strong>de</strong> los materiales no estén suficientemente especificadas en el estudio, se<br />

exigirá la más a<strong>de</strong>cuada al proyecto y la <strong>de</strong> mayor calidad en el mercado, quedando su empleo y<br />

aceptación a la <strong>de</strong>cisión discrecional <strong>de</strong>l técnico facultativo<br />

<strong>de</strong>signado por el Ayuntamiento <strong>de</strong><br />

<strong>Viveiro</strong> para el seguimiento y valoración <strong>de</strong>l proyecto.<br />

La misma apreciación discrecional facultará al técnico <strong>de</strong>signado para los tipos <strong>de</strong> materiales,<br />

maquinaria e instrumental cuando los mismos no vengan suficientemente especificados en el<br />

proyecto.<br />

Los materiales que presentan alteraciones, roturas, hendiduras o cualquier otro tipo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sperfecto o<br />

diversidad entre si, serán <strong>de</strong>sechados o sustituidos por otros en perfecto estado. El no cumplimiento<br />

<strong>de</strong> este requisito será consi<strong>de</strong>rado incumplimiento <strong>de</strong> contrato, por lo que el Ayuntamiento <strong>de</strong><br />

<strong>Viveiro</strong> podrá exigir su sustitución a cargo <strong>de</strong>l adjudicatario, podrá resolver el contrato o aceptar el<br />

suministro reduciendo el precio <strong>de</strong> los materiales con <strong>de</strong>fectos e imperfecciones.<br />

La interrupción <strong>de</strong> los trabajos en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Plan por causas meteorológicas,<br />

no afectará a los<br />

plazos<br />

<strong>de</strong> suministro, que tendrán que ser <strong>de</strong> estricta aplicación, salvo prórroga expresa <strong>de</strong>l<br />

Ayuntamiento <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, diferida <strong>de</strong> modo discrecional<br />

por motivos justificados.<br />

CUARTO: : SSEGUIIMIIENTO Y EVALUACIIÓN<br />

El adjudicatario tendrá que llevar a cabo el suministro <strong>de</strong> los elementos que conforman el Plan <strong>de</strong><br />

Reposición <strong>de</strong>l mobiliario urbano <strong>de</strong>l parque municipal pernas Peón objeto <strong>de</strong> este pliego, bajo la<br />

supervisión <strong>de</strong>l técnico facultativo que el concello <strong>de</strong> Vivero<br />

<strong>de</strong>signe a propuesta <strong>de</strong>l Concejal<br />

Delegado <strong>de</strong> Turismo. A falta <strong>de</strong> <strong>de</strong>signación expresa <strong>de</strong> un técnico<br />

facultativo, la supervisión<br />

correrá a cargo <strong>de</strong>l Jefe <strong>de</strong>l Servicio Municipal que corresponda.<br />

A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> lo anteriormente expuesto, el técnico <strong>de</strong>signado podrá:<br />

37


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

Hacer todas las comprobaciones que estime oportunas, y podrá exigir la presentación <strong>de</strong> documentos<br />

justificativos <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones contractuales y facturas <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong><br />

materiales, con el fin <strong>de</strong> verificar sus calida<strong>de</strong>s y características.<br />

Verificar, en todo momento que el suministro <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong>l Plan se ajuste a lo especificado<br />

en las condiciones <strong>de</strong>l pliego técnico; el citado técnico podrá rechazar aquello que no proceda.<br />

Advertir <strong>de</strong> las anomalías que se produzcan, y autorizar la suspensión y aplazamiento parcial <strong>de</strong>l<br />

suministro <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong> mobiliario por un plazo no superior a ocho días, o proponer un plazo<br />

mayor cuando lo aconsejen circunstancias <strong>de</strong> seguridad, <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong>l patrimonio arqueológico o<br />

natural <strong>de</strong> la ciudad, y por circunstancias meteorológicas.<br />

Proponer modificaciones sobre el proyecto por razones técnicas.<br />

Establecer los plazos parciales <strong>de</strong> suministro, en el caso <strong>de</strong> que no estén suficientemente<br />

<strong>de</strong>terminados en el proyecto.<br />

Control <strong>de</strong> la calidad y características <strong>de</strong> los materiales empleados.<br />

QUIINTO: : OBLIIGACIIONESS DEL ADJJUDIICATARIIO<br />

El adjudicatario <strong>de</strong>berá cumplir los siguientes requisitos:<br />

Poner en conocimiento <strong>de</strong>l Ayuntamiento el momento <strong>de</strong> inicio <strong>de</strong>l suministro <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong>l<br />

Plan.<br />

Se atendrá a las normas <strong>de</strong> la inspección <strong>de</strong>l técnico facultativo <strong>de</strong>signado por el Ayuntamiento.<br />

El adjudicatario estará obligado a realizar aquellas modificaciones <strong>de</strong>l proyecto que la Corporación<br />

Municipal, discrecionalmente, estime oportunas, por razones técnicas o <strong>de</strong> urgencia, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los<br />

límites <strong>de</strong>l presupuesto.<br />

7.3.- APROBACIÓN DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.<br />

Visto o prego <strong>de</strong> cláusulas administrativas que rexerán na contratación polo sistema <strong>de</strong><br />

concurso e proce<strong>de</strong>mento aberto da subministración do mobiliario urbano do Parque Pernas Peón, a<br />

Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimia<strong>de</strong>, acorda prestar aprobación ó <strong>de</strong>vandito prego, que<br />

textualmente di:<br />

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE REGIRAN EN<br />

LA CONTRATACIÓN POR SISTEMA DE CONCURSO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO<br />

DEL SUMINISTRO DEL MOBILIARIO URBANO DEL PARQUE PERNAS PEÓN<br />

1 OBJETO:<br />

Es objeto <strong>de</strong>l contrato el suministro <strong>de</strong>l Mobiliario urbano <strong>de</strong>l parque Pernas Peón, según las<br />

condiciones establecidas en el pliego <strong>de</strong> prescripciones técnicas.<br />

En caso <strong>de</strong> contradicción entre el pliego <strong>de</strong> cláusulas administrativas particulares y el pliego <strong>de</strong><br />

prescripciones técnicas prevalecerá el primero.<br />

2 TIPO DE LICITACIÓN<br />

El presupuesto global para el suministro <strong>de</strong> mobiliario urbano <strong>de</strong>l parque Pernas Peón será <strong>de</strong><br />

sesenta y ocho mil doscientos diecisiete euros con setenta y cinco céntimos (68.217,75 €), IVA<br />

incluido.<br />

3 NATURALEZA DEL CONTRATO<br />

Este contrato tiene carácter administrativo y se tipifica como contrato <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong> acuerdo con<br />

lo dispuesto en el artículo 171 <strong>de</strong>l Real Decreto Legislativo 2/2000, <strong>de</strong> 16 <strong>de</strong> junio, por el que se<br />

38


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

aprueba el Texto refundido <strong>de</strong> la ley <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> las administraciones públicas (en a<strong>de</strong>lante<br />

TRLCAP), en relación con el artículo<br />

6 <strong>de</strong>l mismo texto legal.<br />

4 CLASE DE TRAMITACIÓN<br />

Urgente, según lo establecido<br />

en el artículo 71 <strong>de</strong>l TRLCAP<br />

5 FINANCIACIÓN<br />

Las<br />

obligaciones económicas <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l contrato serán atendidas con cargo a la partida<br />

presupuestaria que se aporten <strong>de</strong>l<br />

Plan <strong>de</strong> Excelencia Turística <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>.<br />

6 PLAZO DE EJECUCIÓN<br />

Se establece un plazo máximo <strong>de</strong><br />

15 días para la ejecución <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong>l contrato..<br />

7 REVISIÓN DE PRECIOS<br />

No habrá revisión <strong>de</strong> precios.<br />

8 CAPACIDAD PARA CONTRATAR<br />

Pue<strong>de</strong>n concurrir, por si o por medio <strong>de</strong> representante, las personas físicas o jurídicas españolas o<br />

extranjeras, que reúnan los requisitos <strong>de</strong> capacidad<br />

señalados en el artículo 15 <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

El Ayuntamiento también podrá contratar con agrupaciones temporales <strong>de</strong> empresas (UTE) en la<br />

forma señalada en el artículo 24 <strong>de</strong>l TRLCAP<br />

En el supuesto <strong>de</strong> resultar adjudicataria, la UTE <strong>de</strong>berá formalizarse<br />

en escritura pública <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />

plazo<br />

<strong>de</strong> los quince días siguientes al <strong>de</strong> la fecha en que reciba la notificación <strong>de</strong> adjudicación. Su<br />

duración será<br />

coinci<strong>de</strong>nte con la <strong>de</strong>l contrato hasta su extinción.<br />

9 TASAS<br />

Las proposiciones no serán admitidas sin el previo pago <strong>de</strong> las tasas por documentos que expida o <strong>de</strong><br />

que entienda la administración o las autorida<strong>de</strong>s locales, por pedimento <strong>de</strong> parte, <strong>de</strong> acuerdo con<br />

lo<br />

dispuesto en el epígrafe sexto <strong>de</strong> la or<strong>de</strong>nanza fiscal nº 4 <strong>de</strong>l <strong>Concello</strong>. El importe <strong>de</strong> la tasa es <strong>de</strong><br />

treinta y tres euros con ochenta céntimos ( 33,80 € ), y su pago se hará efectivo<br />

<strong>de</strong> la forma siguiente:<br />

Pago en efectivo en el Servicio <strong>de</strong> Recaudación municipal, en el que le facilitarán el importe <strong>de</strong> la tasa<br />

en sellos municipales para su adhesión a cualquiera <strong>de</strong> los sobres a presentar.<br />

En caso <strong>de</strong> presentación <strong>de</strong> la proposición por correo, las tasas se podrán pagar mediante giro postal,<br />

transferencia bancaria al nº <strong>de</strong> cuenta 2100-4330-62-0200001100 <strong>de</strong> la entidad financiera “La Caixa”,<br />

o cheque conformado<br />

a nombre <strong>de</strong>l Excmo <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, incorporando a la documentación<br />

administrativa<br />

el justificante <strong>de</strong>l ingreso. En este supuesto, será el <strong>Concello</strong> quien, <strong>de</strong> oficio, adherirá<br />

los sellos al sobre.<br />

10<br />

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA<br />

No se exige.<br />

11<br />

FORMA DE ADJUDICACIÓN<br />

El contrato se adjudicará<br />

mediante el sistema <strong>de</strong> concurso público por procedimiento abierto.<br />

12 ANUNCIO<br />

La<br />

licitación será anunciada mediante la publicación <strong>de</strong> un edicto en el Boletín Oficial <strong>de</strong> la<br />

Provincia <strong>de</strong> Lugo (BOP) y en el Diario Oficial <strong>de</strong> Galicia (DOG).<br />

39


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

13 PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN<br />

Las proposiciones se presentarán en el Registro General <strong>de</strong>l Ayuntamiento <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, en mano, <strong>de</strong><br />

9 a 14 horas, durante el plazo <strong>de</strong> 8 días naturales que comenzará a contar y se enten<strong>de</strong>rá abierto<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el día siguiente a la fecha <strong>de</strong> la última <strong>de</strong> las publicaciones que correspon<strong>de</strong> hacer en el DOG<br />

y en BOP.<br />

Una vez presentada una proposición, esta no podrá ser retirada bajo ningún pretexto excepto en los<br />

casos previstos en la legislación vigente, implicando su presentación la aceptación, por parte<br />

<strong>de</strong>l<br />

licitador, <strong>de</strong> las condiciones administrativas, técnicas y económicas que rigen la licitación.<br />

También podrán presentarse proposiciones por correo, caso en el que el interesado <strong>de</strong>berá acreditar,<br />

con el resguardo correspondiente, la fecha <strong>de</strong> imposición <strong>de</strong>l envío en la oficina <strong>de</strong> correos y<br />

anunciar el mismo día al órgano <strong>de</strong> contratación, por fax, télex o telegrama, la remisión <strong>de</strong> la<br />

proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en caso <strong>de</strong> que se recibiese<br />

fuera <strong>de</strong>l plazo fijado. Transcurridos, no obstante, diez días naturales <strong>de</strong> la indicada fecha sin que se<br />

recibiese la proposición, esta no será admitida en ningún caso.<br />

Cada licitador, tanto individualmente como formando parte <strong>de</strong> una agrupación <strong>de</strong> empresas, podrá<br />

presentar una única proposición, sin la posibilidad <strong>de</strong> presentar variantes o alternativas sobre ella.<br />

Proposiciones: documentación.<br />

Los licitadores presentarán tres sobres cerrados y firmados por él mismo o persona que lo<br />

represente, en los que se indicarán a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la razón social y <strong>de</strong>nominación <strong>de</strong> la Entidad<br />

concursante, el título <strong>de</strong>l concurso, y contendrán: el primero (A) la documentación exigida para<br />

tomar parte en el concurso, el segundo (B) la correspondiente a las referencias técnicas y el tercero<br />

(C)<br />

la proposición económica ajustada al mo<strong>de</strong>lo que se incluye en este Pliego.<br />

Sobre A: Subtitulado "documentación administrativa".<br />

Contendrá la siguiente documentación:<br />

A) Documento acreditativo <strong>de</strong> la capacidad <strong>de</strong> las empresas<br />

A-1) Empresario individual: fotocopia <strong>de</strong>l NIF, pasaporte o documento que lo sustituya.<br />

A-2) Personas jurídicas: escritura <strong>de</strong> constitución o modificación, si es el caso, inscrita en el<br />

Registro<br />

Mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación mercantil que le sea<br />

aplicable.<br />

Si no lo fuese: escritura o documento <strong>de</strong> constitución, <strong>de</strong> modificación, estatutos o acto fundacional,<br />

en el que consten las normas<br />

por las que se regula su actividad, inscritos, si es el caso en el<br />

correspondiente registro oficial.<br />

- Fotocopia <strong>de</strong> la tarjeta <strong>de</strong> código <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación fiscal (CIF), <strong>de</strong>bidamente<br />

compulsada.<br />

A-3) Empresas no españolas <strong>de</strong> estados miembros <strong>de</strong> la Unión Europea.<br />

La capacidad <strong>de</strong> obrar <strong>de</strong> las empresas no españolas <strong>de</strong> estados miembros <strong>de</strong> la Unión Europea se<br />

acreditará mediante la inscripción en los registros profesionales o comerciales o con presentación <strong>de</strong><br />

las certificaciones que se indican en el anexo 1 <strong>de</strong>l Reglamento General <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Contratos <strong>de</strong><br />

las Administraciones Públicas (RXLCAP), en función <strong>de</strong> los diferentes contratos.<br />

A.4) Empresas no españolas <strong>de</strong> estados<br />

firmantes <strong>de</strong>l acuerdo sobre el espacio económico europeo<br />

(Islandia, Liechtenstein y Noruega).<br />

La capacidad <strong>de</strong> obrar <strong>de</strong> las empresas no españolas <strong>de</strong> estados firmantes <strong>de</strong>l acuerdo sobre el<br />

Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los registros profesionales o<br />

comerciales o con presentación <strong>de</strong> las certificaciones que se indican en el anexo 1 <strong>de</strong>l Reglamento<br />

General<br />

<strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Contratos <strong>de</strong> las Administraciones Públicas, en función <strong>de</strong> los diferentes<br />

contratos.<br />

A-5) Restantes empresas extranjeras.<br />

40


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

1.-La capacidad <strong>de</strong> las empresas extranjeras no comprendidas en los apartados anteriores, se acreditará<br />

mediante certificación expedida por la respectiva representación diplomática española en la que<br />

se haga constar que figura inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo, o <strong>de</strong> no<br />

haberlo que actúa habitualmente en el tráfico local en el ámbito <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s a las que se ex-<br />

tien<strong>de</strong> el objeto <strong>de</strong>l contrato.<br />

2.-A<strong>de</strong>más:<br />

A) Si la empresa es <strong>de</strong> un país signatario <strong>de</strong>l Acuerdo<br />

sobre contratación pública <strong>de</strong> la Organización<br />

Mundial <strong>de</strong> Comercio, se acompañará informe <strong>de</strong> la representación diplomática española sobre la<br />

condición <strong>de</strong> estado signatario <strong>de</strong>l citado acuerdo.<br />

B) Si la empresa no es <strong>de</strong> un país signatario <strong>de</strong> dicho acuerdo <strong>de</strong>berá acompañarse al informe <strong>de</strong><br />

reciprocidad emitido por la respectiva representación diplomática española a que se refiere el art.<br />

23.1 <strong>de</strong>l TRLCAP (relativo<br />

a que el Estado <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la empresa extranjera admite a su vez<br />

la participación <strong>de</strong> empresas españolas en la contratación con la Administración<br />

en forma<br />

substancialmente análoga)<br />

A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias):<br />

- Declaración <strong>de</strong> sometimiento a la jurisdicción <strong>de</strong> tribunales y juzgados españoles.<br />

Las empresas extranjeras <strong>de</strong>berán presentar una <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> sometimiento a la jurisdicción <strong>de</strong> los<br />

tribunales y juzgados españoles <strong>de</strong> cualquier or<strong>de</strong>n, para todas las inci<strong>de</strong>ncias que <strong>de</strong> modo directo<br />

o indirecto pudiesen surgir <strong>de</strong>l contrato, con<br />

renuncia, si es el caso, al foro jurisdiccional extranjero<br />

que pudiese correspon<strong>de</strong>r<br />

al licitante (art. 79.2 <strong>de</strong>l TRLCAP).<br />

- Empresas extranjeras no comunitarias:<br />

Sucursal en España.<br />

Documento acreditativo <strong>de</strong> que la empresa tiene abierta sucursal en España, con <strong>de</strong>signación <strong>de</strong><br />

apo<strong>de</strong>rados o <strong>de</strong> representantes para sus operaciones y <strong>de</strong> que está inscrita en el Registro Mercantil<br />

(art. 23.2 <strong>de</strong>l TRLCAP)<br />

B) Po<strong>de</strong>res: cuando el licitador no actúe<br />

en nombre propio o se trate <strong>de</strong> sociedad o persona jurídica,<br />

se acompañará po<strong>de</strong>r notarial para representar a la persona o entidad en nombre <strong>de</strong> la que se<br />

concurre ante la administración contratante.<br />

C) Verificación <strong>de</strong> po<strong>de</strong>res: Los po<strong>de</strong>res a que se refiere el apartado b) <strong>de</strong> esta cláusula, <strong>de</strong>berán ser<br />

verificados previamente por el Secretario <strong>de</strong> la Corporación o funcionario habilitado.<br />

D) Declaración expresa <strong>de</strong> que la empresa interesada no se encuentra incursa en ninguna <strong>de</strong> las<br />

prohibiciones para contratar o incompatibilida<strong>de</strong>s establecidas<br />

en el artículo 20 <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

E) Certificación o recibo acreditativo <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong>l impuesto <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s económicas<br />

correspondiente a la actividad concreta sobre la que se ofrece.<br />

F) Certificación o documento acreditativo <strong>de</strong> que el contratista está al corriente en el cumplimiento<br />

<strong>de</strong> las obligaciones tributarias y <strong>de</strong> Seguridad Social. No obstante, los licitadores podrán presentar<br />

una <strong>de</strong>claración responsable en la que hagan constar que la empresa se encuentra al corriente en el<br />

cumplimiento <strong>de</strong> las citadas obligaciones, sin perjuicio <strong>de</strong> que durante el plazo <strong>de</strong> presentación<br />

solicite con la mayor urgencia la correspondiente<br />

certificación <strong>de</strong> la Administración Tributaria y <strong>de</strong><br />

la Seguridad Social, con el objeto <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r presentarla <strong>de</strong>ntro do plazo máximo <strong>de</strong> 5 días hábiles a<br />

que se refiere el art. 79.2.b <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

No obstante, para las empresas no españolas <strong>de</strong> estados miembros <strong>de</strong> la Comunidad Europea que no<br />

estén clasificadas será suficiente que acrediten ante el órgano <strong>de</strong> contratación<br />

su solvencia<br />

económica y financiera por cualquiera <strong>de</strong> los medios a que se refiere el art. 15 <strong>de</strong> la TRLCAP y la<br />

solvencia técnica <strong>de</strong> acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 <strong>de</strong>l citado texto refundido.<br />

G) Certificación expedida por la Tesorería municipal acreditativa <strong>de</strong> que el licitador<br />

no tiene <strong>de</strong>udas<br />

pendientes con el Ayuntamiento <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>. No obstante, podrá presentarse <strong>de</strong>claración responsable<br />

en los mismos términos y condiciones que se establecen en el apartado anterior.<br />

41


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

H) Acreditación <strong>de</strong> solvencia económica, financiera y técnica.<br />

Los licitadores <strong>de</strong>berán acreditar la solvencia económica y financiera por cualquiera <strong>de</strong> los medios a<br />

que se refiere el art. 16 <strong>de</strong>l TRLCAP y la solvencia técnica <strong>de</strong>l acuerdo con lo dispuesto en el artí-<br />

culo 18 <strong>de</strong>l citado texto.<br />

I) Resguardo acreditativo <strong>de</strong> haber constituido a favor <strong>de</strong>l Excmo. <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, una garantía<br />

provisional por importe equivalente al 2 por 100 <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong> licitación, y en cualquiera <strong>de</strong><br />

las formas previstas en el art. 35 <strong>de</strong>l TRLCAP y en su <strong>de</strong>sarrollo en los artículos 56 a 58 <strong>de</strong>l<br />

RGLCAP, siempre y cuando el indicado presupuesto sea superior a la cantidad fijada en el artículo<br />

178.2 <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

En caso <strong>de</strong> uniones temporales <strong>de</strong> empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por<br />

una o por varias <strong>de</strong> las empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto se alcance la<br />

cuantía requerida en el artículo 35.1 <strong>de</strong>l TRLCAP<br />

y garantice solidariamente a todos los integrantes<br />

<strong>de</strong> la unión temporal (art. 61.1 <strong>de</strong>l RGLCAP).<br />

En relación con las <strong>de</strong>más formas <strong>de</strong> constitución <strong>de</strong> la garantía provisional se estará a lo<br />

dispuesto en el artículo 61 <strong>de</strong>l RGLCAP. Igualmente, la ejecución y cancelación <strong>de</strong> la citada<br />

garantía provisional<br />

se regularán, respectivamente por lo previsto en los artículos 64 y 65.1 <strong>de</strong>l<br />

RGLCAP.<br />

La constitución <strong>de</strong> la garantía global eximirá <strong>de</strong> la constitución <strong>de</strong> la garantía provisional,<br />

produciendo aquella los efectos inherentes a esta última en los términos en que se establece en el<br />

art. 36.2 <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

J) Compromiso <strong>de</strong> constitución <strong>de</strong> Unión Temporal<br />

<strong>de</strong> Empresas, <strong>de</strong> ser el caso, indicando el<br />

porcentaje <strong>de</strong> participación <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> ellas.<br />

K)<br />

Una relación <strong>de</strong> todos los documentos incluidos en este sobre.<br />

Sobre B: Subtitulado "referencia técnicas”<br />

Contendrá<br />

la siguiente documentación<br />

1. Documentación gráfica en la que se reflejen las características <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo propuesto, forma,<br />

color, dimensiones ....<br />

2. Documentación técnica en la que se especifiquen y garanticen<br />

las calida<strong>de</strong>s y características<br />

<strong>de</strong> los materiales que componen cada uno <strong>de</strong> los elementos.<br />

3. Calendario <strong>de</strong>l suministro previsto para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Plan.<br />

4. Grado <strong>de</strong> compromiso en el que se garantice el stock para el suministro <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los<br />

ofertados en un <strong>de</strong>terminado<br />

período <strong>de</strong> tiempo, en caso <strong>de</strong> ser necesaria la reposición <strong>de</strong><br />

alguno <strong>de</strong> los elementos.<br />

5. Períodos <strong>de</strong> garantía <strong>de</strong>l mobiliario suministrado.<br />

Sobre C:<br />

Subtitulado "oferta económica".<br />

Contendrá<br />

la proposición económica, formulada estrictamente <strong>de</strong> acuerdo con el mo<strong>de</strong>lo<br />

siguiente:<br />

“D./D.ª..............con domicilio en ........, y DNI número ........., actuando en nombre<br />

propio o en representación <strong>de</strong> ........, con domicilio en ....., toma parte en el procedimiento abierto<br />

convocado por el Ayuntamiento <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> para el suministro <strong>de</strong>l mobiliario urbano <strong>de</strong>l parque<br />

Pernas Peón, y hace constar que conoce y acepta el pliego <strong>de</strong> cláusulas administrativas y el <strong>de</strong><br />

prescripciones técnicas,<br />

y que se compromete a la realización <strong>de</strong>l suministro en el precio<br />

<strong>de</strong>...............euros, IVA incluido.”<br />

Fecha<br />

y firma <strong>de</strong>l licitador<br />

14 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.<br />

42


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

Son los que siguen, enumerados por or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>creciente <strong>de</strong> importancia para los efectos <strong>de</strong> calificar<br />

las ofertas:<br />

1.- Mejor propuesta para la a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong>l suministro a las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la ciudad. Hasta 40<br />

puntos.<br />

2.- Calidad <strong>de</strong> los materiales empleados y mayor plazo <strong>de</strong> garantía <strong>de</strong> los mismos. Hasta 25 puntos.<br />

3.- Mejor precio. Hasta 20 puntos.<br />

4.- Garantía <strong>de</strong>l stock para el suministro <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los, en caso <strong>de</strong> ser necesaria la reposición <strong>de</strong><br />

alguno <strong>de</strong> los elementos. Hasta 15 puntos.<br />

15 MESA DE CONTRATACIÓN<br />

La Mesa <strong>de</strong> Contratación estará constituida <strong>de</strong> la forma siguiente:<br />

Presi<strong>de</strong>nte:<br />

Melchor Roel Rivas –Alcal<strong>de</strong>-Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Excmo. <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> Viverio-, o miembro <strong>de</strong> la<br />

Corporación en quien <strong>de</strong>legue.<br />

Vocales:<br />

Antonio Solla Díaz – en representación <strong>de</strong>l PP-, o representante que lo substituya<br />

José Antonio Goás Basanta – en representación <strong>de</strong>l BNG-, o miembro <strong>de</strong> la corporación que lo<br />

substituya<br />

Orlando Expósito Mariño – en representación <strong>de</strong> IU-EU-, o miembro <strong>de</strong> la corporación que lo<br />

substituya<br />

Sara Martínez Álvarez - Secretario General <strong>de</strong> la Corporación, ou quien legalmente la<br />

substituya<br />

Fernando Martínez <strong>de</strong> Arriba - Interventor Municipal, ou quien legalmente lo substituya<br />

Alfonso Tenorio Aranguren – Técnico Municipal, ou quien legalmente la substituya<br />

Secretario:<br />

Gonzalo A. López-Santos Rubal -Técnico <strong>de</strong> Urbanismo y Contratación o personal municipal<br />

que lo substituya<br />

16 EXAMEN DE LA PROPOSICIONES<br />

La Mesa <strong>de</strong> Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma<br />

contenidos en el sobre A), en sesión no pública. Si la Mesa observare <strong>de</strong>fectos materiales en la<br />

documentación presentada lo comunicará a los interesados, y conce<strong>de</strong>rá un plazo no superior a tres<br />

días para que el licitador subsane el error.<br />

La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el artículo 79.2 <strong>de</strong> la Ley y<br />

subsanados, en su caso, los <strong>de</strong>fectos u omisiones <strong>de</strong> la documentación presentada, proce<strong>de</strong>rá a<br />

<strong>de</strong>terminar las empresas que se ajustan a los criterios <strong>de</strong> selección <strong>de</strong> las mismas, a que hace<br />

referencia el artículo 11 <strong>de</strong>l RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la<br />

licitación, los rechazados y sobre las causas<br />

<strong>de</strong> su rechazo.<br />

A los efectos establecidos en los artículos 15 a 20 <strong>de</strong>l TRLCAP, el órgano y la Mesa <strong>de</strong><br />

Contratación podrán recabar <strong>de</strong>l empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos<br />

presentados o requerirle para la presentación <strong>de</strong> otros complementarios, lo que <strong>de</strong>berá cumplimentar<br />

en el plazo <strong>de</strong> cinco días sin que puedan presentarse <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>de</strong>claradas admitidas las ofertas<br />

conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 <strong>de</strong>l<br />

RGLCAP.<br />

La mesa <strong>de</strong> contratación, en acto público que tendrá lugar en salón <strong>de</strong> sesiones <strong>de</strong>l Ayuntamiento, en el<br />

día y hora que con antelación suficiente se comunique a los licitadores, dará cuenta <strong>de</strong>l resultado <strong>de</strong> la<br />

calificación <strong>de</strong> la documentación general presentada por los licitadores, con indicación <strong>de</strong> los que quedaron<br />

excluidos y <strong>de</strong> las causas <strong>de</strong> exclusión, e invitará a los asistentes a formular observaciones, las<br />

cuales se recogerán en el acta. Seguidamente la Mesa proce<strong>de</strong>rá a la apertura <strong>de</strong>l sobre C) <strong>de</strong> las pro-<br />

43


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

posiciones admitidas que contiene la propuesta económica. La Mesa evaluará las proposiciones mediante<br />

los criterios <strong>de</strong> valoración que se recogen por or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>creciente <strong>de</strong> importancia y pon<strong>de</strong>ración<br />

en el apartado anterior <strong>de</strong>l presente Pliego, y formulará la propuesta que estime pertinente al<br />

órgano <strong>de</strong> contratación. La Mesa <strong>de</strong> Contratación podrá solicitar, antes <strong>de</strong> formular la propuesta, los<br />

informes técnicos que consi<strong>de</strong>re necesario que tengan relación con el objeto <strong>de</strong>l contrato.<br />

La Mesa <strong>de</strong> Contratación, <strong>de</strong> acuerdo con lo dispuesto en el art. 88 <strong>de</strong>l TRLCAP elevará las<br />

proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta <strong>de</strong> adjudicación al órgano <strong>de</strong><br />

contratación.<br />

17 ADJUDICACIÓN<br />

El órgano <strong>de</strong> contratación tendrá, alternativamente, la facultad <strong>de</strong> adjudicar el contrato a la<br />

proposición más ventajosa mediante la aplicación <strong>de</strong> los criterios<br />

<strong>de</strong> adjudicación, sin aten<strong>de</strong>r<br />

necesariamente a su valor económico, o <strong>de</strong>clarar <strong>de</strong>sierto el concurso.<br />

El órgano <strong>de</strong> contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato en<br />

el plazo máximo <strong>de</strong> un mes y treinta días, a contar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la apertura <strong>de</strong> las proposiciones. De no<br />

dictarse la adjudicación en dicho plazo<br />

el empresario tiene <strong>de</strong>recho a retirar su proposición y a que<br />

se le <strong>de</strong>vuelva la garantía <strong>de</strong>positada.<br />

En cuanto a bajas temerarias se estará a lo dispuesto en los arts. 83 <strong>de</strong>l TRLCAP y 85 <strong>de</strong>l RGLCAP.<br />

La valoración <strong>de</strong> las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes<br />

a un mismo<br />

grupo se realizará <strong>de</strong> conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 <strong>de</strong>l RGLCAP.<br />

Las proposiciones presentadas, tanto las <strong>de</strong>claradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las<br />

<strong>de</strong>sestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y<br />

transcurridos los plazos para la interposición <strong>de</strong> recursos sin que se hayan interpuesto, la<br />

documentación<br />

que acompaña a las proposiciones quedará a disposición <strong>de</strong> los interesados.<br />

18 DOCUMENTOS: ORIGINALES Y COPIAS<br />

Los documentos que se acompañen a las proposiciones <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> ser originales. No obstante, se<br />

admitirán fotocopias diligenciadas por el secretario o funcionario<br />

en quien <strong>de</strong>legue, en las que se<br />

haga<br />

constar que fueron compulsadas con sus originales.<br />

19 GARANTÍA DEFINITIVA<br />

Será <strong>de</strong>l 4% <strong>de</strong>l importe <strong>de</strong> adjudicación para cada lote, formalizada en la Tesorería municipal<br />

<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> 15 días naturales contados a partir <strong>de</strong> la notificación <strong>de</strong> la adjudicación <strong>de</strong>l<br />

contrato. La garantía podrá constituirse en cualquiera <strong>de</strong> las formas establecidas en el art. 36 <strong>de</strong>l<br />

TRLCAP, con los requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes <strong>de</strong>l RGLCAP o mediante la<br />

garantía global con los requisitos establecidos en el art. 36.2 <strong>de</strong>l TRLCAP. De no cumplir este<br />

requisito por causas imputables al mismo, se <strong>de</strong>clarará resuelto el contrato.<br />

En el supuesto <strong>de</strong> adjudicación a un empresario cuya proposición hubiere estado incursa<br />

inicialmente en presunción <strong>de</strong> temeridad, a la que se refiere el artículo 83.2 b), el órgano <strong>de</strong><br />

contratación exigirá al contratista la constitución <strong>de</strong> una garantía <strong>de</strong>finitiva por el 20 por 100 <strong>de</strong>l<br />

importe <strong>de</strong> adjudicación o <strong>de</strong>l presupuesto base <strong>de</strong> licitación, cuando el precio se <strong>de</strong>termine en<br />

función <strong>de</strong> precios unitarios, que sustituirá a la <strong>de</strong>l 4 por 100 y para cuya cancelación se estará a lo<br />

dispuesto en el artículo 47 <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

La garantía <strong>de</strong>finitiva respon<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> los conceptos mencionados en el art. 43 <strong>de</strong> la LCAP.<br />

La <strong>de</strong>volución y cancelación <strong>de</strong> las garantías se efectuará<br />

<strong>de</strong> conformidad con lo dispuesto en los<br />

artículos<br />

47 <strong>de</strong>l TRLCAP y 65.2 y 3 <strong>de</strong>l RGLCAP.<br />

20 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO<br />

44


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

Se formalizará en documento administrativo, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> treinta días naturales a contar<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el siguiente a aquel en que el adjudicatario reciba la notificación.<br />

Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo<br />

señalado, se resolverá el mismo con pérdida <strong>de</strong> la fianza e in<strong>de</strong>mnización <strong>de</strong> los daños y perjuicios<br />

ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o licitadores siguientes a aquél, por or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> sus<br />

ofertas, contando con la conformidad <strong>de</strong>l nuevo adjudicatario.<br />

El adjudicatario/s <strong>de</strong>berá presentar previamente un certificado emitido por una entidad aseguradora,<br />

<strong>de</strong>bidamente autorizada, que acredite la contratación <strong>de</strong> una póliza <strong>de</strong> seguros <strong>de</strong> responsabilidad<br />

civil que garantice los daños ocasionados, tanto a terceros como a los propios bienes municipales,<br />

como consecuencia <strong>de</strong> su ejecución. La póliza establecerá un período para presentar posibles<br />

reclamaciones igual al período <strong>de</strong> caducidad <strong>de</strong> los productos suministrados.<br />

21 FACULTAD DE DIRECCIÓN E INSPECCIÓN<br />

Correspon<strong>de</strong> a los técnicos municipales la facultad <strong>de</strong> realizar el seguimiento <strong>de</strong>l correcto<br />

cumplimiento <strong>de</strong>l contrato.<br />

22 EJECUCIÓN DEL CONTRATO.<br />

El contrato se ejecutará con sujeción a sus cláusulas y <strong>de</strong> acuerdo con las instrucciones que para su<br />

interpretación <strong>de</strong> al contratista la Administración.<br />

23 MODIFICACIÓN DEL TRABAJO<br />

Las modificaciones técnicas se harán mediante acuerdo <strong>de</strong>l órgano <strong>de</strong> contratación, adjuntándose<br />

los documentos que las justifiquen <strong>de</strong>scriban y valoren. Todo esto <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la audiencia al<br />

contratista. En todo caso, estas modificaciones <strong>de</strong>berán formalizarse en documento administrativo,<br />

<strong>de</strong> acuerdo con lo establecido en el artículo 54 <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

24 PLAZO DE GARANTÍA<br />

Será <strong>de</strong> 1 año a contar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que los bienes suministrados sean formalmente recibidos por el<br />

Ayuntamiento.<br />

25 LUGAR Y GASTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN<br />

1.- Los bienes objeto <strong>de</strong>l presente contrato serán entregados en el lugar que a tal fin señale por el<br />

<strong>Concello</strong>.<br />

2.- Los gastos da entrega y transporte <strong>de</strong> los bienes objeto <strong>de</strong> suministro al lugar acordado correrán<br />

por cuenta <strong>de</strong>l contratista.<br />

3.- Si los bienes no se encuentran en estado <strong>de</strong> ser recibidos se hará constar así en el acta <strong>de</strong><br />

recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que corrija los <strong>de</strong>fectos<br />

observados o proceda a un nuevo suministro conforme a lo pactado.<br />

El producto suministrado se enten<strong>de</strong>rá recibido <strong>de</strong> conformidad excepto prueba en contrario.<br />

26 LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL<br />

El contratista <strong>de</strong>berá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, <strong>de</strong> seguridad<br />

social y <strong>de</strong> seguridad y salud en el trabajo.<br />

27 RESPONSABILIDAD. DAÑOS<br />

45


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

El contratista será responsable <strong>de</strong> la calidad técnica <strong>de</strong> los trabajos que <strong>de</strong>senvuelva así como<br />

<strong>de</strong> las consecuencias que se <strong>de</strong>duzcan para la administración o para terceros, <strong>de</strong> las omisiones,<br />

errores, métodos ina<strong>de</strong>cuados o conclusiones incorrectas <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong>l contrato.<br />

28 CUSTODIA Y CONSERVACIÓN<br />

El contratista <strong>de</strong>berá respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la custodia y conservación <strong>de</strong> los trabajos encargados, no<br />

permitiéndose la entrega ni información a terceras personas, si no es con la expresa autorización <strong>de</strong>l<br />

director, o, <strong>de</strong> ser el caso, <strong>de</strong>l órgano <strong>de</strong> contratación.<br />

29 GASTOS DE ANUNCIOS Y TRIBUTOS.<br />

El adjudicatario estarán obligados a pagar todos los gastos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la publicación <strong>de</strong> los<br />

anuncios <strong>de</strong> licitación, <strong>de</strong> adjudicación y, <strong>de</strong> ser el caso, <strong>de</strong> otros que se pudiesen insertar por causa<br />

<strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong>l contrato o en cumplimiento <strong>de</strong> la legislación vigente.<br />

Así mismo <strong>de</strong>berá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que pesen<br />

sobre el contrato y, <strong>de</strong> ser el caso, sobre el objeto <strong>de</strong>l mismo.<br />

30 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO<br />

El órgano <strong>de</strong> contratación, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento técnico correspondiente,<br />

<strong>de</strong>terminará si la prestación realizada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y<br />

cumplimento, requiriendo, si es el caso, la realización <strong>de</strong> las prestaciones contratadas y la<br />

corrección <strong>de</strong> los <strong>de</strong>fectos<br />

<strong>de</strong>tectados.<br />

En todo caso, el contratista tendrá <strong>de</strong>recho a ser oído y conocer las observaciones que se formulen<br />

en relación con el cumplimiento <strong>de</strong> la prestación contratada.<br />

Si los trabajos realizados no se a<strong>de</strong>cuan a la prestación contratada como consecuencia <strong>de</strong> vicios o<br />

<strong>de</strong>fectos imputables al contratista, el órgano <strong>de</strong> contratación podrá rechazarla, quedando exenta la<br />

administración <strong>de</strong> la obligación <strong>de</strong>l pago o pudiendo exigir el importe ya satisfecho.<br />

31 FORMA DE PAGO<br />

Los trabajos se abonarán previa presentación <strong>de</strong> facturas correspondientes, que vendrán<br />

<strong>de</strong>terminadas por las fases que se establezcan para la ejecución <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong>l contrato, y que, en<br />

todo caso, serán conformadas por los técnicos municipales correspondientes.<br />

32 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS<br />

Cuando sean imputables al contratista los retrasos o <strong>de</strong>moras en el cumplimiento <strong>de</strong> los plazos<br />

establecidos para la ejecución <strong>de</strong>l contrato así como las <strong>de</strong>ficiencias en la prestación <strong>de</strong> los<br />

servicios, el presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Corporación podrá elegir, indistintamente, entre la resolución <strong>de</strong>l<br />

contrato o la imposición <strong>de</strong> sanciones administrativas.<br />

Las sanciones se gradúan, con carácter general, <strong>de</strong> acuerdo con el presupuesto total o parcial <strong>de</strong>l<br />

contrato y según que el plazo incumplido sea el total o un parcial, conforme a lo que dispone el<br />

artículo 95 <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

La reiterada prestación <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> forma <strong>de</strong>fectuosa podrá dar lugar a la resolución <strong>de</strong>l<br />

contrato, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la incoación <strong>de</strong>l oportuno expediente.<br />

33 CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO<br />

El adjudicatario/s no podrá ce<strong>de</strong>r los <strong>de</strong>rechos dimanantes <strong>de</strong>l contrato, o subcontratar unida<strong>de</strong>s sin<br />

obtener previamente la autorización <strong>de</strong>l órgano competente <strong>de</strong> la Corporación.<br />

46


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

34 CAUSAS DE RESOLUCIÓN<br />

Son las previstas en el artículo 192 <strong>de</strong>l TRLCAP, con los efectos establecidos en el art. 193 <strong>de</strong>l<br />

mismo texto legal. En todo caso, cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista le<br />

será incautada la fianza y <strong>de</strong>berá in<strong>de</strong>mnizar al Ayuntamiento por los daños y perdidas ocasionados<br />

en la cuantía que excedan <strong>de</strong> aquella.<br />

35 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN<br />

Competen al órgano <strong>de</strong> contratación las prerrogativas <strong>de</strong> interpretar el acuerdo, modificar las<br />

prestaciones por conveniencia <strong>de</strong>l servicio o <strong>de</strong> suspen<strong>de</strong>r su ejecución por causa <strong>de</strong> utilidad<br />

pública, in<strong>de</strong>mnizando <strong>de</strong> ser el caso, por los posibles daños y perdidas ocasionados en los términos<br />

establecidos en el TRLCAP.<br />

36 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO<br />

Este contrato tiene carácter administrativo y sus dos partes quedan sujetas al TRLCAP, al<br />

RXLCAP, a la Ley 7/85, <strong>de</strong>l 2 <strong>de</strong> abril, reguladora <strong>de</strong> las bases <strong>de</strong>l régimen local y al Texto<br />

refundido <strong>de</strong>l régimen local (TRRL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, <strong>de</strong>l 18 <strong>de</strong><br />

abril. Supletoriamente a las restantes normas <strong>de</strong> <strong>de</strong>recho administrativo y, <strong>de</strong> no existir, a las <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>recho privado.<br />

7.4.- APROBACIÓN DO GASTO.<br />

Visto o expediente correspon<strong>de</strong>nte á obra <strong>de</strong> “SUBMINISTRACIÓN DO MOBILIARIO<br />

URBANO DO PARQUE PERNAS PEÓN EN VIVEIRO”.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local , por unanimida<strong>de</strong>, acorda:<br />

1º Aprobar o gasto da obra <strong>de</strong> “SUBMINISTRACIÓN DO MOBILIARIO URBANO DO<br />

PARQUE PERNAS PEÓN EN VIVEIRO”, por un importe <strong>de</strong> 68.217,75 €.<br />

2º Dar traslado do presente acordo o <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Urbanismo e Contratación para a súa<br />

tramitación.”<br />

8º.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A<br />

SUBMINISTRACIÓN DO MOBILIARIO URBANO DE COVAS:<br />

8.1.- APROBACIÓN DO PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS.<br />

Visto o prego <strong>de</strong> prescricións técnicas correspon<strong>de</strong>nte á “SUBMINISTRACIÓN DO<br />

MOBILIARIO URBANO EN COVAS-VIVEIRO”, a Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>,<br />

acorda aprobar o <strong>de</strong>vandito prego, que textualmente di:<br />

“PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA SUMINISTRACIÓN DE<br />

MOBILIARIO URBANO EN COVAS - VIVEIRO<br />

PRIMERO: OBJETO<br />

El presente pliego contiene las condiciones técnicas para el suministro <strong>de</strong>l Mobiliario urbano a<br />

colocar en Covas (Vivero).<br />

El <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> trata <strong>de</strong> alcanzar unas pautas <strong>de</strong> calidad y sostenibilidad idóneas para<br />

aten<strong>de</strong>r a la <strong>de</strong>manda cada vez más exigente <strong>de</strong> la población y <strong>de</strong> los visitantes.<br />

47


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

Como consecuencia <strong>de</strong> este esfuerzo para mejorar la calidad <strong>de</strong>l medio urbano el Plan <strong>de</strong> Excelencia<br />

Turística <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> consi<strong>de</strong>ra que el espacio público es muy valioso dado que influye en el<br />

bienestar <strong>de</strong> las personas.<br />

La calidad <strong>de</strong> este espacio está <strong>de</strong>terminada por la capacidad <strong>de</strong> ofrecer a los habitantes un entorno<br />

que fomente el encuentro, el intercambio y el <strong>de</strong>scanso.<br />

Por tal motivo, se preten<strong>de</strong> reponer el Mobiliario urbano <strong>de</strong> la proximidad a la playa <strong>de</strong> Covas.<br />

1. El Plan <strong>de</strong> Reposición <strong>de</strong>l Mobiliario urbano <strong>de</strong> Covas tendrá un triple objetivo: embellecer y<br />

aumentar la calidad <strong>de</strong> los servicios a los individuos en tránsito, tanto turistas como visitantes,<br />

contribuir a la mejora <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> los ciudadanos, y por último aumentar la calidad<br />

global <strong>de</strong>l sector turístico <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>.<br />

2. La <strong>de</strong>limitación <strong>de</strong> los principios <strong>de</strong> la Reposición <strong>de</strong>l Mobiliario urbano <strong>de</strong> Covas se obtendrá<br />

mediante el análisis <strong>de</strong> las pautas <strong>de</strong> comportamiento y <strong>de</strong> las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los usuarios, y<br />

mediante la búsqueda <strong>de</strong> las soluciones que se consi<strong>de</strong>ren más apropiadas y eficaces.<br />

3. La Reposición <strong>de</strong>l Mobiliario urbano <strong>de</strong> Covas tendrá que adaptarse a las características <strong>de</strong>l<br />

entorno en el que se encuentra inmerso.<br />

4. Deberá a<strong>de</strong>más, adaptarse a las especificaciones adoptadas por el Ayuntamiento <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>.<br />

DEFINICIÓN DE MOBILIARIO<br />

El Plan <strong>de</strong> Reposición <strong>de</strong>l Mobiliario urbano <strong>de</strong> Covas, preten<strong>de</strong> conseguir una mayor posibilidad<br />

<strong>de</strong> opciones, <strong>de</strong> esta manera se consigue garantizar la perfecta a<strong>de</strong>cuación <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los<br />

elementos al entorno natural en el que se van a ubicar.<br />

BANCO PASEO<br />

El mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> banco ha elegir ha <strong>de</strong> dividirse en dos submo<strong>de</strong>los, banco con respaldo y banco sin<br />

respaldo, los cuales se puedan colocar <strong>de</strong> forma continua, dado que parte <strong>de</strong> los lugares don<strong>de</strong> se<br />

han <strong>de</strong> situar requiere este condicionante.<br />

La estructura portante, pies <strong>de</strong> apoyo serán <strong>de</strong>: granito, piedra artificial ó hormigón armado con<br />

acabado en textura arenisca tostada, armonizando con el entorno <strong>de</strong> ubicación. El tablero <strong>de</strong> asiento<br />

será <strong>de</strong> dos tipos, tablero con respaldo realizado en piedra, hormigón ó piedra artificial, tablero sin<br />

respaldo con acabado en listones <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra ó acabado en ma<strong>de</strong>ra..<br />

El respaldo <strong>de</strong>l banco será <strong>de</strong>l mismo material que los pies <strong>de</strong> apoyo y tablero <strong>de</strong> asiento.<br />

Tortillería <strong>de</strong> anclaje en acero inoxidable AISI 316L.<br />

Las unida<strong>de</strong>s necesarias para cubrir las necesida<strong>de</strong>s es <strong>de</strong>:<br />

- 8 Bancos con respaldo, tablero <strong>de</strong> asiento y pies <strong>de</strong> apoyo<br />

acabado en granito, hormigón armado (acabado arenisca tostada) ó piedra artificial.<br />

- 10 Bancos sin respaldo con tablero <strong>de</strong> asiento rígido acabado en ma<strong>de</strong>ra y pies <strong>de</strong><br />

apoyo acabado en granito, hormigón armado (acabado arenisca tostada) ó piedra<br />

artificial.<br />

48


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

- 2 Bancos sin respaldo con tablero <strong>de</strong> asiento y pies <strong>de</strong> apoyo<br />

acabado en granito, hormigón armado (acabado arenisca tostada) ó piedra artificial.<br />

PAPELERA<br />

El mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> papelera ha <strong>de</strong> seguir los mismos criterios <strong>de</strong> diseño que los bancos <strong>de</strong>finidos en el<br />

apartado anterior,<br />

La estructura <strong>de</strong> la papelera y para conseguir una homogeneización <strong>de</strong>l mobiliario <strong>de</strong> los viales ha<br />

<strong>de</strong> ser: granito, piedra artificial ó hormigón armado con acabado en textura arenisca tostada,<br />

armonizando con el entorno <strong>de</strong> ubicación.<br />

Tortillería <strong>de</strong> anclaje en acero inoxidable AISI 316L.<br />

Las unida<strong>de</strong>s necesarias para cubrir las necesida<strong>de</strong>s es <strong>de</strong>:<br />

- 10 Papeleras con acabado en granito, hormigón armado (acabado arenisca tostada) ó<br />

piedra artificial.<br />

SEGUNDO: PRESUPUESTO<br />

El presupuesto global para el suministro <strong>de</strong> mobiliario urbano <strong>de</strong> Covas será <strong>de</strong> 18.782,95 euros,<br />

que se financiará con cargo a las partidas presupuestarias que se aporten a lo largo <strong>de</strong> los años <strong>de</strong><br />

vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Excelencia Turística <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>.<br />

TERCERO: REQUISITOS TÉCNICOS<br />

El Plan <strong>de</strong> Reposición <strong>de</strong>l Mobiliario urbano <strong>de</strong> Covas se realizará teniendo en cuenta las<br />

siguientes priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la ciudad en materia <strong>de</strong> mobiliario:<br />

1. Reposición <strong>de</strong> todo el mobiliario urbano <strong>de</strong> Covas<br />

2. Establecer unos criterios <strong>de</strong> homogeneización <strong>de</strong>l mobiliario con el fin <strong>de</strong> conseguir una<br />

solución a<strong>de</strong>cuada al entorno<br />

.<br />

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:<br />

1. Documentación gráfica en la que se reflejen las características <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo propuesto, forma,<br />

color, dimensiones ....<br />

2. Documentación técnica en la que se especifiquen y garanticen las calida<strong>de</strong>s y características <strong>de</strong><br />

los materiales que componen cada uno <strong>de</strong> los elementos.<br />

3. Calendario <strong>de</strong>l suministro previsto para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Plan.<br />

4. Presupuesto <strong>de</strong>tallado <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los elementos a suministrar y sus posibles complementos<br />

para una a<strong>de</strong>cuada colocación.<br />

49


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

5. Grado <strong>de</strong> compromiso en el que se garantice el stock para el suministro <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los ofertados<br />

en un <strong>de</strong>terminado período <strong>de</strong> tiempo, en caso <strong>de</strong> ser necesaria la reposición <strong>de</strong> alguno <strong>de</strong><br />

los elementos.<br />

6. Períodos <strong>de</strong> garantía <strong>de</strong>l mobiliario suministrado.<br />

Cuando las características <strong>de</strong> los materiales no estén suficientemente especificadas en el estudio, se<br />

exigirá la más a<strong>de</strong>cuada al proyecto y la <strong>de</strong> mayor calidad en el mercado, quedando su empleo y<br />

aceptación a la <strong>de</strong>cisión discrecional <strong>de</strong>l técnico facultativo <strong>de</strong>signado por el Ayuntamiento <strong>de</strong><br />

<strong>Viveiro</strong> para el seguimiento y valoración <strong>de</strong>l proyecto.<br />

La misma apreciación discrecional facultará al técnico <strong>de</strong>signado para los tipos <strong>de</strong> materiales,<br />

maquinaria e instrumental cuando los mismos no vengan suficientemente especificados en el<br />

proyecto.<br />

Los materiales que presentan alteraciones, roturas, hendiduras o cualquier otro tipo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sperfecto o<br />

diversidad entre si, serán <strong>de</strong>sechados o sustituidos por otros en perfecto estado. El no cumplimiento<br />

<strong>de</strong> este requisito será consi<strong>de</strong>rado incumplimiento <strong>de</strong> contrato, por lo que el Ayuntamiento <strong>de</strong><br />

<strong>Viveiro</strong> podrá exigir su sustitución a cargo <strong>de</strong>l adjudicatario, podrá resolver el contrato<br />

o aceptar el<br />

suministro reduciendo el precio <strong>de</strong> los materiales con <strong>de</strong>fectos e imperfecciones.<br />

La interrupción <strong>de</strong> los trabajos en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l Plan por causas meteorológicas, no afectará a los<br />

plazos <strong>de</strong> suministro, que tendrán que ser <strong>de</strong> estricta aplicación, salvo prórroga expresa <strong>de</strong>l<br />

Ayuntamiento <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, diferida <strong>de</strong> modo discrecional por motivos justificados.<br />

CUARTO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN<br />

El adjudicatario tendrá que llevar a cabo el suministro <strong>de</strong> los elementos que conforman el Plan <strong>de</strong><br />

Reposición <strong>de</strong>l mobiliario urbano <strong>de</strong> Covas <strong>de</strong> este pliego, bajo la supervisión <strong>de</strong>l técnico<br />

facultativo que la Comisión Multidisciplinar <strong>de</strong>l <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> <strong>de</strong>signe a propuesta <strong>de</strong>l<br />

Concejal Delegado <strong>de</strong> Turismo. A falta <strong>de</strong> <strong>de</strong>signación<br />

expresa <strong>de</strong> un técnico facultativo, la<br />

supervisión correrá a cargo <strong>de</strong>l Jefe <strong>de</strong>l Servicio Municipal que corresponda.<br />

A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> lo anteriormente expuesto, el técnico <strong>de</strong>signado podrá:<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

Hacer todas las comprobaciones que estime oportunas, y podrá exigir la presentación <strong>de</strong><br />

documentos justificativos <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones contractuales<br />

y facturas <strong>de</strong><br />

suministro <strong>de</strong> materiales, con el fin <strong>de</strong> verificar sus calida<strong>de</strong>s y características.<br />

Verificar, en todo momento que el suministro <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong>l Plan se ajuste a lo<br />

especificado<br />

en las condiciones <strong>de</strong>l pliego técnico; el citado técnico podrá rechazar aquello que<br />

no proceda.<br />

Advertir <strong>de</strong> las anomalías que se produzcan, y autorizar la suspensión y aplazamiento parcial <strong>de</strong>l<br />

suministro <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong> mobiliario por un plazo no superior a ocho días, o proponer un<br />

plazo mayor cuando lo aconsejen circunstancias <strong>de</strong> seguridad, <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong>l patrimonio<br />

arqueológico o natural <strong>de</strong> la ciudad, y por circunstancias meteorológicas.<br />

4. Proponer modificaciones sobre el proyecto por razones técnicas.<br />

50


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

5. Establecer los plazos parciales <strong>de</strong> suministro, en el caso <strong>de</strong> que no estén suficientemente<br />

<strong>de</strong>terminados en el proyecto.<br />

6. Control <strong>de</strong> la calidad y características <strong>de</strong> los materiales empleados.<br />

QUINTO: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO<br />

El adjudicatario <strong>de</strong>berá cumplir los siguientes requisitos:<br />

1. Poner en conocimiento <strong>de</strong>l Ayuntamiento el momento <strong>de</strong> inicio <strong>de</strong>l suministro <strong>de</strong> los elementos<br />

<strong>de</strong>l Plan.<br />

2. Se atendrá a las normas <strong>de</strong> la inspección <strong>de</strong>l técnico facultativo <strong>de</strong>signado por el<br />

Ayuntamiento.<br />

3. El adjudicatario estará obligado a realizar aquellas modificaciones <strong>de</strong>l proyecto que la<br />

Corporación Municipal, discrecionalmente, estime oportunas, por razones técnicas o <strong>de</strong><br />

urgencia, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los límites <strong>de</strong>l presupuesto.<br />

8.2.- APROBACIÓN DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.<br />

Visto o prego <strong>de</strong> cláusulas administrativas que rexerán na contratación, mediante concurso<br />

en proce<strong>de</strong>mento negociado sen publicida<strong>de</strong>, da subministración do mobiliario urbano para Covas-<br />

<strong>Viveiro</strong>, a Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda aprobar o <strong>de</strong>vandito prego, que<br />

textualmente di:<br />

“PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRAN EN LA<br />

CONTRATACIÓN, MEDIANTE CONCURSO EN PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN<br />

PUBLICIDAD, DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO PARA COVAS-<br />

VIVEIRO<br />

1 OBJETO:<br />

Es objeto <strong>de</strong>l contrato el suministro <strong>de</strong> mobiliario urbano para Covas-<strong>Viveiro</strong>, según las<br />

condiciones establecidas en el pliego <strong>de</strong> prescripciones técnicas.<br />

En caso <strong>de</strong> contradicción entre el pliego <strong>de</strong> cláusulas<br />

administrativas particulares y el pliego <strong>de</strong><br />

prescripciones<br />

técnicas prevalecerá el primero.<br />

2 TIPO DE LICITACIÓN<br />

El<br />

presupuesto global para el suministro será <strong>de</strong> 18.782,95 €uros.<br />

3 NATURALEZA DEL CONTRATO<br />

Este contrato tiene carácter administrativo y se tipifica como contrato <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong> acuerdo con<br />

lo dispuesto en el artículo 171 <strong>de</strong>l Real Decreto Legislativo 2/2000, <strong>de</strong> 16 <strong>de</strong> junio, por el que se<br />

aprueba el Texto refundido <strong>de</strong> la ley <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> las administraciones<br />

públicas (en a<strong>de</strong>lante<br />

TRLCAP),<br />

en relación con el artículo 6 <strong>de</strong>l mismo texto legal.<br />

4 FINANCIACIÓN<br />

Las obligaciones económicas<br />

<strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l contrato serán atendidas con cargo al Plan <strong>de</strong> excelencia<br />

turística<br />

año 2004.<br />

51


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

5 PLAZO DE EJECUCIÓN<br />

Se establece un plazo máximo <strong>de</strong> un mes para la ejecución <strong>de</strong> la totalidad <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong>l contrato.<br />

6 REVISIÓN DE PRECIOS<br />

No<br />

habrá revisión <strong>de</strong> precios.<br />

7 CAPACIDAD PARA CONTRATAR<br />

Pue<strong>de</strong>n concurrir, por si o por medio <strong>de</strong> representante, las personas físicas o jurídicas españolas<br />

o<br />

extranjeras, que reúnan los requisitos <strong>de</strong> capacidad señalados en el artículo 15 <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

El Ayuntamiento también podrá contratar con agrupaciones temporales <strong>de</strong> empresas (UTE) en la<br />

forma señalada en el artículo 24 <strong>de</strong>l TRLCAP<br />

En el supuesto <strong>de</strong> resultar adjudicataria, la UTE <strong>de</strong>berá formalizarse en escritura pública <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />

plazo <strong>de</strong> los quince días siguientes al <strong>de</strong> la fecha en que reciba la notificación <strong>de</strong> adjudicación. Su<br />

duración<br />

será coinci<strong>de</strong>nte con la <strong>de</strong>l contrato hasta su extinción.<br />

8 TASAS<br />

Las proposiciones no serán admitidas sin el previo pago <strong>de</strong> las tasas por documentos que expida o <strong>de</strong><br />

que entienda la administración o las autorida<strong>de</strong>s locales, por pedimento <strong>de</strong> parte, <strong>de</strong> acuerdo con lo<br />

dispuesto en el epígrafe sexto <strong>de</strong> la or<strong>de</strong>nanza fiscal nº 4 <strong>de</strong>l <strong>Concello</strong>. El importe <strong>de</strong><br />

la tasa es <strong>de</strong> diez<br />

euros y nueve céntimos (10,09 €), y su pago se hará efectivo <strong>de</strong> la forma siguiente:<br />

Pago en efectivo en el Servicio <strong>de</strong> Recaudación municipal, en el que le facilitarán<br />

el importe <strong>de</strong> la tasa<br />

en sellos municipales para su adhesión a cualquiera <strong>de</strong> los sobres a presentar.<br />

En caso <strong>de</strong> presentación <strong>de</strong> la proposición por correo, las tasas se podrán pagar mediante giro postal,<br />

transferencia bancaria al nº <strong>de</strong> cuenta 2100-4330-62-0222221100 <strong>de</strong> la entidad financiera “La Caixa”,<br />

o cheque conformado a nombre <strong>de</strong>l Excmo <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, incorporando a la documentación<br />

administrativa el justificante<br />

<strong>de</strong>l ingreso. En este supuesto, será el <strong>Concello</strong> quien, <strong>de</strong> oficio, adherirá<br />

los<br />

sellos al sobre.<br />

9 CLASIFICACIÓN<br />

DEL CONTRATISTA<br />

No<br />

se exige.<br />

10 FORMA DE ADJUDICACIÓN<br />

El contrato se<br />

adjudicará mediante el sistema <strong>de</strong> concurso público por procedimiento negociado sin<br />

publicidad.<br />

11 PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN<br />

Las proposiciones se presentarán en el Registro General <strong>de</strong>l Ayuntamiento <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, en mano, <strong>de</strong><br />

9 a 14 horas, durante el plazo <strong>de</strong> 5 días hábiles siguientes a la comunicación <strong>de</strong> la invitación. En<br />

caso <strong>de</strong> que el último día coincida<br />

en sábado, domingo o festivo, se enten<strong>de</strong>rá el plazo prorrogado<br />

hasta el día laborable siguiente.<br />

Una vez presentada una proposición, esta no podrá ser retirada bajo ningún pretexto excepto en los<br />

casos previstos en la legislación vigente, implicando su presentación la aceptación, por parte<br />

<strong>de</strong>l<br />

licitador, <strong>de</strong> las condiciones administrativas, técnicas y económicas que rigen la licitación.<br />

También podrán presentarse proposiciones por correo, caso en el que el interesado <strong>de</strong>berá acreditar,<br />

con el resguardo correspondiente, la fecha <strong>de</strong> imposición <strong>de</strong>l envío en la oficina <strong>de</strong> correos y anunciar<br />

el mismo día al órgano <strong>de</strong> contratación, por fax, télex o telegrama, la remisión <strong>de</strong> la proposición.<br />

Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en caso <strong>de</strong> que se recibiese fuera<br />

52


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

<strong>de</strong>l plazo fijado. Transcurridos, no obstante, diez días naturales <strong>de</strong> la indicada fecha sin que se recibiese<br />

la proposición, esta no será admitida en ningún caso.<br />

Cada licitador, tanto individualmente como formando parte <strong>de</strong> una agrupación <strong>de</strong> empresas, podrá<br />

presentar una única proposición, sin la posibilidad <strong>de</strong> presentar variantes o alternativas sobre ella.<br />

Proposiciones: documentación.<br />

Los licitadores presentarán tres sobres cerrados y firmados por él mismo o persona que lo<br />

represente, en los que se indicarán a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> la razón social y <strong>de</strong>nominación <strong>de</strong> la Entidad<br />

concursante, el título <strong>de</strong>l concurso, y contendrán: el primero (A) la documentación exigida para<br />

tomar<br />

parte en el concurso, el segundo (B) la correspondiente a las referencias técnicas y el tercero<br />

(C) la proposición/s económica/s ajustada al mo<strong>de</strong>lo que se incluye en este Pliego.<br />

Sobre A: Subtitulado "documentación administrativa".<br />

Contendrá la siguiente documentación:<br />

A) Documento acreditativo <strong>de</strong> la capacidad <strong>de</strong> las empresas<br />

A-1) Empresario individual: fotocopia <strong>de</strong>l NIF, pasaporte o documento que lo sustituya.<br />

A-2) Personas<br />

jurídicas: escritura <strong>de</strong> constitución o modificación, si es el caso, inscrita en el<br />

Registro Mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación mercantil que le sea<br />

aplicable.<br />

Si no lo fuese: escritura o documento<br />

<strong>de</strong> constitución, <strong>de</strong> modificación, estatutos o acto fundacional,<br />

en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, si es el caso<br />

en el<br />

correspondiente registro oficial.<br />

- Fotocopia <strong>de</strong> la tarjeta <strong>de</strong> código <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación fiscal (CIF), <strong>de</strong>bidamente compulsada.<br />

A-3) Empresas no españolas <strong>de</strong> estados miembros <strong>de</strong> la Unión Europea.<br />

La capacidad <strong>de</strong> obrar <strong>de</strong> las empresas no españolas <strong>de</strong> estados miembros <strong>de</strong> la Unión Europea se<br />

acreditará mediante la inscripción en los registros profesionales o comerciales o con<br />

presentación <strong>de</strong><br />

las certificaciones que se indican en el anexo 1 <strong>de</strong>l Reglamento General <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Contratos <strong>de</strong><br />

las Administraciones Públicas (RXLCAP),<br />

en función <strong>de</strong> los diferentes contratos.<br />

A.4) Empresas no españolas <strong>de</strong> estados firmantes <strong>de</strong>l acuerdo sobre el espacio económico europeo<br />

(Islandia, Liechtenstein y Noruega).<br />

La capacidad <strong>de</strong> obrar <strong>de</strong> las empresas no españolas <strong>de</strong> estados firmantes <strong>de</strong>l acuerdo sobre el<br />

Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los registros profesionales o<br />

comerciales<br />

o con presentación <strong>de</strong> las certificaciones que se indican en el anexo 1 <strong>de</strong>l Reglamento<br />

General <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Contratos <strong>de</strong> las<br />

Administraciones Públicas, en función <strong>de</strong> los diferentes<br />

contratos.<br />

A-5) Restantes empresas extranjeras.<br />

1.-La capacidad <strong>de</strong> las empresas extranjeras no comprendidas en los apartados anteriores, se<br />

acreditará mediante certificación expedida por la respectiva representación diplomática española en<br />

la que se haga constar que figura<br />

inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo, o <strong>de</strong><br />

no haberlo que<br />

actúa habitualmente en el tráfico local en el ámbito <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s a las que se<br />

extien<strong>de</strong> el objeto <strong>de</strong>l contrato.<br />

2.-A<strong>de</strong>más:<br />

A) Si la empresa es <strong>de</strong> un país signatario <strong>de</strong>l Acuerdo<br />

sobre contratación pública <strong>de</strong> la Organización<br />

Mundial <strong>de</strong> Comercio, se acompañará informe <strong>de</strong> la representación diplomática española sobre la<br />

condición <strong>de</strong> estado signatario <strong>de</strong>l citado acuerdo.<br />

B) Si la empresa no es <strong>de</strong> un país signatario <strong>de</strong> dicho acuerdo <strong>de</strong>berá acompañarse al informe <strong>de</strong><br />

reciprocidad emitido por la respectiva representación diplomática española a que se refiere el art.<br />

23.1 <strong>de</strong>l TRLCAP (relativo<br />

a que el Estado <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la empresa extranjera admite a su vez<br />

53


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

la participación <strong>de</strong> empresas españolas en la contratación con la Administración en forma substan-<br />

cialmente análoga)<br />

A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias):<br />

- Declaración <strong>de</strong> sometimiento a la jurisdicción <strong>de</strong> tribunales y juzgados españoles.<br />

Las empresas extranjeras <strong>de</strong>berán presentar una <strong>de</strong>claración <strong>de</strong> sometimiento a la jurisdicción <strong>de</strong> los<br />

tribunales y juzgados españoles <strong>de</strong> cualquier<br />

or<strong>de</strong>n, para todas las inci<strong>de</strong>ncias que <strong>de</strong> modo directo<br />

o indirecto pudiesen surgir<br />

<strong>de</strong>l contrato, con renuncia, si es el caso, al foro jurisdiccional extranjero<br />

que pudiese correspon<strong>de</strong>r al licitante (art. 79.2 <strong>de</strong>l TRLCAP).<br />

- Empresas extranjeras no comunitarias:<br />

Sucursal en España.<br />

Documento acreditativo <strong>de</strong> que la empresa tiene abierta sucursal en España, con <strong>de</strong>signación <strong>de</strong><br />

apo<strong>de</strong>rados o <strong>de</strong> representantes para sus operaciones y <strong>de</strong> que está inscrita en el Registro Mercantil<br />

(art. 23.2 <strong>de</strong>l TRLCAP)<br />

B) Po<strong>de</strong>res: cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate <strong>de</strong> sociedad o persona jurídica,<br />

se acompañará po<strong>de</strong>r notarial para representar a la persona o entidad en nombre <strong>de</strong> la que se<br />

concurre ante la administración contratante.<br />

C) Verificación <strong>de</strong> po<strong>de</strong>res: Los po<strong>de</strong>res a que se refiere el apartado b) <strong>de</strong> esta cláusula, <strong>de</strong>berán<br />

ser<br />

verificados previamente por el Secretario <strong>de</strong> la Corporación o funcionario habilitado.<br />

D) Declaración expresa <strong>de</strong> que la empresa interesada<br />

no se encuentra incursa en ninguna <strong>de</strong> las<br />

prohibiciones para contratar o incompatibilida<strong>de</strong>s establecidas en el artículo 20 <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

E) Certificación o recibo acreditativo <strong>de</strong>l pago <strong>de</strong>l impuesto <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s económicas<br />

correspondiente a la actividad concreta sobre la que se ofrece.<br />

F) Certificación o documento acreditativo <strong>de</strong> que el contratista está al corriente en el cumplimiento<br />

<strong>de</strong> las obligaciones tributarias y <strong>de</strong> Seguridad Social. No obstante, los licitadores podrán presentar<br />

una <strong>de</strong>claración responsable en la que hagan constar que la empresa se encuentra al corriente en el<br />

cumplimiento <strong>de</strong> las citadas obligaciones,<br />

sin perjuicio <strong>de</strong> que durante el plazo <strong>de</strong> presentación<br />

solicite con la mayor urgencia la correspondiente certificación <strong>de</strong> la Administración Tributaria y <strong>de</strong><br />

la Seguridad Social, con el objeto <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r presentarla <strong>de</strong>ntro do plazo máximo <strong>de</strong> 5 días hábiles a<br />

que se refiere el art. 79.2.b <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

No obstante, para las empresas no españolas <strong>de</strong> estados miembros <strong>de</strong> la Comunidad Europea que no<br />

estén clasificadas será suficiente que acrediten ante el órgano<br />

<strong>de</strong> contratación su solvencia<br />

económica y financiera por cualquiera <strong>de</strong> los medios a que se refiere el art. 15 <strong>de</strong> la TRLCAP y la<br />

solvencia técnica <strong>de</strong> acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 <strong>de</strong>l citado texto refundido.<br />

G) Acreditación <strong>de</strong> solvencia económica, financiera y técnica.<br />

Los licitadores <strong>de</strong>berán acreditar la solvencia económica y financiera por cualquiera <strong>de</strong> los medios a<br />

que se refiere el art. 16 <strong>de</strong>l TRLCAP y la solvencia<br />

técnica <strong>de</strong>l acuerdo con lo dispuesto en el<br />

artículo 18 <strong>de</strong>l citado texto.<br />

H)<br />

Compromiso <strong>de</strong> constitución <strong>de</strong> Unión Temporal <strong>de</strong> Empresas, <strong>de</strong> ser el caso, indicando el<br />

porcentaje <strong>de</strong> participación <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> ellas.<br />

I) Una relación <strong>de</strong> todos los documentos<br />

incluidos en este sobre.<br />

Sobre B: Subtitulado "referencia<br />

técnicas”<br />

Contendrá<br />

la siguiente documentación<br />

-Documentación gráfica en la que se reflejen las características <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo propuesto,<br />

forma, color, dimensiones ....<br />

-Documentación técnica en la que<br />

se especifiquen y garanticen las calida<strong>de</strong>s y características<br />

<strong>de</strong><br />

los materiales que componen cada uno <strong>de</strong> los elementos.<br />

54


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

-Presupuesto <strong>de</strong>tallado <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los elementos a suministrar y sus posibles complementos<br />

para una a<strong>de</strong>cuada colocación.<br />

Sobre C: Subtitulado "oferta económica".<br />

Contendrá la proposición económica, formulada estrictamente <strong>de</strong> acuerdo con el mo<strong>de</strong>lo<br />

siguiente:<br />

“D./D.ª..............con domicilio en ........, y DNI número ........., actuando en nombre<br />

propio o en representación<br />

<strong>de</strong> ........, con domicilio en ....., toma parte en el procedimiento abierto<br />

convocado por el Ayuntamiento <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> para el suministro <strong>de</strong> mobiliario urbano<br />

para Covas-<br />

<strong>Viveiro</strong>, y hace constar que conoce y acepta el pliego <strong>de</strong> cláusulas administrativas y el <strong>de</strong><br />

prescripciones<br />

técnicas, y que se compromete a la realización <strong>de</strong>l suministro en el precio<br />

<strong>de</strong>...............euros, IVA incluido.”<br />

(Se podrán presentar tantas ofertas como lotes a los que el licitador quiera presentarse):<br />

Fecha y firma <strong>de</strong>l licitador<br />

12 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.<br />

Para adjudicar la obra se tendrá a la documentación técnica y al importe <strong>de</strong> las ofertas, sin<br />

perjuicio <strong>de</strong> lo dispuesto en el TRLCAP<br />

para el caso <strong>de</strong> baja temeraria. En caso <strong>de</strong> ser idénticas, se<br />

aten<strong>de</strong>rá al plazo <strong>de</strong> ejecución propuesto. Y <strong>de</strong> persistir la igualdad,<br />

se evaluará la restante acreditación<br />

técnica presentada por la empresa.<br />

13 MESA<br />

DE CONTRATACIÓN<br />

La Mesa <strong>de</strong> Contratación estará constituida <strong>de</strong> la forma siguiente:<br />

Presi<strong>de</strong>nte:<br />

Melchor Roel Rivas –Alcal<strong>de</strong>-Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Excmo. <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> Viverio-, o miembro <strong>de</strong> la<br />

Corporación<br />

en quien <strong>de</strong>legue.<br />

Vocales:<br />

Antonio Solla<br />

Díaz – en representación <strong>de</strong>l PP-, o representante que lo substituya<br />

José Antonio Goás Basanta – en representación <strong>de</strong>l BNG-, o miembro <strong>de</strong> la corporación que lo<br />

substituya<br />

Orlando Expósito Mariño – en representación <strong>de</strong> IU-EU-, o miembro <strong>de</strong> la corporación que<br />

lo<br />

substituya<br />

Sara Martínez Álvarez<br />

- Secretario General <strong>de</strong> la Corporación, ou quien legalmente la<br />

substituya<br />

Fernando Martínez<br />

<strong>de</strong> Arriba - Interventor Municipal, ou quien legalmente lo substituya<br />

Alfonso Tenorio Aranguren – Técnico Municipal, ou quien legalmente lo substituya<br />

Secretario:<br />

Gonzalo A. López-Santos Rubal -Técnico <strong>de</strong> Urbanismo y Contratación o personal municipal<br />

que lo substituya<br />

14 EXAMEN DE LA PROPOSICIONES<br />

La Mesa <strong>de</strong> Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma<br />

contenidos en el sobre A), en sesión no pública. Si la Mesa observare <strong>de</strong>fectos materiales en la<br />

documentación presentada lo comunicará a los interesados, y conce<strong>de</strong>rá un plazo no superior a tres<br />

días para que el licitador subsane el error.<br />

La Mesa, una vez calificada la documentación<br />

a que se refiere el artículo 79.2 <strong>de</strong> la Ley y subsanados,<br />

en su caso, los <strong>de</strong>fectos u omisiones <strong>de</strong> la documentación presentada, proce<strong>de</strong>rá a <strong>de</strong>terminar<br />

las empresas que se ajustan a los criterios <strong>de</strong> selección <strong>de</strong> las mismas, a que hace referencia el artí-<br />

55


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

culo 11 <strong>de</strong>l RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados<br />

y sobre las causas <strong>de</strong> su rechazo.<br />

A los efectos establecidos en los artículos 15 a 20 <strong>de</strong>l TRLCAP, el órgano y la Mesa <strong>de</strong><br />

Contratación podrán recabar <strong>de</strong>l empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos<br />

presentados o requerirle para la presentación <strong>de</strong> otros complementarios, lo que <strong>de</strong>berá cumplimentar<br />

en el plazo <strong>de</strong> cinco días sin que puedan presentarse <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> <strong>de</strong>claradas admitidas las ofertas<br />

conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 <strong>de</strong>l RGLCAP.<br />

La mesa <strong>de</strong> contratación, en acto público que tendrá lugar en salón <strong>de</strong> sesiones <strong>de</strong>l Ayuntamiento, en el<br />

día y hora que con antelación suficiente se comunique a los licitadores, dará cuenta <strong>de</strong>l resultado <strong>de</strong> la<br />

calificación <strong>de</strong> la documentación general presentada por los licitadores, con indicación <strong>de</strong> los que<br />

quedaron excluidos y <strong>de</strong> las causas <strong>de</strong> exclusión, e invitará a los asistentes a formular observaciones,<br />

las cuales se recogerán en el acta. Seguidamente la Mesa proce<strong>de</strong>rá a la apertura <strong>de</strong>l sobre C) <strong>de</strong> las<br />

proposiciones admitidas que contiene la propuesta económica. La Mesa evaluará las proposiciones<br />

mediante los criterios <strong>de</strong> valoración que se recogen por or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>creciente <strong>de</strong> importancia y<br />

pon<strong>de</strong>ración en el apartado anterior <strong>de</strong>l presente Pliego, y formulará la propuesta que estime<br />

pertinente<br />

al órgano <strong>de</strong> contratación. La Mesa <strong>de</strong> Contratación podrá solicitar, antes <strong>de</strong> formular la<br />

propuesta, los informes técnicos que consi<strong>de</strong>re necesario que tengan relación con el objeto <strong>de</strong>l<br />

contrato.<br />

La Mesa <strong>de</strong> Contratación, <strong>de</strong> acuerdo con lo dispuesto en el art. 88 <strong>de</strong>l TRLCAP elevará las<br />

proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta<br />

<strong>de</strong> adjudicación al órgano <strong>de</strong><br />

contratación.<br />

15 ADJUDICACIÓN<br />

El órgano <strong>de</strong> contratación tendrá,<br />

alternativamente, la facultad <strong>de</strong> adjudicar el contrato a la<br />

proposición más ventajosa mediante la aplicación <strong>de</strong> los criterios <strong>de</strong> adjudicación, sin aten<strong>de</strong>r<br />

necesariamente a su valor económico, o <strong>de</strong>clarar <strong>de</strong>sierto el concurso.<br />

El órgano <strong>de</strong> contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará<br />

el contrato en<br />

el plazo máximo <strong>de</strong> tres meses, a contar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la apertura <strong>de</strong> las proposiciones. De no dictarse la<br />

adjudicación en dicho plazo el empresario tiene <strong>de</strong>recho a retirar su proposición y a que se le<br />

<strong>de</strong>vuelva la garantía <strong>de</strong>positada.<br />

En cuanto a bajas temerarias se estará a lo dispuesto en los arts. 83 <strong>de</strong>l TRLCAP<br />

y 85 <strong>de</strong>l RGLCAP.<br />

La<br />

valoración <strong>de</strong> las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo<br />

grupo se realizará <strong>de</strong> conformidad con lo dispuesto en<br />

el artículo 86 <strong>de</strong>l RGLCAP.<br />

Las proposiciones presentadas, tanto las <strong>de</strong>claradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las<br />

<strong>de</strong>sestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y<br />

transcurridos los plazos para la interposición <strong>de</strong> recursos<br />

sin que se hayan interpuesto, la<br />

documentación<br />

que acompaña a las proposiciones quedará a disposición <strong>de</strong> los interesados.<br />

16 DOCUMENTOS: ORIGINALES Y COPIAS<br />

Los documentos que se acompañen a las proposiciones <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> ser originales. No obstante, se<br />

admitirán fotocopias diligenciadas por el secretario o funcionario en quien <strong>de</strong>legue, en las que se<br />

haga constar que fueron compulsadas con sus originales.<br />

17 GARANTÍA DEFINITIVA<br />

Será <strong>de</strong>l 4% <strong>de</strong>l importe <strong>de</strong> adjudicación para cada lote, formalizada en la Tesorería municipal <strong>de</strong>ntro<br />

<strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> 15 días naturales contados a partir <strong>de</strong> la notificación <strong>de</strong> la adjudicación <strong>de</strong>l contrato.<br />

La garantía podrá constituirse en cualquiera <strong>de</strong> las formas establecidas en el art. 36 <strong>de</strong>l<br />

TRLCAP, con los requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes <strong>de</strong>l RGLCAP o mediante la ga-<br />

56


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

rantía global con los requisitos establecidos en el art. 36.2 <strong>de</strong>l TRLCAP. De no cumplir este requisito<br />

por causas imputables al mismo, se <strong>de</strong>clarará resuelto el contrato.<br />

En el supuesto <strong>de</strong> adjudicación a un empresario cuya proposición hubiere estado incursa<br />

inicialmente en presunción <strong>de</strong> temeridad, a la que se refiere el artículo 83.2 b), el órgano <strong>de</strong><br />

contratación exigirá al contratista la constitución <strong>de</strong><br />

una garantía <strong>de</strong>finitiva por el 20 por 100 <strong>de</strong>l<br />

importe<br />

<strong>de</strong> adjudicación o <strong>de</strong>l presupuesto base <strong>de</strong> licitación, cuando el precio se <strong>de</strong>termine en<br />

función <strong>de</strong> precios unitarios, que sustituirá a la <strong>de</strong>l 4 por 100 y para cuya cancelación se estará a lo<br />

dispuesto en el artículo 47 <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

La garantía <strong>de</strong>finitiva respon<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> los conceptos mencionados en el art.<br />

43 <strong>de</strong> la LCAP.<br />

La <strong>de</strong>volución y cancelación <strong>de</strong> las garantías se efectuará <strong>de</strong> conformidad con lo dispuesto en los<br />

artículos 47 <strong>de</strong>l TRLCAP y 65.2 y 3 <strong>de</strong>l RGLCAP.<br />

18 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO<br />

Se formalizará en documento administrativo, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo <strong>de</strong> treinta días naturales a contar<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el siguiente a aquel en que el adjudicatario/s reciba la notificación.<br />

Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l plazo<br />

señalado, se resolverá el mismo con pérdida <strong>de</strong> la fianza e in<strong>de</strong>mnización <strong>de</strong> los daños y perjuicios<br />

ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o licitadores siguientes a aquél, por or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> sus<br />

ofertas,<br />

contando con la conformidad <strong>de</strong>l nuevo adjudicatario.<br />

El adjudicatario/s <strong>de</strong>berá presentar previamente un certificado<br />

emitido por una entidad aseguradora,<br />

<strong>de</strong>bidamente autorizada, que acredite la contratación <strong>de</strong> una póliza <strong>de</strong> seguros <strong>de</strong> responsabilidad<br />

civil que garantice los<br />

daños ocasionados, tanto a terceros como a los propios bienes municipales,<br />

como<br />

consecuencia <strong>de</strong> su ejecución. La póliza establecerá un período para presentar posibles<br />

reclamaciones igual al período <strong>de</strong> caducidad<br />

<strong>de</strong> los productos suministrados.<br />

19FACULTAD DE DIRECCIÓN E INSPECCIÓN<br />

Correspon<strong>de</strong><br />

a los técnicos municipales la facultad <strong>de</strong> realizar el seguimiento <strong>de</strong>l correcto<br />

cumplimiento <strong>de</strong>l contrato.<br />

20 EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br />

El contrato se ejecutará con sujeción a sus cláusulas y <strong>de</strong> acuerdo con las instrucciones que para su<br />

interpretación <strong>de</strong> al contratista la Administración.<br />

21 MODIFICACIÓN DEL TRABAJO<br />

Las modificaciones técnicas se harán mediante acuerdo <strong>de</strong>l órgano <strong>de</strong> contratación, adjuntándose<br />

los documentos<br />

que las justifiquen <strong>de</strong>scriban y valoren. Todo esto <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la audiencia al<br />

contratista.<br />

En todo caso, estas modificaciones <strong>de</strong>berán formalizarse en documento administrativo,<br />

<strong>de</strong> acuerdo con lo establecido en el artículo 54 <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

22 PLAZO<br />

DE GARANTÍA<br />

Será <strong>de</strong> 1 año a contar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que los bienes suministrados sean formalmente recibidos por el<br />

Ayuntamiento.<br />

23 LUGAR Y GASTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN<br />

1.- Los bienes objeto <strong>de</strong>l presente contrato serán entregados<br />

en el lugar que a tal fin señale el<br />

<strong>Concello</strong>.<br />

1.-<br />

Los gastos da entrega y transporte <strong>de</strong> los bienes objeto <strong>de</strong> suministro al lugar acordado correrán<br />

por cuenta <strong>de</strong>l contratista.<br />

57


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

2.- Si los bienes no se encuentran en estado <strong>de</strong> ser recibidos se hará constar así en el acta <strong>de</strong> recepción<br />

y se darán las instrucciones precisas al contratista para que corrija los <strong>de</strong>fectos observados o<br />

proceda<br />

a un nuevo suministro conforme a lo pactado.<br />

El producto suministrado se enten<strong>de</strong>rá recibido <strong>de</strong> conformidad excepto prueba en contrario.<br />

24 LEGISLACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL<br />

El contratista <strong>de</strong>berá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, <strong>de</strong> seguridad social y <strong>de</strong><br />

seguridad<br />

y salud en el trabajo.<br />

25 RESPONSABILIDAD. DAÑOS<br />

El contratista será responsable <strong>de</strong> la calidad técnica <strong>de</strong> los trabajos que <strong>de</strong>senvuelva así como <strong>de</strong> las<br />

consecuencias que se <strong>de</strong>duzcan para la administración<br />

o para terceros, <strong>de</strong> las omisiones, errores,<br />

métodos<br />

ina<strong>de</strong>cuados o conclusiones incorrectas <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong>l contrato.<br />

26 CUSTODIA Y CONSERVACIÓN<br />

El contratista <strong>de</strong>berá respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la custodia y conservación <strong>de</strong> los trabajos encargados, no<br />

permitiéndose la entrega ni información a terceras personas, si no es con la expresa autorización <strong>de</strong>l<br />

director, o, <strong>de</strong> ser el caso, <strong>de</strong>l órgano <strong>de</strong> contratación.<br />

27<br />

GASTOS DE ANUNCIOS Y TRIBUTOS.<br />

El adjudicatario/s estarán obligados a pagar todos los gastos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la publicación <strong>de</strong> los<br />

anuncios <strong>de</strong> licitación y, <strong>de</strong> ser el caso, <strong>de</strong> otros que se pudiesen insertar por causa <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong>l<br />

contrato o en cumplimiento <strong>de</strong> la legislación vigente.<br />

Así mismo <strong>de</strong>berá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que pesen<br />

sobre el contrato y, <strong>de</strong> ser<br />

el caso, sobre el objeto <strong>de</strong>l mismo.<br />

28 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO<br />

El órgano <strong>de</strong> contratación, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong>l <strong>de</strong>partamento técnico correspondiente,<br />

<strong>de</strong>terminará si la prestación realizada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y<br />

cumplimento, requiriendo, si es el caso, la realización <strong>de</strong> las prestaciones contratadas<br />

y la<br />

corrección<br />

<strong>de</strong> los <strong>de</strong>fectos <strong>de</strong>tectados.<br />

En todo caso, el contratista<br />

tendrá <strong>de</strong>recho a ser oído y conocer las observaciones que se formulen<br />

en relación con el cumplimiento <strong>de</strong> la prestación contratada.<br />

Si los trabajos realizados no se a<strong>de</strong>cuan a la prestación contratada como consecuencia <strong>de</strong> vicios o<br />

<strong>de</strong>fectos imputables al contratista, el órgano <strong>de</strong> contratación podrá rechazarla, quedando<br />

exenta la<br />

administración<br />

<strong>de</strong> la obligación <strong>de</strong>l pago o pudiendo exigir el importe ya satisfecho.<br />

29 FORMA DE PAGO<br />

Los trabajos se abonarán previa presentación <strong>de</strong> facturas correspondientes a cada uno <strong>de</strong> los lotes,<br />

que vendrán <strong>de</strong>terminadas por las fases que se establezcan para la ejecución <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong>l contrato,<br />

y que, en todo caso, serán conformadas por los técnicos municipales correspondientes.<br />

30 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS<br />

Cuando sean imputables<br />

al contratista los retrasos o <strong>de</strong>moras en el cumplimiento <strong>de</strong> los plazos<br />

establecidos para la ejecución <strong>de</strong>l contrato así como las <strong>de</strong>ficiencias en la prestación <strong>de</strong> los<br />

servicios, el presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Corporación podrá elegir,<br />

indistintamente, entre la resolución <strong>de</strong>l<br />

contrato<br />

o la imposición <strong>de</strong> sanciones administrativas.<br />

58


EXCMO. .CONCELLLLO<br />

DE<br />

VI IVEI IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

Las sanciones se gradúan, con carácter general, <strong>de</strong> acuerdo con el presupuesto total o parcial <strong>de</strong>l<br />

contrato y según que el plazo incumplido sea el total o un parcial, conforme a lo que dispone el artí-<br />

culo<br />

95 <strong>de</strong>l TRLCAP.<br />

La reiterada prestación <strong>de</strong> los servicios<br />

<strong>de</strong> forma <strong>de</strong>fectuosa podrá dar lugar a la resolución <strong>de</strong>l con-<br />

trato, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la incoación <strong>de</strong>l oportuno expediente.<br />

31 CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO<br />

El adjudicatario/s no podrá ce<strong>de</strong>r los <strong>de</strong>rechos<br />

dimanantes <strong>de</strong>l contrato, o subcontratar unida<strong>de</strong>s sin<br />

obtener<br />

previamente la autorización <strong>de</strong>l órgano competente <strong>de</strong> la Corporación.<br />

32 CAUSAS DE RESOLUCIÓN<br />

Son las previstas en el artículo 192 <strong>de</strong>l TRLCAP, con los efectos establecidos en el art. 193 <strong>de</strong>l<br />

mismo texto legal. En todo caso, cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista le<br />

será incautada la fianza y <strong>de</strong>berá in<strong>de</strong>mnizar al Ayuntamiento por los daños y perdidas ocasionados<br />

en<br />

la cuantía que excedan <strong>de</strong> aquella.<br />

33 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN<br />

Competen al órgano <strong>de</strong> contratación las prerrogativas <strong>de</strong> interpretar el acuerdo, modificar las prestaciones<br />

por conveniencia <strong>de</strong>l servicio o <strong>de</strong> suspen<strong>de</strong>r su ejecución por causa <strong>de</strong> utilidad pública,<br />

in<strong>de</strong>mnizando <strong>de</strong> ser el caso, por los posibles daños y perdidas ocasionados en los términos establecidos<br />

en el<br />

TRLCAP.<br />

34 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO<br />

Este contrato<br />

tiene carácter administrativo y sus dos partes quedan sujetas al TRLCAP, al<br />

RXLCAP, a la Ley 7/85, <strong>de</strong>l 2 <strong>de</strong> abril, reguladora <strong>de</strong> las bases <strong>de</strong>l régimen local y al Texto refundido<br />

<strong>de</strong>l régimen local (TRRL), aprobado por el Real Decreto Legislativo<br />

781/1986, <strong>de</strong>l 18 <strong>de</strong> abril.<br />

Supletoriamente<br />

a las restantes normas <strong>de</strong> <strong>de</strong>recho administrativo y, <strong>de</strong> no existir, a las <strong>de</strong> <strong>de</strong>recho<br />

privado.<br />

8.3.- A PROBACIÓN DO GASTO.<br />

Visto<br />

o expediente correspon<strong>de</strong>nte á obra <strong>de</strong> “SUBMINISTRACIÓN DO MOBILIARIO<br />

URBANO<br />

PARA COVAS-VIVEIRO”.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local , por unanimida<strong>de</strong>, acorda:<br />

1º Aprobar o gasto da obra <strong>de</strong> “SUBMINISTRACIÓN DO MOBILIARIO URBANO PARA<br />

COVAS-VIVEIRO”,<br />

por un importe <strong>de</strong> 18.782,95 euros.<br />

2º Dar traslado do presente acordo o <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Urbanismo e Contratación para a súa<br />

tramitación.”<br />

9º.- APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN Nº 2 E ÚLTIMA, CORRESPONDENTE Á<br />

OBRA: “PAVIMENTACIÓN E SERVICIOS NA RÚA FELIPE PRIETO”.<br />

Vista a Certificación Número 2 e Última, correspon<strong>de</strong>nte á obra <strong>de</strong> “PAVIMENTACIÓN E<br />

SERVICIOS NA RÚA FELIPE PRIETO”, expedida pola arquitecta directora da obra, D.ª Nuria<br />

Campos Díaz, por un importe <strong>de</strong> corenta e oito mil cincocentos <strong>de</strong>zaséis euros con sesenta e dous<br />

céntimos (48.516,62 €).<br />

A Comisión <strong>de</strong> Goberno, por unanimida<strong>de</strong>, acorda prestar aprobación á Certificación<br />

Número 2 e Última, correspon<strong>de</strong>nte á obra <strong>de</strong> “PAVIMENTACIÓN E SERVICIOS NA RÚA<br />

FELIPE PRIETO”, por un importe <strong>de</strong> 48.516,62 €.<br />

59


EXCMO. EXCMO. .CONCELLLLO<br />

.CONCELLLLO<br />

DE DE<br />

VI VI IVEI IVEI IRO IRO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 E-mail: viveiro@fegamp.es<br />

60


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

10º.- RECOÑECEMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acord aprobar as seguintes facturas:<br />

220040012120 ADO 13/09/2004 2004 121 622 1.099,39 76563562N / MARTINEZ PARGA MANUEL<br />

22004002940 N-015 CONSTRUCCION DA CASA PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO NE PLANTA BAJA DE<br />

CONSISTORIAL, SERVICIOS XERAIS LA CASA CONSISTORIAL SG. PRESUPUESTO<br />

220040012123 ADO 13/09/2004 2004 111 231 235,00 B27116805 / AGENCIA DE VIAJES ARIFRAN, S.L.<br />

22004002942 0912 LOCOMOCION DOS MEMBROS DA BILLETE DE AVION IDA Y VUELTA A MADRID DESDE<br />

CORPORACIÓN, ORGANOS DE SANTIAGO, PARA ALCALDE PARA TRATAR TEMAS DE INTERES<br />

GOVERNO MUNICIPAL<br />

220040012159 O 13/09/2004 2004 511 611 48.516,62 A28220606 / AQUAGEST,S.A.<br />

22004000032 257-5/4 F INVERSION DE REPOSICION EN CERTIF. 2º Y FINAL DE OBRA "PAVIMENTACION E SERV. RUA<br />

INFRAEST. E BENS PARA USO FELIPE PRIETO", SG. PROXECTO REDAC. NURIA CAMPOS<br />

XERAL<br />

220040012191 ADO 10/09/2004 2004 31303 226 2004 / 3 / XITAN / 1 206,62 B27264753 / LIBRERIA BALMES LUGO-LIBRO, S.L.L.<br />

22004002975 1/439 GASTOS DIVEROS DO PLAN XITANO PLAN DE DESENVOLVEMENTO XITANO COMPRA DE LIBROS DE TEXTO PARA PLAN DE DESEN. XITANO<br />

220040012192 ADO 10/09/2004 2004 31303 226 2004 / 3 / XITAN / 1 54,06 B27264753 / LIBRERIA BALMES LUGO-LIBRO, S.L.L.<br />

22004002976 1/440 GASTOS DIVEROS DO PLAN XITANO PLAN DE DESENVOLVEMENTO XITANO COMPRA DE LIBROS DE TEXTO PARA PLAN DE DESEN. XITANO<br />

220040012199 ADO 13/09/2004 2004 45103 22607 2004 / 5 / FCANT / 1 1.200,00 33838135Y / MERA LADRA, GLORIA<br />

22004002978 12/2004 GASTOS DIVERSOS EN FESTEXOS FESTAS DE CANTARRANA ORG. DO "DIA DO NENO", DURANTE FESTAS CANTARRANA DO<br />

POPULARES ANO 2004, 29/07/04, RUTAS EN KAYAK PRAIA, TORRE<br />

MULTIAVENTURA. ESCAL<br />

220040012200 ADO 13/09/2004 2004 314 16204 27,50 33855601S / PERNAS PEREZ ANTONIO<br />

22004002979 RES ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA 27,50 AXUDAS SG. ACORDO FUNCIONARIAL, DECRETO 13/09/04,<br />

FUNCIONARIOS PERIODO FINALES MAIO-04 A PRINCIPIOS SEPT-04<br />

220040012201 ADO 13/09/2004 2004 314 16204 238,52 76563643R / VIVERO RUSSO, JOSE<br />

22004002980 RES ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA 238,52 AXUDAS SG. ACORDO FUNCIONARIAL, DECRETO 13/09/04,<br />

FUNCIONARIOS PERIODO FINALES MAIO-04 A PRINCIPIOS SEPT-04<br />

220040012202 ADO 13/09/2004 2004 314 16204 125,00 76543762S / MARTINEZ GONZALEZ, EUSEBIO<br />

22004002981 RES ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA 125,00 AXUDAS SG. ACORDO FUNCIONARIAL, DECRETO 13/09/04,<br />

FUNCIONARIOS PERIODO FINALES MAIO-04 A PRINCIPIOS SEPT-04<br />

220040012203 ADO 13/09/2004 2004 314 16204 48,00 33826721T / PEGO COBELO, CANDIDO<br />

22004002982 RES ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA 48,00 AXUDAS SG. ACORDO FUNCIONARIAL, DECRETO 13/09/04,<br />

FUNCIONARIOS PERIODO FINALES MAIO-04 A PRINCIPIOS SEPT-04<br />

220040012204 ADO 13/09/2004 2004 314 16204 98,00 32680034R / MUIÑO CERDIDO, DIEGO<br />

61


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

22004002983 RES ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA 98,00 AXUDAS SG. ACORDO FUNCIONARIAL, DECRETO 13/09/04,<br />

FUNCIONARIOS PERIODO FINALES MAIO-04 A PRINCIPIOS SEPT-04<br />

220040012216 ADO 07/09/2004 2004 222 214 46,50 A15117609 / SUPERVISION Y CONTROL,S.A. (I.T.V.)<br />

22004002985 270204-7505 MANTENEMENTO E REPARACIONS REVISION ITV DE CITROEN XANTIA LU-3571-S DE POLICIA LOCAL<br />

VEHICULOS, POLICIA LOCAL<br />

220040012217 ADO 07/09/2004 2004 222 214 46,50 A15117609 / SUPERVISION Y CONTROL,S.A. (I.T.V.)<br />

22004002986 270204-7497 MANTENEMENTO E REPARACIONS REVISION ITV NISSAN TERRANO II LUG-3254-S DE LA POLICIA<br />

VEHICULOS, POLICIA LOCAL LOCAL<br />

220040012218 ADO 07/09/2004 2004 222 214 46,50 A15117609 / SUPERVISION Y CONTROL,S.A. (I.T.V.)<br />

22004002987 270204-7498 MANTENEMENTO E REPARACIONS REVISION ITV DE CITROEN ZX LU-0093-U DE POLICIA LOCAL<br />

VEHICULOS, POLICIA LOCAL<br />

220040012226 ADO 13/09/2004 2004 442 22706 37.399,41 A15379803 / SOGAMA S.A.<br />

22004002989 2004/2640 CONTRATO CON SOGAMA PARA 37.399,41 TRATAMIENTO DE R.S.U. AGOSTO 2004, 794,38 TM<br />

TRATAMENTO DO LIXO<br />

220040012227 ADO 13/09/2004 2004 121 22201 1.069,05 A83052407 / SOC. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A<br />

22004002990 C040163056 COMUNICACIONS POSTAIS E FACTURACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE<br />

TELEMATICAS, SERVICIOS XERAIS AGOSTO DE 2004<br />

220040012228 ADO 13/09/2004 2004 45103 22607 2004 / 5 / FIEST / 1 106,91 A27025329 / LOPEZ PIGUEIRAS,S.A.<br />

22004002991 2004/2035 GASTOS DIVERSOS EN FESTEXOS FIESTAS PATRONALES DE SAN ROQUE MATERIAL PARA CUBRIR CASETAS DE LA MOSTRA DE<br />

POPULARES ARTESANIA, DENTRO PROGRAMA DE FESTAS<br />

220040012229 ADO 13/09/2004 2004 45103 22607 2004 / 5 / NASEI / 1 104,09 A27025329 / LOPEZ PIGUEIRAS,S.A.<br />

22004002992 2004/2034 GASTOS DIVERSOS EN FESTEXOS FESTAS DO NASEIRO MATERIALES PARA FESTAS DO NASEIRO<br />

POPULARES<br />

220040012230 ADO 13/09/2004 2004 45103 22607 2004 / 5 / MOSTR / 1 480,07 A27025329 / LOPEZ PIGUEIRAS,S.A.<br />

22004002993 2004/2033 GASTOS DIVERSOS EN FESTEXOS MOSTRA FOLKLORICA EN FESTAS DE MATERIAS PARA MOSTRA FOLKLORICA<br />

POPULARES VERAN<br />

220040012231 ADO 13/09/2004 2004 42200 212 1.113,60 A27025329 / LOPEZ PIGUEIRAS,S.A.<br />

22004002994 2004/2032 MANTENEMENTO DAS ESCOLA E BASES EN FENOLICO FOLGADO CON ARMAZON PARA ESCUELA<br />

COLEXIOS DE COVAS<br />

220040012232 ADO 14/09/2004 2004 314 16304 66,50 76563701J / GARCIA LIZ, ELISA<br />

22004002995 RES. ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA LABORALES 66,50 AXUDAS SG. CONVENIO LABORAL, DECRETO 14/09/04, PERIODO<br />

DE FINAIS MAIO-04 A PRINCIPIOS SETEMBRO-04<br />

220040012233 ADO 14/09/2004 2004 314 16304 120,00 33854480K / MENDEZ FERNANDEZ, CARLOS<br />

22004002996 RES. ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA LABORALES 120,00 AXUDAS SG. CONVENIO LABORAL, DECRETO 14/09/04, PERIODO<br />

DE FINAIS MAIO-04 A PRINCIPIOS SETEMBRO-04<br />

220040012234 ADO 14/09/2004 2004 314 16304 15,00 76556233C / INSUA POLO JOSE LUIS<br />

22004002997 RES. ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA LABORALES 15,00 AXUDAS SG. CONVENIO LABORAL, DECRETO 14/09/04, PERIODO<br />

62


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

DE FINAIS MAIO-04 A PRINCIPIOS SETEMBRO-04<br />

220040012235 ADO 14/09/2004 2004 314 16304 112,50 33839174X / PORTO MARTINEZ, JOSE LUIS<br />

22004002998 RES. ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA LABORALES 112,50 AXUDAS SG. CONVENIO LABORAL, DECRETO 14/09/04, PERIODO<br />

DE FINAIS MAIO-04 A PRINCIPIOS SETEMBRO-04<br />

220040012236 ADO 14/09/2004 2004 314 16304 270,50 46336613P / CABADO GOMEZ, LOURDES<br />

22004002999 RES. ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA LABORALES 270,50 AXUDAS SG. CONVENIO LABORAL, DECRETO 14/09/04, PERIODO<br />

DE FINAIS MAIO-04 A PRINCIPIOS SETEMBRO-04<br />

220040012237 ADO 14/09/2004 2004 314 16304 77,32 33995468L / ATADELL VAZQUEZ, DANIEL<br />

22004003000 RES. ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA LABORALES 77,32 AXUDAS SG. CONVENIO LABORAL, DECRETO 14/09/04, PERIODO<br />

DE FINAIS MAIO-04 A PRINCIPIOS SETEMBRO-04<br />

220040012238 ADO 14/09/2004 2004 314 16304 33,50 33810538D / BLANCO ALVARIÑO, JOSE JUAN<br />

22004003001 RES. ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA LABORALES 33,50 AXUDAS SG. CONVENIO LABORAL, DECRETO 14/09/04, PERIODO<br />

DE FINAIS MAIO-04 A PRINCIPIOS SETEMBRO-04<br />

220040012239 ADO 14/09/2004 2004 314 16304 52,50 33995468L / ATADELL VAZQUEZ, DANIEL<br />

22004003002 RES. ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA LABORALES 52,50 AXUDAS SG. CONVENIO LABORAL, DECRETO 14/09/04, PERIODO<br />

DE FINAIS MAIO-04 A PRINCIPIOS SETEMBRO-04<br />

220040012240 ADO 14/09/2004 2004 314 16304 75,00 33842537S / BLANCO DEVESA ANTONIO<br />

22004003003 RES. ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA LABORALES 75,00 AXUDAS SG. CONVENIO LABORAL, DECRETO 14/09/04, PERIODO<br />

DE FINAIS MAIO-04 A PRINCIPIOS SETEMBRO-04<br />

220040012243 ADO 14/09/2004 2004 314 16304 37,50 33848370Y / REDONDAS VALLEJO, MARIA JOSE<br />

22004003004 RES. ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA LABORALES 37,50 AXUDAS SG. CONVENIO LABORAL, DECRETO 14/09/04, PERIODO<br />

DE FINAIS MAIO-04 A PRINCIPIOS SETEMBRO-04<br />

220040012244 ADO 14/09/2004 2004 314 16304 130,00 76569744F / MENDEZ RIVERA, MARIA JOSE<br />

22004003005 RES. ALCALDIA ACCION SOCIAL PARA LABORALES 130,00 AXUDAS SG. CONVENIO LABORAL, DECRETO 14/09/04, PERIODO<br />

DE FINAIS MAIO-04 A PRINCIPIOS SETEMBRO-04<br />

220040012245 ADO 13/09/2004 2004 121 22602 615,73 B27000637 / EL PROGRESO,S.L.<br />

22004003006 1-8802 PUBLICIDAD E PROPAGANDA, ANUNCIO DIA 12/08/04 Y 13/08/04 DE APROBACION INICIAL<br />

SERVICIOS XERAIS MODIFICACION PUNTUAL DA NORMAS SUBS.: PARQUE<br />

EMPRESARIAL DE CHAVIN<br />

220040012255 O 13/09/2004 2004 42200 22606 12.826,12 Q1518001A / UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA<br />

22004000573 CONVENIO GASTOS DA SELECTIVIDADE, 12.826,12 CONVENIO CO CIUG PARA A REALIZACION DE PROBAS DE<br />

CONVENIO CON UNIVERSIDADE ACCESO A UNIVERSIDADE DA COMISION DELEGADA Nº 14,<br />

I.E.S. VILAR PONTE<br />

220040012264 ADO 13/09/2004 2004 121 225 16,50 S1511001H / XUNTA DE GALICIA<br />

22004003013 A-3115669 TRIBUTOS, SERVICIOS XERAIS TAXA CONSELLERIA SANIDADE, VALIDACION CADA 5 ANOS,<br />

CONCELLO, MATADERO MUNICIPAL, REXISTRO XERAL<br />

SANITARIO DE ALIMENTOS<br />

63


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

220040012267 ADO/ 13/09/2004 2004 121 22602 294,64 B27000637 / EL PROGRESO,S.L.<br />

22004003006 1-6398 PUBLICIDAD E PROPAGANDA, ABONO DE GACTURA 1-10715, PERO COMO ESTA PAGADA LO<br />

SERVICIOS XERAIS APLICO AQUI<br />

220040012268 ADO 0/17000504443 25/08/2004 2004 43101 22100 32,51 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 563657 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO ENERXIA ELECTRICA ILUMINACION PUBLICA CERDEIRAL GALDO<br />

PUBLICO DE PERIODO 23-7/13-8-2004<br />

220040012271 ADO 0/931596 03/09/2004 2004 45102 22100 75,39 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000204 583778 ENERXIA ELECTRICA, CULTURA ENERXIA ELECTRICA TEATRO P. DIAZ DE PERIODO<br />

16-6/16-8-2004<br />

220040012274 ADO 0/17000506187 13/09/2004 2004 45103 22100 2004 / 5 / FIEST / 1 163,80 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004003014 2366 GASTOS ENGANCHE E CONSUMO FIESTAS PATRONALES DE SAN ROQUE FRA. V5402N00002366 ENERXIA ELECTRICA PALCO 1 FESTAS<br />

ENERXIA ELECTRICA, FESTAS AGOSTO DE PERIODO 26-7/20-8-2004<br />

POPULARE<br />

220040012275 ADO 0/412781 10/09/2004 2004 42200 22100 7,70 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000197 601402 ENERXIA ELECTRICA DOS ENERXIA ELECTRICA ESCOLA BRIERO AREA DE PERIODO<br />

COLEXIOS 1-7/31-8-2004<br />

220040012276 ADO 0/100057 10/09/2004 2004 43102 22100 7,70 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000201 601088 ENERXIA ELECTRICA DE INMOBLES ENERXIA ELECTRICA NAVE LAVANDEIRAS CELEIRO DE PERIODO<br />

DE OBRAS 1-7/31-8-2004<br />

220040012287 ADO 0/458187 13/09/2004 2004 43101 22100 76,07 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519138 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519138 REF.458187 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA DOS CASTELOS COVAS 31-5/29-7-2004<br />

220040012288 ADO 0/474764 13/09/2004 2004 43101 22100 86,62 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519362 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519362 REF. 474764 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA MUELLE VIVEIRO DE 31-5/29-7-2004<br />

220040012289 ADO 0/879443 13/09/2004 2004 43101 22100 1.517,27 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519146 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519146 REF.879443 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TANTO ALZADO VIVEIRO DE<br />

29-5/29-7-2004<br />

220040012290 ADO 0/879446 13/09/2004 2004 43101 22100 2.746,44 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 V5401N00520777 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA.V5401N00520777 REF.879446 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TANTO ALZADO COVAS DE 29-5/29-7-2004<br />

220040012291 ADO 0/879450. 13/09/2004 2004 43101 22100 778,30 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519147 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519147 REF. 879450 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TANTO ALZADO CELEIRO DE<br />

29-5/29-7-2004<br />

220040012292<br />

22004000200<br />

ADO 0/879455<br />

519148<br />

13/09/2004 2004 43101 22100<br />

ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO<br />

1.532,57 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

FRA. V5401N00519148 REF. 879455 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TANTO ALZADO GALDO DE 29-5/29-7-2004<br />

64


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

220040012293 ADO 0/879457 13/09/2004 2004 43101 22100 964,28 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519149 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519149 REF. 879457 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TANTO ALZADO CHAVIN DE<br />

29-5/29-7-2004<br />

220040012294 ADO 0/879670 13/09/2004 2004 43101 22100 920,76 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519150 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519150 REF.879670 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TANTO ALZADO MAGAZOS DE<br />

29-5/29-7-2004<br />

220040012295 ADO 0/879671 13/09/2004 2004 43101 22100 526,34 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519151 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519151 REF.879671 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TANTO ALZADO BOIMENTE DE<br />

29-5/29-7-2004<br />

220040012296 ADO 0/879672 13/09/2004 2004 43101 22100 472,77 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519152 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519152 REF. 879672 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TANTO ALZADO VALCARRIA DE<br />

29-5/29-7-2004<br />

220040012297 ADO 0/879675 13/09/2004 2004 43101 22100 587,01 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 520778 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00520778 REF. 879675 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TANTO ALZADO VIEIRO DE 29-5/29-7-2004<br />

220040012298 ADO 0/879678 13/09/2004 2004 43101 22100 751,39 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519153 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA.V5401N00519153 REF. 879678 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TANTO ALZADO SAN PEDRO DE<br />

29-5/29-7-2004<br />

220040012299 ADO 0/879679 13/09/2004 2004 43101 22100 507,87 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519154 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519154 REF. 879679 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TANTO ALZADO LANDROVE DE<br />

29-5/29-7-2004<br />

220040012300 ADO 0/879683 13/09/2004 2004 43101 22100 684,63 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 520779 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA, V5401N00520779 REF. 879683 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TANTO ALZADO FARO DE 29-5/29-7-2004<br />

220040012301 ADO 13/09/2004 2004 31303 226 2004 / 3 / XITAN / 1 563,96 A79408720 / COMERCIAL GRUPO ANAYA<br />

22004003015 5311931 GASTOS DIVEROS DO PLAN XITANO PLAN DE DESENVOLVEMENTO XITANO COMPRA DE LIBROS DE TEXTO PARA PLAN DE DESEN. XITANO<br />

220040012304 ADO 13/09/2004 2004 121 231 10,54 33996064V / COYA GUERRERO, ANA<br />

22004003016 DIETAS LOCOMOCION DO PERSOAL, KILOMETRAJE 64 KM, DIAS 10, 15 Y 23, RECOÑECEMENTO DE<br />

SERVICIOS XERAIS EXPLOTAC. AGRARIAS, AUT. X.G.L. 24/08/04<br />

220040012313 ADO 13/09/2004 2004 45101 22001 1.031,97 B36818003 / NOVA GALICIA EDICIONS, S.L.<br />

22004003021 240030 COMPRA DE FONDOS COMPRA DE 6 LIBROS ARTISTAS GALEGOS PARA BIBLIOTECA<br />

BIBLIOGRAFICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL<br />

65


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

220040012314 ADO 13/09/2004 2004 45103 22607 2004 / 3 / FMAGA / 1 661,20 33817713P / ROLLE RODRIGUEZ, VICENTE<br />

22004003022 8 GASTOS DIVERSOS EN FESTEXOS FESTAS DE MAGAZOS SANTA ANA TRABALLOS DE DESBROCE E LIMPEZA REALIZADO NAS FESTAS<br />

POPULARES DE MAGAZOS, 2004<br />

220040012315 ADO 13/09/2004 2004 45103 22607 2004 / 5 / FIEST / 1 85,60 B27179969 / AUTOS MORAN, S.L.<br />

22004003023 2004000339 GASTOS DIVERSOS EN FESTEXOS FIESTAS PATRONALES DE SAN ROQUE SERVICIO REALIZADO EN MIDIBUS Y UN MICROBUS DESDE<br />

POPULARES VIVEIRO A SAN ROQUE, CON MOTIVO "PRIMERA SUBIDA A<br />

S.ROQUE", 08/08/04<br />

220040012320 ADO 13/09/2004 2004 111 22202 7,08 A83052407 / SOC. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A<br />

22004003026 ULU01804 COMUNICACIONS TELEGRAFICAS, TELEGRAMA DE CONDOLENCIA POR MUERTE DE ESCRITOR<br />

ORGANOS DE GOVERNO "MANUEL MARIA", A VIUDA SALETA GOI GARCIA<br />

220040012323 ADO 13/09/2004 2004 45103 22605 2004 / 5 / FLAND / 1 59,40 B27160407 / CARLOS FOTOGRAFOS, S.L.<br />

22004003027 206 GASTOS DIVERSOS DO FESTIVAL FESTIVAL DEL LANDRO 2004 SEIS COPAS DE VIDEO PARA CONCELLO DEL FESTIVAL DEL<br />

DO LANDRO LANDRO<br />

220040012326 ADO 13/09/2004 2004 31303 226 2004 / 3 / XITAN / 1 16,53 B27264753 / LIBRERIA BALMES LUGO-LIBRO, S.L.L.<br />

22004003028 1/452 GASTOS DIVEROS DO PLAN XITANO PLAN DE DESENVOLVEMENTO XITANO COMPRA DE LIBROS DE TEXTO PARA PLAN DE DESENROLO<br />

XITANO<br />

220040012380 ADO 13/09/2004 2004 444 852 1.581,00 EOGALTRAMIT / EOGAL VIVEIRO, S.L.<br />

22004003029 SUSCRIPCION DE ACCIONES DE DESEMBOLSO DEL 51% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD<br />

EMPRESA PARQUE EOLICO "EOGAL VIVEIRO, S.L." EN CONSTITUCION<br />

SINGULAR<br />

220040012383 ADO 0/315735 13/09/2004 2004 446 22100 170,36 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000203 519218 ENERXIA ELECTRICA, MATADOIRO FRA. V5401N00519218 REF. 315735 ENERX IA ELECTRICA PRAZA<br />

E MERCADOS DE ABASTOS DE 31-5/29-7-2004<br />

220040012384 ADO 0/315842 13/09/2004 2004 43102 22100 1,59 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000201 532103 ENERXIA ELECTRICA DE INMOBLES FRA. V5401N00532103 REF. 315842 ENERXIA ELECTRICA TRAV.<br />

DE OBRAS MARINA, 51 ERA DE 31-05/29-07-04<br />

220040012385 ADO 0/316858 13/09/2004 2004 43102 22100 6,51 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000201 571316 ENERXIA ELECTRICA DE INMOBLES FRA. V5401N00571316 REF.316858 ENERXIA ELECTRICA<br />

DE OBRAS CONSTANZA DE CASTRO,32 RTS FR 16-6/16-8-2004<br />

220040012386 ADO 0/317170 13/09/2004 2004 43102 22100 3,17 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000201 583107 ENERXIA ELECTRICA DE INMOBLES FRA. V5041N00583107 REF. 317170 ENERXIA ELECTRICA IRMANS<br />

DE OBRAS VILAR PONTE, 40 ERA DE 23-6/23-8-2004<br />

220040012387 ADO 0/317171 13/09/2004 2004 43102 22100 7,70 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000201 583108 ENERXIA ELECTRICA DE INMOBLES FRA. V5401N00583108 REF.317171 ENERXIA ELECTRICA IRMANS<br />

DE OBRAS VILAR PONTE, 40 BAJO DE1 DE 23-6/23-8-2004<br />

66


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

220040012388 ADO 0/318020 13/09/2004 2004 42200 22100<br />

22004000197 542344 ENERXIA ELECTRICA DOS<br />

69,17 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

FRA- V5401N00542344 REF.318020 ENERXIA ELECTRICA<br />

COLEXIOS ESCOL.A ATALLO MAGAZOS DE 4-6/9-8-2004<br />

220040012389 ADO 0/318202 13/09/2004 2004 42200 22100 24,04 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000197 545596 ENERXIA ELECTRICA DOS FRA. V5401N00545596 REF. 318202 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA<br />

COLEXIOS IGREXA LANDROVE DE 9-6/9-8-2004<br />

220040012390 ADO 0/318477 13/09/2004 2004 42200 22100 25,57 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000197 559291 ENERXIA ELECTRICA DOS FRA. V5401N00559291 REF 318477 ENERXIA ELECTRICA CENTRO<br />

COLEXIOS SOCIAL VALADO VALCARRIA DE 14-6/12-8-2004<br />

220040012391 ADO 0/318567 13/09/2004 2004 32201 22100 2003 / 3 / OBRAD / 1 89,93 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004003030 559221 ENERXIA ELECTRICA, ESCOLA ESCOLA OBRADOIRO PARQUE LODEIRO FRA. V5401N00559221 REF. 318567 ENERXIA ELECTRICA<br />

OBRADOIRO ESCOLA-OBRADOIRO CALVOSO CHAVIN DE PERIODO<br />

14-6/12-8-2004<br />

220040012392 ADO 0/350778 13/09/2004 2004 43101 22100 142,92 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519638 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA.V5401N00519638 REF.350778 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA XUNQUEIRA B-AP-01 DE 31-5/29-7-2004<br />

220040012393 ADO 0/458188 13/09/2004 2004 43102 22100 23,13 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000201 519369 ENERXIA ELECTRICA DE INMOBLES FRA. V5401N00519369 REF. 458188 ENERXIA ELECTRICA<br />

DE OBRAS ALMACEN MUELLE VIVEIRO DE 31-5/29-7-2004<br />

220040012394 ADO 0/460733 13/09/2004 2004 42201 22100 192,61 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000198 519360 ENERXIA ELECTRICA, FRA. V5401N00519360 REF.460733 ENERXIA ELECTRICA<br />

CONSERVATORIO CONSERVATORIO MUSICA TRAV. MARIÑA BAIXO-003 DE<br />

31-5/29-7-2004<br />

220040012395 ADO 0/470818 13/09/2004 2004 43101 22100 8,96 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 590035 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00590035 REF. 470818 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA SOUTO DA FREIRA DE 28-6/26-8-2004<br />

220040012396 ADO 0/492690 13/09/2004 2004 121 22100 521,27 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000189 549046 ENERXIA ELECTRICA, SERVICIOS FRA. V5401N00549046 REF.492690 ENERXIA ELECTRICA CASA DO<br />

XERAIS CONCELLO DE 10-6/10-8-2004<br />

220040012397 ADO 0/501088 13/09/2004 2004 43102 22100 24,37 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000201 571319 ENERXIA ELECTRICA DE INMOBLES FRA. V5401N00571319 REF.501088 ENERXIA ELECTRICA<br />

DE OBRAS CONSTANZA DE CASTRO, 32 BAIXO DER DE 16-6/16-8-2004<br />

220040012398 ADO 0/514242 13/09/2004 2004 43101 22100 80,92 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 549171 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA- V5401N00549171 REF. 514242 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA PASTOR DIAZ, 1 FONTENOVA DE<br />

10-6/10-8-2004<br />

220040012399 ADO 0/530004 13/09/2004 2004 42200 22100 221,90 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

67


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

22004000197 519227 ENERXIA ELECTRICA DOS FRA. V5401N00519227 REF. 530004 ENERXIA ELECTRICA<br />

COLEXIOS COLEXIO AVD. GALCERAN SAN ROQUE DE 31-5/29-7-2004<br />

220040012400 ADO 0/538164 13/09/2004 2004 43101 22100 60,42 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 538954 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00538954 REF.538164 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA RUA PALLETE LANDROVE DE 7-6/5-8-2004<br />

220040012401 ADO 0/602457 13/09/2004 2004 43102 22100 48,80 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000201 583110 ENERXIA ELECTRICA DE INMOBLES FRA. V5401N00583110 REF. 602457 ENERXIA ELECTRICA IRMANS<br />

DE OBRAS VILAR PONTE, 40 BAIXO DER DE 23-6/23-8-2004<br />

220040012402 ADO 0/602472 13/09/2004 2004 521 22100 40,57 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000207 589956 ENERXIA ELECTRICA, REEMISORES FRA. V5401N00589956 REF. 602472 ENERXIA ELECTRICA<br />

TV E RADIO ANTENA REPETIDOR TORA COVAS DE 28-6/26-8-2004<br />

220040012403 ADO 0/609131 13/09/2004 2004 43101 22100 312,63 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 531305 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00531305 REF.609131 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA XUNQUEIRA DE PERIODO 3-6/3-8-2004<br />

220040012404 ADO 0/632098 13/09/2004 2004 43101 22100 675,31 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 520783 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00520783 REF. 632098 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA VICENTE COCIÑA DE 31-5/29-7-2004<br />

220040012405 ADO 0/632144 13/09/2004 2004 45103 22100 219,60 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004003031 559559 GASTOS ENGANCHE E CONSUMO FRA. V5401N00559559 REF. 632144 ENERXIA ELECTRICA AV.<br />

ENERXIA ELECTRICA, FESTAS CERVANTES SALA EXPOSICIONS SAN FRANCISCO DE<br />

POPULARE 14-6/12-8-2004<br />

220040012406 ADO 0/632151 13/09/2004 2004 43101 22100 557,96 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 566487 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00566487 REF.632151 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA N. CORA MONTENEGRO DE<br />

16-6/16-8-2004<br />

220040012407 ADO 0/632153 13/09/2004 2004 43101 22100 873,25 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 583072 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00583072 REF. 632153 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA GARCIA JUNCEDA DE 23-6/23-8-2004<br />

220040012408 ADO 0/643876 13/09/2004 2004 446 22100 276,95 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000203 519387 ENERXIA ELECTRICA, MATADOIRO FRA. V5401N00519387 REF. 643876 ENERXIA ELECTRICA FEIRA<br />

E MERCADOS VERXELES DE 31-5/29-7-2004<br />

220040012409 ADO 0/643880 13/09/2004 2004 42200 22100 56,33 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000197 542345 ENERXIA ELECTRICA DOS FRA. V5401N00542345 REF. 643880 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA<br />

COLEXIOS ATALLO MAGAZOS DE 4-6/9-8-2004<br />

220040012410 ADO 0/647358 13/09/2004 2004 43101 22100 133,13 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 535404 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA- V5401N00535404 REF. 647358 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA BIMBIAL DE PERIODO 4-6/4-8-2004<br />

68


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

220040012411 ADO 0/647359 13/09/2004 2004 42200 22100 23,62 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000197 548940 ENERXIA ELECTRICA DOS FRA. V5401N00548940 REF. 647359 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA<br />

COLEXIOS CALVO, B3 BAIXO SAN PEDRO DE 10-6/10-8-2004<br />

220040012412 ADO 0/674074 13/09/2004 2004 43101 22100 101,29 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519476 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519476 REF. 674074 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA XUNQUEIRA ALUMBRADO EXTERIOR DE<br />

31-5/29-7-04<br />

220040012413 ADO 13/09/2004 2004 452 22606 12.000,00 G36644870 / FEDERACION GALEGA DE CICLISMO<br />

22004003032 326 GASTOS DIVERSOS EN EVENTOS CUSTO DE ORGANIZACION E XESTION DA 2º ETAPA DA III<br />

DEPORTIVOS VOLTA CICLISTA A GALICIA SETEMBRO,2004<br />

220040012416 ADO 13/09/2004 2004 43102 210 435,00 33817713P / ROLLE RODRIGUEZ, VICENTE<br />

22004003033 9 CONSERVACION E MANTENEMENTO CUSTO DE LIMPEZA DO CAMPO E PISTAS DE NASEIRO PARA<br />

DE INFRAESTRUCTURAS CONCENTRACION MOTEROS<br />

220040012417 ADO 13/09/2004 2004 45103 22607 2004 / 5 / FGALD / 1 203,00 33817713P / ROLLE RODRIGUEZ, VICENTE<br />

22004003034 10 GASTOS DIVERSOS EN FESTEXOS FESTAS DE SAN PANTALEON EN GALDO CUSTO DE TRABALLOS REALIZADOS PARA CELEBRACION<br />

POPULARES FESTAS DE GALDO,2004<br />

220040012418 ADO 13/09/2004 2004 43103 210 1.305,00 33817713P / ROLLE RODRIGUEZ, VICENTE<br />

22004003035 11 MANTENEMENTO PARQUES, CUSTO DE 45 H. TRACTOR QUITANDO ALGAS DAS PRAIAS DE<br />

XARDINS E PRAIAS AREA E COVAS<br />

220040012419 ADO 13/09/2004 2004 45103 22607 2004 / 5 / NASEI / 1 5.760,56 33817713P / ROLLE RODRIGUEZ, VICENTE<br />

22004003036 12 GASTOS DIVERSOS EN FESTEXOS FESTAS DO NASEIRO CUSTO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FESTAS DE NASEIRO,2004<br />

POPULARES<br />

220040012423 O 13/09/2004 2004 31302 22700 489,15 G27027028 / ASPANANE (ASOC.DE PAIS DE NENOS E<br />

ADOLESCENTES CON NEC.ESPEC<br />

22004002577 41/04 LIMPEZA E ASEO DO CENTRO LIMPIEZA DO CENTRO OCUPACIONAL DE LAVANDEIRAS,<br />

OCUPACIONAL AGOSTO 2004<br />

220040012424 ADO 13/09/2004 2004 45103 22605 2004 / 5 / FLAND / 1 92,43 33307273F / LAMELA VIZOSO MAGDALENA<br />

22004003037 372/04 GASTOS DIVERSOS DO FESTIVAL FESTIVAL DEL LANDRO 2004 ALOJAMIENTO "FESTIVAL DE LA CANCION DEL LANDRO", DIAS<br />

DO LANDRO 31/07 Y 01/08, HABILTACION DOBLE CON GARAJE<br />

220040012425 ADO 13/09/2004 2004 75101 22602 2004 / 3 / PET / 1 276,60 33815603Z / NEIRA BROCHS, JUAN CARLOS<br />

22004003038 9560 GASTOS DE PUBILICIDADE E PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA 2004 150 CARTEIS E 1500 FOLLETOS DA VI CARREIRA POPULAR<br />

PROPAGANDA, P.E.T. "CONCELLO VIVEIRO", CON CARGO P.E.T. 2004<br />

220040012426 ADO 13/09/2004 2004 314 16006 2.531,97 A40001430 / CIA.SEGUROS ADESLAS,S.A.<br />

22004003039 09/2004 ASISTENCIA POLIZA SEGURO MEDICO FUNCIONARIOS INTEGRADOS, MES<br />

MEDICO-FARMACEUTICA DOS DE SEPTIEMBRE<br />

FUNCIONARIOS<br />

220040012427<br />

22004003040<br />

ADO<br />

092<br />

13/09/2004 2004 45103 22607 2004 / 5 / FIEST / 1<br />

GASTOS DIVERSOS EN FESTEXOS FIESTAS PATRONALES DE SAN ROQUE<br />

1.044,00 B15279359 / ILUMINACIONES SANTIAGUESAS S.L.<br />

CUSTO SERVICIO XENERADOR PARA CONCERTO CELEBRADO O<br />

POPULARES DIA 15-XULLO-2004<br />

69


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

220040012428 ADO 13/09/2004 2004 45103 22607 2004 / 5 / NASEI / 1 1.044,00 B15279359 / ILUMINACIONES SANTIAGUESAS S.L.<br />

22004003041 093 GASTOS DIVERSOS EN FESTEXOS FESTAS DO NASEIRO POR TRABALLOS DE ILUMINACION REALIZADOS NAS FESTAS DE<br />

POPULARES NASEIRO,2004<br />

220040012429 ADO 13/09/2004 2004 42204 22706 125,49 B15656580 / ARUMIA S.L.L.<br />

22004003042 04/152 DESINFECCION E DESINFECTACION SERVICIO DE DESRATIZACION-DESINSECTACION E<br />

DA GARDERIA INFANTIL DESINFECCION DA GARDERIA MUNICIPAL<br />

220040012430 ADO 13/09/2004 2004 42204 22102 737,40 A28076420 / REPSOL BUTANO,S.A. (ENERVI,S.L.)<br />

22004003043 6387837 SUMINISTRO DE GAS PARA SUBMINISTRO DE GAS PARA GARDERIA MUNICIPAL DO<br />

GARDERIA INFANTIL 19-1/26-3-2004<br />

220040012431 O 13/09/2004 2004 42204 22700 697,17 B27250604 / ASISOLIM ASISTENCIA SOCIAL Y LIMPIEZA, S.L.<br />

22004000275 A/52/2004 LIMPEZA E ASEO DA GARDERIA CUSTO DE LIMPEZA DA GARDERIA MUNICIPAL MAIO,2004<br />

INFANTIL<br />

220040012432 O 13/09/2004 2004 42204 22700 697,17 B27250604 / ASISOLIM ASISTENCIA SOCIAL Y LIMPIEZA, S.L.<br />

22004000275 A/67/2004 LIMPEZA E ASEO DA GARDERIA CUSTO DE LIMPEZA DA GARDERIA MUNICIPAL XUÑO,2004<br />

INFANTIL<br />

220040012433 ADO 13/09/2004 2004 42204 22706 125,49 B15656580 / ARUMIA S.L.L.<br />

22004003044 04/311 DESINFECCION E DESINFECTACION CUSTO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION E<br />

DA GARDERIA INFANTIL DESINFECCION DA GARDERIA MUNICIPAL<br />

220040012434 O 13/09/2004 2004 42204 22700 697,17 B27250604 / ASISOLIM ASISTENCIA SOCIAL Y LIMPIEZA, S.L.<br />

22004000275 A/78/2004 LIMPEZA E ASEO DA GARDERIA CUSTO DE LIMPEZA DA GARDERIA MUNICIPAL XULLO,2004<br />

INFANTIL<br />

220040012435 O 13/09/2004 2004 42204 22700 697,17 B27250604 / ASISOLIM ASISTENCIA SOCIAL Y LIMPIEZA, S.L.<br />

22004000275 A/88/2004 LIMPEZA E ASEO DA GARDERIA CUSTO LIMPEZA DA GUARDERIA MUNICIPAL, AGOSTO 2004<br />

INFANTIL<br />

220040012436 ADO 0/17000237111 13/09/2004 2004 42204 22100 322,17 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000199 268364 ENERXIA ELECTRICA, GARDERIA ENERXIA ELECTRICA GARDERIA AV. RAMON CANOSA DE<br />

INFANTIL PERIODO 4-2004<br />

220040012437 ADO 0/17000237111 13/09/2004 2004 42204 22100 289,32 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000199 337958 ENERXIA ELECTRICA, GARDERIA ENERXIA ELECTRICA GARDERIA MUNICIPAL DE PERIODO<br />

INFANTIL 16-4/14-5-2004<br />

220040012438 ADO 0/17000237111 13/09/2004 2004 42204 22100 285,06 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000199 410608 ENERXIA ELECTRICA, GARDERIA FRA.410608 REF.17000237111 ENERXIA ELECTRICA GARDERIA<br />

INFANTIL MCPAL DE 14-5/14-6-2004<br />

70


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

220040012440 ADO 13/09/2004 2004 121 213 2004 / 5 / IEVIV / 1 490,34 A27142462 / SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO,S.A. (CANON)<br />

22004003046 400055 MANTENEMENTO MAQUIN., INST. E GASTOS INSTITUTO DE ESTUDIOS CUSTO DE MANTEMENTO DE FOTOCOPIADORA NP4050 INSTITU-<br />

UTILLAXE, SERVICIOS XERAIS VIVEIRIENSES TO DE ESTUDOS VIVEIRENSES DE 1-1/31-12-04<br />

220040012441 ADO 13/09/2004 2004 121 22602 2004 / 5 / IEVIV / 1 83,52 B27202019 / FOTOGRAFIA OLIVER, S.L.<br />

22004003047 0040 PUBLICIDAD E PROPAGANDA, GASTOS INSTITUTO DE ESTUDIOS CUSTO DE FOTOS PARA INSTITUTO ESTUDIOS VIVEIRENSES<br />

SERVICIOS XERAIS VIVEIRIENSES<br />

220040012442 ADO 13/09/2004 2004 43102 212 2004 / 5 / IGLES / 1 390,41 B15656580 / ARUMIA S.L.L.<br />

22004003048 04/154 CONSERV. E MANTENEMENTO GASTOS RELACIONADOS CON LA REVISION E CONTROL DE TERMITAS NA IGREXA DE SAN<br />

EDIFICIOS, SERV. MULTIPLES IGLESIA CATOLICA FRANCISCO REALIZADO O 17-3-2004<br />

220040012443 ADO 13/09/2004 2004 45102 22709 174,29 G28029643 / SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES<br />

22004003049 94047797 ACTUACIONS CULTURAIS DEREITOS DE AUTOR POLA REPRESENTACION DA OBRA " O<br />

BINOMIO DE NEWTON" NO TEATRO P. DIAZ O 15-11-2002<br />

220040012444 ADO 13/09/2004 2004 111 22601 130,75 B27154699 / RESTAURANTE LA PAZ, S.L.<br />

22004003050 904 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y COMIDA, ALCALDE, CONC. CULTURA, Y HACIENDA,<br />

REPRESENTATIVAS, ORGANOS DE INTERVENTOR Y REP. DE BANCO DE CREDITO LOCAL PARA<br />

GOVER TRATAR REFINANCIACION<br />

220040012445 ADO 13/09/2004 2004 111 22601 2004 / 5 / FIEIN / 1 224,17 B27154699 / RESTAURANTE LA PAZ, S.L.<br />

22004003051 1079 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y FIESTA INFORMATICA "@RRO@" COMIDA INFORMATICO DE CONCELLO CON MIEMBROS QUE<br />

REPRESENTATIVAS, ORGANOS DE PARTICIPARON EN LA "FIESTA INFORMATICA ARRO@"<br />

GOVER<br />

220040012446 ADO 13/09/2004 2004 42200 223 267,50 B27179969 / AUTOS MORAN, S.L.<br />

22004003052 2004000275 TRANSPORTES VIAXE REALIZADO POLO CEIP DE COVAS A A CORUÑA O<br />

19-6-2004<br />

220040012447 ADO 13/09/2004 2004 444 226 2004 / 5 / BIODI / 1 125,28 A15000649 / LA VOZ DE GALICIA,S.A.<br />

22004003053 PO4/416 GASTOS DIVERSOS EN FORMACION PROGRAMA BIODIVERSIDAD ANUNCIO OFERTA PUBLICA CONTRATACION DE PERSOAL<br />

MEDIOAMBIENTAL BIODIVERSIDAD<br />

220040012448 ADO 13/09/2004 2004 444 226 2004 / 5 / BIODI / 1 76,21 B27000637 / EL PROGRESO,S.L.<br />

22004003054 1-785 GASTOS DIVERSOS EN FORMACION PROGRAMA BIODIVERSIDAD ANUNCIO OFERTA CONTRATACION PERSOAL PARA PROGRAMA<br />

MEDIOAMBIENTAL BIODIVERSIDADE<br />

220040012449 ADO 13/09/2004 2004 444 226 2004 / 5 / BIODI / 1 13,34 A27019710 / RADIO LUGO,S.A. (RADIO SER)<br />

22004003055 001-01-00054 GASTOS DIVERSOS EN FORMACION PROGRAMA BIODIVERSIDAD EMISION CUÑA PUBLICITARIA OFERTA PUBLICA<br />

MEDIOAMBIENTAL CONTRATACION PERSOAL PROGRAMA BIODIVERSIDAD<br />

220040012450 ADO 13/09/2004 2004 444 226 2004 / 5 / BIODI / 1 420,00 B27268481 / PROYECTOS Y DESARROLLOS EN INTERNET, S.L.<br />

22004003056 40/04 GASTOS DIVERSOS EN FORMACION PROGRAMA BIODIVERSIDAD MANTEMENTO WEB 04 PROGRAMA BIODIVERSIDAD<br />

MEDIOAMBIENTAL<br />

220040012451 ADO 13/09/2004 2004 444 226 2004 / 5 / BIODI / 1 1.200,00 B27268481 / PROYECTOS Y DESARROLLOS EN INTERNET, S.L.<br />

22004003057 56/04 GASTOS DIVERSOS EN FORMACION PROGRAMA BIODIVERSIDAD MANTEMENTO DA PAXINA WEB BIODIVERSIDAD<br />

71


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

MEDIOAMBIENTAL<br />

220040012452 ADO 13/09/2004 2004 444 226 2004 / 5 / BIODI / 1 290,00 B27116805 / AGENCIA DE VIAJES ARIFRAN, S.L.<br />

22004003058 519 GASTOS DIVERSOS EN FORMACION PROGRAMA BIODIVERSIDAD BILLETE AEREO CORUÑA-MADRID-CORUÑA POR VIAXE<br />

MEDIOAMBIENTAL INTERVENTOR A REUNION FUNDACION BIODIVERSIDADE<br />

220040012453 ADO 13/09/2004 2004 444 226 2004 / 5 / BIODI / 1 11,50 33678972A / GALDO FERNANDEZ, FINA<br />

22004003059 12 GASTOS DIVERSOS EN FORMACION PROGRAMA BIODIVERSIDAD COMPRA DE 10 CARPETAS PARA PROGRAMA BIODIVERSIDAD<br />

MEDIOAMBIENTAL<br />

220040012454 ADO 13/09/2004 2004 45103 22607 2004 / 5 / NASEI / 1 300,00 B27131457 / AMBULANCIAS VIVERO S.L.<br />

22004003060 7/04 GASTOS DIVERSOS EN FESTEXOS FESTAS DO NASEIRO SERVICIO PRESTADO EN ROMERIA NASEIRO EL DIA 21/08/04 DE<br />

POPULARES LAS 13:00 A LAS 6:00<br />

220040012464 ADO 13/09/2004 2004 452 22606 192,60 76569994G / RAQUEL PERNAS LOPEZ<br />

22004003062 149 GASTOS DIVERSOS EN EVENTOS 6 RAMOS DE FLORES ETAPA "3º VOLTA CICLISTA A GALICIA",<br />

DEPORTIVOS CON FINALIZACION EN EL ALTO DE S. ROQUE<br />

220040012465 ADO 0/5005893 13/09/2004 2004 452 22100 378,51 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000206 563707 ENERXIA ELECTRICA, FRA. V5401N00563707 REF. 5005893 ENERXIA ELECTRICA<br />

INSTALACIONS DEPORTIVAS PAVILLON MUNICIPAL DE 14-7/13-8-2004<br />

220040012466 ADO 0/679204 13/09/2004 2004 42201 22100 181,76 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000198 519361 ENERXIA ELECTRICA, FRA.V5401N00519361 REF. 679204 ENERXIA ELECTRICA<br />

CONSERVATORIO CONSERVATORIO TRAV.DA MARIÑA BAIXO,04 DE 31-5/29-7-2004<br />

220040012467 ADO 0/679774 13/09/2004 2004 521 22100 27,43 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000207 589940 ENERXIA ELECTRICA, REEMISORES FRA. V5401N00589940 REF. 679774 ENERXIA ELECTRICA ANTENA<br />

TV E RADIO ESCOURIDO DE 28-6/26-8-2004<br />

220040012468 ADO 0/834447 13/09/2004 2004 43101 22100 554,71 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 545624 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00545624 REF. 834447 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TILLEIRA LANDROVE DE 9-6/9-8-2004<br />

220040012469 ADO 0/837299 13/09/2004 2004 521 22100 3,85 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000207 583170 ENERXIA ELECTRICA, REEMISORES FRA. V5401N00583170 REF. 837299 ENERXIA ELECTRICA<br />

TV E RADIO REEMISOR ANTENA MONTE SAN ROQUE DE 23-6/23-8-2004<br />

220040012470 ADO 0/854554 13/09/2004 2004 43101 22100 237,09 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 538987 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00538987 REF.854554 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA PONTE LANDROVE DE 7-6/5-8-2004<br />

220040012471 ADO 0/861208 13/09/2004 2004 42200 22100 17,70 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000197 531295 ENERXIA ELECTRICA DOS FRA. V5401N00531295 REF.861208 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA<br />

COLEXIOS XUNQUEIRA DE 3-6/3-8-2004<br />

220040012472 ADO 0/874508 13/09/2004 2004 43101 22100 190,46 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519370 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519370 REF. 874508 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA FACHADA PASEO MARITIMO VIVEIRO DE<br />

72


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

31-5/29-7-2004<br />

220040012473 ADO 0/877358 13/09/2004 2004 222 22100 193,14 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000192 520781 ENERXIA ELECTRICA DA RED FRA. V5401N00520781 REF. 877358 ENERXIA ELECTRICA<br />

SEMAFORICA SEMAFORO AV. DE GALICIA DE 31-5-/29-7-2004<br />

220040012474 ADO 0/877367 13/09/2004 2004 43101 22100 566,27 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519358 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA- V5401N00519358 REF.877367 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TRAV. DA MARIÑA DE 31-5/29-7-2004<br />

220040012475 ADO 0/888988 13/09/2004 2004 43101 22100 253,94 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 582828 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00582828 REF. 888988 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA AMEIXOA VIEIRO DE 23-6/23-8-2004<br />

220040012476 ADO 0/888990 13/09/2004 2004 43101 22100 59,36 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 582900 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00582900 REF. 888990 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA A GRANXA VIEIRO DE 23-6/23-8-2004<br />

220040012477 ADO 0/888992 13/09/2004 2004 43101 22100 154,59 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 582970 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00582970 REF. 888992 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA A PENA VIEIRO DE PERIODO<br />

23-6/23-8-2004<br />

220040012478 ADO 0/889015 13/09/2004 2004 43101 22100 123,77 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 582926 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00582926 REF. 889015 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA MONTALBAN VIEIRO DE 23-6/23-8-2004<br />

220040012479 ADO 0/889022 13/09/2004 2004 43101 22100 96,26 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 582894 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00582894 REF. 889022 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA A COVA VIEIRO DE 23-6/23-8-2004<br />

220040012480 ADO 0/889037 13/09/2004 2004 43101 22100 22,03 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 582880 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00582880 REF- 889037 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA CASANOVA-01 VIEIRO DE 23-6/23-8-2004<br />

220040012481 ADO 0/889045 13/09/2004 2004 43101 22100 37,58 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 582879 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00582879 REF. 889045 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA CASANOVA DE PERIODO 23-6/23-8-2004<br />

220040012482 ADO 0/890355 13/09/2004 2004 43101 22100 269,18 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 582872 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00582872 REF. 890355 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA CAL DO SAPO VIEIRO DE 23-6/23-8-2004<br />

220040012483 ADO 0/890411 13/09/2004 2004 43101 22100 40,59 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 V5401N00582980 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00582980 REF. 890411 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA POMBAL DE 23-6/23-8-2004<br />

73


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

220040012484 ADO 0/897701 13/09/2004 2004 43101 22100 26,26 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 582981 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00582981 REF.897701 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA O POMBAL-01 DE 23-6/23-8-2004<br />

220040012485 ADO 0/897707 13/09/2004 2004 43101 22100 17,37 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 582982 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00582982 REF.897707 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA POMBAL-02 DE 23-6/23-8-2004<br />

220040012486 ADO 0/900648 13/09/2004 2004 42200 22100 233,58 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000197 556543 ENERXIA ELECTRICA DOS FRA. V5401N00556543 REF. 900648 ENERXIA ELECTRICA ESCOLA<br />

COLEXIOS TRABE GALDO DE 13-7/12-8-2004<br />

220040012487 ADO 0/905714 13/09/2004 2004 43102 22100 227,58 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000201 5633682 ENERXIA ELECTRICA DE INMOBLES FRA. V5401N00563682 REF. 905714 ENERXIA ELECTRICA<br />

DE OBRAS EDIFICIO ALONSO PEREZ SN DE 13-7/12-8-2004<br />

220040012488 ADO 0/915714 13/09/2004 2004 32201 22100 2003 / 3 / OBRAD / 1 129,83 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004003063 556539 ENERXIA ELECTRICA, ESCOLA ESCOLA OBRADOIRO PARQUE LODEIRO FRA. V5401N00556539 REF.915714 ENERXIA ELECTRICA NAVE<br />

OBRADOIRO BATAN CHAVIN ESCOLA OBRADOIRO DE 13-7/12-8-2004<br />

220040012489 ADO 0/923068 13/09/2004 2004 43101 22100 539,75 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 539066 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00539066 REF. 923068 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA RUA NOVA MAGAZOS DE 7-6/5-8-2004<br />

220040012490 ADO 0/929332 13/09/2004 2004 43101 22100 186,92 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 560548 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00560548 REF. 929332 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA CATRO CAMIÑOS CELEIRO DE<br />

14-7/13-8-2004<br />

220040012491 ADO 0/946444 13/09/2004 2004 43101 22100 400,12 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519359 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519359 REF.946444 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA TRAV. DA MARIÑA DE 31-5/29-7-2004<br />

220040012492 ADO 0/956994 13/09/2004 2004 31300 22100 181,59 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000195 556546 ENERXIA ELECTRICA DOS CENTROS FRA. V5401N00556546 REF. 956994 ENERXIA ELECTRICA CENTRO<br />

DE SERVICIOS SOCIAIS SERVICIOS SOCIAIS SAN FRANCISCO DE 13-7/12-8-2004<br />

220040012493 ADO 0/960687 13/09/2004 2004 43101 22100 233,77 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 539054 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00539054 REF. 960687 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA RIO PEDROSO MAGAZOS DE 7-6/5-8-2004<br />

220040012494 ADO 0/967505 13/09/2004 2004 43101 22100 326,73 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 559772 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00559772 REF. 967505 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA REGO DAS FLORES DE 14-6/12-8-2004<br />

220040012495 ADO 13/09/2004 Multiaplicación 1.427,25 A33024522 / IBERICA DE REVESTIMIENTOS S.A.<br />

74


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

22004003065 12029 CONSERVACION, EDIFICIOS MATERIAL PARA PASO DE CEBRAS, ESTATUA PASTOR DIAZ,<br />

DEPORTIVOS PALCO DA PLAZA E POLIDEPORTIVO MUNICIPAL<br />

220040012496 ADO 13/09/2004 2004 111 22601 463,31 B27154699 / RESTAURANTE LA PAZ, S.L.<br />

22004003066 1625 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y COMIDA SR. ALCALE, POLICIA LOCAL,NACIONAL, GUARDIA<br />

REPRESENTATIVAS, ORGANOS DE CIVIL, SUBDEL. DO GOBERNO CON MOTIVO REUNION XUNTA<br />

GOVER LOCAL DE SEGURIDAD<br />

220040012497 ADO 13/09/2004 2004 45103 22607 2004 / 5 / FIEST / 1 41.000,00 E27261825 / LUZSON<br />

22004003067 750 GASTOS DIVERSOS EN FESTEXOS FIESTAS PATRONALES DE SAN ROQUE ALUGUER SON E ILUMINACION FESTAS VERAN, CONCERTOS<br />

POPULARES PZA. MAIOR, CONCERTOS NA RUA, MESES JULIO Y AGOSTO<br />

220040012498 ADO 13/09/2004 2004 32201 226 2003 / 3 / OBRAD / 1 42,26 B27011006 / JESUS ALONSO RODRIGUEZ-TALLER DE FERRALL<br />

22004003068 140679 GASTOS DIVERSOS, ESCOLA ESCOLA OBRADOIRO PARQUE LODEIRO 39,60 M2 DE MALLA A 0.92 €/M2 (SIN IVA) PARA ESCOLA<br />

OBRADOIRO OBRADOIRO<br />

220040012499 ADO 13/09/2004 2004 32201 203 2003 / 3 / OBRAD / 1 806,29 B27221548 / ARIAS Y CASABELLA S.L.<br />

22004003069 46/2004 ALUGUERES DE MAQUINARIA PARA ESCOLA OBRADOIRO PARQUE LODEIRO ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS<br />

ESCOLA OBRADOIRO PARA ESCOLA OBRADOIRO<br />

220040012500 ADO 13/09/2004 2004 31302 213 316,26 32750550E / COBELO SERRAN0 JOSE EDUARDO<br />

22004003070 970 MANTENEMENTO INSTALACIONS PONER CERRADURA DE PORTERO QUE SE ACTIVE CON MANDO<br />

DO CENTRO OCUPACIONAL A DISTANCIA EN EL CENTRO OCUPACIONAL DE CELEIRO<br />

220040012665 ADO 13/09/2004 2004 43102 212 2004 / 5 / IGLES / 1 595,08 76563587Z / PALEO OTERO ANA MARIA<br />

22004003073 1972 CONSERV. E MANTENEMENTO GASTOS RELACIONADOS CON LA SERVICIO DE MANTEMENTO DO RELOXO DE STA. MARIA<br />

EDIFICIOS, SERV. MULTIPLES IGLESIA CATOLICA DURANTE O ANO 2003<br />

220040012702 ADO 0/17000080565 13/09/2004 2004 223 22100 31,13 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000194 519811 ENERXIA ELECTRICA, PROTECCION FRA. V5401N00519811 REF. 17000080565 ENERXIA ELECTRICA<br />

CIVIL LOCAL 12 CENTRO COMERCIAL DE 31-5/29-7-2004<br />

220040012703 ADO 0/17000080761 13/09/2004 2004 43101 22100 119,77 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 536002 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00536002 REF. 17000080761 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA A VEIGA MAGAZOS DE 4-6/4-8-2004<br />

220040012704 ADO 0/17000081121 13/09/2004 2004 43101 22100 101,74 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 536003 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00536003 REF. 17000081121 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA A CAPELA MAGAZOS DE 4-6/4-8-2004<br />

220040012705 ADO 0/17000081419 13/09/2004 2004 43101 22100 182,72 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 531387 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00531387 REF, 17000081419 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA CALES MAGAZOS DE 3-6/3-8-2004<br />

220040012706 ADO 0/17000081569 13/09/2004 2004 43101 22100 94,76 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 536004 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00536004 REF. 17000081569 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA BIMBIAL MAGAZOS DE 4-6/4-8-2004<br />

75


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

220040012707 ADO 0/17000100274 13/09/2004 2004 43101 22100 204,02 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 519818 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00519818 REF. 17000100274 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PBLCA. FACHADA P. MARITIMO 3 FASE DE<br />

31-5/29-7-2004<br />

220040012708 ADO 0/17000123040 13/09/2004 2004 43101 22100 96,05 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 531424 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00123040 REF. 17000123040 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA XUNQUEIRA ATAFONA DE 3-6/3-8-2004<br />

220040012709 ADO 0/17000149770 13/09/2004 2004 222 22100 46,78 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000192 536088 ENERXIA ELECTRICA DA RED FRA. V5401N00536088 REF. 17000149770 ENERXIA ELECTRICA<br />

SEMAFORICA SEMAFORO BIMBIAL MAGAZOS DE 4-6/4-8-2004<br />

220040012710 ADO 0/17000149785 13/09/2004 2004 222 22100 44,80 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000192 531473 ENERXIA ELECTRICA DA RED FRA. V5401N00531473 REF. 17000149785 ENERXIA ELECTRICA<br />

SEMAFORICA SEMAFORO XUNQUEIRA DE 3-6/3-8-2004<br />

220040012711 ADO 0/17000149831 13/09/2004 2004 222 22100 91,56 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000192 531474 ENERXIA ELECTRICA DA RED FRA. V5401N00531474 REF. 17000149831 ENERXIA ELECTRICA<br />

SEMAFORICA SEMAFORO AVDA. FERROL DE 3-6/3-8-2004<br />

220040012712 ADO 0/17000157186 13/09/2004 2004 31302 22100 166,92 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000196 560583 ENERXIA ELECTRICA DO CENTRO FRA. V5401N00560583 REF. 17000157186 ENERXIA ELECTRICA<br />

OCUPACIONAL CENTRO MINUSVALIDOS LAVANDEIRAS DE 14-7/13-8-2004<br />

220040012713 ADO 0/17000168628 13/09/2004 2004 43102 22100 23,13 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000201 549828 ENERXIA ELECTRICA DE INMOBLES FRA. V5401N00549828 REF. 17000168628 ENERXIA ELECTRICA<br />

DE OBRAS PORTA DE CARLOS V R/ MARIA SARMIENTO, 9 DE 10-6/10-8-2004<br />

220040012714 ADO 0/17000170429 13/09/2004 2004 43101 22100 135,75 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 536098 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00536098 REF. 17000170429 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA IGREXA MAGAZOS DE 4-6/4-8-2004<br />

220040012715 ADO 0/17000172333 13/09/2004 2004 43101 22100 190,22 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 539227 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N 00539227 REF. 17000172333 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA CASTELO MAGAZOS DE 7-6/5-8-2004<br />

220040012716 ADO 0/17000172352 13/09/2004 2004 43101 22100 217,40 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 536939 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401NB00536939 REF. 17000172352 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINAICON PUBLICA OUTEIRO CHAVIN DE 4-6/4-8-2004<br />

220040012717 ADO 0/17000182734 13/09/2004 2004 43101 22100 143,53 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 546797 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00546797 REF. 17000182734 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA O CRISTO LANDROVE DE 9-6/9-8-2004<br />

220040012718 ADO 0/17000237111 13/09/2004 2004 42204 22100 249,56 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000199 560592 ENERXIA ELECTRICA, GARDERIA FRA. V5401N00560592 REF. 17000237111 ENERXIA ELECTRICA<br />

INFANTIL GARDERIA MUNICIPAL DE 14-7/13-8-2004<br />

76


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

220040012719 ADO 0/17000290731 13/09/2004 2004 43101 22100 153,07 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 539298 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00539298 REF. 17000290731 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA RUA NOVA MAGAZOS DE 7-6/5-8-2004<br />

220040012720 ADO 0/17000338285 13/09/2004 2004 43101 22100 267,98 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 560238 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N00560238 REF. 17000338285 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA PEDRO FARTO DE 14-6/12-8-2004<br />

220040012721 ADO 0/17000440831 13/09/2004 2004 43101 22100 176,61 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000200 V5401N00566938 ENERXIA ELECTRICA, ALUMEADO FRA. V5401N0056938 REF. 17000440831 ENERXIA ELECTRICA<br />

PUBLICO ILUMINACION PUBLICA IGREXA GALDO DE 16-6/16-8-2004<br />

220040012722 ADO 0/17000462655 13/09/2004 2004 441 22100 44,32 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000202 531977 ENERXIA ELECTRICA, ABASTEC. FRA. V5401N00531977 REF. 17000462655 ENERXIA ELECTRICA<br />

AUGA E SANEAMENTO DEPURADORA XUNQUEIRA DE 3-6/3-8-2004<br />

220040012723 ADO 0/1700046261 13/09/2004 2004 441 22100 15,34 A33001983 / B.E.G.A.S.A.<br />

22004000202 531978 ENERXIA ELECTRICA, ABASTEC. FRA. V5401N00531978 REF. 17000462661 ENERXIA ELECTRICA<br />

AUGA E SANEAMENTO DEPURADORA A PANELA MAGAZOS DE 3-6/3-8-2004<br />

220040012724 ADO 13/09/2004 Multiaplicación 106,28 33302993M / BASANTA GABEIRAS ROSARIO AGUEDA<br />

22004003075 DIETAS X.G.L. LOCOMOCION DO PERSOAL, 4 1/2 DIETA MANUTENCION GRUPO 3º, KILOMETRAJE IDA Y<br />

SERVICIOS XERAIS VUELTA A SANTIAGO, 20,21,22,23,24 DE ABRIL DE 2004, FEIRA<br />

DE TEATRO<br />

220040012725 ADO 13/09/2004 Multiaplicación 64,82 33302993M / BASANTA GABEIRAS ROSARIO AGUEDA<br />

22004003077 DIETAS X.G.L. LOCOMOCION DO PERSOAL, 1/2 DIETA MANUTENCION GRUPO 3º, KILOMETRAJE IDA Y<br />

SERVICIOS XERAIS VUELTA A SANTIAGO, 26/05/04, REUNION COM. TEC. REDE<br />

GALEGA DE TEATROS<br />

220040012726 ADO 13/09/2004 2004 45103 22605 2004 / 5 / FLAND / 1 108,00 32306645V / LAGO FERNANDEZ ANGELES (FLORISTERIA<br />

ANGELES)<br />

22004003078 16 GASTOS DIVERSOS DO FESTIVAL FESTIVAL DEL LANDRO 2004 COMPRA DE 6 RAMOS PARA FESTIVAL DO LANDRO, 2004<br />

DO LANDRO<br />

220040012727 ADO 13/09/2004 2004 121 226 13,05 B27288463 / DABALPER S.L. (MARCOR)<br />

22004003079 33 GASTOS DIVERSOS, SERVICIOS CUSTO DE ENMARCADO DE LAMINA " COMPOSTELANA<br />

XERAIS CONCELLO DE VIVEIRO"<br />

220040012797 ADO 13/09/2004 2004 75101 601 2004 / 3 / PET / 1 18.126,64 B27160373 / DIEZ TRIGO S.L.<br />

22004003090 038/2004 INVESION NOVA EN PLAN DE EXCELENCIA TURISTICA 2004 18.126,64 ACON. EXPLANADA EN LAVANDEIRAS, 8325 M2 TIERRA VEGETAL<br />

INFRAESTRUCTURAS, P.E.T. CONCELLO A 0,52 € Y 6276 M2 TIERRA DE LA EMPRESA A 1,80 €<br />

P.E.T.<br />

220040012798 ADO 13/09/2004 2004 511 611 2004 / 4 / PMUNI / 1 9.863,00 B27160373 / DIEZ TRIGO S.L.<br />

22004003091 039/2004 INVERSION DE REPOSICION EN PLAN DE OBRAS MUNICIPAL NO 9.863,00 ACOND. EXPLANADA LAVANDEIRAS. 4723 M2 APORTE TIERRA<br />

INFRAEST. E BENS PARA USO CONCRETO VEGETAL EMPRESA A 1,80 €/M2 (SIN IVA)<br />

77


EEXXCCMMOO.. CCOONNCCEELLLLOO<br />

DDEE<br />

VVIIVVEEIIRROO<br />

Praza Maior, 1 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982560128 Fax:982561147 Email-viveiro@fegamp.es<br />

XERAL<br />

220040012799 ADO 13/09/2004 2004 441 611 2004 / 4 / PMUNI / 1 2.063,96 B27160373 / DIEZ TRIGO S.L.<br />

22004003092 040/2004 INVERSION DE REPOSICION EN PLAN DE OBRAS MUNICIPAL NO 2.063,96 DRENAJE FRENTE FACHADA MONCHO<br />

REDES DE SANEAMENTO E DTB. CONCRETO CARNICERO-LAVANDEIRAS, 24 ML TUBERIA SANEAMIENTO, 1<br />

AUGA ARQUETA, LEVANTADO POZOS<br />

78


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

ASUNTOS URXENTES.<br />

A proposta do Sr. Alcal<strong>de</strong>, e <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co disposto nos artigos 82.3 e 83, do R.O.F., a<br />

Comisión <strong>de</strong> Goberno, por unanimida<strong>de</strong>, acorda a urxencia e a continuación procé<strong>de</strong>se a tratar os<br />

seguintes asuntos:<br />

1º.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A<br />

PRESTACIÓN DOS SERVICIOS DO COMEDOR DO CENTRO OCUPACIONAL DE<br />

DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DO CONCELLO DE VIVEIRO:<br />

1.1.- DECLARACIÓN DA URXENCIA DO EXPEDIENTE.<br />

Vistos os pregos <strong>de</strong> condicións técnicas e cláusulas administrativas que rexerán na<br />

contratación a prestación do servicio <strong>de</strong> comedor por parte da empresa adxudicataria no Centro<br />

Ocupacional <strong>de</strong> Discapacitados Psíquicos do <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>.<br />

RESULTANDO que a tramitación urxente do expediente ven xustificada, segundo o<br />

contempla o art. 71.1 do TRLCAP, por razóns <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong> inaplazable, por canto da contratación<br />

que se preten<strong>de</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> o servicio do comedor do centro ocupacional <strong>de</strong> discapacitados psíquicos,<br />

comezando no mes <strong>de</strong> setembro o curso escolar.<br />

RESULTANDO que pola contía do contrato se seguirán os trámites <strong>de</strong> publicida<strong>de</strong> e <strong>de</strong>máis<br />

previstos na vixente normativa, e dada a data na que nos atopamos, queda sobradamente xustificada<br />

a urxencia do expediente, incorporándose ó mesmo os seguintes documentos:<br />

1.- Prego <strong>de</strong> cláusulas administrativas particulares.<br />

2.- Prego <strong>de</strong> prescriciones técnicas.<br />

3.- Certificado da existencia <strong>de</strong> crédito.<br />

4.- Informe <strong>de</strong> fiscalización da intervención.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda:<br />

1º.- Declarar <strong>de</strong> urxencia a aprobación do expediente <strong>de</strong> contratación para a prestación do<br />

servicio <strong>de</strong> comedor do Centro Ocupacional <strong>de</strong> Discapacitados psíquicos do <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>.<br />

2º.- Iniciar o proce<strong>de</strong>mento aberto <strong>de</strong> contratación urxente, mediante a forma <strong>de</strong> concurso,<br />

proce<strong>de</strong>mento e forma utilizados que se xustifican en base aos razonamientos anteriores.<br />

3º.- Dar traslado do presente acordo ó <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Urbanismo e Contratación para a súa<br />

tramitación.<br />

1.2.- APROBACIÓN DO PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS.<br />

Visto o prego <strong>de</strong> prescricións técnicas para contratar a prestación do servicio <strong>de</strong> comedor do<br />

Centro Ocupacional <strong>de</strong> Discapacitados psíquicos do <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, a Xunta <strong>de</strong> Goberno<br />

Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda prestar aprobación ó <strong>de</strong>vandito prego, que textualmente di:<br />

“PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA CONTRATAR A PRESTACIÓN DO<br />

SERVICIO DE COMEDOR DO CENTRO OCUPACIONAL DE DISCAPACITADOS<br />

PSÍQUICOS DO CONCELLO DE VIVEIRO<br />

1.- OBXECTO:<br />

Mediante o presente prego <strong>de</strong> prescricións técnicas regúlanse as normas que rexirán para a<br />

prestación do servicio <strong>de</strong> comedor por parte da empresa adxudicataria no Centro Ocupacional <strong>de</strong><br />

Discapacitados Psíquicos do <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>.<br />

79


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

Os servicios contratados van dirixidos ós alumnos con praza no Centro Ocupacional que<br />

teñen recoñecido o <strong>de</strong>reito ó uso <strong>de</strong> comedor: Corenta a corenta e cinco alumnos.<br />

2.- DURACIÓN DO SERVICIO:<br />

A duración do servicio, obxecto do contrato, será <strong>de</strong>n<strong>de</strong> o 1 <strong>de</strong> novembro ata o 30 <strong>de</strong> xullo<br />

<strong>de</strong> 2004.<br />

Transcorrido o prazo po<strong>de</strong>rase prorrogar por períodos anuais, concordantes co ano escorlar,<br />

logo do acordo expreso do órgano municipal competente e aceptación igualmente expresa da entida<strong>de</strong><br />

contratista, acordos ámbolos dous que haberán <strong>de</strong> adoptarse cunha antelación mínima <strong>de</strong> quince días<br />

respecto do día <strong>de</strong> remate do contrato, sen que caiba a prórroga tácita. En ningún caso o período<br />

inicial e as prórrogas po<strong>de</strong>rán exce<strong>de</strong>r <strong>de</strong> tres anos.<br />

3.- DÍAS E HORARIOS DO SERVICIO:<br />

Os servicios <strong>de</strong> comedor será exclusivamente <strong>de</strong> xantar e funcionarán <strong>de</strong> luns a venres,<br />

ámbolos dous inclusive e o horario será o seguinte:<br />

-Xantar <strong>de</strong> 13,30 ás 15,00 horas.<br />

4.- SERVICIO DE COMIDAS:<br />

A empresa adxudicataria comprométese a preparar e servir a comida nas instalacións do<br />

propio centro, ás horas previstas.<br />

As obrigas diarias do servicio compren<strong>de</strong>rán a<strong>de</strong>máis a subministración e elaboración diaria<br />

da comida no centro, poñer e recoller as mesas, servir a comida, o control da mercancía e, en xeral,<br />

<strong>de</strong>ixar todo limpo e recollido para a realización do servicio.<br />

O servicio <strong>de</strong> xantar diario compren<strong>de</strong>rá:<br />

- Un primeiro prato<br />

- Un segundo prato<br />

- Postre<br />

- Pan e auga.<br />

Os menús serán variados e completos para asegurar unha dieta equilibrada e consistirán<br />

fundamentalmente en:<br />

- Primeiro prato a base <strong>de</strong> sopas, caldos, entremeses, verduras, ensaladas,<br />

legumbes, consomés, cremas ou peixes<br />

- Segundo prato a base <strong>de</strong> ovos, carnes ou peixe con guarnición<br />

- Postre a base <strong>de</strong> froitas, yogures ou tarta.<br />

O adxudicatario terá a obriga mensualmente <strong>de</strong> presentar á dirección do centro un plan <strong>de</strong><br />

menús a seguir no período indicado.<br />

O adxudicatario terá tamén a obriga <strong>de</strong> preparar comida especial <strong>de</strong> réxime, naqueles casos<br />

que exista a correspon<strong>de</strong>nte prescrición médica.<br />

5.- PERSOAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS:<br />

O persoal que manipule os alimentos para a súa preparación, condimentación e servicio<br />

<strong>de</strong>berá reunir os seguintes requisitos, <strong>de</strong> acordo coa lexislación establecida ó efecto pola Consellería<br />

<strong>de</strong> Sanida<strong>de</strong>:<br />

Estar en posesión do carné <strong>de</strong> manipulador <strong>de</strong> alimentos.<br />

Utilizar roupa limpa e especial para o traballo a realizar, incluido gorro <strong>de</strong> cociña<br />

Manter unha rigurosa hixiene persoal<br />

Lavarse a miúdo as mans, en especial antes da manipulación<br />

80


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

Sempre que se produzan feridas, protexelas perfectamente cunha cuberta impermeable<br />

Non fumar nin mascar chicle durante a prestación do servicio<br />

Non tusir ou estornudar en presencia <strong>de</strong> alimentos.<br />

6.- MANIPULACIÓN E CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS:<br />

Para manter a axeitada calida<strong>de</strong>, hixiene e valor nutritivo dos alimentos é necesario cuidar as<br />

condicións <strong>de</strong> almacenase, así como a conservación da comida xa preparada ata o momento da súa<br />

distribución nas mesas. Para elo, e tendo en conta as normas establecidas pola Consellería <strong>de</strong><br />

Sanida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>berase ter presente:<br />

A proce<strong>de</strong>ncia das materias primas.<br />

o etiquetado dos productos envasados, on<strong>de</strong> constará, entre outros, o<br />

número <strong>de</strong> rexistro sanitario e a caducida<strong>de</strong><br />

No caso <strong>de</strong> productos frescos, como carne, pescado, verduras, etc, esixirase<br />

marchamos, etiquetas, albaráns ou facturas.<br />

Evitarase o contacto entre productos frescos e comidas xa elaboradas<br />

Non se cortará na mesma tabla carne cruda e cociñada<br />

No caso <strong>de</strong> mahonesas, utilizarase sempre producto envasado con rexistro<br />

sanitario e <strong>de</strong> caducida<strong>de</strong>. Unha vez aberto conservarase en frigorífico e por<br />

máximo <strong>de</strong> 24 horas.<br />

A preparación <strong>de</strong> salsas, cremas ou natas efectuarase pouco antes do seu<br />

consumo, e conservarase en frigorífico e por un máximo <strong>de</strong> 24 horas.<br />

As verduras lavaranse abundantemente, eliminando parasitos, terra, etc, e<br />

<strong>de</strong>sinfectarase cunhas gotas <strong>de</strong> lexivia proporcionadas á cantida<strong>de</strong>.<br />

Nunca se conxelarán productos <strong>de</strong>sconxelados total ou parcialmente.<br />

Non se utilizará para raias o pan que estivera en contacto co público<br />

Non se utilizarán aceites a granel, se non envasados e etiquetedos.<br />

o leite utilizarase envasada en botella <strong>de</strong> vidrio, plástico ou teta-bric,<br />

manténdoa en lugar fresco e apartado <strong>de</strong> luz solar<br />

As hamburguesas <strong>de</strong>berán levar i<strong>de</strong>ntificación do establecemento elaborador.<br />

Tódalas comidas que se sirvan <strong>de</strong>berán ter boa presentación e unha calida<strong>de</strong><br />

aceptable.<br />

7.- CONTROLES SANITARIOS:<br />

Unha vez servida a comida, a empresa adxudicataria do servicio, <strong>de</strong>berá reservar<br />

diariamente e durante 72 horas, unha pequena cantida<strong>de</strong> co fin <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r analizar con posteriorida<strong>de</strong><br />

no caso <strong>de</strong> que aparezan problemas <strong>de</strong> intoxicación alimentaria. Ditas mostras estarán en todo<br />

momento a disposición do centro e das autorida<strong>de</strong>s sanitarias no caso <strong>de</strong> ser requiridas.<br />

A dirección do centro resérvase o <strong>de</strong>reito <strong>de</strong> inspeccionar, en calquera momento, a calida<strong>de</strong><br />

das materias primas utilizadas no servicio, a súa conservación e elaboración, así como a realización<br />

<strong>de</strong> suxerencias sobres os menús utilizados.<br />

8.-CRITERIOS DA ADXUDICACIÓN<br />

A empresa adxudicataria será a que presente a proposición máis vantaxosa en atención os<br />

seguintes criterios:<br />

1. Mellor proposta económica<br />

2. Cantida<strong>de</strong> e calida<strong>de</strong> <strong>de</strong> menús ofertados<br />

81


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

3. Plan <strong>de</strong> traballo e experiencia en realización <strong>de</strong> servicios análogos ó longo dos últimos<br />

tres anos<br />

1.3.- APROBACIÓN DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.<br />

Visto o prego <strong>de</strong> cláusulas administrativas particulares que rexerá no concurso en<br />

procedmento aberto para a adxudicación do contrato <strong>de</strong> prestación do servicio <strong>de</strong> comedor do<br />

Centro Ocupacional <strong>de</strong> Discapacitados psíquicos do <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, a Xunta <strong>de</strong> Goberno<br />

Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda prestar aprobación ó <strong>de</strong>vandito prego, que textualmente di:<br />

“PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁ NO<br />

CONCURSO EN PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A ADXUDICACIÓN DO<br />

CONTRATO DE PRESTACIÓN DO SERVICIO DE COMEDOR DO CENTRO<br />

OCUPACIONAL DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DO CONCELLO DE VIVEIRO<br />

CAPITULO PRIMEIRO.-CONDICIÓNS XERAIS<br />

ARTIGO 1.- OBXECTO E RÉXIME XURÍDICO<br />

1.- A presente contratación ten por obxecto a a prestación do servicio <strong>de</strong> comedor por parte<br />

da empresa adxudicataria no Centro Ocupacional <strong>de</strong> Discapacitados Psíquicos do <strong>Concello</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Viveiro</strong>, consonte o prego <strong>de</strong> prescriciòns técnicas.<br />

2.- Esta contratación ten carácter administrativo, polo que se rexerá, no non específicamente<br />

previsto neste prego, polo disposto no Real <strong>de</strong>creto lexislativo 2/2000, <strong>de</strong> 16 <strong>de</strong> xuño, que aproba o<br />

texto refundido da Lei <strong>de</strong> contratos das administracións públicas (TRLCAP);e polo disposto no<br />

Regulamento Xeral da Lei <strong>de</strong> Contratos das Administracións Públicas, R.D. 1098/2001, <strong>de</strong> 12 <strong>de</strong><br />

outubro (RXCAP); así mesmo, estarase ó disposto na Lei 5/1997, <strong>de</strong> 22 <strong>de</strong> xullo, <strong>de</strong> administración<br />

local <strong>de</strong> Galicia (LALGA) e <strong>de</strong>mais normativa autonómica <strong>de</strong> aplicación; supletoriamente, estarase ó<br />

estipulado nas disposicións <strong>de</strong> carácter administrativo que resulten aplicables; en <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong>las,<br />

actuarase segundo as normas <strong>de</strong> <strong>de</strong>reito<br />

privado.<br />

ARTIGO 2.- XUSTIFICACIÓN E CONTRATACIÓN.<br />

1.- Esta contratación ten carácter administrativo e tipifícase como contrato <strong>de</strong> subministro <strong>de</strong><br />

acordo co disposto no artigo 171do Real Decreto Lexislativo 2/2000, <strong>de</strong> 16 <strong>de</strong> xuño, polo que se<br />

aproba o texto refundido da Lei <strong>de</strong> Contratos das Administracións Públicas (en adiante LCAP).<br />

2.- Urxente, segundo o establecido no artigo 71 do TRLCAP<br />

ARTIGO 3.- PREZO DO CONTRATO.<br />

O prezo do contrato será o que resulte da adxudicación <strong>de</strong>ste.<br />

O importe máximo do contrato é <strong>de</strong> trinta e oito mil trescentos trece euros (38.313 €) cifra<br />

que representa o gasto máximo a realizar pola Administración en virtu<strong>de</strong> do contrato <strong>de</strong> servicio,<br />

quedando limitado o gasto real ó que resulte dos prezos ofertados polo adxudicatario e os servicios<br />

efectivamente requiridas pola Administración e servidas por aquel.<br />

Enten<strong>de</strong>ráse que o orzamento ofertado inclúe o Imposto sobre o Valor Engadido, referido ó<br />

tipo vixente na data <strong>de</strong> suscrición da proposición económica.<br />

ARTIGO 4.- PRAZO DE EXECUCIÓN<br />

O prazo máximo <strong>de</strong> execución será <strong>de</strong>n<strong>de</strong> o día 1 <strong>de</strong> novembro ata o día 30 <strong>de</strong> xullo <strong>de</strong> 2004.<br />

82


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

Transcorrido o prazo po<strong>de</strong>rase prorrogar por períodos anuais, concordantes co ano escorlar,<br />

logo do acordo expreso do órgano municipal competente e aceptación igualmente expresa da entida<strong>de</strong><br />

contratista, acordos ámbolos dous que haberán <strong>de</strong> adoptarse cunha antelación mínima <strong>de</strong> quince días<br />

respecto do día <strong>de</strong> remate do contrato, sen que caiba a prórroga tácita. En ningún caso o período inicial<br />

e as prórrogas po<strong>de</strong>rán exce<strong>de</strong>r <strong>de</strong> tres anos.<br />

CAPÍTULO SEGUNDO.-ACTOS PREPARATORIOS<br />

ARTIGO 5.- EMPRESAS LICITADORAS<br />

1.-En virtu<strong>de</strong> do establecido no artigo 92 da LCAP solicitaránse ofertas <strong>de</strong> empresas<br />

capacitadas para a realización do obxecto do contrato sin que o seu número sexa inferior a tres<br />

sempre que sexa posible, fixando coa seleccionada o prezo do mesmo e <strong>de</strong>ixando constancia no<br />

expediente.<br />

2.- Están capacitados para contrata-las persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras,<br />

que teñan plena capacida<strong>de</strong> xurídica e <strong>de</strong> obrar e acrediten solvencia económica, financeira e técnica<br />

nos termos dos artigos 15, 16 e 19 do TRLCAP, e non estean afectados por ningunha<br />

das circuns-<br />

tancias que enumera o artigo 20 do mesmo texto legal como prohibitivas para contratar.<br />

3.- No suposto <strong>de</strong> persoas xurídicas dominantes dun grupo <strong>de</strong> socieda<strong>de</strong>s, po<strong>de</strong>rase ter en conta<br />

ás socieda<strong>de</strong>s pertencentes ó grupo para acredita-la solvencia económica, financeira e técnica ou<br />

profesional, ou, no seu caso, á persoa xurídica dominante, sempre e cando esta acredite que ten<br />

efectivamente á súa disposición os medios das <strong>de</strong>vanditas socieda<strong>de</strong>s necesarios para a execución do<br />

contrato.<br />

4.- Po<strong>de</strong>rán presentar ofertas as unións <strong>de</strong> empresas que se constitúan temporalmente para os<br />

efectos. Cada un dos empresarios que compoñen a agrupación <strong>de</strong>berá acredita-la súa capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

obrar e a solvencia económica, financeira e técnica ou profesional, coa presentación da documentación<br />

á que fan referencia os artigos seguintes. A duración das unións temporais <strong>de</strong> empresarios será<br />

coinci<strong>de</strong>nte coa do contrato, ata a súa extinción.<br />

Nun documento privado indicaranse: os nomes e circunstancias dos empresarios que asinen a<br />

proposta, a participación <strong>de</strong> cada un <strong>de</strong>les e o nome da persoa ou entida<strong>de</strong> que, durante a vixencia do<br />

contrato, vai ostenta-la plena representación <strong>de</strong> todos eles fronte á administración. O <strong>de</strong>vandito<br />

documento <strong>de</strong>berá estar asinado polos representantes <strong>de</strong> cada unha das empresas compoñentes da<br />

unión. Estas unións temporais non se haberán <strong>de</strong> formalizar en escritura pública ata <strong>de</strong>spois <strong>de</strong> que se<br />

tivera efectuado a adxudicación en favor seu.<br />

5.- A presentación da oferta presume a aceptación incondicionada<br />

por parte do empresario dos<br />

artigos<br />

<strong>de</strong>ste prego, sen salvida<strong>de</strong> ningunha, e a <strong>de</strong>claración responsable <strong>de</strong> que reúne todas e cada<br />

unha das condicións esixidas para contratar coa administración.<br />

ARTIGO 6.- OFERTAS: DOCUMENTACIÓN.<br />

As ofertas constarán <strong>de</strong> dous sobres pechados nominados A e B; cada un <strong>de</strong>les presentará na<br />

súa parte externa os seguintes<br />

datos:<br />

1.- A i<strong>de</strong>ntificación do licitador (nome do representante, <strong>de</strong>nominación e domicilio social da<br />

entida<strong>de</strong>, teléfono e fax).<br />

2.- A inscrición: "Oferta para contrata-lo servicio<br />

<strong>de</strong> comedor do centro ocupacional <strong>de</strong><br />

discapacitados<br />

psíquicos <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>”.<br />

3.- O subtítulo que <strong>de</strong> seguido se especifica.<br />

A) O sobre A, subtitulado "Documentación Administrativa",<br />

incluirá no seu interior:<br />

83


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

1.- Documento ou documentos<br />

acreditativos da personalida<strong>de</strong> do empresario e a representación,<br />

no seu caso, do asinante da oferta, consistentes:<br />

a) Empresario individual:<br />

Copia autenticada do NIF ou pasaporte.<br />

b) Persoas xurídicas :<br />

b.1 Segundo a nacionalida<strong>de</strong> da entida<strong>de</strong>:<br />

Empresas españolas:<br />

Copia autenticada da escritura <strong>de</strong> constitución ou modificación, se proce<strong>de</strong>, inscrita no Rexistro<br />

Mercantil, cando este requisito<br />

fose esixible conforme a lexislación mercantil que lle sexa aplicable;<br />

se non o fose: escritura ou documento <strong>de</strong> constitución, <strong>de</strong> modificación, estatutos ou acto<br />

fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa activida<strong>de</strong>, inscritos, se é o caso,<br />

no correspon<strong>de</strong>nte Rexistro Oficial.<br />

Empresas non españolas <strong>de</strong> estados membros da Unión Europea:<br />

A capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> obrar das empresas non españolas <strong>de</strong> Estados membros da Unión Europea<br />

acreditarase mediante a inscrición<br />

nos rexistros ou presentación das certificacións ás que fai<br />

referencia o Anexo I do Real <strong>de</strong>creto 390/1996, <strong>de</strong> 1 <strong>de</strong> marzo, para o contrato <strong>de</strong> obras.<br />

Empresas non españolas <strong>de</strong> estados asinantes do acordo sobre o espacio económico europeo<br />

(Islandia, Liechtenstein e Noruega):<br />

A capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> obrar das empresas<br />

<strong>de</strong>stas nacionalida<strong>de</strong>s acreditarase mediante a inscrición nos<br />

rexistros profesionais ou comerciais, o coa presentación das certificacións indicadas no Anexo I do<br />

Real <strong>de</strong>creto 390/1996, <strong>de</strong> acordo coa natureza do contrato.<br />

Restantes empresas estranxeiras:<br />

A capacida<strong>de</strong> das empresas estranxeiras non comprendidas nas alíneas anteriores acreditarase<br />

mediante certificación expedida pola respectiva representación diplomática española no Estado<br />

correspon<strong>de</strong>nte, na que se faga constar que figura inscrita no rexistro local profesional, comercial ou<br />

análogo, ou no seu <strong>de</strong>fecto, que actúa con habitualida<strong>de</strong> no tráfico local no ámbito das activida<strong>de</strong>s<br />

ás que se esten<strong>de</strong> o obxecto do contrato. A<strong>de</strong>mais:<br />

a) Se a empresa é dun país sinatario do acordo sobre contratación pública da Organización<br />

Mundial do Comercio, <strong>de</strong>berase achegar un informe da representación diplomática española sobre a<br />

condición <strong>de</strong> Estado sinatario do <strong>de</strong>vandito acordo.<br />

b) Se a empresa non é dun país sinatario do <strong>de</strong>vandito acordo, <strong>de</strong>berase achega-lo informe<br />

<strong>de</strong> reciprocida<strong>de</strong>, emitido pola respectiva representación diplomática permanente española, ó que se<br />

refire o artigo 23.1 do TRLCAP, relativo a que o Estado <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia da empresa<br />

estranxeira<br />

a dmite a súa vez a participación <strong>de</strong> empresas españolas na contratación coa administración en forma<br />

substancialmente<br />

semellante.<br />

b.2 Fotocopia autenticada da tarxeta <strong>de</strong><br />

código <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación fiscal (CIF).<br />

b.3 Fotocopia autenticada do NIF ou pasaporte do asinante da oferta.<br />

b.4 No caso <strong>de</strong> concorrer á licitación varias empresas, constituíndo unha unión temporal,<br />

estarase ó disposto no artigo 6.3 <strong>de</strong>ste prego.<br />

2.- En calquera caso, os que comparezan ou asinen ofertas en nome doutro, <strong>de</strong>berán<br />

presentar<br />

un po<strong>de</strong>r bastante para os efectos. Se o licitador fose unha persoa xurídica, o<br />

apo<strong>de</strong>ramento <strong>de</strong>berá estar inscrito no Rexistro Mercantil. Se se trata dun po<strong>de</strong>r para un acto<br />

concreto non é necesaria a inscrición no Rexistro Mercantil, <strong>de</strong> acordo co artigo 94.5 do<br />

Regulamento do rexistro mercantil.<br />

3.- Declaración xurada outorgada ante unha autorida<strong>de</strong><br />

administrativa, notario público ou<br />

organismo profesional cualificado, na que se faga constar que a persoa física ou xurídica interesada<br />

ten plena capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> obrar e non se atopa incursa en ningunha das prohibicións para contratar<br />

ou incompatibilida<strong>de</strong>s establecidas no artigo 20 do TRLCAP.<br />

84


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

4.- Declaración xurada outorgada ante unha autorida<strong>de</strong> administrativa, notario público ou organismo<br />

profesional cualificado, na que se faga constar que a persoa física ou xurídica se atopa ó día<br />

no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa segurida<strong>de</strong> social impostas polas disposicións<br />

vixentes.<br />

5- Xustificante <strong>de</strong> estar dado <strong>de</strong> alta no imposto sobre activida<strong>de</strong>s económicas do municip io do<br />

domicilio<br />

fiscal, ou en cotas provinciais ou nacionais, no epígrafe que lle faculte para contratar.<br />

6.- Acreditación da solvencia financiera, económica e técnica polos medios precisados nos<br />

artigos 16 e 19 da LCAP.<br />

A tal efecto incluirán no sobre a documentación acreditativa dos extremos referidos.<br />

7.- Resgardo acreditativo <strong>de</strong> ter constituído a prol do Excmo. <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, unha<br />

garantía provisional por importe equivalente ó 2 por 100 do presuposto <strong>de</strong> licitación, e en calquera<br />

das formas previstas no art. 35 do TRLCAP e nos artigos 56 a 58 do RGLCAP.<br />

8.- Programa <strong>de</strong> traballo (co personal da empresa para a realización do servicio) e<br />

experiencia en realización <strong>de</strong> servicios análogos<br />

ó longo dos últimostres anos.<br />

9.- As empresas estranxeiras achegarán unha <strong>de</strong>claración expresa <strong>de</strong> sometemento á<br />

xurisdicción dos xulgados e tribunais españois <strong>de</strong> calquera or<strong>de</strong>, para tódalas inci<strong>de</strong>ncias que <strong>de</strong><br />

modo directo ou indirecto pui<strong>de</strong>ran xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, o foro<br />

xurisdiccional<br />

estranxeiro que lle pui<strong>de</strong>ra correspon<strong>de</strong>r.<br />

10.- As empresas estranxeiras non comunitarias, a<strong>de</strong>mais, <strong>de</strong>berán acreditar que teñen aberta<br />

unha sucursal en España, coa <strong>de</strong>signación dos apo<strong>de</strong>rados ou representantes para<br />

as súas<br />

operacions, inscrita no Rexistro Mercantil.<br />

11.- Unha relación <strong>de</strong> empresas vinculadas, nos termos previstos no artigo 134 do TRLCAP.<br />

B) O sobre B, <strong>de</strong>nominado "Oferta Económica", terá o seguinte contido:<br />

D/Dna ........, maior <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>, veciño/a <strong>de</strong> ......., con domicilio en ......, provisto/a do NIF/CIF nº<br />

..............., en nome propio (ou en representación <strong>de</strong> ........), enterado/a do concurso incoado polo<br />

<strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong> para contratación do servicio <strong>de</strong> comedor do centro ocupacional <strong>de</strong><br />

discapacitados<br />

psíquicos <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, tomo parte nel e <strong>de</strong>claro a miña conformida<strong>de</strong> con tódolos<br />

requisitos que se esixen para adxudica-lo contrato, así como co prego <strong>de</strong> cláusulas administrativas e<br />

prescricións técnicas que rexen a contratación, e comprométome á realización do servicio por un prezo<br />

<strong>de</strong> ...... (en letras maiúsculas<br />

e número) euros, IVE incluido, e polo prazo que vai <strong>de</strong>n<strong>de</strong> o 1 <strong>de</strong><br />

novembro o día 30 <strong>de</strong> xullo <strong>de</strong> 2004<br />

(Data e firma do licitador)<br />

A oferta económica <strong>de</strong>berá ir acompañada dunha tabla dos menús consonte o establecido nas<br />

prescricións<br />

técnicas.<br />

Cada licitador unicamente po<strong>de</strong>rá presentar unha oferta. Tampouco po<strong>de</strong>rá subscribirse<br />

ningunha proposta <strong>de</strong> unión temporal con outros, se o fixera individualmente, ou figuran en máis<br />

dunha unión temporal.<br />

ARTIGO 7.- DOCUMENTOS: ORIXINAIS E COPIAS.<br />

Os documentos que se acheguen coa oferta haberán <strong>de</strong> ser orixinais. Malia o antedito,<br />

admitiranse fotocopias autenticadas por notario ou funcionario público competente<br />

ARTIGO 8.- PRAZO E LUGAR DA ENTREGA.<br />

1.- Os <strong>de</strong>vanditos sobres haberán <strong>de</strong> ser entregados no Rexistro xeral do <strong>Concello</strong>, en mán,<br />

<strong>de</strong>ntro do prazo <strong>de</strong> 8 días naturais que comenzará a contar e enten<strong>de</strong>rase aberto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> odía siguiente<br />

á data da última das publicacións que correspon<strong>de</strong> facer no DOGA e no BOP.<br />

85


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

2.- Tamén po<strong>de</strong>rán presentarse ofertas por correo; neste caso, o interesado <strong>de</strong>berá acreditar, no<br />

resgardo correspon<strong>de</strong>nte, a data e hora <strong>de</strong> imposición do envío na Oficina <strong>de</strong> Correos e anuncia-lo<br />

m esmo día ó órgano <strong>de</strong> contratación a remisión da oferta, por fax, ós núm. 982.56.11.47 ou<br />

982.56.31.56, ou ben mediante correo electrónico, á dirección viveiro@fegamp.es. Sen cumprir tales<br />

requisitos non será esta admitida no caso en que se recibira fóra do prazo fixado na invitación.<br />

Malia o antedito, transcorridos 5 días <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o remate do prazo <strong>de</strong> presentación, non se admitirá<br />

ningunha<br />

oferta enviada por correo.<br />

3.- A presentación <strong>de</strong> ofertas presume a aceptación<br />

incondicionada por parte do empresario das<br />

cláusulas <strong>de</strong>ste Prego, así como do <strong>de</strong> prescricións técnicas, sen salvida<strong>de</strong> ningunha, e a <strong>de</strong>claración<br />

responsable <strong>de</strong> que reúne todas e cada unha das condicións esixidas para contratar coa administración.<br />

4.- Unha vez presentada unha oferta non po<strong>de</strong>rá ser retirada baixo ningún pretexto.<br />

ARTIGO<br />

9.- PROPOSICIÓNS: TAXAS.<br />

As proposicións non serán admitidas sen o aboamento previo da taxa por documentos<br />

que<br />

expida ou <strong>de</strong> que entenda a administración ou as autorida<strong>de</strong>s locales, por pedimento <strong>de</strong> parte, <strong>de</strong><br />

acordo co disposto<br />

no epígrafe sexto da or<strong>de</strong>nanza fiscal nº 4 do <strong>Concello</strong>.O importe da taxa é <strong>de</strong> <strong>de</strong>z<br />

euros con nove<br />

céntimos ( 10,09 € ), e o seu aboamento farase efectivo do xeito seguinte:<br />

a) Pagamento en efectivo no Servicio <strong>de</strong> Recadación municipal, no que lle facilitarán o<br />

importe da taxa en selos municipais para a súa adhesión<br />

a calquera dos sobres a presentar.<br />

b) En caso <strong>de</strong> presentación da proposición por correo, as taxas po<strong>de</strong>ranse aboar mediante xiro<br />

postal, transferencia bancaria ó nº <strong>de</strong> conta 2100-4330-62-0200001100 da entida<strong>de</strong><br />

financeira “La Caixa”, ou cheque conformado a nome do Excmo <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>,<br />

incorporando á documentación administrativa o xustificante do ingreso. Neste suposto, será<br />

o <strong>Concello</strong> quen, <strong>de</strong> oficio, adherirá os selos ó sobre.<br />

ARTIGO 10.- BAIXA TEMERARIA.<br />

1.- Cando o órgano <strong>de</strong> contratación presuma fundadamente que a oferta económica non po<strong>de</strong>rá<br />

ser cumprida como consecuencia <strong>de</strong> baixas <strong>de</strong>sproporcionadas ou temerarias, notificará esta<br />

circunstancia ós licitadores supostamente comprendidas nela,<br />

para que <strong>de</strong>ntro do prazo <strong>de</strong> cinco días<br />

xustifiquen<br />

ditas baixas. A xustificación realizada polos licitadores remitirase ós servicios técnicos a<br />

fin <strong>de</strong> que emitan o correspon<strong>de</strong>nte informe. Cando<br />

as circunstancias concorrentes así o aconsellen,<br />

po<strong>de</strong>rá a<strong>de</strong>mais solicitar informe da Xunta Consultiva <strong>de</strong> Contratación Administrativa.<br />

2.- O carácter <strong>de</strong>sproporcionado<br />

ou temerario das baixas apreciarase <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co<br />

disposto no artigo 83 TRLCAP, e no artigo 85 do RXCE.<br />

ARTIGO 11.- MESA DE CONTRATACIÓN.<br />

A Mesa <strong>de</strong> Contratación estará constituída do xeito seguinte:<br />

Presi<strong>de</strong>nte:<br />

D. Melchor<br />

Roel Rivas – Alcal<strong>de</strong>-Presi<strong>de</strong>nte do Excmo. <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>, ou membro<br />

da corporación en quen <strong>de</strong>legue.<br />

Vocais:<br />

D. Antonio Solla Díaz – en representación do PP-, ou representante que o substitúa<br />

D. José Antonio Goás Basanta – en representación do BNG-, ou membro da corporación<br />

que o substitúa<br />

D. Orlando Expósito Mariño – en representació do IU-EU-, ou membro da corporación<br />

que o substitúa<br />

Dna. Sara Martínez Álvarez – Secretario Xeral da Corporación , ou quen legalemente a<br />

substitúa<br />

86


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

D. Fernando Martínez <strong>de</strong> Arriba – Interventor Municipal, ou quen legalmente o substitúa<br />

D. Alfonso Tenorio Aranguren – Técnico Municipal, ou quen legalemtne o substitúa<br />

Secretario:<br />

D. Gonzalo A. López-Santos Rubal – Técnico<br />

<strong>de</strong> Urbanismo e Contratación, ou personal<br />

municipal<br />

que o substitúa.<br />

ARTIGO 12.-CRITERIOS E PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN.<br />

Para a adxudicación do contrato terase en conta para <strong>de</strong>terminar a oferta máis vantaxosa:<br />

4. Mellor proposta económica<br />

5. Cantida<strong>de</strong> e calida<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> menús ofertados<br />

6. Programa <strong>de</strong> traballo e experiencia en realización <strong>de</strong> servicios análogos ó longo dos<br />

últimos tres anos<br />

A Mesa <strong>de</strong> contratación evaluará conforme ós aspectos sinalados neste prego as ofertas<br />

presentadas e formulará, <strong>de</strong> acordo co disposto no artigo 92.2 do TRLCAP, a proposta que estime<br />

pertinente ó órgano <strong>de</strong> contratación.<br />

ARTIGO 13.- DOCUMENTACIÓN.<br />

Antes da adxudica-lo contrato conce<strong>de</strong>rase ó empresario proposto un prazo <strong>de</strong> cinco días<br />

hábiles<br />

para presentar certificación administrativa expedida polo órgano competente, acreditativa <strong>de</strong><br />

atoparse ó día no cumprimento das<br />

súas obrigas tributarias coas Facendas estatal e local e coa<br />

Segurida<strong>de</strong> Social. Enten<strong>de</strong>rase que as empresas se atopan ó día cando concorran as circunstancias<br />

sinaladas<br />

nos artigos 7 e 8 do Real <strong>de</strong>creto 390/1996, <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvemente parcial da Lei 13/95, da Lei<br />

<strong>de</strong> contratos das administracións<br />

públicas.<br />

ARTIGO 14.- ADXUDICACIÓN<br />

O órgano competente para a adxudicación do contrato é a Xunta <strong>de</strong> Goberno Local.<br />

CAPÍTULO TERCEIRO.- FORMALIZACIÓN<br />

ARTIGO 15.- GARANTÍA DEFINITIVA.<br />

1.- Notificada a adxudicación do contrato, o adxudicatario<br />

estará obrigado a constituír, no prazo<br />

<strong>de</strong> quince días naturais, unha garantía <strong>de</strong>finitiva por importe do 4% do prezo <strong>de</strong> adxudicación. A<br />

garantía po<strong>de</strong>rase constituír en calquera das formas establecidas no artigo 36 do TRLCAP, cos<br />

requisitos establecidos no artigo 15 e seguintes do Real <strong>de</strong>creto 390/1996, <strong>de</strong> 1 <strong>de</strong> marzo, ou mediante<br />

unha garantía global, cos requisitos establecidos<br />

no artigo 36.2 do TRLCAP. De non cumprir este<br />

requisito por causas que lle sexan imputables, <strong>de</strong>clararase resolto o contrato.<br />

2.- No suposto <strong>de</strong> adxudicación a un empresario a oferta do cal estivera incursa inicialmente en<br />

presunción <strong>de</strong> temerida<strong>de</strong>,<br />

o órgano <strong>de</strong> contratación esixirá ó adxudicatario a constitución dunha<br />

garantía<br />

<strong>de</strong>finitiva polo 20% do importe <strong>de</strong> adxudicación, que substituirá á do 4%. Para a súa<br />

cancelación estarase ó disposto no artigo 47 do TRLCAP.<br />

3.- A garantía <strong>de</strong>finitiva respon<strong>de</strong>rá dos conceptos mencionados no artigo 43 do TRLCAP.<br />

4.- A <strong>de</strong>volución e cancelación <strong>de</strong> garantías efectuarase <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong><br />

co disposto no artigo<br />

47 do TRLCAP.<br />

ARTIGO 16.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.<br />

1.- A Administración e o adxudicatario <strong>de</strong>berán formaliza-lo contrato en documento<br />

administrativo <strong>de</strong>ntro dos 30 días seguintes ó <strong>de</strong><br />

notificación da adxudicación.<br />

Malia o antedito, o contrato administrativo po<strong>de</strong>rá elevarse a escritura<br />

pública a pedimento do<br />

contratista e a súa custa.<br />

87


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

No caso <strong>de</strong> que os servicios foran adxudicadas a una unión temporal, as entida<strong>de</strong>s integrantes<br />

<strong>de</strong>berán acredita-la súa constitución en escritura pública, <strong>de</strong>ntro do prazo outorgado para a formaliza-<br />

ción<br />

e achega-lo NIF atribuido á agrupación.<br />

2.- O adxudicatario,<br />

a<strong>de</strong>máis do contrato, <strong>de</strong>berá asinar este prego.<br />

3.- Os <strong>de</strong>reitos e as obrigas <strong>de</strong>rivadas do contrato po<strong>de</strong>rán ser cedidos a un terceiro, sempre que<br />

se cumpran os requisitos establecidos no artigo 114 do TRLCAP.<br />

CAPITULO CUARTO.-DEREITOS E OBRIGAS DAS PARTES<br />

ARTIGO 17,- OBRIGAS DO ADXUDICATARIO<br />

1.- Obrigas laborais e sociais.<br />

O contratista está obrigado ó cumprimento das disposicións vixentes<br />

na materia laboral, <strong>de</strong><br />

Segurida<strong>de</strong> social e Prevención <strong>de</strong> Riscos Laborais.<br />

2.- Cumprimento do prazo e penalida<strong>de</strong>s por mora.<br />

O contratista está obrigado a cumprir<br />

o contrato <strong>de</strong>ntro do prazo total fixado para a realización<br />

<strong>de</strong>ste, así como dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.<br />

Caso <strong>de</strong> exce<strong>de</strong>rse o prazo fixado polo licitador na súa proposta e por causa imputable a este,<br />

estaráse ó disposto no artigo 96 da LCAP e <strong>de</strong>mais disposicións vixentes que regulan a materia.<br />

3.- Gastos esixibles ó contratista.<br />

Son <strong>de</strong> conta do contratista, os gastos e impostos do anuncio ou anuncios da licitación e<br />

adxudicación, da formalización do contrato, así como os que fixa a cláusula 13 do Prego <strong>de</strong><br />

Cláusulas Administrativas Xerais para a Contratación <strong>de</strong> subministros, e calquera outros gastos a<br />

que houbera lugar para a realización do contrato.<br />

4.- Impostos.<br />

Tanto<br />

nas ofertas que formulen os licitdores como nas propostas <strong>de</strong> adxudicación, enten<strong>de</strong>ránse<br />

comprendidos a todos os efectos, os impostos <strong>de</strong> calquera índole que graven os diversos conceptos,<br />

incluido o Imposto <strong>de</strong> Valor Engadido, sen que polo tanto, poidan ser estes presentados como<br />

partidas in<strong>de</strong>pendientes.<br />

ARTIGO 18.- EXECUCIÓN DOS TRABALLOS<br />

1.- O contrato executarase con suxeición ás cláusulas do mesmo e <strong>de</strong> acordo coas<br />

instruccións que para a súa interpretación diera ó contratista o concello.<br />

2.- A data <strong>de</strong> comezo dos traballos será a do seguinte ó da sinatura do documento <strong>de</strong><br />

formalización do contrato. O prazo <strong>de</strong> execución e os prazos parciais que, se é o caso, se establezan<br />

referidos á data <strong>de</strong> comezo dos traballos.<br />

3.- O adxudicatario sinalará os nomes das persoas adscritas á empresa que ten previsto<br />

sinalar para a súa execución e que cumpren os requisitos que se esixirán no momento da sua<br />

aceptación polo <strong>Concello</strong>. O adxudicatario<br />

estará na obriga <strong>de</strong> sinalar para a execución dos traballos<br />

os facultativos, mailo seu nome, que figuren na oferta, coa <strong>de</strong>dicación <strong>de</strong>finida na mesma. Por<br />

consiguiente, durante a vixencia do contrato, o personal sinalado na mesma non po<strong>de</strong>rá intervir<br />

noutro traballo. Tampouco po<strong>de</strong>rá o adxudicatario substituir ó personal facultativo establecido na<br />

oferta, sen a expresa autorización do <strong>Concello</strong>..<br />

4.- Se durante o <strong>de</strong>senvolvemento do traballo, se <strong>de</strong>tectase a conveniencia ou necesida<strong>de</strong> da<br />

súa modificación ou a realización <strong>de</strong> actuacións non contratadas, actuarase na forma prevista nos<br />

artigos 59, 101, 210 a) y b) da LCAP e normas <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvemento.<br />

Cada vez que se modifiquen as<br />

condicións<br />

contractuais, o contratista queda na obriga á actualización dos programas <strong>de</strong> traballo.<br />

88


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

5.- No caso <strong>de</strong> producirse unha suspensión do contrato estarase ó estipulado nos artigos 102,<br />

214 a) y b) da LCAP e normas <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvemento. Se o <strong>Concello</strong> acordara unha suspensión dos<br />

traballos, levantarase a correspon<strong>de</strong>nte Acta <strong>de</strong> suspensión.<br />

6.- A execución do contrato realizarase polo adxudicatario coas responsabilida<strong>de</strong>s establecidas<br />

no artigo 211 da LCAP.<br />

7.- O órgano <strong>de</strong> contratación <strong>de</strong>terminará se a prestación realizada polo contratista axústase<br />

ás prescricións establecidas para a súa execución e cumprimentación, dispoñendo para tal fin das<br />

prerrogativas establecidas nos artigo 213 da LCAP.<br />

ARTIGO 19.– ABOAMENTOS Ó ADXUDICATARIO<br />

O adxudicatario terá <strong>de</strong>reito ó aboamento do prezo dos servicios efectivamente realizados,<br />

a<br />

<strong>de</strong>vandita<br />

cantida<strong>de</strong> aboarase por mensualida<strong>de</strong>s vencidas, <strong>de</strong>ntro dos cinco primeiros días <strong>de</strong> cada<br />

mes, contra presentación <strong>de</strong> factura.<br />

ARTIGO 20.- REVISIÓN<br />

DE PREZOS<br />

Será <strong>de</strong> aplicación a este contrato o disposto nos artigos 104 e seguintes<br />

da LCAP.<br />

ARTIGO<br />

21.- RISCO E VENTURA<br />

O contrato executaráse a risco e ventura do adxudicatario.<br />

ARTIGO 22.- DEVOLUCIÓN E CANCELACIÓN<br />

Estaráse ó disposto no artigo 47 da LCAP.<br />

DA GARANTÍA.<br />

CAPITULO QUINTO.-RESOLUCIÓN DO CONTRATO<br />

ARTIGO<br />

23.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO<br />

Serán causas <strong>de</strong> resolución do contrato as establecidas nos artigos 111 e 214 da LCAP, cos<br />

efectos previstos nos artigos 113 e 215 da LCAP.<br />

CAPÍTULO SEXTO.-PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN E XURISDICCIÓN<br />

ARTIGO 24.- PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN E XURISDICCIÓN.<br />

Dentro dos límites e con suxeición ós requisitos e efectos sinalados no Texto refundido da<br />

lei <strong>de</strong> contratos das administracións públicas, o órgano <strong>de</strong> contratación ostenta as prerrogativas <strong>de</strong><br />

interpreta-lo contrato, resolve-las dúbidas que ofreza o seu cumprimento, modificalo por razóns <strong>de</strong><br />

interese público, acorda-la súa resolución e <strong>de</strong>termina-los efectos <strong>de</strong>sta. Antes <strong>de</strong> adopta-los<br />

correspon<strong>de</strong>ntes acordos, será preceptivo o informe do Secretario e do Interventor da corporación,<br />

sen prexuízo do disposto no artigo 321.2 da Lei 5/97, <strong>de</strong> 22 <strong>de</strong> xuño, <strong>de</strong> administración local <strong>de</strong><br />

Galicia. Contra os <strong>de</strong>vanditos acordos po<strong>de</strong>rase interpoñer recurso <strong>de</strong> reposición ante o mesmo<br />

órgano que a dictou, no prazo dun mes, ou interpoñer directamente<br />

recurso contencioso-<br />

administrativo perante a sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior <strong>de</strong> Xustiza <strong>de</strong><br />

Galicia, no prazo <strong>de</strong> dous meses, contados en ámbolos dous casos <strong>de</strong>n<strong>de</strong> o día seguinte ó da<br />

recepción da resolución, segundo o disposto no artigo 107 da Lei 30/1992, <strong>de</strong> 26 <strong>de</strong> novembro, <strong>de</strong><br />

réxime xurídico<br />

das administración públicas e do proce<strong>de</strong>mento administrativo común, e no artigo<br />

46 da Lei 29/1998, <strong>de</strong> 13 <strong>de</strong> xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.<br />

Contra a resolución expresa do recurso <strong>de</strong> reposición, po<strong>de</strong>rase interpoñer recurso contencioso-administrativo<br />

ante a sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior <strong>de</strong> Xustiza <strong>de</strong><br />

89


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

Galicia, no prazo <strong>de</strong> dous meses, contados <strong>de</strong>n<strong>de</strong> o seguinte ó da recepción da notificación do acordo<br />

recorrido.<br />

Contra a resolución presunta do recurso <strong>de</strong> reposición, que terá lugar transcorrido un mes<br />

<strong>de</strong>n<strong>de</strong> a súa interposición sen que fose notificado, po<strong>de</strong>rase interpoñer recurso contencioso-<br />

admini strativo ante a sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior <strong>de</strong> Xustiza <strong>de</strong><br />

Galicia,<br />

no prazo <strong>de</strong> seis meses, contados <strong>de</strong>n<strong>de</strong> o día seguinte a aquel no que a resolución do<br />

<strong>de</strong>vandito recurso <strong>de</strong> reposición <strong>de</strong>beríase ter notificado <strong>de</strong> forma expresa (un mes <strong>de</strong>n<strong>de</strong> a<br />

interposición),<br />

todo iso <strong>de</strong> acordo co disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 <strong>de</strong> xullo,<br />

reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa, en relación<br />

cos artigos 116 e 117 da Lei<br />

30/1992, <strong>de</strong> 26 <strong>de</strong> novembro, <strong>de</strong> réxime xuridico das administracións<br />

públicas e do proce<strong>de</strong>mento<br />

administrativo<br />

común.<br />

A<strong>de</strong>mais, po<strong>de</strong>rá interpoñer aqueloutro que estime conveniente.”<br />

1.4.- APROBACIÓN<br />

DO GASTO.<br />

Visto o expediente correspon<strong>de</strong>nte á prestación do servicio <strong>de</strong> comedor do Centro<br />

Ocupacional <strong>de</strong> Discapacitados Psíquicos do <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>”.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local , por unanimida<strong>de</strong>, acorda:<br />

1º.- Aprobar o gasto para a prestación do servicio <strong>de</strong> comedor do Centro Ocupacional <strong>de</strong><br />

Discapacitados Psíquicos do <strong>Concello</strong> <strong>de</strong> <strong>Viveiro</strong>”, por un importe <strong>de</strong> 38.313 euros.<br />

2º.- Dar traslado do presente acordo o <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Urbanismo e Contratación para a súa<br />

tramitación.”<br />

2º.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DO CONTRATO DA OBRA DE<br />

“AMPLIACIÓN DE 136 NICHOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALTAMIRA”.<br />

Polo Sr. Alcal<strong>de</strong>-presi<strong>de</strong>nte dáse conta da situación na que se atopa o contrato <strong>de</strong> referencia<br />

e a urxencia <strong>de</strong> executar a <strong>de</strong>vandita obra, indicándose a seguir por Secretaría que no expediente<br />

<strong>de</strong>sta sesión da Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, consta o informe favorable á resolución<br />

<strong>de</strong> dito contrato,<br />

emitido polo técnico <strong>de</strong> contratación.<br />

A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, por unanimida<strong>de</strong>, acorda:<br />

PRIMEIRO.- Resolver o contrato da obra <strong>de</strong> “AMPLIACIÓN DE 136 NICHOS NO<br />

CEMITERIO MUNICIPAL DE ALTAMIRA”, <strong>de</strong> conformida<strong>de</strong> co informe que di:<br />

“INFORME XURÍDICO: EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DA OBRA DE<br />

AMPLIACIÓN<br />

DE 136 NICHOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALTAMIRA<br />

Emítese en relación ó expediente contratación da obra <strong>de</strong> ampliación <strong>de</strong> 136 nichos no<br />

cemiterio municipal <strong>de</strong> altamira, consonte os seguintes FEITOS:<br />

Primeiro.- A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, aprobou o expediente ordinario <strong>de</strong> contratación da<br />

obra <strong>de</strong> “ampliación <strong>de</strong> 136 nichos no cemiterio municipal <strong>de</strong> Altamira", redactado polo Arquitecto<br />

Santiago Meitín Míguez, e <strong>de</strong>ntro do prazo sinalado para os efectos, a empresa Malseny<br />

Construcción, SL presentou oferta para a execución da obra obxecto <strong>de</strong> contrato.<br />

Segundo.- A Xunta <strong>de</strong> Goberno Local, en sesión que tivo lugar o día 7 <strong>de</strong> xullo do 2004,<br />

acordou adxudica-la obra <strong>de</strong> “ampliación <strong>de</strong> 136 nichos no cemiterio municipal <strong>de</strong> Altamira", á<br />

empresa Malseny Construcción, SL, por importe <strong>de</strong> sesenta e sete<br />

mil oitocentos corenta e sete euros<br />

con oito céntimos (67.847,08 €uros), IVE incluído, <strong>de</strong> acordo<br />

coas condicións dimanantes da súa<br />

oferta, ó ser en conxunto a mellor das proposiciones presentadas e axustarse ás esixencias <strong>de</strong> prego <strong>de</strong><br />

cláusulas rexedor da contratación.<br />

Terceiro.- Consonte ó disposto no artigo 18 do prego <strong>de</strong> cláusulas administrativas<br />

que rexen<br />

a contratación outorgouse un prazo <strong>de</strong> cinco días hábiles para presentar unha certificación administra-<br />

90


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

tiva expedida polo órgano competente, acreditativa <strong>de</strong> atoparse ó día no cumprimento das súas obrigas<br />

tributarias coas facendas estatal e local e coa segurida<strong>de</strong> social.<br />

Certificación que foron recibidas en tempo e forma.<br />

Cuarto.- En data do día 20 <strong>de</strong> xullo comunicóuse a adxudicación da obra a empresa –data <strong>de</strong><br />

recepción segundo acuse <strong>de</strong> recibo do día 23 <strong>de</strong> xullo-, dándoselle un prazo <strong>de</strong> 15 días para o <strong>de</strong>pósito<br />

da garantía <strong>de</strong>finitiva, coa advertencia das consecuencias legais do seu incumprimento.<br />

Quinto.- Pasado o prazo anterior quen subscribe este informe intentóu en repetidas ocasións<br />

poñerse en contacto coa empresa adxudicataria, sen obter ata o venres día 20 ningunha resposta. Nesta<br />

converse mantida o pasado venres a empresa manifesta que durante a maior parte do mes <strong>de</strong> agosto<br />

estaban <strong>de</strong> vacacións así como a súa intención <strong>de</strong> realizar a obra.<br />

Nesa conversación maniféstolle á representante da empresa que na xunta <strong>de</strong> goberno local do<br />

martes 24 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2004 tratarase o asunto relativo ó expediente<br />

<strong>de</strong> contratación da obra da<br />

ampliación do cemiterio coa proposta do Técnico <strong>de</strong> Administración Xeral para a resolución da<br />

adxudicación por incumprimento dos prazos establecidos no prego <strong>de</strong> cláusulas administrativas, tanto<br />

do prazo do <strong>de</strong>pósito da garantía como o da formalización<br />

do contrato – que é dun mes <strong>de</strong>n<strong>de</strong> a<br />

adxudicación , rematando o día 23 <strong>de</strong> agosto -<br />

A representante da empresa me comunica que o martes pola mañá presentarán a garantía<br />

<strong>de</strong>finitiva, comprometéndose á sinatura do contrato esta semana.<br />

Sexto.- O martes día 24 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2004 a empresa Malseny Construcción, sl presenta aval<br />

bancario por importe <strong>de</strong> dous mil setecentos catorce euros (2.714 €) para a execución da obra<br />

“ ampliación<br />

<strong>de</strong> 136 nichos no cemiterio municipal <strong>de</strong> Altamira”<br />

Sétimo.- O contrato coa empresa adxudicataria formalízase o día 23 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2004,<br />

asinándose a acta <strong>de</strong> comprobación do replanteo o día 27 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2004. Consonte se<br />

establece<br />

na estipulación 10ª do contrato, en relación co artigo 76 do TRLCAP, o comezo das obras<br />

realizarase <strong>de</strong>ntro do 15 días seguintes á da sinatura da acta <strong>de</strong> comprobación do replanteo. Tempo<br />

que ten transcorrido na data <strong>de</strong> emisión do presente informe, sen inciarse a obra.<br />

Oitavo.- Igualmente por parte da empresa adxudicataria incúmprensen outras obrigas<br />

contractuais tales como a presentación en tempo do programa <strong>de</strong> traballo, así como a presentación<br />

do plan <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> e saú<strong>de</strong> da obra para a súa aprobación pola Xunta <strong>de</strong> Goberno Local.<br />

Noveno.- O incumprimento contractual culpable por parte do contratista acreditado polos<br />

feitos <strong>de</strong>scritos nos parágrafos anteriores <strong>de</strong>termina a incautación da garantía <strong>de</strong>finitiva presentada<br />

polo adxudicatario.<br />

VISTO o contrato para execución da obra “ampliación <strong>de</strong> 136 nichos no cemiterio<br />

municipal<br />

<strong>de</strong> Altamira”<br />

nas súas estipulación 9, 10 e 12.1, os artigos 43.2, 46.2, 95.1 e 111 e) e g), e 113.4 do<br />

Texto Refundido da Lei <strong>de</strong> Contratos<br />

das Administracións Públicas, aprobado por RDLeg 2/2000,<br />

<strong>de</strong> 16 <strong>de</strong> xuño, e 109 e concordantes do Regulamento Xeral da Lei <strong>de</strong> Contratos das<br />

Administracións Públicas, o artigo 7.2 do Real <strong>de</strong>creto 1627/1997, <strong>de</strong> 24 <strong>de</strong> outubro, polo que se<br />

establecen disposicións mínimas <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> e saú<strong>de</strong> nas obras <strong>de</strong> construcción., e <strong>de</strong>máis<br />

normativa <strong>de</strong> xeral aplicación,<br />

En base ós feitos e fundamentos <strong>de</strong> <strong>de</strong>reito expostos, formúlase as seguinte<br />

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN<br />

1º.- Declarar a resolución do contrato para a execución da obra <strong>de</strong> “ampliación <strong>de</strong> 136<br />

nichos no cemiterio municipal <strong>de</strong> Altamira” asinado coa empresa Malseny<br />

Construcciones, SL, con<br />

CIF núm. B-06390595, asinado o día 23 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2004 por incumprimento contractual consistente<br />

na <strong>de</strong>mora na execución dos prazos establecidos no contrato ó non iniciarse a obra nos prazos nel<br />

establecido, así como o incumprimento doutras obrigas sinaladas no contrato como son a falta <strong>de</strong><br />

presentación do programa <strong>de</strong> traballo e do plan <strong>de</strong> segurida<strong>de</strong> e saú<strong>de</strong> para a execución da obra.<br />

91


EXCMO.CONCELLO<br />

DE<br />

VIVEIRO<br />

Claustro <strong>de</strong> San Francisco 27850-<strong>Viveiro</strong> (Lugo) Tel.:982.56.20.47 Fax:982.56.31.56 Correo electrónico: viveiro@fegamp.es<br />

2º.- Dar audiencia ó contratista por un prazo improrrogable <strong>de</strong> <strong>de</strong>z días para formular as alegacións<br />

e presentar os documentos e xustificacións que estime pertinentes.<br />

3º.- Incautación da garantía <strong>de</strong>finitiva presentada pola empresa adxudicataria por importe <strong>de</strong><br />

dous<br />

mil setecentos catorce euros - 2.714 € -(4% do importe <strong>de</strong> adxudicación).<br />

4º.- Dar audiencia ó avalista por un prazo improrrogable <strong>de</strong> <strong>de</strong>z días para formular as<br />

alegacións e presentar os documentos e xustificacións que estime pertinentes.”<br />

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ó <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Urbanismo e Contratación<br />

para<br />

a súa tramitación.<br />

E ó non haber máis asuntos que tratar, polo Sr. Alcal<strong>de</strong> levántase a sesión, sendo as vinte<br />

horas e <strong>de</strong>z minutos da data indicada máis arriba, estendéndose <strong>de</strong> todo o tratado a presente acta, da<br />

que eu Secretaria dou fe.<br />

92

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!