La septicèmia hemorràgica com enzootia mortífera dels nostres ...

taller.iec.cat

La septicèmia hemorràgica com enzootia mortífera dels nostres ...

`auirn^:Q .^a^I ^pti^pn^s^a 'sails^uiup sljnu>a slip ,: m.»ild,^^ ^j qun:

e^-seagi^uapz uza^ipod s.^a^lzuoa sa.^^sou sla ua tisolip saa^ ^_mjetu

^l ^^uasa.zd su,as anb ua sanbr .^olo^ud-o^uo^^u^ sauz .col sal .^a^3

•sa^uaa^ slap ^iq

-jE,l ^ sai^i.za ^l .z^x^ap r s;npui^go s^e^lnsa.r sja .zesodxa r:apl^a `sia11

-iuoa slap saznl^uz sauzisissoaqurou ua .zo^ne^l ^n°ut^ u^ anb oiauan

-.za^ui ^p^^^ago,l gad 'l^uos.zad ota^.^i^sanui^p aquzE^ 'llega.^^ ^sanbs

.z^fna.zqu .gad `.yea `naz.z^ sap^azlgnd r sapLZ^ilrai suo^a^^t;saau^ sal

ap o^suaasa.^ el aspua.zduza `^uauzuni ^sanbe ua `n^^odoui a^.zaS

^s11uoa slap etuzaai^das

el ap etaua^sixaazd ^l ^ azdtuas e...znap a aie.z^ne.l ap e.^a^oa lap

orar.^ede^l `^iauanbasuoa ua `r sdaaa^ and due ua^.zotu e.zaloa ap sns

-in quze s^elnaoui slhuoa sla anb ua.^e^daaae ^a.^^y^ r ^^^i^nH oaie

aad : e .za.zzep ^^sanbe . p euoi .zed yip et .^pod sa `algisn } uoa anb sauz

`.zas;od t `uze.tine,l ap exaloa lap el q^ue alq_an}uoa eis^^aeq eun e.za

anb aznae an.^od sa `saao.zd llanb^ p lesnea qua ^^ ^ep^^episuoa etza^

-aeq el sElosr ua `anb r `suois^nnuoa ^ ea_i.^e^p quae ^^ta^uepid^.z sj^iuoa

sla ua.zoui ` o.^atsodtuoasap ua sa^.^a ;euz z sa.indCiT[ san.^ie glad ^l e;os

^lnaoui uzou is `anb uatap lent ^l ap "Ihuoa lap ei^u^ai^das til ea^^

-olosou ^^^ilenp^aipui ^ uzoa of ua .ze;daaae s^op^^^^sa^ui s^loL^i

YIMMPSW, ? SBUNA 'H 'I 'Md

lad

SQIIIOd ;^'I S^lI ,LS(^I^ [ SZ^Q b II^^II L?IOI1^

^I,LOOZA[3 IRIO^ b'JI^^%^^^OL^13H ^^iL^^JI^ti^^S ^^'I

9


Vuite Congres dc Aletges i Piolegs de Llcngua Catalana 17

Koch i Gafky, amb la pleuropneumonia estudiada per Clue, amb la

pneumonia infecciosa estudiada per Beck, Kurita , amb la rinitis

contagiosa estudiada per C. Lopez, pero totes elles les haurem d'acceptar

corn a fases d'un mateix proces infectiu , es a dir, com a

sindroma de la septicemia hemorragica dels leporids , causa unica i

exclusiva d'aquelles malures.

Per tots es sabut que l'agent causal de la septicemia hemorragica

es un microbi pertanyent al grup classificat amb aquesta mateixa

denominacio , el bacillus cunilisepticus , o millor, leporisepticua.

Kitt ha mantingut la identitat d'aquest microbi amb el del co-

]era de 1'aviram.

Es un bacil oval, de coloracio bipolar, Gram negatiu, immobil i

aerobi: els cultius damunt gelosa a les vint - i-quatre hores presenten

unes colonies de la mida d'un cap d ' agulla (fins a 1-2 mm.), de

color blanc blau, i transparents : damunt gelatina , aquesta resta

inalterable ; damunt el brou , 1'enterbola lleugerament i, s: la sembra

es fa damunt la trumfa, naturahnent acida o un medi amb fel de

bou, el microbi no hi viu pas , aixi com tampoc gleva la llet.

Sembrat en els medis sucrats , havem pogut constatar que no ataca

la lactosa , la inulina, la salicina , i ataca , pel contrari , la glucosa,

la sacarosa, la sorbita i la manita , pero sense cap lliurament de gas.

Els cultius , per excepcio , produeixen petites quantitats d'indole i

son fortament aglutinats per tots el scrums anonienats antipasteurelles.

Aquest microbi 1'havem trobat sempre pur, quan ha estat captat

del moll de 1'os i moltes vegades en la sang, si lo corpora d'on prevenia

ha mort de poc . De totes passades el microbi l'havem pogut

,solar de les mostres de mocs i pusterma naritica , dels abcessos i

de les lesions dels organ interns , i d'una manera molt remarcable

del liquid pericardic o intrapleural.

Gn cultiu Jove (de vint- i-quatre hores) en brou prov rent d'una

sembra de colonies isolades de fresc, injectat per via hipodermica,

mata el conill a la dosi d'i centigram , mentre que, triant com a

reactor una gallina jove, no mor , si la dosi injectada es menor de

1/2 c. c.; aixi tambe com el cobai jove se'ns ha revelat com animal

de laboratori hipersensible davant d' aquesta infeccio especifica.

Patogerzesi.-La creenca de que tan sols la introduccio d'un

cap malaltis o ja septicemic (en estat prodromic ), en una conillada,

era ]'unica i exclusiva font de contagi, ens cal rebutjar -la per la rao


at[ EILUaJl^das -01 ap satuT;JtA T: MOD 's;EJgl;aapl sJEZ;I[EUT: 's;Els

-do;nB ;E4S0 I ;.IGLU U-,) AEL[ ';11E;J0IUI OIJL';UOWU[L',[ ap .I0LU1.111 [ap sap

.TE;ducoo t 'sop nap sju o.iad ';uautuadxa,l Eznp.tad o.T;uatu 'sossq;

-IE[ELU 0 soso.I.11ug1LU sllutoJ ap o;Jtxa a.tqutou Ia .TEazduaq uTaoan^

-od on sauto;dwis s;T;ad sate slop 'ouuadsa E;sanbi ua oioi4d1J ap

sJE.zn;EU s;E;In°gip iad 'anb .clp u IEA '40I .zoJ.za; [ap JulD I 'noAas lap

dEJ 4o1 Tauzud Iap SllcuoJ sa.1: ;IELU uaiAEq 'sale sail ap dio IV

'Epiling Ep1li;s3p En. IE Iq-S0[-_Ita01J30d0id Op o;L OJE Jiun,I

quuE saip sop Epn utjuuui E;aip Eun ua.nn;I;suoo anb 'snot;dasuodol

•g ap oAof I .Ind n.;In0 Op sapExmbso saidsop I sli_1a;s3 ;UOUTETAa.zd

sasSELnuiJ soon gLUE E;So ui Tad spout LTo.io s of so.I; S;O; : pJ0A

a^;EISt; OP OIJE;LIOLUIIE EAISnj3xa,I iad saTpLJJOJ ap juauuE[nna.T

S;E;SOJUi slhuoJ or Op 1o1 a3;IE nil 'sautop 'I `S000J sal ap isi[kUE,I

no nI;E.. ou ;E;Insaz Un u sug saipioooo ap s;E..d.znd T s;E;JE3; sll.u

-o3 of Op ;o[ un,p uca.ipsodsip 'Epuuq E iju .Tad ' sauaLuia,p oisnJoad

gLUE slhuoJ oT ap ;oj un SE;sa}u! anb Ipzuas sauc soi 'a;Jaja uH

'tucapgoid algE4LI0A To quit SOU-.JE;uO.3JUa a;oLUjad sua ;go.id

-ES ap O.IJIpUOJ E[ no IgO.IJILU xta;L'LLI ;sanbB,p tppEgon EI I ';LIOpIAo

'E;nlosqu ;E;iuts Eun,p s[ELUiuL,p Ezodsoo t[ no sup nnlodiq U3uua3

Iap 1301000.1 EI SIOA s[IEga.; sa.z;sou SID .1E3uar.TO naJ sua 'Z)f2oloiucap

Ido Io;J^IEJ gLUE spotu WET I 'T3pvzjiI waUa.d ISOIpl0JOJ ap S;EJE;E

o.iad '.IElod.q uatu.Ia. i lop EiJuasaad EI ap opgLs;soutap E;idsos du.

OSUOS So.I;p3,p S;IOLU UoAEIAUO sua '(EJTpppadsa ETLLIJJI;dos EI ap saa1T;

-JIA E LUOJ S;133L4I4Uapi I s;ELsdoino) S;30LU S;ESoLUad SIITUOJ Op S;U0J

sIa Ei4jn 'anb ;aJ Ia o.iod 'sassipEUELUEJUa Sa,znlELU SDI ap .101.1 aof

-ULU ;LIoLLIlpuadxa,I E lad n1;TUI-.Td snooj un p ELIpssooauuI EIJna;six

-a,[ unulup ;E;doooE ;UOLU[E.Iaua. uEapT,I gLLTE aLU.IOJJuoo alil^f ou

.;as;od '.1mlas E ua;i.IJ un Jngp1 "ituEJ un ua.lE[E,Cuass1 sua 'sOUOp

'pl;uaLUuadxa otDElnJoui EI ap s;t;Insa.I sla no tiauupooaslp E-j

; anb iad 'oxiy 'Ji;uapi uaq saoo.Td un,p oiuigo

Tla;[.IJ la E;OS as-.TE;JE.I; ;E.IAIELU 'S;0; ua Oil o.Iod 'sostJ sun.o[E no

Et;IE[ET.LI E[ ;E;Ilapq gLUE ;Inpo.zdoT Eq IE;UauITZadxa OIJEIf0OUT EI t

'o!JEJII;uapT Ej ua ;Txaa.T uEq ;sanb1,p saaqucos Sal '.rulodtq uaLU-lo..

[a .1E[osi 4n2od Luaq sjunb Sig ua s;-1o111 slhuoJ ap S;UOJ sanbauwoo

sal Sa;o; ap ;E;.zod uEq SUa T.zo;ElogB[ a.z;sou It, .1tz '[EIIOISEJo

.1ou.11A ap uatu.Ia,J un sa snot;dasuodal snjponq lip la o ';uElgLuas

-.canal sa ounsodoid IEnb EI 'EJidE.uoucag Eiula3I;das op s;E;Ja3ui

E[ uago.q sa EAun[t;E7 ap s;a.Ipui spa s;o; o :Etu3lpp';uan2as lap

LUUVjO}U3 V11LUa17 ap sBajoig z sab]aN ap sa.c61TOD aP" A gI


-arI unuaJt ; das EI ap satui;aie t UIOJ 's;tJLUquapi I S;EZ;I[EUE 's;tis

-do;nE ;E;sa I ;.turn ua'AEq ';uE;aaJUI oiaE;uaUtilE I ap .WLtIJ(l lap sap

.IE;dutoz E ' satp nap s[E o.iad '; uauit.iadxa,l i,inp-iad a.quaui 'sossi;

-IultuT 0 soso.iziuitau sttiuoa ap a;atxa a.igruou Ia iua.iduaq uiasan.I

-od ou sauio;dwis s;t;ad sous slap 'aiaadsa E;sanbt uo ot3E;dEJ op,

sl[.in;tu s;E;lnJYip iad 'anb .rip E IEA ;op aaaia; lap JUIJ i 'bolas pap

dEa `;ot azn u.rd lap slhuoa SL.t; ;.IEIU LQIAELI 'satp sa.i; Op doa IV

'Eplilnq Epult;sap En.^IIE iq-so[-IEuo,a.zodo.Id Op o;iu3JE atun,l

giut sotp sop Epn. Ut;UEUW E;atp Eun ua un;i;suoa anb snai;cIosmodal

•a DP anof i ind n.;lna op sapExinbsa so.zdsap i sll.ia ;so ;uaUtEIAp.td

sassuuiju satin quit t;sa,'Iui .iad s;E;aajui ua .ioJ s l ot sai; s;o; : p.ian

a ;E^iu ap 9iDE41Iarui1E Entsnlaxa,l .zad satpiaaoa Op ;uxUiulnaa.i

s;E;saJUI sptuioa 01 ap ;ol a.14lE Un 'saurap ' t : saaal sal ap lsltEuEJ

Ua nt;u au ;E;lnsas un E sup saipiJaoa Op s;Edznd i s;u;JU .I; sll.:u

-oa of ap ;oj un,p uiawsoclsip tpuuq ui;pt iad `sat.zauua,p oisujoid

WE slhuoa of ap ;ol un 3E ; saJui anb [limas saui sai 'a;aa;a uj

•Eiualgo id al4E41.10A ID quit s0u-.lE;U0.I;u3 a;aui.iad sua ;goad

-us ap o..alpuoa El ua igo.Iauu xia;Elu ;saubu,p u[IEgo-i; uI t ';uapi,ka

E;n[osgE ;E;iuts Eun p slmuiui p i iod .ioa ul ua sug .znlodiq uauua i

Iap uJ.iaJa .i El s.Ian sllugai; sa.i;sou SID .iE;uai.io na3 sua 'a12010iuiap

-ida is;at iua quit s;.ioui aqum; i 'Uptz;ilu.iaua isotpiaao3 ap s;tat;u

o.Iad 'znlod..q uatu.ia.^ lap utauasa.Id ul ap algit;souiap E;idsos dui

aSUas sa.I ; p3,p S;Joni UDAELAna sua '(nap aadsa Etuiaat;dos ul ap saruI;

-D IA t tuo) s;EJIJi;uapi I S;Etsdo;nu) s;Joni s4EsOLUD.1 slhuoa OP D;Ua3

SID t.i;pn ' anb ;aj la wad ' sassipuutuiEJUa SDIIIJULU SO[ Op .101.11A .10f

-tui t ;uannpuadxa,I E .ad nt;tui..id snao; un,p EuESsaaauui Eiaua;six

-a,I ;UULUEp ;t;daDJE ;uau .iluIaua' iiuapi , l quit aUUOJruoa aatu. ou

.,as;od zin . as E i .za;i.ia un angp^ ' iu1EJ un ua.1EIE,CuassE sua 'sauop

'lE;uacui.Iadxa oIDElnaout ul ap s;u;Insai SID ua Eiaut p.Ioasip E-I

^ anb .iad 'oxio •Ji;uapi uaq saDo.Id un,p aiuip

[3a^[3a ID E;OS a5- lE;JEI; ;E.I . ''IEUw 'S ;O; ua ou wad ' sosEJ sun,')[E ua

EI;IE[EUZ -t ;E;itapid giuE ;inpo .Ida I ml lE;uDLui-iadxa oPJElnJOU1 EI I

biJtJli;uapi ul ua ;ixaa.i uEq ;saubE , p sa.Iqutos sal ' IEtodiq uaui.za^

Ia iialosi ;n2od uiaq slEnb spa ua s;gout siliuoa Op s;uaa sanb3EUioz)

S31 sa;o; ap ;E ;.iod utq sua uo;E3ogEI a.psou pa .IED 'IEUOisIJo

JODUTA ap uaui .ia2 un so snDi;dasuodal sn[IIJECI ;ip pa o ';uElgUias

-.JDAUI sa otaisodo .id TEnb El `EJi `LII. uouiag Eiuia o i;das ap s;E;Jajui

Ef UagO .t; sa EAunjE ;E3 ap s;aipui sla s;o; 0 :EWUa[Ip';uan2as lap

Jicvpv1D3 nrlIuaj I ap sGajoiU ? sab]ap ap sathuO3 V.111A gi


Vuit^ Congrrs de 117etges i Biolegs de Llengua Catala.na i9

morragica : cinc caps del primer lot, tres del segon lot i set del tercer

lot.

Per aixo nosaltres atribuIm 1'6ptima d fusio de la septicemia a

Catalunva, a ]a previa infestacio natural per les coccidies que assaona

a pleret el terreny organic, per esser atacat pel B. Bipolar,

el qual romania hoste indiferent en la mateixa corpora, pero a 1'aguait

sempre de millors condicions i disposat a desenvolupar tota

la seva vi'rior en latencia. Aquesta afirmacio no exclou, de cap manera,

1'existencia de casos de septicemia hemorragica pura, i encara

potser ens atreviriem a dir que caldran altres investigacions

mes nombroses per donar certitud palesa a la dita afirmacio.

Orientat aquest coneixement a la clinica, pot suposar tothorn

que el diagnostic de septicemia precisa una analisi bacter;ologic acurat,

car es confusible en moltes formes amb les eimeriosis tan vu1gars

en els leporids.

Semeiologia.-Si el proces evoluciona sota la forma lenta, el

simptoma mes caracteristic es l'estornt amb projeecio de masses

gleroses en comengar i de consistencia cascosa en els periodes d'estadi

i preagonic, els quals estornuts s'adiuen amb la picor constant

de les narius que freguen amb dalit i amb les potes anteriors: els

animals perden la gana, s'aflaqueixen. posen el pel ruf i moren amb

una diarrea profusa. Malgrat aquest quadre sindromatic, son frequents

les otitis mitges, el meningisme i 1'apar''ci6 d'abcessos freds

arreu de la pell i musculatura.

En la forma subaguda dintre els dos a tres primers dies, els

animals acusen febre forta, desgana absoluta, tremolins, panteig i

mort inesperada.

Lesions anatoino-,atologiques.-Si la forma subaguda ha mort

el subjecte de 1'aut6psia, el quadre es el de tot proces septicemic.

Si la forma ha estat mes duradora, ]a mucosa de les cavitats

nasals es manifesta amb hiperemica, obstruida pels grumolls caseosos

: en els pulmons i bronquis amb focus pneumonics ; la cavi -

tat pleural amb exsudats terbols o purulents o quasi solidificats.

Al damunt de la pleura i del pericardi moltes vegades mostren diposits

de fibr'na, que en altres ocasions horn pot trobar damunt el

fetge i el diafragma.

Els abeessos freds es troben sovint en animals caquectics, aixi

coin les juntures ossies (potser tambe en l'orella i en el cervell)

manifesten inflamacions destructives greus.


•sapps

-np u t S3-Ialliuoo sal Xap1enoenles i sapoozua o tda s4o.Tq sp .1uinpap

u sad eto-aqa noid ap uos `pjznD vpltunuuut pun uaxiazajuoz aq is

`anb `sapout sannDUA sal ap sn,j quip eja zauoa sa pagnadu ta4 u-I

•saiaadsa si;le sal ap sanbt,^Y.uoutatj saiutaDgdas sal sago;

ap pj `sletaua^ sauna; ua 'sa eznjum plsanbp,p pixpjryoid p-I

•saupcptaaoa suotaplsa}.uput sal ap saidoid sal u

salgtnquje uos ntjsa"^ip Ilaiedp j ua sapen.tasgo suoisal sallow

vuvlvlvo vn6u3l7 Op s6alojE ? sa6,ajf ap sathuo3 aging OF

More magazines by this user
Similar magazines