05.09.2013 Views

Enginyeria Organització Tript... - Col·legi d'Enginyers Tècnics ...

Enginyeria Organització Tript... - Col·legi d'Enginyers Tècnics ...

Enginyeria Organització Tript... - Col·legi d'Enginyers Tècnics ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

S ortides professionals Q uè cal saber

En el sector secundari (empreses

industrials, energètiques, extractives,

de la construcció/obra pública)

i també de serveis:

Enginyeria del producte

Enginyeria del procés

Direcció de producció o operacions

Direcció de logística

Responsable de qualitat

Responsable de recursos humans

Responsable de costos

Direcció comercial

Direcció de planta

Gerència i direcció general

Oficines tècniques

Empreses del sector financer

Empreses de consultoria

I, com a titulació oficial, dóna accés

a aquells llocs de treball reservats a

persones amb una titulació superior:

oposicions al cos A d’administracions

públiques, ensenyament...

• Modalitat dels estudis: semi-presencial

Sessions presencials:

Dimarts i dijous de 17:30 a 21:30h

Lloc: Escola Politècnica Superior

d’Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Duració: repartit en 3 cursos

Suport del professorat: presencial i per

mitjà de la plataforma educativa ATENEA

Títol oficial: enginyer en organització

industrial, expedit per l’ETSEIAT,

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Import: Preu ensenyament públic

INSCRIPCIÓ: Mes de Juny

No esperis més:

com que el sistema de Bolònia

encara no està definit, aprofita

tots els avantatges del sistema

educatiu actual!

escola politècnica

superior d’enginyeria

de Manresa

Av. Bases de Manresa, 61-73 · 08242 Manresa

tel. 938 777 281 · fax 938 777 205

+info: fortuny@epsem.upc.edu

www.epsem.upc.edu

Enginyeria en

Organització

Industrial

Semipresencial EOIsp

Escola Politècnica Superior

d’Enginyeria de Manresa


P resentació A qui s’adreça Q uè puc aprendre?

En un món globalitzat, canviant i

competitiu, trobaran millor ocupació o

tindran més possibilitats de progressar en el

treball aquelles persones que a més d’una

enginyeria tècnica aportin uns estudis

lligats a la gestió de l’empresa:

L’empresa necessita que l’enginyer o

l’enginyera siguin, a més de bons tècnics,

bons gestors, per fer front als reptes

actuals.

L’organització industrial és una tecnologia

que ha avançat molt ràpidament i a l’hora

de prendre decisions, disposar d’una sòlida

base teòrica és un bon referent.

Això és el que ofereixen els estudis

d’Enginyeria d’Organització. Amb ells,

adquiriràs un conjunt de capacitats, que les

empreses valoren molt positivament i que

permetran desenvolupar amb èxit la teva

carrera professional en diferents àrees

funcionals d’empreses industrials o de

serveis, dirigint i/o gestionant projectes

d’organització.

L’enginyeria en organització industrial és

una titulació de segon cicle:

Les persones amb un títol d’enginyeria

tècnica industrial (especialitat mecànica,

química, tèxtil, elèctrica i electrònica) hi

tenen accés directe. Les persones que tenen

un títol en altres enginyeries tècniques,

hi poden accedir si prèviament superen

unes assignatures complementàries.

Les persones que han superat els tres

primers cursos d’ enginyeria industrial hi

tenen accés directe.

Aquelles persones que actualment

estiguin cursant enginyeria tècnica de

telecomunicacions o de mines a

l’EPSEM, i tinguin intenció d’inscriure’s

al segon cicle d’EOIsp, per tal de no

perdre temps, poden superar

simultàniament aquelles matèries que

se’ls exigirà com a complements, a la

mateixa escola.

Per a més informació sobre les titulacions

que hi tenen accés i sobre els complements

de formació que caldrà seguir, vegeu:

http://www.epsem.upc.edu/estudis/segoncicle/enginyeria-en-organitzacio-industrial

L’EOIsp és una titulació oficial, amb la qual

cosa el seu pla d’estudis ve regulat pel BOE.

Algunes de les matèries que s’inclouen són:

Creació d’empreses

Direcció comercial

Gestió de la qualitat

Mètodes quantitatius

Disseny de sistemes productius i logístics

Gestió del manteniment

Planificació de la producció

Política d’empresa

Prevenció de riscos

Sistemes d’informació

Estadística industrial

Organització del treball i factor humà

Habilitats directives

Desenvolupament sostenible

A més de practicar les tècniques i conceptes

propis de cada àrea, el professorat del 2n

cicle EOIsp a l’EPSEM, amb molta experiència

acadèmica i professional, ajuda els futurs

enginyers a descobrir el correcte enfocament

i l’actitud adequada per a la solució de

problemes en el context empresarial. Per a

veure el pla d’estudis complet i tota la

informació sobre les assignatures:

http://www.epsem.upc.edu/estudis/segoncicle/enginyeria-en-organitzacio-industrial

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!