'L'empresa més a prop'. Principals propostes del programa de ...

esquerra.cat

'L'empresa més a prop'. Principals propostes del programa de ...

L’EMPRESA + A PROP

Recull de les propostes dels programes sectorials d’Esquerra

Republicana de Catalunya per a les PIMES, en el marc d’un

programa sostenible i social.

Infraestructures

Incrementar l’esforç inversor de la Generalitat de Catalunya en la

provisió d’infraestructures i impulsar la delegació a Catalunya de la

gestió completa d’infraestructures portuàries, aeroportuàries i del

sistema ferroviari regional i de rodalies creant un operador propi

català.

Estructurar les infraestructures de transports de Catalunya (xarxa

ferroviària d’alta velocitat, línia d’ample europeu, aeroports i front

portuari) com a instruments de vertebració de l’Euroregió de l’Arc

Mediterrani.

Capital humà

Treball

Recuperar el compromís entre empresari i treballador en un marc

català de relacions laborals.

Elaborar un Pla Nacional de Formació Professional Integral

que coordini els diferents subsistemes formatius, reglats i no

reglats, a partir de la vinculació entre les necessitats de perfils

professionals, les polítiques d’ocupació i les de formació.

Materialitzar definitivament el traspàs dels fons i les

competències de matèria de formació contínua (Forcem) a

Catalunya.

Immigració

Esquerra Republicana de Catalunya

Gabinet de Premsa

Seu Nacional

Villarroel, 45

08011 Barcelona

Telèfon 93 453 60 0

Fax 93 323 71 22

premsa@esquerra.org


Adoptar polítiques d’acollida, d’integració, que donin a la gent

que ve de fora formació laboral, formació cultural i lingüística,

formació dels valors civils.

Microempreses

Elaborar l’Estatut del Treballador Autònom que haurà de permetre,

entre altres drets l’alternativa voluntària entre la Seguretat Social i

les mutualitats de previsió social.

Legislar sobre la microempresa.

Crear les condicions perquè es creïn agrupacions o associacions

de petites empreses, perquè tinguin marge de maniobra i puguin

incrementar la seva activitat.

Qualitat en la planificació

Clústers

Consolidar i potenciar una política activa de suport als clústers

industrials de Catalunya, creant una xarxa territorialitzada de 15

nous Centres tecnològics i de serveis a les empreses i elaborar un

Pla Territorial de Desenvolupament Industrial (2003-2007).

R+D

Multiplicar per tres els recursos destinats als programes de R+D i

Innovació.

Societat de la Informació: Desplegar la fibra òptica a tot Catalunya

en termini de tres anys: construcció d’una xarxa troncal, una

interurbana que connectin tots els municipis de Catalunya.

Comerç. Especialització i inserció en l’urbanisme.

Crear el Consorci de dinamització Comercial de Catalunya, com a

ens responsable de la coordinació de les actuacions i programes de

dinamització territorial, amb participació dels municipis, les cambres

de comerç, i les principals associacions de comerciants. Mantenir

l’actual situació pel que fa a horaris comercials a Catalunya

Internacionalització de les empreses.

Reforçar la política d’exportacions i d’inversió empresarial a

l’exterior.

Productivitat del sector públic


Un govern que faci de l’eficàcia, l’austeritat, la transparència i

la independència respecte d’interessos polítics aliens i

econòmics particulars, els principis fonamentals de la seva

acció.

Transparència en adjudicacions i licitacions.

Reserva del 25% de l’obra pública a les pimes, en prioritat del

territori.

Relacions govern i empresaris

Relació Interactiva constant. Escoltar.

Compromís per crear les millors condicions de treball i

desenvolupament de les pimes.

Denúncia dels tractaments fiscals discriminatoris contra les pimes

catalanes.

More magazines by this user
Similar magazines