Views
5 years ago

Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 2.1 Mb)

Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 2.1 Mb)

Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 2.1

Bole tín Bulteno de H ispana Esperanto-Federacio. Num ero 374, januaro-februaro, 2006. 57a jark olek to. REDAKTISTO M anuel Pancorbo KUNLABORINTOJ Salvador Aragaj, Toño del Barrio, E. E lem berg, Jesús Iturrioz, Pedro H ernández, Arturo Jim énez, V. M . M acías, M anuel Parra, Vanja Radovanovic, Darío Rodríguez, J.M . Rodríguez, Lupe Sanz, Pedro Sanz, M .A Sanch o, Luis Serrano, Rafaela Urueña. ELDONAS H ispana Esperanto-Federacio C/ Rodríguez San Pedro 13-3º-7 ES-28015 M adrid Telefono k aj fak silo: + 34 9 14 468 079 w w w .esperanto-es.net adm in@ esperanto.es Bank o-k onto (BBVA): 0182-1252-31-02040119 61 ESTRARO PREZ IDANTO: Augusto Casq uero VICPREZ IDANTO: Lupe Sanz SEKRETARIO: Carm en Suárez K ASISTO: Pedro Garrote BULTENREDAKTISTO: M anuel Pancorbo VO Ĉ DO NANTO: Luis H ernández VO Ĉ DO NANTO: José M aría Galofré SENDU VIAJN KONTRIBUOJN AL C/ M olino de la Navata 7, 4ºB ES-28420 Galapagar (M adrid) bulteno@ esperanto.es § Pri la e nh avo de la artik oloj re sponde cas nur la re spe k tivaj aŭtoroj. § La re dak tisto rajtas libe re rifuzi ne pe titajn artik olojn. § Re tpoŝto e stas pre fe ra se ndom e todo. Surpape raj k ontribuoj risk as prok rastiĝi aŭ e ĉ ne ape ri. § Estas pe rm e site re publik igi la e nh avon m e nciante la fonton. Presejo Gráficas Aurora, Z aragoza Leĝa deponnum ero: Z -334-9 0 Kom postita per program o Scribus laŭ GPL-licenco Bole tín 374 El la redak cio Ek s te rordinara as e m ble o Kun m alfruo, alvenas nova num ero de Boletín. Plej elstare, m i deziras atentigi pri la alvok o k iun vi trovos sur la paĝo 5 pri ek sterordinara ĝenerala k unveno ok azonta en Valencio por aprobi la k ontojn de 2005. Alia bona novaĵo estas k e la 65a H ispana Esperanto-Kongreso antaŭeniras; ĝi ok azos en valencia vilaĝo El Puig (vd. form ulilojn fine de la bulteno). Kaj, fine, atentu k e la retadresoj de H EF ŝanĝiĝis aŭ ŝanĝiĝos! Tio estas lastm inuta inform o el freŝaj estrar-k unvenoj; la novaj retpoŝtoj uzos la retdom ajnon "esperanto.es" k aj jam efek tiviĝis la ŝanĝoj en la gravaj retadresoj de tiu ĉi bulteno k aj de la adm inistranto (vd. la retadresojn sur apuda k olofono k aj sur paĝo 2). Krom tiuj grava novaĵoj, tiu ĉi num ero de Bole tín raportas pri la celebradoj de la zam enh of-festo tra la tuta h ispana esperantujo. Aliaj gravaj agadoj rilatas al donacoj de esperantaj Donk iĥotoj al bibliotek oj, k iuj estas priraportataj ĉi tie; tiuj ak tivaĵoj ŝuldiĝas al k onstanta elano de Fundación Esperanto k aj ties Direk toro, Toño del Barrio, k iu k om encas trabori la granitan m onton de la ĝenerala m ovadana pigrem o. Estas k utim a trarigardo de eĥoj de esperanto en nacilingva gazetaro k aj am asm ediaro; inform o pri interesaj renk ontiĝoj. Kaj, fine, la redak - cio alprenis k elk ajn novaĵojn el UEA — m enciindas la dek laro ok aze de la Tago de la Gepatra Lingvo— k aj eĥojn de la agado de Eŭropa Esperanto-Unio, k iu iom ŝok e, deziras k antigi la eŭropan h im non latine k aj esperante! M i deziras k e tiuj ĉi tem oj plezurigos al vi la legadon. Ĝ is venonta num ero! M ANUEL PANCO R BO Ĉ efredak tisto 1

Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 1.1 Mb)
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 1.3 Mb)
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 1.0 Mb)
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 0.6 Mb)
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo - La Esperanta ...
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 1.8 Mb)
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 0.3 Mb)
Esperanto (Julio-aŭgusto 2013) - Ĉina Radio Internacia
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 1.9 Mb)
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 0.6 Mb)
La Ondo de Esperanto, 2007, n-ro 6 (162) - Plansprachen.ch
descarga el PDF (0.31 MB). - Emeequis
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 1.8 Mb)
Tomo I del Informe Anual completo11,09 MB - Abengoa
Descargar Informe (4.1 MB) - AHK Spanien
Tomo II del Informe Anual completo15 MB - Abengoa
Informe responsabilidad 2008 (pdf; 6,76 MB) - Cepsa
Ingeniería y Construcción Industrial1,34 MB - Abengoa
manual de conductor (1.14 MB) - Hale electronic GmbH
Accés a la ponència en format PDF (1,26 MB) - Sabadell Universitat
INFORME MILENIO ECONOMIA Gestión 2011.pdf, 2.34 MB - Cedla
Pulse aquí si desea descargar el libro completo (4,3 Mb)
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 0.9 Mb)
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 0.9 Mb)
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org - La Esperanta Gazetejo
Elŝuti la gazetan numeron ĉe gazetejo.org (pezo: 0.6 Mb)
PDF 2.1 MB - Seguros MAPFRE
Numero 128: Junio 2013 - Eŭropa Esperanto-Unio