Pulse aquí para obtener el archivo - Hetel

hetel.org

Pulse aquí para obtener el archivo - Hetel

2006ko urria

Octubre 2006

October 2006

HETEL - HEZIKETA TEKNIKOKO ELKARTEA

Asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de Euskadi

Association of Vocational Training Centres of the Basque Country

25 zk

Nº 25

Lanbide Heziketak Euskadin dituen erronkak

Los retos de la Formación profesional en Euskadi

Challenges for Vocational Training in the Basque Country

Elkarrizketa Iñaki Mujikari, Lanbide Heziketako

eta Etengabeko Prestakuntzako Sailburuordeari

Entrevista a Iñaki Mujika, Viceconsejero de

Formación Profesional y Aprendizaje Permanente

Interview with Iñaki Mujika, Regional Vice-Minister

for Vocational Training and Life-long Learning of the

Basque Country

HETELen bisita Finlandiako

Lanbide Heziketako ikastetxeetara

Visita de HETEL a centros

de Formación profesional en Finlandia

HETEL visits Vocational Training Schools in Finland

HETELek pedagogia berrikuntzaren aldeko apustua

egin du, erabakiak hartzeko gaitasun handiagoa

duten ikasle autonomoagoak prestatzeko

HETEL apuesta por la innovación pedagógica

para formar alumnos más autónomos y resolutivos

HETEL is committed to pedagogical innovation that

trains students to become more autonomous and

better problem solvers

Abiadura handiko mekanizazioa:

Jesus Obreroren Esperimentazio

eta Berrikuntza Teknologikoko proiektua

Mecanizado de alta velocidad:

el proyecto de Experimentación y Renovación

tecnológica de Jesús Obrero

High Speed Machining:

The technological renewal and experimentation

project of Jesús Obrero

Ikastexteei buruzko berriak

Novedades en los centros

News from the schools


2006ko urria Octubre 2006 October 2006

Aurkibidea Índice Index

Editoriala / Editorial / Editorial • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3

Agintedun karguak, noraezean

La perplejidad del directivo

The bewilderment of managers

Alfonso Vázquez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5

HETELen bisita Finlandiako Lanbide

Heziketako ikastetxeetara

Visita de HETEL a centros de Formación

Profesional en Finlandia

HETEL visits Vocational Training Schools in Finland

Juan Manuel Seco • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

36

Lanbide Heziketak Euskadin dituen erronkak

Los retos de la Formación profesional en Euskadi

Challenges for Vocational Training

in the Basque Country

Paco Martínez de Contrasta • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8

Elkarrizketa Iñaki Mujikari, Lanbide Heziketako

eta Etengabeko Prestakuntzako

Sailburuordeari

Entrevista a Iñaki Mujika, Viceconsejero de

Formación Profesional y Aprendizaje Permanente,

Interview with Iñaki Mujika, Regional Vice-Minister

for Vocational Training and Life-long Learning of

the Basque Country

Ana Aizpiri • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

13

Koalifikazioen Esparru Europarra

El Marco Europeo de Titulaciones

The European Qualification Framework

Pia Deveneijns • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

40

HETELek pedagogia berrikuntzaren aldeko

apustua egin du, erabakiak hartzeko gaitasun

handiagoa duten ikasle autonomoagoak

prestatzeko

HETEL apuesta por la innovación pedagógica para

formar alumnos más autónomos y resolutivos

HETEL is committed to pedagogical innovation that

train students to become more autonomous and

better problem solvers

Amaia Guijarro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

43

Ekoizpena

Produce

Produced by

HETEL

www.hetel.org

Koordinazioa

Coordinación

Coordinated by

Amaia Guijarro

Diseinua eta maketazioa

Diseño y maquetación

Designed by

di-da

Inprimaketa

Impresión

Printed by

Gráficas Lizarra

Lanbide Heziketa: azken garapenak

Formación profesional: últimos desarrollos

Vocational Training: latest developments

Soledad Iglesias • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

22

Lanbide Heziketaren erronkak Europan

Desafíos de la FP en Europa

Challenges for Vocational Education

and Training in Europe

Hans van Aalst • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

26

Leonardo programa: HETELeko Lanbide

Heziketako ia 200 ikaslek praktikak egin dituzte

Europako enpresetan

Programa Leonardo: Cerca de 200 alumnos de

Formación profesional de HETEL han realizado

prácticas en empresas europeas

Leonardo Programme: Close to 200 HETEL Vocational

training students have completed a traineeship in

European companies

Carlos San Juan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

31

TROKELA proiektua: IKT erreminten

laguntzaz lankidetza bidezko ikaskuntza

Proyecto TROKELA: aprendizaje colaborativo

con el apoyo de herramientas TIC

TROKELA project: cooperative learning

with the support of ICT tools

Estebe Ormazabal • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

46

Abiadura handiko mekanizazioa:

Jesus Obreroren Esperimentazio eta

Berrikuntza Teknologikoko proiektua

Mecanizado de alta velocidad:

el proyecto de Experimentación y Renovación

tecnológica de Jesús Obrero

High Speed Machining:

The technological renewal and experimentation

project at Jesús Obrero

Francisco López de Añúa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

50

Ikastetxeei buruzko berriak

Novedades en los centros

News from the schools • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

54


LANBIDE 2006

Editoriala Editorial Editorial

Lanbide Heziketaren gaur egungo egoerari

buruzko azaleko azterketa egiten badugu,

krisialdian gaudela konturatuko gara begiratu

batean.

Alde batetik, Lanbide Heziketari eragiten dion

oinarrizko araudiaren garapena dago,

esaterako: Hezkuntzaren Lege Organikoa,

Heziketa Zikloen erreforma, Lanbide

Heziketako zentro integratuen oinarrizko

eskakizunak arautzen dituen errege-dekretua

eta Goi-mailako Hezkuntzaren Europako

Espazioa (Bolognako prozesua) definitzen

duten arauak. Hori guztia etorkizunerako

erronka da LHaren sistemarako.

Bestalde, kontuan izan behar ditugu hainbat

egoera, besteak beste, 15 eta 19 urte bitarteko

ikasleen kopuruak murrizteko joera duela

gutxienez 2010 urtera arte, Lanbide Heziketan

matrikulatutakoen kopurua ere beheraka joan

da eta gazteok zer ikasi aukeratzeko orduan

aldaketak izaten ari direla. Kasu askotan,

unibertsitateko ikasketak egitea edo, LHaren

esparruan, aukera ez-industrialak hautatzea

erabakitzen dute. Bide horretatik, zailagoa da

lan-munduan sartzea, eta, ondorioz, LHko

sektore industrialetako teknikariak falta dira.

Horrek arazoak sortzen ditu profesionalen

eskaerari erantzuteko.

Baina badira arazo gehiago ere: migraziofluxuaren

gorakada; EAEko ekonomian,

gizartean eta enpleguan eragina izan

ditzaketen deslokalizazio-prozesuak; arautu

gabeko prestakuntza modu egonkorrean

antolatu eta finantzatzeko eragozpenak eta

abar.

Baina, hala ere, esan al daiteke LHa krisian

dagoela?

Krisia prozesu baten aldaketa edo mutazio

gisa interpretatzen bada, bai, une honetan

krisialdian gaude.

Baina aldaketa aukera gisa ulertu behar da,

ez mehatxu gisa, eta gainera, hau guztia ez

da berria. Foro honetan bertan lehen ere aipatu

izan dira aldaketa kudeatzeko premia, indarrak

batzeko premia (LHko ikastetxe publikoenak,

itundutakoenak, enpresenak, sindikatuenak,

langileenak, autonomia- eta lurraldeerakundeenak…)

eta ikuspegi zabala izateko

premia, pertsonen lanbide-prestakuntzarako

gure lana, presentzia eta efikazia garatu eta

handitu ahal izateko.

Si se hace un somero análisis

del momento actual en el

entorno de la Formación

Profesional, la primera

impresión es que nos

encontramos en una etapa

de crisis.

Por un lado está el

desarrollo de normativa

básica estatal que afecta a

la Formación Profesional,

como la Ley Orgánica de

Educación, la Reforma de

los Ciclos Formativos, el

Real Decreto que regula los

requisitos básicos de los

centros integrados de Formación profesional,

las directrices que definen el Espacio Europeo

de la Educación Superior (proceso de Bologna).

Todo ello supone un reto de futuro para el

sistema de FP.

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta

situaciones como la tendencia de descenso del

alumnado de 15 a 19 años, al menos hasta el

año 2010, así como el descenso en el número de

matriculados de Formación Profesional, al tiempo

que se está produciendo un cambio en los factores

de elección. En efecto, en muchos casos se decide

cursar estudios universitarios o elegir, en el marco

de la FP, opciones no industriales, en las que la

inserción laboral es más difícil y

consecuentemente faltan técnicos en sectores

industriales de la FP, con los consiguientes

problemas para cubrir la demanda de

profesionales.

Además, está el incremento de los flujos

migratorios, los procesos de deslocalización

que pueden afectar al conjunto económico y

social de la CAPV e impactar en el marco de

empleo actual, las dificultades para organizar

y financiar de forma estable la Formación No

Reglada,……

¿Pero se puede hablar de crisis en la FP?

Si el concepto de crisis se interpreta como cambio

o mutación en el desarrollo de un proceso, en

este momento nos encontramos en una etapa

de crisis.

Sin embargo, el cambio debe ser entendido

como una oportunidad, no como una amenaza

y además todo esto no es nuevo. En este

mismo foro ya se ha expresado en anteriores

A brief examination

of the current state

of Vocational

Training would give

the impression that

we are facing a

crisis.

On the one hand,

there is the

development of

basic national

regulations that

affect Vocational

Training, such as the

Spanish Organic

Law on Education,

the Reform of Vocational Training Courses,

the Royal Decree that regulates the basic

requirements for Integrated Vocational

Training Schools and the guidelines that

define the European Higher Education Area

(Bologna Process). All of these comprise a

future challenge for the Vocational Training

system.

On the other hand, we should take into

account aspects such as the decrease in

the number of students aged 15 to 19, at

least until 2010, and the drop in the number

of registrations in Vocational Training, at

the same time that a change is taking place

where career choice is concerned. Indeed,

in many cases students opt for university

degrees or, within the framework of

Vocational Training, choose non-industrial

options with greater placement difficulties.

This leads to a lack of suitably trained

technicians in industrial VET areas and to

problems in covering the demand for

professionals.

Moreover, increased migratory flows and

delocation processes can affect both the

economy and the society of the Basque

Autonomous Community, having an impact

on the current employment framework. It

is also difficult to organise and finance

Continuous Vocational Training for

employees and the unemployed…

But can we talk about a crisis in VET?

If the concept of crisis is understood to

mean a change or mutation in the

development of a process, then we can say

that we are currently undergoing a crisis.

3


LANBIDE 2006

Editoriala

Editorial

Editorial

Egoera horretan, bi gaitasun jo behar dira

estrategikotzat: etorkizuneko erronkak

interpretatzekoa eta osotasunari

begiratzekoa.

Horregatik, gure iritzi apalean, apustu egin

behar dugu Lanbide Heziketaren izaera

estrategikoari eustearen alde, hiru

prestakuntza-alorretan: gazteenean,

langileenean eta langabeenean. Horretarako,

adostasuna eta berdintasuna izan behar ditugu

helburu, ikastetxe integral publiko eta

itundutakoen eskubide nahiz betebeharrei

dagokienez. Ildo horretan, oso aurrerapen

garrantzitsua izango litzateke Lanbide

Heziketako Euskal Legea.

Funtsezkoa da, baita ere, enpresa-egituraren

premiei erantzuteko eta profesionalen

beharrizanei aurrea hartzeko gaitasunei

eustea. Horretarako, etorkizuneko lanbideprofilak

aztertu eta pertsonen prestakuntzamaila

hobetu.

Bestalde, funtsezkoa da LHtik

unibertsitaterako bidea bultzatzea eta

sustatzea, eta helburu horrekin, LHko

tituludunei unibertsitateko kredituak

baliozkotzeko aukera ematea. Bestalde,

Lanbide Heziketako ikasketen ezaugarriak

eta balioa ikastetxeetako orientatzaileen

artean zabaltzea. Horretarako, LHaren

kontzeptua enplegagarritasunarekin eta

laneratze bizkorrarekin ezezik, “kalitatezko

enpleguarekin” ere uztartuz, batez ere

industria-sektoreetako edo industriari

lotutako zerbitzu-enpresekin zerikusia duten

lanpostuetan.

Baina horretarako, lehen aipatu dugunez,

eskuzabaltasunez jokatu behar dugu eta

helburuak epe luzera jarri, ez epe laburrera,

norbanakoen interesetan zentratuta.

Halaber, gure Herriko LHko ikastetxe

integralen eskubideak eta betebeharrak

finkatzerakoan, berdintasunak izan behar

du gure estrategia.

ocasiones la necesidad de gestionar el

cambio, así como la necesidad de aunar

fuerzas (centros de FP públicos, concertados,

empresas, sindicatos, trabajadores,

Instituciones autonómicas y territoriales) y

de tener amplitud de miras para que nuestra

labor de cualificación profesional de las

personas, nuestra presencia y nuestra eficacia

se desarrollen y aumenten.

En esta situación, dos cuestiones deben ser

consideradas estratégicas: la capacidad para

interpretar los retos de futuro y para mantener

una perspectiva de la globalidad.

Por ello, a nuestro humilde entender, debemos

seguir apostando por preservar el carácter

estratégico de la Formación Profesional en sus

tres vertientes de formación de jóvenes,

trabajadores y desempleados, basándonos en

el desarrollo de objetivos de consenso y de

estrategias de consideración de igualdad, tanto

en lo que respecta a derechos como a deberes

para los centros integrales públicos y

concertados. En este sentido, la futura Ley

Vasca de Formación Profesional supondría un

avance muy importante.

Es fundamental, asimismo, mantener la capacidad

de respuesta y en su caso de anticipación a las

necesidades del tejido empresarial, analizando

los perfiles profesionales a futuro y facilitando

el incremento de los niveles de cualificación de

las personas en general.

A otros niveles, es primordial promover y

fomentar los itinerarios FP – Universidad,

posibilitando la convalidación de créditos

universitarios a los titulados de FP, así como la

divulgación entre los orientadores de los centros

de enseñanza de las características y del valor

de los estudios de Formación Profesional, ligando

el concepto de FP no sólo con empleabilidad y

rápida inserción laboral, sino con el de “empleo

de calidad” y en especial en los puestos ligados

a sectores industriales o de empresas de

servicios conectados con entornos industriales.

Todo ello, como se indicaba

antes, bajo una óptica de

actuación generosa, con las

miras puestas en el largo

plazo, en lugar de actuar a

corto y centrarse en intereses

individuales, y con una

estrategia basada en la

igualdad en la asunción de

derechos y deberes para los

centros integrales de FP de

nuestro País.

However, change can be understood as an

opportunity, not a threat, and, at any rate,

all this is not new. This publication has

already seen in the past opinions on the

need to manage change and to join forces

(public and private VET schools, companies,

trade unions, workers, regional and

provincial institutions) and collect multiple

viewpoints, with the result that our work

providing professional qualifications, our

presence and our efficiency develop and

increase.

In this situation, there are two questions

that should be considered as strategic: the

ability to understand and foresee future

challenges and the ability to maintain a

global perspective.

Because of this, we humbly believe that

we should continue to strive for the

preservation of the strategic nature of

Vocational Training in its three areas of

training —young people, workers and the

unemployed— based on the development

of consensus goals and strategies that

foster equality with regard to the rights

and duties of public and subsidised VET

schools. In this sense, the pending Basque

Law for Vocational Training would be a

significant advance.

It is also essential that we maintain our

capability to respond to and, as the case

may be, anticipate the needs of the

business fabric, analysing future

professional profiles and facilitating an

increase in the level of qualification of

people in general.

At other levels, it is essential to promote

and foster VET-to-University itineraries —

so that VET diploma holders can validate

their studies with University credits—and

to disseminate among school guidance

counsellors information about the nature

and value of Vocational Training, tying the

concept of VET both to employability and

to “quality employment”, particularly in

jobs within the industrial sectors and in

service companies related to industrial

activities.

As we have mentioned before, this should

be carried out generously —taking longterm

aspects into account, instead of acting

in the short term and focusing on individual

interests— and with a strategy based on

equal rights and duties for integrated VET

schools in our Country.

4


LANBIDE 2006

Agintedun karguak, noraezean

La perplejidad del directivo

The bewilderment of managers

Gaur egun, liderren eta agintedun karguen artean

ezaugarri bereizgarri bat nagusitu da, hori

elkarrizketa pribatuetan baino aitortzen ez duten

arren, jakina: noraezean daude, zer egin ez dakitela.

Ezaugarri hori hainbat modutan azaleratzen da:

zinismoa, etsipena, antsietatea, harridura... Hau

da, agintzeko, zuzentzeko, bideratzeko... moduak

erruz aldatu dira, eta betirako gainera.

Zer ari da gertatzen? Orokorrean egin ohi diren

diagnostikoetan agintzeko ekintzaren kanpoko

faktoreak aipatzen dira beti: globalizazioa, garatzeko

bidean dauden herrialdeak, gizarte desegituraketa,

balioen galera, adin jakin batzuetako ikasleen

gabezia Hezkuntzan... Esanak esan, ordea, ispiluari

begiratzeko unea heldu zaigu, ezinbestean.

Erakundearen eta norberaren barrenera behatuz,

galderak egin behar dizkiogu geure buruari:

Funtsezko zer aldaketa gertatu dira zer egin ez

dakigula egoteko? Zer egin dezakegu, mundu honek

itxuraz alde guztietatik ihes egiten digula ikusita?

Si hoy tuviésemos que rastrear un rasgo común

entre líderes y directivos –por supuesto, no

confesado salvo en conversaciones privadasnos

encontraríamos con la perplejidad aunque

en formatos diferentes: Cinismo, derrotismo,

ansiedad, estupefacción… Sencillamente,

dirigir, liderar, ya no es lo que solía ser, y ya

no lo será nunca.

¿Qué está pasando? El diagnóstico más habitual

remite sin cesar a factores externos al propio

hecho directivo, llámense globalización, países

emergentes, desestructuración social, pérdida

de valores, falta de alumnos de ciertas edades

en la Educación… pero ahora llega el inexorable

momento de mirarse al espejo, de enfrentarse

al propio interior de la organización y de sí mismo

y preguntarse: ¿Qué ha cambiado tan

profundamente para que nos sintamos tan

desconcertados? ¿Qué podemos hacer en este

mundo que parece escapársenos por todos lados?

If today we sought a common trait between

leaders and managers – of course, never

confessed except in private conversations –

we would find bewilderment, although in

different forms: cynicism, defeatism, anxiety,

astonishment… Simply, managing and

leading are not what they used to be and will

never be so again.

What is it happening? The most common

diagnosis refers unceasingly to factors that

are external to management, be they

globalisation, emerging countries, social

destructuring, loss of values, lack of pupils

of certain ages in Education, etc. But now

the inexorable moment has arrived when we

have to look in the mirror and look inside the

organisation and within ourselves to ask:

What has changed so deeply to make us feel

so disconcerted? What can we do in this

world that seems to escape us on all sides?

5


LANBIDE 2006

Agintedun karguak, noraezean La perplejidad del directivo The bewilderment of managers

Dena den, gai hori ez da uste bezain berria.

De Martinok dioenez, egungo garaiak kultur

apokalipsia du ezaugarri, baina fenomeno

hori ez da berria, ez da orain sortutakoa.

Apokalipsia heltzear dagoela adierazten

duten ezaugarri ugarien artean, funtsezko

bat aipatzen du: kultur konstelazio bat

suntsitzen denean, besteak beste, hitz

gehiegi sortzen da, baina esanahi jakinik

gabekoa. Azken hogei urteotan, moda

bihurtutako kontzeptuak barra-barra sortu

dira, ezin konta ahala: erabateko kalitatea,

lidergoa, balioak, berrikuntza, partaidetza,...

eta beste hainbat eta hainbat. Baina arazo

bat –eta amarru bat– dute, alegia, guztiek

esanahi berbera ez dutenez (kontzeptu

bakoitzak nahi beste definizio ditu, eta asko

elkarren kontrakoak), modernotasun itxura

eman arren, esanahia iluna da beti, eta

ondorioz, komunikazioa eragozten dute.

El tema no es tan nuevo como nos puede parecer.

De Martino califica de apocalipsis cultural la

época actual, pero advirtiendo que no es la primera

en la que se produce este fenómeno. Y añade

que entre los múltiples síntomas con los que se

anuncia un apocalipsis hay uno de importancia

estratégica: La destrucción de una constelación

cultural provoca, entre otros, un exceso de

semanticidad no resoluble en significados

determinados. En los últimos veinte años hemos

asistido a una espectacular proliferación de

conceptos convertidos en moda, entre los que

podemos citar la calidad total, el liderazgo, la

cultura, los valores, la innovación, la participación...

y tantos otros. Su problema –y su trampa- es que,

al carecer de significado compartido –tenemos

tantas definiciones, y tan contradictorias, de cada

uno de ellos como queramos encontrar- cubren

el discurso con una capa de modernidad pero

velan su contenido, impidiendo la comunicación.

The subject is not as new as it may seem.

De Martino terms the current times as a

cultural apocalypse, although he mentions

that this is not the first one. He adds that,

among the various symptoms pointing to an

apocalypse there is one of strategic

importance: the destruction of a cultural

constellation results, among others, in an

excess of words which cannot be resolved

into specific meanings. Over the last twenty

years we have seen a spectacular proliferation

of concepts that have become fashionable,

such as total quality, leadership, culture,

values, innovation, participation and many

others. Their problem —and their trap— is

that they lack a shared meaning —there are

as many contradictory definitions of each as

one may wish to find— so that they envelop

discourse with a layer of modernity but cloak

its content, preventing communication.

Kultur apokalipsia nagusitu den honetan,

Hezkuntzaren baitan hiru zatiketa gertatzen

dira gutxienez:

• Ikastetxeen hezkuntza edo prestakuntza

ahalmena oso txikia da, beste heziketa

bide batzuenarekin alderatuz gero. Ildo

horretan, telebista, telefonoa, Internet eta

gizabanakoaren gizarte sareak aipatu

behar dira, besteak beste.

The first step for managers is to open up dialogue among

all stakeholders in education, managing dialogue contexts

and foster communication and team-work.

En este apocalipsis cultural la Educación se

enfrenta, al menos, a una triple desmembración:

During this cultural apocalypse, Education is

facing, at least, a triple dismemberment:

• Ikaslea gogotik prestatzen dute lan

mundurako, baina mundu hori etengabe

ari da desegituratzen, zatitzen. Baldintzak

gero eta kaskarragoak dira, eta

deslokalizazioa gero eta nabarmenagoa.

Ondorioz, etorkizuna ez da argia, eta kezka

sortzen da. Kezka hori zinismoari lotu ohi

zaio maiz, eta zenbaitetan gizarte osoaren

kontrako agresibitateari.

• Ikaslea partaide izango den gizartea

deuseztatu, desagertu egiten da, baliorik

gabe geratzen ari da, eta “etorkizuneko”

hiritarrei eskaintza etiko eta bizi eskaintza

oro ukatzen dizkie.

Desegituratze suntsitzaile horren ondorioz,

kinka larrian dago Hezkuntza; gero eta zeresan

gutxiago duten ikastetxeetan itxita pertsonak

hezteak sortzen duen inpotentzia bizi du.

Gauzak horrela, nahitaezkoa dugu

desegituratze sortzailean murgiltzea,

antolamendua berreratzea, beste era bateko

planteamendu bati sarbidea emanez. Beraz,

• La capacidad educativa o formativa de un

centro escolar es muy reducida en contraste

con la potencia de otros medios conformativos

tales como la televisión, el teléfono, Internet

o las redes sociales en las que el individuo

se desenvuelve.

• El mundo del trabajo para el que se prepara

al alumno con tanto esmero se desestructura

sin cesar, se parcela, se hace precario, se

deslocaliza, provocando la consiguiente

pérdida de identidad de futuro y la

incertidumbre asociada muchas veces con el

cinismo, cuando no con la agresividad

genérica hacia la sociedad.

• Y la sociedad en la que va a insertarse el

educando se desvanece, se hace volátil, se

desvaloriza, clausurando sus ofertas éticas

y vitales al “futuro” ciudadano

Esta desestructuración destructiva conduce a la

Educación a su límite, a la impotencia que significa

formar a personas encerradas en centros que cada

• The educational or training capability of

schools is very small compared to the

power of other shaping means, such as

television, telephone, the Internet or the

social networks within which the individual

evolves.

• The working world for which students are

so dedicatedly preparing themselves is

continuously being destructured, breaking

down, becoming uncertain and delocalising.

This results in a loss of future identity and

in the uncertainty which is so often

associated with cynicism, if not generic

aggressiveness toward society.

• And the society into which the student

was going to be inserted vanishes,

becomes volatile, is devalued and its

ethical and vital opportunities are closed

to the “future” citizen.

This destructive destructuration takes

Education to its limits, to the powerlessness

6


LANBIDE 2006

Agintedun karguak, noraezean La perplejidad del directivo The bewilderment of managers

Agintedun karguek eman beharreko lehen

urratsa honako hau da: elkarrizketarako

guneak sortzea hezkuntzaren ibilbidean

dabiltzan agente guztientzat, elkarrizketa

testuinguruak kudeatzea eta komunikazioa

eta talde lana sustatzea. Baina horren guzti

horren helburua ezin da lehengo klixe

zaharkituak errepikatzea, ezta kudeaketa

arloko azken modarekin bat ari omen garelako

harro azaltzea ere. Ziztu bizian aldatzen diren

egungo garaiko ezaugarrien araberako

esanahiak sortzea da kontua, eta hortik

abiatuta, estrategia berriak eratzea,

hezkuntzako profesional bikain askoren

bokazioa benetan mamitzeko eta ikasleak eta

beraien gizarte testuinguruak garatzeko

aukera egon dadin. Egituren (ikasgelak,

ikasgaiak, programak, denboren tratamendua,

irakasle eta ikasleen arteko harremana...) eta

kontzeptuen (kalitatea, balioak, diziplina,

berrikuntza...) esanahiak lausotu egin dira,

eta agian betiko galduko ziren.

Oraingoan ere, beste kultur apokalipsi

batzuetan gertatu den bezala, estrategiak

osatzeko, esanahi berriak sortu behar dira

lehenbizi: testuinguru berriak eratzen eta

kudeatzen lagundu behar da. Eta guztion hitza,

elkarrizketa, da estrategia horiek ekintza eta

eraldaketa bihurtzeko bide bakarra.

vez significan menos. Es necesario adentrarnos en

una desestructuración creativa, deconstruir la

organización para planteárnosla de nuevo. Para

ello el primer paso para los Directivos es abrir

espacios de diálogo entre todos los agentes

implicados en el devenir educativo, gestionar

contextos de diálogo y potenciar la comunicación

y el trabajo en equipo. Pero no para repetir los

viejos clichés, ya gastados, ni para presumir de

estar aplicando la última moda en gestión, sino

para ir construyendo significados acordes a los

tiempos que nos recorren en potentes vórtices,

para ir construyendo estrategias de nuevo cuño

que permitan tanto la realización de la vocación

que tantos magníficos profesionales de la educación

poseen como el desarrollo de los alumnos y de sus

contextos sociales. Las estructuras (aulas,

asignaturas, programas, tratamiento de los tiempos,

relación entre docentes y alumnos...) así como los

conceptos (calidad, valores, disciplina, innovación...)

han difuminado completamente sus significados o

quizá los están perdiendo por completo.

Una vez más, como ha pasado en otros

apocalipsis culturales, la construcción de

estrategias supone crear nuevos significados,

ayudar a generar y gestionar nuevos contextos.

Y la palabra compartida, el diálogo es la única

forma de traducir estas estrategias a la acción

y a la transformación.

arising from training people locked up in

schools that have less and less meaning. It

is necessary to enter into a creative

destructuration, to deconstruct the

organisation in order to seek a new approach.

To do this, the first step for managers is to

open up dialogue among all stakeholders in

education, managing dialogue contexts and

foster communication and team- work. But

this should not be to repeat old, spent clichés,

nor to boast of applying the latest

management fashion, but rather to

progressively build new strategies that will

allow for the implementation of the vocation

inherent in so many magnificent professional

educators and to develop students and their

social contexts. The meanings of structures

(classrooms, subjects, syllabi, schedules,

relations between teachers and students,

etc.) and concepts (quality, values, discipline,

innovation, etc.) have become diffuse or are

perhaps even being lost altogether.

Once again, as has happened in other cultural

apocalypses, strategy building implies

creating new meanings, helping to generate

and manage new contexts. And the shared

word, dialogue, is the only way of translating

these strategies into action and

transformation.

2006ko martxoan, bere ikastetxeetako

zuzendarientzako prestakuntza jardunaldia

antolatu zuen HETELek. Gaia “Hezkuntza:

Zuzendaritzarako giltzarri batzuk” izan zen,

eta irakaslea Alfonso Vázquez. Bertan

egindako gogoeta batzuk eta iradokitako

zenbait jarraibide “Hezkuntza, ezagutza,

berrikuntza eta Zuzendaritzarako zenbait

giltzarri.” dokumentuan jaso dira.

Dokumentu hori ondoko helbidean dago

eskuragarri: www.hetel.org/documentoses/

Docs_Educacion_conocimiento-es

En marzo de 2006 HETEL organizó una jornada

de formación para Directivos de sus centros sobre

“Educación: algunas claves para la Dirección”,

impartida por Alfonso Vázquez. Algunas de las

reflexiones y pautas sugeridas se han recogido

en un documento “Educación, conocimiento,

innovación y algunas claves para la Dirección”

disponible en: www.hetel.org/documentoses/Docs_Educacion

_conocimiento-es

In March 2006 HETEL organised a

training session for managers from its

schools on “Education: some keys for

Management”, taught by Alfonso

Vázquez. Some of the reflections and

guidelines offered have been included

in a document called “Educación,

conocimiento, innovación y algunas

claves para la Dirección” (Education,

knowledge, innovation and some keys

for Managmente) available at:

www.hetel.org/documentos-es/Docs_

Educacion_conocimiento-es

Alfonso Vázquez

HOBEST Consultores

avazquez@hobest.es

Alfonso Vázquez

HOBEST Consultores

avazquez@hobest.es

Alfonso Vázquez

HOBEST Consultores

avazquez@hobest.es

7


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketak Euskadin

dituen erronkak

Los retos de la Formación

Profesional en Euskadi

Challenges for Vocational Training

in the Basque Country

2006ko ekainaren 24an Paco Martinez

de Contrasta, Diocesanas Ikastetxeko

Zuzendaria, hil zen. Lanbide Heziketako

munduak eragile aktiboenetariko bat galdu

zuen eta HETELek kide sortzaile eta

berezienetako bat. Gure lankidea berriz gure

artean izaterik ez dugun arren, omenaldi hau

eskaini nahi diogu bere pertsonari eta bere

lanari, duela urte pare bat idatzi zuen eta

guretzat oraindik gaurkotasuna duen artikulu

hau berriro argitaratzearen bidez.

El 24 de junio de 2006 murió Paco

Martínez de Contrasta, Director de

Diocesanas. El mundo de la Formación

profesional perdía a uno de sus agentes más

activos y HETEL a uno de sus miembros

fundadores y componentes más destacados.

Aunque ya no podremos recuperar a nuestro

compañero, sirva de homenaje a su persona

y a su trabajo la reedición de este artículo,

que escribió hace un par de años y que

seguimos considerando de actualidad.

Paco Martinez de Contrasta, Principal

of Diocesanas, passed away on 24 June

2006. The world of Vocational Training has

lost one of its most active participants and

HETEL one of its founders and most

outstanding members. As he is no longer

with us, we wish to honour him and his

work by republishing this article written

by him some years ago that we still

consider relevant today.

Lanbide Heziketaren

garrantzia: azkenean

adostasuna…

La importancia de la Formación

Profesional, una idea por fin

compartida....

The importance of Vocational

Training, an idea that is finally

being shared ...

Egun inork ez du zalantzan jartzen Lanbide

Heziketak edozein inguruneren garapen

sozio-ekonomikoan duen garrantzia, bai

azken trebakuntza gisa bai goi mailako

unibertsitate heziketarako prestakuntza gisa.

Era berean, argi dago Lanbide Heziketak

hobeto erantzuten diela beharrei, enpresak

eta Lanbide Heziketarako Ikastetxeak

elkarrengandik hurbil eta inplikatuta badaude.

Nik beti esan izan dut Lanbide Heziketak

Euskadin duen arrakasta ez dela zeregin

horretan ari diren lagunen lan apartatik

bakarrik etorri. Hau da, Ikastetxeek, Enpresek

eta Erakundeek egindako elkarlan bikainak

ere zerikusi handia izan du.

Hoy nadie pone en duda la importancia de la

Formación Profesional para el desarrollo

socieconómico de cualquier entorno, tanto en su

faceta de formación terminal, como en la de

formación previa a una formación universitaria

superior. De la misma manera, nadie pone en duda

que la Formación Profesional responde mejor a

las necesidades, cuanto más cercanas e

involucradas están las empresas y los Centros de

Formación Profesional. Y yo siempre he sostenido

que el éxito de Formación Profesional en Euskadi

ha venido, además del gran trabajo de las personas

que se han dedicado a esta labor, de la gran

colaboración y del trabajo conjunto realizado por

los Centros, las Empresas y las Instituciones.

Today, nobody doubts the importance of

Vocational Training for the socio-economic

development of any environment, both in its

final training facet and in that of training

prior to higher university education. Similarly,

nobody doubts that Vocational Training best

covers the needs, however close and involved

companies and Vocational Training schools

are. I have always maintained that the

success of Vocational Training in the Basque

Country has come, apart from the enormous

effort by people who have devoted

themselves to this task, from the extensive

collaboration and the joint work carried out

by schools, companies and institutions.

8


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketak Euskadin

dituen erronkak

Los retos de la Formación Profesional

en Euskadi

Challenges for Vocational Training

in the Basque Country

Lanbide Heziketak

garbi utzi du enplegurako

biderik onena dela...

La Formación Profesional

ha demostrado ser el mejor

camino hacia el empleo...

Vocational Training has shown

itself to be the best path towards

employment ...

Lanbide Heziketari loturiko ibilbideak hartzea

erabaki ona izan da beti, unibertsitateko

ikasketak jarraitzeko nahiz lan munduan

sartzeko. Egun argi geratu da Lanbide

Heziketa, orokorrean, eta Goi Lanbide

Heziketa, bereziki, lanpostua lortzeko biderik

egokienak eta azkarrenak direla.

Prestakuntza zikloa amaituta hurrengo sei

hilabeteetan lan munduan sartu direnak batez

beste %83 dira Euskadin, eta titulu industrial

gehienetan %100.

Baina ez dirudi mezu hori

gizartera hain argi eta garbi

iristen denik...

Datuak biribilak izan arren eta Altuna

Fundazioak 1996an egindako azterketan nahiz

antzeko beste batzuetan oinarriturik badaude

ere, Lanbide Heziketara jotzen duten ikasleen

ehunekoak Europako herrialde garatuenetako

portzentajeen oso azpitik jarraitzen du

Euskadin. Ez da %50era iristen, aipaturiko

herrialdeetan %70ekoa den bitartean.

Euskadik duen errealitate industriala kontuan

izanda, zifra horiek are kezkagarriagoak dira,

ez baitira industri espezialitateak gehien

eskatzen direnak. Eta emakumeak izaera

industriala duten prestakuntza ziklo horietan

duen presentziari buruz hitz egiten badugu,

berriz, oso txikia dela esan behar da.

Seguir itinerarios relacionados con la Formación

Profesional ha sido siempre una buena decisión,

bien para seguir estudios universitarios, bien para

acceder al mundo laboral. Hoy en día ha quedado

demostrado que la Formación Profesional, en general,

y la Formación Profesional Superior,

en particular, es la forma mejor y más rápida de

acceder a un puesto de trabajo. Los índices medios

de inserción en Euskadi transcurridos seis meses

tras la finalización de un Ciclo formativo superan

el 83% y en la mayor parte de los títulos industriales

alcanzan el 100%.

Pero este mensaje no parece

llegar con igual claridad a la

sociedad...

A pesar de la contundencia de los datos, apoyados

por estudios como el de la Fundación Altuna de

1.996, el porcentaje de alumnado que se acerca a

la Formación Profesional en Euskadi sigue estando

bastante por debajo de los porcentajes que alcanza

en los países más desarrollados de Europa. En

Euskadi no llega al 50%, frente a un 70% en los

citados países. Teniendo en cuenta la realidad

industrial de Euskadi, los números son aún más

preocupantes al no ser precisamente las

especialidades industriales las más demandadas.

Y si hablamos de la presencia de la mujer en los

Ciclos formativos de carácter industrial, su presencia

sigue teniendo aún un nivel meramente testimonial.

Following itineraries related to Vocational Training

has always been a good decision, either for

studying university degrees, or accessing the job

market. Nowadays, it has been proven that

Vocational Training, in general, and Higher

Vocational Training, in particular, is the best and

quickest way of getting a job. Average job finding

indexes in the Basque Country according to

surveys carried out six months after the completion

of a Higher Degree Training Course were over

83%, and in the majority of industrial qualifications

this reached 100%.

However, this message does not

appear to be reaching society so

clearly ...

Despite the conclusiveness of the data, supported

by studies such as that by the Fundación Altuna

in 1996, the percentage of students entering

Vocational Training in the Basque Country is still

considerably lower than that of more developed

European countries. In the Basque Country it does

not reach 50%, compared to 70% in the above

countries. Taking into account the industrial reality

of the Basque Country, the figures are even more

worrying as the industrial specialities are not

precisely those that are in most demand. And if

we are talking about the number of women in

Training Courses of an industrial nature, their

presence is still a mere token level.

9


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketak Euskadin

dituen erronkak

Los retos de la Formación Profesional

en Euskadi

Challenges for Vocational Training

in the Basque Country

Lehenengo erronka:

beharrezkoa den aldaketa

kulturala...

Hori guztia dela-eta, Lanbide Heziketa, gure

herrialdearen garapen sozio-ekonomikoari

eusteko eta hura bultzatzeko beharrezkoa

izateaz gain, aukera bikaintzat hartu behar

du gizarteak, gazteei euren bizitza

akademikoan nahiz profesionalean

aurrerapausoak ematen laguntzeko. Eta

horretarako ahalegin handia egin da, baina

saiatuak eta irudimentsuak izatea

ezinbestekoa da, horren beharrezkoa eta

garrantzitsua den aldaketa kulturala burutuko

bada. Horixe da, agian, Lanbide Heziketak

datozen urteetarako izango duen erronka

nagusietako bat. Pertsona trebatuak eta

enpresa-ehunaren eskarietara egokitzen

direnak ondare eskasa dira eta datozen

urteetan are eskasagoak izango dira, agian.

Beharrezko aldaketa kulturalaren

erronkari beste batzuk gehitzen

zaizkio...

Beharrezko aldaketa kulturala oinarrizkoa

bada ere, garrantzizko beste batzuk gehitzen

zaizkio, egun bizi ari garen etengabeko

aldaketen ondorioz. Ziurrenik, datozen

urteetako joera ere horixe izango da. Gai

honi erabakitasunez heldu behar zaio,

Lanbide Heziketako ikastetxeek dagozkien

eginkizunak bete ditzaten. Horietako hiru

erronka aipatuko ditut:

• LHko ikastetxe guztietan berrikuntza

bikaintasunez ezartzea eta kudeatzea,

metodologiari, teknologiari eta

organizazioari dagokienez.

Etengabe burutzen ari diren aldaketek eragin

zuzena dute Lanbide Heziketako Ikastetxe baten

jarduera guztietan. Eta aldaketa horiek

berrikuntza gisa eta bikaintasunez gauzatu behar

dira jarduketa guztietan:

El primer reto, un cambio

cultural necesario....

Todo ello hace que hoy por hoy la Formación

Profesional, además de ser totalmente necesaria

para mantener y potenciar el desarrollo

socioeconómico de nuestro País, deba ser

percibida por la sociedad como una gran

oportunidad que se brinda a la juventud para

progresar en su vida académica y profesional.

Y a ello se han dedicado importantes esfuerzos,

pero hay que ser perseverantes e imaginativos

para conseguir que se produzca ese cambio

cultural tan importante y necesario. Este es,

quizá, uno de los grandes retos de la Formación

Profesional en los próximos años. Las personas

capacitadas y ajustadas a la demanda del tejido

empresarial son un bien escaso y, en los

próximos años, pueden convertirse en un bien

más escaso aún.

Al reto del cambio cultural

necesario, se le suman otros...

A este reto fundamental del cambio cultural

necesario se añaden otros de especial importancia,

dado el cambio permanente en el que estamos

inmersos, que, con seguridad, seguirá siendo la

tónica en los próximos años. Esta es una cuestión

que debe ser abordada de forma decidida, para

que los Centros de Formación Profesional sigan

cumpliendo las funciones que se les asigna. Me

voy a centrar en tres de ellos:

• Lograr que todos los Centros de FP asimilen

y gestionen la innovación, en claves de

excelencia, tanto a nivel metodológico como

tecnológico y organizativo.

Los constantes cambios que se están

produciendo tienen un impacto directo en todas

las actividades de un Centro de Formación

Profesional. Y estos cambios se deben

manifestar en forma de innovaciones en todas

y cada una de sus actuaciones y en claves de

excelencia:

- Innovaciones en sus metodologías de

enseñanza - aprendizaje, para lograr que el

alumnado, tanto de enseñanza reglada como

no reglada, juegue un papel protagonista en

su proceso de aprendizaje, aprovechando las

técnicas asociadas así como las posibilidades

de las TIC. Nuevos planteamientos, nuevos

recursos y nuevos roles para el profesorado

y alumnado que hay que identificar, asimilar

y aplicar.

The first challenge, a necessary

cultural change...

All of this means that today, Vocational

Training, apart from being totally necessary

to maintain and foster the socio-economic

development of our country, must be seen by

society as a great opportunity offered to

young people to help them progress in their

academic and professional life. Significant

efforts have been devoted to this, but they

need to be enduring and imaginative to ensure

that this highly important and necessary

cultural change takes place. This is, perhaps,

one of the big challenges for Vocational

Training in the coming years. People who are

skilled and well adapted to the demands of

business are rather few and far between and,

over the next few years, they may become

an even scarcer asset.

Other challenges are added to

the challenge of necessary

cultural change .....

Other challenges of particular importance are

added to the fundamental challenge of

necessary cultural change, given the

permanent change we are faced with and

which, in all probability, will continue to set

the tone for the coming years. This is a

question that must be tackled decisively so

that Vocational Training schools can continue

to carry out the functions assigned to them.

I am going to focus on three of them:

• Ensuring that all Vocational Training

Schools assimilate and manage innovation,

in codes of excellence, at the methodological,

technological and organisational levels.

The continual changes that are taking place

have a direct impact on all the activities

of Vocational Training schools. And these

changes must be displayed in the form of

innovations in each and every one of their

activities and in codes of excellence:

- Innovations in their teaching-learning

methodologies to ensure that students, in

both Initial Training and Continuous Vocational

Training, play a leading role in their own

learning process, making full use of

associated techniques, as well as the

possibilities of ICTs. New approaches, new

resources and new roles for teachers and

students that have to be identified,

assimilated and applied.

10


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketak Euskadin

dituen erronkak

Los retos de la Formación Profesional

en Euskadi

Challenges for Vocational Training

in the Basque Country

- Berrikuntzak irakaskuntza – ikaskuntzako

metodologian: Ikasleak, arauturiko

irakaskuntzan nahiz arautu gabekoan,

ikaskuntza prozesuko protagonista izan

daitezen, hezkuntza metodologia egokiak

nahiz informazioaren eta komunikazioaren

teknologien aukerak aprobetxatuz.

Planteamendu berriak, baliabide berriak eta

rol berriak identifikatu eta ezarri behar dira,

irakasle nahiz ikasleentzat.

- Berrikuntzak kudeaketan nahiz garatzen diren

espezialitate orotan aplikaturiko teknologietan:

Teknologia horiek identifikatzea, diseinatzea,

asimilatzea eta era iraunkorrean ezartzea

oinarri-oinarrizkoa da. Are gehiago teknologia

horiek sistematizatu egin behar dira, esparru

eta jarduera guztietan aurrerapausoak

bermatzeko.

- Berrikuntzak antolaketan: Hezkuntza eta

prestakuntza zerbitzuen enpresa denez

gurea, enpresa orotan bezala, antolaketako

berrikuntzak identifikatu eta ezarri egin

behar ditu. Horretarako, aurreko mendeko

eskemekin diseinaturiko sistema zaharrak

egokitu behar ditu, antolaketa

eraginkorragoetara aurrerapausoak

emateko, dagoeneko egiten ari den

moduan, aurreraturiko antolaketa eredu

berriekin bat.

- Innovaciones en las tecnologías aplicadas,

tanto a la gestión, como a las diversas

especialidades que se desarrollen. Identificar,

diseñar, asimilar y aplicar de forma

permanente dichas tecnologías es un

elemento fundamental que debe ser

sistematizado, para garantizar el avance en

todas las áreas y actividades.

- Innovaciones organizativas que, como

cualquier empresa, en este caso una empresa

de servicios educativos y formativos, debe

identificar y poner en marcha. Para ello debe

adaptar los viejos sistemas diseñados con

esquemas del siglo pasado, para progresar,

como se está haciendo ya, hacia

organizaciones más eficaces y eficientes y

en línea con los nuevos modelos de

organizaciones avanzadas.

- Innovations in the applied technologies,

to both management and the different

specialities developed. Identifying,

designing, assimilating and applying these

technologies in a permanent way is an

essential element that must be systemised

to ensure progress in all areas and

activities.

- Organisational innovations that, like any

company, in this case an education and

training services company, must be

identified and implemented. For this, the

old systems designed according to

outdated organisational models outlines

must be adapted, as is already occurring,

towards more effective and efficient

organisations and in line with new models

of advanced organisations.

• Ikastetxe eta enpresen arteko

harremanetarako eta elkarlanerako

sistema berriak identifikatu eta abian

jartzea, aipatutako erronkei heltzeko bide

gisa.

Lanbide Heziketako sistemek hobera egiten

dute ikastetxeen eta enpresen arteko

harremana eta elkarlana estua bada.

Euskadin ikastetxe eta enpresen arteko

harremana garrantzitsua izan da, baina

berrikusi eta sakondu egin behar da, orain

sortzen diren beharrei erantzun egokia

eman ahal izateko. Horrek, nire aburuz,

zera behar du:

- Ikastetxe eta enpresen borondatea eta jarrera

etengabe elkarlanean aritzeko, enpresen nahiz

ikastetxeen beharrei eta planteamenduei

aurre egiteko landu behar diren epe

ertaineko gaietan.

- Ikastetxeen aldetik, enpresen eskaerei

arintasunez, azkartasunez eta

eraginkortasunez erantzuteko jarrera.

• Identificar y poner en marcha nuevos sistemas

de relación y trabajo conjunto centros -

empresas, como forma de abordar los retos

planteados.

Los sistemas de Formación Profesional mejoran

en la medida en que centros y empresas trabajen

conjuntamente y de forma integrada. En Euskadi

ha existido una importante relación centros -

empresas que hay que revisar y profundizar,

con la finalidad de poder dar una respuesta

adecuada a las necesidades que se plantean.

Esto supone, a mi entender:

- Voluntad y actitud de centros y empresas de

trabajar conjuntamente y de forma permanente

en aquellos temas del medio plazo y que aborden

las necesidades y los planteamientos tanto de

las empresas como de los centros.

- Actitud, por parte de los centros, para

responder de forma ágil, rápida y eficaz, a

los requerimientos de las empresas.

• Identifying and starting up new schoolcompany

relations and joint work systems

as a way of tackling the challenges set.

Vocational Training systems are improving

in that schools and companies are working

together and in an integrated way. In the

Basque Country, there has been an

important school-company relationship

that needs to be revised and extended in

order to be able to provide an adequate

response to emerging needs. In my opinion,

this means:

- The desire and attitude of schools and

companies to work together and in a

permanent way in medium term issues

that tackle the needs and approaches

both of companies and schools.

- Attitude, on the part of schools, to

respond flexibly, quickly and effectively

to the requirements of companies.

11


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketak Euskadin

dituen erronkak

Los retos de la Formación Profesional

en Euskadi

Challenges for Vocational Training

in the Basque Country

- Enpresen aldetik, inguruko ikastetxeei

laguntza eskaintzeko jarrera, pertsona

nahiz profesional onenak eskura izateko

bide egokiena baita.

- Actitud, por parte de las empresas, de ayudar

a los centros del entorno, como la mejor

forma de poder disponer de las mejores

personas y los mejores profesionales.

- Attitude, on the part of companies, to

help the schools in the area as the best

way of having the best people and the

best professionals.

• Lanbide Heziketako Sareko Ikastetxe

Integralek elkarkidetzan egiten duten lana

bultzatzea, pertsona eta baliabide tekniko

eta ekonomiko egokiak emanez, euren

eginkizuna bete dezaten.

Lanbide Heziketako Euskal Planak, 1997an

onartu zenak, hainbat langairen sorrera

jasotzen zuen (gehienak sortu dira jada), baita

Lanbide Heziketako Ikastetxe Integralen

Sareak hainbat eginkizun bere gain hartzea

ere. Lanbide Heziketako Ikastetxeak garrantzi

handiko erantzukizun, helburu eta erronkak

hartzen ari dira euren gain. Ahalegin hori

dagokion moduan balioetsi behar da eta hura

burutzen jarraitu ahal izateko baldintzak

berrikusi egin behar dira. Kudeaketa,

berrikuntza, trebakuntza, laguntza zerbitzu

eta gainerakoetarako pertsonen ratioak

Europako herrialde garatuenetakoetatik urruti

daude, HETELen zentroetan bederen.

Euskadin Lanbide Heziketa Europako

herrialde garatuenetako mailara jaso nahi

bada, aipaturiko herrialdeetan erabiltzen

diren baliabideak beharko ditugu.

Bigarren Lanbide Heziketako Euskal Planak

Lanbide Heziketaren aldeko aukera

estrategikoa berretsi du. Euskal Planaren

desarroiloak erronka horiek guztiak kontuan

hartu behar ditu, eta baita eskualdeko eta

tokiko planek nahiz enpresa planek ere.

Helburuak ezarri dira, orain ezinbestekoa da

helburu horiek era egokian lortzea

ahalbidetuko duten baliabideak eskaintzea.

Formular el deseo de que la Formación Profesional

en Euskadi se sitúe al nivel de los países más avanzados

de Europa, obliga a destinar recursos similares en su

volumen a los que se destinan en dichos países.

• Potenciar el trabajo en red de los Centros

Integrales de Formación Profesional,

dotándoles de las personas, recursos

técnicos y económicos adecuados para que

puedan cumplir su función.

El Plan Vasco de Formación Profesional aprobado

en 1997, contemplaba la creación de una serie

de instrumentos y la asunción de una serie de

funciones por parte de la Red de Centros

Integrales de Formación Profesional. Los Centros

de Formación Profesional han asumido y siguen

asumiendo responsabilidades, objetivos y retos

de gran envergadura. Todo este esfuerzo debe

ser valorado en su justa medida y se deben

revisar las condiciones para que se siga por

este camino. Los ratios de personas para la

gestión, la innovación, la propia formación, los

servicios de apoyo, etc. distan enormemente,

al menos en los centros de HETEL, de los de los

países más desarrollados de Europa. Formular

el deseo de que la Formación Profesional en

Euskadi se sitúe al nivel de los países más

avanzados de Europa, obliga a destinar recursos

similares en su volumen a los que se destinan

en dichos países.

El segundo Plan Vasco de Formación Profesional

reitera la opción estratégica a favor de la Formación

Profesional. El desarrollo del Plan debe tener en

cuenta todos estos retos, al igual que los diversos

planes territoriales, locales y empresariales. Los

objetivos están fijados, ahora es imprescindible

cuantificar y asignar recursos que posibiliten

alcanzar esos objetivos de forma adecuada.

• Supporting work within the Network of

Integral Vocational Training schools,

providing them with the adequate people

and technical and financial resources so

that they can carry out their role.

The Basque Vocational Training Plan, approved

in 1997, included the creation of a series of

instruments (most of which have already been

created) and the assumption of a series of

functions by the Network of Integral Vocational

Training schools. Vocational Training schools

are taking on responsibilities, aims and

challenges of great importance. All this effort

must be valued and the conditions to continue

carrying it out must be revised. The ratios of

people for management, innovation, training,

support services, etc. vary enormously, at least

in HETEL schools, from those in the more

developed European countries. Formulating the

desire that Vocational Training in the Basque

Country situate itself at the level of the more

advanced European countries means that

resources similar in volume to those allocated

in these countries must be allocated here.

The Second Basque Vocational Training

Plan reiterates the strategic option in favour

of Vocational Training. The implementation

of the Plan must take into account all these

challenges. The same applies to the various

regional, local and business plans. The

aims to be reached have been set, now it

is essential quantifying and allocating

adequate resources to it.

Paco Martinez de Contrasta

Paco Martinez de Contrasta

Paco Martinez de Contrasta

12


LANBIDE 2006

Elkarrizketa Iñaki Mujikari,

Lanbide Heziketako eta Etengabeko

Prestakuntzako Sailburuordeari

Entrevista a Iñaki Mujika,

Viceconsejero de Formación Profesional

y Aprendizaje Permanente

Interview with Iñaki Mujika,

Regional Vice-Minister for Vocational Training

and Life-long Learning of the Basque Country

Iñaki Mujika Aizpurua (Usurbil, 1959) irakasle

izan zen, 21 urtez, Usurbilgo LHko Ikastetxean,

baita hango zuzendari ere zortzi urtez. 2001ean,

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailean hasi

zen, Lanbide Heziketako zuzendari karguan.

2005eko irailetik, berriz, Lanbide Heziketako eta

Etengabeko Prestakuntzako Sailburuorde dugu.

Iñaki Mujika Aizpurua (Usurbil, 1959) fue docente

durante 21 años en el Centro de FP de Usurbil, centro

que dirigió durante ocho años. En 2001 se incorporó

al Departamento de Educación del Gobierno Vasco

como Director de Formación Profesional. Desde

septiembre de 2005 es Viceconsejero de Formación

Profesional y Aprendizaje Permanente.

Iñaki Mujika Aizpurua (Usurbil, 1959) taught for

21 years at the Usurbil Vocational School, which

he managed for eight years. In 2001 he joined the

Department of Education of the Basque

Government as Director of Vocational Training.

Since September 2005 he is Regional Vice-Minister

for Vocational Training and Life-long Learning.

13


LANBIDE 2006

Elkarrizketa Iñaki Mujikari,

Lanbide Heziketako eta Etengabeko

Prestakuntzako Sailburuordeari

Entrevista a Iñaki Mujika,

Viceconsejero de Formación Profesional

y Aprendizaje Permanente

Interview with Iñaki Mujika,

Regional Vice-Minister for Vocational Training

and Life-long Learning of the Basque Country

Lanbide Heziketako Euskal Legea du

lehentasunetako bat Eusko Jaurlaritzak.

Zer unetan dago orain prozesua?

Hastapenetan gaude oraindik. Legeak izan

behar dituen atalen gidoia egin dugu, eta

hori izango dute gero negoziazio edota

diskusio oinarri eragile guztiek, denontzako

legea izango baita azken batean. Irailean

hasi gara eragileekin mintzatzen. Lehenbizi,

alderdi politikoekin eta ondoren gainerako

guztiekin: HETEL bezalako elkarteekin,

ikastetxe publikoetako zuzendariekin... Esan

behar ez garela hutsetik abiatuko, bai

baitago jada halako egitura bat Lanbide

Heziketan, Eusko Jaurlaritzak sortua.

Honenbestez, legearen helburua da aurreko

urteotan egindako guztiaren oinarria

finkatzea. Abendurako, legearen zirriborroa

prest izatea nahi genuke.

Una de las prioridades del Gobierno Vasco

es la aprobación de una Ley Vasca de

Formación Profesional ¿en qué momento

del proceso se hallan?

Todavía estamos en una fase inicial. Hemos

elaborado un guión de los apartados que va a tener

y que servirá de base de debate a los distintos

agentes pues en definitiva va a ser una ley para

todos. A partir de septiembre empezamos a hablar

con los distintos agentes. Primero con los partidos

políticos y a continuación queremos que participen

todos los agentes, desde las asociaciones como

HETEL, los directores de los centros públicos, etc.

Hay que resaltar que no partimos de cero, pues ya

existe una estructura emanada del Gobierno vasco

en el campo de la Formación Profesional y lo que

pretendemos con la ley es poner la base de todo

lo que se ha hecho durante los últimos años.

Queremos tener un borrador de la ley para diciembre.

One of the priorities of the Basque Government is

the enactment of a Basque Law on Vocational

Training. What is the current situation of this law?

We are still at an initial stage. We have drafted

guidelines for the sections to be included which will

serve as a basis for discussing the content with the

various stakeholders, as it is meant to be a law for

everyone. Discussions with the various stakeholders

started in September. First we speak with the political

parties and then we want all other stakeholders to

participate, including associations such as HETEL,

principals of public schools, etc. I should point out

that we are not starting from scratch, as there is

already a structure in place set up by the Basque

Government in the field of Vocational Training; what

we are seeking to achieve with this law is to establish

a legal basis for everything that has been done during

the past few years. We would like to have the draft

bill ready by December.

Zer irizpide nagusi izango ditu Legeak?

Lehentasuna du sistema integratuaren

antolakuntza (hasierako prestakuntza,

etengabekoa eta langabetuentzakoa) legean

islatzeak. Hor dago ikastetxe Sarea. Baina

badira beste organismo batzuk ere; adibidez,

Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua (LHEK).

Kontseilu horrek eragile guztiak biltzen ditu

(enpresa ordezkariak, sindikatuak eta

administrazioa barne), eta bultzada sendoa

eman behar zaio, sustatu nahi ditugun politikak

eztabaidatzeko foro izan dadin.

Bai 1997ko bai 2004ko Lanbide Heziketako

Euskal Planei esker (LHEP), hainbat egitura

sortu ziren: Kalitatearen Agentzia eta

Koalifikazioen Euskal Institutua, kasu. Lege

honekin, tinkatu egin nahi ditugu egitura

horiek, edo aldatu, hala komeni bada. Orain

gutxi, bestalde, TKNIKA sortu dugu. Lege

berriak bultzada emango dio berrikuntza

zentro horri. Ikastetxeen autonomia izango

du beste ardatzetako bat legeak, publikoena

batez ere, itunpekoek bai baitaukate jada

autonomia handiagoa. Finantziazioaren gaia

ere hor dago, itunpeko ikastetxeen itunena

alegia. Ikastetxeak ez ezik, Administrazioa

ere arduratzen du gai horrek. Aztertu beharra

daukagu nola osatu mapa eskaintza

osoarekin, nola ez egin gehiegizko eskaintza,

eta euskarazko eta gaztelaniazko eskaintza

ematen saiatu. Hirueletasunaren gaia ere

ari gara aztertzen.

¿Cuáles serán las líneas básicas de

inspiración de esa ley?

Es prioritario que quede recogida la organización del

sistema integrado (formación inicial, continua y

ocupacional). Existe la Red de centros. Pero alrededor

de todo esto hay organismos como el Consejo Vasco

de FP – CVFP- el organismo donde participan todos

los agentes, incluidos empresarios, sindicatos y

administración, al cual hay que darle otro impulso

para que verdaderamente sea el foro donde

discutamos las políticas que queremos marcar.

A través del Plan Vasco de Formación Profesional

- PVFP- tanto el de 1997 como el de 2004 se

crearon una serie de estructuras como la Agencia

para la Calidad o el Instituto Vasco para las

Cualificaciones. Con esa ley queremos consolidar

esas estructuras o, si es conveniente, modificarlas.

Recientemente se ha creado TKNIKA, un centro

de innovación que está bien enfocado y que se

impulsará a través de la ley. Otro de los aspectos

importantes será la autonomía de los centros, de

los públicos fundamentalmente, pues los

concertados disponen ya de mayor autonomía.

También figura el tema de la financiación, de los

conciertos de los centros concertados, cuestión

que preocupa por igual a los propios centros y a

la Administración. Hay que analizar cómo podemos

completar un mapa con una oferta adecuada, no

excedernos a la hora de ofertar y procurar que

haya una oferta tanto en euskera como en

castellano. Otra idea con la que estamos

trabajando es la del trilingüismo.

What would be the basic lines that inspire this law?

One of its priorities is that it encompasses the

organisation of the integrated system (initial,

continuous training and training for the unemployed).

There is a Network of Schools but, around all this,

there are organisations such as the Basque Council

for Vocational Training (CVFP) —an organisation in

which all stakeholders participate, including

businesses, trade unions and the Public

Administration— which needs a new push for it to

become a true forum where we can discuss the

policies to be defined.

The Basque Plans for Vocational Training (PVFP) —

both that of 1997 and that of 2004— served to

create a series of structures, such as the Quality

Agency for Vocational Training or the Basque

Institute for Qualifications. With this law, we want

to consolidate these structures or, if appropriate,

change them. We have recently created TKNIKA,

an innovation centre which is well thought-out and

which will be supported by the new law. Another

important aspect is the autonomy of schools,

particularly state schools, as subsidised private

schools already have greater autonomy. There is

also the issue of financing agreements with

subsidised schools, which raises concerns both

among the schools and for the Public Administration.

We need to analyse how to complete the VET

provision map with a appropiate offer, avoiding

excesses in what is offered and trying to provide

VET training both in Basque and Spanish. We are

also working on the idea of trilingualism.

14


LANBIDE 2006

Elkarrizketa Iñaki Mujikari,

Lanbide Heziketako eta Etengabeko

Prestakuntzako Sailburuordeari

Entrevista a Iñaki Mujika,

Viceconsejero de Formación Profesional

y Aprendizaje Permanente

Interview with Iñaki Mujika,

Regional Vice-Minister for Vocational Training

and Life-long Learning of the Basque Country

What can you tell us with respect to

financial conditions in state schools and

subsidised private schools belonging to

the Network of Integrated Schools?

Ikastetxe publikoen eta Ikastetxe

Integratuen Sareko itunpeko ikastetxeen

baldintza ekonomikoak parekatzeari

dagokionez, zer berri dugu?

Beste Autonomia Erkidego batzuekin

alderatuta, itun handia dugu EAEn. Hala ere,

aztertzen ari gara –bai patronalekin bai

ikastetxeekin– zer ez duen itunak kubritzen

eta ea noraino hel gaitezkeen. Nolanahi ere,

LHEPren barruan, beste alderdi batzuetan

ere (berrikuntza alorrean, adibidez)

laguntzeko eskatu diegu ikastetxe batzuei,

eta Sailaren lan ildotik jotzeko. Gure ustez,

hor legoke finantziazio osagarrirako beste

aukera bat, itunekin loturarik ez duena.

Berrikuntza teknologiaren, IKTen, kalitatearen

eta abarren eremuko lan osagarri horiek,

ordea, zenbait jenderen ekimena eskatzen

dute. Behin baino gehiagotan aipatu izan

dugu programa-kontratua sistema egokia

litzatekeela, hots, egiten ari diren lanaren

araberako finantziazioa ematea alor horretan

ari diren ikastetxeei. Laburbilduz: alde batetik,

itunak ditugu; bestetik, ikastetxeek parte

hartu nahi duten lan ildo guztiak, eta hor

egiten duten ahaleginaren araberako ordain

ekonomikoa emango zaie.

2004ko Lanbide Heziketa Euskal Plana (LHEP)

aipatu duzunez, Koalifikazio eta Lanbide

heziketaren sistema integratua, kalitatea,

berrikuntza eta teknologia berriak zituen Plan

horrek eremu estrategiko nagusiak. Eremu

horietatik, zertan egin da aurrera eta zer helburu

daude oraindik betetzetik urruti?

Nire ustez, aurrerakada izugarria egin da

kalitatearen alorrean. Euskalit Fundazioaren

emaitzak begiratuz gero, hor ikusiko dugu

¿Qué nos puede decir respecto a la

equiparación de las condiciones económicas

de los centros públicos y los centros

concertados de la Red de Centros Integrales?

Comparativamente con otras Comunidades

autónomas, la CAV ha mantenido un nivel muy alto

de concertación. Siendo eso así, estamos analizando

con las patronales y con los centros qué es lo que

cubre el concierto y a dónde se podría llegar. Ahora

bien, en el marco del PVFP, a algunos centros se les

está solicitando que colaboren en otros aspectos,

que participen en temas de innovación y que trabajen

en las líneas de actuación de la Consejería. Ahí es

donde nosotros entendemos que tiene que haber

otro tipo de complemento de financiación, que no

tenga que ver con la concertación. Este tipo de

trabajos añadidos, ligados a la innovación

tecnológica, a las TIC, a la calidad, etc., requieren

la dedicación de personas. Hemos comentado varias

veces que se requeriría la figura del contrato -

programa, es decir, que aquellos centros que están

trabajando en esta línea tuvieran una financiación

por el trabajo que están realizando. Resumiendo,

una cosa es el concierto y otra, todas aquellas líneas

de actuación en las que quieran participar los centros,

y en función del esfuerzo tendrán su compensación

económica.

Ha mencionado el PVFP del 2004 cuyos ámbitos

estratégicos se refieren al sistema integrado

de cualificaciones y formación profesional, la

calidad, la innovación y las nuevas tecnologías

¿en cual de estas áreas se ha avanzado y que

objetivos están aún lejos de su cumplimiento?

Creo que se ha dado un avance enorme en el tema

de la calidad; si observamos los resultados que

tenemos en la Fundación Euskalit, hay muchos

centros que han conseguido la Q de plata y la Q de

Compared with other Autonomous

Communities in Spain, the Basque Country

has maintained a very high level of

subsidies for private schools. Together with

employers and schools, we are now

examining what the subsidies for grant –

maintained schools currently cover and

whether they can be changed. However,

within the framework of the Basque

Vocational Training Plan (PVFP), some

schools are being asked to cooperate in

other aspects, to participate in innovation

issues and to work along the lines set out

by the Regional Education Ministry. That

is where we understand that there has to

be another type of complement for

financing that has nothing to do with the

general subsidies. This type of added work,

in relation to technological innovation, to

ICTs, to quality, etc., requires people´s work

and time. We have mentioned several times

that we need to create a sort of financial

contract, i.e., that those schools that are

working along these lines should get extra

financing for the extra work they are

carrying out. To summarise, on one hand

there are the general subsidies and on

another all those action lines in which

schools wish to participate and we shall

provide financial compensation for the work

done on that area.

You mentioned the 2004 Basque

Vocational Training Plan (PVFP) whose

strategic areas refer to the Integrated

Qualifications and Vocational Training

system, quality, innovation and new

technologies. In which of these areas has

progress been achieved and what goals

are still far from being met?

I think that we have experienced enormous

progress in quality. If we look at the

evaluations by the Euskalit Foundation,

there are many schools that have earned

the Quality Silver Q or the Gold Q and we

are the top earners of these awards,

ahead of businesses, banks, savings banks

and institutions such as Osakidetza

(Basque Public Health System). We have

15


LANBIDE 2006

Elkarrizketa Iñaki Mujikari,

Lanbide Heziketako eta Etengabeko

Prestakuntzako Sailburuordeari

Entrevista a Iñaki Mujika,

Viceconsejero de Formación Profesional

y Aprendizaje Permanente

Interview with Iñaki Mujika,

Regional Vice-Minister for Vocational Training

and Life-long Learning of the Basque Country

ikastetxe askok eskuratu dutela zilarrezko edo

urrezko Q-a. Geu gara horretan lehenak, enpresa,

aurrezki kutxa, banku edo Osakidetza bezalako

erakundeen aurretik. Eskertu beharra dago

ikastetxeei horretan egin duten ahalegina. Oso

esperientzia interesgarria izan da, eta ikastetxeen

antolakuntza berritzen lagundu du, baita horien

funtzionamendua hobeto ulertarazten ere.

Atzerago gabiltzan helburuei dagokienez,

Informazio eta komunikazioaren teknologien

arloan ahalegin handia egin dugu

ekipamenduari begira (arbel digitalak,

bideokonferentzia sistemak...), baina aztertu

egin beharko da behar adinako errendimendua

ateratzen ari gatzaizkien horiei. Materialak,

programak... behar ditugu; horretan esku hartu

behar lukete ikastetxeek, hau da, jakintza

ekarpena eginez. Baliabideak jarriko ditugu

sare hori osatzeko, dokumentazio guztia etxetik,

ikastetxetik edo enpresatik eskuratzeko moduan

izan dadin. Bultzatu egin nahi dugu alor hori.

oro y constituimos el primer grupo, antes que las

empresas, bancos o cajas de ahorros e instituciones

como Osakidetza. Hay que agradecer a los centros

el esfuerzo realizado. Ha sido una experiencia muy

interesante que ha contribuido a una nueva

organización de los centros y a que la gente entienda

mejor su sistema de funcionamiento.

Respecto a los objetivos en los que estamos más

rezagados, en el área de las tecnologías de la

información y comunicación, aunque se ha hecho

un gran esfuerzo en el tema de los equipamientos,

con las pizarras digitales, los sistemas de

videoconferencia, etc., hay que analizar si les

estamos sacando rendimiento. Lo cierto es que

harían falta materiales, programas y ahí es donde

creo que han de participar todos los centros,

aportando conocimiento y compartiéndolo. Vamos

a aportar recursos para llenar esa red de modo

que desde casa, la empresa o desde el propio

centro se pueda acceder a toda la documentación.

Queremos impulsar ese área.

to thank the schools for their efforts. This

was a very interesting experience that

contributed to a new organisation of the

schools and to helping people better

understand how schools work.

With regard to the goals in which we are

furthest behind, there is the area of

Information and Communications

Technologies (ICTs). Although major efforts

have been made to obtain equipment

(digital boards, videoconference systems,

etc.) we have to determine whether we

are getting the most out of them. The truth

is that we need materials and programmes

and this is an area in which I think all

schools should participate, contributing

their know-how and sharing it. We plan

to bring resources to fill this network so

that documents can be accessed from

home, from work or from school. This an

area we want to push.

Berrikuntzarena da LHEParen alor

estrategikoetako bat. Besteak beste, hor

aurreikusita dago 15 ikastetxek Ikerkuntza,

garapen eta berrikuntza teknologikoaren

sarekoak izatea. Hautatu dituzue jada

ikastetxe horiek?

TKNIKAri lotutako ikastetxe sare bat osatu

nahi dugu. Zaila iruditzen zitzaigun

ikastetxe bakoitza bere kabuz sartzea

Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sarean;

hortaz, erabaki dugu sare horretan jardutea

TKNIKAk eta Eusko Jaurlaritzako eta Foru

Aldundietako zenbait sailek osatutako

partzuergo batek. Halaber, sare horretan

jardungo lirateke 15-20 bat ikastetxe,

Una de los ámbitos estratégicos de PVFP

es el de la innovación y entre las medidas

a adoptar está la acreditación de 15 centros

como entidades de investigación, desarrollo

e innovación tecnológica ¿se ha procedido

a su selección?

Queremos hacer una red de centros que van

a estar ligados a TKNIKA. Veíamos difícil que

cada centro entrara en la Red Vasca de

Ciencia y Tecnología así que hemos pensado

que sea TKNIKA y un consorcio, integrado

por distintos Departamentos del Gobierno

Vasco y las Diputaciones, los que estén en

esa red apoyados, a su vez, en unos quince

o veinte centros que serán centros de

One of the strategic areas of the Basque

Vocational Training Plan (PVFP) is innovation

and, among the measures to be adopted, is

the accreditation of 15 schools as research,

development and technological innovation

centres. Have they already been chosen?

We wish to create a network of schools that

will be tied to TKNIKA. We considered it difficult

for each school to join the Basque Network of

Science and Technology so we thought that it

should be TKNIKA and its consortium —

integrated by various Departments of the Basque

Government and the Provincial Governments—

that should be in that network, supported in

turn by fifteen or twenty schools that would be

16


LANBIDE 2006

Elkarrizketa Iñaki Mujikari,

Lanbide Heziketako eta Etengabeko

Prestakuntzako Sailburuordeari

Entrevista a Iñaki Mujika,

Viceconsejero de Formación Profesional

y Aprendizaje Permanente

Interview with Iñaki Mujika,

Regional Vice-Minister for Vocational Training

and Life-long Learning of the Basque Country

zenbait lanbide alorretan erreferentziazko

izango direnak. Oraindik ez ditugu hautatu

ikastetxeak, eta harremanetan gabiltza Lan

eta Industria Sailekin, baita Gipuzkoa eta

Bizkaiko Aldundiekin ere, partzuergoa

osatzeko.

referencia en distintas Familias profesionales.

Aun no se han seleccionado esos centros y

estamos en conversaciones con los

Departamentos de Trabajo e Industria y con

las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa para

formar el consorcio.

considered benchmarks in the various

professional families. These schools have not

yet been selected; we are holding discussions

with the Departments of Labour and Industry

and with the Provincial Governments of Bizkaia

and Gipuzkoa to set up the consortium.

Unibertsitatea, batetik, Lanbide Heziketa,

bestetik. Egin da aurrera goi mailako LHko

ikasleei unibertsitate kredituak onartzeko

bidean?

LHko 30 titulutik gorako zerrenda egin dugu,

Unibertsitatearekin batera, dagozkien

unibertsitate ikasketetan baliozkotze eta

lituzketen kreditu guztiak ere bilduaz. Erreserban

daukagu zerrenda, Bolognako kontua dela eta

Unibertsitatean izan daitezkeen aldaketen zain,

unibertsitate kredituen aldaketa ekarriko baitu

Bologna prozesuak. Hezkuntza Ministerioarekin

mintzatu gara tituluen baliozkotze guztiak

katalogo bateratu batean bildu daitezen. Jakina,

norabide bikoitza behar dute izan baliozkotze

horiek, hau da, unibertsitate kredituak LHko

tituluen truk, batetik, eta Unibertsitatean ibili

diren ikasleentzako Prestakuntza Zikloen

moduluak, bestetik.

Universidad y Formación Profesional: ¿se ha

avanzado en el reconocimiento de créditos

a alumnos de FP de grado superior?

Hemos hecho, junto con la Universidad, un

listado de más de treinta titulaciones de FP

que tienen sus correspondientes convalidaciones

con créditos de carreras universitarias a las que

están ligadas. Lo tenemos en reserva, en espera

de todos los cambios que se van a dar en la

universidad con el tema de Boloña, que va a

conllevar una redefinición de los créditos

universitarios. Tratamos con el Ministerio de

Educación el tema de esas convalidaciones para

que queden debidamente recogidas en un

catálogo común. Naturalmente nos referimos a

convalidaciones en los dos sentidos tanto de

créditos universitarios por titulaciones de FP

como de módulos de Ciclos Formativos para

alumnos que hayan pasado por la Universidad.

University and Vocational Training: Have

there been any progress in credit recognition

for High Degree VET Course students?

Together with the University, we have drawn

up a list of thirty VET diplomas that can be

validated for credits in their related university

studies. We have placed this on the back

burner, waiting for all the changes that will

occur in universities in the light of the

Bologna process, which will redefine

university credits. We have discussed the

issue of validations with the Spanish Ministry

of Education, so that they are included in a

common catalogue. Naturally, we are

referring to validations in two directions,

both for awarding university credits to VET

diplomas and for awarding modules of VET

High Degree Training Courses to students

who have attended University.

17


LANBIDE 2006

Elkarrizketa Iñaki Mujikari,

Lanbide Heziketako eta Etengabeko

Prestakuntzako Sailburuordeari

Entrevista a Iñaki Mujika,

Viceconsejero de Formación Profesional

y Aprendizaje Permanente

Interview with Iñaki Mujika,

Regional Vice-Minister for Vocational Training

and Life-long Learning of the Basque Country

Nola aplikatu behar ditu Eusko Jaurlaritzak

Espainiako LHko araudia eta Hezkuntzako

Lege Organikoa?

Egin berria dugu Ikastetxe integratuen

Estatuko Dekretuari buruzko hausnarketa.

Badu Dekretuak nahitaez bete beharreko

atal bat, oinarrizkoa. Ikastetxe publikoei

dagokienez, badu alde onuragarririk. Baina

itunpeko ikastetxe batzuekin arazoak sor

diezazkiguke –batez ere Derrigorrezko

bigarren hezkuntza kentzeak– gure

ikastetxe integratuen sareari eusteko.

Ikastetxe integratuek ezingo lukete eduki

Derrigorrezko bigarren hezkuntza eta

Batxilergoa % 30ean bakarrik. Aspalditik

ari gara lanean itunpeko ikastetxeekin, eta

urte asko dira (LHEP onartu zenetik) haiekin

ari garela ikastetxe integralen sarean. Hori

dela eta, hemengo egoera ez da beste

inguru batzuetakoa bezalakoa. Alde

guztiekin hitz egingo dugu, bada,

konponbiderik egokiena bilatzeko.

¿Cómo va a aplicar el Gobierno Vasco la

normativa española de FP así como la Ley

Orgánica de Educación?

Acabamos de hacer una reflexión sobre el

Decreto de centros integrados; tiene una

parte básica de cumplimiento obligado.

Respecto a los centros públicos tiene una

parte provechosa. Pero para algunos centros

concertados, sobre todo por la eliminación

de la enseñanza obligatoria secundaria, nos

puede crear problemas para mantener la red

de centros integrales que nosotros tenemos.

Los centros integrados no podrían tener la

secundaria obligatoria y el bachillerato sólo

en una proporción del 30%. Nosotros

tenemos una tradición de centros

concertados y llevamos muchos años

trabajando con ellos en la Red de centros

integrales, desde que se aprobó el PVFP,

algo que nos ha llevado a una realidad

distinta. Hablaremos con todas las partes

para ver cual es la mejor salida.

How is the Basque Government going to apply

Spanish VET regulations and the Organic Law

on Education?

We have recently reflected on the Decree on

integrated schools issued by the Central

Government; it contains an element of

compulsory compliance. With respect to state

schools, there are advantages. But for some

subsidised private schools, particularly with

the disappearance of Compulsory secondary

education, we may experience problems in

maintaining the Network of integrated schools

that we currently have. The integrated schools

would not have Compulsory secondary

education and Baccalaureate only in a

proportion of 30%. We have a tradition of

subsidised private schools and we have been

working with them for many years within the

Network of integrated VET schools, since the

PVFP was approved, which has taken us to

a different reality. We will speak with all

parties concerned to seek the best solution.

Zer funtzio izango dute ikastetxe integralek

Euskadiko Lanbide Heziketaren

etorkizunean?

Urte asko eman dituzte elkarlanean ikastetxe

publikoek eta itunpekoek. Nire ustez, harreman

ona dugu ikastetxeekin, baita ikastetxe

elkarteekin ere, bai HETELekin bai

IKASLANekin. Onuragarria izan da harreman

hori, Euskadin Lanbide Hezkuntza sendo

dagoela erakutsi baitu: ongi ekipatutako

ikastetxe sarea dugu, eta denen gidari lana

egiten duen LHko Euskal Plana. 1986tik

daukagu sistema integratua (1997ko Euskal

Planera bildu genuen gero). Horri esker, LHko

dezente ikastetxe ditugu eskualde guztietan.

Lehia arazo batzuk sortzen ditu horrek, baina,

aldi berean, enpresetatik oso hurbil egoteko

aukera ematen digu. Enpresek, berriz,

laguntzen diete ikastetxeei. Esan beharrik ez

oso positiboa dela laguntza hori. Nolanahi ere,

hasieran hain zaila izan zen ikastetxeen arteko

harremana hobetu beharra dago. Lankidetza

handiagoa behar dugu; inguruan ikastetxe

lehiakideak izan arren, elkarlanean jarduten

ikasi behar dute (espezialitate bereko beste

eskualde bateko ikastetxeekin, adibidez).

Hona hemen nire mezua ikastetxeei: elkarlan

sendoagoa behar da. Alde horretatik,

aipatzekoa da TKNIKAren lana: ikastetxeetan

¿Cual va a ser el papel de los centros de

formación integrales en el futuro de la FP

en el País Vasco?

Son muchos años de trabajo conjunto entre

los centros públicos y los concertados, creo

que hay una buena relación con los centros,

también con las asociaciones de centros, tanto

con HETEL como con IKASLAN. Esta relación

ha sido ventajosa para mostrar que la FP en

el País Vasco es potente, con una red de centros

bien equipados y un PVFP que opera como guía

para todos. Por una parte, haber dispuesto de

un sistema integrado que existe desde 1986,

luego recogido en el Plan Vasco de 1997, hace

que en cada comarca haya bastantes centros

de FP. Si bien genera problemas de

competencia, también supone que estemos

muy cerca de las necesidades de las empresas,

las cuales prestan apoyo a los centros, algo

muy positivo. La relación entre los centros que,

al principio fue costosa, ha de mejorar. Hay

que aumentar la colaboración pues, aunque

haya centros que tengan en la vecindad centros

competidores, han de aprender a colaborar,

por ejemplo, con centros de otra comarca que

tengan la misma especialidad.

Mi mensaje para los centros es que hay que

intentar colaborar más y en ese sentido

TKNIKA es un elemento que, a través de los

What will be the role of the Integral VET training

schools in the future of Vocational Training in the

Basque Country?

There are many years of joint work between

the state schools and the subsidised private

schools behind us. I think that there is a good

relationship with the schools, and also with

school associations, both with HETEL and

with IKASLAN. This relationship has been

very advantageous in showing that VET is

powerful in the Basque Country, with a

network of schools that are well-equipped

and a Basque Vocational Training Plan (PVFP)

that provides guidelines for all. In the first

instance, the fact that we have an integrated

system since 1986 —which was later

included in the 1997 Basque Plan— has

provided us with a significant number of VET

schools in every district. Although this results

in competition problems between schools, it

also places us very close to the needs of

companies. Those companies support the

schools and this is a very positive situation.

Relations between schools were difficult at

the beginning and they have to improve. We

need to increase cooperation; for example,

although there are schools that have

competitors in their area, they have to learn

to cooperate with schools in other districts

that specialise in the same Vocational areas.

18


LANBIDE 2006

Elkarrizketa Iñaki Mujikari,

Lanbide Heziketako eta Etengabeko

Prestakuntzako Sailburuordeari

Entrevista a Iñaki Mujika,

Viceconsejero de Formación Profesional

y Aprendizaje Permanente

Interview with Iñaki Mujika,

Regional Vice-Minister for Vocational Training

and Life-long Learning of the Basque Country

ipini ditugun dinamizatzaileei esker, jakintza

ez da ikastetxe bakoitzaren barruan itxita

geratzen. Ikastetxe batzuk oso dinamikoak

dira, oso ondo prestatutako jendea dute,

baina haien lana ez da kanpora irteten. Guri,

aldiz, interesatzen zaigu, lagun hori beste

batzuen dinamizatzaile ere izatea, beste

ikastetxe batzuetako irakasleena, jakintza

enpresetara irits dadin.

Zer baliabide ipiniko ditu Administrazioak

ikastetxe integral edo integratuak izan

daitezen, gerora ere, Euskadiko Lanbide

Heziketaren bultzagile?

Nire ustez, baliabide ugari ari da erabiltzen

Lanbide Heziketa Euskal Plana, behar

adinakoak sekula izango ez badira ere. Baina

badu Planak alderdi on bat: jarraitasuna,

hots, urtero baliabideak izango direla

bermatzea. Ikastetxe publikoetan, errazagoa

da, langileen kudeaketagatik batik bat,

ikastetxeekin negoziatzen baitugu zenbat

langile behar duen bakoitzak. Itunpeko

ikastetxeetan, berriz, negoziatu beharko dugu

zein proiektuetan parte hartu behar duen

bakoitzak, eta ahalik eta hobekien erabili

baliabideak. Nire iritziz, guztiontzako

errekurtso berdinen sistemak ez du jada balio:

hobekien prestatuta daudenei, ildo jakin

dinamizadores que hemos colocado en los

centros, está haciendo que el conocimiento

no se quede dentro del centro. Hay centros

que son muy dinámicos, que tienen personas

bien formadas pero cuya labor no trasciende

el ámbito de ese centro y a nosotros nos

interesa que esa persona se convierta, a su

vez, en ‘dinamizador’ de otras personas, otros

profesores que están en otros centros, para

que al final ese conocimiento llegue a las

empresas.

¿Qué recursos va a aportar la Administración

para que los Centros integrales o integrados

sigan siendo el motor de la Formación

Profesional en Euskadi?

Yo creo que los recursos que se están

utilizando dentro del PVFP son importantes,

aunque nunca van a ser los necesarios. Lo

bueno de la existencia del Plan es la

continuidad, la garantía de que habrá recursos

todos los años. En la parte pública es más

fácil por la gestión del personal, pues

negociamos las plantillas con los centros. En

la parte concertada tendríamos que negociar

en qué planes va a actuar cada centro y utilizar

los recursos de la mejor manera posible. Creo

que el ‘café para todos’ ya no es posible: hay

que dar recursos a los que están mejor

My message for schools is that we should

try to cooperate more and, in this sense,

TKNIKA and the facilitators in schools are an

element that we have introduced so that the

know-how will not remain exclusively within

the school. There are schools that are very

dynamic, with well-trained people whose

work, however, does not transcend the school;

we are interested in these people becoming

themselves facilitators for other people, for

other teachers at other schools, so that their

know-how eventually reaches companies.

What resources is the Public Administration

going to contribute so that the Integral or

Integrated Schools continue to be the

driving force behind Vocational Training in

the Basque Country?

I think that the resources that are being

used within the Basque Vocational

Training Plan (PVFP) are important,

although they may never be enough. The

good thing about the existence of the Plan

is that its continuity guarantees that

resources will be available every year. As

far as State schools are concerned, it is

easier for us to provide them with human

resources because we negotiate directly

the staffs with the schools. For the private

19


LANBIDE 2006

Elkarrizketa Iñaki Mujikari,

Lanbide Heziketako eta Etengabeko

Prestakuntzako Sailburuordeari

Entrevista a Iñaki Mujika,

Viceconsejero de Formación Profesional

y Aprendizaje Permanente

Interview with Iñaki Mujika,

Regional Vice-Minister for Vocational Training

and Life-long Learning of the Basque Country

batzuk jorratu nahi dituztenei edo programa

interesgarriak dituztenei baliabideak eman

behar zaizkie. Era horretako jarduera eta

programak finantzatzeko prest gaude, batez

ere elkarlana eta jakintza partekatzeko

ekimenak bultzatzen dituztenak. Elkarlana

zer den? Espezialitate bereko programa

bateratuak egiten dituzten ikastetxeen

ekimenak, hori da elkarlana. Izan ere,

errazagoa zaigu guri proiektu bati laguntzea

bi miniproiekturi baino. Lehentasuna izango

lukete lankidetza proiektu horiek finantziazioa

eskuratzeko.

dotados, quieren trabajar en unas líneas o

tienen programas interesantes. Nosotros

financiaríamos ese tipo de actividades y

programas y, sobre todo, aquellos que se

basaran en la colaboración y las iniciativas

para compartir conocimiento. Cuando hablo

de colaboración, me refiero a iniciativas de

centros que hagan programas conjuntos de

la misma especialidad pues para nosotros es

más fácil apoyar un proyecto que apoyar dos

mini-proyectos. Esos proyectos de

colaboración tendrían prioridad en la

financiación.

Jendearen pentsaera aldarazi beharra dago,

gazteak sektore industrialetara erakartzeko.

subsidised schools, we would have to

negotiate in which plans or projects each

school is going to participate and make

the best of available resources. I think

that it is no longer possible to offer the

same conditions to everyone. Resources

should be assigned to those who are

better equipped, want to work along

certain lines or have interesting

programmes. We would finance such

activities or programmes and, particularly,

those that are based on cooperation and

which include initiatives to share knowhow.

When I speak of cooperation, I refer

to initiatives by schools that have joint

programmes in the same speciality, as it

is easier for us to support one project

than two mini-projects. These cooperative

projects would obtain financial priority.

Zer politika bultzatuko duzue Lanbide

Heziketak sektore estrategikoa izaten jarrai

dezan?

Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua

berriro martxan jarri behar da. Gaiak gehiago

eztabaidatu behar dira foro horretan;

horretarako, hesi batzuk kendu beharra

dago, eta partaidetza bultzatu behar du

Administrazioak. Bestalde, koordinazioa

estuagoa eta hobea izan behar genuke

Jaurlaritzako zenbait Sailekin, enpresa

erakundeekin, sindikatuekin eta Euskadiko

Kooperatiben Kontseilu Gorenarekin,

denbora eta eraginkortasuna irabazteko.

Gida ona dugu LHEP, baina ikastetxeek ez

dute zertan proiektu guztietan parte hartu

behar. Batzuetan, proiektu guztietan parte

hartu nahi izaten dute ikastetxeok, baina

jakin behar du bakoitzak non dagoen bere

indar eta baliabideen muga, eta bere burua

indartsu ikusten duen alorretan erreferentzia

izaten saiatu.

Zein dira Lanbide Heziketako Euskal

Sistemaren erronka nagusiak?

Lehenbizikoa, enpresa alorrean sortzen ari

diren premiak asetzea. Desafio nagusietako

bat da lan merkatuan eskari handia duten

sektoreetara erakartzea ikasleak, hots,

sektore industrialetara. Neskak erakartzeko

publizitatea gogotik egin dugu, baina mutilak

ere animatzen ditut horretara, gero eta

¿Qué política se va a seguir para la que FP

siga siendo un sector estratégico?

Hay que reactivar el Consejo Vasco de

Formación Profesional, debe ser un foro en

el que se discutan más los temas eliminando

algunas barreras y es labor de la

Administración propiciar una mayor

participación. Nos interesa fomentar una

mayor y mejor coordinación con distintos

Departamentos del gobierno, organizaciones

empresariales, sindicatos, con el Consejo

Superior de Cooperativas de Euskadi, para

ganar en tiempo y eficacia. El PVFP es una

buena guía, los centros no tienen por qué

desarrollar todo el plan. Los centros a veces

pecan de querer abarcarlo todo, pero cada

uno debe ser consciente de las fuerzas y

medios que tiene y tratar de convertirse en

referencia en aquellas áreas en las que se

vea fuerte.

¿Cuales son los desafíos del sistema de

Formación Profesional del País Vasco?

Primero dar respuesta a las necesidades que

se están generando en el sector empresarial.

Entre los retos que tenemos está el atraer a

los alumnos a aquellos sectores con un grado

de inserción alto, es decir, a los industriales,

y no sólo hablo de atraer a las chicas - hemos

hecho mucha publicidad para acercarlas- sino

que quiero lanzar un mensaje a los chicos

porque cada vez cuesta más que vayan a

What policy will be implemented to ensure

that VET continues to be a strategic sector?

We need to reactivate the Basque Council

for Vocational Training. It should become

a discussion forum that pays more

attention to issues, eliminating some

barriers; and it is up to the Public

Administration to promote greater

participation. We are interested in

fostering more and better coordination

with the different Government

Departments, business organisations,

trade unions and the Higher Council of

Cooperatives of the Basque Country, to

gain time and efficiency. The Basque

Vocational Training Programme (PVFP) set

20


LANBIDE 2006

Elkarrizketa Iñaki Mujikari,

Lanbide Heziketako eta Etengabeko

Prestakuntzako Sailburuordeari

Entrevista a Iñaki Mujika,

Viceconsejero de Formación Profesional

y Aprendizaje Permanente

Interview with Iñaki Mujika,

Regional Vice-Minister for Vocational Training

and Life-long Learning of the Basque Country

some guidelines and projects, and schools

do not need to be involved in every project.

Schools sometimes try to take on too much

and each one should be aware of its

strengths and the means available to it

and try to become a benchmark in those

areas where it is strong.

What are the challenges for the

Vocational Training system in the Basque

Country?

gehiago kostatzen baita sektore horietara

ekartzea. Jendearen pentsaera aldarazi

beharra daukagu, gazteak sektore horietara

bultzatzeko. Planifikazioa hobetzea dugu

beste desafio bat; izan ere, duela hamar

urteko egoerari dagokio gaur egungoa. Orain

baino ikasle gehiago zegoen orduan;

gehiegizkoa da gaur egungo eskaintza.

Nola ekin behar lioke etorkizunari Euskadiko

Lanbide Heziketako ikastetxe batek?

Nire ustez, eman beharreko guztia eman du

jada hasierako prestakuntzak, arautuak.

Aukerak beste inguru batetik etor daitezke gaur

egun, langileen etengabeko prestakuntzatik

alegia. Finantziazioak, berriz, kezkatu egiten

gaitu, transferentziarik ezagatik. Erraztasunak

eman behar zaizkie langileei prestakuntza hori

berenganatzeko. Izan ere, Europako herrialde

batzuekin alderatua (Danimarka, Suedia...), oso

txikiak dira hemengo etengabeko

prestakuntzaren portzentaiak.

estos sectores. Necesitamos generar un

cambio de mentalidad en la gente para que

los jóvenes vean estos sectores como

interesantes. Otro de los retos es la mejora

de la planificación, pues la de estos momentos

responde a la situación de hace diez años,

cuando había más alumnos que ahora. La

oferta actual es excesiva.

¿Cómo debería abordar el futuro un centro

de FP del País Vasco?

Creo que el tema de la formación inicial,

reglada, ha tocado techo. Donde puede haber

oportunidades es en la formación continua

de los trabajadores. Nos preocupa la

financiación, que está obstaculizada por la

falta de transferencias. Habrá que facilitar

el acceso de los trabajadores a esa formación.

La realidad es que, con respecto a otros países

europeos como Dinamarca o Suecia, los

porcentajes nuestros de formación continua

son muy bajos.

First we have to respond to the needs that

are arising in the business sector. Among the

challenges we are facing is how to attract

students to those sectors with a high level

of insertion, i.e., the industrial sectors, and

I am not only talking about attracting female

students —we have done a great deal of

advertising to attract them— I also wish to

send a message to male students, as it is

becoming increasingly difficult to get them

to go to these sectors. We need to generate

an attitudinal change so that young people

perceive these sectors as interesting. Another

challenge is to improve planning, as current

planning respond to the needs of ten years

ago, when there were more students than

now. The current VET offer is excessive.

How should Vocational Training Schools in the

Basque Country take on the future?

I think that the issue of initial formal

training has reached a ceiling. Where there

are opportunities is in continuous training

for workers. We are concerned about

financing, which is hampered by a lack of

transfer of certain responsibilities from the

Central Government. We need to facilitate

access to this kind of training for workers.

The fact is that, compared to other

European countries such as Denmark and

Sweden, our continuous vocational training

percentages are very low.

Ana Aizpiri

ETBko kazetaria

Ana Aizpiri

Periodista de ETB

Ana Aizpiri

ETB journalist

21


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketa: azken garapenak

Formación profesional: últimos desarrollos

Vocational Training: latest developments

Globalizazioaren eraginak, teknologia berriek,

lanaren antolamenduaren aldaketak, eboluzio

demografikoak eta biztanleriaren zahartze

azkarrak hezkuntza eta prestakuntza sistema

eraginkorrak eta bidezkoak ezartzea eskatzen

dute. Sistema horiek Europa ezagutzaren gizarte

lehiakorra bihurtzen lagundu behar dute eta,

horrez gain, gizarte kohesio handiagoa lortzen

eta herritarrak aktibo eta demokratikoak izaten.

Testuinguru horretan eta Europarekin lotzen

gaituen konpromisoan oinarrituta dago onartu

berria den Hezkuntzari buruzko 21/2006

maiatzaren 3ko Lege Organikoa (LOE). Legeak,

funtsean, honako hiru printzipio hauek ditu:

• Guztiontzako kalitateko hezkuntza bermatzea,

kalitatea eta zuzentasuna uztartuta.

• Hezkuntza komunitateko partaide guztien

arteko lankidetza aktiboari eustea.

• Europako Batasunak hezkuntza eta

prestakuntzaren alorrean 2010 urterako ezarri

dituen helburuak lortzeko konpromisoa hartzea.

El impacto de la globalización, las nuevas

tecnologías, los cambios en la organización del

trabajo, la evolución demográfica y el rápido

envejecimiento de la población requieren el

establecimiento de sistemas de educación y

formación eficientes y equitativos, que ayuden a

hacer de Europa una sociedad del conocimiento

altamente competitiva, fomentando una mayor

cohesión social y una ciudadanía activa y

democrática. En este contexto y en el compromiso

que nos une con Europa, se inspira también la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación

(LOE), recientemente aprobada, que se sustenta

en tres principios fundamentales:

• Proporcionar una educación de calidad para

todos, armonizando calidad con equidad.

• Mantener una colaboración activa entre todos

los componentes de la comunidad educativa.

• Comprometerse con el logro de los objetivos

de educación y formación establecidos por la

Unión Europea para el año 2010.

The impact of globalisation, new

technologies, changes in work organisation,

demographic changes and the rapid ageing

of the population, require efficient and

equitable educational and training systems

that will help Europe to turn into a highly

competitive society where knowledge is

concerned, fostering greater social cohesion,

and an active and democratic citizenship.

This context and the commitment that joins

us to Europe have inspired the recently

approved Organic Act on Education (LOE)

2/2006 of 3 May 2006, which is based on

three fundamental principles:

• To provide quality education for all,

harmonising quality with equity.

• To foster active cooperation among all

constituents of the educational community.

• To make a commitment to achieve the

educational and training goals set by the

European Union for 2010.

22


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketa: azken garapenak

Formación profesional: últimos desarrollos

Vocational Training: latest developments

Ildo horretatik, Hezkuntza Sistemaren

Antolakuntza Orokorrari buruzko 1/1990 urriaren

3ko Lege Organikoak (LOGSE) Lanbide

Heziketaren erreforma sakonari ekin zion.

Erreforma horren ondorioz gauzatutako ereduak

Oinarrizko prestakuntza bermatu nahi zien

herritar guztiei, eta ondoren, Berariazko Lanbide

Prestakuntza Erdi Mailako Heziketa Zikloetan

(Teknikari titulua) eta Goi Mailako Heziketa

Zikloetan (Goi Mailako Teknikaria) egituratu.

Lanbide Heziketako ikasketak egiteko, Bigarren

Hezkuntzako Graduatu edo Batxilergo tituluaren

jabe izatea derrigorrezkoa zen.

Gazteei lan munduan sartzen laguntzea,

herritarren etengabeko prestakuntza sustatzea

eta produkzio sistemaren koalifikazio eskariei

erantzutea ziren aipatutako ereduaren

helburuak. Horretarako, ikasleei balio anitzeko

prestakuntza eskainiko zieten irakasbideak

sortu ziren, helburu bietarako, lan bizitzan zehar

izan zitezkeen aldaketetara moldatzeko eta

azkar laneratzeko behar den espezializazioa

lortzeko aukera emateko. Gainera, Legearen

arabera, ezinbestekoa zen ikasleek lantokietan

prestakuntza praktikoa burutzea. Halaber,

gizarte eragileei Lanbide Heziketaren diseinu

eta antolamenduan eskainitako partaidetza

areagotu egin zuen, inguru sozio-ekonomikoa

eta berau garatzeko aukerak aintzat hartuta.

En esta línea, ya la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de

octubre de Ordenación General del Sistema

Educativo (LOGSE) acometió una profunda reforma

de la Formación Profesional. Esta reforma se

concretó en un modelo que partía de la necesidad

de una formación de base para todos los

ciudadanos y posteriormente una Formación

profesional específica, que se organizaba en Ciclos

Formativos de Grado Medio (título de Técnico) y

Ciclos Formativos de Grado Superior (título de

Técnico Superior), para cuyo acceso era necesario

estar en posesión del título de Graduado en

Educación Secundaria o del título de Bachiller.

No se debe entender la práctica

como simple desarrollo de habilidades manuales,

sino como una formación sólida que posibilita

la movilidad geográfica y profesional de los jóvenes.

Este modelo buscaba facilitar la incorporación de

los jóvenes a la vida activa, contribuir a la formación

permanente de los ciudadanos y atender a las

demandas de cualificación del sistema productivo.

Para ello, se concibieron unas enseñanzas que

debían proporcionar a los alumnos una formación

polivalente, que les permitiera adaptarse a las

modificaciones laborales que pudieran producirse

a lo largo de la vida, y una especialización para

una rápida inserción laboral. Además, la Ley

estableció como obligatoria una fase de formación

práctica en centros de trabajo y el fomento de la

participación de los agentes sociales en el diseño

y planificación de la Formación profesional, que

tendría en cuenta el entorno socioeconómico y sus

posibilidades de desarrollo.

Organic Act 1/1990, of 3 October on the

General Organisation of the Educational

System (LOGSE) carried out a deep reform of

Vocational Training. This reform took the shape

of a model that started from the need of basic

education and training for all citizens, followed

by specific Vocational Training, which was

organised into Middle Degree Vocational

Training Courses (Technician’s Diploma) and

High Degree Vocational Training Courses

(Higher Technician’s Diploma). To access these

Training Degrees, students were required to

have a Secondary Education Diploma or a

Baccalaureate Diploma.

This model sought to help integrate young

people into active life, contribute to the

continuous education of all citizens and meet

the demands for qualifications within the

production system. To do this, curricula were

defined that would provide students with a

multipurpose education —allowing them to

adapt to such work changes as might take

place during their lives— and a specialisation

to rapidly obtain a job. In addition, the Act

established compulsory internships in

enterprises and fostered the participation of

social players in designing and planning

Vocational Training so it would take into

account the socio-economic environment and

needs and its potential development.

Ondoren, Koalifikazio eta Lanbide Heziketari

buruzko 5/2002 ekainaren 19ko Lege Organikoa

onartu zen. Lege horrek Koalifikazio eta Lanbide

Heziketaren Sistema Nazional berria ezarri

zuen, honako helburu hauekin: prestakuntza

mota ezberdinetako integrazioa eragitea, bizitza

osoko prestakuntza sustatzea, lanbide

gaitasunen onarpena eta egiaztapena

antolatzea eta, oro har, Europako Batasuneko

mugikortasunerako eta zirkulazio librerako

prestatutako langilego koalifikatua edukitzea.

Lanbide Heziketak, gaur egun, produkzio

sektoreen beharrizanen arabera diseinatutako

prestakuntza eskaintza dinamikoa eta

eguneratua eskaintzen du. Prestakuntzaren

bidez jasotako koalifikazioa produkzio sektoreen

Posteriormente, se promulgó la Ley Orgánica

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y

de la Formación Profesional, que crea un Sistema

Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional

con la finalidad de promover y desarrollar la

integración de las ofertas formativas, fomentar la

formación a lo largo de la vida, instrumentar el

reconocimiento y acreditación de las competencias

profesionales y, en general, disponer de una

población activa cualificada y apta para la movilidad

y libre circulación en la Unión Europea.

Hoy en día, la Formación Profesional es una oferta

formativa dinámica, actualizada y que está diseñada

de acuerdo con las necesidades de los sectores

productivos. La garantía de la correspondencia

entre la cualificación adquirida a través de la

Later, Organic Act 5/2002 of 19 June 2002 on

Qualifications and Vocational Training was

enacted. This Law established Qualifications

in Vocational Training and created a National

System of Qualifications and Vocational Training

23


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketa: azken garapenak

Formación profesional: últimos desarrollos

Vocational Training: latest developments

eta lan merkatuaren beharrekin bat datorrela

bermatzeko, Lanbide Koalifikazioen Katalogo

Nazionala egin da. Katalogoak produkzio

sistemari lotutako koalifikazioak finkatzen ditu,

lanbide jardueretarako behar diren gaitasunen

arabera. Horixe da Lanbide Heziketako Tituluak

eta Lanbide Egiaztagiriak lortzeko aukera

ematen duen prestakuntza eskaintzeko oinarria.

Koalifikazioei buruzko 2002ko Legeak, gainera,

bi motatako ikastetxeak sortaraztea

aurreikusten zuen. Alde batetik, Lanbide

Heziketako Ikastetxe Integratuak, honako

helburu hauek dituztenak: lanbide heziketako

eskaintzak integratzea, produkzio sektoreekin

lotzea eta hainbat taldek (gazteek, langile

aktiboek, enplegatuek edo langabetuek)

Lanbide Heziketara jo dezaten erraztea.

Ikastetxe integratuek, gainera, erreferentea

izan behar dute inguruko prestakuntza eta

produkzio sektoreentzat, eta giza baliabideak

eta baliabide materialak errentagarri bihurtzen

lagundu behar dute. Bestalde, Lanbide

Heziketaren alorreko ikasketa eta

esperimentazioa bultzatzeko, produkzio sektore

desberdinetan espezializatutako Estatuko

erreferentzia ikastetxeen sarea garatzea ere

aurreikusten du Legeak.

Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketari

dagokionez, hasieran aipatu dudan Hezkuntzari

buruzko Lege Organikoak gazteen prestakuntza

integralaren aldeko apustua egiten du, eta

balioaniztasuna eta espezializazioa eta teoria

eta praktika bateratzen ditu, lan merkatuaren

benetako eskarietara egokitutako prestakuntza

osoa eskaintzeko. Praktika aipatzen dugunean

ez da eskuzko trebetasunen garapena soilik

ulertu behar, baizik eta gazteen mugikortasun

formación y las necesidades del mercado de trabajo

y de los sectores productivos, se prevé a través

del Catálogo Nacional de Cualificaciones

Profesionales. El Catálogo de Cualificaciones

ordena las cualificaciones identificadas en el

sistema productivo en función de las competencias

necesarias para el ejercicio profesional, lo cual

constituye la base para elaborar las ofertas

formativas conducentes a la obtención de los

Títulos de formación profesional y de los

Certificados de profesionalidad.

La Ley de las Cualificaciones de 2002, crea además

dos nuevos tipos de centros, los Centros Integrados

de Formación Profesional, concebidos para facilitar

la integración de las ofertas de formación

profesional, servir de nexo con los sectores

productivos y atender a los diferentes colectivos

(jóvenes, trabajadores en activo, ocupados o

desempleados), facilitándoles un acceso eficaz a

la Formación profesional. Los centros integrados

deben ser, además, un referente para el sector

formativo y productivo de su entorno y contribuir

a rentabilizar los recursos humanos y materiales

de los que se dispone. Para la innovación y

experimentación en materia de Formación

profesional, la Ley contempla el desarrollo de una

red de centros de referencia nacional especializados

en los diferentes sectores productivos.

En relación a la Formación Profesional del Sistema

educativo, la reciente Ley Orgánica de Educación

a la que me refería al inicio apuesta por la formación

integral de los jóvenes, combina polivalencia y

especialización y teoría y práctica para ofrecer una

preparación completa y adaptada a la demanda

real del mercado laboral. No se debe entender la

práctica como simple desarrollo de habilidades

manuales, sino como una formación sólida que

posibilita la movilidad geográfica y profesional de

to promote and implement the integration of

training provision (Initial Training, Continuous

Training and Training for the Unemployed),

foster lifelong learning, provide tools for

recognising and accrediting professional

competences and, in general, have a qualified

workforce ready for mobility and free circulation

throughout the European Union.

Nowadays, Vocational Training provides

dynamic, up-to-date options, designed to meet

the requirements of the production sectors.

Correspondence between the qualification

acquired through training and the needs of the

labour market and production sectors is aimed

at through the National Catalogue of Vocational

Qualifications. The Qualification Catalogue

organises the qualifications identified in the

production system in terms of the competences

required to perform well in jobs, which

constitutes the basis for designing training

provision that lead to Vocational Training

Degrees and Professional Certificates.

The Act on Qualifications and Vocational Training

of 2002 also created two new types of VET

Schools. Integrated Vocational Training Schools,

conceived to integrate their Vocational Training

provision, serve as a nexus with the production

sectors and meet the needs of the various trainees

(young people and employed and unemployed

workers), providing an adequate access to

Vocational Training. The Integrated schools should

also be a benchmark for the training and

production sectors in their area and contribute

to make the most of available human and material

resources of the Schools. As far as innovation

and experimentation in Vocational Training is

concerned, the Act provides for the creation of

a network of National benchmark schools

specialised in different production sectors.

With regard to Vocational Training within the

Educational System, the recent Organic Act on

Education I mentioned above reflects a

commitment to allreaching training for young

people, combining multi-faceted and specialised

training and theory and practice to offer a

complete educational package adapted to the

real demands of the labour market. This should

not be understood as just the development of

manual skills, but rather as a solid training

programme that will enable young people to be

geographically and professionally mobile. It

establishes more opportunities for accessing

the various Vocational Training Degrees and

24


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketa: azken garapenak

Formación profesional: últimos desarrollos

Vocational Training: latest developments

geografikoa eta profesionala ahalbidetzen duen

prestakuntza sendoa. Legeak Lanbide

Heziketako Zikloak egiteko aukera handiagoak

eskaintzen ditu eta Goi Mailako Heziketa Zikloak

Goi mailako irakaskuntzaren esparruan sartzen

du. Era horretan, Goi Mailako Heziketa

Zikloetatik zuzenean hainbat Unibertsitate

ikasketa egiteko bidea irekitzen du. Ildo

horretan, bi ikasketen arteko baliozkotze

erregimena arautzeko agintzen dio Gobernuari.

Laburtuz, ezarri den Lanbide Heziketa malguagoa

da, pertsonen interes eta beharretara egokitutako

kalitateko prestakuntza ibilbideak sortu ditu eta

lanetik prestakuntzara eta alderantziz pasatzea

erraztu du. Bizitza osoko ikaskuntzaren

kontzeptuan txertatzen da, lanbide informazio

eta orientazioari garrantzi handia ematen dio eta

laneko esperientziaren bidez edo ikasteko bide

ez-formalen bidez jorratutako lanbide gaitasunak

errekonozitzeko aukera ematen du.

Helburu horiek guztiak gauzatzeko, ezinbestekoa

da Gobernuak, ikuspegi integratzaile batetik,

oinarrizko araudia finkatzea, honako helburu

hauek betetzeko: lanbide heziketako titulu eta

lanbide egiaztagiri berri eta eguneratuak; edozein

bidetatik eskuratutako lanbide gaitasunak

errekonozitu eta egiaztatzeko prozedura; Estatuko

erreferentzia ikastetxe sare berria; eta

laneratzeko egokia den prestakuntza erraztuko

duten eta bizitza osoko hezkuntza errealitate

bihurtuko duten neurri berriak.

los jóvenes. Establece mayores posibilidades de

acceso a los diferentes Ciclos de Formación

Profesional y considera la Formación Profesional

de Grado Superior una de las enseñanzas

superiores, desde la cual se puede acceder

directamente a determinados estudios

universitarios. En este sentido, encomienda al

Gobierno la regulación del régimen de

convalidaciones entre ambos estudios.

En definitiva, se establece una Formación profesional

más flexible, que permite vías o itinerarios

formativos de calidad, adaptados a las necesidades

e intereses de las personas, y que facilita el tránsito

de la formación al trabajo y viceversa. Se inscribe

en el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida,

se da gran importancia a la información y orientación

profesional y se contempla la posibilidad del

reconocimiento de las competencias profesionales

adquiridas a través de la experiencia laboral o de

vías no formales de aprendizaje.

Para hacer realidad estos objetivos es necesario

que el Gobierno, desde una visión integradora,

establezca la normativa básica que permitirá contar

con unos títulos de Formación profesional y

certificados de profesionalidad nuevos y actualizados;

con un procedimiento para reconocer y certificar las

competencias profesionales, independientemente

de su vía de adquisición; con una nueva red de

centros de referencia nacional y con nuevas medidas

que faciliten la formación para el empleo y hagan

realidad el aprendizaje a lo largo de la vida.

considers High Degree Vocational Training

Courses as part of Higher Education, with direct

access to certain University degree programmes.

The Law requires that the Government regulate

the validation scheme between both High Degree

Training Courses and University Level ones.

Therefore, the new Law has established a more

flexible Vocational Training system that allows

for quality training pathways adapted to the

needs and interests of people, which enables

the transition from training to work and vice

versa. It upholds the concept of lifelong learning,

considers vocational information and guidance

an important element, and allows for the

possibility of recognising professional

competences acquired through work experience

or through informal learning channels.

For all these goals to become a reality, the

Government should apply an integrating vision

in establishing the basic regulations that will

result in new, up-to-date Vocational Training

Degrees and Professional Certificates; in a

procedure to recognise and certify professional

competences, regardless of how they were

acquired; in a new network of National benchmark

schools and new measures aimed at fostering

training tailored to labour market needs and at

turning lifelong learning into a reality.

Soledad Iglesias

Lanbide Heziketako Zuzendariordea

Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa

soledad.iglesias@mec.es

Soledad Iglesias

Subdirectora de Formación Profesional

Ministerio de Educación y Ciencia

soledad.iglesias@mec.es

Soledad Iglesias

Assistant Director of Vocational Training

Spanish Ministry of Education and Science

soledad.iglesias@mec.es

25


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketaren erronkak Europan

Desafíos de la Formación Profesional en Europa

Challenges for VET in Europe

Irudia eta zerbitzuen hobekuntza

Imagen y mejora de los servicios

Image and improvement of services

Pixkana pixkanaka baina etengabe, Lanbide

Heziketa galduz doa bere “irudi txarra” eta

estatusa irabaziz. Europak arestian ezarritako

zenbait politikek etengabeko prestakuntza

sustatu dute eta, ondorioz, Lanbide Heziketak

garapen pertsonal, sozial eta ekonomikorako

duen garrantzia eta potentziala ulertarazten

lagundu. Europar Batasuneko Estatuetako

Ministroek eta politika garapenaren

arduradunek bilerak egiten dituzte aldiro,

esperientziak trukatzeko eta aurrerapenak

adosteko. Hezkuntza eta Heziketa Tekniko

Profesionalerako Europar Foroak (EfVET)

kezkak eta praktika egokiak zabaltzen ditu

LHko ikastetxeen, eta ikastetxe horien eta

politika garapenaren arduradunen artean.

Poco a poco pero de forma ininterrumpida la

Formación profesional está perdiendo su “mala

imagen” y ganando estatus. Algunas políticas

europeas recientes que han impulsado la Formación

permanente han contribuido a entender la

importancia y el potencial de la Formación

profesional para ser un motor del desarrollo

personal, social y económico. Los Ministros de los

Estados de la Unión Europea y los responsables

del desarrollo de políticas mantienen reuniones

periódicas para compartir experiencias y consensuar

avances. El Foro Europeo de Formación Técnico

Profesional (EfVET) difunde preocupaciones y buenas

prácticas del sector entre los centros de FP y entre

éstos y los responsables de desarrollos de políticas.

Vocational education and training (VET) is

slowly but surely losing its low-status

image. Recent European policies for life

long learning have helped to understand

the importance and potential of VET for

personal, social and economic development.

National Ministers and Policy makers are

meeting regularly to discuss experiences

and agree on progression. The European

Forum of VET (EfVET) communicates

concerns and good practices between

practitioners and between practitioners and

politicians. This growing awareness puts

pressure on VET institutions to further

improve their services.

26


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketaren erronkak Europan

Desafíos de la Formación Profesional

en Europa

Challenges for Vocational Education

and Training in Europe

Lanbide Heziketak hartu duen garrantziaren

ondorioz, Lanbide Heziketako ikastetxeek

presioaren eraginpean beraien zerbitzuak

hobetzen jarraitzeko exijentzia dute.

MET, Europass eta orientazioa,

prestakuntza ibilbide malguak

Europako garapen politikak argiak dira:

Koalifikazioen Esparru Europarrak (MET) eta

Europass-ek lagundu dezakete Lanbide

Heziketan tokian bertan lortutako gaitasunak

alderatu, aitortu eta onartzeko zereginean,

Hezkuntza orokorrean hartutako gaitasunekin

gertatzen den legez. Bizitza osoan zeharkako

ikaskuntza ibilbideak eskaintzea espero dute

gaur egungo herritarrek eta erakundeek.

Prestakuntza ibilbideak malguak izan daitezen,

behar-beharrezkoa da orientazioan eta lanbide

garapenean adituak diren pertsonak eta

mekanismoak izatea. Mekanismoen helburua

da egoera ez-formaletan eta informaletan

(lanean, etxeko lanetan, elkarteetan egindako

zereginetan eta abarretan) lortutako

gaitasunak aitortu edo onartzea. Gizarte

solaskideak jarduera eta prozesu esparru berri

horietara egokitzen dira.

Lidergoa: lurralde sareak,

hezitzaileentzako laguntza eta

erakunde malguen kudeaketa

Lanbide Heziketako ikastetxeak estatus

berrira eta eskakizunetara egokitu behar dira.

Ez da lan erraza, arautegi nazionalak, betiko

errutinak eta eskolen jarduteko betiko erak

oso sustraituta daudelako. Sarritan, eredu

nazionalen finantzaketa hasierako

prestakuntza emateari eta ikasle gazteei

begira eratzen da. Erronka nagusienetako

bat publiko mota gehiagori erantzutea da.

Horretarako baliagarriak izan litezke

esperimentazioko “portu franko”

erregionalak. Beharrezkoa da lidergo

irudikorra, hiru oinarri dituena: Bat, lurralde

mailan kontaktu trinko etengabeak ezartzea

eta elikatzea, eta zerbitzuak gazteen, helduen,

eskualdeen, enpresen eta zerbitzu publikoen

beharrizanetara egokitzea. Bigarrena,

profesionalei eta hezitzaileei laguntzea,

berrikuntzari bidea emateko eta ohiko lan

egiteko erak baztertzeko. Hirugarrena,

erakunde egonkorren ordez, erakunde

malguak kudeatzeko gai izatea.

Esta creciente toma en consideración de su

importancia somete a presión a los centros de

Formación profesional y les exige seguir mejorando

sus servicios.

MET, Europass y la orientación,

itinerarios flexibles de formación

Los desarrollos de políticas a nivel europeo son

claros: un Marco Europeo de Titulaciones (MET)

y el Europass pueden ayudar a que las

competencias adquiridas en la Formación

profesional a nivel local puedan ser comparadas

y reconocidas y aceptadas, como ocurre con las

competencias adquiridas en la Educación general.

Los ciudadanos y las organizaciones de hoy en

día esperan que se les faciliten itinerarios de

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para que

los itinerarios de formación sean más flexibles es

necesario tener expertos en orientación y

desarrollo profesional y disponer de mecanismos

que permitan reconocer las competencias

adquiridas en situaciones no formales e informales

(en el trabajo, en la gestión del hogar, en labores

desarrolladas en el seno de asociaciones, etc.).

Los interlocutores sociales se adaptan a estos

nuevos ámbitos de actuación y procesos.

Liderazgo: redes regionales, apoyo

a los formadores y la gestión de

una organización flexible

Los centros de Formación profesional se

adaptan a este nuevo estatus y exigencias.

Ello no es tarea fácil porque las normativas

nacionales y las rutinas y formas de actuar en

las escuelas están muy enraizadas. A menudo

los modelos nacionales de financiación tienen

su punto de mira en la formación inicial y en

los alumnos jóvenes. Uno de los desafíos más

claros es ampliar los públicos o clientes. Para

ello pueden ser útiles los “puertos franco”

regionales de experimentación. Es necesario

un liderazgo visionario. Este debería basarse

en tres pilares. Uno es el establecer y mantener

contactos intensos y continuos a nivel regional,

adaptar los servicios a los jóvenes, a los

adultos, a las comarcas, a las empresas y a

los servicios públicos. El segundo pilar es

apoyar a los profesores y formadores para que

innoven y dejen de lado sus formas de trabajo

habituales. El tercer pilar es ser capaz de

gestionar una organización flexible en lugar

de una organización estable.

EQF, Europass and Guidance and

counselling, flexible learning-routes

The European policy agenda for improvement

is rather clear: A European framework for

qualifications and the Europass may help, so

that local qualifications can be compared and

competencies that people gain in VET are

generally recognised and accepted, as is the

case for qualifications gained in general

education. Modern citizens and organisations

expect tailor made learning routes throughout

lifetime. Expertise in guiding and career

development, including specific procedures for

recognising competencies learned in non-formal

and informal situations (work, housekeeping,

local community-work etc) are conditions for

more flexible learning-routes. Social partners

adapt to these frameworks and procedures.

Leadership: regional network,

support of teachers and managing

a flexible organisation.

VET Institutions adapt to these new status and

expectations. This is not so easy, because national

regulations and local traditions and routines are

well established. National models of financing

are often fitted to young learners and delivery of

initial qualifications. Broadening of scope is one

of the most evident challenges. Regional

“Freeports” for experimentation may help.

Visionary leadership is needed. It will be based

on three pillars. One is the establishment and

maintenance of intensive and continuous regional

contacts, to adapt services to youngsters, to

adults and to local communities, businesses and

public services. The second pillar is to support

teachers and trainers to innovate their routines.

The third pillar is to manage a flexible organisation

instead of a stable one.

27


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketaren erronkak Europan

Desafíos de la Formación Profesional

en Europa

Challenges for Vocational Education

and Training in Europe

Irakasleak

Profesores

Teachers

Gero eta sarriago ikasleek “eginez”

ikasten dute eta irakasleak ez diren

pertsonengandik. Eskola bitartekaria da,

pertsonen ikaskuntza beharren eta

eskualdeko pertsona koalifikatuen, zerbitzu

publikoen edo enpresen artean. Beste era

batera esanda, idatzizko curriculumak eta

testu liburuek baino gehiago balio du

honako honek: pertsona koalifikatu eta

interesgarriekin eta lagungarri izan

daitezkeen eskolaz kanpoko ikasteko

tokietan ikasi nahi duten pertsonak nola

jarri harremanetan jakitea. Irakasle

konprometituak eta oso koalifikatuak behar

dira, ikasleen esperientziak zabaltzeko,

ebaluatzeko eta profesionalki orientatzeko.

Batzuetan beharrezkoa da berariazko

prestakuntza. Eta prestakuntza hori ona

izango da ikasleentzat, irakasleek

benetako lanean esperientzia badute, eta

ez irakasle lanetan bakarrik. Irakasleek

lan taldeen partaide izan daitezke,

aholkulariekin, enpresekin eta erakunde

publikoekin batera, esperientzia berritzaile

zehatzak trukatzeko eta horietatik ikasteko.

Seguruenik beharrezkoa izango da

enpresa txiki eta ertainei lehentasuna

ematea.

Cada vez es más frecuente que los alumnos

aprendan “haciendo”, desde la práctica y de

personas que no son profesores. La escuela

sirve de mediadora entre las necesidades de

aprendizaje de las personas y personas

cualificadas de la comarca, de los servicios

públicos o de las empresas. O para expresarlo

de otro modo no cuenta tanto el currículo

escrito y los libros de texto sino el cómo poner

en relación a las personas que quieren

aprender con personas cualificadas e

interesantes y con lugares de aprendizaje

fuera de la escuela que pueden ayudarles.

Se necesitan profesores comprometidos y

muy cualificados, que se dediquen a

profundizar en las experiencias de los

alumnos, a evaluar y a orientarlos

profesionalmente. En algunos casos puede

ser necesaria una formación específica. Y

esta formación sólo será aceptable para los

alumnos si los profesores tienen también

experiencia de trabajo real y no sólo docente.

Los profesores pueden formar parte de

equipos de trabajo junto con consultores,

empresas y organismos públicos para aportar

y aprender de experiencias innovadoras

concretas. Probablemente sea prioritario

focalizar en atender a las Pymes.

Students increasingly learn in practice and

from people outside the school. The school

mediates between learning needs and

qualified people in the community, public

services and business. Or to phrase it

differently: not so much the written

curriculum and the learning books count,

but how to connect learners to interesting

and qualified people and learning places

outside the school. Dedicated and highly

qualified staff is needed: they will

concentrate on deepening experiences of

students, assessment and career advice.

Specific training may be needed in special

cases. This can only be effective and

acceptable for students if teachers engage

themselves in real work experience as well.

Teachers might join consultants and

business or public organizations to assist

in and learn from concrete innovations. A

focus on small and medium sized

businesses may be a priority.

Young learners

Young people know that society has losers

and winners. Their ambitions reflect often

28


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketaren erronkak Europan

Desafíos de la Formación Profesional

en Europa

Challenges for Vocational Education

and Training in Europe

Ikasle gazteak

Gazteek badakite gizartean batzuek arrakasta

lortu eta beste batzuek porrot egiten dutena.

Haien nahiak entzunda, porrot egiteko beldurra

antzematen da maiz. Egungo kultura indibidualista

honen eraginez, segurtasun falta areagotu egiten

da, eta bestalde, kultur identitate jakinak galtzen

ari dira. Gazteek egiazkotasuna bilatzen dute, eta

adiskidetasuna, bakuntasuna eta zerbait

“berezia” eskaintzen dien esperientzia txikiak

ere bai (ikusi www.signsofthetime.nl). Ikastean

multimedia eredu elkarreragileak nahiago dituzte.

Telebista zaharkituta geratu da; orain jokatzea

dute gustoko. Egungo ikasle gazteek hainbat

eratako ikaskuntza bideak erabiltzen dituzte: lan

edo praktika laburrak, ikastaro trinkoak, sare

informalak, eta beste asko. 4 urteko curriculum

zehatzak, amaierako azterketa duenak ez du

zentzurik beraientzat. Lanbide Heziketako gazteek

gizarteko pertsona interesgarriak ezagutu nahi

dituzte. Holandako “Asteburuko eskolak”

(Weekend Schools) esan dudanaren adibidea

izan daitezke. Hezkuntza sistema utzi dutenak

joaten dira Eskola berezi horietara, eta hiru urtetan

interesgarria den jendea ezagutzen dute

etorkizunaz hitz egiteko. Besteak beste,

astronomia, medikuntza, arkitektura, etab. izaten

dituzte gai. Ordaindu gabeko 200 “irakasle

gonbidatuk” doan egiten dute lan. Babesleen

laguntzari esker funzionatzen dute Asteburuko

eskolek ez baitute finantzaketa publikorik. “Portu

franko” horrek argi erakusten du Lanbide

Heziketak, besteak beste, hezkuntza orokorra

eskaintzeko bide berriak urratu ditzakeela bere

formazio zerbitzuetan.

Ikasle helduak

Helduek bizitzan eta lan ingurunean aldaketak

izaten dituzte maiz, eta askotan kostatu egiten

zaie horiek ulertzea. Ederki asko menperatzen

dituzten eguneroko ohiturak bertan behera

geratzen zaizkie. Horrelako aldaketei hainbat

modutan erantzuten zaie. Beraz, bakoitzaren

premiei eraginkortasunez erantzuteko modu

bakarra neurrirako prestakuntza eskaintzea da.

Baina horrelako prestakuntza eskaini ahal

izateko, ezinbestekoa da eguneroko bizitzako

eta lan eremuko aldaketen oinarrian dauden

ereduak ongi ulertzea. Hizpide ditugun aldaketak

hiru eratakoak izaten dira: (a) “ezagutza”

delakoan sortutakoak; (b) gure nortasuna eta

gizarte harremanak ulertzeko moduetan

Alumnos jóvenes

Los jóvenes son conscientes de que en la sociedad

existen triunfadores y personas que han fracasado.

A menudo sus aspiraciones reflejan el miedo que

tienen a ser un perdedor. La cultura individualista

moderna acrecienta este sentimiento de

inseguridad y la pérdida de identidades culturales

bien definidas. Los jóvenes buscan autenticidad

y pequeñas experiencias que ofrezcan amistad,

simplicidad y “algo especial” (véase

www.signsofthetime.nl). Cuando se trata de

aprender aspiran a modelos multimedia e

interactivos. La televisión está pasada de moda y

les motiva jugar. Los jóvenes de hoy en día que

aprenden utilizan un abanico de vías de aprendizaje,

desde periodos cortos de trabajo o prácticas a

cursos intensivos, participación en redes informales

y otras muchas. Un currículo muy definido de 4

años, que finaliza con un examen no tiene sentido

para ellos. Los jóvenes de la Formación profesional

desean tener contacto con personas interesantes.

La experiencia de las llamadas “Escuelas de fín

de semana” de Holanda (Weekend Schools) puede

ser un ejemplo de lo que acabo de afirmar. Estas

Escuelas atípicas atraen a personas que han

abandonado el sistema educativo y, a lo largo de

tres años, las ponen en contacto con personas con

perfiles interesantes para hablar sobre su futuro.

Algunos de los temas típicos: astronomía, medicina,

arquitectura, etc. Para ello se cuenta con el trabajo

desinteresado de 200 “profesores invitados”

voluntarios. Estas Escuelas funcionan gracias al

patrocinio, no tienen financiación pública. Este

“puerto franco” ilustra que la Formación profesional

puede ir incluyendo también modos innovadores

de educación general entres sus servicios.

Alumnos adultos

Las personas adultas a menudo se ven expuestas

a cambios en sus vidas y entorno de trabajo

difíciles de entender. Se derrumba la seguridad

secular de las rutinas que se dominan. Las

personas se adaptan a estos cambios de distintas

formas. Por ello la única respuesta efectiva a

sus necesidades es una formación hecha a

medida. Pero ese tipo de formaciones a la carta

sólo se pueden ofrecer si se entienden bien los

modelos que subyacen en los cambios que se

producen en la vida diaria y en el trabajo. Estos

cambios son de tres tipos: (a) cambios en lo que

se entiende por “conocimiento”; (b) cómo

consideramos nuestra identidad y nuestras

their fear not to lose. This feeling of

insecurity has increased in the modern

individualistic culture and a loss of strong

and well defined cultural identities. Young

people look for authenticity and small

scale experiences featuring friendship,

simplicity and “the special”(see

www.signsofthetime.nl). For learning they

expect interactivity and multi-media

approaches. Television is “retro”, gaming

gives the kick. Modern learners use a

variety of learning opportunities, including

short periods of work, concentrated formal

courses, informal interaction in networks

and more. A well defined 4 years

curriculum, closed with an examination

is out of the question. Young learners in

VET have a deep longing to connect to

interesting people in the society. The so

called “Weekend Schools” in The

Netherlands may illustrate the point.

These schools engage young so called

“school leavers” with interesting people

to discuss about their futures, during three

years on Saturdays and Sundays. Typical

subjects are astronomy, medicine, music,

architecture etc. 200 volunteer guestteachers

offer their help. These schools

are fully sponsored, no public money. This

“free Port” illustrates that VET may

increasingly include modern forms of

general education within their learningservices.

Older learners

Adults are often confronted with changes

in their lives or work-environment that

are difficult to understand. The traditional

security of mastered routines falls down.

People differ in the way to adapt to such

changes in their environment. And that is

why tailor-made learning-arrangements

are the only effective response to those

learning needs. However, such customized

arrangements can only be designed if one

deeply understands the underlying

patterns of those changes in the

workplace and in daily life. Those changes

are threefold: (a) changes in what we

understand to be “knowledge”; (b) how

we see our identity and our social bonds

and (c) the process of globalisation, that

makes national policies less relevant and

local and global processes more relevant.

Managers and staff of VET institutions

should understand those changes

themselves. And this is perhaps too often

a forgotten challenge!

29


LANBIDE 2006

Lanbide Heziketaren erronkak Europan

Desafíos de la Formación Profesional

en Europa

Challenges for Vocational Education

and Training in Europe

gertatutakoak eta (c) globalizazio prozesukoei

lotutakoak. Izan ere, prozesu horren ondorioz

politika nazionalek garrantzia galdu eta tokiko

eta globalak diren prozesuak berriz, indartu egiten

dira. Lehenik eta behin, Lanbide Heziketako

ikastetxeetako zuzendari eta langileek ulertu

behar dituzte aldaketa horien nondik norakoak.

Eta erronka hori ez al da maiz alde batera uzten?

relaciones sociales (c) el proceso de globalización,

que convierte las políticas nacionales en menos

relevantes y hace más relevantes los procesos

locales y globales. Los directivos y el personal

de los centros de Formación profesional tendrían

que entender ellos mismos estos cambios. ¡Y

quizá este sea a menudo un desafío que se

“queda en el tintero”!

The growing awareness puts pressure on VET institutions

to further improve their services.

Laburbilduz

Lanbide Heziketaren garrantziaren onarpena

gero eta handiagoa da. Ondorioz, Lanbide

Heziketako ikastetxeek zenbait erronka

gainditu eta zerbitzuak hobetzen jarraitu

behar dituzte. Askotan, ikastetxeen helburu

nagusia ikasle gazteak izan dira, alegia, ikasle

gazteei laneratzeko hasierako gaitasun jakin

batzuk egiaztatzen dituzten titulazioak

eskaintzea. Baina LHko ikastetxeak, gaur

egun, bezeroak eta zerbitzuak ugaritzen hasi

dira, ikasle helduei eta neurrirako

prestakuntzako ikastaro edo ibilbideei

sarbidea emanez. Ekonomia eta gizarte

garapenerako eskualde sareko kideak dira.

Ikasleei banakako zerbitzuak eskaintzeaz

gain, eskualdeko enpresekin eta zerbitzu

publikoekin ere dihardute lanean. Aldaketa

guzti horiek direla eta, rol berria berenganatu

behar dute zuzendari eta irakasleek, eta

ikasle gazteen, ikasle helduen eta gizartearen

behar aldakorrak sakon ezagutu. Etengabeko

prestakuntzaren alorreko Europako jarduerok

nondik jo erakusten dute, eta Hezkuntza eta

Heziketa Tekniko Profesionalerako Europar

Foroak (EfVET) esperientziak eta jardunbide

egokiak trukatzeko aukera ematen du.

Politiken garapenaren arduradun nazionalek

eraldaketa hori sustatu beharko lukete, eta

eskualdeetan esperimentuak egiteko aukerak

eskaini.

En conclusión

La Formación profesional está ganando

estatus y reconocimiento. Ello plantea

desafíos a los centros de Formación

profesional y les exige seguir mejorando sus

servicios. A menudo se han focalizado sobre

todo en los alumnos jóvenes y en ofrecerles

titulaciones que acreditan una serie de

competencias iniciales para incorporarse al

mercado de trabajo. Los centros de FP están

ampliando sus clientes y servicios con

alumnos adultos y con cursos o itinerarios de

aprendizaje flexibles hechos a medida. Forman

parte de una red regional de desarrollo

económico y social. Dan servicio no sólo a

alumnos de forma individual sino también a

empresas de la comarca y a servicios públicos.

Esta transformación exige a los directivos y

profesores un nuevo rol y una comprensión

profunda de los necesidades cambiantes de

los alumnos, de los alumnos adultos y de la

sociedad en general. Los marcos de actuación

europeos de aprendizaje permanente ofrecen

algunas pistas y el Foro Europeo de la

Formación profesional (EfVET) ofrece la

oportunidad de intercambiar experiencias y

buenas prácticas. Sería positivo que los

responsables nacionales de desarrollo de

políticas estimularan esta transformación

facilitando experimentos a nivel regional.

Conclusion

Vocational education and training (VET) is gaining

status and recognition. This growing awareness

challenges VET institutions to further improve

their services. Often the main emphasis was

on young students and delivering them with

diploma’s representing initial competences for

entering the labour market. VET institutions are

now broadening their scope to older learners

and to flexible tailor-made learning routes. They

are partners in a regional network for economic

and social development. They deliver services

not only to individual students, but also to

regional business and public services. This

transformation demands new roles for

management and teachers and a profound

understanding of changing needs of students,

older learners and changes in society in general.

European frameworks for Life Long Learning

offer guidance and The European Forum of VET

(EfVET) offers possibilities for exchange of

experiences and good practices. National

politicians are invited to stimulate this

transformation by allowing regional experiments.

Hans van Aalst

EFVETeko Lehendakaria

Hezkuntza eta Heziketa Tekniko

Profesionalerako Europar Foroa

president@efvet.org

Hans van Aalst

Presidente de EFVET

Foro Europeo de Educación y Formación

Técnico Profesional

president@efvet.org

Hans van Aalst

President of EFVET

European Forum of Technical and

Vocational Education and Training

president@efvet.org

30


LANBIDE 2006

Leonardo programa: HETELeko Lanbide

Heziketako ia 200 ikaslek praktikak egin

dituzte Europako enpresetan

Programa Leonardo: Cerca de 200 alumnos

de Formación profesional de HETEL han

realizado prácticas en empresas europeas

Leonardo Programme: Around 200 HETEL

Vocational training students have completed

a traineeship in European companies

HETELeko ikastetxeetako ia berrehun ikaslek

Leonardo bekak eskuratu dituzte, 2006an

beste herrialde batzuetako enpresetan

praktikak egiteko. 1997tik hona, erruz ugaritu

da programa horretan parte hartzen duten

HETELeko ikasleen kopurua: gaur egun 30

aldiz handiagoa da. Urte hartan, 6 ikaslek

egin zituzten praktikak Erresuma Batuko

Casi dos centenares de alumnos de centros de

HETEL han disfrutado de una beca Leonardo,

para realizar prácticas en una empresa de otro

país en el año 2006. Desde 1997 la cifra de

estudiantes de HETEL participantes en este

programa se ha multiplicado por 30, pasando

de los 6 estudiantes que realizaron sus prácticas

en empresas del Reino Unido entonces a los

Almost two hundred students from HETEL

schools benefited from a Leonardo da Vinci

grant to complete traineeships in other

countries in 2006. Since 1997, the number of

HETEL students participating in this programme

has increased thirty-fold, from six students

who completed a traineeship in UK companies

that year to this year’s 185 grant recipients.

31


LANBIDE 2006

Leonardo programa: HETELeko Lanbide

Heziketako ia 200 ikaslek praktikak egin

dituzte Europako enpresetan

Programa Leonardo: Cerca de 200 alumnos

de Formación profesional de HETEL han

realizado prácticas en empresas europeas

Leonardo Programme: Close to 200 HETEL

Vocational training students have completed

a traineeship in European companies

enpresetan; aurten, aldiz, bekadunak 185 izan

dira. HETELeko ikastetxeek hamargarren

urtez jarraian hartu dute parte Leonardo

programan, ikasleei hiru hilabetetan beste

herrialde batzuetako enpresetan praktikak

egiteko aukera emateko.

185 becarios de este año. Por décimo año

consecutivo, los centros de HETEL han

participado en el programa Leonardo, que ha

permitido a sus alumnos realizar prácticas en

empresas de otros países durante tres meses.

This is the tenth consecutive year in which

HETEL has participated in the Leonardo da

Vinci Programme, which makes it possible for

students to complete three-month traineeships

in companies in other countries.

HETELek, ohikoa duenez, berritzeko nahiak

eta nazioartean zabaltzeko asmoak

eraginda, programa horretan parte

hartzeko aukera eskaini die bere

ikastetxeetako ikasleei. Ildo horretan,

aipatzekoa da zein den programaren

helburua: heziketan europar dimentsioa

sustatzea, bai ikasleen bai enpresen artean.

HETELek, ohikoa duenez, berritzeko nahiak

eta nazioartean zabaltzeko asmoak eraginda,

Leonardo programan parte hartzeko aukera eskaini

die bere ikastetxeetako ikasleei. Ildo horretan, aipatzekoa

da zein den programaren helburua: heziketan europar

dimentsioa sustatzea, bai ikasleen bai enpresen artean.

Aurtengo 185 bekadunak Irlandako, Ipar

Irlandako, Erresuma Batuko, Holandako,

Finlandiako, Austriako eta Europako beste

herrialde batzuetako enpresetara joan dira.

Berehalako ondorio praktikoei dagokienez,

egonaldian Europako enpresetan praktikak

egiten emandako denborari esker goi mailako

teknikari titulua lortu dute kasuan kasuko

espezialitatean. Izan ere, Heziketa Zikloetako

Lanbide Heziketa berriaren arabera, ikasle

guztiek 400 eta 600 ordu bitarteko

praktikaldiak egin behar dituzte enpresetan

(Lantokiko Prestakuntza – LP).

Sara Gerenabarrenak Administrazio eta

Finantza Zikloa bukatu du Markinako Lea-

Artibai ikastetxean. Bere ustez, “Alemanieraz

dakidanez, Vienan egin ahal izan dut

egonaldia. Lehen bi asteetan, hizkuntza

HETEL, fiel a su vocación innovadora y a su afán

de internacionalización, ha posibilitado que los

alumnos de sus centros se beneficien de un

programa que trata de promover el desarrollo de

la dimensión europea en la formación, tanto en

los estudiantes como en las empresas.

Los 185 becarios de este año han acudido a

empresas de Irlanda, Irlanda del Norte, Reino

Unido, Holanda, Finlandia, Austria y de otros

países europeos. Como efecto práctico

inmediato, su estancia les ha permitido realizar

prácticas en empresas europeas durante el

tiempo suficiente para obtener el título de

técnico superior en sus respectivas

especialidades. Y es que según exige la nueva

Formación Profesional de los Ciclos Formativos,

Consistent with its commitment to

innovation and its international focus,

HETEL has arranged for students in its

schools to benefit from this programme,

which tries to foster the development of

a European dimension in training, both

for students and for companies.

This year’s 185 grantees went to

companies in Ireland, Northern Ireland,

the United Kingdom, Holland, Finland,

Austria and other European countries. The

immediate practical effect is that their

stay allows them to complete a sufficiently

long traineeship in European companies

to earn a High Degree Training Diploma

in their respective fields. According to the

new Vocational Training Degree scheme,

all students are required to complete an

on-the-job training module (Formación en

Centro de Trabajo – FCT) lasting between

400 and 600 hours.

“My knowledge of German allowed me

to do my traineeship in Vienna,” says

Sara Gerenabarrena, who has just

finished the Administration and Finance

32


LANBIDE 2006

Leonardo programa: HETELeko Lanbide

Heziketako ia 200 ikaslek praktikak egin

dituzte Europako enpresetan

Programa Leonardo: Cerca de 200 alumnos

de Formación profesional de HETEL han

realizado prácticas en empresas europeas

Leonardo Programme: Close to 200 HETEL

Vocational training students have completed

a traineeship in European companies

ikastaroa egiteaz gain, hiriko hainbat txoko

zoragarri ezagutzeko aukera ere izan genuen.

Hirugarren astetik aurrera inportazio eta

esportazio enpresa batean aritu nintzen

lanean, eta horrela, Heziketa Zikloan ikasitako

ezagutzak landu ahal izan nituen”.

Atzerrian praktikak egindako ikasleak Goi

Mailako Heziketa Zikloetakoak

(Batxilergoa bukatu eta bi urteko

ikasketak) izaten dira. Lanbide Heziketa

bukatzen ari dira, aurretik ez dute inolako

lan esperientziarik izaten eta beste

hizkuntza batean, gehienetan ingelesez,

ongi moldatzen dira.

Jon Beñat Galarraga eta Ibai

Gerenabarrena Ordiziako Goierri Lanbide

Eskolako ikasleak dira, eta Proiektu

Mekanikoen Garapeneko eta Eraikuntza

Metalikoetako Zikloen praktikak

Eindhovenen, Holandan, egin dituzte.

“Gure enpresan gauza berri asko ikasi

genituen, eskolan ikasi ezin direnak.

Europa osoan lan egiten duen enpresa

bat da. Aintzat hartzen gintuzten, bai

pertsona moduan, eta baita langile

moduan ere”, diote.

Leonardo programako bekek, halaber,

hizkuntz gaitasunak garatzen eta

prestakuntza enpresen beharretara

egokitzen laguntzen dute, kontuan hartu

behar baita gero eta merkatu

todos los alumnos tienen que realizar un periodo

de prácticas en empresas (Formación en Centro

de Trabajo – FCT -), que oscila entre 400 y 600

horas de duración.

Sara Gerenabarrena, que ha finalizado el Ciclo de

Administración y Finanzas de Lea- Artibai Ikastetxea

de Markina, afirma “Mis conocimientos de alemán

me han permitido realizar la estancia en Viena. La

dos primeras semanas, además de realizar el curso

de lengua, tuvimos oportunidad de admirar algunos

rincones maravillosos de la ciudad. A partir de la

tercera semana, trabajé en una empresa de

importación - exportación que me permitió ampliar

los conocimientos adquiridos en mi Ciclo formativo”.

El alumnado que ha realizado sus prácticas en el

extranjero pertenece a Ciclos Formativos de Grado

Superior (dos años de estudio tras finalizar el

Bachillerato). Son alumnos que están finalizando

su Formación Profesional, no tienen experiencia

laboral previa y pueden desenvolverse en otra lengua,

generalmente en inglés.

Jon Beñat Galarraga e Ibai Gerenabarrena, de Goierri

Lanbide Eskola de Ordizia, tras realizar sus prácticas

de los Ciclos Desarrollo de proyectos mecánicos y

Construcciones metálicas en Eindhoven, Holanda,

señalan: “Aprendimos un montón de cosas nuevas

en nuestra empresa, que trabajaba en toda Europa,

cosas que no se pueden aprender en la escuela.

Nos sentimos valorados como personas y como

trabajadores”.

High Degree Training Course at the Lea-

Artibai Ikastetxea in Markina. “For the

first two weeks, in addition to attending

a language course, we had the opportunity

to get to know some marvellous parts of

the city. From the third week onwards, I

worked at an import-export company

where I extended the knowledge I

acquired in school.”

The students who have completed their

traineeships abroad are in High Degree

Vocational Training Courses (two years’ study

after completing the Baccalaureat). These

are students who are finishing their Vocational

Training studies, have usually no previous

working experience and can manage in

another language, normally English.

Jon Beñat Galarraga and Ibai

Gerenabarrena, from the Goierri Lanbide

Eskola in Ordizia, completed the on-thejob

training part of their Development of

Mechanical Projects and Metal

Constructions High Degree Courses in

Eindhoven, Holland. “We learned lots of

new things in our company, which does

business throughout Europe; things you

can’t learn at school. We felt appreciated

as both people and workers.”

The Leonardo da Vinci Programme grants

also help to develop language competency

33


LANBIDE 2006

Leonardo programa: HETELeko Lanbide

Heziketako ia 200 ikaslek praktikak egin

dituzte Europako enpresetan

Programa Leonardo: Cerca de 200 alumnos

de Formación profesional de HETEL han

realizado prácticas en empresas europeas

Leonardo Programme: Close to 200 HETEL

Vocational training students have completed

a traineeship in European companies

and to adapt training to the requirements

of companies in a market which is

becoming increasingly globalised. Dyana

del Canto, from La Salle Berrozpe in

Andoain, completed her internship in

Ireland. “The English-language classes

we had in Cork were fun an original,” she

reports. “At one point, we participated in

a treasure hunt throughout the town. I

can say that this course and the

traineeship together have definitely

helped to improve my level of English.”

globalizatuagoa dugula. Horra zer dioen

Dyana del Cantok, Irlandan egonaldia egin

duen Andoaingo La Salle Berrozpeko

ikasleak: “Corken eman zizkiguten

ingeleseko eskolak oso atseginak eta

originalak izan ziren. Altxorraren bila izeneko

jokoa ere egin genuen herriaren inguruan.

Ezbairik gabe, ikastaro horri eta praktikei

esker, asko hobetu dut nire ingelesa.“

Leonardo programa europarrak badu

beste alderdi interesgarri bat ere:

hezkuntza sistemaren eta enpresa

munduaren arteko lankidetza sustatzen

du, eta mugikortasun ohiturak hedatzen

ditu jendearen artean. Ildo horretan,

ikasleek bestelako gaitasun osagarriak

ere garatzen dituztenez, heldu egiten dira

pertsona moduan, lanbide profila hobetu

egiten dute, eta enpresa munduan

sartzeko aukerak ugaritu egiten zaizkie.

Orain arte, itzuli ondoren ikasle gehienek

aurkitu dute lana errez. Andoaingo

ikasleak dioenez, “Han egiten nituen

zereginek nahiko lotura handia zuten

nire ikasketekin. Zikloan finantza

produktuak ikasi genituen, besteak beste,

eta nik bonoekin jardun nuen lanean.

Tira, egia esan, lanean jardun nuen,

eta jardungo dut aurrerantzean ere;

praktikak egin nituen Dublineko enpresan

kontratua eskaini didate, eta baietz

esan diet.”

Esperientzia horretan Eusko Jaurlaritzak eta

Foru Aldundiek lagundu digute, eta Ikaslan

Gipuzkoak eta CONFEBASKek ere bai.

Las becas del programa Leonardo contribuyen,

asimismo, al desarrollo de competencias

lingüísticas y a adecuar la formación a las

necesidades de las empresas en un mercado cada

vez más globalizado. Dyana del Canto de La Salle

Berrozpe de Andoain, tras su estancia en Irlanda,

nos dice a este respecto: “Las clases de inglés

que tuvimos en Cork fueron muy entretenidas y

originales. Nos hicieron hasta un juego de la

búsqueda del tesoro alrededor del pueblo y puedo

decir que este curso junto con las prácticas han

contribuido de forma decisiva a mejorar mi inglés.“

El interés de participar en el programa europeo

Leonardo radica, además, en que favorece la

cooperación entre el sistema educativo y el

mundo de la empresa y facilita los hábitos de

movilidad de las personas. En este sentido, los

alumnos desarrollan capacidades adicionales

que les permiten madurar como persona, mejorar

su perfil profesional y aumentar sus

oportunidades de acceso al mundo de la

empresa. Hasta el momento, la inserción laboral

de los alumnos ha sido muy alta al volver a sus

lugares de origen. La misma alumna de Andoain

nos comenta: “Las tareas que realizaba estaban

bastante vinculadas a mis estudios, ya que parte

de lo que estudiamos en el Ciclo son productos

financieros y yo trabajaba con bonos. Bueno,

en realidad trabajaba y seguiré trabajando en

un futuro ya que me han ofrecido un contrato

en la empresa de Dublín en la que he realizado

las prácticas y lo he aceptado.”

El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales

nos han prestado su apoyo en esta experiencia

así como Ikaslan Gipuzkoa y CONFEBASK.

The interest in participating in the

European Leonardo programme is also

due to the fact that it fosters cooperation

between the educational system and the

business world, and that it promotes

mobility habits. In this way, students

develop additional skills that allow them

to mature, improve their professional

profile and increase their opportunities

to access the business world. To date, the

job placement rate of these students has

been very high when they return home.

The same student from Andoain comments

that “the tasks that I carried out were

related to my studies. Part of what we

studied at school was financial products,

and I was working with bonds. Well,

actually, I worked there during the

programme but I will now continue to

work there, as the Dublin company where

I completed my traineeship has offered

me a job and I have accepted.”

The Basque Government and the Provincial

Governments have helped us in this

experience, as well as Ikaslan Gipuzkoa

and CONFEBASK.

34


LANBIDE 2006

Leonardo programa: HETELeko Lanbide

Heziketako ia 200 ikaslek praktikak egin

dituzte Europako enpresetan

Programa Leonardo: Cerca de 200 alumnos

de Formación profesional de HETEL han

realizado prácticas en empresas europeas

Leonardo Programme: Close to 200 HETEL

Vocational training students have completed

a traineeship in European companies

Mugikortasunari buruzko

Kongresua Bilbon, Leonardo

agentziak antolatua

Apirilaren 25etik 27ra, Hasierako Lanbide

Heziketako Mugikortasun Proiektuen

sustatzaileen estatuko mintegia antolatu

zuen Bilbon Leonardo da Vinci Agentziak.

Biltzarraren helburua honako hau zen:

gure ikastetxeetan europar

mugikortasunari dagokion zereginari

buruzko gogoeta egitea, Bizitza Osoko

Heziketa Programa Integratu (Integrated

Lifelong Learning Programme – ILLP-)

berriaren ikuspegiaz. Horrela,

trebetasunak eskuratzen eta lan munduan

sartzen lagunduko duen kalitatezko

mugikortasunerako baldintzak aztertzea

eta zehaztea zen asmoa, eta halaber,

jardunbide egokien adibideak aurkeztea,

eta finantzaketa eta koordinazioa

hobetzeko moduak bilatzea.

Programa integratu berria (ILLP),

Europassen esparrua eta Euskadin

mugikortasun proiektuak antolatzen

izandako esperientzia aurkeztu

ondoren, kongresukideok hiru

mahaingurutan hartu zuten parte, gai

berbera jorratzeko: “Jardunbide

egokiak Hasierako Lanbide Heziketako

mugikortasun proiektuetan”.

Ikastetxeek parte hartu zuten mahaia

HETELek koordinatu zuen. Aipa dezagun

ondorioetako bat: Europan

mugikortasun kopurua nabarmen

handitu nahi badugu, nahitaezkoa da

proiektuak kudeatzerakoan sortzen den

administrazio zama arintzea.

Congreso Leonardo sobre

movilidad celebrado en Bilbao

Del 25 al 27 de abril se celebró en Bilbao

un seminario de promotores de proyectos

de movilidad Leonardo da Vinci de

Formación Inicial a nivel estatal. El objetivo

del Congreso era reflexionar sobre el papel

que, en el momento actual, debe

desempeñar la movilidad europea en

nuestros centros con la perspectiva del

nuevo Programa Integrado Formación a lo

Largo de la Vida (Integrated Lifelong

Learning Programme – ILLP-). Por ello se

pretendía analizar y determinar las

condiciones para una movilidad de calidad

en la que se adquieran habilidades y se

facilite la inserción laboral, presentar

ejemplos de buenas prácticas, y ver la

posibilidad de crear mecanismos que

contribuyan a mejorar la financiación y la

coordinación.

Tras la presentación del nuevo programa

integrado (ILLP), el marco del Europass y

la experiencia organizativa de proyectos

de movilidad en el País Vasco, los

participantes se reunieron en torno a tres

mesas con un único tema común “Buenas

prácticas en los proyectos de movilidad de

Formación Profesional inicial”. Desde HETEL

coordinamos la mesa en la que participaban

los Centros educativos. Una de las

conclusiones: Si se quiere aumentar

considerablemente el número de

movilidades en Europa es necesario

simplificar la carga administrativa que

supone actualmente la gestión de

proyectos.

Leonardo Conference

on Mobility in Bilbao

From 25 to 27 April a seminar for

Spanish Initial Training Leonardo da

Vinci mobility project promoters was

held in Bilbao. The goal of the

conference was to reflect on the

role that European mobility should

play today in our schools from the

perspective of the new Integrated

Lifelong Learning Programme (ILLP).

To achieve this, the conference

aimed to determine the conditions

for quality mobility in which skills

that enable employment are learnt,

present examples of best practices,

and explore the possibility of

creating mechanisms that will

contribute to improve financing and

coordination.

After the presentation of the

Integrated Lifelong Learning

Programme (ILLP), the Europass

framework and the organisational

experience of mobility projects in

the Basque Country, participants

met around three tables with a

single common theme “Best

practices in Initial Vocational

Training mobility projects”. HETEL

coordinated the table where school

representatives met. One of our

conclusions was that, if we want to

significantly increase the number of

mobilities in Europe, we need to

simplify the administrative load

implied in managing the projects.

Carlos San Juan

Nazioarteko Harremanetarako

Arduradun Sarearen Koordinatzaile ohia

csanjuan@diocesanas.org

Carlos San Juan

Ex-Coordinador de la Red de Responsables

de Relaciones internacionales

csanjuan@diocesanas.org

Carlos San Juan

Ex-coordinator of the International Relations

Managers Network

csanjuan@diocesanas.org

35


LANBIDE 2006

HETELen bisita Finlandiako Lanbide

Heziketako ikastetxeetara

Visita de HETEL a centros de Formación

Profesional en Finlandia

HETEL visits Vocational Training Schools in Finland

2005eko urriaren 10etik 15erako astean,

HETELeko 20 Zuzendarik eta ordezkarik

Finlandiako 7 ikastetxe bisitatu genituen.

Lanbide Heziketa oso aurreratua izateagatik

nabarmentzen da Finlandia. Bertan, honako

ikastetxe hauek ikusi genituen: lehenik,

Helsinkiko ADULTA Institute for Further

Education, AEL Centre for Technical Training,

Keskuspuisto Vocational Institute eta MJK

Institute. Ondoren, Jyväskylä hiriko Jyväskylä

Vocational Institute eta Jyväskylä Politechnic

ikastetxeetan izan ginen, eta gure bidaia

amaitzeko Lahti herriko Salpaus Further

Education bisitatu genuen.

Durante la semana del 10 al 15 de octubre de

2005, un grupo de 20 Directores y

representantes de HETEL realizamos una visita

a 7 centros en Finlandia, país que destaca por

tener una Formación Profesional muy avanzada.

Visitamos los centros ADULTA Institute for

Further Education, AEL Centre for Technical

Training, Keskuspuisto Vocational Institute

y MJK Institute en Helsinki. Posteriormente

nos dirigimos a Jyväskylä Vocational Institute

y a Jyväskylä Politechnic en la ciudad de

Jyväskylä y finalizamos nuestro periplo con la

visita de Salpaus Further Education en la

localidad de Lahti.

During the week of 10–15 October 2005,

a group of 20 Principals and representatives

of HETEL visited 7 schools in Finland, a

country that stands out for its highlyadvanced

Vocational Training. We visited

the ADULTA Institute for Further Education,

AEL Centre for Technical Training,

Keskuspuisto Vocational Institute and MJK

Institute in Helsinki. Later, we went to the

Jyväskylä Vocational Institute and the

Jyväskylä Politechnic in the city of

Jyväskylä and we concluded our tour with

a visit to Salpaus Further Education in the

town of Lahti.

36


LANBIDE 2006

HETELen bisita Finlandiako Lanbide

Heziketako ikastetxeetara

Visita de HETEL a centros de Formación

Profesional en Finlandia

HETEL visits Vocational Training Schools

in Finland

Uno de los motivos principales de nuestra visita

fue el prestigio y calidad del sistema de

formación finlandés, que está basado en una

gran personalización del diseño del recorrido

formativo para cada alumno. Los centros

disponen de una gran flexibilidad que les permite

adaptar la formación a las necesidades y

preferencias de cada persona.

El carácter público del sistema educativo finlandés

es mayoritario: prácticamente el 95% de la

formación obligatoria y postobligatoria es pública

y la financiación corre a cargo del Ministerio de

Educación y de las administraciones locales. Esta

característica es clave a la hora de valorar las

visitas a los centros que conocimos, ya que los

niveles de inversión, instalaciones y ratios de

profesor/alumno son totalmente diferentes a los

que conocemos en Euskadi.

One of the main reasons for our visit was

the prestige and quality of the Finnish

educational system, which is based on

a highly-customised design for each

student’s training. Schools have significant

leeway to adapt their teaching to

the needs and preferences of each

individual student.

The Finnish educational system is

primarily public: almost 95% of

compulsory and post-compulsory

education is financed by the Ministry of

Education and by local administrations.

This is a key characteristic in assessing

the schools that we visited, as the level

of investments, the facilities and the

teacher-student ratios are totally different

to what we know in the Basque Country.

Finlandiako heziketa sistemaren sona eta kalitatea izan

zen gure bisitaren arrazoi nagusienetakoa.

Ikasle bakoitzaren heziketa ibilbidearen diseinu

pertsonalizatuan oinarritzen da sistema hori.

Taking into account these considerations, which

help us to make accurate comparisons with

Basque schools, we can consider the trip a

success, both because we came closer to a

reality which is different to ours and because

of the opportunity to exchange experiences

among the HETEL schools that participated.

Finlandiako heziketa sistemaren sona eta

kalitatea izan zen gure bisitaren arrazoi

nagusienetakoa. Ikasle bakoitzaren heziketa

ibilbidearen diseinu pertsonalizatuan

oinarritzen da sistema hori. Ikastetxeek

malgutasun handia dute; horregatik, pertsona

bakoitzaren beharren eta lehentasunen

arabera egokitu dezakete heziketa.

Finlandiako hezkuntza sistemako ia ikastetxe

guztiak publikoak dira: derrigorrezko eta

osteko hezkuntzaren ia % 95 publikoa da, eta

Hezkuntza Ministerioaren eta tokiko

administrazioen esku dago ikastetxeen

finantzaketa. Ezaugarri hori funtsezkoa da

ikusi genituen ikastetxeak baloratzeko

orduan; izan ere, bertako inbertsio, instalazio

eta irakasle/ikasle ratio mailak ez baitu

zerikusirik Euskadin ezagutzen dugunarekin.

Finlandiako eta Euskadiko ikastetxeen arteko

konparazioak erlatibizatu behar baditugu ere,

bidaia arrakastatsua izan da oso, bai

gurearekiko desberdina den errealitate bat

ikusteko bai bertara joandako HETELeko

ikastetxeen artean esperientziak trukatzeko

aukera izan dugulako.

Teniendo en cuenta estas consideraciones que

nos ayudan a relativizar las comparaciones con

los centros vascos, el viaje se puede considerar

un éxito, tanto por el acercamiento a una realidad

diferente a la nuestra, como por la oportunidad

para el intercambio de experiencias entre los

centros de HETEL que acudimos.

Por poner un ejemplo de la visita, hablaré de

ADULTA, uno de los mayores centros de formación

profesional de Finlandia, con varias ubicaciones.

As an example, I will talk about our visit to

ADULTA, one of the largest Vocational Training

schools in Finland, with several campuses.

Founded in 1972, it became public in 1995,

and in 2004 it had 9,000 students. In 1997,

they began their first e-learning experiences,

a project involving 125 teachers and 1,100

students from 60 different training

programmes. It should be noted that only 2

are exclusively on-line, and their experience

indicates that e-learning is only effective

when combined with on-site training. Thus,

37


LANBIDE 2006

HETELen bisita Finlandiako Lanbide

Heziketako ikastetxeetara

Visita de HETEL a centros de Formación

Profesional en Finlandia

HETEL visits Vocational Training Schools

in Finland

Adibide bat jartzekotan, ADULTA ikastetxea

aukeratuko dut. Finlandiako lanbide heziketako

ikastetxe handienetariko bat da, eta hainbat

kokaleku ditu. 1972an sortua, 1995ean publiko

egin zen eta 2004an 9.000 ikasle zituen. 1997an

hasi ziren lehenengo e-learning

esperientziekin. Gaur egun, e-learning

proiektuan 125 irakaslek eta 1.100 ikaslek

hartzen dute parte, eta 60 heziketa programa

inguru dituzte abian. Azpimarratzekoa da

horietako 2 besterik ez direla linea bidezkoak

huts hutsean. ADULTAren esperientziaren

arabera, e-learning heziketa erdi presentziazko

modalitatean baino ez da eraginkorra.

Horregatik, ordu minimo batzuk ematen dituzte

ikasleek ikastetxean, tutoretza

pertsonalizatuaren bidez jarraipena egin

diezaieten. Gainera, biztanleriaren % 50k du

banda zabaleko sarea Finlandian, eta horrek

asko errazten du era horretako heziketa.

Halere, urte gutxi barru lortuko duten enplegu

beteak, bertako klimaren ondorioz neguan

zehar errepidez mugitzeko duten zailtasunak,

eta gazteen artean IKTak erabiltzeko ohiturak,

datozen urteetan oso giro egokia sortuko dute

Finlandian era horretako heziketa garatzeko.

Fundado en 1972, se convierte en público en

1995, y en 2004 tuvo 9.000 estudiantes. En 1997

comenzaron con las primeras experiencias en e-

learning, proyecto en el que están implicados

actualmente 125 profesores y 1.100 estudiantes,

abarcando cerca de 60 programas de formación

diferentes. Es de destacar que tan sólo 2 son

exclusivamente on-line, y, desde su experiencia,

la formación e-learning sólo es eficaz en la

modalidad semi presencial. Por ello los alumnos

acuden un mínimo de horas al centro para

disponer de tutorías personalizadas de

seguimiento. Además, la red de banda ancha de

Finlandia alcanza al 50% de la población, lo que

facilita en gran medida este tipo de formación.

No obstante, el pleno empleo al que esperan

llegar en pocos años, el clima que dificulta los

students have to attend a minimum number

of hours for personal follow-up tutorials. Also,

wideband is available to 50% of Finnish

population, which makes this type of training

much easier. Moreover full employment is

expected to be reached in the near future.

This added to adverse weather conditions

for travelling in winter and the habit of using

ICT among young people, point to a

considerable growth

of this type of training over the next

few years.

As far as school management is concerned,

the use of the Balanced Scorecard is quite

extended throughout Finland. This system

allows one to monitor an organisation using

Ikastetxeen kudeaketari dagokionez, gure

artean gure artean Aginte Taula Integrala

izenaz ezagunagoa den Balanced Scorecard

sistema erabiltzen dute ikastetxe askok

Finlandian. Adierazle kritikoen taulen bitartez

erakundeen jarraipena egin daiteke sistema

horrekin. Finantzetako eta finantzetakoez

bestelako adierazleak batera erabiltzeko

38


LANBIDE 2006

HETELen bisita Finlandiako Lanbide

Heziketako ikastetxeetara

Visita de HETEL a centros de Formación

Profesional en Finlandia

HETEL visits Vocational Training Schools

in Finland

aukera ematen dute taulek, eta halaber,

erakundeko kide guztiek prozesuen bilakaera

orokorraren ikuspegia izateko bidea.

Finlandiako biztanleen etorkizuneko erronka

batzuk direla eta, nahitaezkoa da hezkuntza

sistemaren egitura egungo ezaugarrietara

moldatzea. Horrela, adibidez, jaiotza tasa

txikiaren ondorioz biztanleriaren piramidea

alderantzikatu egingo dela ikusita, bertako

sisteman nahitaezkoa izan da enpresetako

langileak birziklatzeko ekintzak abiaraztea eta

etorkin kopuru handia, batik bat Errusia aldekoa,

hartzeko moduko egitura ezartzea. Gainera,

erretiro adina atzeratzeko planteamenduak

ere aipatu behar dira. Adierazitako guztien

eraginez, hango gizartea erruz ari da eraldatzen,

eta helduak prestatzeko eta birziklatzeko

azpiegitura tinkoak dituzte eskura. Alderdi

horri arreta osoz erreparatu behar diogu

Euskaditik, gure biztanleriaren eboluzioa ikusita

litekeena baita hemendik gutxira gu ere antzeko

egoeran egotea.

Ikasketa bidaia horri esker, bestelako

prestakuntza esperientziak, antolamendu erak

eta pedagogi metodologiak hurbiletik

ezagutzeko aukera izan du HETELek.

Lan agenda gogorra izan zen, eta bisita erritmoa

bizia oso, baina hala ere, elkarren arteko giro

atseginean, esperientzia propioak bizitzeko eta

gureak ere ezagutzera emateko aukera izan

genuen, eta jakina, herrialde eder hartako

biztanleen abegitasunaz gozatu genuen.

traslados por carretera durante el largo invierno,

y la costumbre del uso de las TIC entre los

más jóvenes hacen de la finlandesa una

población apta para que este tipo de formación

aumente de manera importante durante

los próximos años.

Desde el punto de vista de gestión de los centros,

en Finlandia está bastante extendida la

utilización del Balanced Scorecard, entre

nosotros más conocido como el Cuadro de

Mando Integral. El sistema posibilita hacer un

seguimiento de la organización a través de

paneles de indicadores críticos. Los paneles

permiten compartir los indicadores financieros

con los no financieros y disponer de una visión

global de la evolución de los procesos por parte

de toda la organización.

Algunos retos de futuro para la población

finlandesa hacen que la estructura del sistema

educativo deba adaptarse a las circunstancias.

Así, la baja natalidad, que provocará una

inversión en la pirámide de población, obliga

al sistema a poner en marcha acciones para

reciclar al personal de las empresas y disponer

de una estructura preparada para recibir gran

cantidad de inmigrantes, especialmente

procedentes de las zona rusa; además de

planteamientos para alargar la edad de

jubilación. Esto está provocando un cambio

importante que lleva a esta sociedad a

disponer de infraestructuras potentes para

la formación y reciclaje de adultos. Este es

un aspecto que desde Euskadi debemos mirar

con interés, pues nuestra evolución

poblacional puede llevarnos en poco tiempo

a una situación similar.

Esta visita de estudio ha permitido a HETEL

conocer de cerca otras experiencias

formativas, otros modos de organización y

otras metodologías pedagógicas. La agenda

de trabajo fue apretada y el ritmo de visitas

intenso. Pero disfrutamos de una grata

convivencia, que nos permitió vivir y compartir

experiencias propias, además de disfrutar de

la hospitalidad de un bello país.

critical indicator panels. The panels make it

possible to compare financial with nonfinancial

indicators, providing a global view

of the evolution of processes throughout the

organisation.

Some of the future challenges facing the

Finnish population require the educational

structure to adapt to circumstances. Thus,

a low birth rate is going to invert the

population pyramid, forcing the system to

implement actions for recycling personnel

in companies and to have structures in

place to welcome a large immigrant

population, mainly from Russia, in addition

to considering the possibility of raising

retirement age. The situation is prompting

major changes that are leading society to

establish powerful infrastructures in adult

training and recycling. This is something

that should be of particular interest for

us in the Basque Country, as the way our

population is evolving could soon lead us

to a similar state of affairs.

This study visit allowed HETEL to take a

close look at the different educational

experiences, different organisational modes

and different pedagogical methodologies.

The agenda was tight and the pace of the

visits intense. However, we enjoyed the

personal contacts which allowed us to

share experiences and enjoy the hospitality

of a beautiful country.

Juanma Seco

Centro de Formación Somorrostro

Ikastetxeko Zuzendaria

jseco@somorrostro.com

Juanma Seco

Director del Centro de Formación Somorrostro

jseco@somorrostro.com

Juanma Seco

Director of the Somorrostro Training School

jseco@somorrostro.com

39


LANBIDE 2006

Koalifikazioen Esparru Europarra

El Marco Europeo de Titulaciones

The European Qualification Framework

Europako Batzordearen iritziz, Koalifikazioen

Esparru Europarra (European Qualification

Framework –EQF-) izan daiteke Hezkuntzan eta

Prestakuntzan Europa mailako lankidetza

dagoenetik lortu den aurrerapen handienetako bat.

Batzordeak proposatzen duen Koalifikazioen

Esparru Europarra (KEE) metaesparru edo

esparruen esparrua da, eta boluntarioki

erabiliko litzateke. Helburu zehatza du:

koalifikazioak konparatzeko aukera izatea

Europako lan merkatuan.

2005eko azken hiletan eta 2006ko lehenengoetan,

Europako herri askok kontsulta prozesu bat

antolatu zuten KEEz. Emaitza guztiak Europako

Batzordeari helarazi zitzaizkion.

En opinión de la Comisión Europea, el Marco Europeo

de Titulaciones (European Qualification Framework

– EQF-) podría ser uno de los mayores avances

logrados desde que existe la cooperación a nivel

europeo en los ámbitos de la Educación y Formación.

El Marco Europeo de Titulaciones (MET) que

propone la Comisión es un metamarco o “marco

de marcos” cuyo uso tendría carácter voluntario.

Su objetivo es posibilitar la comparación de las

cualificaciones en el mercado laboral europeo.

Durante los últimos meses del año 2005 y

primeros de 2006, muchos países europeos han

organizado un proceso de consulta sobre el

MET. Los resultados de todas ellas fueron

enviados a la Comisión Europea.

According to the European Commission, the

European Qualification Framework may be

one of the major progresses achieved since

the cooperation at European level concerning

Education and Training exists.

The proposed European Qualification

Framework (EFQ) is a meta-framework, that

can be used on a voluntary base. The aim of

it is to be able to compare qualifications on

the European labour market.

In the last months of 2005 and early 2006

many European countries organised a

consultation process on the EQF. The result

of the different consultations were sent to

the European Commission.

40


LANBIDE 2006

Koalifikazioen Esparru Europarra

El Marco Europeo de Titulaciones

The European Qualification Framework

El Marco Europeo de Titulaciones (MET) que propone la Comisión

es un metamarco o “marco de marcos” cuyo uso tendría carácter

voluntario. Su objetivo es posibilitar la comparación de las

cualificaciones en el mercado laboral europeo.

Kontsulta prozesu nazionalen

emaitzak

Budapesteko Konferentzian (2006ko otsailaren

27an eta 28an), kontsulta nazionalen emaitzak

aurkeztu eta aztertu ziren.

Prozesuari buruzko iruzkin orokor batzuk:

• Batzordeak 32 herriri egin zion kontsulta,

eta 31 herritako 120 bat erakunderen

erantzunak jaso zituen.

• Kontsultatuen % 74 EQF metaesparru baten

alde dira (hiru herri ziren asmoaren aurka).

Erantzunen azterketatik ondoriozta daiteke

tresna egokitzat jotzen dela KEE, eta tresnak

lagundu egingo diola koalifikazioen

gardentasunari, transferigarritasunari eta

aitorpenari Europako lan merkatuan.

Kontsulten arabera, ia denak bat datoz

ondokoetan:

• KEE tresna beharrezko eta egokia da

• Boluntarioki erabili behar da

• KEE metaesparrua da, eta “itzulpen tresna”

gisa erabil daiteke Europa mailan, koalifikazioen

arteko baliokidetasunak ikusteko.

• KEEk ikasitakoaren emaitzetan oinarritu

behar du

• Proposatzen diren 8 mailak egokitzat jotzen

dira, 8 maila horiek kualifikazio edota titulu

guztiak jasotzen dituztelarik, Derrigorrezko

Hezkuntza bukatutakoan zein Unibertsitate

ala Lanbide Heziketa edozein maila amaitzean

lor daitezkeenak

Resultados de los procesos

de consultas nacionales

Durante la Conferencia de Budapest celebrada el

27 y 28 de febrero de 2006, se presentaron y

debatieron los resultados de las consultas nacionales.

Algunos comentarios generales sobre el proceso:

• La Comisión consultó a 32 países y recibió

respuestas de unas 120 organizaciones de 31 países.

• El 74% está a favor de un “metamarco” EQF

(tres países se oponían a la idea).

Del análisis de las respuestas se puede concluir

que se considera al MET un instrumento válido

que puede contribuir a la transparencia, la

transferibilidad y el reconocimiento de

titulaciones en el mercado laboral europeo.

Según se desprende de las consultas, parece

que existe un consenso amplio sobre los

siguientes aspectos:

• El MET es un instrumento necesario e idóneo

• El carácter voluntario de su utilización

• El MET es un metamarco, que se puede

utilizar a nivel europeo como un “instrumento

de traducción”, para ver las equivalencias

entre titulaciones

• El MET tiene que basarse en “resultados del

aprendizaje”

• Los 8 niveles que se proponen, y que cubren

todo el abanico de cualificaciones o títulos,

desde los obtenidos tras la Educación

Obligatoria hasta aquellos obtenidos en el

más alto nivel académico o de Formación

profesional, se consideran apropiados

Results of the national consultation

processes

During the Budapest Conference on the 27

and 28 February 2006, the results of the

national consultation processes were

presented and discussed.

Some general remarks:

• The Commission consulted 32 countries

and received replies from about 120

organisations from 31 countries

• 74% is in favour of an EQF “meta-framework”

(three countries opposed the idea)

In general, it can be said that the EQF

is seen as a constructive instrument that can

have a positive contribution to transparency,

transferability and recognition of qualifications

on the European Labour market.

From the consultations, it seems there is a

broad consensus on the following aspects:

• The need and relevance of the EQF

• The voluntary base of implementation and use

• EQF is a meta-framework, to be used as a

“translation instrument” on European level

• EQF has to be based on “learning outcomes”

• The proposed 8 levels which cover the entire

span of qualifications, from those achieved

at the end of compulsory education to those

awarded at the highest level of academic

and professional or vocational education

and training, are broadly accepted

• EQF should be assured from quality

assurance principles

• A working EQF needs the commitment of

national stakeholders. In most countries

this will result in a National Qualification

Framework (in which the different

national qualifications systems can be

clustered).

• KEEk kalitate printzipioetan oinarritu behar

luke edo haiekiko izan behar luke baliozkotua

• KEE ongi ibiliko bada, agente nazional

guztien konpromisoa behar da. Herri

gehienetan, ekimen honek bultzatuta edo

Koalifikazioen Esparru Nazionalak sortuko

dira (horrek koalifikazioen sistema nazional

desberdinak bilduko lituzke).

• El MET tendría que apoyarse o ser validado

por principios de calidad

• Para que el MET funcione es necesario el

compromiso de todos los agentes nacionales.

En la mayoría de los países, esta iniciativa

dará lugar a un Marco Nacional de

Titulaciones (que agruparía a los distintos

sistemas nacionales de cualificaciones).

41


LANBIDE 2006

Koalifikazioen Esparru Europarra

El Marco Europeo de Titulaciones

The European Qualification Framework

Koalifikazioen Esparru

Europarraren etorkizuna

Kontsultatuek KEE ez dagoela amaituta

deritzote. Oraindik ere lan dezente egin behar

da zenbait gaitan: hobeto azaldu behar dira

deskribatzaileak eta definizioak; sinplifikatu

egin behar da KEE bere osotasunean, eta

“probatu”. Inkestatuek diote, halaber, ez

daudela behar bezain garbi KEEren eta

Boloniako akordioen arteko harremana,

KEEren eta koalifikazio sistema nazionalen

arteko lotura, eta sektore desberdinen

eginkizuna. Honakoa da mezua: “KEE malgu

eta bakuna behar dugu”.

Budapesteko Konferentziaren ondoren,

Europako Batzordeak adituen zenbait lan talde

sortu ditu, Koalifikazioen Esparru Europarrari

hobekuntzak egiteko. Geroxeago, irailean hain

zuzen, Europako Kontseilu eta Parlamentuaren

Gomendio proposamena, bizitzan zeharkako

Koalifikazioen Esparru Europarraren sortzeari

buruzkoa (EQF). Honez gero Europako Kontseilu

eta Parlamentua lanean hasi dira errebisatutako

proposamenarekin eta 2007 urtea bukatu baino

lehen onestea aurrikusten da. Halaber,

Europako Batasuneko estatu guztiek beren

koalifikazio sistemak Europako Koalifikazioen

Esparruarekin 2009 urterako erlazionatzea

lortzea espero da.

El futuro del Marco Europeo

de Titulaciones

Los encuestados consideran que el MET no

está acabado. Todavía es necesario trabajar

bastante en ciertas cuestiones: explicar mejor

los descriptores y definiciones, simplificar el

MET en su conjunto y “probarlo”. También

consideran que no está suficientemente clara

la relación del MET con los acuerdos de Boloña,

su relación con los sistemas nacionales de

cualificaciones ni el papel de los diversos

sectores. El mensaje es “MET: hagámoslo

flexible y sencillo”.

Tras la Conferencia de Budapest, la Comisión

Europea ha establecido varios grupos de trabajo

de expertos para aportar mejoras el Marco

Europeo de Titulaciones. Posteriormente, en

septiembre, la Comisión ha adoptado una

propuesta de Recomendación del Consejo y del

Parlamento Europeo sobre el establecimiento

del Marco Europeo de Titulaciones para el

aprendizaje a lo largo de la vida (EQF). El Consejo

y el Parlamento Europeo han comenzado a

examinar esta propuesta revisada, que se espera

sea adoptada antes del final del 2007. Así mismo

se prevé que los Estados miembros de la Unión

Europea relacionen sus sistemas de

cualificaciones con el Marco Europeo de

Titulaciones para finales del 2009.

Future of the European

Qualification Framework

Respondents felt the EQF is not finished

yet. A lot of work still needs to be done in

the field of explaining the descriptors and

definitions, simplifying the framework as

a whole and testing it. They also felt the

link to the Bologna agreements is not clear

yet, as is the relation to the national

qualifications systems and the role of the

different sectors. The message is “Keep it

flexible, keep it simple”.

After the Conference in Budapest, the

European Commission set up several expert

working groups to improve the European

Qualification Framework. Later, in September

the Commission adopted a proposal for a

Recommendation of the European Parliament

and of the Council on the establishment of

the European Qualifications Framework for

lifelong learning (EQF). The revised proposal

is being examined by the Council and the

European Parliament, adoption is expected

by the end of 2007 and it is foreseen that

Member States relate their national

qualifications systems to the EQF by 2009.

Pia Deveneijns

Bve Raad Aholkularia

Lanbide Heziketako eta Etengabeko

Prestakuntzako Herbeheretar Kontseilua

p.deveneijns@bveraad.nl

_____

Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu:

http://europa.eu.int/comm/education/polici

es/educ/eqf/index_en.html

Pia Deveneijns

Asesora del Bve Raad

Consejo holandés de Formación Profesional

y Formación permanente

p.deveneijns@bveraad.nl

_____

Si se desea más información, consúltese:

http://europa.eu.int/comm/education/policies

/educ/eqf/index_en.html

Pia Deveneijns

Advisor Bve Raad

Dutch Council for Vocational Education

and Training and Adult Education

p.deveneijns@bveraad.nl

_____

For more information, please see:

http://europa.eu.int/comm/education/polic

ies/educ/eqf/index_en.html

42


LANBIDE 2006

HETELek pedagogia berrikuntzaren aldeko

apustua egin du, erabakiak hartzeko gaitasun

handiagoa duten ikasle autonomoagoak

prestatzeko

HETEL apuesta por la innovación pedagógica

para formar alumnos más autónomos

y resolutivos

HETEL is committed to pedagogical innovation

that train students to become more autonomous

and better problem solvers

HETELek badaki irakasleak bideratzaile gisa eta

ikasleak bere prestakuntzaren eragile aktibo

gisa duten eginkizunaren eboluzioa beharrezkoa

dela. Horregatik, Elkarteak ahalegin handia egin

du azken urteotan arazoak konpontzeko gaitasun

handiagoa duten ikasle autonomoago eta

trebeagoak prestatzeko.

Ildo horretatik, Elkarteak pedagogia praktika

egokiei buruzko bi jardunaldi antolatu zituen

2006ko ekainaren 1ean eta 8an, Durangoko

San Jose Maristak ikastetxean. Emaitza onak

lortzen ari diren gelako hezkuntza

esperientziak irakasleei erakustea eta

ezagutaraztea izan zuten helburu aipatutako

bi jardunaldiek. Horretarako, ikastetxeetako

gelako jardunbide egokiak biltzeko asmoz

otsailean hasitako prozesuaren emaitzak

aurkeztu ziren. Horrela, bi egunotan hamabost

bat irakaslek beste lankide batzuei ohikoak

ez bezalako pedagogia jarduerak erakutsi

zizkieten, euren gelan abian jarri ditzaten,

orain arte ikasleek gogo onez hartu baitituzte.

Gainerako irakasleak jarduera horietaz

jabetzea eta euren geletan ere abian jartzea

zen helburua. Era horretan, ikasleei gaur

Consciente de que es necesaria una evolución en

el rol del profesor como facilitador y del alumno

como sujeto activo de su aprendizaje, HETEL ha

venido realizando en los últimos años un esfuerzo

importante para fomentar y compartir experiencias

pedagógicas que favorezcan la formación de

alumnos más autónomos, desenvueltos y capaces

de resolver problemas.

En este sentido, la Asociación organizó dos jornadas

de buenas prácticas pedagógicas los días 1 y 8 de

junio de 2006 en el centro San José Maristak de

Durango. El objetivo de estas jornadas era mostrar

y difundir entre el profesorado experiencias

educativas de aula que están dando buenos

resultados. De este modo se presentaron los

resultados del proceso iniciado en el mes de febrero

para recoger buenas prácticas de aula de los

centros. A lo largo de estos dos días una quincena

de profesores presentó a otros compañeros

prácticas pedagógicas diferentes a las tradicionales,

que ha puesto en marcha en sus clases, y ante las

que el alumnado ha respondido de forma

satisfactoria. El objetivo era que todos las

conocieran y se animaran a aplicarlas también en

sus clases. De este modo se trata de dar a conocer

Aware of the need for the role of teachers to

metamorphose into that of facilitators and of

students into active subjects of their own

learning, HETEL has made a major effort over

the past few years to foster and share

pedagogical experiences with a view to

encouraging the type of education that will

allow students to achieve greater autonomy

and self-assertiveness as well as increased

problem-solving capabilities.

On 1 and 8 June 2006, the Association

organised two one-day sessions on best

practices at the San José Maristak school in

Durango. The goal of these sessions was to

inform teachers about effective classroom

experiences. These two sessions was the

result of the process begun last February of

bringing together good classroom practices in

schools. Fifteen teachers introduced to their

colleagues non-traditional pedagogical

procedures which they had successfully

implemented in their classrooms. The goal

was to acquaint participants with such

practices and to encourage them to use these

in their own classrooms. This is a way of

43


LANBIDE 2006

HETELek pedagogia berrikuntzaren aldeko

apustua egin du, erabakiak hartzeko

gaitasun handiagoa duten ikasle

autonomoagoak prestatzeko

HETEL apuesta por la innovación

pedagógica para formar alumnos

más autónomos y resolutivos

HETEL is committed to pedagogical innovation

that train students to become more

autonomous and better problem solvers

egungo enpresek eta gizarteak eskatzen

dituzten gaitasunak garatzen lagunduko dieten

metodoak eta jarduerak ezagutarazi dira.

y compartir métodos y prácticas que ayudan al

alumno a desarrollar capacidades demandadas

por la empresa y la sociedad actual.

disseminating methods and practices that help

students develop the skills required by today’s

companies and in contemporary society.

Among the fifteen practices presented over

the two sessions, there were several on PBL

(Problem Based Learning) methodology,

whereby students acquire knowledge and skills

through solving problems; consensus-based

team work contracts for students to solve a

problem as a team; dynamics to learn how to

work in a team; or multidisciplinary projects

in which students not only work with what

they have learned in different areas, but also

make use of information and communications

technologies, social skills (respecting,

negotiating, yielding and seeking consensus),

certain attitudes (commitment, responsibility,

autonomy) and communication skills, such as,

for instance, speaking in public.

Bi jardunaldietan zehar aurkeztutako hamabost

jardueren artean, PBL (Problem Based Learning

– Egoerak Bideratuz Ikastea) metodologiari

buruzko zenbait ekintza azpimarratu daitezke.

Horien bidez, ikasleak egoerak bideratuz

bereganatzen ditu ezagutzak eta bestelako

gaitasunak. Besteak beste, honako hauek aipatu

daitezke: ikasleek arazoak elkarlanean

konpontzeko hitzartutako lan kontratua, taldeka

lan egiten ikasteko dinamikak eta diziplina

arteko proiektuak, ikasleei, irakasgaien inguruko

ezagutzak ez ezik, bestelako alderdi batzuk

lantzeko aukera ere ematen dietenak:

informazio eta komunikazioko teknologien

erabilera, gizarte trebetasunak (errespetatu,

negoziatu, amore eman, hitzartu), jarrera batzuk

(konpromisoa, erantzukizuna, autonomia), eta

jende aurrean hitz egiteko bezalako komunikazio

trebetasunak.

Entre las quince prácticas que se presentaron

a lo largo de las dos jornadas destacan diversas

actuaciones sobre la metodología PBL (Problem

Based Learning – Aprendizaje basado en

problemas), en la que el alumno va adquiriendo

conocimientos y otras capacidades a través

de la resolución de problemas; el contrato de

trabajo consensuado por el grupo de alumnos

para resolver un problema en equipo; dinámicas

para aprender a trabajar en equipo; o proyectos

interdisciplinares con los que los alumnos no

sólo trabajan conocimientos de varias

asignaturas, sino aspectos como el uso de las

tecnologías de la información y la

comunicación, habilidades sociales (respetar,

negociar, ceder, consensuar), ciertas actitudes

(compromiso, responsabilidad, autonomía) y

habilidades de comunicación como, por

ejemplo, hablar en público.

Development of innovation

HETEL schools have been working for years

on the concept of innovation in its

technological, organisational and pedagogical

facets. Particularly, they consider pedagogical

innovation a key strategic factor for Vocational

Training schools and an essential tool to help

students develop skills that will allow them

to cope in life, as well as in the business world.

HETEL has helped introduce active

methodologies in its schools, such as PBL,

which has produced such good results in

stimulating students and making them

responsible for their own learning. The first

intensive seminar for teachers on this

methodology was given in 2002 and it has

been offered every year since then. In 2005,

Berrikuntza garatzea

Desarrollo de la innovación

HETELeko ikastetxeek hainbat urtez jardun dute

berrikuntzaren kontzeptua lantzen, bai

teknologiaren ikuspegitik, baita antolamendu eta

pedagogiaren aldetik ere. Hain zuzen ere,

pedagogia berrikuntza funtsezko faktore

estrategikotzat dute Lanbide Heziketarako eta

oinarrizko tresnatzat ikasleei bizitzan eta

enpresaren munduan moldatzen lagunduko

dieten gaitasunak garatzeko.

Los centros de HETEL trabajan desde hace años el

concepto de innovación, tanto en su vertiente

tecnológica como organizativa y pedagógica. En

particular, consideran la innovación pedagógica un

factor estratégico clave para los centros de

Formación Profesional y una herramienta

fundamental para ayudar a los alumnos a desarrollar

capacidades que les permitan desenvolverse en la

vida y en el mundo de la empresa.

44


LANBIDE 2006

HETELek pedagogia berrikuntzaren aldeko

apustua egin du, erabakiak hartzeko

gaitasun handiagoa duten ikasle

autonomoagoak prestatzeko

HETEL apuesta por la innovación

pedagógica para formar alumnos

más autónomos y resolutivos

HETEL is committed to pedagogical innovation

that train students to become more

autonomous and better problem solvers

Ildo horretatik, HETELek, besteak beste,

PBL metodologia aktiboa bultzatu du

ikastetxeetan, oso emaitza onak lortu

baitira ikasleak suspertzen eta euren

ikasketen erantzule bihurtzen. Irakasleak

metodologia horretan trebatzeko lehen

mintegi trinkoa 2002an antolatu zen, eta

ordutik hona urtero-urtero egin da.

Era berean, 2005ean hausnarketa sakona

burutu zen Lanbide Heziketako ikaslearen

eta irakaslearen profil egokia zehazteko

(lortu beharko lituzketen gaitasunak),

eta hori lortzeko metodologiarik egokienak

bildu ziren. 1

En este sentido, desde HETEL se ha facilitado la

introducción en los centros de metodologías activas

como la metodología PBL, que ha dado muy buenos

resultados al estimular a los alumnos y hacerlos

responsables de su propio aprendizaje. Fue en el

2002 cuando se organizó el primer seminario intensivo

de formación para profesores sobre esta metodología,

que ha seguido ofertándose sin interrupción cada

año. Asimismo, en 2005 se finalizó una reflexión

seria, que estableció y definió el perfil deseado del

alumno y del profesor de Formación Profesional (las

capacidades que sería deseable que adquirieran) y

se recopilaron algunas de las metodologías que se

consideran más adecuadas para lograrlo. 1

HETELeko ikastetxeek pedagogia berrikuntza funtsezko

faktore estrategikotzat dute Lanbide Heziketarako eta

oinarrizko tresnatzat ikasleei bizitzan eta enpresaren

munduan moldatzen lagunduko dieten gaitasunak garatzeko.

a serious reflection process concluded which

helped establish and define the desired profile

of Vocational Training students and teachers

(which skills would be desirable for them to

acquire). It also collected some of the

methodologies considered most appropriate

to achieve the desired student profile. 1

In view of the fact that the Pedagogical

Innovation Committee considers PBL one of

the methodologies with greatest potential to

help students develop the necessary horizontal

skills, an awareness session on this

methodology was organised in Durango on 6

April. The session was prepared and facilitated

by Daniel Irazola from Maristak, Natalia Gastón

from La Salle Berrozpe and Rafa Sánchez from

Salesianos Urnieta.

Berrikuntza Batzordearen ustez, ikasleei

beharrezkotzat jotzen diren zeharkako

gaitasunak lantzen laguntzeko ahalmenik

handieneko metodologietako bat PBL da.

Hortaz, apirilaren 6an metodologia horren

inguruko sentsibilizazio jardunaldia antolatu

zen, Durangon. Maristak ikastetxeko Daniel

Irazolak, La Salle Berrozpeko Natalia

Gastonek eta Urnietako Salesiarrak

ikastetxeko Rafa Sanchezek sortu eta

dinamizatu zuten jardunaldia.

Azkenik, azpimarratzekoa da HETEL irakasleak

metodologia eta pedagogiaren arloetan

trebatzeko egiten ari den ahalegina. Izan ere,

azken bost urteotan bostehun irakaslek baino

gehiagok hartu dute metodologia berriei

buruzko prestakuntza eta informazio eta

komunikazio teknologiak ikasten laguntzeko

zelan erabili gaiaren inguruan.

Teniendo en cuenta que una de las metodologías

que la Comisión de Innovación pedagógica entendía

con mayor potencialidad para ayudar a los alumnos

a desarrollar las capacidades transversales que

se entienden necesarias es la metodología PBL,

se organizó una jornada de sensibilización sobre

esta metodología el 6 de abril, en Durango. La

jornada fue concebida y dinamizada por Daniel

Irazola de Maristak, Natalia Gastón de La Salle

Berrozpe y Rafa Sánchez de Salesianos Urnieta.

Cabe, por último, destacar el gran esfuerzo

que está realizando HETEL para formar al

profesorado en el ámbito metodológico -

pedagógico, ya que en los últimos cinco años

se ha facilitado la formación de más de

quinientos profesores en metodologías

novedosas y en el uso pedagógico de las

tecnologías de la información y la

comunicación.

Finally, I should mention the enormous effort

made by HETEL to train teachers in

methodology and pedagogy. During the last

five years, the association has helped train

over five hundred teachers in innovative

methodologies and in the pedagogical use

of information and communications

technologies.

Amaia Guijarro

HETELen Gerentea

aguijarro@hetel.org

_____

1

Lan osoa Elkartearen web orrian kontsultatu

eta deskargatu daiteke:

www.hetel.org

Amaia Guijarro

Gerente de HETEL

aguijarro@hetel.org

_____

1

Se puede consultar y descargar el trabajo

completo de la página web de la Asociación:

www.hetel.org

Amaia Guijarro

HETEL Managing Director

aguiiarro@hetel.org

_____

1

You can consult and download the complete

paper from the Association’s website:

www.hetel.org

45


LANBIDE 2006

TROKELA proiektua: IKT erreminten

laguntzaz lankidetza bidezko ikaskuntza

Proyecto TROKELA: aprendizaje colaborativo

con el apoyo de herramientas TIC

TROKELA project: cooperative learning

with the support of ICT tools

Oso positiboa izan da HETELen Bideokonferentzia

azpibatzordearen esperientzia. 1 Hori dela eta,

Lanbide Heziketako ikastetxe ezberdinek parte

hartuko duten diziplina anitzeko proiektu bat

hastea proposatu du IKT talde

dinamizatzaileak, PBL (Problem Based

Learning – Egoerak Bideratuz Ikastea) gisako

metodologia berritzaileei laguntzeko, IKT

erremintak ikasteko prozesuan integratzea

beharrezko dela jakinik.

Tras la valoración positiva de la experiencia de

la subcomisión de Videoconferencia de HETEL 1 ,

el grupo de dinamizadores TIC, consciente de

la necesidad de integrar las herramientas TIC

en el proceso de enseñanza-aprendizaje como

apoyo a metodologías innovadoras como PBL

(Problem Based Learning – Aprendizaje Basado

en Problemas), propuso emprender un proyecto

multidisciplinar en el que participaran distintos

centros de Formación Profesional.

After a positive evaluation of the

experience of the HETEL Videoconference

Subcommittee 1 , the team of ICT facilitators,

aware of the need to integrate ICT tools

in the teaching-learning process to support

innovative methodologies such as PBL

(Problem Based Learning), proposed

a multidisciplinary project in which

the various Vocational Training schools

would participate.

46


LANBIDE 2006

TROKELA proiektua: IKT erreminten

laguntzaz lankidetza bidezko ikaskuntza

Proyecto TROKELA: aprendizaje colaborativo

con el apoyo de herramientas TIC

TROKELA project: cooperative learning

with the support of ICT tools

Koordinaziorako, plangintzarako eta

jarraipenerako IKTak erabiliz, HETELeko ikastetxe

diferente eta Heziketa Ziklo ezberdinetako

ikasleek beteko duten lan plana diseinatzea eta

garatzea zen hasierako helburua.

Hain sakabanaturik zegoen talde batek

proiektua koordinatzeko eta burutzeko

zailtasunak izango zituela konturatu ginen ideia

lantzeko lehen fasean. Horregatik, ekimen hori

sinplifikatzea erabaki genuen, eta proiektua

Produkzio Mekanikoaren alorrera mugatzea,

hau da, heziketa espezialitate bakar batera.

El objetivo inicial fue el diseño y desarrollo de un

plan de trabajo a ejecutar por alumnos de distintos

Ciclos formativos y centros de HETEL, utilizando

las TIC para las labores de coordinación,

planificación y seguimiento.

Durante la primera fase de maduración de la

idea percibimos la dificultad que entrañaba la

coordinación y realización del proyecto por parte

de un grupo tan disperso. Por ello se optó por

simplificar la iniciativa y reducir el proyecto al

ámbito de Fabricación mecánica, es decir, a una

sola especialidad formativa.

The initial goal was to design and develop

an initial work plan to be carried out by the

students of the various HETEL schools and

levels, using ICTs in coordinating, planning

and monitoring tasks.

During the first stage of maturing the idea we

perceived the difficulty involved in having such

a dispersed group coordinate and carry out the

project. To do this, we opted for simplifying the

initiative and reducing the project to the area

of Mechanical Manufacturing, i.e., just one

training speciality.

Halere, proiektuan hainbat ikastetxek parte

hartzeko ideia ez zen aldatu; izan ere, hori

zen proiektuari balio erantsia ematen ziona:

geografikoki banandurik dauden ikasle talde

batek aurrez beraiek adosturiko lan bat

egitea, toki bereko talde bateko kideak izango

balira bezala.

Lehen fasean, proiektua koordinatzeko eta

azaltzeko Produkzio Mekanikoko hainbat sailekin

eginiko bileren ostean, honako ikastetxe hauek

parte hartzeko konpromisoa hartu zuten:

• Araban, Vitoria-Gasteizko Diocesanas eta

Jesus Obrero ikastetxeek

• Bizkaian, Derioko Txorierri Ikastegi

Politeknikoak eta Zeanuriko Zulaibar Arratiako

Lanbide Ikastegiak

• Gipuzkoan, Zumarragako Urola Garaiko

Lanbide Eskolak, Zarautzeko Oteitza Lizeo

Politeknikoak, Andoaingo La Salle Berrozpek

eta Ordiziako Goierri Lanbide Eskolak; azken

ikastetxe horrek hartu zuen proiektua

koordinatzeko erantzukizuna.

From an ICT point of view, the facilitators have found

this experience extremely valuable, as it has served

both to delve deeper into new group-work dynamics

and to establish a relationship of personal cooperation

among the teachers of the various participating schools.

No obstante, se mantuvo la idea de participación

de varios centros, ya que en este hecho residía

el valor añadido del proyecto: que alumnos

geográficamente dispersos realizaran un trabajo

previamente acordado entre todos, como si se

tratara de un único equipo que compartiera el

mismo espacio.

En la fase de reuniones de coordinación y

exposición de la idea a los distintos

Departamentos de Fabricación mecánica, se

logró el compromiso de participación de los

siguientes centros:

• En Araba, los centros de Diocesanas y Jesús

Obrero de Vitoria – Gasteiz

However, we held on to the idea of having

several schools participate, as this was where

the project’s value lay: that geographicallydispersed

students carry out work that had

previously been agreed upon by all, as though

it were a single group sharing the same space.

During the stage when coordination meetings

were held and the idea was presented to the

various mechanical Manufacturing

Departments of the different Schools, we

achieved a commitment to participate from

the following schools:

• In Araba, the Diocesanas and Jesús Obrero

schools in Vitoria – Gasteiz

• En Bizkaia, Politeknika Ikastegia Txorierri de

Derio y Zulaibar Arratiako Lanbide Ikastegia

de Zeánuri

• En Gipuzkoa, Urola Garaiko Lanbide Eskola de

Zumárraga, Oteitza Lizeo Politeknikoa de Zarautz,

La Salle Berrozpe de Andoain y Goerri Lanbide

Eskola de Ordizia, que tomó la responsabilidad

de coordinar el proyecto.

Esta participación de nueve centros involucra a

más de quince profesores de Mecánica, a ocho

dinamizadores de TIC y a aproximadamente 150

alumnos.

• In Bizkaia, the Politeknika Ikastegia Txorierri

in Derio and the Zulaibar Arratiako Lanbide

Ikastegia in Zeánuri

• In Gipuzkoa, the Urola Garaiko Lanbide Eskola

in Zumárraga, the Oteitza Lizeo Politeknikoa

in Zarautz, the La Salle Berrozpe in Andoain

and the Goerri Lanbide Eskola in Ordizia; this

last one undertook the responsibility of

coordinating the project.

The participation of nine schools involved

over fifteen Mechanics teachers, eight ICT

facilitators and approximately 150 students.

47


LANBIDE 2006

TROKELA proiektua: IKT erreminten

laguntzaz lankidetza bidezko ikaskuntza

Proyecto TROKELA: aprendizaje colaborativo

con el apoyo de herramientas TIC

TROKELA project: cooperative learning

with the support of ICT tools

Guztira, bederatzi ikastetxe, Mekanikako

hamabost irakasle, zortzi dinamizatzaile

eta gutxi gora-behera 150 ikasleren parte

hartzea biltzen du proiektuak.

Plangintza egiteko eta lan programa

finkatzeko buruturiko zenbait bileraren

ostean, Mekanikako familia barruan bi

proiektu sortu ziren: TROKELA proiektua

eta DISEINUA proiektua.

Horrela, 2006-2007 ikasturtean zehar, Goierri

Lanbide Eskolak proposaturiko

espezifikazioak hartuko dituzte oinarritzat

TROKELA proiektuan parte hartuko duten

ikasleek. Trokel jakin bat egiteko, parte

hartuko dutenen ikastetxe bakoitzak pieza

multzo bat egitea eta ondoren guzti horiek

muntatzea da proiektuaren helburua.

Horretarako, komunikabide sinkronoak (IP

telefonia, txatak, bideokonferentziak,...) eta

asinkronoak (foroak, posta elektronikoa,

etab.) erabiliko dira, betiere PBL

metodologiaz baliatuz. Metodologia horrek

guztiz aldatzen du irakaslearen eta

ikaslearen rola. Ikasleek egoerak bideratuz

ikasten dute, irakasleek tutore eta laguntzaile

eginkizuna duten bitartean.

Aldi berean, merkaturako pieza bat egiteko

tresneria zehazteaz arduratuko dira

DISEINUA proiektuko ikasleak.

Mekanizazio bidezko Produkzio Zikloko

ikasleen etorkizuneko proiektuetarako

balioko dute proiektu horretatik sortzen

diren espezifikazioek.

Parte hartzen duten ikastetxeek, hasierako

koordinazio egunetako emaitzek animatuta,

bi urteko honako dinamika hau finkatu dute

etorkizunerako: ikasturtean zehar “Proiektu

Mekanikoen Garapena” Goi Zikloko

Tras varias reuniones para realizar la planificación

y establecer el programa de trabajo, surgieron dos

variantes dentro de la familia de Mecánica: el

proyecto TROKELA y el proyecto DISEINUA.

Así, durante el curso escolar 2006-07 los alumnos

del proyecto TROKELA van a tomar como base

las especificaciones que propuso Goierri Lanbide

Eskola. El objetivo a lograr: ensamblar los distintos

conjuntos de piezas que se elaboren en los centros

participantes para obtener un determinado troquel.

Para tal fin se han establecido mecanismos de

comunicación tanto síncronos (telefonía IP, Chat,

videoconferencia,...) como asíncronos (foros, correo

electrónico, etcétera). Todo ello acorde a la

metodología PBL, en la cual cambia

completamente el rol tanto del profesor como del

alumno. Los alumnos basan su aprendizaje en la

resolución de un problema mientras el profesor

juega el papel de facilitador o tutor.

Paralelamente, los alumnos del proyecto

DISEINUA se van a encargar de definir el utillaje

para la elaboración de una pieza comercial. Las

especificaciones que surjan de este proyecto

servirán de base para futuros desarrollos por

parte de los alumnos del Ciclo de Producción

por mecanizado.

Los centros participantes, animados por los

resultados de las primeras jornadas de

coordinación, han establecido para el futuro la

siguiente dinámica bienal: durante un curso

escolar los alumnos del Ciclo superior

“Desarrollo de Proyectos Mecánicos” diseñarán

un elemento o conjunto para que los alumnos

After several meetings to plan the project and

establish a working schedule, two variants

arose within the Mechanics family: the

TROKELA project and the DISEINUA project.

During the 2006-07 school year, the students

of the TROKELA project will base their

activities on the specifications proposed by

the Goierri Lanbide School. The goal is to

manage to assemble different sets of parts

manufactured in the participating schools in

order to construct a particular die. To do this,

various communication systems have been

set up, both synchronous (IP telephony, Chat,

videoconferencing, etc.) and asynchronous

(forums, e-mail, etc.) —all of it in accordance

with PBL methodology, which radically

changes the role of the teacher and the

student. Students base their learning on

solving a problem while the teacher plays

the role of facilitator or tutor.

Simultaneously, the students of the DISEINUA

project will be defining the tooling required

to manufacture a commercial part. The

specifications that arise from this project will

be the basis for future developments by the

students of the Machining Production course.

Encouraged by the results of the first

coordination sessions, the participating schools

have defined the following biennial plan for the

future: during a school year, the students of the

upper level course “Development of Mechanical

Projects” will design an element or an assembly

so that the students of the “Machining

48


LANBIDE 2006

TROKELA proiektua: IKT erreminten

laguntzaz lankidetza bidezko ikaskuntza

Proyecto TROKELA: aprendizaje colaborativo

con el apoyo de herramientas TIC

TROKELA project: cooperative learning

with the support of ICT tools

ikasleek elementu edo multzo bat

diseinatuko dute, “Mekanizazio bidezko

Produkzioa” Zikloko ikasleek hurrengo

ikasturtean espezifikazioak gauzatzeko eta

produktua egiteko.

Esperientzia oso positiboa izan da IKT

dinamizatzaileentzat; izan ere, talde lan

dinamika berrietan sakontzeko eta parte

hartu duten ikastetxeetako irakasleen

artean lankidetzazko harreman pertsonalak

izateko balio izan digu.

Azkenik, nire esker ona helarazi nahi nieke

bi proiektuetako parte-hartzaile eta lankide

guztiei. Izan ere, horien interesari, lanari

eta ezagutza teknikoei esker burutu ahal

izan da lehen aldiz esperientzia hori.

del Ciclo “Producción por Mecanizado” puedan

ejecutar las especificaciones y realizar el

producto durante el siguiente curso escolar.

Desde el punto de vista de los dinamizadores

TIC hacemos una valoración muy positiva de la

experiencia, ya que nos ha servido tanto para

profundizar en nuevas dinámicas de trabajo en

grupo como para establecer una relación de

cooperación personal entre profesores de los

distintos centros participantes.

Por último, me gustaría hacer llegar mi

agradecimiento a todos los participantes y

colaboradores indirectos de ambos proyectos. Es

gracias a su interés por el proyecto y a su trabajo

y conocimientos técnicos que ha sido posible llevar

a cabo esta experiencia por primera vez.

Production” course can apply the specifications

and manufacture the product during the

following school year.

From an ICT point of view, the facilitators

have found this experience extremely

valuable, as it has served both to delve deeper

into new group-work dynamics and to

establish a relationship of personal

cooperation among the teachers of the various

participating schools.

Finally, I would like to express my thanks to

all the participants and indirect collaborators

of both projects. It is due to their interest in

the project and their work and technical

knowledge that we have been able to

implement this experience for the first time.

Estebe Ormazabal

IKT dinamizatzailea, Goierri Lanbide Eskola

eormazabal@goierrieskola.org

_____

1 LANBIDE 2005eko “Bideokonferentzia:

hezkuntza prozesua nola konpartitu eta

aberastu” artikulua irakurri

Estebe Ormazabal

Dinamizador TIC, Goierri Lanbide Eskola

eormazabal@goierrieskola.org

_____

1 Véase el artículo “Videoconferencia: cómo

compartir y enriquecer el proceso educativo”

en LANBIDE 2005

Estebe Ormazabal

ICT Facilitator, Goierri Lanbide Eskola

eormazabal@goierrieskola.org

_____

1 See the article “Videoconferencing: how

to share and enhance the educational

process” in LANBIDE 2005

49


LANBIDE 2006

Abiadura handiko mekanizazioa: Jesus

Obreroren Esperimentazio eta Berrikuntza

Teknologikoko proiektua

Mecanizado de alta velocidad: El proyecto

de Experimentación y Renovación tecnológica

de Jesús Obrero

High Speed Machining: The technological renewal

and experimentation project at Jesús Obrero

Jesus Obreroren Abiadura Handiko

Mekanizazioari buruzko CERET proiektuaren

abiapuntuak 2001 urtera garamatza. Urte

hartan, “Aurrera XXI” proiektua aurkeztu

zion Eskolak Eusko Jaurlaritzari, honako

helburu honekin: Fabrikazio mekanikoaren

alorreko hainbat eratako funtzioak egiteko

El proyecto CERET sobre Mecanizado en Alta

Velocidad de Jesús Obrero surge en el año 2001

cuando se presentó al Gobierno Vasco el

proyecto “Aurrera XXI”. Este proyecto pretendía

dotar el aula “Industria XXI” con una nueva

máquina de CNC capaz de realizar diferentes

tipos de funciones dentro del ámbito de la

The CERET project on High Speed Machining

at Jesús Obrero began in 2001 when the

“Aurrera XXI” project was presented to the

Basque Government. This project aimed to

provide the “Industria XXI” classroom with

a new CNC machine capable of carrying out

different mechanical manufacturing tasks.

50


LANBIDE 2006

Abiadura handiko mekanizazioa:

Jesus Obreroren Esperimentazio eta

Berrikuntza Teknologikoko proiektua

Mecanizado de alta velocidad:

El proyecto de Experimentación

y Renovación tecnológica de Jesús Obrero

High Speed Machining:

The technological renewal

and experimentation project at Jesús Obrero

gai izango zen CNC makina berria erostea

“Industria XXI” gelarako. Abiadura handiko

fresatze lanak, soldadurak, marruskadurazko

soldadurak, laser bidezko tratamendu

termikoak, etab. egiteko gai izango zen

makina genuen asmotan.

Baina behar besteko finantzaketarik ez

genuenez, proiektuaren hasierako asmoa

baztertu eta hiru ardatzetik gorako Abiadura

Handiko Mekanizatuan oinarritzea erabaki

genuen. Izan ere, gure inguruko enpresa

batzuetan teknologia hori erabiltzen hasita

zeuden ordurako, batik bat aeronautikaren

alorreko industriarako osagaiak egiteko

beharrak eraginda.

Bestalde, gure ikastetxeak IKTak

ikaskuntzan sartzearen aldeko apustua

egin zuela eta, proiektuari beste elementu

bat gehitu genion: CNCdun fresatzeko

makinaren Programazioari buruzko

multimedia software didaktikoa sortzea.

Fabricación mecánica. Se pensaba en una

máquina capaz de realizar operaciones de

fresadora en alta velocidad, soldadura, soldadura

por fricción, tratamiento térmico por láser, etc.

Por falta de la financiación necesaria,

modificamos la idea original del proyecto y nos

centramos en el Mecanizado de Alta Velocidad

en más de tres ejes. Y lo hicimos porque algunas

empresas de nuestro entorno habían comenzado

a utilizar esta tecnología, traccionadas, sobre

todo, por la necesidad de fabricar componentes

para la industria del sector aeronáutico.

The machine envisaged should be capable

of performing high-speed milling operations,

welding, friction welding, laser heattreatments,

etc.

A lack of sufficient funding forced us to modify

the original project and we focused on High

Speed Machining on more than three axes.

And we did this because some companies in

our area had commenced using this

technology, in response to the need for

manufacturing components for the

aeronautical industry.

La metodología CERET se basa fundamentalmente en los

procesos de Captación de la tecnología, Asimilación y

desarrollo, Difusión y Evaluación y análisis, y ha permitido

estructurar de forma racional el trabajo a todo el equipo.

Proiektua CERET metodologia landuz

garatzea, ezbairik gabe, aurrerapauso handia

eta lan egiteko modu berria izan da taldeko

guztiontzat. CERET metodologia prozesu jakin

batzuetan oinarritzen da funtsean:

Teknologiak ezagutzea, gero Barneratzea

eta garatzea, Hedatzea eta azkenik,

Ebaluatzea eta azterketa egitea. Horiei guztiei

esker, lana zentzuz egituratzeko aukera izan

dugu taldeko kide guztiok.

Urte horietan zehar, aipatutako prozesuetako

bakoitzean ondoren azalduko ditugun

jarduerak gauzatu dira proiektuaren

inguruan.

Por otra parte, y dada la apuesta del centro por

la incorporación de las TIC al aprendizaje, se

quiso desarrollar un software didáctico

multimedia sobre Programación de fresa CNC,

como un elemento más del proyecto.

El uso de la metodología CERET como método

de trabajo para el desarrollo del proyecto ha

supuesto, sin duda, un gran impulso y una forma

de trabajar novedosa para todos los miembros

del equipo. La metodología CERET se basa

fundamentalmente en los procesos de Captación

de la tecnología, Asimilación y desarrollo, Difusión

y Evaluación y análisis, y ha permitido estructurar

de forma racional el trabajo a todo el equipo.

Also, since the school had made a firm

commitment to include ICTs in the

curriculum, we wanted to develop

multimedia teaching software on

programming a CNC mill as one more

component of the project.

The use of CERET methodology as a

working method to develop the project,

undoubtedly meant a great move forward

and a new way of operating for all the

team members. CERET methodology is

essentially based on the four processes

of Capturing, Assimilating and Developing,

Disseminating, and Evaluating and

Analysing technology. This has allowed

us to structure the team’s work in a

rational manner.

Over the past few years, the project has

resulted in the following activities within

each of the abovementioned processes:

To capture technology, both for High

Speed Machining and for the

development of multimedia software,

contacts with relevant companies were

strengthened. Participating companies

provided advice on machine and tooling

characteristics and on job characteristics.

We also attended trade fairs and

seminars on both subjects.

51


LANBIDE 2006

Abiadura handiko mekanizazioa:

Jesus Obreroren Esperimentazio eta

Berrikuntza Teknologikoko proiektua

Mecanizado de alta velocidad:

El proyecto de Experimentación

y Renovación tecnológica de Jesús Obrero

High Speed Machining:

The technological renewal

and experimentation project at Jesús Obrero

Abiadura Handiko Mekanizazioaren eta

multimedia softwareen alorretako teknologiak

ezagutzeko, are harreman estuagoak finkatu

genituen enpresekin. Horrela, aholkularitza

eman ziguten bai erabili beharreko makinari

eta erremintei buruz, bai lanaren ezaugarriei

buruz. Gainera, bi gaiei lotutako azoketara

eta jardunaldi teknikoetara joan ginen.

Teknologiak barneratu eta garatzeari

dagokionez, eduki teknologikoak lantzeko

behar ziren gaitasun eta trebetasunak

eskuratu zituzten proiektuko parte

hartzaileek. Eta prestakuntza horretaz

baliatuta, material didaktikoak ere sortu

dituzte.

2003-2004 ikasturtean, CNCdun fresatzeko

makinaren Programazioari buruzko

multimedia programa didaktikoaren

lehen bertsioa egin zuten. Gerora,

aplikagarriaren aurkezpenak hobetu dira,

eta gaur egun hirugarren bertsioa

bukatzen ari gara. Bertan, CNCdun

fresatzeko makinaren programazioari

buruzko unitate didaktiko guztiak

sartu dira, autoebaluazio ariketak ere

badaude, ikaslearen autoikaskuntzaren

jarraipena egiteko aukera eskaintzen zaio

irakasleari, etab.

Abiadura Handiko Mekanizazioaren

ikuspegitik, 2004-2005 ikasturtean

mekanizazio bi ikastaro egin ditugu Catia

eta Unigraphics programen inguruan.

Horrela, hiru dimentsioko piezen

mekanizaziorako erabiltzeko ariketak sortu

ahal izan ditugu.

A lo largo de estos años, el proyecto se ha

materializado en las siguientes actividades en cada

uno de los procesos mencionados anteriormente.

Para captar la tecnología tanto para el

Mecanizado de Alta Velocidad como para el

desarrollo de software multimedia se ha

estrechado el contacto con las empresas. De

ellas se ha recibido asesoramiento tanto sobre

las características de la máquina y herramientas

a utilizar como sobre las características del

trabajo. Además hemos acudido a ferias y

jornadas técnicas específicas sobre ambos temas.

Para la asimilación y desarrollo de la tecnología,

las personas implicadas en el proyecto se han

formado para adquirir las capacidades y destrezas

necesarias en relación a los diversos contenidos

tecnológicos. Esta formación se ha aprovechado

también para desarrollar materiales didácticos.

Ya en el curso 2003-2004 se había realizado la

primera versión del programa didáctico multimedia

sobre Programación de fresa CNC. Con

posterioridad, se han mejorado las presentaciones

del aplicativo. En la actualidad se está finalizando

la tercera versión, en la que se han incluido todas

las unidades didácticas sobre la programación de

fresadora en CNC, con ejercicios de autoevaluación,

posibilidad de que el profesor realice un seguimiento

sobre el autoaprendizaje del alumno, etc.

Desde el punto de vista del Mecanizado de Alta

Velocidad propiamente dicho en el curso 2004-2005

hemos realizado dos cursos de formación de

mecanizado tanto en Catia como en Unigraphics,

lo que nos ha permitido elaborar diferentes ejercicios

To assimilate and develop the technology,

the people involved in the project were

trained to acquire the necessary skills and

capabilities in the various technological

contents. This training was also used to

develop teaching materials.

The first version of the multimedia

teaching program on CNC Mill

Programming was developed during the

2003-2004 school year. It has been

gradually improved since then and

currently we are finishing the third

version, which includes all the teaching

units on CNC mill programming with selfassessment

exercises, the opportunity for

the teacher to monitor the students’ selflearning,

etc.

From the point of view of High Speed

Machining per se, two machining training

courses —both in Catia and

Unigraphics— were given during the

2004-2005 school year. This allowed us

to prepare various exercises in threedimensional

part machining using both

applications.

With respect to dissemination, we organised

two one-day sessions on CERET

Communication and Participation, where we

presented the areas of work and activities

developed. More specifically, at the last

session on 6 June, a simplified presentation

52


LANBIDE 2006

Abiadura handiko mekanizazioa:

Jesus Obreroren Esperimentazio eta

Berrikuntza Teknologikoko proiektua

Mecanizado de alta velocidad:

El proyecto de Experimentación

y Renovación tecnológica de Jesús Obrero

High Speed Machining:

The technological renewal

and experimentation project at Jesús Obrero

Teknologia hedatzeari dagokionez, CERET

taldeak Komunikazio eta Partaidetzako bi

jardunaldi antolatu ditu, garatutako lan

ildoen eta gauzatutako jardueren berri

emateko. Azken jardunaldia aurtengo

ekainaren 6an izan zen, eta bertan, hain

zuzen, multimedia programaren bertsio

berria, taldeak Abiadura Handiko

Mekanizazioaren inguruan sortutako

materialak eta ordenagailu bidezko

diseinurako softwareez (Catia eta

Unigraphics) egindako aplikazio batzuk

aurkeztu genituen, laburbilduta.

Erakustaldia ere egin genuen, pieza bat

hiru dimentsiotan mekanizatuz.

Azken hiru urteotan aurrerapauso handiak

eman ditugu, baina oraindik bide luzea

dugu aurretik, nola multimedia

aplikagarria hobetzeari hala hiru

ardatzetik gorako mekanizazioari

dagokienez. Adibidez, hiru ardatzetik

gorako mekanizazioaren alorrean Catia

eta Unigraphics programetako post

prozesadoreak ari gara lantzen, makinak

errendimendu handiko mekanizazioetan

gainazal konplexuak ere mekanizatu

ditzan. Produktu bukatuak egiaztatzeko

eta kontrolatzeko prozesua ere garatuko

dugu, geometria ezaugarrien eta

mekanizatzeko gauzatutako prozesuen

arabera piezen forma nahikotxo aldatu

bait daiteke dimentsio, geometria eta

gainazal akaberan.

de aplicación con ambos programas para el

mecanizado de piezas en tres dimensiones.

En cuanto a la difusión de la tecnología se han

realizado dos jornadas Comunicación Participación

CERET, en las que se han mostrado las líneas de

trabajo y las actividades desarrolladas. En concreto,

en la última jornada realizada el 6 de junio de este

año, se mostró de forma simplificada la nueva

versión del programa multimedia, los materiales

elaborados por el equipo sobre Mecanizado de

Alta Velocidad y algunas de las aplicaciones

realizadas con los software para el diseño asistido

por ordenador (Catia y Unigraphics). Además se

hizo una demostración con la ejecución del

mecanizado en tres dimensiones de una pieza.

En estos tres años hemos avanzado mucho pero

nos queda aún un largo camino por recorrer, tanto

en la mejora del aplicativo multimedia como en el

mecanizado en más de tres ejes. Por ejemplo en

relación al mecanizado en más de tres ejes, estamos

trabajando en la elaboración de los post

procesadores tanto para Catia como para

Unigraphics, de forma que permita a la máquina

realizar trabajos de mecanizado de superficies

complejas dentro del mecanizado de alto

rendimiento. También vamos a desarrollar el proceso

de verificación y control de las características del

producto terminado, ya que las características de

la geometría de la pieza y los procesos seguidos

para su mecanizado pueden hacerla variar de forma

significativamente, tanto en su parte dimensional

y geométrica como de acabado superficial.

was given of the new version of the

multimedia program, the High Speed

Machining materials developed by the team

and some of the applications of the computeraided

design software (Catia and

Unigraphics). A demonstration was also given

of three-dimensional machining of a part.

We have achieved significant advances over

the past three years but we still have a long

way to go, both in improving the multimedia

applications and in machining with more than

three axes. With regard to the latter, we are

working on post-processors both for Catia and

Unigraphics, allowing the machine to

manufacture parts with complex surfaces using

high-performance machining. We are also in

the process of developing a finished-product

control and verification procedure, as the

characteristics of each part’s geometry and

processes followed to machine it can change

its shape significantly, both in terms

of dimensions and geometry and in

terms of surface finish.

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako bederatzi

ikastetxek hartzen dute parte CERET

(Esperimentazio eta Berrikuntza

Teknologikoko Zentroak) proiektuan,

berrikuntza eta transferentzia

teknologikorako planean. HETEL Elkarteak

garatu du proiektu horren metodologia.

Nueve centros de Araba, Bizkaia y Guipuzkoa

participan en el proyecto CERET – Centros

de Experimentación y Renovación

tecnológica -, un plan de innovación y

transferencia de tecnología, cuya

metodología ha sido desarrollada por la

Asociación HETEL.

Nine schools in Araba, Bizkaia and

Guipuzkoa are participating in the CERET

(Technological Renewal and

Experimentation Centres) programme,

an innovation and technology transfer

plan whose methodology has been

developed by the HETEL Association.

Francisco López de Añúa

Proiektuaren Arduraduna, Jesus Obrero IP

lopeza@ikas.j-obrero.es

Francisco López de Añúa

Responsable del Proyecto, IP Jesus Obrero

lopeza@ikas.j-obrero.es

Francisco López de Añúa

Project Head, I.P. Jesús Obrero

lopeza@ikas.j-obrero.es

53


LANBIDE 2006

Ikastetxeei

buruzko

berriak

Urrezko Q saria lortu du Txorierri

Ikastegi politeknikoak

EMAS ingurumen ziurtagiria

lortu du Jesús Obrerok

Zabalburu Ikastetxeak Zilarrezko

Qa eta Hezkuntza Kalitatearen

Saria eskuratu ditu

Arratiako Zulaibar Lanbide

Ikastegiak 50 urte bete ditu eta

Zilarrezko Q saria eskuratu du

Lea Artibai Ikastetxeak eta Azaro

Fundazioak Esperantza 2013

proiektua aurkeztu dute

Zilarrezko Q saria lortzea ospatu

du San Viator Ikastetxeak

Ziklo-ondoko Prestakuntza garatu

dute Diocesanasek eta

DaimlerChryslerrek

Txorierri Ikastegi Politeknikoa

Leonardo CATIT proiektuaren

parte hartzaile

Novedades

en los Centros

Politeknika Ikastegia Txorierri

obtiene la Q de oro

Jesús Obrero logra la certificación

medioambiental EMAS

El Colegio Zabálburu logra la Q Plata

y el Premio a la Calidad en Educación

Zulaibar Arratiako Lanbide Ikastegia

cumple 50 años y obtiene la Q de Plata

Lea Artibai Ikastetxea y la Fundación Azaro

presentan el proyecto Esperanza 2013

San Viator celebra el logro de la Q de Plata

Diocesanas y DaimlerChrysler desarrollan

un postciclo profesional

Politeknika Ikastegia Txorierri participa

en el proyecto Leonardo CATIT

News from

the Schools

Politeknika Ikastegia Txorierri

earns the Gold Q

Jesús Obrero earns EMAS

environmental certification

The Zabálburu School earns

the Silver Q and the Ministry

of Education’s Prize for Quality

in Education

Zulaibar Arratiako Lanbide Ikastegia

turns 50 and receives the Silver Q

Lea Artibai Ikastetxea and the Azaro

Foundation present the Esperanza

2013 project

San Viator Ikastetxea School

celebrates its Silver Q

Diocesanas and DaimlerChrysler

develop a vocational post-graduate

training course

Politeknika Ikastegia Txorierri

participates in the Leonardo

CATIT project

86


LANBIDE 2006

Urrezko Q saria lortu

du Txorierri Ikastegi

politeknikoak

Politeknika Ikastegia

Txorierri obtiene

la Q de oro

Politeknika Ikastegia

Txorierri earns

the Gold Q

2003 urtean Zilarrezko Q saria lortu ostean,

Txorierri Ikastegi Politeknikoa aitzindari da

berriro ere Bizkaian, Eusko Jaurlaritzak

ematen duen saririk handiena (urrezko

Q–Kudeaketaren Kalitatearen Euskal Saria)

lortu duen Lanbide Heziketako lehen

ikastetxea izan baita.

Ikastetxearen kooperatiba izaera

erabakigarria izan da sari hori lortzeko.

Bezeroen (ikasleen, familien, enpresen

eta udalen) parte hartze sozialak erraztu

egin du ikastetxeak horien beharren eta

itxaropenen berri izatea. Bestalde, taldeko

lanaren kulturari esker –ikastetxearen

baliorik nagusienetarikoa–, Txorierri

Ikastegi Politeknikoko pertsonen

konpromisoa eta parte hartzea handia izan

da, lanerako gaitasun handiak eta espiritu

berritzaileak bultzaturik.

Ikastetxean diseinaturiko eta jarritako

Internet erreminta multzoa izan da

aurrerapen hori lagundu duen beste

alderdi bat. Horri esker, modu errazago

eta sistematikoago batean integratu ahal

izan dira garaturiko Eskolaren Kudeaketa

Ereduko prozesu guztiak.

Otsailaren 23an izan zen Sariak banatzeko

Ekitaldia. Ekitaldi horretan ikastetxeko

pertsona guztiek Urrezko Q saria jaso zuten

Hezkuntza Sailburuaren, Euskaliteko

Lehendakariordearen, Bizkaiko Lan eta

Trebakuntzako Diputatuaren eta

irakaskuntza Kooperatibako

Lehendakariaren eskutik.

2005-2009 Plan Estrategikoan finkaturikoari

jarraituz, bikaintasunaren aldeko

apustuarekin segituko du Txorierri Ikastegi

Politeknikoak, eta Kalitatearen Saria

Europarrean aurkezteko asmoa du.

Tras conseguir la Q de

Plata en el año 2003,

Politeknika Ikastegia

Txorierri vuelve a ser

pionero en Bizkaia, al

ser el primer centro

de Formación

Profesional que

alcanza el máximo

reconocimiento

otorgado por el

Gobierno Vasco, la Q de Oro – Premio Vasco a

la Calidad de Gestión.

Un elemento que ha contribuido de forma decisiva

al logro de este reconocimiento ha sido la

singularidad cooperativa del centro. La implicación

social de los clientes (alumnos, familias, empresas

y ayuntamientos) ha facilitado al centro el

conocimiento de sus necesidades y expectativas.

Por otra parte, la cultura del trabajo en equipo,

uno de los principales valores del centro, ha

favorecido el compromiso y la amplia participación

de las personas de Politeknika Ikastegia Txorierri,

impulsadas por su gran capacidad de trabajo y

espíritu innovador.

Otro aspecto que ha favorecido este avance ha

sido el diseño e implantación de un conjunto

de herramientas Internet, que han permitido

una integración más sencilla y sistemática de

todos los procesos del Modelo de Gestión

desarrollado.

La entrega del Premio se realizó en un Acto

celebrado el 23 de febrero. En dicho Acto el

Consejero de Educación, el Vicepresidente de

Euskalit, el Diputado de Empleo y Formación de

Bizkaia y el Presidente de la Cooperativa de

enseñanza hicieron entrega de la Q de oro a todo

el personal del centro.

Según recoge su Plan Estratégico 2005-2009,

Politeknika Ikastegia Txorierri va a continuar

con su apuesta por la excelencia y tiene la

intención de presentarse al Premio Europeo a

la Calidad.

After receiving the

Silver Q in 2003, the

Politeknika Ikastegia

Txorierri has again

become a pioneer in

Bizkaia, becoming the

first Vocational

Training school to

achieve the highest

recognition granted

by the Basque

Government, the Gold Q —Basque Prize for

Management Quality.

An element that has contributed decisively

to achieving this recognition is the unique

cooperative nature of the school. The social

implication of the clients (students, families,

companies and town halls) has made it

possible for the school to understand their

needs and expectations. Also, the culture of

team work, one of the school’s key strengths,

has propitiated the commitment and extensive

participation of the people of the Politeknika

Ikastegia Txorierri, driven by their great

capacity for work and their innovative spirit.

Another aspect that has made this

achievement possible is the design and

implementation of a set of Internet tools

which have enabled a simpler and more

systematic integration of all the processes

included in the Management Model

developed by the School.

The Prize was given at a ceremony held on

23 February. The Regional Minister of

Education, the Vice-president of Euskalit, the

Responsible for Employment and Training in

Bizkaia and the President of the School

Cooperative gave the Gold Q to all the school’s

staff.

According to its Strategic Plan 2005-2009,

the Politeknika Ikastegia Txorierri will

continue to pursue excellence and plans to

compete for the European Quality Prize.

55


LANBIDE 2006

EMAS ingurumen

ziurtagiria lortu du

Jesús Obrerok

Jesús Obrero logra

la certificación

medioambiental EMAS

Jesús Obrero earns

EMAS environmental

certification

AENORek balidaturiko

ingurumen aitorpen

publikoarekin,

Ingurumen Kudeaketa

eta Auditoretzari

buruzko Europako

Araudiko Erregistroan

(EMAS) erregistraturiko

Euskadiko lehen

Lanbide Heziketako

ikastetxea da Jesus

Obrero Institutu Politeknikoa, eta Espainiako

Estatuko bigarrena. Hainbat erakunderen

lankidetzaz, horretarako Garapen Iraunkorraren

alorreko hainbat jarduera ari da garatzen Jesus

Obrero azken 15 urteetan. Esate baterako,

Vitoria-Gasteizko Udalaren Tokiko eta Eskolako

Agenda 21ean parte hartu du hasiera hasieratik.

Gainera, Ekoeskolen Mundu Sareko kide da

ikastetxea. Nazio Batuen Ingurumenerako

Programak (PNUMAk) sustatzen du sare hori,

eta 4 kontinentetako 40 herrialdetako 14.000

ikastetxek osatzen dute.

Bai eguneroko bizitzan bai lanean ohitura

iraunkorrak dituzten pertsonak hezi nahi ditu

Jesús Obrerok, Garapen Iraunkorraren alorrean

jarrera kritikoa, berritzailea eta argia erakutsiz.

Hona hemen adibide bat: ikastetxe gehienetan

paper gehiegi kontsumitzen da, eta hondakin

gehiegi sortzen. ISO batek eskatzen dituen

betebeharrak errespetatuz bakarrik, erakunde

bat paperaren kontsumoa txikitzen eta

hondakinak gutxitzen saiatuko da. EMAS

sistema harantzago doa. Aurrekoaz gain,

parte-hartze arduratsua sustatzen du, baita

erakundeko pertsonek negoziaturiko

estrategiak aplikatzea ere. “Ikastetxea kalera

ateratzen” ere saiatzen da, inguruan horren

guztiaren eragile izateko. Horregatik, EMAS

sistema Ingurumenaren Kudeaketa baino

harantzago doa: Kudeaketa Iraunkorra

bultzatzen du Gizarte Erantzukizuna

abiapuntutzat hartuta.

El Instituto Politécnico

Jesús Obrero es el

primer Centro de

Formación del País

Vasco, y el segundo del

Estado Español, inscrito

en el Registro del

Reglamento Europeo de

Gestión y Auditoría

Ambientales (EMAS),

con una Declaración

ambiental pública validada por AENOR. Desde

hace más de 15 años el centro desarrolla múltiples

actividades en el ámbito del Desarrollo Sostenible

en colaboración con diversas instituciones. Por

ejemplo, participa, desde sus inicios, en las

Agendas 21 Local y Escolar del Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz.

Además, el Centro es miembro de la Red Mundial

de Ecoescuelas, promovida por el Programa de

Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA) y formada por 14.000 Centros ubicados

en casi 40 países de 4 continentes.

Jesús Obrero pretende formar personas con

hábitos sostenibles tanto en su vida privada como

en su desempeño profesional y actuar de forma

crítica, innovadora y transparente en el ámbito

del Desarrollo sostenible.

A modo de ejemplo: En la mayoría de los centros

educativos se consume demasiado papel y se

producen demasiados residuos. Un Sistema de

Gestión que cumple únicamente los requisitos

de una norma ISO promoverá el ahorro en el

consumo de papel y tratará de disminuir los

residuos. Un sistema EMAS va más allá. Además

de lo anterior, promueve la participación

responsable y que las personas de la

organización apliquen estrategias negociadas.

Asimismo, intentará “sacar el centro a la calle”,

para ejercer un efecto tractor en su entorno.

Por ello un sistema EMAS lleva más allá la

Gestión Ambiental: facilita una Gestión

Sostenible desde la Responsabilidad Social.

The Jesús Obrero Polytechnic School is

the first school in the Basque Country

and the second in Spain to be registered

in the EU Regulation Eco-Management

and Audit Scheme (EMAS), having

issued a public environmental statement

validated by AENOR. For over 15 years,

the school has carried out many

activities in the area of Sustainable

Development, cooperating with various

institutions. For example, it has been

participating from the very start in the

Local and School Agenda 21 of the

Vitoria-Gasteiz Town Hall.

Also, the school is a member of the

International Eco-School Network

promoted by the United Nations

Environment Programme (UNEP), which

consists of 14,000 Schools from almost

40 countries in 4 continents.

Jesús Obrero seeks to train people in

sustainable habits both in their private

lives and in their professional careers,

acting in a decisive, innovative and

transparent way in the area of

Sustainable Development.

As an example, most educational

institutions consume too much paper and

produce too much waste. A Management

System that only meets ISO standards

will encourage saving paper and will try

to cut down waste. The EMAS system

goes further. In addition to the above, it

fosters responsible participation and

people’s application of negotiated

strategies. It also “takes the school out

into the street” with the intention of

involving the local population in its

efforts. That is why the EMAS system

takes Environmental Management one

step further: it facilitates Sustainable

Management based on Social

Responsibility.

56


LANBIDE 2006

Zabalburu Ikastexeak

Zilarrezko Qa eta

Hezkuntza Kalitatearen

Saria eskuratu ditu

El Colegio Zabálburu

logra la Q Plata y

el Premio a la Calidad

en Educación

The Zabálburu School

earns the Silver Q

and the Ministry of

Education’s Prize for

Quality in Education

2006an, Zabalburu Ikastetxeak Zilarrezko

Q aitorpena jaso du eta, era berean,

Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak

ematen duen Hezkuntzako Kalitatearen

Saria lortu.

Aditu taldek egindako neurketen emaitza

dira bi sariak. Adituek ondokoa neurtzen

dute funtsean: ea zenbateraino dagoen

ezarrita Erabateko Kalitatearen EFQM

eredua ikastetxeko kudeaketa sisteman.

Bi aitorpenak, pozgarri ez ezik, akuilu ere

badira etengabeko hobekuntzan aurrera

egiteko.

Zabalburu Ikastetxeak bere hogeita

bosgarren urteurrena ospatzen du aurten.

Irakasle talde batek sortu zuen ikastetxea,

irakaskuntzako lan elkartuko sozietate

kooperatiboa eratuz, Bizkaiko lehena.

Horrelaxe ekin zion ibilbideari ikasteko

grina eta aldatzeko gogoa zituen erakunde

honek.

Laurogeita hamargarren hamarkadaren

amaiera aldean, Zuzendaritzak beharrezko

urratsak egin eta talde interesatu guztien

oniritzia lortu zuen EFQM europar eredua

ezartzeko, horixe jotzen baitzuten

Ikastetxea garatzeko eta sendotzeko tresna

egokitzat.

Ondokoak izan dira proiektuaren zutabe

nagusiak: pertsonen prestakuntza,

taldean arituz PDCA metodoa aplikatzea,

EFQM eredua erreferentziatzat hartuta,

eta HETELeko zentroen laguntza

garrantzitsua.

Egun, Zabalburu Ikastetxea erakunde

horizontalagoa da. Bertan, jende askok

partekatzen ditu kudeaketako ardurak eta

eginkizunak, eta guztiek ere zerbitzu

publiko eraginkorragoa eskaintzea dute

helburu.

En el 2006 el Colegio Zabálburu ha sido

reconocido con la Q Plata y así mismo ha logrado

el Premio a la Calidad en Educación otorgado

por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Ambos premios han sido

el resultado de

evaluaciones que equipos

de expertos han llevado

a cabo sobre el grado de

implantación del Modelo

EFQM de Calidad total en

el sistema de gestión del

centro. Los dos

reconocimientos han

supuesto no sólo un

motivo de celebración,

sino también un estímulo para seguir en el

camino de la mejora continua.

El Colegio Zabálburu, que celebra este año su

veinticinco aniversario, fue creado por un grupo

de profesores que constituyeron una sociedad

cooperativa de enseñanza de trabajo asociado,

la primera de Bizkaia. Así comenzó su andadura

una organización preocupada por aprender y

dispuesta al cambio.

A finales de los años noventa la Dirección movilizó

y logró el compromiso de los diversos grupos de

interés para la implantación del Modelo europeo

EFQM como herramienta idónea para el desarrollo

y consolidación del Centro.

Los pilares del proyecto han sido, sobre todo,

la formación de las personas, la aplicación en

equipo del método PDCA con la referencia del

modelo EFQM y el importante apoyo de los

centros de HETEL.

Hoy el Colegio Zabálburu es una organización

más horizontal en la que muchas personas

comparten responsabilidades y tareas en la

gestión, empeñada en ofrecer un servicio público

más eficaz.

In 2006 the Zabálburu School earned

recognition with the Silver Q and with the

Prize for Quality in Education granted by the

Spanish Ministry of Education and Science.

Both awards are

the result of

assessments

carried out by

expert teams on

the degree of

implementation of

the EFQM Total

Quality Model in

the school’s

management

system. Both

recognitions are a cause for celebration and

also a source of encouragement to continue

along the road of constant improvement.

The Zabálburu School, which is celebrating

its 25th anniversary this year, was created

by a group of teachers as a teaching cooperative,

the first in Bizkaia. These were

the first steps of an organisation which has

always been concerned with learning, and

ready for change.

In the late 1990s, the school’s management

secured a commitment from various interest

groups to implement the European EFQM

Model as an ideal tool to develop and

consolidate the school.

The pillars of the project have been people

training, team application of the PDCA method

with reference to the EFQM model, and the

significant support given to schools by HETEL.

Today, the Zabálburu School is an increasingly

horizontal organisation where many people

share management responsibilities and tasks,

always seeking to offer a more efficient public

service.

57


LANBIDE 2006

Arratiako Zulaibar

Lanbide Ikastegiak

50 urte bete ditu eta

Zilarrezko Q saria

eskuratu du

Zulaibar Arratiako

Lanbide Ikastegia

cumple 50 años y

obtiene la Q de Plata

Zulaibar Arratiako

Lanbide Ikastegia turns

50 and receives the

Silver Q

2005-2006 ikasturtean zehar, Arratiako

Zulaibar Lanbide Ikastegiak irakaskuntzan

eman dituen 50 urteak ospatu ditu. Urteurren

zoriontsua da. Horrekin batera, ikastegiak

EFQM europar ereduaren 400 puntuak

gainditu ditu, eta, beraz, kudeaketako

kalitatearen Zilarrezko Q saria eskuratu du.

Urtarrilaren 19an, Saria

ospatzeko Ekitaldia egin

zen ikastegiko areto

nagusian, eta han izan ziren

Lanbide Heziketako eta

Etengabeko Ikaskuntzako

Sailburuordea eta

Euskaliten ordezkari bat.

Ekitaldian, diploma eta

Zilarrezko Q saria eskaini

zitzaizkien ikastegiko

langile guztiei, eta horrela aitortu zitzaien

kudeaketan bikaintasuna iristeko bidean

egindako aurrerapena. Urte askotako

lanaren, eta kudeaketaren kalitatearen nahiz

bezeroaren orientazioaren aldeko apustu

indartsu baten azken emaitza da Saria.

Jakina, ikastegiak lan ildo berari eutsiko dio

hurrengo urteetan ere.

50. urteurrena ospatzeko, Ikastegiak zenbait

oroitzapen ekitaldi antolatu ditu ikasturtean

zehar: ikasle ohien eta irakasle ohien arteko

bilera bat, euskal dantza erakustaldi bat eta

Benito Lertxundiren kontzertua Zeanuriko

pilotalekuan, ekitaldi berezi bat ikasleekin

eta irakasleekin eta, azkenik, Zulaibar

Ikastetxeari urte horietan guztietan lagundu

dioten pertsonen, erakundeen, enpresen eta

erakunde publikoen aldeko aitorpen ekitaldi

bat. Ospakizun zikloa osatu zuen Ekitaldia

Lehendakari jaunak itxi zuen.

A lo largo del curso 2005-2006 Zulaibar Arratiako

Lanbide Ikastegia ha celebrado sus 50 años de

existencia dedicados a la enseñanza. Se trata

de un feliz aniversario que ha coincidido con la

superación de los 400 puntos del modelo

europeo EFQM, por lo cual el centro ha obtenido

la Q de Plata de calidad en la gestión.

El 19 de enero se

organizó el Acto de

celebración del Premio

en el salón del actos del

centro, con la presencia

del Viceconsejero de

Formación profesional y

Aprendizaje permanente

y un representantes de

Euskalit. En dicho Acto

se hizo entrega del

diploma acreditativo y de la Q de Plata a todo el

personal del Centro, reconociendo de este modo el

avance alcanzado en el camino hacia la excelencia

en la gestión. El Premio supone la culminación de

un trabajo de varios años y de una apuesta fuerte

por la calidad en la gestión y la orientación al cliente,

que seguirá marcando la línea de trabajo del centro

en los próximos años.

Para celebrar el 50 aniversario la Escuela ha

organizado varios actos conmemorativos a lo

largo del curso: un encuentro entre ex-alumnos

y ex-profesores, un alarde de danzas vascas y

un concierto del cantautor Benito Lertxundi en

el frontón de Zeanuri, un acto con los alumnos

y profesores y, por último, un acto de

reconocimiento a personas, instituciones,

empresas y organismos públicos que han

colaborado con Zulaibar a lo largo de su historia.

El Acto, que cerró el ciclo de celebraciones, fue

clausurado por el Lehendakari.

Zulaibar Arratiako Lanbide Ikastegia

celebrated its 50th anniversary during the

2005-2006 school year. Birthday

celebrations coincided with the

achievement of 400 points in the European

EFQM model, which has earned it the

Silver Q for quality in management.

The Award Ceremony was held on 19

January at the school’s assembly hall. The

Regional Vice-Minister for Vocational

Training and Continuing Education and

representatives of Euskalit attended the

event. During the ceremony, the school’s

staff were presented with a diploma and

the Silver Q, in recognition of the advances

achieved on the road to excellence in

management. The prize is the culmination

of several years’ work and a strong

commitment to quality in customer-focused

management, which will continue to guide

the school in the future.

To celebrate the 50th year of its existence,

the school organised several events

throughout the school year: a meeting

between former students and past

teachers; a Basque dance festival and

concert given by folk singer Benito

Lertxundi at the Zeanuri pelota court; a

joint event including teachers and

students, and a formal act of recognition

for those individuals, institutions,

companies and public bodies that have

co-operated with Zulaibar throughout its

history. This last event, which concluded

the anniversary celebrations, was closed

by the President of the Basque

Government.

58


LANBIDE 2006

Lea Artibai Ikastetxeak

eta Azaro Fundazioak

Esperantza 2013

proiektua aurkeztu dute

Lea Artibai Ikastetxea

y la Fundación Azaro

presentan el proyecto

Esperanza 2013

Lea Artibai Ikastetxea

and the Azaro

Foundation present the

Esperanza 2013 project

Markina Xemeingo Lea Artibai Ikastetxeak

eta Azaro Fundazioak, Esperanza 2013

Eskualdeko Berrikuntza eta Garapen Gunea

izendatutako proiektuarekin, 90 enpresa

berri eta 500 lanpostu sortuko dituzte.

Lea Artibai Ikastetxeak bi urteurren ospatu

zituen joan den maiatzaren 25ean. Alde

batetik, kooperatiba sortu zeneko 30.

urteurrena eta bestetik eskola moduan hasi

zeneko 50. urteurrena. Honekin batera, Lea

Artibai Ikastetxeak eta Azaro Fundazioak

Esperanza 2013 proiektua aurkeztu zuten.

Proiektu honekin, Lea Artibai Ikastetxeko

jarduerarekin zerikusia daukaten

sektoreetako enpresen garapen

teknologikoari eta lehiakortasunari

bultzada eman nahi diote Lea Artibai eta

Azaro Fundazioak. Erlazionatutako

teknologien asimilazio edota garapenaren

bidez, eta profesional hezituen gaitasuna

oinarrizko tresna modura hartuta, oinarri

teknologiko berritzailea duten enpresa

berrien sorrera sustatuko dute.

Lea Artibai Eskualdeko Garapen eta

Berrikuntza Gunea izenburupean, 90

enpresa berri sortzeko asmoa dute

2013rako. Horietatik %75 zerbitzu

sektorekoak izango dira eta %25

industrialak. Hauetatik %25 kooperatibak.

Enpresa berritzaileak %60 izateko helburua

dago jarria. Emakumeek lanpostu erdiak

beteko lituzkete.

Asko eta asko izan ziren ekitaldira hurbildu

ziren kide eta buruak, beraien artean Eusko

Jaurlaritzako Lehendakaria. Hitza hartu zuten

baita Jose Luis Olasolok, Lea Artibai

Ikastetxeko Lehendakari eta MCCko

Lehendakariordeak, Jesús Cataniak, MCCko

Lehendakariak, Tontxu Camposek, Eusko

Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta

Ikerkuntza Sailburuak eta Julio Artetxek,

Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta Trebakuntzako

Foru Diputatuak.

Lea Artibai Ikastetxea y la Fundación Azaro se

proponen crear 90 empresas y 500 puestos de

trabajo a través de un proyecto que han

denominado Esperanza 2013 Espacio de

innovación y desarrollo comarcal.

El pasado 25 de mayo

el centro Lea Artibai

Ikastetxea celebró dos

aniversarios. Por una

parte el 30 aniversario

de la creación de la

cooperativa Lea

Artibai Ikastetxea y por

otra el 50 aniversario

de la creación de la Escuela profesional comarcal.

En el acto organizado con este motivo, Lea Artibai

Ikastetxea y la Fundación Azaro presentaron el

proyecto Esperanza 2013.

A través de este proyecto Lea Artibai y la

Fundación Azaro quieren dar un impulso al

desarrollo tecnológico y a la competitividad de

empresas de sectores relacionados con las

tecnologías de la Escuela. Por medio de la

asimilación y desarrollo de estas tecnologías y

de la capacitación de profesionales se proponen

fomentar la creación de empresas con un base

tecnológica innovadora en la comarca.

Bajo la denominación de Esperanza 2013 – Espacio

de innovación y desarrollo comarcal, se han marcado

como objetivo crear 90 empresas para el año 2013.

De las cuales un 75% serían empresas de servicios

y un 25% industriales. De la totalidad un 25%

cooperativas y un 60% empresas innovadoras.

También se pretende que la mitad de los puestos

de trabajo sean ocupados por mujeres.

El acto contó con la participación de muchos

compañeros y autoridades, entre las cuales se

encontraba el Lehendakari. También tomaron la

palabra el Presidente de Lea Artibai Ikastetxea y

Vicepresidente de MCC, Jose Luis Olasolo, el

Presidente de MCC, Jesús Catania, el Consejero

de Educación, Universidades e Investigación y el

Diputado Foral de Empleo y Formación.

Lea Artibai Ikastetxea and the Azaro Foundation

will create 90 companies and 500 jobs through

a project called Esperanza 2013 – Eskualdeko

Berrikuntza eta Garapen Gunea (Hope 2013 –

Innovation and local development space).

Last 25 May, the Lea

Artibai Ikastetxea

school celebrated two

anniversaries. On the

one hand, the 30th

anniversary of the

creation of the

cooperative Lea Artibai

Ikastetxea, and on the

other hand, the 50th anniversary of the start

of the Lea Artibai Vocational School. During

the event celebrating the anniversaries, Lea

Artibai Ikastetxea and the Azaro Foundation

presented the project Esperanza 2013.

Through this project, Lea Artibai and the Azaro

Foundation want to promote the technological

development and competitiveness of companies

from sectors related to the school’s technologies.

By assimilating and developing these technologies

and building skills among professionals, they aim

to promote the creation in the area of new

companies with an innovative technological basis.

The goal of Esperanza 2013 – Eskualdeko

Berrikuntza eta Garapen Gunea is to create

90 companies by 2013. Of these, 75% would

be in the services sector and 25% in the

industrial sector. 25% would be cooperatives

and 60% innovative companies. Another goal

is to have half the jobs held by women.

Numerous colleagues and authorities attended

the event, including the President of the Basque

Government. Among the speakers were: the

President of Lea Artibai Ikastetxea and Vicepresident

of Mondragón Corporación Cooperativa

(MCC), Jose Luis Olasolo; the President of MCC,

Jesús Catania; the Regional Minister of Education,

Universities and Research and the Responsible

for Employment and Training in Bizkaia.

59


LANBIDE 2006

Zilarrezko Q saria

lortzea ospatu du San

Viator Ikastetxeak

San Viator celebra el

logro de la Q de Plata

San Viator Ikastetxea

School celebrates its

Silver Q

Zilarrezko Q saria jaso

duen Enkartazioetako

lehen erakundea izan

da Sopuertako

Elizbarrutiko San Viator

Ikastetxea. Ikastetxeak

kudeaketan lortu duen

bikaintasun maila

bermatzen du sari

honek.

Kanpoko aditu talde batek, Europako EFQM

Ereduan oinarrituta, eginiko ebaluazioan 400

puntu baino gehiago lortu ditu San Viator

Ikastetxeak; hori dela eta, Zilarrezko Q saria

lortu du. Lorpen hori oso garrantzitsua izan

da hezkuntza komunitateko pertsonek ilusioa

izaten jarrai dezaten etengabeko

hobekuntzaren aldeko lanean. Hain zuzen,

ikastetxeko pertsonala, familiak eta ikasleak

izan dira aurrerabide horretan eginkizun

garrantzitsuena jokatu duten taldeak.

Zallako Zine Antzokian, maiatzaren 18an,

ikastetxeko hezkuntza komunitateko 300

pertsona baino gehiago bildu ziren (baita

hornitzaileak, Lanbide Heziketako ikasleek

lantokiko prestakuntza egiten duten enpresak,

udala eta elkarteak ere) pertsonalari egindako

lana aitortzeko Ekitaldian. Erakundeen ordezkari

gisa, Euskaliteko Lehendakaria eta Lanbide

Heziketako Sailburuordea izan ziren Ekitaldian.

San Viator Ikastetxeak eragin handia du

Enkartazioetako dinamizazio soziolaboralean,

eta Biribilgune moduko proiektuak garatzera

animatzen du sari horrek ikastetxea. Besteak

beste, praktika egokiak jakinarazteko,

prestakuntza beharrak partekatzeko eta

dinamizatzeko eta partekaturiko teknologia

lokalak sortzeko foro izan dadin, enpresekin

lotura iraunkorrak sortzea da proiektu honen

helburua.

Ikastetxeak aurrera darrai bere kalitatearen

aldeko apustuarekin eta 2007 urterako lortu nahi

du ingurumen kudeaketako ISO 14000 ziurtagiria.

El Centro Diocesano

San Viator Ikastetxea

de Sopuerta ha sido la

primera organización de

las Encartaciones en

recibir la Q de Plata,

premio que avala el

nivel de excelencia

alcanzado en su

gestión.

La consecución de la Q de Plata se produce

después de superar los 400 puntos en la

evaluación realizada por un equipo de expertos

externos en base al Modelo europeo EFQM. Este

logro supone un motivo muy importante para

ilusionar a las personas que componen la

comunidad educativa en su empeño por la mejora

continua. Son precisamente el personal, las

familias y el alumnado los colectivos que han

jugado el papel más importante en este avance.

Con motivo del Acto de reconocimiento al

personal, que se celebró el 18 de mayo, más

de 300 personas pertenecientes a la comunidad

educativa del centro (incluyendo proveedores,

empresas donde realizan la Formación en Centro

de Trabajo los alumnos de Formación

profesional, ayuntamientos y asociaciones) se

reunieron en el Zine Antzokia de Zalla. El acto

contó con la presencia institucional del

Presidente de Euskalit y del Viceconsejero de

Formación Profesional.

San Viator tiene una influencia importante en

la dinamización sociolaboral de las

Encartaciones y este premio anima al centro a

desarrollar proyectos como Biribilgune, cuyo

objetivo es crear círculos permanentes de

empresas con varios objetivos: actuar de foro

para comunicar buenas prácticas, compartir y

dinamizar necesidades de formación, crear

locales de tecnología compartida, etc.

El Centro continua su apuesta por la calidad y

tiene previsto obtener la certificación de gestión

medioambiental ISO 14000 en el año 2007.

The San Viator Ikastetxea School in

Sopuerta is the first organisation in the

Encartaciones area to receive the Silver Q,

an award that confirms the level of

excellence achieved by its management.

The Silver Q is awarded when an

organisation earns over 400 points in an

evaluation carried out by external experts

according to the EFQM European quality

model. This achievement implies a

tremendous encouragement for the

members of this educational community

and their efforts towards continuous

improvement. The school’s staff, the

students and their families have played a

key role in achieving such momentum.

During an event of recognition for the staff

held on 18 May, over 300 people from the

school’s educational community —

including suppliers, companies where

students carry out their work placement

period, students, and representatives of

town halls and associations— met at the

Zine Antzokia in Zalla. Also present were

the President of Euskalit and the Regional

Vice-Minister for Vocational Training.

San Viator has a significant influence on

the social and labour development of the

Encartaciones area and this prize

encourages the school to develop projects

such as Biribilgune, which aims to create

permanent circles with companies keeping

several goals in mind: to serve as a forum

to communicate best practices; to identify,

share and respond to training needs; to

create shared technology premises, etc.

The school remains faithful to its

commitment to quality and expects to earn

ISO 14000 environmental management

certification in 2007.

60


LANBIDE 2006

Ziklo-ondoko

Prestakuntza garatu

dute Diocesanasek eta

DaimlerChryslerrek

Diocesanas y

DaimlerChrysler

desarrollan un

postciclo profesional

Diocesanas and

DaimlerChrysler

develop a vocational

post-graduate training

course

DaimlerChrysler - Mercedes Benzen

eskariari erantzuteko, “Lagunduriko

Kudeaketa eta Plangintza industriako

muntatze prozesuetan” Ziklo-ondoko

Prestakuntza diseinatu eta abian jarri du

Diocesanas Ikastetxeak.

DaimlerChryslerrek honako arrazoi

hauengatik eskatu zuen Diocesanas

Ikastetxearen lankidetza:

• Langileen prestakuntza maila hobetzearen

aldeko apustu argia egin duelako.

• Industria sektorean Maisu edo linea

Ikuskatzaile postuetan lan egiteko,

etorkizunean prestakuntza hori eskatzeko

asmoa duelako.

• Funtzio horrek enpresan sortzen dituen

arazoei zuzenduriko prestakuntzaren

beharragatik.

Prestakuntza hori garatzeko Alemaniako

Merkataritza Ganberako industri maisutza

hartu da erreferentzia gisa, eta honako eduki

hauek diseinatu eta jarri dira abian:

• Alor teknikoa: Produkzio prozesua eta

produkzioko Linetan erabilitako teknologia

menperatzea.

• Antolaketa alorra: Industri enpresen

testuingurua eta ezaugarri nagusiak

ulertzea.

• Lidergo eta pertsonal alorra: Pertsonen

lidergoa eta taldeen kudeaketa.

Garaturiko Ziklo-ondoko prestakuntza 550

ordukoa da, eta, prestakuntza ikastaroa

gaindituz gero 2006ko abenduan izango dugu

40 pertsonek osatu duten lehen promozioa.

Hortaz, erantzukizun handiagoko postuak

izango dituzte aukeran.

Eusko Jaurlaritzak ziurtatuta dagoen

prestakuntza da, eta Alemaniako Merkataritza

Ganberak (Deutsche Industrie-und

Handelskammer –IHK) onartuko du aurki.

Respondiendo a una

petición de

DaimlerChrysler –

Mercedes Benz,

Diocesanas ha

diseñado y puesto en

marcha el Postciclo

profesional “Gestión

y Planificación asistida

en los procesos de

montaje industrial”.

DaimlerChrysler solicitó la colaboración de

Diocesanas por las siguientes razones:

• Una apuesta clara por aumentar el nivel

de cualificación de sus trabajadores

• Su intención de exigir esta formación en el

futuro como requisito para el puesto de Maestro

o Supervisor de línea en el sector industrial

• La necesidad de contar con una formación

muy orientada a la problemática que conlleva

el desempeño de esta función en la empresa

Para desarrollar esta formación se ha tomado como

referencia el programa de Maestría industrial de la

Cámara de Comercio alemana y se han diseñado y

puesto en marcha los siguientes contenidos:

• Area técnica: Dominio del proceso de

producción y de la tecnología empleada en

las Líneas productivas

• Area de organización: Comprensión del

contexto y de las características globales de

la empresa industrial

• Area de Liderazgo y personal: Liderazgo de

personas y gestión de equipos.

El Postciclo desarrollado tiene una duración de

550 horas y en diciembre 2006 se contará con la

primera promoción de 40 personas, que tras superar

la formación, podrán desempeñar un puesto de

responsabilidad añadida.

La formación está certificada por el Gobierno Vasco

y se espera que en breve sea también reconocida

por la Cámara de Comercio alemana (Deutsche

Industrie-und Handelskammer –IHK).

In answer to a request

by DaimlerChrysler –

Mercedes Benz,

Diocesanas has

designed and

implemented a

vocational post-graduate

training course in

“Assisted management

and planning in industrial

assembly processes”.

DaimlerChrysler requested the cooperation of

Diocesanas for the following reasons:

• A clear commitment to increase the

qualification level of its employees

• Its intention to require this training in the

future as a prerequisite for the job of line

Master or Supervisor in the industrial sector

• The need for training that is highly focused

on the problems involved in performing

this function in the company

The German Chamber of Commerce Industrial

Programme for Masters was used as reference

to develop this training course. The following

contents were designed and implemented:

• Technical area: Mastery of the production

process and of the technology used in

production lines

• Organisation area: Understanding the

global context and characteristics of

industrial companies

• Leadership and personal area: People

leadership and team management.

The Vocational postgraduate course has a

duration of 550 hours and the first 40 students

will graduate in December 2006. Having

completed the course, they will be capable of

fulfilling a job of added responsibility.

The training course is certified by the Basque

Government and recognition is soon expected

from the German Chamber of Commerce

(Deutsche Industrie- und Handelskammer – DIHK).

61


LANBIDE 2006

Txorierri ikastegi

Politeknikoa Leonardo

CATIT proiektuaren

parte hartzaile

Politeknika Ikastegia

Txorierri participa en

el proyecto Leonardo

CATIT

Politeknika Ikastegia

Txorierri participates

in the Leonardo CATIT

project

2005eko irailetik, Txorierri Ikastegi Politeknikoa

CATIT (Cultural Awareness in Technical and

Industrial Vocational Training) proiektu

pilotuaren garapenean ari da parte hartzen.

CATIT proiektuak LEONARDO programa

europarraren finantzaketa lortu du.

Ikasgeletan gero eta etorkin gazte eta heldu

gehiago daudenez, Lanbide Heziketako

ikastetxeak horiei egoki erantzuteko

prestatzeko beharrak eraginda sortu da

hizpide dugun

proiektua. Kultura

anitzetako ikasle

taldeak erronka

dira gaur egun,

eta are erronka

handiagoa izango

dira etorkizunean.

Beraz, Finlandia

(West Lapland

Vocational

Institute eta

Adulta), Alemania

(Bildungsmarkt), Txekiar Errepublika (Institut

INPRO), Irlanda (Galway University) eta

Espainiako (Usurbileko LH Institutua eta

Txorierri Ikastegi Politeknikoa) Lanbide

Heziketako hainbat ikastetxe eta erakunde

CATIT proiektuan ari dira elkarlanean.

Proiektuaren azken helburua honako hau da:

etorkinei hezkuntza eta lan ingurunean

sartzen lagunduko dien harrera prozesua

diseinatzea. Horretarako, prestakuntza

ikastaroa ari dira garatzen irakasgai

teknikoetako irakasleentzat eta enpresetako

giza baliabideetako arduradunentzat.

Proiektuaren iraupena 2 urtekoa izango da,

eta 2007ko irailean bukatuko da. Hortik aurrera,

landutako materiala eta metodologia Euskal

Herriko Lanbide Heziketako ikastetxe guztietan

hedatzeari ekingo zaio.

Desde septiembre de 2005, Politeknika Ikastegia

Txorierri está participando en el desarrollo del

proyecto piloto CATIT (Cultural Awareness in

Technical and Industrial Vocational Training),

que ha obtenido la financiación del programa

europeo LEONARDO.

La razón de este proyecto es la necesidad de

que los centros de Formación profesional estén

preparados para atender adecuadamente a la

cada vez mayor presencia en el aula de

estudiantes inmigrantes,

tanto jóvenes como adultos.

Los grupos multiculturales

de alumnos son ya y van a

suponer un reto aún mayor

en el futuro. Por ello,

diferentes centros de

Formación profesional y

organismos de Finlandia

(West Lapland Vocational

Institute y Adulta), Alemania

(Bildungsmarkt), República

Checa (Institut INPRO),

Irlanda (Galway University) y España (Instituto

de FP de Usurbil y Politeknika Ikastegia Txorierri)

están colaborando en el proyecto CATIT.

El objetivo final del proyecto es diseñar un

proceso de acogida que facilite la integración

de los inmigrantes tanto en un entorno

educativo como laboral. Para ello se está

desarrollando un curso de formación para

profesores de asignaturas técnicas y

responsables de recursos humanos de las

empresas. Este curso implica la producción de

material multimedia para favorecer la

implantación de cada etapa de acogida.

El proyecto, de 2 años de duración, finalizará

en septiembre de 2007. A partir de ahí, se

difundirá el material y metodología desarrollados

a todos los centros de Formación profesional

del País Vasco.

Since September 2005, Politeknika

Ikastegia Txorierri is participating in the

CATIT (Cultural Awareness in Technical

and Industrial Vocational Training) pilot

project, which is financed by the European

LEONARDO project.

This project is prompted by the need for

vocational training schools to be prepared

to cater appropriately to the increasing

presence of immigrant students, both

young and adult students. Multicultural

groups of students already pose

challenges and these will increase in the

future. In view of this, several vocational

training schools and organisations in

Finland (West Lapland Vocational Institute

and Adulta), Germany (Bildungsmarkt),

The Czech Republic (Institut INPRO),

Ireland (Galway University) and Spain

(Usurbil Vocational Training Institute and

Politeknika Ikastegia Txorierri) are

cooperating in the CATIT project.

The project’s ultimate goal is to design

an induction process that will help

integrate immigrants both in educational

and working environments. A training

course is being designed for teachers of

technical subjects and for human

resources managers in companies. The

course involves the production of

multimedia materials to help implement

each induction stage.

The project will last two years, ending

in Septembre 2007. After this, the

materials and methodology developed will

be disseminated among all vocational

training schools in the Basque Country.

62


HETEL zentruak Centros HETEL HETEL Centres

ARABA

D I O C E S A N A S

Nieves Cano, 10 01006 – VITORIA

Tfno.: (34) 945.01.01.30., Fax : 945.01.01.39

info@diocesanas.org

www.diocesanas.org

INSTITUTO POLITÉCNICO JESÚS OBRERO

Francia, 32, 01002 – VITORIA

Tfno.:(34) 945.00.03.33 ; Fax : 945.00.03.34

jesusobrero@j-obrero.es

www.j-obrero.es

CENTRO MUNICIPAL DE FP

Virgen del Carmen, 17 01400 – LLODIO

Tfno.: (34) 94.672.05.05 ; Fax : 94.672.10.57

secretaria@cmfp-llodio.com

www.cmfp-llodio.com

BIZKAIA

COLEGIO ZABÁLBURU

La Esperanza, 12, 48005 – BILBAO

Tfno.: (34) 94.416.31.95 ; Fax : 94.415.38.55

info@zabalburu.net

www.zabalburu.net

POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI

Untzaga Ibaia Kalea, 1 48160 – DERIO

Tfno.: (34) 94.403.40.60 ; Fax : 94.403.40.61

info@txorierri.net

www.txorierri.net

SAN JOSÉ – MARISTAK L. H. IKASTEGIA

Abasolo, 6 48200 – DURANGO

Tfno.: (34) 94.681.00.58 ; Fax : 94.620.06.38

idazkaritza@maristak.com

www.maristak.com

LEA-ARTIBAI IKASTETXEA

Avda de Xemein, 19 48270 –MARKINA

Tfno.: (34) 94.616.90.02 ; Fax : 94.616.91.60

info@leartik.com

www.leartik.com

ZULAIBAR ARRATIAKO LANBIDE IKASTEGIA

Bº. Zulaibar, s/n 48144 - ZEANURI

Tfno.: (34) 94.673.91.16 ; Fax: 94.631.70.66

Info@zulaibar.org

www.zulaibar.org

SALESIANOS DEUSTO

Avda Lehendakari Aguirre, 75 48014 - BILBAO

Tfno.: (34) 94.447.26.50 ; Fax : 94.447.26.58

salesianos@salesianosdeusto.com

www.salesianosdeusto.com

CENTRO DIOCESANO SAN VIATOR

Bº San Cristóbal, 2 48190 –SOPUERTA

Tfno.: (34) 94.610.48.00 ; Fax : 94.610.47.20

secretaria@sanviator.com

www.sanviator.com

CENTRO FORMACIÓN SOMORROSTRO

San Juan, 10 48550 –MUSKIZ

Tfno.: (34) 94.670.60.45; Fax : 94.670.60.52

cfs@somorrostro.com

www.somorrostro.com

ESCUELA DE QUÍMICA Y ELECTRÓNICA

Doctor Areilza, 32 48010 –BILBAO

Tfno.: (34) 94.441.59.78; Fax : 94.427.35.59

equimica@jesuitasindautxu.com

www.jesuitasindautxu.com/eqe

GIPUZKOA

MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA

Loramendi, 4 20500 – MONDRAGON

Tfno.: (34) 943.79.47.00 ; Fax : 943.79.15.36

info@eps.mondragon.edu

www.eps.mondragon.edu

ESCUELA COMARCAL DE F.P., E.T.E.O.

C/Larraña, 33 20560 – OÑATI

Tfno.:(34) 943.71.80.09 ; Fax : 943.71.81.62

eteo@eteo.mondragon.edu

www.eteo.mondragon.edu

UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA

Beloki Hiribidea, s/n 20700 – ZUMARRAGA

Tfno.: (34) 943.72.54.77 ; Fax : 943.72.60.03

ugle@ugleskola.org

www.ugleskola.org

OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA

Gipuzkoa Kalea, 5 20800 - ZARAUTZ

Tfno.: (34) 943.11.09.90

Fax : 943.83.44.05

info@oteitzalp.org

www.oteitzalp.org

IRUNGO LA SALLE

Elizatxoko Hiribidea, 14 20303 – IRUN

Tfno.: (34) 943.62.84.11 ; Fax : 943.62.84.32

ilsalle@ilsalle.org

www.irungolasalle.org

GOIERRI LANBIDE ESKOLA

Bº La Granja, s/n 20240 – ORDIZIA

Tfno.: (34) 943.88.00.62 ; Fax : 943.88. 83.51

bulegoa@goierrieskola.org

www.goierrieskola.org

LA SALLE BERROZPE

La Salle Etorbidea, 5 20140 – ANDOAIN

Tfno.: (34) 943.59.05.57 ; Fax : 943.30.05.63

zuzendaria@lasalleberrozpe.com

www.lasalleberrozpe.com

SALESIANOS URNIETA

Ergoien Auzoa, 6 20130 - URNIETA

Tfno.: (34) 943.55.17.89 ; Fax : 943.33.10.59

salesianos@salesianosurnieta.es

www.salesianosurnieta.com

NAFARROA

INSTITUTO CUATROVIENTOS

Avda. San Jorge, 2 31012 – PAMPLONA

Tfno.: (34) 948.12.41.29 ; Fax : 948.13.28.39

Info@cuatrovientos.org

www.cuatrovientos.org


LANBIDE 2006

www.hetel.org

HETEL 21 Gizarte-ekimenezko lanbideheziketako

ikastetxeen Elkartea da eta

Euskal Herriko eskualde guztietan dago

sustraiturik. HETELen elkarturiko zentroek

Lanbide Heziketa arautua, etengabeko

prestakuntza eta langabeentzako

formazioa eskaintzen dituzte.

HETEL es una Asociación de 21 Centros

de Formación Profesional de iniciativa

social con presencia y arraigo en todas

las comarcas del País Vasco. Los centros

de HETEL imparten formación profesional

reglada, formación continua y formación

ocupacional.

HETEL is an Association of 21

Vocational Training Centres created by

social initiative which are present in

all regions of the Basque Country.

HETEL centres provide vocational

training to young people, workers and

unemployed people.

More magazines by this user
Similar magazines