MODALITAT I - Ajuntament de Tarragona

tarragona.cat

MODALITAT I - Ajuntament de Tarragona

MODALITAT IV

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DELS CENTRES

D’ENSENYAMENT I AMPA´S DEL MUNICIPI DE

TARRAGONA.

Article 1.- S’obre convocatòria, mitjançant règim de concurrència competitiva,

per a la sol.licitud de subvencions per a activitats esportives realitzades i

organitzades durant l’any natural 2007 dels centres d’ensenyament i AMPA’s

del terme municipal de Tarragona, que restaran publicades en el B.O.P., segons

Bases reguladores de subvencions en matèria esportiva de l’Ajuntament de

Tarragona, amb l’objecte de col.laborar en la realització, organització i

promoció de les activitats esportives d´utilitat o interès social per a la ciutat.

Article 2.- Requisits i acreditació dels interessats

Segons l’establert en els Bases reguladores, modalitat III.

Article 3.- Sol.licituds

a) Les sol·licituds s´hauran de presentar mitjançant els models

d´impresos normalitzats que es poden obtenir l´OMAC, Rambla

Nova num. 59, o a l´Àrea d´ Esports deAjuntament de Tarragona,

Plaça de la Font, previa revisió per part de l’Àrea d´Esports i després

presentades i registrades a l´OMAC.

b) El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals a

comptar des de l’endede la data de publicació de la convocatòria

corresponent al BOP.

Article 4.- Aplicació pressupostària

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria aniran a càrrec de la partida

pressupostària 05090-45230-48900, núm. operació 220080008982 i núm.

referència 22008001707, del pressupost municipal de l’exercici 2008, per una

quantitat màxima de 48.500€.

Si la quantitat màxima esmentada fos insuficient per atendre les sol.licituds

presentades, podrà destinar-se una quantia addicional en el cas d’existir sobrant

dels crèdits consignats en les altres convocatòries (esportistes, esportistes

discapacitats, entitats i associacions esportives del municipi de Tarragona),

segons certificat de l’òrgan designat per a l’instrucció de l’expedient en tant

que es tracta de convocatòries amb càrrec al mateix crèdit pressupostari.


L’efectivitat d’aquesta quantia addicional restarà condicionada a la declaració

de disponible de crèdit com a conseqüència de les circumstàncies abans

esmentades.

Article 5.- Línies d’actuació subvencionables

5.1.- Subvencions per a activitats de funcionament ordinari que porten a

terme els centres d´ensenyament i AMPA´s del municipi de Tarragona.

L’objecte d’aquestes subvencions és:

a) Donar suport als centres d´ensenyament i AMPA´s sol·licitants en les

seves activitats de funcionament ordinari i contribuir a les seves

despeses de funcionament infrastructural.

b) Donar suport als serveis que ofereixen als centres d´ensenyament i

AMPA´s sol·licitants.

c) Donar suport a la participació en competicions realitzades fora de la

ciutat.

5.2.- Subvencions per a activitats extraordinàries (competicions oficials,

esdeveniments puntuals) que porten a terme els centres d´ensenyament i

AMPA´s del municipi de Tarragona.

L’objecte d’aquestes subvencions és:

a) Donar suport als centres d´ensenyament i AMPA´s sol·licitants en les

seves activitats extraordinàries.

b) Donar suport als serveis que ofereixen als centres d´ensenyament i

AMPA´s sol·licitants.

c) Potenciar la realització de diferents activitats esportives en el centre.

Article 6.- Criteris d’atorgament

Les sol·licituds es valoraran en funció de les categories previstes en les Bases

reguladores, Modalitat IV, essent els criteris totals de valoració els següents:

CATEGORIA FORMA DE CONCESSIÓ IMPORT

1ª CATEGORIA DE 30 A 40 PUNTS 3.000 €

2ª CATEGORIA DE 20 A 29 PUNTS 1.500 €

3ª CATEGORIA DE 15 A 19 PUNTS 1.000 €

4ª CATEGORIA D´ 11 A 14 PUNTS 800 €

5ª CATEGORIA DE 6 A 10 PUNTS 500 €


Article 7.- Procediment i requisits d’atorgament

Serà òrgan instructor el conseller delegat d’Esports, qui, a la vista de

l’expedient i de l’informe de valoració de la Comissió de valoració formularà

proposta de resolució provisional de concessió o denegació de les subvencions,

segons el previst en les Bases generals i segons l’establert en la Llei 38/2003

General de Subvencions.

La comisió de valoració estarà integrada per:

- El conseller delegat d’Esports.

- El director-gerent del Patronat Municipal d’Esports.

- Un regidor de l’oposició municipal.

- La Cap d'Activitats del Patronat Municipals d'Esports de Tarragona.

- Un membre representant de la Comissió Informativa i de Seguiment de

l’Àrea de serveis a la persona.

- Un funcionari/a adscrit a l’Àrea de serveis a la persona que actuarà de

secretari.

Article 8.- Justificació, revocació i renúncia de la subvenció

La justificació, revocació i renúncia de la subvenció resta subjecte a l’establert

en les bases reguladores.

Tarragona, juliol de 2008

EL CONSELLER DELEGAT D’ESPORTS

More magazines by this user
Similar magazines