Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social de Tarragona

tarragona.cat

Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social de Tarragona

SSC de perspectiva global

2.1.2.1 PLICST (Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió Social de Tarragona)

és un pla d’actuació integral i esdevé un instrument de gestió per ordenar i

donar direcció estratègica a les accions d’inclusió i cohesió social, tot treballant

per una acció més transversal i participativa, que millori la detecció i la

intervenció davant de situacions de necessitat al territori. El PLICST actua

fonamentalment sobre els factors que generen pobresa, exclusió i fractura

social, i treballa per a incrementar les oportunitats reals dels col•lectius més

vulnerables.

El Pla d’Inclusió i de Cohesió Social representa, doncs, una nova manera de fer

polítiques socials, vers una cultura de la planificació de l’acció social, que

implica abordatges integrals i transversals, des de la proximitat i amb el

protagonisme d’agents i recursos del territori.

L’equip professional consta de dos tècnics formats en sociologia, antropologia,

treball social i resolució de conflictes.

Des de l’Oficina Tècnica del PLICST s’impulsen dues línies

interrelacionades d’acció:

A

Observatori de la Inclusió i la Cohesió Social de la

ciutat de Tarragona

Genera, recull i difon informació científicament rigorosa, crítica, de qualitat i

periòdica sobre la pobresa, la vulnerabilitat i la inclusió a la Ciutat de

Tarragona. En aquest sentit, l’Observatori Social és un referent per a

tothom que vulgui conèixer quines són les dificultats socials del ciutat i

quins recursos tenim per a intervenir‐hi. Així mateix, incorpora elements

rigorosos i innovadors per a l’anàlisi de la intervenció professional, així com

per a la orientació, planificació, avaluació i comunicació de les polítiques

socials.

Objectius:

• Analitzar i diagnosticar la realitat, per identificar‐ne els factors claus,

les causes de la situació i els processos pels quals s'hi ha arribat a les

situacions de vulnerabilitat, pobresa i exclusió.

• Fer el seguiment periòdic i l’avaluació de les polítiques que en el

camp de la pobresa i la inclusió que realitzen tant les institucions

públiques com les privades, per identificar les febleses i els límits de

les polítiques i proposar mesures per millorar‐les.

• Generar reflexiócontinuada, estratègica i conceptual estratègica, així

com debat i consensos entre els actors que treballen contra la

pobresa i l'exclusió per clarificar conceptes i proposar línies

estratègiques més eficaces i coherents.

• Conservar la memòria sobre realitats socials passades en relació a la

lluita contra la pobresa i l'exclusió,per millorar el coneixement de la

realitat social present i formular hipòtesis de futur més

28


fonamentades.

El passat 1 de desembre es va presentar la I Diagnosi Social Participativa de

Socialitzar i fomentar l'intercanvi d'informació, de coneixements,

d’experiències i de bones pràctiques.

L’Observatori disposa d’una web amb informació actualitzada sobre notícies

i esdeveniments, informes i indicadors o material per a professionals i

ciutadania. Així mateix, la web compta amb un cercador de recursos

telemàtic que permet a professionals i ciutadania trobar serveis i recursos

inclusius a partir de diferents criteris de cerca (àmbit, col∙lectiu i territori)

observatorisocial.tarragona.cat: http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/serveis‐alapersona//lajuntament/conselleries/serveis‐a‐lapersona/serveis‐socials/observatori‐social‐dela‐ciutat‐detarragona

Tarragona:http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/serveis‐a‐lapersona/serveissocials/observatori‐social‐dela‐ciutat‐de‐tarragona/el‐pla‐local‐d2019inclusio‐i‐cohesio‐social‐detarragona/Diagnosi‐social‐participativa

B Xarxa per a la Inclusió i la Cohesió Social

En un primer moment, El PLICST ha contribuït a enfortir i consolidar la

Cartera global de Serveis Socials, mitjançant la identificació dels recursos

socials existents a la ciutat de Tarragona, segons els diferents nivells

d'actuació:

• Serveis Socials Bàsics (generalistes, específics i comunitaris)

• Serveis Socials Especialitzats:

- Dependència i/o discapacitat

- Infància, adolescència, família

- Gent Gran

- Dona

- Persones sense sostre

• Institucions, entitats locals i serveis que treballen per la inclusió social

i el foment de la cohesió social

• Institucions, entitats locals i serveis adreçats a la inserció laboral, la

formació ocupacional, etc.

• Institucions, entitats locals i serveis adreçats a la promoció de

l’habitatge social

• Ajudes i subvencions a particulars i entitats

• Voluntariat

• Entitats sense ànim de lucre

• Etc.

En un segon moment, el PLICST està impulsant la Xarxa per a la Inclusió i la

Cohesió Social: es tracta de generar una estructura organitzativa que

afavoreixi el treball transversal i on es consensuï el model de ciutat

inclusiva. La Xarxa es basa en els principis del govern relacional –

corresponsabilitat, integralitat, multinivell, autonomia, planificació i

proximitat – com a elements bàsics per a realitzar polítiques socials

eficaces, tenint en compte el que nou context social genera necessitats

més complexes i canviants.

29


La Xarxa es compon de diversos espais on els diferents agents inclusius s’hi

situen segons les seves característiques:

- un “espai” de lideratge que impulsa la Xarxa i que és el Institut

Municipal de Serveis Socials;

- un “espai” que doni legitimitat, transparència i suport al procés de

participació en la Xarxa, format per representats de les diferents

institucions;

- un “espai” que elabori noves estratègies i propostes d’acció, a més

d’orientar, validar i fer seguiment de les actuacions ja existents;

- un espai on que incorpori tots aquells agents de la ciutat que des

del seu projecte o àmbit d’actuació s’adhereixen a la Xarxa, tot

incorporant els principis i valors per promoure condicions cap a la

inclusió i cohesió social.

C Oficina Tècnica:

prestacions

persones

beneficiàries

requisits

d’accés

sol∙licitud

horari

d’atenció

cost del

servei

tipologia de

servei

• Informació i assessorament a ciutadania, professionals, entitats,

administracions, etc. sobre temes de vulnerabilitat i exclusió

social a la ciutat de Tarragona.

• Recollida, sistematització i posar al servei de professionals i

ciutadania dades i recursos referents a serveis socials, salut,

pobresa, educació, treball, etc.

• Facilitar al planificació i l’avaluació conjunta de les accions

inclusives.

• Promoció del treball en xarxa per a ser més eficaços en la

intervenció.

• Sensibilització a la ciutadania per afavorir la cohesió social.

Ciutadania, professionals, entitats, administracions, etc. que tenen

el seu àmbit d’actuació en el municipi de Tarragona

Cap

Acordar cita per telèfon o per e‐mail

De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Servei gratuït

Servei comunitari

informació

Adreça

Conselleria de Serveis Socials: Plaça de la Font, 1.

IMSST: “La Torreforta”, Carrer Francolí 65‐67.

PLICST: Rambla Vella, 7‐bis, 1‐1

plicst@tarragona.cat

Telèfon

977 296 235

977 550 086

689874044

30


normativa

reguladora

• Projecte Tècnic del Servei

• Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya

• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de

dades de caràcter personal

31

More magazines by this user
Similar magazines