Estadístiques del sector ecològic a Catalunya (2000-2011). - Premsa

premsa.gencat.cat

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya (2000-2011). - Premsa

Estadístiques

del sector

ecològic a

Catalunya

(2000-2011)

Barcelona, 21 de març de 2012


Evolució d'operadors inscrits i de superfície

en agricultura ecològica (2000-2011)

100.000

90.000

1.916

83.506

92.435

2.000

1.800

80.000

71.513

1.639

1.600

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

236

4.936

341 386 421

303

6.578 7.187 7.835

9.570

450

10.827

50.788

682

52.346

777

56.211 56.368

805

895

54.189

932

55.355

986

60.095

1.068

62.331

1.251

1.431

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

Superfície

Operadors

2011:

1.916 operadors

2500

Número d'operadors en agricultura

ecològica (2000-2011)

277 nous inscrits

+16,9%

respecte 2010

Número d'operadors

2000

1500

1000

500

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


2011:

92.435 hectàrees

Superfície en agricultura ecològica

per cultius (2011)

* 'Sense Pastures, prats i farratges' i 'Bosc, matolls i recol·lecció silvestre'

Altres

6%

+10,69%

respecte 2010

A. fruits

secs

8%

Vinya

27%

Guaret, adob verd i

erm

16%

Cereals i

lleguminoses per a

gra

19%

Oliveres

23%

Prats, pastures i farratges (2000-2011)

2011:

56.269 hectàrees de

prats, pastures i

farratges

Hectàrees

+13,36%

respecte 2010

Prats, pastures i farratges per províncies

(2000-2011)

Lleida és la

província amb més

hectàrees, però

creixen Girona i

Barcelona

Hectàrees


2011:

5.316 hectàrees de

cultiu de vinya

+15,62%

respecte 2010

La vinya és el

principal conreu

ecològic de Catalunya

(27% del total de

superfície de conreus)

Hectàrees

Hectàrees

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Vinya (2000-2011)

5.316

4.598

3.619

2.241

915

1.127 1.227 1.377 1.671

455 558 650

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vinya per províncies (2000-2011)

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Oliveres (2000-2011)

2011:

4.620 hectàrees de

cultiu d’oliveres

Hectàrees

+18,25%

respecte 2010

5.000

Oliveres per províncies (2000-2011)

L’olivera és el

segon cultiu per

importància (23% del

total de superfície de

conreus)

Hectàrees

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total


Explotacions ramaderes

ecològiques (2011)

Altres

2011:

573 explotacions a

tot Catalunya

Equí

8%

Avicultura

carn

3%

+16,7%

respecte 2010

Cabrum de carn

11%

Vaquí de carn

55%

Oví de carn

16%

2011:

313 explotacions de

vaquí de carn

+12,59%

respecte 2010

El vaquí de carn és

la principal activitat

ramadera a Catalunya

Explotacions

Explotacions

350

300

250

200

150

100

50

0

350

300

250

200

150

100

50

0

Vaquí de carn (2000-2011)

313

278

226

238

166 171 169 169

180

122

134

11

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vaquí de carn per províncies (2000-2011)

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


2011:

93 explotacions

d’oví de carn

+19,23%

respecte 2010

L’oví de carn és la

segona per

importància

Explotacions

Explotacions

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

80

60

40

20

0

Oví de carn (2000-2011)

93

78

58

53

49

44

44 43 41

22

27

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Oví de carn per províncies (2000-2011)

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Altres activitats que

agafen presència:

Cabrum de carn

+12,07% (de 58 a 65)

Equí

+42,42% (de 33 a 47)

Explotacions

Explotacions

70

60

50

40

30

20

10

0

70

60

50

40

30

20

10

0

Cabrum de carn (2000-2011)

65

58

37

40

27

30 28 29 29

18

12

4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Equí (2000-2011)

59

62 60 59

44

45

47

33

22

25

2 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


2011:

695 activitats

industrials

+14,12%

respecte 2010

Catalunya es

caracteritza per una

gran diversificació

d’activitats

transformadores en el

sector ecològic

Nombre d'indústries

800

700

600

500

400

300

200

100

0

175

Indústries agroalimentàries

ecològiques (2000-2011)

190

252

310

359

381

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

399

436

504

553

609

695

Pel que fa a

activitats

transformadores a

Catalunya, es

disparen els cellers

ecològics (+25,58%)

i les empreses

comercialitzadores i

distribuïdores

(+25,33%)

làctics

2%

Elaboració i

envasament de tè i

cafè

2%

Elaboració de

productes carnis

2%

Activitats de les indústries agroalimentàries

ecològiques (2000-2011)

Elaboració de llet,

formatge i derivats

Indústria del cacau,

xocolata i confiteria

2%

Importació

2%

Transformació de la

producció

hortofrutícola

3%

Elaboració de

preparats

alimentaris

4%

Manipulació,

elaboració i

envasament de

fruits secs

Manipulació,

4%

envasament i

transformació de

grans

Fabricació 4% i

envasament d´olis i

greixos

6%

Emmagatzematge

6%

Altres

11%

Elaboració i/o

embot. de vins,

caves i escumosos

16%

Comercialització i/o

distribució

14%

Manipulació i/o

envasament de la

producció

hortofrutícola

9%

Panificació i

pastisseria

7%

Escorxadors, sales

d´especejament i

elaboració de

productes carnis

6%


Elaboració i embotellament de vins, caves

i escumosos (2000-2011)

2011:

108 cellers

+25,58%

respecte 2010

L’activitat industrial

més destacada és

l’elaboració i

l’embotellament de

vins, caves i

escumosos i creix

espectacularment

Empreses

Empreses

Elaboració i embotellament de vins, caves

i escumosos per províncies (2000-2011)

Comercialització i/o distribució (2000-2011)

2011:

94 empreses

comercialitzadores

i/o importadores

Empreses

+25,33%

respecte 2010

Comercialització i/o distribució per

províncies (2000-2011)

És la segona

activitat industrial per

importància a

Catalunya

Empreses

100

80

60

40

20

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total


2011:

105 milions d’euros

de facturació

+23,53%

respecte 2010

Tot i la crisi, el pes

econòmic del sector

continua creixent i

enguany bat rècords

d’augment

Evolució del volum de facturacions

ecològiques (2003-2010)

*En milions d'euros

34,5m€

42,5m€

49,6m€

57,5m€

65,5m€

78m€

85m€

105m€

Evolució del volum de les principals facturacions ecològiques

segons subsectors productius i d'elaboració (2008-2010) * En milions d'euros

2008 2009 2010

0 € 4 € 8 € 12 € 16 € 20 €

Vinya, vins, caves, sidres i altres begudes alcohòliques

Els subsectors

amb pes sobre el

volum de les

facturacions són

els de la

vitivinicultura

(18%), la

comercialització i

distribució (14%), i

els cereals (12%)

Comercialització i/o distribució

Cereals i manipulació, envasament i transformació de

grans

Elaboració, envasament i etiquetatge de preparats i

productes alimentaris

Cultiu de fruits secs i/o manipulació, elaboració i

envasament de fruits secs

Cultiu de fruiters, cítrics i transformació de la producció

hortofrutícola

Cultiu d'oliveres i fabricació i envasament d'olis i greixos

Cultiu d'hortalisses i manipulació i/o envasament de la

producció hortofrutícola


Pel que fa al destí

de les vendes…

Destinació de les

vendes (2010)

*Només dels productes elaborats

Destinació de les

vendes (2009)

*Només dels productes elaborats

el 70% es

queda a l’Estat

El 30%

s’exporta dins o

fora de la UE

UE

18%

Exportació

(fora UE)

12%

Espanya

30%

Catalunya

40%

UE

17%

Espanya i

Catalunya

3%

Exportació

(fora UE)

10%

Espanya

30%

Catalunya

40%

Altres dades del sector, a destacar:

A data d’avui al 2012, el CCPAE ja té:

35 inscripcions noves donades d’alta

A data d’avui a febrer de 2012, al CCPAE ja hi consten:

24.243 productes agroalimentaris ecològics autoritzats

5%

AGRO

La superfície agrícola ecològica ja representa

més del 5% del total de superfície agrària útil de Catalunya

Catalunya és una de les capdavanteres en indústria

agroalimentària ecològica a l’Estat


En àmbit estatal (dades 2010):

Catalunya és…

Segona CCAA en activitats industrials, després d’Andalusia

(18,30% de tot l’Estat)

Segona CCAA en explotacions ramaderes, després

d’Andalusia

Cuarta CCAA en superfície ecològica, després d’Andalusia,

Castella-la-Manxa i Extremadura

Cinquena CCAA en operadors inscrits, després d’Andalusia,

Castella-la-Manxa, Extremadura i Múrcia

More magazines by this user
Similar magazines