Gestió del risc - CRESCA

cresca.upc.es

Gestió del risc - CRESCA

LA GESTIÓ DEL RISC DE

Legionella


Dany i risc

ACTIVITATS

Probabilitat

de (o provocar

RISC

perill)

DANY

Legionel·losi


Mètodes de Gestió del Risc

Gestió i avaluació del risc

Gestió MÈTODES del risc

DE GESTIÓ DEL

RISC

-GENERALS

-DE QUALSEVOL

Sistemàtica racional en la planificació

i adopció de

• mesures i controls

Impliquen

realitzar una

• presa de decisions

orientades AVALUACIÓ a disminuir DEL el RISC risc


Mètodes de Gestió del Risc

Gestió i avaluació del risc

• Avaluació Modificacions del Risc:

del procés - Impliquen inversió

Estimar la probabilitat de que un

• Pla procés, o una part d’aquest, provoqui

operatiu un dany o -contribueixi De mesures a la preventives seva

aparició

Genera dos tipus d’actuacions ...


Gestió del risc en altres països...

LA GESTIÓ DEL RISC DE

Legionella A ALGUNS PAÏSOS:

Els sistemes d’aigua de

consum a Holanda


Gestió del risc en altres països...

Xarxes sanitàries a Holanda

•Estableix una simbologia per a qualificar el risc

Temporary Directive for Legionella

prevention in Tap Water

•Qualifica el risc de creixement o extinció de

Legionella • Estableixper un diferents nivell de temperatures referència (


Xarxes sanitàries a Holanda

Gestió del risc en altres països...

+ + +

R

+ + S

I

E

+

Temporary Directive for G

S

Legionella Creixement

Prevention Reducció 0

U

de

fins

...

+++ - -+

0 -C-

- Neutre R

Símbols de qualificació l’ordre 10

-

34 5 ufc de / 1000 del L

Erisc

T

- - A

T

- - -


Gestió del risc en altres països...

- - -

- -

-

0

+

++

+++

Xarxes sanitàries a Holanda

R i s c

Temporary Directive for

Legionella Prevention ...

N e u t r e

S e g u r e t a t

< 2 dies 2 a 7 dies > 7 dies

25-45 º C

45-50 º C

50-55 º C

20-25 º C

Nivell de risc a diferents temperatures


Gestió del risc en altres països...

Xarxes sanitàries a Holanda

- - -

- -

-

0

+

++

+++

R i s c

N e u t r e

S e g u r e t a t

1 h 2 h 3h

55-60 º C


Gestió del risc en altres països...

Xarxes sanitàries a Holanda

ISSO 55.1: Guide for Legionella

prevention in Tap Water

• Descriu una manera de fer l’anàlisi del

risc aplicant els principis de la Directiva

• Proporciona l’anàlisi ja feta pels

sistemes més habituals


Gestió del risc en altres països...

Xarxes sanitàries a Holanda

ISSO 55.1: Etapes i Components

• Els sistemes d’aigua sanitària es

desglossen en cinc etapes

• Cada etapa té diversos components

• Es fa l’anàlisi del risc de cada

component...

• i es calcula el risc global de l’etapa


Gestió del risc en altres països...

Components: canonades,

retorns, anelles, vasos

Components: Proveïment de compensació, etc

escalfadors, Distribució

preescalfadors etcd’aigua freda

Xarxes sanitàries a Holanda. ISSO 55.1: Etapes

Producció

d’aigua calenta

Distribució

d’aigua calenta

Mescla i

consum


Gestió del risc en altres països...

Xarxes sanitàries a Holanda

ISSO 55.1: Regles

• Els riscos entre components es

poden compensar

• Els riscos entre etapes no es poden

compensar: No poden haver-hi

etapes amb risc


Gestió del risc en altres països...

Xarxes sanitàries a Holanda. ISSO 55.1: Components

Preescalfador

solar

30-50 ºC

TR: 3 dies

Escalfador

convencional

Risc de l’etapa: 0-

58-60 ºC

TR: 12 h

Risc: - - Risc: + +


Gestió del risc en altres països...

LA GESTIÓ DEL RISC DE

Legionella A ALGUNS PAÏSOS:

Els circuits de refrigeració

amb torres a Austràlia


Gestió del risc en altres països...

Torres de refrigeració a Austràlia

Building Act

• Registre de manteniment

• Pla de Gestió del Risc

• Considerar els factors de risc

enumerats en la Building Act

• Revisat anualment

• Auditat anualment

Health Legionella Regulations

• Operacions mínimes de manteniment sanitari

• Actuacions en cas de detectar-se Legionella


Gestió del risc en altres països...

Torres de refrigeració a Austràlia

Govern de Victoria (Divisió de Salut Pública)

Mètode General

de Gestió del Risc

AS/NZS 4360

Factors de risc dels Circuits

de Refrigeració descrits en

una Norma de prevenció

AS/NZS 3666.3

Guia d’aplicació

Pla de Gestió

del Risc


Gestió del risc en altres països

Torres de refrigeració a Austràlia

Etapes de

AS/NZS 4360

1 ESTABLIR EL

CONTEXT

2 IDENTIFICAR

EL RISC

3 ANALITZAR

EL RISC

4 AVALUAR EL

RISC

5 TRACTAR EL

RISC


Gestió del risc en altres països

Torres de refrigeració a Austràlia

IDENTIFICAR

Per que Legionella pot créixer en

Descripció de les torres de

una torre de refrigeració ?

refrigeració.

Per que es produeixen brots de

Característiques de Legionella

Legionel·losi ?

ANALITZAR

Factors Quins factors de risc o descrits circumstàncies a AS/NZS

són3666.3 rellevants –agrupats per que en hi “riscs hagi, o

no, crítics”- risc ?


Gestió del risc en altres països

Torres de refrigeració a Austràlia

AVALUAR

Assignar Quin risc una te la categoria meva instal·lació de risc a

la tenint instal·lació en compte amb l’ajut aquests d’un

qüestionari factors ?

TRACTAR

Pla operatiu de mantenimient

Com puc disminuir

proporcional a la categoria de

el risc ?

risc assignada a la instal·lació


Gestió del risc en altres països

CONTINGUT DEL PLA DE GESTIÓ DEL RISC

Torres de refrigeració a Austràlia

Dades Identificatives,

• Del circuit / Del titular / De l’empresa de mantenimient /

Del laboratori / De l’auditor ...

Resultats de l’avaluació del risc,

• De cada factor de risc / Global de toda la instal·lació

• (Com annex: documentació detallada de l’avaluació del

risc)

Programa de manteniment,

Programa de verificacions

• Legionella / Aerobios etc

Programa de revisions del pla

Llista de comunicació


Gestió del risc a Catalunya

LA SITUACIÓ A

ESPANYA I CATALUNYA


Gestió del risc a Catalunya

Però si de manera

indirecta ...

El RD 865/2003,

• No requereix explícitament una avaluació del risc


Gestió del risc a Catalunya

El RD 865/2003,

• No requereix explícitament una avaluació del risc

Implica de fer una

avaluació del risc

El Decret 152/2002,

• exigeix explícitament un pla d’autocontrol ...

• dissenyat amb el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts

Crítics de Control (Art 6).


Gestió del risc a Catalunya

La situació avui

Programa de mantenimient

En general son programes

elaborats por empreses

externes (de tractament

d’aigües i de desinfecció)

Registres de

controls i

d’operacions

Anàlisi de riscos amb

el mètode HACCP


Gestió del risc a Catalunya

La situació avui

Desconcert: No es coneix com afrontar el problema

Colonització per Legionella ...

Desconfiança:

a pesar d’aplicar biocides de manteniment i de

realitzar respecte desinfeccions a l’eficàcia dels de biocides xoc...

Una correcta avaluació del

respecte a la fiabilitat dels controls de Legionella

risc de la instal·lació podria

evitar aquesta situació


INSTAL·LACIONS

DE RISC


Instal·lacions de risc

REVISIONS

PERIÒDIQUES


Instal·lacions de risc

Revisions periòdiques

Àmbit i periodicitat

• Sol·licitar-ho cada 4 anys

• Les ha de sol·licitar el titular1era feta el 7/6/2004

• Les ha de fer una entitat autoritzada

• Sol·licitar-ho cada 2 anys

1era feta el 7/6/2003

• Són obligatòries, només, per instal·lacions

d’alt risc


Instal·lacions de risc

Revisions periòdiques

Què es revisa ?

La instal·lació ...

El programa de manteniment ...

Els registres ...


Instal·lacions de risc

I, en el cas de torres i

Revisions periòdiques condensadors, també

requisit de la ubicació

Què es revisa de la instal·lació?

Adeqüació als requisits de disseny

Estat de conservació

Plànols, etc ...


Instal·lacions de risc

Revisions periòdiques

Què es revisa del programa de manteniment ?

Requisits formals

Existeix un programa de revisions (del bon estat de

conservació i funcionament) ?

Existeix un programa de neteges ?

Existeix un programa de tractaments (de xoc) ?

Existeix un programa de verificacions ?

S’ha fet una avaluació del risc i punts crítics de control ?


Instal·lacions de risc

Revisions periòdiques

Què es revisa del programa de manteniment ?

Requisits formals

Revisió dels protocols de desinfecció

Revisió dels productes utilitzats


Instal·lacions de risc

Revisions periòdiques

Què es revisa dels registres ?

Es registra el que preveu la normativa ?

Operacions periòdiques

Incidències i mesures adoptades

Analítiques etc..

Contenen la informació requerida ?

Data, Descripció, Signatures ...


Instal·lacions de risc

Revisions periòdiques: Resultat

Que pot recollir deficiències

detectades i terminis per

Una vegada feta la

esmenar-les

revisió,

Si és el resultat és favorable, emeten un

Certificat d’adeqüació a la normativa

amb còpia per l’ajuntament

Si no és favorable es tramet un

Informe desfavorable

a l’ajuntament (i no s’emet el certificat)


Instal·lacions de risc

Pot recollir deficiències

Entitat de

detectades revisió i terminis

Revisions periòdiques: a esmenar-les Informació als ajuntaments

RESULTAT DE LA REVISIÓ

FAVORABLE,

Certificat

d’adequació a la

normativa

Certificat

Passat el termini

d’esmena no s’ha

sol·licitat nova

revisió de

comprovació

Comunicació

Informe

DESFAVO-

RABLE,

Informe

desfavorable

Ajuntament


Auditar-ne el

funcionament

Instal·lacions de risc

Revisions periòdiques: Informació a l’administració

Llistat semestral (o

quan es determini)

Generalitat de Catalunya d’entitats inspeccionades

Departament de Sanitat i Seguretat Social

ü Requerir la informació de

les revisions

ü Encarregar altres tasques

Entitat de

revisió

Ajuntament

Informar sistemàticament

dels resultats de les revisions