23.11.2014 Views

Núm. 88 - Ajuntament de Lloret de Mar

Núm. 88 - Ajuntament de Lloret de Mar

Núm. 88 - Ajuntament de Lloret de Mar

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

N<strong>88</strong><br />

ANY 2011<br />

www.lloret.cat<br />

El pregó <strong>de</strong><br />

SANT ROMÀ<br />

Inauguració <strong>de</strong>l<br />

Teatre <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong><br />

Cursa <strong>de</strong> Nadal Sant<br />

Silvestre Popular <strong>Lloret</strong>enca


Núm. <strong>88</strong> - novembre 2011<br />

<strong>Ajuntament</strong>-OIAC 972.361.800<br />

Via Pública 972.361.789<br />

Participació Ciutadana 972.361.829<br />

Tresoreria 972.361.775<br />

Recaptació 972.361.825<br />

Ren<strong>de</strong>s 972.361.770<br />

Casa <strong>de</strong> la Cultura 972.347.170<br />

Casal <strong>de</strong>l Jubilat 972.372.536<br />

Comerç i P. Econòmica 972.361.912<br />

SOM 972.361.515<br />

Dona 972.347.172<br />

Patrimoni Cultural 972.349.573<br />

Promoció Cultural i Festes 972.361.835<br />

Educació 972.361.903<br />

Esports 972.367.512<br />

Centre Cívic Rieral 972.364.406<br />

El Puntet/Joventut 972.372.268<br />

Arxiu Municipal 972.368.457<br />

Biblioteca Municipal 972.349.055<br />

Nova Ràdio <strong>Lloret</strong> 972.361.505<br />

Oficina <strong>de</strong> Català 972.361.834<br />

OMIC 972.372.184<br />

SUMARI<br />

Presentació 3<br />

Teatre <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> 4<br />

Noves Tecnologies i Joventut 8<br />

Informació <strong>de</strong>ls grups municipals 8<br />

Obra Pública 9<br />

Festa <strong>de</strong> l’Esport 10<br />

Cursa Popular 11<br />

Biblioteca Municipal 12<br />

Breus 13<br />

Festa Major <strong>de</strong> Sant Romà 14<br />

Turisme Museu <strong>de</strong>l <strong>Mar</strong> 972.364.735<br />

Turisme Central 972.365.7<strong>88</strong><br />

Turisme Estació 972.372.943<br />

Urbanisme / Obres 972.361.807<br />

Llicències Ambientals 972.361.809<br />

Medi Ambient 972.361.821<br />

Mobilitat 972.361.823<br />

Servei d’Aigües 972.361.840<br />

Serveis <strong>de</strong> Manteniment 972.371.538<br />

Serveis Públics 972.361.819<br />

Servei <strong>de</strong> recollida<br />

d’escombraries 972.368.922<br />

Policia Local i 972.361.736<br />

Protecció Civil 092<br />

Mossos d’Esquadra 972.368.<strong>88</strong>8<br />

0<strong>88</strong><br />

Bombers 972.367.777<br />

085<br />

Emergències 112<br />

Serveis Socials 972.372.363<br />

CAP 972.372.909<br />

Hospital Comarcal 972.353.264<br />

Hospital Sociosanitari 972.364.736<br />

Urgències - Ambulància 061<br />

El vols rebre?<br />

participació@lloret.cat<br />

Edita:<br />

Realització:<br />

AG Cantalozella, SA<br />

Dip. Leg.<br />

GI-1418/2003<br />

Amb la col·laboració <strong>de</strong>:


3<br />

El pregó <strong>de</strong><br />

Sant Romà<br />

Cada any, la tria <strong>de</strong> qui ha <strong>de</strong> ser el pregoner o pregonera <strong>de</strong> la nostra Festa Major <strong>de</strong> Sant<br />

Romà es fa amb la cura necessària per tal que la trajectòria i les accions d’aquest o d’aquesta<br />

siguin representatives i alhora il·lustratives <strong>de</strong>l sentir <strong>de</strong> la ciutadania lloretenca i, per tant, <strong>de</strong><br />

la nostra vila.<br />

Enguany, la triada ha estat la plataforma Estimem <strong>Lloret</strong>, que precisament amb la lectura <strong>de</strong>l<br />

pregó per part <strong>de</strong> Vicky Serrano explicava que tenien més <strong>de</strong> 1.500 raons per pensar que era<br />

el pregó <strong>de</strong> tot un poble. Són les raons <strong>de</strong> cadascuna <strong>de</strong> les més <strong>de</strong> 1.500 persones que en<br />

plena crisi viscuda pels aldarulls <strong>de</strong>l mes d’agost passat, lluny <strong>de</strong> caure en la <strong>de</strong>sesperança i<br />

l’immobilisme, ens varen transmetre un missatge <strong>de</strong> força i unitat per lluitar pel que vol <strong>Lloret</strong>.<br />

Estimem <strong>Lloret</strong> ens han mostrat que, per molt difícils que semblin les condicions i per<br />

insalvables que semblin els obstacles, cal lluitar amb el respecte i l’esforç <strong>de</strong> tothom per<br />

aconseguir-ho.<br />

D’entre totes les seves motivacions en voldria <strong>de</strong>stacar, pels seus valors, especialment tres:<br />

la capacitat <strong>de</strong> transmetre i encapçalar el que és un sentiment col·lectiu <strong>de</strong> tot un poble;<br />

l’orgull <strong>de</strong> representar el nostre <strong>Lloret</strong>; i fer-ho, a més, <strong>de</strong>s d’una realitat integradora i<br />

acollidora <strong>de</strong> la qual tots formem part. Les nostres particularitats ens fan únics i les que ens<br />

<strong>de</strong>fineixen amb aquests valors també. Ens sentim orgullosos <strong>de</strong>l nostre poble, i ho <strong>de</strong>mostrem<br />

en el dia a dia participant en activitats <strong>de</strong> tota índole: solidàries, culturals, esportives i <strong>de</strong> les<br />

nostres tradicions. Així construïm poble i sentiment col·lectiu <strong>de</strong> poble. Sens dubte, és i ha <strong>de</strong><br />

ser la nostra força.<br />

Voldria, doncs, expressar una vegada més el meu agraïment a totes aquelles persones que,<br />

amb el seu suport i la seva resposta massiva representant tot un poble, ens ensenya el valor<br />

que té el seu sentit positiu i d’unitat. Són els testimonis i exemples imprescindibles d’una<br />

iniciativa valuosa i <strong>de</strong>stacable <strong>de</strong> la nostra societat, per la qual cosa he <strong>de</strong> mostrar la meva<br />

satisfacció per ser el representant d’una ciutadania que, ja sigui en moments fàcils o difícils,<br />

és capaç <strong>de</strong> constituir un bon far <strong>de</strong> llum que il·lumina actituds <strong>de</strong> tota la gent que estima<br />

<strong>Lloret</strong>.<br />

Estimem <strong>Lloret</strong>!<br />

ROMÀ CODINA I MASERAS<br />

Alcal<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>


4 TEATRE DE LLORET<br />

El Teatre <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong><br />

Un edifici singular<br />

Es tracta d’un equipament <strong>de</strong> 2.840 m² concebut en un<br />

gran cub <strong>de</strong> vidre i ciment, farcit <strong>de</strong> llum natural i amb<br />

una façana imponent. És primordial <strong>de</strong>stacar-ne dos<br />

elements essencials:<br />

. Una sala principal diàfana d’aproximadament 500<br />

m², amb un aforament per a 370 persones, <strong>de</strong> la qual<br />

la meitat <strong>de</strong> les butaques són retràctils, fet que facilita<br />

el <strong>de</strong>senvolupament <strong>de</strong> tot tipus <strong>de</strong> representacions<br />

artístiques. En aquest mateix espai pren protagonisme<br />

un escenari <strong>de</strong> grans dimensions, 274 m², que es<strong>de</strong>vé el<br />

nucli <strong>de</strong> la sala i que permet acollir funcions i espectacles<br />

importants.<br />

. Tres sales d’assaig addicionals per a usos polivalents<br />

amb entra<strong>de</strong>s in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts a la sala principal,<br />

<strong>de</strong>stina<strong>de</strong>s a l’ús diari. Una d’elles, amb miralls per a<br />

dur-hi a terme assaigs <strong>de</strong> dansa i expressió corporal. Les<br />

altres, pensa<strong>de</strong>s per realitzar-hi tallers <strong>de</strong> teatre tant per<br />

a nens com per a adults o jubilats.<br />

Consulteu el nou web <strong>de</strong>l Teatre a www.teatre<strong>de</strong>lloret.cat


TEATRE DE LLORET<br />

5<br />

El Teatre <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> és un<br />

edifici singular que s’integra<br />

perfectament en el parc <strong>de</strong> Can<br />

Saragossa. Es troba a prop <strong>de</strong>l<br />

Palau <strong>de</strong> Congressos i el Gran<br />

Casino Costa Brava, i es <strong>de</strong>fineix<br />

com un nou referent cultural<br />

situat en el pulmó verd <strong>de</strong>l<br />

municipi<br />

Compta amb un espai exterior <strong>de</strong> 1.225 m² per<br />

dur-hi a terme espectacles a l’aire lliure. Així mateix,<br />

l’equipament també s’ha dotat d’una cabina <strong>de</strong><br />

projecció per po<strong>de</strong>r-hi organitzar sessions <strong>de</strong> cinema.<br />

Pel que fa a l’accessibilitat, els camions i vehicles <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>scàrrega po<strong>de</strong>n accedir-hi fàcilment <strong>de</strong>s <strong>de</strong> la carretera<br />

fins a l’escenari principal, la qual cosa afavoreix així el<br />

muntatge i preparació <strong>de</strong> les funcions. A més, s’ha<br />

construït una rampa d’accés per a persones amb mobilitat<br />

reduïda. Per altra banda, l’equipament disposa d’una sala<br />

<strong>de</strong> reunions, <strong>de</strong>spatxos, magatzems, camerinos, lavabos<br />

amb accés directe <strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’exterior i una cafeteria.<br />

Es tracta d’un edifici actual concebut <strong>de</strong>s d’una perspectiva<br />

ecològica que combina mo<strong>de</strong>rnitat i sostenibilitat. Disposa<br />

<strong>de</strong> sistemes d’estalvi energètic com és el cas <strong>de</strong> la coberta<br />

<strong>de</strong> plaques fotovoltaiques ubica<strong>de</strong>s al sostre <strong>de</strong> l’edifici.<br />

En aquest sentit, ressalta la quantitat <strong>de</strong> llum natural<br />

provinent <strong>de</strong>ls grans vidres que componen la façana<br />

principal. Un altre punt a <strong>de</strong>stacar són els interiors <strong>de</strong><br />

la sala principal, revestits <strong>de</strong> fusta ecològica <strong>de</strong> bambú<br />

que proporcionen una millor acústica i un so envoltant.<br />

Amb tot això, s’ofereix un equipament cultural complet i<br />

preparat, que busca la funcionalitat <strong>de</strong> l’espai i la comoditat<br />

<strong>de</strong>ls usuaris, alhora que interactua i respon a les necessitats<br />

d’una població molt compromesa amb la tradició i la cultura.


6 MANTENIMENT TEATRE DE L’ENTORN LLORET<br />

“<br />

Neix un nou espai pluridisciplinar on<br />

hi prima la polivalència i la diversitat<br />

d’activitats culturals<br />

“<br />

Un espai polivalent<br />

El teatre va iniciar la seva activitat<br />

el passat 17 <strong>de</strong> setembre amb<br />

un concert coral organitzat per la<br />

Comunitat Polonesa <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>,<br />

en el qual van participar diferents cors<br />

d’universitats catalanes i poloneses.<br />

Arseni Frigola, regidor <strong>de</strong> Promoció<br />

Cultural, recorda la satisfacció <strong>de</strong>l<br />

moment pel fet que el teatre entrés<br />

en funcionament amb un concert <strong>de</strong><br />

fort component intercultural. Pocs<br />

mesos abans es va dur a terme una<br />

jornada <strong>de</strong> portes obertes amb el fi<br />

que els ciutadans i ciutadanes <strong>de</strong><br />

<strong>Lloret</strong> visitessin les instal·lacions. Van<br />

ser unes 1.500 persones les que van<br />

assistir-hi per conèixer <strong>de</strong> primera mà<br />

tots els <strong>de</strong>talls i racons d’aquest nou<br />

equipament. A aquestes activitats<br />

se li han <strong>de</strong> sumar les realitza<strong>de</strong>s<br />

en el context <strong>de</strong> la Festa Major <strong>de</strong><br />

Sant Romà: El Xarlatan <strong>de</strong> Teatre<br />

<strong>de</strong> Guerrilla, amb Quim Masferrer,<br />

i el teatre infantil <strong>de</strong> Blancaneus<br />

i Campaneta en acció. Neix un<br />

nou espai pluridisciplinar en què<br />

prima la polivalència i la diversitat<br />

d’activitats culturals: música, teatre<br />

i dansa, i fins i tot, cinema. En<br />

primera instància, es programaran<br />

les activitats provinents <strong>de</strong> la Secció<br />

<strong>de</strong> Cultura o <strong>de</strong>s <strong>de</strong> qualsevol altre<br />

secció <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong>; seguidament,<br />

les activitats organitza<strong>de</strong>s per<br />

associacions municipals o<br />

companyies <strong>de</strong> teatre; i finalment<br />

les iniciatives d’entitats priva<strong>de</strong>s ,<br />

grups d’espectacles, convencions i<br />

conferències. En l’actualitat, el teatre<br />

ja ha rebut diverses peticions <strong>de</strong><br />

companyies professionals i amateurs<br />

estrangeres que sol·liciten l’espai<br />

amb la intenció d’organitzar-hi<br />

troba<strong>de</strong>s i festivals <strong>de</strong> tipus folklòric.


TEATRE DE LLORET<br />

7<br />

Un gran equipament<br />

El Teatre Municipal <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> és un equipament que tot<br />

potenciant la cultura vol ser un espai que afavoreixi la<br />

cohesió social i fomenti el paper <strong>de</strong> les entitats culturals<br />

locals, i pretén consolidar-se com un punt <strong>de</strong> referència<br />

cultural molt proper a la ciutadania. Amb aquesta<br />

instal·lació, la nostra vila compta amb els equipaments<br />

culturals idonis per <strong>de</strong>finir-se com a municipi <strong>de</strong><br />

referència cultural.<br />

26 <strong>de</strong> novembre, inauguració oficial amb l’òpera La <strong>Mar</strong>ina<br />

Pel que fa a la programació cultural <strong>de</strong>l municipi, ja<br />

s’han presentat les propostes per aquesta primera etapa<br />

inaugural. La primera, en el marc <strong>de</strong> la inauguració<br />

oficial el proper 26 <strong>de</strong> novembre, serà <strong>Mar</strong>ina en concert,<br />

a càrrec <strong>de</strong> l’Orquestra <strong>de</strong> Cambra Catalana, que<br />

interpretarà en format concert aquesta òpera tan estimada<br />

pels lloretencs. També es representarà l’en<strong>de</strong>mà, dia 27.<br />

La seguirà la representació <strong>de</strong> la comèdia, Pel davant i<br />

pel darrere <strong>de</strong> Paco Mir el proper 8 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre. I la<br />

tancarà l’espectacle musical Valsos i polques <strong>de</strong> Viena i<br />

<strong>de</strong> Girona, <strong>de</strong> l’Orquestra <strong>de</strong> Cambra <strong>de</strong> l’Empordà, el 27<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre.


8 NOVES TECNOLOGIES i JOVENTUT<br />

L’<strong>Ajuntament</strong> posa<br />

en marxa l’espai web<br />

<strong>Lloret</strong>TV<br />

<strong>Lloret</strong>TV és un nou espai audiovisual amb presència a<br />

internet posat en marxa el passat més d’octubre, amb el<br />

qual l’<strong>Ajuntament</strong> amplia els seus recursos en línia per<br />

mitjà d’una eina que ofereix serveis <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o a la carta i<br />

emissions en directe, com per exemple la retransmissió<br />

via internet <strong>de</strong>ls plens municipals i d’es<strong>de</strong>veniments<br />

d’interès local, com el pregó <strong>de</strong> Sant Romà. S’ha<br />

apostat per un disseny diàfan i <strong>de</strong> fàcil navegació en el<br />

qual es po<strong>de</strong>n trobar programes especials, campanyes<br />

institucionals i el teleservei municipal, es<strong>de</strong>venint així<br />

una eina útil d’informació ciutadana.<br />

Skiada<br />

2011<br />

Del 26 al 30 <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembre<br />

Informació i inscripcions:<br />

Av. Vidreres, 58 972 372 268<br />

Platja <strong>de</strong> Fenals s/n 972 364 299<br />

www.lloret.cat/webtv/<br />

INFORMACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS<br />

PSC informa:<br />

ADRECES ELECTRÒNIQUES<br />

DE LES FORMACIONS POLÍTIQUES A L’OPOSICIÓ<br />

MILLOR: millor@lloret.cat<br />

PPC: ppc@lloret.cat<br />

PSC: psc@lloret.cat<br />

ICV-EUiA: icv@lloret.cat<br />

NO ADSCRIT: noadscrit@lloret.cat<br />

Amb la salut no s’hi juga<br />

El passat 4 <strong>de</strong> novembre, l’ex-consellera <strong>de</strong> Salut, la Sra. <strong>Mar</strong>ina Geli, va ser a <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>, en una reunió <strong>de</strong> treball en què<br />

hi eren representats el Grup Municipal Socialista, plataformes ciutadanes antiretalla<strong>de</strong>s <strong>de</strong> les poblacions <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong> i<br />

Blanes, i el comitè d’empresa <strong>de</strong> l’Hospital Comarcal <strong>de</strong> Blanes. L’objectiu <strong>de</strong> la trobada no era altre que sumar esforços per<br />

fer costat al dret <strong>de</strong>ls ciutadans <strong>de</strong> ser atesos. Des <strong>de</strong>l punt <strong>de</strong> vista socialista, s’ha vist com aquest dret es retallava <strong>de</strong> forma<br />

contun<strong>de</strong>nt per part <strong>de</strong>l govern <strong>de</strong> CiU. Geli va remarcar que mentre governava el PSC a la Generalitat <strong>de</strong> Catalunya, el Departament<br />

<strong>de</strong> Salut va incrementar els CAP <strong>de</strong> la Selva <strong>Mar</strong>ítima, i concretament es va passar d’un a tres a <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>, i d’un<br />

a dos a Blanes. Aquest fet es va traduir en una millor atenció primària i continuada i, en conseqüència, en una disminució<br />

<strong>de</strong> les urgències. L’ex-consellera també <strong>de</strong>nunciava que la retallada, en només un any, <strong>de</strong> 1.000 milions d’euros en la sanitat<br />

catalana es converteix en retards en el diagnòstic i les proves <strong>de</strong> nombrosos pacients, la qual cosa posa en risc la seva salut.<br />

<strong>Lloret</strong> és la tercera ciutat en nombre d’habitants <strong>de</strong> la <strong>de</strong>marcació <strong>de</strong> Girona, i la primera <strong>de</strong> la comarca <strong>de</strong> la Selva, i com a<br />

tal, els socialistes creiem que no ens po<strong>de</strong>m permetre cap mena <strong>de</strong> retallada en aquest sentit, perquè inci<strong>de</strong>ix directament en<br />

el servei públic sanitari <strong>de</strong>ls nostres ciutadans. El govern <strong>de</strong> CiU ha <strong>de</strong>ixat clares les seves prioritats: que pagui el lloretenc/a, ja<br />

sigui contractant una mútua privada o pagant benzina o taxis fins a Calella o més enllà. Les prioritats socialistes són continuar<br />

donant un millor servei al ciutadà; i en moment <strong>de</strong> crisi, suposa retallar en altres àmbits, però no en sanitat ni educació, pilars<br />

bàsics <strong>de</strong> l’estat <strong>de</strong>l benestar.El fet que hagin disminuït les urgències no vol pas dir que no haguem <strong>de</strong> tenir un servei d’atenció<br />

continuada nocturna a <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>. Som una ciutat <strong>de</strong> 40.000 habitants a l’hivern, i no volem pensar quants som a l’estiu. El<br />

23 <strong>de</strong> setembre el Ple <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong> va aprovar, per unanimitat, reclamar a la Generalitat mantenir el servei<br />

d’atenció continuada 24 hores al dia els 365 dies <strong>de</strong> l’any a <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>. A més, el PSC ha proposat al Parlament, mitjançant<br />

el seu grup parlamentari, mantenir el servei d’urgències en un <strong>de</strong>ls CAP <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong>, les 24 hores tots els dies <strong>de</strong> l’any, així com<br />

els dispositius <strong>de</strong> transport hospitalari urgent.El Partit Socialista <strong>de</strong> Catalunya <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong> vol <strong>de</strong>ixar clar que no es negocia<br />

amb la salut <strong>de</strong>ls lloretencs i lloretenques. Volem un servei d’urgències tot l’any, no només la temporada d’estiu com volia<br />

el govern <strong>de</strong>l municipi (CiU i ERC). Nosaltres donem molta més importància a la gent que viu i treballa a <strong>Lloret</strong> i per <strong>Lloret</strong><br />

que no a la que ens visita puntualment.Com a socialistes, no volem acabar aquest article sense retre un sentit homenatge a<br />

una persona socialista que va aconseguir, en la seva lluita pel que més tard ha es<strong>de</strong>vingut l’estat <strong>de</strong>l benestar, un principi <strong>de</strong>l<br />

sistema sanitari social: Ernest Lluch.<br />

Grup municipal PSC


MANTENIMENT DE L’ENTORN 9<br />

Manteniment <strong>de</strong> l’entorn<br />

Avinguda Just <strong>Mar</strong>lès<br />

Remo<strong>de</strong>lació <strong>de</strong>l paviment<br />

Les obres <strong>de</strong> renovació <strong>de</strong>l voral <strong>de</strong> l’avinguda Just <strong>Mar</strong>lès van començar a principis <strong>de</strong> novembre i està<br />

previst que es finalitzin a finals d’any. L’actuació, que es durà a terme per trams, consisteix a substituir<br />

les rajoles actuals per paviment continu. Josep Valls, regidor d’Obra Pública, afirma que aquest és<br />

un primer pas per a una remo<strong>de</strong>lació global <strong>de</strong> la Riera, un projecte més ampli i complex que pretén<br />

pacificar la zona, disminuir el trànsit i la presència <strong>de</strong> vehicles aparcats, amb l’objectiu <strong>de</strong> fer l’avinguda<br />

més agradable per als vianants.


10 MANTENIMENT DE ESPORTS L’ENTORN<br />

38a FESTA DE L’ESPORT LLORETENC<br />

Els clubs i les i els esportistes lloretencs tenen un cita important amb caràcter anual en reconeixement a la seva<br />

tasca. És la Festa <strong>de</strong> l’Esport <strong>Lloret</strong>enc, que en aquesta ocasió va arribar a la 38a edició, en què es lliuren els<br />

reconeixements i guardons a les millors carreres esportives <strong>de</strong> la vila.<br />

El Club Natació <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong> va ser guardonat amb el premi Llevant.<br />

Romà Codina durant el seu parlament<br />

Josep <strong>Mar</strong>ia Ribera va rebre el premi Forjador <strong>de</strong> l’Esport per la seva trajectòria.


MANTENIMENT DE L’ENTORN 11 11<br />

La Cursa <strong>de</strong> Nadal Sant Silvestre Popular <strong>Lloret</strong>enca serà l’activitat que tancarà l’any esportiu <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>:<br />

una manera molt especial d’acomiadar l’any per un municipi que porta l’esport a l’ADN, amb un ampli ventall<br />

d’entitats esportives i un calendari farcit d’es<strong>de</strong>veniments que mostren que <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong> és una gran vila esportiva.<br />

Enguany, la Cursa <strong>de</strong> Nadal Sant Silvestre tindrà un caràcter marcadament popular i s’espera po<strong>de</strong>r comptar amb<br />

la presència <strong>de</strong> corredors professionals però també <strong>de</strong> participants <strong>de</strong> totes les edats que vulguin fer la cursa a un<br />

ritme més pausat, caminant, o en família, amb l’objectiu <strong>de</strong> fer salut tot fent poble. Els participants a la cursa rebran<br />

una bossa amb una samarreta i una ampolla d’aigua que portarà serigrafiat el logotip <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> Vila Esportiva.


12 BIBLIOTECA MUNICIPAL<br />

La utilitat social d’una gran infraestructura<br />

Nombrosos usuaris han passat per la Biblioteca <strong>de</strong>s <strong>de</strong> la seva obertura<br />

Després <strong>de</strong>ls tres mesos que porta oberta la<br />

Biblioteca Municipal i ja se’n po<strong>de</strong>n extreure les<br />

primeres estadístiques. D’ençà <strong>de</strong> la seva entrada en<br />

funcionament, el passat 5 <strong>de</strong> setembre, l’afluència<br />

d’usuaris ha estat i segueix essent molt nombrosa.<br />

S’han comptabilitzat més <strong>de</strong> 20.000 usuaris mensuals,<br />

el que representa una mitjana <strong>de</strong> 1.000 persones per<br />

dia. Pel que fa als préstecs, ara per ara, la <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> és<br />

la tercera biblioteca <strong>de</strong> la comarca amb més peticions,<br />

amb uns 7.857 préstecs el mes <strong>de</strong> setembre i 8.391 el<br />

mes d’octubre. No menys <strong>de</strong>staca<strong>de</strong>s són les sol·licituds<br />

<strong>de</strong> carnets, ja que fins a dia d’avui, se n’han fet més<br />

<strong>de</strong> 3.000. En <strong>de</strong>finitiva, tot són da<strong>de</strong>s molt positives que<br />

compleixen els objectius marcats <strong>de</strong>s d’un inici: oferir un<br />

equipament a l’abast <strong>de</strong> tothom i funcional, capacitat per<br />

satisfer la <strong>de</strong>manda d’una població nombrosa com és la<br />

<strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>, amb nous espais i nous serveis que van<br />

molt més enllà <strong>de</strong>l concepte <strong>de</strong> biblioteca tradicional.


BREUS 13<br />

Nova Ràdio <strong>Lloret</strong><br />

celebra 20 anys!<br />

Ester Olivé en el programa especial amb motiu <strong>de</strong>ls 20 anys <strong>de</strong> Nova<br />

Ràdio <strong>Lloret</strong>.<br />

L’any 1991, la gent que sintonitzava el seu transmissor<br />

podia escoltar els primers programes i les primeres<br />

cançons que s’emetien <strong>de</strong>s <strong>de</strong> Nova Ràdio <strong>Lloret</strong>. La<br />

ràdio <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong> engegava una nova etapa com a<br />

servei públic <strong>de</strong> ràdio local. Recor<strong>de</strong>m programes com<br />

Comerç i Promoció Econòmica<br />

XI Fira Medieval<br />

Un viatge en el temps per reviure l’esperit <strong>de</strong> l’edat<br />

mitjana. Aquesta va ser l’essència <strong>de</strong> la Fira Medieval que<br />

es va celebrar el 12 i 13 <strong>de</strong> novembre a <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>. El<br />

municipi es traslladà al passat amb música i espectacles<br />

que recordaren aquella època, en una edició amb més<br />

<strong>de</strong> 200 para<strong>de</strong>s en què els visitants va po<strong>de</strong>r contemplar<br />

i conèixer com s’elaboraven els productes artesanals <strong>de</strong><br />

llavors. El centre <strong>de</strong> la vila es va emplenar d’un aire festiu<br />

amb un programa replet <strong>de</strong> propostes perquè ciutadania<br />

i visitants poguessin gaudir d’aquesta celebració.<br />

‘Tres senyores i una capsa <strong>de</strong> sorpreses’; o bé ‘El Club<br />

7’ <strong>de</strong> Salvador Montalt, que acostava tota l’actualitat<br />

cinematogràfica; ‘El Pati’, un magazine <strong>de</strong> dissabte<br />

al matí dirigit per Adam <strong>Mar</strong>tín. O d’altres programes<br />

que s’han mantingut a la graella durant 20 anys com<br />

el programa <strong>de</strong> sardanes, el ‘Música per recordar’ <strong>de</strong><br />

Bartomeu Comas; o ‘<strong>Lloret</strong> Esportiu’ amb Alfons Serrano<br />

al capdavant. Després <strong>de</strong> 20 anys tocava fer balanç, mirar<br />

enrere i pensar que són moltes les persones que han fet<br />

possible aquests 20 anys <strong>de</strong> ràdio a <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>. Va ser<br />

un 14 <strong>de</strong> novembre <strong>de</strong> 1991 quan començava a emetre<br />

Nova Ràdio <strong>Lloret</strong>. Va néixer amb esperit <strong>de</strong> servei i amb<br />

la intenció d’oferir continguts que poguessin interessar<br />

a la gent <strong>de</strong>l poble. A poc a poc, però, la ràdio anava<br />

millorant tant en qüestions tècniques com <strong>de</strong> contingut.<br />

Va ser el 2000 quan es va traslladar al nou edifici <strong>de</strong> l’Antic<br />

Sindicat. Durant aquesta nova etapa, la ràdio <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> es<br />

va anar professionalitzant a la vegada que s’obria cada<br />

vegada més a nous sectors <strong>de</strong> la població, pel que, al llarg<br />

d’aquests 20 anys, cada vegada ha anat a més. S’han<br />

introduït nous programes <strong>de</strong> continguts molt diversos i<br />

gent nova, que han donat sempre aires nous i renovats a<br />

l’emissora. Amb tot això, Nova Ràdio <strong>Lloret</strong> s’ha convertit<br />

també en una escola <strong>de</strong> ràdio per a molts lloretencs i<br />

futurs professionals i en un espai que es guia amb la<br />

voluntat d’estar al servei <strong>de</strong>l seu poble i <strong>de</strong> la seva gent.<br />

59è Rally Costa Brava<br />

<strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong> va acollir el 59 Rally Costa Brava, el ral·li<br />

més antic <strong>de</strong> l’Estat espanyol, els dies 4 i 5 <strong>de</strong> novembre<br />

Amb 124 equips <strong>de</strong> països diferents, aquesta va ser, sens<br />

dubte, l’edició més internacional <strong>de</strong> totes les celebra<strong>de</strong>s<br />

en què es van donar cita grans estrelles i guanyadors<br />

d’altres edicions, participants d’aquesta prova en format<br />

<strong>de</strong> dues etapes, nocturna i diürna. En aquesta edició,<br />

els Lancia Rally 037 es van imposar com a guanyadors<br />

<strong>de</strong> la 59a edició, amb el noruec Valter Jensen, actual<br />

campió d’Europa, al capdavant <strong>de</strong> la classificació.


14 MANTENIMENT Plataforma DE L’ENTORN Estimem <strong>Lloret</strong><br />

Un mosaic<br />

fotogràfic<br />

d’algunes<br />

activitats<br />

Sant Romà<br />

<strong>Mar</strong>xa Popular a Sant Pere <strong>de</strong>l Bosc<br />

Gran gimcana i tallers<br />

Ofici <strong>de</strong> Sant Romà


MANTENIMENT DE L’ENTORN 15<br />

35è Homenatge a la gent gran<br />

FESTA MAJOR 2011<br />

Teatre <strong>de</strong> guerrilla: El Xarlatan<br />

Diada <strong>de</strong> portes obertes a la parròquia<br />

Sopa <strong>de</strong> l’àvia


16<br />

Xocolata i sardanes <strong>de</strong> la Penya Barcelonista<br />

Sant Romà<br />

Arrossada i sardanes <strong>de</strong> la Penya Blanc i Blava<br />

FESTA MAJOR 2011<br />

Festa <strong>de</strong>l casament <strong>de</strong>ls gegants

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!