Views
4 years ago

Escaldes-Engordany - Tribunal de Comptes

Escaldes-Engordany - Tribunal de Comptes

Modificacions

Modificacions aprovades amb posterioritat a la liquidació de la despesa S’han detectat ampliacions de crèdit i transferències de crèdit, per valor de 69.670 euros i 41.300 euros respectivament, aprovats quan la despesa ja havia estat compromesa i liquidada. Això comporta que aquesta modificació no s’hagi aprovat en el moment requerit per la normativa vigent, es a dir, que permeti disposar de consignació pressupostària adequada i suficient en el moment d’autoritzar la despesa. 2.2. Liquidació del pressupost El resum dels imports retuts pel Comú es recullen en els quadres següents: Resum de la liquidació del pressupost d’ingressos % TOTAL LIQUIDAT LIQUIDAT VARIACIÓ VARIACIÓ CAPÍTOL PRESSUPOST 2008 2007 2008 - 2007 2008 - 2007 1 Impostos directes 8.223.000,00 4.260.941,49 3.437.450,53 823.490,96 23,96% 2 Impostos indirectes 1.500.000,00 986.351,32 983.127,61 3.223,71 0,33% 3 Taxes i altres ingressos 10.359.008,00 8.673.945,29 5.592.549,38 3.081.395,91 55,10% 4 Transferències corrents 1.656.788,00 1.591.171,72 1.780.958,24 -189.786,52 -10,66% 5 Ingressos patrimonials 1.296.196,00 1.160.970,87 4.209.095,01 -3.048.124,14 -72,42% 6 Alienació d'inversions reals - 1.000,00 2.863,00 -1.863,00 -65,07% 7 Transferències de capital 6.968.843,00 6.741.416,25 7.439.298,98 -697.882,73 -9,38% 8 Actius financers - - - - - 9 Passius financers 6.929.215,99 7.144.929,58 10.592.725,34 -3.447.795,76 -32,55% Total pressupost d'ingressos 36.933.050,99 30.560.726,52 34.038.068,09 -3.477.341,57 -10,22% Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú (Imports en euros) Informe de fiscalització del Comú d’Escaldes-Engordany a 31/12/2008 12

Resum de la liquidació del pressupost de despeses % TOTAL LIQUIDAT LIQUIDAT VARIACIÓ VARIACIÓ CAPÍTOL PRESSUPOST 2008 2007 2008 - 2007 2008 - 2007 1 Despeses de personal 9.727.039,00 9.219.655,85 8.384.769,32 834.886,53 9,96% Consum de béns 2 corrents 8.027.404,49 6.976.265,12 6.363.754,38 612.510,74 9,62% 3 Despeses financeres 2.060.000,00 1.874.365,72 1.186.534,12 687.831,60 57,97% 4 Transferències corrents 639.770,04 594.716,83 599.407,54 -4.690,71 -0,78% 6 Inversions reals 14.161.387,46 7.045.355,63 15.871.777,28 -8.826.421,65 -55,61% 9 Passius financers 2.317.450,00 2.313.448,61 1.566.181,83 747.266,78 47,71% Total pressupost de despeses 36.933.050,99 28.023.807,76 33.972.424,47 -5.948.616,71 -17,51% Font: Elaboració pròpia a partir d’informació del Comú (Imports en euros) De la revisió efectuada s’ha posat de manifest la següent incidència: Principi pressupostari d’anualitat La Llei general de les finances públiques i la Llei de les finances comunals preveuen, en el marc del principi d’anualitat, incloure en la liquidació del pressupost: - Els drets i les obligacions liquidats durant l’exercici encara que procedeixin d’ingressos i despeses autoritzats en exercicis anteriors, podent efectuar actes administratius de liquidació fins el 31 de gener de 2009, sempre que corresponguin a ingressos i despeses generades fins a 31 de desembre de 2008. - Igualment, preveu incloure els drets cobrats i les obligacions pagades fins a 31 de gener de 2009, sempre que corresponguin a ingressos i despeses generades fins a 31 de desembre de 2008. En aquest sentit, cal esmentar que tot i que es fa un seguiment comptable dels cobraments i pagaments corresponents a pressupostos tancats anteriors al que és objecte d’aquesta fiscalització, en la liquidació pressupostària de l’exercici 2008 només hi figuren els cobraments i pagaments efectuats fins a 31 de desembre de 2008 quan, d’acord amb la LFC hauria d’incloure també els cobraments i els pagaments efectuats fins a 31 de gener de 2009 que han estat originats per operacions generades abans del 31 de desembre de 2008. Informe de fiscalització del Comú d’Escaldes-Engordany a 31/12/2008 13

Informe 9/2008: Compte general de la Generalitat de Catalunya ...
Informe 16/2011 - Sindicatura de Comptes
Informe sobre la Sindicatura de Comptes - UPC
Informe 25/2012 - Sindicatura de Comptes
Informe 17/2012 - Sindicatura de Comptes
Informe 14/2012 - Sindicatura de Comptes
Informe 12/2009 - Generalitat de Catalunya
INFORME - Tribunal Supremo de Elecciones
Fortalecimiento del Tribunal de Cuentas 1 - Poder Judicial
Informe de labores (1997-1998) - Tribunal Electoral del Poder ...
Compte enrere per l'obertura del casal - La Palanca
Informe 18/2012 - Sindicatura de Comptes
Informe 28/2008 - Generalitat de Catalunya
Informe 8/2008 - Generalitat de Catalunya
Sector Público de Navarra - Col·legi de Censors Jurats de Comptes ...
INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS 2012 - la Caixa
INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS 2012 - la Caixa
Informe de gestió i comptes anuals de l'exercici 2011 - la Caixa
Auditoria obligatòria de comptes anuals - Vilar Riba
Informe 19/2007 - Generalitat de Catalunya
INFORME - Tribunal Supremo de Elecciones
Informe 26/2010 - Ajuntament de Riudellots de la Selva
portada 2003 NOVA2+sangs - UTL Repository
Informe 26/2010 - Ajuntament de Riudellots de la Selva
Informe 31/2009 - Generalitat de Catalunya
ECONOMIÌ•A Unidad 11 ok.indd - McGraw-Hill