Views
3 years ago

Escaldes-Engordany - Tribunal de Comptes

Escaldes-Engordany - Tribunal de Comptes

ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ

ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ ....................................................................................................... 4 1.1. Objecte i abast .................................................................................................... 4 1.2. Metodologia ........................................................................................................ 4 1.3. Marc jurídic ......................................................................................................... 5 1.4. Organització i control intern ................................................................................ 6 1.5. Limitacions a l'abast ............................................................................................ 7 2. FISCALITZACIÓ REALITZADA ............................................................................. 8 2.1. Pressupost de l’exercici ...................................................................................... 8 2.1.1. Pressupost inicial .......................................................................................... 8 2.1.2. Modificacions pressupostàries ...................................................................... 9 2.2. Liquidació del pressupost .................................................................................. 12 2.2.1. Impostos directes ........................................................................................ 14 2.2.2. Impostos indirectes ..................................................................................... 14 2.2.3. Taxes i altres ingressos .............................................................................. 15 2.2.4. Transferències corrents d’ingressos ........................................................... 15 2.2.5. Ingressos patrimonials ................................................................................ 16 2.2.6. Alienació d’inversions reals ........................................................................ 17 2.2.7. Transferències de capital d’ingressos ......................................................... 17 2.2.8. Despeses de personal ................................................................................ 17 2.2.9. Despeses en béns corrents i serveis .......................................................... 19 2.2.10.Transferències corrents de despeses ........................................................ 20 2.2.11.Inversions reals .......................................................................................... 20 2.3. Balanç i resultat economicopatrimonial ............................................................. 21 2.3.1. Immobilitzat ................................................................................................ 29 2.3.2. Immobilitzat financer i variació d’actius ....................................................... 31 2.3.3. Deutors ....................................................................................................... 31 2.3.4. Tresoreria i comptes financers .................................................................... 32 2.3.5. Fons propis ................................................................................................. 33 2.3.6. Ingressos a distribuir en diferents exercicis ................................................ 34 2.3.7. Provisió per riscos i despeses .................................................................... 34 2.3.8. Endeutament i passius financers ................................................................ 35 2.3.9. Creditors a curt termini ............................................................................... 40 2.4. Romanent de tresoreria .................................................................................... 41 2.5. Contractació pública.......................................................................................... 45 2.6. Altres aspectes revisats .................................................................................... 46 3. OBSERVACIONS I RECOMANACIONS .............................................................. 47 4. OBSERVACIONS I RECOMANACIONS D’ANYS ANTERIORS ......................... 48 5. CONCLUSIONS .................................................................................................... 49 6. AL·LEGACIONS ................................................................................................... 49 7. OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES ............................................................ 54 Informe de fiscalització del Comú d’Escaldes-Engordany a 31/12/2008 2

Abreviacions LGFP: LFC: LCP: LQDCC: LQTC: LFP: PGCP: BOPA: Llei general de les finances públiques Llei de les finances comunals Llei de contractació pública Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns Llei qualificada de transferències als comuns Llei de la funció pública Pla general de comptabilitat pública Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Informe de fiscalització del Comú d’Escaldes-Engordany a 31/12/2008 3

Informe 9/2008: Compte general de la Generalitat de Catalunya ...
Informe 16/2011 - Sindicatura de Comptes
Informe sobre la Sindicatura de Comptes - UPC
Informe 17/2012 - Sindicatura de Comptes
Informe 25/2012 - Sindicatura de Comptes
Informe 14/2012 - Sindicatura de Comptes
Informe 12/2009 - Generalitat de Catalunya
Informe 18/2012 - Sindicatura de Comptes
Informe 28/2008 - Generalitat de Catalunya
Sector Público de Navarra - Col·legi de Censors Jurats de Comptes ...
INFORME - Tribunal Supremo de Elecciones
Informe 8/2008 - Generalitat de Catalunya
Compte enrere per l'obertura del casal - La Palanca
INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS 2012 - la Caixa
INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS 2012 - la Caixa
Informe de labores (1997-1998) - Tribunal Electoral del Poder ...
Fortalecimiento del Tribunal de Cuentas 1 - Poder Judicial
Informe de gestió i comptes anuals de l'exercici 2011 - la Caixa
Informe 19/2007 - Generalitat de Catalunya
portada 2003 NOVA2+sangs - UTL Repository
Informe 26/2010 - Ajuntament de Riudellots de la Selva
Informe de Labores 2008 - Tribunal Supremo de Elecciones
Informe Anual 2010 - Transparencia - Tribunal Electoral del Distrito ...
Informe 31/2009 - Generalitat de Catalunya
INFORME - Tribunal Supremo de Elecciones
Informe 26/2010 - Ajuntament de Riudellots de la Selva
Tribunales Tributarios y Aduaneros - Biblioteca - Cámara Chilena ...