Views
3 years ago

Escaldes-Engordany - Tribunal de Comptes

Escaldes-Engordany - Tribunal de Comptes

3.- La diferència

3.- La diferència considerada als “fons líquids” prové de dos partides diferents no considerades pel Comú: Import Inversions financeres temporals (dipòsits constituïts) 6.010,12 Formalització de fiances -4.051,52 1.958,60 A l’apartat 2.2 de “informació de caràcter financer, romanent de tresoreria, de contingut de la memòria” del Pla General de Comptabilitat Pública s’indica que s’informarà sobre els components del romanent de tresoreria, indicant “els fons líquids, que inclouen els saldos disponibles en caixa d’efectiu i comptes bancaris, així com els excedents temporals de tresoreria que siguin materialitzats en inversions de caràcter no pressupostari i que reuneixin prou liquiditat”. El Comú no ha considerat aquestes dues partides a l’estat de romanent de tresoreria perquè considera que no es compleixen les condicions de “excedent temporal de tresoreria materialitzat en inversions de caràcter no pressupostari i que reuneixin prou liquiditat”. 4.- A l’apartat de “romanent de tresoreria afectat” a l’informe es considera com a “romanent de tresoreria afectat”, els ingressos finalistes no aplicats i el romanent LQTC any 2002. Respecte a aquesta consideració, entenem que: 1- Els ingressos finalistes no aplicats resulten de l’ingrés en concepte de préstecs a llarg termini per un import de 7.125.000 euros. D’acord amb l’article 46 de la Llei de Finances Comunals “amb caràcter general, els comuns han de destinar els ingressos derivats les operacions d’endeutament al finançament d’inversions reals o a la cancel·lació total o parcial de les deutes”. Com s’ha explicat en el primer punt de les nostres al·legacions, els nous préstecs van servir per la cancel·lació de les pòlisses de crèdit formalitzades per a fer front a l’excedent d’inversió d’exercicis anteriors per l’obra del Prat del Roure i carrer dels Veedors. 2- El romanent LQTC any 2002, per un import de 1.700.522 euros, en concepte de transferències rebudes, que el Comú no va sol·licitar al Consell General la seva aprovació per traslladar aquestes transferències al mandat següent. Considerem que, després de vuit anys, el Comú d’Escaldes-Engordany no hauria de sol·licitar al Consell General el trasllat a l’exercici següent de les transferències rebudes a l’exercici 2002. - En relació a la recomanació d’anys anteriors efectuada pel Tribunal de comptes en el quart punt d’aquest apartat: “S’han observat diferències entre determinats imports que figuren en el quadre de finançament i els que haurien de constar atenent a les operacions de l’exercici.” Informe de fiscalització del Comú d’Escaldes-Engordany a 31/12/2008 52

Els fons aplicats a la cancel·lació o traspàs a curt de deutes a llarg, no inclou la reclassificació de l’exercici de 457.737 euros. Aquest import de 457.737 euros correspon a la part de “curt termini” dels préstecs formalitzats aquest mateix any 2008, de forma que, en el moment de la seva formalització, i degut als venciments pactats, en el moment del seu registre, una part d’aquest préstec ja ha de ésser classificat com a curt termini, de forma que, durant l’any no es produeix un traspàs de deute de llarg a curt termini de deutes. Per la part dels fons obtinguts durant l’any 2008, l’import total dels préstecs rebuts l’any 2008 i, per tant fons obtinguts, corresponen a l’import efectiu dels fons rebuts, és a dir, 7.125.000 euros. L’import registrat com a cancel·lació o traspàs a curt termini de deutes a llarg termini correspon a les següents quantitats: Import Per amortització de deutes 2.307.473,01 Per traspàs a curt de deutes a llarg: Deutes a curt termini 2008 3.089.643,94 - Deutes a curt termini 2007 -2.145.794,13 943.849,81 3.251.322,82 Figuren com a disminucions del capital circulant 38.923 euros que corresponen a ajustaments per periodificació. L’import de 38.923 euros correspon una periodificació d’interessos meritats l’any 2008 i liquidats l’any 2009. No hem considerat el seu ajust com a augment del resultat, per tractar-se d’una variació entre partides del circulant, préstecs i tresoreria. S’observa una diferència de la variació de les disminucions de creditors no pressupostaris amb les dades del balanç de 4.936 euros. Durant l’exercici 2008 s’ha registrat una reclassificació de les fiances rebudes, per import de 4.936 euros. Aquest traspàs es va registrar de curt a llarg termini. Aquesta fiança estava registrada l’any 2007 com a fiances a curt termini, i el 2008, es traspassa a llarg termini al comprovar que el seu venciment està fixat el 31 de desembre de 2012. Per tant, no correspon a un fons obtingut l’any 2008 sinó que es tracta de un traspàs registrat l’any 2008 entre curt i llarg termini que no correspon a fons aplicats ni obtinguts. Al quadre de finançament apareix com a fons obtinguts de deutes a llarg termini per altres conceptes, l’import de 1.584,75 euros, que correspon realment als fons obtinguts durant l’any 2008. Informe de fiscalització del Comú d’Escaldes-Engordany a 31/12/2008 53

Informe 9/2008: Compte general de la Generalitat de Catalunya ...
Informe 16/2011 - Sindicatura de Comptes
Informe sobre la Sindicatura de Comptes - UPC
Informe 25/2012 - Sindicatura de Comptes
Informe 17/2012 - Sindicatura de Comptes
Informe 14/2012 - Sindicatura de Comptes
Informe 12/2009 - Generalitat de Catalunya
INFORME - Tribunal Supremo de Elecciones
Fortalecimiento del Tribunal de Cuentas 1 - Poder Judicial
Informe de labores (1997-1998) - Tribunal Electoral del Poder ...
Informe 18/2012 - Sindicatura de Comptes
Compte enrere per l'obertura del casal - La Palanca
Informe 28/2008 - Generalitat de Catalunya
Sector Público de Navarra - Col·legi de Censors Jurats de Comptes ...
Informe 8/2008 - Generalitat de Catalunya
INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS 2012 - la Caixa
INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS 2012 - la Caixa
Informe de gestió i comptes anuals de l'exercici 2011 - la Caixa
Informe 19/2007 - Generalitat de Catalunya
Auditoria obligatòria de comptes anuals - Vilar Riba
Informe 26/2010 - Ajuntament de Riudellots de la Selva
INFORME - Tribunal Supremo de Elecciones
Informe 26/2010 - Ajuntament de Riudellots de la Selva
Informe 31/2009 - Generalitat de Catalunya
portada 2003 NOVA2+sangs - UTL Repository
Tribunales Tributarios y Aduaneros - Biblioteca - Cámara Chilena ...