db_2014_bonaero

esperantujo

db_2014_bonaero

99 a Universala Kongreso

de Esperanto

Bonaero, 26 julio - 2 aŭgusto 2014

DUA BULTENO

KONGRESA TEMO

Ĉu la nepoj nin benos

1

Streboj al daŭripova estonteco


Enhavo

Bonvenon al la kongreslando ............................................. 2

La kongresejo .......................................................................... 3

Utilaj informoj pri Argentino kaj Bonaero ........................ 4

Provizora programo .............................................................. 5

Lingvaj kursoj kaj ekzamenoj .............................................. 6

Kiel mendi servojn ............................................................... 7

Hoteloj ...................................................................................... 8

Ekskursoj .................................................................................. 11

Antaŭ- kaj postkongresaj ekskursoj ............................ 11

Antaŭkongresa ekskurso ........................................ 12

Postkongresaj ekskursoj ......................................... 14

Ekskursoj dum la kongresa semajno ......................... 17

Tuttagaj ekskursoj .................................................... 17

Duontagaj ekskursoj ................................................ 19

Skemo de dumkongresaj ekskursoj ........................... 21

Bankedo ................................................................................... 22

Aranĝoj ĉirkaŭ la UK .............................................................. 22

Pliaj informoj ........................................................................... 23

Kontaktinformoj ..................................................................... 24

Loka Kongresa Komitato

Prezidanto Jorge Enrique Cabrera

Sekretario Daniel Marcelo Lucero

Kaso Alcides Pieter Wentinck

Programo Petra Smidéliusz

Junularo Stephanie Cabovianco

Membroj Mabel Ojeda Reyes

Adrián Alejandro

Nicolas Aloisio

Ary Borenszweig

Membroj

Dante Omar Diaz

Max Elbo

Antonio Ferrer

Romina Gayo Streinzer

Jorge Martinetti Montanari

Elena Morteo

Agustina Passavanti

Cecilia Prudkin Silva

Rubén Luis Sánchez

Dezajno, foto sur p. 3: Francisco L. Veuthey

Kovrila foto: Luis Argerich, cc-by-sa

2


99ª Universala Kongreso de Esperanto

Bonaero 26 julio – 2 aŭgusto 2014

DUA BULTENO

KONGRESA TEMO

Ĉu la nepoj nin benos

Streboj al daŭripova estonteco

3


Bonvenon al la kongreslando

Ĝenerale

Bonvolu noti, ke la reguloj pri vizdonado

malsamas laŭ landoj, kaj ke ili

konstante ŝanĝiĝas. Tial bv. nepre mem

kontroli ĉe la plej proksima argentina diplomatia

reprezentejo (bv. mem trovi ties

adreson en via ĉefurbo aŭ najbara lando),

ĉu vi bezonas vizon kaj sub kiuj kondiĉoj.

UEA/LKK ne povos helpi pri vizpetoj faritaj

post la 1-a de majo 2014 kaj prin cipe ne

povos respondi al tiuj petoj.

Dokumentoj

Ĉiu vizitanto devas havi pasporton

validan minimume ses monatojn post

la forirdato, koncernan vizon, samkiel

revenbileton. La kongresanoj mem

devas zorgi pri akiro de vizoj. En escepte

komplikaj kazoj oni povas peti helpon de

UEA/LKK.

Civitanoj de i.a. jenaj landoj ne bezonas

vizon por eniri Argentinon por turismaj

celoj: ĉiuj landoj de la amerika kontinento

(plus Portoriko en la kariba insularo),

Aŭstralio*, EU-landoj, Islando, Israelo,

Japanio, Kanado*, Koreio, Norvegio, Nov-

Zelando, Rusio, Serbio, Sud-Afriko, Svisio,

Turkio, Usono*. Loĝantoj de sudamerikaj

landoj rajtas eniri Argentinon uzante validan

identigilon anstataŭ pasporton.

*Civitanoj de tiuj tri landoj devas pagi reciprokecan

imposton antaŭ la komenco de la

vojaĝo per la retejo www.migraciones.gov.ar

(kun klarigoj ankaŭ angle pri la afero) aŭ rekte

iri al la pagopaĝo https://virtual.provinciapagos.com.ar/ArgentineTaxes/.

Konfirmiloj kaj invitleteroj

Normale la Kongresa Konfirmilo devas

sufiĉi por pruvi la kongresanecon al la

vizdona instanco. La konsulejoj povas

postuli oficialan invitleteron, kiun UEA

sendos se oni petos ĝin. Al nealiĝintoj

oni ne povas sendi invitleteron nek aliajn

konfirmaĵojn. Bonvolu konscii, ke nek

UEA nek LKK povas influi la decidojn de la

konsulejoj.

Datoj

Bv. noti, ke la invitletero povas teksti

nur por la periodo de la oficiala kon gresdaŭro

(26 julio – 2 aŭgusto, eventuale

plus daŭro de menditaj antaŭ- kaj/aŭ

postkongresoj). Se vi bezonas pli longan

restadon, tion vi devas aranĝi private.

Mongarantioj kaj asekuroj

Senkonsidere ĉu oni havas aŭ ne la

vizon, necesas pruvi ĉe la eniro en la

landon, ke oni posedas sufiĉajn monrimedojn

por la restado. Al kongresanoj,

kiuj mendis kaj pagis loĝadon pere de

UEA (aŭ venas je aparta invito de UEA),

oni povas sendi, se necese kaj laŭ peto,

konfirmon pri la pagitaj servoj. Tio povas

parte kompensi la postulon pri posedo de

sufiĉaj monrimedoj. UEA kaj LKK ne donas

financajn garantiojn al kongresanoj.

Kongresano mem devas pruvi al la vizdona

instanco posedon de sufiĉaj rimedoj

por restado en la kongresa lando.

Unu el la postuloj por ricevi vizon estas

akiro de asekuro, pri kio la kongresanoj

zorgu mem. Ofte tute taŭga asekuro

estas aĉetebla en via hejma flughaveno.

Sendepende de tio, ĉu necesas havi vizon

aŭ ne, ĉiu kongresano prefere asekuru sin

por la tuta daŭro de la vojaĝo kaj restado.

Alveno al Argentino

Ekzistas du internaciaj flughavenoj

en Bonaero. La ĉefa estas la Internacia

Flughaveno Ministro Pistarini – Ezeiza

42


La kongresejo

La kongreso okazos en la kongresejo de la hotelo Panamericano Hotels & Resorts.

Adreso: Carlos Pellegrini 551, AR-C 1009 ABK Buenos Aires, Argentino.

Por kongresrilataj aferoj bv. ne skribi al la kongresejo sed nur al la konstanta adreso

de UEA en Roterdamo.

5


(EZE), je proksimume 35 km de la urbocentro,

por multaj regionaj kaj ĉiuj transkontinentaj

flugoj. La alia estas la flughaveno

Aeroparque Metro politano Jorge

Newbery (AEP), je proksimume 2 km de la

urbocentro, por enlandaj flugoj kaj al/el

najbaraj landoj.

Estas rekomendate utiligi la rajtigitajn

taksiajn servojn, antaŭpagante la veturon

ĉe iliaj budoj en la flughavenaj haloj, aŭ

utiligi la transporton proponatan de UEA

(bv. utiligi la mendilon por tio).

UEA proponas transporton de la

flughaveno Ezeiza al la hoteloj en la

urbocentro, por la 24, 25 aŭ 26 de julio,

kontraŭ € 25 por persono. Bonvolu nepre

indiki la flugnumeron, tagon kaj horon

de alveno.

Utilaj informoj pri Argentino

kaj Bonaero

Situo

Argentino situas en la suda konuso de

Sudameriko. Kun kontinenta areo de

2 780 400 km² ĝi estas la 8-a plej granda

lando en la mondo. Oriente ĝi limas la

atlantikan oceanon kaj Urugvajon, nordoriente

Brazilon kaj Paragvajon, norde

Bolivion kaj okcidente Ĉilion. Bonaero

estas la ĉefurbo; aliaj gravaj urboj ekonomie

kaj laŭ grandeco estas Córdoba,

Rosario, Mendoza, Tucumán, La Plata,

Mar del Plata, Salta kaj Santa Fe.

Loĝantaro

La lando havas proks. 41 660 000

loĝantojn. El tiuj, ĉirkaŭ triono vivas en

la ĉefurbo kaj la metropola areo. 3% el

la loĝantaro estas aŭtoktona, mestiza

kaj azidevena, dum la ceteraj 97% estas

eŭropdevenaj. La enmigrado el najbaraj

landoj multe kreskas en la lastaj jaroj.

Vetero kaj klimato

Pro sia situo, norde ĉe la Tropiko de la

Kaprikorno kaj sude proksime de la suda

poluso, Argentino havas praktike ĉiujn

kvar sezonojn samtempe. Ĝenerale la

klimato estas modera, kun varmaj ventoj

el la nordo kaj malvarmaj el la sudo.

En julio/aŭgusto la temperaturo en

Bonaero povas varii inter 5° C kaj 15° C,

foje atingas ĝis 20° C, kaj foje pluvas.

Lingvoj

La hispana estas oficiala. Multaj pa rolas

ankaŭ la portugalan, la anglan kaj la

italan.

Loka tempo

UTC -3 horoj.

Mono

La oficiala mono estas la argentina

peso (ARS). Cirkulas moneroj de 5, 10,

25 kaj 50 cendoj kaj de 1 kaj 2 pesoj.

La monbiletoj estas de 2, 5, 10, 20, 50

kaj 100 pesoj. Monŝanĝado eblas en la

flughavenoj kaj en la urboj. Multnombras

bankaŭtomatoj. Preskaŭ ĉiuj hoteloj,

restoracioj kaj vendejoj ak ceptas debetkaj

kreditkartojn (Visa, Eurocard/Master-

Card kaj American Express).

Elektro

La elektra tensio estas 220-volta kaj

la kontaktiloj estas plataj dupolusaj.

En kelkaj hoteloj troviĝas ankaŭ rondaj

dupolusaj kontaktilingoj.

64


Telefonado

La prefikso por Argentino estas +54;

de Argentino al eksterlando: 00 + landa

kodo + telefonnumero.

Gravaj numeroj: Ĝenerale (polico,

savobrigado, urĝa medicina helpo): 911.

Specife, polico: 101; ambulanco: 107.

Interreto

En multaj hoteloj, restoracioj, kafejoj

ktp troveblas senpagaj retkonektoj.

Kontraŭ pago en telefonejoj (locutorios).

Medikamentoj

Receptoj estu latine skribitaj. Tra la

urboj troviĝas diversaj apotekoj, kelkaj

funkciantaj 24-hore.

Sanservo

La publika sanservo estas senpaga.

Tamen, kongresanoj havu sanasekuron

por la daŭro de la vojaĝo. UEA ne respondecas

pri asekuro de kongresanoj.

Trinkmono

Estas kutimo doni trinkmonon al kelneroj,

hotellaboristoj kaj taksiistoj.

Trinkakvo

La kranakvo en Bonaero estas trinkebla.

Enurba trafiko

La metroo funkcias inter la 6h30 kaj la

22h30. La busoj funkcias 24-hore, sed

maloftiĝas inter la noktomezo kaj la 7-a

horo matene. La tarifoj varias inter 1,50

ARS (se uzi la karton SUBE, aĉeteblan en

kioskoj) kaj 3,50 ARS (se la pago okazas

per moneroj). Ne eblas pagi en la busoj

per monbiletoj, sed nur per moneroj!

Provizora programo

Jen la plej gravaj programeroj. La UEA-Estraro rezervas al si la rajton fari ŝanĝojn.

Sabato, 26 julio

Malfermo de la kongresejo je 9h00. Alveno

kaj registriĝo. Disdonado de dokumentoj.

Komitato de UEA. Unuafojaj Kongresanoj.

Libroservo. Movada Foiro/Interkona vespero.

Giĉetoj funkcias ĝis 18h00.

Dimanĉo, 27 julio

Solena Inaŭguro (10h00). Libroservo.

Inaŭguro de IKU/AIS. Ekumena Diservo.

Kongresa Temo. Paroligaj Kursoj. Hispana

Eksprese. Nacia Vespero.

Lundo, 28 julio

Libroservo. IKU-prelegoj. Paroligaj Kursoj.

Hispana Eksprese. Bankedo. Kongresa Balo.

Mardo, 29 julio

Libroservo. Tago de la Lernejo. IKU-prelegoj.

Kongresa Temo. Estraro respondas. Hispana

Eksprese. Paroligaj Kursoj. Landa Agado.

Delegita Reto. Societo Zamenhof. Teatro.

Merkredo, 30 julio

Tuttagaj ekskursoj. Kongresejo fermita.

Ĵaŭdo, 31 julio

Libroservo. Tago de la Libro. IKU-prelegoj.

Kongresa Temo. Esperantologia Konferenco.

Belartaj Konkursoj. Paroligaj Kursoj. Centra

Oficejo respondas. Urba Akcepto (nur por

invititoj). Koncerto.

Vendredo, 1 aŭgusto

Libroservo. Komitato de UEA. IKU-prelegoj.

Paroligaj Kursoj. Faka Forumo. Aŭkcio. Venontaj

UK-oj. Internacia Arta Vespero.

Sabato, 2 aŭgusto

Solena Fermo (10h00). Libroservo (ĝis

14h00). Fermo de la kongresejo (14h00).

57


Lingvaj kursoj kaj ekzamenoj

KER-ekzamenoj de UEA je tri niveloj

La ekzamensistemo de UEA laŭ la

Komuna Eŭropa Referenckadro funkcias

ekde 2009. Dum la UK okazas la ĉefa

ekzamensesio de la jaro; tial ankaŭ en

Bonaero eblos trapasi la ekzamenojn je

ĉiuj tri niveloj: B1, B2 kaj C1. Ekzameniĝi

eblas ne nur en la kompleta formo, sed

ankaŭ en nur unu el la ekzamentipoj:

skriba aŭ parola.

La ekzamensistemo estas ellaborita

baze de la manlibro de la Konsilio de

Eŭropo: Komuna Eŭropa Referenckadro

por lingvoj: lernado, instruado, pritaksado.

La sukcesaj trapasintoj de la ekzameno

ricevos kvarlingvan (Esperanta, angla,

franca kaj germana) diplomon, eldonitan

de ITK, la ŝtate agnoskita, plej granda

ekzamencentro de Hungario.

La plurhoraj skribaj sesioj kaj la aŭdkomprena

parto de la ekzameno okazos

vendredon la 1-an de aŭgusto, fruposttagmeze.

Por la parola parto (20-minuta,

individua) eblas elekti tempon laŭ la vico

de la aliĝoj, jam antaŭ la UK aŭ surloke.

Interesiĝantoj povas peti ekzamenspecimenojn

kaj helpon ĉe la teamo de

www.edukado.net. Pliajn informojn pri

la ekzameno (postuloj, prezoj, statistiko,

specimenoj, aliĝilo ktp) legu kaj akiru ĉe:

• la libro Esperanto de nivelo al nivelo;

• http://edukado.net/ekzamenoj/ker

• ker-ekzamenoj@edukado.net

Aliĝi eblos ankoraŭ dum la kongreso,

sed por la parola parto la ekzamenebloj

estas limigitaj: ju pli frua la aliĝo, des pli

granda la ŝanco ricevi ekzamenlokon.

La ekzamenkotizoj varias laŭ la landkategorioj

de la membrokotizoj de UEA.

La kotizo antaŭpageblas per ĝiro al UEAkonto

aŭ surloke ĉe la kongresa kaso.

Paroligaj kursoj kun edukado.net

Jam de pluraj jaroj kaj nun denove la

porinstruista retejo edukado.net gvidos

paroligajn kursojn por la kongresanoj.

La du paralelaj kursoj — kiuj okazos dufoje

tage dum kvar tagoj de la UK-semajno,

do entute ok fojojn — estas celataj por

komencantaj (A1, A2) kaj meznivelaj (B1,

B2) parolantoj de la internacia lingvo.

Ankaŭ observantoj de la instrulaboro

estas bonvenaj. La kursmaterialo por

komencantoj estas la eldonaĵo Poŝamiko

(€ 5); en la alia nivelo oni estos petata

kontribui al la kopikostoj. Antaŭa aliĝo ne

estas necesa. La programojn gvidos la

konataj Esperanto-pedagogoj s-ino

Katalin Kováts kaj s-ro Sylvain Lelarge.

Hispana eksprese

Dum la kongreso okazos ankaŭ konatiga

kurso de la hispana. En ĝi vi lernos

simplajn frazojn, esprimojn kaj oftajn

vortojn de la ĉiutaga vivo en Argentino.

86


Kiel mendi servojn

Ĝeneralaj kondiĉoj de mendado

La kondiĉoj de mendoj kaj malmendoj

estas priskribitaj dorsflanke de la mendilo

kaj en la Dua Bulteno. Mendante, ĉiu

kongresano akceptas tiujn kondiĉojn.

Bonvolu nepre legi ilin antaŭ ol plenigi

kaj sendi vian mendilon.

Loĝado

Kiel unuan loĝdaton oni kalkulas la

daton de la alveno al la hotelo (ekloĝo);

se oni venas iam post noktomezo,

kalkuliĝas la dato de la antaŭa tago.

Kiel lastan daton oni kalkulas la daton de

la forlaso de la hotelo (foriro; do, la daton

de la lasta mateno en la hotelo).

Eniro kaj eliro

Principe, eblas okupi ĉambrojn ekde

la 15h00 de la mendita dato, kaj necesas

forlasi la ĉambrojn antaŭ la tagmezo de

la lasta tago. Se vi ne okupas ĉambron

dum la unua mendita tago, oni nuligas la

rezervon kaj vi perdas la plenan pagitan

sumon por la tuta restadperiodo!

Dulitaj ĉambroj/hazarda kunloĝigo

La loĝiga servo ne povas aranĝi hazardan

kunloĝigon de nekonatoj, pro

kio dulitajn ĉambrojn oni disponigas nur

al duopoj kiuj anticipe interkonsentis

pri kunloĝado kaj menciis tion sur siaj

mendiloj. Oni ĉiam fakturas la koston

de plena ĉambro, eĉ se la kunloĝanto

forestas dum iu(j) tago(j). Por faciligi la

trovon de kunloĝanto al homoj kiuj nepre

volas loĝi en dulitaj (aŭ plurlitaj) ĉambroj

sed ne havas kunloĝanton, en la reta

mendilo (http://www.uea.org/kongresoj/

uk_mendilo.html) troveblas anonctabulo

por tiu celo.

Frueco de la mendo kaj alternativoj

Ĉar la mendeblaj kapacitoj ne estas

senlimaj, kaj precipe ĉar la kongreso okazas

dum la turisma sezono, gravas mendi

kiel eble plej frue. Tial gravas ke ĉe ĉiu

mendo oni nepre menciu ankaŭ alternativajn

loĝvariantojn. El la reta mendilo

eblas scii, kiuj hoteloj jam estas plenaj.

Loĝkonfirmo

Minimume unu monaton antaŭ la UK

vi ricevos konfirmon pri via loĝado, kun

detalaj informoj pri via hotelo kaj aliaj

kongresaj gravaĵoj.

Ekskursoj

Atente traleginte la priskribojn bv. elekti

la servon kaj plenigi klare (preslitere) la

koncernan parton de la mendilo.

Ĉiuj ekskursoj startas de antaŭ la hotelo

Panamericano. Klopodu veni dek kvin

minutojn antaŭ la indikita starthoro de la

ekskurso. Ĉiujn ekskursojn akompanos

esperantlingvaj interpretistoj. Ili ne estas

profesiaj ĉiĉeronoj sed nur bonvolaj

helpantoj. Bv. indulgi ilin per pacienco

kaj samideana komprenemo. Ili faros sian

plejeblon por bone servi al vi.

Kun la kongresaj dokumentoj ĉiuj mendintoj

ricevos koverton kun la biletoj de la

menditaj ekskursoj kun la bazaj informoj

pri ili (dato, horo, buso), kiuj eventuale

povos malsami al tiuj presitaj en la Dua

Bulteno. Kaze de malsameco validas la

informoj presitaj sur la biletoj.

Ne forgesu preni ŝirmilon kontraŭ suno,

vento kaj eventuale pluvo. Bv. noti, ke

la tereno en kelkaj ekskursoj povas esti

netaŭga por homoj kun marŝhandikapoj;

la priskribo de la ekskurso kutime mencias

tion.

97


Ekskursaj kondiĉoj

Ĉar la ekskursoj dependas de minimumo

da partoprenantoj (antaŭ- kaj postkongresaj:

20 homoj; dumkongresaj: 30

homoj), la organizantoj rezervas al si la

rajton eventuale nuligi aŭ altigi la prezojn

de iuj el ili. En tiuj kazoj ni klopodos averti

vin kiel eble plej frue antaŭ la kongreso

por ke eblu ŝanĝi aŭ nuligi la ekskurso(j)n.

Limdatoj

La limdato por fari mendojn estas la 1-a

de majo 2014. Mendojn post tiu dato oni

plenumos nur escepte, ĝis la 1-a de junio,

kaj nepre kontraŭ krompago (40 eŭroj

por loĝado kaj antaŭ- kaj postkongresaj

ekskursoj kaj 20 eŭroj por la ceteraj ekskursoj/bankedo

k.a.). Eblas malmendi sen

punpago nur ĝis la 25-a de majo 2014.

Tamen tio kostos al la malmendanto 15

eŭrojn pro administrado. Pri la ceteraj

malmendaj reguloj konsultu la dorsflankon

de la mendilo. La mendilon kaj

pagon bv. sendi ĉiam al la sama adreso.

Plenumo de mendoj

La mendojn oni traktos nur post la

ricevo de la koncerna pago.

Hoteloj

Ĉiuj prezoj estas en eŭroj (€) por unu persono por unu nokto; p.p. = por persono.

Ofertataj servoj

Se ne alie menciite, la hotelaj ĉambroj

havas klimatizilon, duŝejon (kelkaj ankaŭ

bankuvon), necesejon kaj la matenmanĝo

estas inkluzivigita en la prezo.

1. Panamericano Hotels & Resorts

Buenos Aires

} Carlos Pellegrini 551, Buenos Aires

Altklasa hotelo situanta en la koro de la

urbo, sur unu el la ĉefaj vojoj, la avenuo

9 de Julio. Ĝi estas la kongreseja hotelo.

Unu el ĝiaj restoracioj, Tomo 1, estas

konsiderata de spertuloj kiel la plej bona

restoracio de Bonaero kaj inter la 50 plej

bonaj en la mondo.

El ĝiaj 10 malsamaj ĉambrospecoj, UEA

proponas 2: Regency (34 m²) kaj City

View (50 m²). (Por informoj pri la aliaj, pli

luksaj ĉambroj, bv. skribi al kongresoj@

co.uea.org). Ĉiuj ĉambroj estas deko-

raciitaj per fajnaj materialoj, ligna planko,

kelkaj artverkoj. La ĉambroj havas ankaŭ

duŝejon kaj bankuvon, sekurŝrankon,

telefonon, televidilon, hararsekigilon,

klimatizilon kaj ĉiujn kosmetikaĵojn kutimajn

en tiaklasa hotelo. La prezo inkluzivas

sendratan retaliron en la tuta hotelo,

gimnastikejon, saŭnon kaj naĝejon

(varmigatan) en la 23-a etaĝo kaj la

matenmanĝon teretaĝe.

Ĉambro Regency unupersona € 155;

dulita € 78 p.p.

Ĉambro City View unupersona € 174;

dulita € 87 p.p.

2. NH Tango Hotel

} Cerrito 550, Buenos Aires

(100 metrojn de hotelo Panamericano)

4-stelnivela hotelo situanta ĉe avenuo

9 de Julio, vide al hotelo Panamericano.

La hotelo, en historia konstruaĵo,

estas komplete renovigita. La ĉambroj,

10 8


100 m

proks. 20 m², havas i.a. modernan kaj

grandan necesejon/duŝejon, televidilon,

sekurŝrankon, kafmaŝinon, klimatizilon,

hararsekigilon, fridujeton kaj retaliron.

La ĉambroj havas kontraŭbruan izolaĵon.

La prezo inkluzivas matenmanĝon, sendratan

interreton kaj gimnastikejon.

Ĉambro unupersona € 95;

dulita € 48 p.p.

3. NH 9 de Julio Hotel

} Cerrito 154, Buenos Aires

(600 metrojn de hotelo Panamericano)

4-stelnivela hotelo situanta ĉe avenuo

9 de Julio. La hotelo, en historia

konstruaĵo, estas komplete renovigita.

La ĉambroj, proksimume 28 m², havas

i.a. modernan kaj grandan necesejon/

duŝejon, televidilon, sekurŝrankon,

klimatizilon, hararsekigilon, fridujeton

kaj retaliron. La ĉambroj havas

kontraŭbruan izolaĵon. La prezo inkluzivas

matenmanĝon, sendratan interreton

kaj gimnastikejon.

Ĉambro unupersona € 87;

dulita € 44 p.p.

4. NH Lancaster Hotel

} Av. Córdoba 405, Buenos Aires

(1100 metrojn de hotelo Panamericano)

4-stelnivela hotelo situanta en la

mikrocentro de Bonaero, ĉe placo San

Martín. La ĉambroj havas i.a. modernan

necesejon/duŝejon, televidilon,

sekurŝrankon, klimatizilon, hararsekigilon,

fridujeton kaj retaliron. La ĉambroj havas

kontraŭbruan izolaĵon. Matenmanĝo,

sendrata interreto kaj aliro al la gimnastikejo/saŭno

inkluzivigitaj en la prezo.

Ĉambro unupersona € 88;

dulita € 44 p.p.

Daŭrigo sekvapaĝe

11 9


Speciala oferto

de la Libroservo

Se vi partoprenos la ĉi-jaran UK,

vi povas mendi ion ajn en la stoko

de la Libroservo de UEA, kontraŭ

kongresa prezo kaj sen sendokostoj.

La menditaĵojn vi prenos en la

Kongresa Libroservo, kie vi povos

ankaŭ pagi por ili, se en via UEAkonto

ne estis sufiĉa bonhavo.

Por ĝui la oferton, via mendo devas

atingi la Libroservon de UEA antaŭ

la 1-a de majo. Ne hezitu

viziti nian retan kata -

logon kaj mendi tie:

http://katalogo.

uea.org/. Mendojn

oni ak ceptos

ankaŭ per simpla

mesaĝo al

libroservo@co.uea.org,

aŭ fakse,

telefone kaj

paperpoŝte

(vd. p.24).

5. NH Crillón Hotel

} Av. Santa Fe 796, Buenos Aires

(1000 metrojn de hotelo Panamericano)

4-stelnivela hotelo situanta en unu

el la plej ekskluzivaj areoj de la urbo.

La ĉambroj, proksimume 20 m², havas

i.a. modernan necesejon/duŝejon,

televidilon, sekurŝrankon, klimatizilon,

hararsekigilon, fridujeton kaj retaliron.

La ĉambroj havas kontraŭbruan izolaĵon.

Matenmanĝo kaj sendrata interreto

inkluzivigitaj en la prezo.

Ĉambro unupersona € 78;

dulita € 39 p.p.

6. Hotel Ibis Buenos Aires Obelisco

} Av. Corrientes 1344, Buenos Aires

(600 metrojn de hotelo Panamericano)

La hotelo situas urbocentre en unu el

la ĉefaj avenuoj, apud diversaj teatroj,

kafejoj kaj restoracioj. La ĉambroj estas

ekipitaj per unu geedza lito, klimatizilo,

televidilo kun la plej bonaj televidkanaloj,

sekurŝranko, telefono, duŝejo, necesejo

kaj hararsekigilo. La hotelo havas propran

parkejon, senpagan retaliron, publikan

komputilon apud la akceptejo, kafejon

malfermitan 24-horojn kaj ĉiuj ĉambroj

estas por ne-fumantoj. La matenmanĝo

estas varia kaj inkluzivigita en la prezo.

Ĉambro unupersona € 55; dupersona

(geedza lito) € 28 p.p.

7. Hotel Ibis Buenos Aires Congreso

} Hipólito Yrigoyen 1592, Buenos Aires

(1600 metrojn de hotelo Panamericano)

La hotelo situas urbocentre proksime

de la nacia parlamentejo, apud la metrostacio

“Congreso”. La ĉambroj estas

ekipitaj per unu geedza lito, klimatizilo,

televidilo kun la plej bonaj televidkanaloj,

sekurŝranko, telefono, duŝejo, necesejo

kaj hararsekigilo. La hotelo havas propran

parkejon, senpagan retaliron, publikajn

komputilon kaj vestaĵgladejon apud la

akceptejo, kafejon malfermitan 24-horojn

kaj ĉiuj ĉambroj estas por ne-fumantoj.

La matenmanĝo estas varia kaj inkluzivigita

en la prezo.

Ĉambro unupersona € 45; dupersona

(geedza lito) € 23 p.p.

Sekvu UEA

en Facebook!

12 10


Ekskursoj

Antaŭ- kaj postkongresaj ekskursoj

Argentino estas lando kun granda

diverseco pejzaĝa, vetera kaj kultura.

Jen estas proponataj unu antaŭ- kaj tri

post-kongresaj ekskursoj al la plej

interesaj lokoj de la lando.

Dum la antaŭkongresa ekskurso oni

konatiĝos kun la tradicia kaj malnova

nordo – aŭtoktona popolo, lamoj, salebenaĵo,

multkoloraj montoj, akvo faloj

kaj subtropika arbaro –. Dum la postkongresaj

ekskursoj oni konatiĝos kun la

fabela Patagonio en la sudo. Interalie oni

vizitos la plej grandan glaĉeron kaj la plej

sudajn urbon kaj trajnon en la mondo.

Navigado en la Beagle-kanalo. Unu postkongresa

ekskurso iros ekskluzive al la

Igvasuaj akvofaloj.

Ĉiuj antaŭ- kaj post-kongresaj ekskursoj

inkluzivas la flugojn tien-reen (el kaj

al Bonaero) kaj tiujn dum la ekskursoj, tial

nepras ke la mendantoj informu UEA pri

siaj plenaj nomoj tiel kiel ili estas skribitaj

sur la vojaĝdokumentoj.

La prezoj inkluzivas:

• ĉiujn flugojn menciitajn en la

ekskurspriskriboj

• restadon en komfortaj hoteloj (3- aŭ

4-stelnivelaj)

• matenmanĝojn kaj, se indikite, ankaŭ

lunĉojn

• transporton per komfortaj klimatizataj

turismaj busoj; kie indikite, ankaŭ

per boato

• Esperantajn ĉiĉeronojn

La prezoj ne inkluzivas:

• ekstrajn elspezojn en la hoteloj, ekz.

telefonvokojn

• lunĉon, vespermanĝojn kaj trinkaĵojn

• ekstrajn programerojn dumekskursajn

• krommonon

Povas okazi ke la ekskursoj ne nepre

havos la precizan sinsekvon kiel en la

priskriboj, ekzemple pro veteraj kialoj.

Se tiel, estos proponitaj alternativoj.

13 11


Antaŭkongresa ekskurso

A1

Salta, Jujuy, Iguazú — Tradicio kaj naturo

} 18-a – 25-a de julio, 8 tagoj / 7 noktoj

18.07 Matena transporto al la flughaveno

Aeroparque (AEP). Flugo al la urbo

Salta en la samnoma provinco, for 1 300

km de Bonaero. Alveno, enhoteliĝo kaj

enkonduko al la plej bone konservita koloniepoka

urbo en Argentino. Fondita en

1582, “Salta, la belulino” estas arkitekture

la plej hispana el ĉiuj urboj en Argentino.

Iro al la monteto San Bernando por

panorama rigardo al la regiono. Vizito al

la somera vilao San Lorenzo, al la Nacia

Universitato, al la manartaĵa bazaro k.a.

Tranokto.

19.07 Matenmanĝo. Libera tago.

Sugesto ne inkluzivigita en la prezo: preni

tuttagan ekskurson Trajno al la Nuboj,

trajnvojaĝon preter valoj kaj vilaĝoj kun

unikaj bildoj ĝis la indiĝena vilaĝo La

Polvorilla je 4 200 metroj alte. Reveno

buse. Tranokto.

20.07 Matenmanĝo. Ekveturo al la

najbara provinco Jujuy laŭ la Vojo de la

Nuboj preter San Antonio de los Cobres

al Salinas Grandes, la tria plej granda

salebenaĵo en la mondo. La silento estas

rompata nur de la bruo de la paŝoj sur

la “maro de salo”. Daŭrigo laŭ Cuesta de

Lipán, subenirante 2 000 m en nur 35 km,

kie impresos la diferenco inter la dezerta

kaj la fruktodona pejzaĝoj de la humidaj

valoj. Alveno al Purmamarca aŭ “urbo de

la virga tero” en la aimara-lingvo. Ĝi estas

fama pro siaj adobaj konstruaĵoj kaj ĉefe

pro la plej distinga multkolora monto

konata kiel la Monto de la Sep Koloroj.

Veturo al Humahuaca por tranokto.

21.07 Matenmanĝo, elhoteliĝo kaj

konatiĝo kun Humahuaca je 2 939 m.

Ĝis la fino de la 19-a jarcento ĝi estis

komerce la plej grava urbo en la regiono

siatempe konata kiel Alta Peruo. Ankaŭ ĝi

havas la tipajn adobajn konstruaĵojn de tiu

provinco. Pro la alteco kaj reliefo la temperaturo

povas tre malsimili inter tago kaj

nokto, de 38° ĝis -10° C, laŭ la sezono.

Tie ĉi la indiĝena kaj la hispana kulturoj

miksiĝis en kelkaj aspektoj kaj kunvivas en

aliaj. Mondkonata kiel Quebrada (pasejo)

de Humahuaca, ĝi estas en la listo de

Unesko pri Homaj Heredaĵoj.

La urbetoj Tilcara, Purmamarca kaj

Maimará konservas praamerikajn

indiĝenajn ruinojn. En la seka vetero

kaj malabunda flaŭro sentas sin hejme

bestoj tipe sudamerikaj: vikuno, gvanako,

lagostomo kaj kondoro. Vizito al la urbo

Jujuy. Reveno al la hotelo kaj tranokto.

22.07 Matenmanĝo, elhoteliĝo kaj forveturo

al Cafayate preter valoj kaj historiaj

urbetoj. Meze de la Calchaquíes-valoj,

surlime inter tri provincoj, Cafayate impresas

per pejzaĝo kaj kuniĝo de kulturoj.

Konata pro sia aerkvalito, ĝin vizitas homoj

kun spirproblemoj. La tipaj dometoj

kaj la katedralo kun sia placo multe allogas

turistojn, sed la stelulo sendube estas

la vino Torrontés; dolĉa kun profunda

frukta aromo, dank’ al la uvoj kiuj kreskas

en la seka kaj ne varma regiono. Flugo

al Puerto Iguazú, proks. 1 100 km for de

Salta. Alveno, enhoteliĝo kaj tranokto.

23.07 Matenmanĝo kaj ekveturo al la

argentina flanko de la Igvasuaj akvofaloj,

unu el la plej impresaj naturaj allogaĵoj

de la mondo: proks. 275 akvofaloj sur la

landlimo inter Argentino kaj Brazilo, ene

de naciaj parkoj. Naturaj Heredaĵoj de

Unesko, en 2011 tutmonda voĉdonado

elektis ilin kiel unu el la 7 Novaj Mondaj

Mirindaĵoj. Piedirado laŭ la supraj kaj

subaj promenejoj rande de la akvofaloj

por ĝenerala kaj detala superrigardo.

14 12


Trajneto portos vin ĝis la komenco de

unukilometra promenejo sur la rivero, kiu

iras ĝis la supra rando de la plej granda el

la akvofaloj, la Gorĝo de l’ Diablo ebligante

neforgeseblan vidon. Veturo en la subtropika

ĝangalo per speciala aŭtomobilo

por observi la riĉegajn flaŭron kaj faŭnon

plenajn je papilioj, orkideoj, birdoj.

Boatveturo al la piedo de la akvofaloj;

estu preta malsekiĝi! La subaj promenejoj

kaj la boatado ne rekomenditaj por

homoj kun marŝproblemoj pro la granda

kvanto de ŝtuparoj por atingi tiujn lokojn.

Reveno al la hotelo kaj tranokto.

24.07 Matenmanĝo kaj ekveturo al la

brazila flanko de la akvofaloj (bv. kontroli

ĉu vi bezonas vizon por eniri Brazilon!).

El la brazila flanko oni havas panoraman

vidon al la akvofaloj, perfekta scenejo por

fotiĝi. Post proksimume 5-hora piedirado

rande de la subtropika arbaro laŭ vojo

plena je rigardejoj al la kanjono kie situas

la akvofaloj, oni revenos al Argentino.

Reveno al la hotelo kaj tranokto.

25.07 Matenmanĝo kaj vizito al

Aripu ca (gvarania vorto por bestokaptilo),

bieno kie oni konscios pri la graveco

protekti la naturon por la nuna kaj sekvaj

generacioj. Tie ni observos gigantan

bestokaptilon konstruitan el trunkoj de

falintaj arboj. Daŭrigo al la landlimo inter

tri landoj, Argentino, Brazilo kaj Paragvajo,

kie la rivero Igvasuo renkontas la riveron

Paraná, la saman riveron kiu finiĝas

en la Arĝenta Rivero ĉe Bonaero. Vizito

al la muzeo “Bildoj de la Ĝangalo” kun

i.a. lignaj artaĵoj de Rodolfo Teófilo Allou,

nev-nepo de Jules Verne. Reveno hotelen,

foriro al la flughaveno por la proks.

1 100 km-a flugo al Bonaero. Alveno,

transporto al la hoteloj. Fino de la servoj.

Prezo de la ekskurso en unupersona

ĉambro € 1920; dulita ĉambro

€ 1480 p.p.

Ekstraj noktoj en Bonaero en NH Tango

Hotel. Unupersona ĉambro € 95;

dupersona ĉambro € 48 p.p.

Eblas mendi vojaĝon al Mendoza antaŭ la

antaŭkongresa ekskurso. Mendoza, arboplena

urbo dank’ al irigacio farita jam de la

indiĝenoj en la praepoko, estas monde konata

pro siaj vitejoj, vinfarejoj kaj la apudurbaj

valoj. Apud Akonkagvo, la plej alta monto

de la amerika kontinento. Por pliaj informoj

kaj prezoj bv. kontakti la kongresan fakon.

13 15


Postkongresaj ekskursoj

P1

El Calafate kaj Fajrolando — Glaĉeroj, Ushuaia

} 3-a – 9-a de aŭgusto, 7 tagoj / 6 noktoj

3.08 Frumatena transporto al Aeroparque

(AEP) por flugi al El Calafate, en

la argentina Patagonio, ĉ. 2 700 km for

de Bonaero. Alveno, enhoteliĝo, libervola

konatiĝo kun la urbo, tranokto.

4.08 Matenmanĝo. Ekveturo al la

nacia parko Los Glaciares por admiri la

glaĉeron Perito Moreno el la diversaj

rigardejoj sur la duoninsulo Magelano.

Glaĉeraj muroj ofte kolapsas en la lagon

Argentino. La vidaĵo (kaj bruo) estas

neforgesebla. Ĝi ne estas la sola glaĉero

en tiu regiono – estas aliaj 46 – sed la plej

fama. Perito Moreno kaj la nacia parko

estas Natura Heredaĵo de Unesko ekde

1981. La patagonia naturo bone vidiĝos

dum la vojaĝo. Reveno al la hotelo.

5.08 Matenmanĝo. Enŝipiĝo por navigi

sur la lago Argentino ĝis la glaĉeroj

Upsala, Spegazzini – 130 m alta – k.a.

Elŝipiĝo kaj promeno en la anda arbaro

ĝis la glaĉeroj Onelli, Bolado kaj, depende

de la lokaj kondiĉoj, ankaŭ Perito Moreno.

Mem kunporti manĝaĵetojn; trinkaĵoj,

varmaj kaj malvarmaj, aĉeteblas sur la

ŝipo. Reveno al la hotelo por tranokti.

6.08 Matenmanĝo, elhoteliĝo kaj

transporto al la flughaveno por flugi al

Ushuaia (“golfo kun rigardo al la okcidento”,

en la yámana-lingvo). Alveno kaj

transporto al la haveno por ŝipveturado

en la Beagle-kanalo. Dum la veturo eblos

spekti diversajn speciojn de birdoj flugantaj

kaj sur la diversaj insuletoj.

En la Insulo de la Marleonoj troviĝas

granda kolonio de tiuj mamuloj. La navigado

iras ĝis la lumturo Les Eclaireurs.

Reveno al la hotelo kaj tranokto.

7.08 Matenmanĝo kaj ekveturo preter

la golfo de Ushuaia kaj la kanalo Beagle al

la nacia parko Fajrolando. En ĝi troviĝas

diversaj specioj de vegetaĵaroj el la patagonia

flaŭro, formantaj densan arbaron.

Krutaj montoj, kreitaj de praaj glaĉeroj.

La parko situas en la fina sudo de la

anda montarĉeno. Estos okazo fotiĝi ĉe

la vojŝildo, en la fino de la ŝoseo: “Fino

de la mondo”. En la regiono troviĝas

ankaŭ arkeologiaj lokoj kun restaĵoj de la

Yámanas, unu el la popoloj de Patagonio

antaŭ la alveno de la eŭropanoj. La vizito

inkluzivas veturon per la Trajno de la Fino

de la Mondo, la plej suda trajno sur la

Tero, kiu siatempe portis prizonulojn inter

16 14


la loka malliberejo kaj la laborkampoj.

Reveno al la hotelo kaj tranokto.

8.08 Matenmanĝo. Ekiro al la ekskurso

“Klasikaj Lagoj”, kiu, irante norden tra la

tipa fajrlanda arbaro, transiros la andan

montarĉenon por doni la eblon spekti

la pejzaĝon ĉirkaŭ la lago Escondido.

Dum la lunĉo, inkluzivigita en la ekskursa

prezo, estos proponata i.a. la fama rostita

patagonia ŝafaĵo. Vizito al vintra amuzejo.

Reveno al la hotelo por tranokto.

9.08 Matenmanĝo kaj veturo al la

flughaveno por reiri al Bonaero, for je

3 260 km. Alveno ĉirkaŭ 13h00; transporto

al la hotelo kaj fino de la servoj.

La nokto de la 9-a ĝis la 10-a de

aŭgusto ne estas inkluzivigita en la prezo!

Prezo de la ekskurso en unupersona

ĉambro € 1990; dulita ĉambro

€ 1550 p.p.

Ekstraj noktoj en Bonaero en NH Tango

Hotel. Unupersona ĉambro € 95; dupersona

ĉambro € 48 p.p.

Eblas mendi vojaĝon al la duoninsulo

Valdéz post la postkongresa ekskurso.

La duoninsulo estas internacie konata pro

sia faŭno, plena je marbestoj, inkluzive de

pingvenoj, marleonoj, balenoj, orkoj kaj aliaj.

Vizitindas ankaŭ apudaj rezervejoj.

Por pliaj informoj kaj prezoj bv. kontakti la

kongresan fakon.

P2

Bariloche — Andoj, lagoj, neĝo

} 3-a – 5-a de aŭgusto, 3 tagoj / 2 noktoj

3.08 Matena transporto al Aeroparque

(AEP) por flugi al San Carlos de Bariloche,

urbo ene de la nacia parko Nahuel

Huapi, ĉe la piedoj de Andoj. Ĝia ĉirkaŭa

pejzaĝo el lagoj, arbaroj kaj montoj plus

la eleganta urba arkitekturo igas ĝin ĉefa

turismejo de la lando. Alveno, enhoteliĝo,

libera posttagmezo kaj tranokto.

4.08 Matenmanĝo. Ekskurso “Circuito

Chico & Cerro Catedral”. Unue ĝi enfokusigas

la lokan naturon kun haltoj ĉe kel kaj

rigardejoj. Due iro al Cerro Catedral,

monto 1 050 m alta, kies pinton oni atingos

per telfero. De tie haveblas la plej bela

rigardo al la regiono. Reveno, tranokto.

5.08 Matenmanĝo. Boatveturado sur la

lago Nahuel Huapi ĝis la insulo Victoria,

kie situas la nacia parko Los Arrayanes.

La loka densa arbaro, kun diktrunkaj arboj

kovritaj de dika ŝelo cinamkolora kun

blankaj makuloj, donas al la loko magian

etoson. La ekskurso finiĝas ĉirkaŭ la

18h00. Reveno al la hotelo. Ripozo. Flugo

al Bonaero; alveno ĉirkaŭ noktomezo,

transporto hotelen kaj fino de la servoj.

La nokto de la 5-a ĝis la 6-a de aŭg. ne

estas inkluzivigita en la ekskursa prezo!

Prezo de la ekskurso en unupersona

ĉambro € 940; dulita ĉambro € 745 p.p.

Ekstraj noktoj en Bonaero en

NH Tango. Unupersona ĉambro € 95;

dupersona ĉambro € 48 p.p.

15 17


18 16

P3

Igvasuaj akvofaloj — Impona naturo

} 3-a – 6-a de aŭgusto, 4 tagoj / 3 noktoj

3.08 Frumatena transporto al Aeroparque

por la flugo al Puerto Iguazú.

Alveno kaj enhoteliĝo. Vizito al Aripuca

(gvarania vorto por bestokaptilo), bieno

kie oni konscios pri la graveco protekti la

naturon por la nuna kaj sekvaj generacioj.

Tie ni observos gigantan bestokaptilon

konstruitan el trunkoj de falintaj arboj.

Daŭrigo al la landlimo inter Argentino,

Brazilo kaj Paragvajo, kie la rivero Igvasuo

renkontas la riveron Paraná, la saman

riveron kiu finiĝas en la Arĝenta Rivero ĉe

Bonaero. Vizito al la muzeo “Bildoj de la

Ĝangalo” kun i.a. lignaj artaĵoj de Rodolfo

Teófilo Allou, nevnepo

de Jules Verne.

Reveno al la hotelo kaj

tranokto.

4.08 Matenmanĝo

kaj ekveturo al la

argentina flanko de

la Igvasuaj akvofaloj,

unu el la plej impresaj

naturaj allogaĵoj de la

mondo. Ĝi konsistas

el proksimume 275

akvofaloj kaj troviĝas

sur la landlimo inter

Argentino kaj Brazilo,

ene de naciaj parkoj

en ambaŭ landoj.

La naciaj parkoj kaj la

akvofaloj estas en la listo de Unesko pri

Naturaj Heredaĵoj. En 2011 la akvofaloj

estis elektitaj unu el la 7 Novaj Mondaj

Mirindaĵoj per tutmonda voĉdonado.

Piedirado laŭ la supraj kaj subaj promenejoj

rande de la akvofaloj por havi

ĝeneralan kaj detalan superrigardon de la

tuto. Trajneto portos onin ĝis la komenco

de unukilometra promenejo sur la

rivero, kiu iras ĝis la supra rando de la

plej granda el la akvofaloj, la Gorĝo de l’

Diablo, ebligante neforgeseblan rigardon

al la loko. Veturo en la subtropika ĝangalo

per speciala aŭtomobilo por observi la

abundajn lokajn flaŭron kaj faŭnon, kiel

ekzemple papilioj, orkideoj, diversaj birdoj.

Boat veturo al la piedo de la akvofaloj;

estu preta malsekiĝi! La subaj promenejoj

kaj la boatado ne estas rekomendataj por

homoj kun marŝproblemoj pro la granda

kvanto de ŝtuparoj por atingi tiujn lokojn.

Reveno al la hotelo kaj tranokto.

5.08 Matenmanĝo kaj ekveturo al la

brazila flanko de la akvofaloj (bv. kontroli

ĉu vi bezonas vizon por eniri Brazilon!).

El la brazila flanko oni havas panoraman

vidon de la akvofaloj, perfekte por fotiĝi

ĉe tiu belega loko. Post proksimume

5-hora promenado rande de la subtropika

arbaro laŭ vojo plena je rigardejoj

al la kanjono kie situas la akvofaloj, oni

revenos al Argentino. Reveno al la hotelo.


Fine de la posttagmezo estos la flugo al

Bonaero. Alveno. Transporto al la hotelo.

6.08 Matenmanĝo, libera mateno kaj

transporto al la internacia flughaveno

Ezeiza (EZE). Fino de la servoj.

Prezo de la ekskurso en unupersona

ĉambro € 1060; dulita ĉambro € 895 p.p.

Ekstraj noktoj en Bonaero en

NH Tango.

Ekskursoj dum la kongresa semajno

Paralele al la kongresa programo okazos

ekskursoj en Bonaero kaj ĉirkaŭaĵo.

La ĉiĉeronadon faros loka turisma servo

kun esperantlingva interpretisto.

La vojaĝo okazos per komfortaj busoj.

La prezo inkluzivas la enirbileton al la

vizitataj lokoj (krom se alie indikite).

Tuttagaj ekskursoj

La tuttagaj ekskursoj okazos precipe en

merkredo, la 30-a de julio, sed ankaŭ en

aliaj tagoj. La prezoj inkluzivas enirbile-

tojn kaj, se indikite, lunĉon. La trinkaĵoj

neniam estas inkluzivigitaj! Ĉiuj ekskursaj

busoj estas altkvalitaj kaj klimatizataj.

E1

Gaŭĉa tago en bieno

} Lundo kaj merkredo 9h00 – 18h00 Prezo: € 115

Unu el la plej konataj flankoj de Argentino

estas ĝia kamparo, la ĉefa ekonomia

forto de la lando. Vizito al unu el la

estancias, bienegoj en la pampa regiono.

Eblos sekvi la funkciadon de la vivo en la

kamparaj cirkonstancoj, ĝui la pampan

folkloron per spektaklo de gaŭĉaj dancoj.

Konatiĝu kun mateo, la tipa trinkaĵo de la

sudo de Sudameriko kaj vidu kiel pretiĝas

asado, la gaŭĉostila rostaĵo; vi gustumos

ĝin dum la lunĉo (estos proponataj ankaŭ

vegetaraj manĝoj!). Eblos rajdi ĉevalojn,

– la motoro de la gaŭĉa vivo – kaj uzi

ĉarojn. Vi konatiĝos kun la arkitekturo

de la casco, la ĉefa biena domo.

19 17


E2

Delto Tigre kaj San Isidro

} Mardo kaj merkredo 9h00 – 16h00 Prezo: € 50

Ĉe la delto Tigre la riveroj Paraná kaj

Uruguay kuniĝas por formi la Arĝentan

Riveron (Río de la Plata). Survoje al la delto,

vizito al la urbo San Isidro, kie elstaras

la novgotika katedralo, kun sia 66 metrojn

alta turo. Turisma boato navigos inter la

diversaj insuloj. La unika naturo kaj milda

mikroklimato instigis kelkajn familiojn

konstrui tie siajn feridomojn. Tamen,

kelkaj decidis vivi tie dum la tuta jaro kaj

tial la servoj estis adaptitaj al la insulara

vivo, ekzemple la bazaroj okazas surŝipe

kaj tiuj ĉi venas ĝis la klientoj. La lunĉo ne

estas inkluzivigita en la ekskursa prezo.

E3

Poloo-tago en bieno

} Merkredo kaj vendredo 8h30 – 18h30 Prezo: € 145

Argentino estas lando de poloo, sporto

de reĝoj kaj elito ludata sur ĉevaloj. Servate

per vinoj kaj empanadas, argentinaj

viandopasteĉoj, ni ricevos klarigojn pri la

sporto, pri tio kiel la ĉevaloj estas elektataj

por partopreni la ludon, iliaj deveno

kaj trejnado. Sekvos poloomatĉo kun pli

ol 30 ĉevaloj kaj iliaj ĵokeoj. Post la lunĉo,

kie estos proponataj asado kaj vegetaraj

pladoj, ni promenos tra la bieno aŭ nur ripozetos.

Sekvos leciono pri ĉevalrajdado

kaj polooludado. La tago finiĝos per ekscita

poloomatĉo inter la ekskursantoj.

20 18


E4

Colonia del Sacramento — Urugvajo

} Merkredo 7h00 – 18h00 Prezo: € 160

Colonia del Sacramento, Kultura

Heredaĵo de Unesko, je proks. 50 min.

de Bonaero, atingeblas per rapida pramo.

La urbeton fondis portugaloj en 1680

kaj ĝi estas unu el la plej pitoreskaj lokoj

en Urugvajo. La kolonistila urbocentro

kun siaj historiaj kaj multkoloraj domoj

vojaĝigas nin al la pasinteco. La etaj

kafejoj, restoracioj, placoj, muzeoj kaj

harmonio inter la hispana kaj portugala

barokstiloj kontribuas al ĝia romantika

etoso kaj igas ĝin unika inter la koloniaj

urbetoj en Sudameriko. Jam en la urbo,

la ekskurso okazos ekskluzive piede.

Duontagaj ekskursoj

D1

Urba rigardado tra Bonaero

} Dimanĉo kaj mardo 14h00 – 18h00 / Lundo 9h00 – 13h00 Prezo: € 23

La plej vidindaj lokoj de Bonaero.

Vizito al la fama Placo de Majo, la ĉefa

manifesta ciejo de la argentina popolo.

Ĝi situas inter la Rozkolora Domo, sidejo

de la prezidanteco, la Metropola Katedralo

kaj Cabildo, la koloniepoka registarejo.

Daŭrigo laŭ Avenuo de Majo ĝis la konata

kafejo Tortoni, kie eblos paŭzeti por

kafo. Pluiro al la plej antikva kvartalo

de la urbo, San Telmo, kiu daŭre tenas

ŝtonpavimitajn stratojn. Tie ni trovos

prestiĝajn antikvaĵejojn. Kun bonŝanco ni

renkontos tangoparojn, kiuj spontanee

dancas sur la placeto Dorrego. Poste ni

iros al La Boca, kvartalo kun multkoloraj

domoj, kie ni vizitos i.a. la straton Caminito,

kun ĝiaj artistoj kaj tangodancistoj.

Sekvo al la moderna Puerto Madero,

renovigita havena areo, kiu iĝis unu el la

plej ekskluzivaj partoj de la urbo. Pluiro al

la malnovaj kvartaloj Retiro kaj Recoleta.

Vizito al la eble plej fama tombejo en la

mondo, tiu de Recoleta. Tie ripozas multaj

el la plej famaj argentinanoj, inkluzive

de Evita Perón. La ekskurso finiĝos en la

arboplena kvartalo Palermo. Laŭ ĝia avenuo

Santa Fe situas kelkaj famaj restoracioj,

vendejoj de vestaĵoj loke dezajnitaj.

Tie la nokta vivo multe viglas.

19 21


D2

Evita kaj peronismo

} Dimanĉo 14h30 – 18h00. Mardo kaj ĵaŭdo 9h30 – 13h00 Prezo: € 34

La vivo de Eva Duarte, malriĉa junulino

kiu venis el la provinco, karieris kiel aktorino,

edziniĝis al Juan Domingo Perón kaj

promociiĝis al unu el la plej influaj virinoj

de la 20-a jarcento, estos plene revivigita

dum tiu ĉi ekskurso. Vi konatiĝos kun ŝiaj

pensado, politikaj kaj sociaj atingoj kaj

kun la peronisma doktrino. Dum la vizito

al la muzeo Evita vi aŭskultos ŝiajn famajn

paroladojn al la popolo, faritajn de sur la

bal kono de la Rozkolora Domo, kaj aŭdos

detale pri ŝia tuta vivo: de la naskiĝo ĝis la

odiseado de ŝia korpo, kiu fine ripozas en

la tombejo Recoleta.

Arto kaj muzeo

D3 } Mardo kaj vendredo

14h00 - 18h00 Prezo: € 32

Bonaero estas fama ne nur pro sia arkitekturo

sed ankaŭ pro la granda nombro

de artverkoj produktataj tie. Vizito al kelkaj

artgalerioj por admirado de artaĵoj de

lokaj kaj aliaj sudamerikaj artistoj. Vizito

al unu el la diversaj muzeoj en la urbo.

Tango en Bonaero

D4 } Ĵaŭdo 14h00 - 18h00

Prezo: € 61

Amanto kaj spertulo de tango klarigos

pri la historio de tiu fortkaraktera muziko

kaj kiel ĝi estas ligita al la historio kaj

kulturo de Argentino. Vi vizitos la plej

elstarajn lokojn de ĝia ekesto kaj partoprenos

lecionon pri tiu sensuala danco

sub la gvido de profesiulo.

22 20


D5

Argentinaj verkistoj

} Lundo kaj ĵaŭdo 14h30 – 18h00 Prezo: € 28

Konatiĝu kun la scenejoj de la rakontoj

de i.a. Jorge Luis Borges, Julio Cortázar

kaj Bioy Casares. Por ricevi plenan bildon

pri ilia vivo, vi vizitos ankaŭ la kafejojn kie

ili renkontiĝadis kun aliaj bohemianoj kiel

Federico García Lorca, Victoria Ocampo,

la skulptistino Lola Mora kaj la pentristo

Benito Quinquela Martín.

D6 Papo-ekskurso

} Lundo kaj vendredo 8h30 – 12h30 Prezo: € 29

Interesa ekskurso pri la vivo de Jorge

Mario Bergoglio, antaŭ ol li fariĝis la Papo

Francisko. Vizito al la simpla, periferia

kvartalo kie li kreskis, kaj la preĝejo San

Carlos Borromeo kie li estis baptita. Ni

preterpasos la domon kie li vivis infanaĝe;

la placon Herminia Brumana kie li pasigis

tempon kiel junulo portante la T-ĉemizon

de San Lorenzo, lia amata futbalteamo;

la publikan elementlernejon Cerviño kie li

studis, kaj la kapelon de Instituto Nia

Sinjorino de la Mizerikordo kie li ricevis

sian unuan komunion. Li, filo de italaj

enmigrintoj, vivis ĉiam sen luksaĵoj: tion

vi konstatos per tiu ĉi ekskurso.

Skemo de dumkongresaj ekskursoj

T tuttaga ekskurso; M duontaga ekskurso matena; P duontaga ekskurso posttagmeza

23 21


Bankedo

La bankedo okazos en la salono “Gran Panamericano” en la hotelo Panamericano

la 28-an de julio je la 19h30. Vegetara varianto de la menuo estos havebla.

Antaŭplado

Melongeno kaj kukurbeto leĝere frititaj en olivoleo

prezentataj sur kampara pano, poĉita ovo

Ĉefplado

Rostita bova fileo,

maiza pateo, bakitaj verdaĵoj aromigitaj per timiano

Deserto

Duonglacia framba kremo kun manga pureo

Trinkaĵo

Gastrinkaĵoj – sukoj – minerala akvo

Unu glaso da blanka aŭ ruĝa vino*

Kafo, teo aŭ lakto kun bakitaj dolĉaĵetoj

Prezo: € 61

* Aldonaj trinkaĵoj estos pagendaj rekte al la restoracio

Aranĝoj ĉirkaŭ la UK

70ª Internacia Junulara Kongreso

18-a – 25-a de julio 2014 en Fortalezo,

Brazilo. Informoj en la TTT-ejo http://

ijk.brazilo.net/ kaj ankaŭ ĉe TEJO/IJK,

Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam,

Nederlando; tel. +31 10 436 1044;

retadreso: oficejo@tejo.org.

47ª ILEI-Konferenco

19-a – 25-a de julio 2014 en Montevideo,

Urugvajo. Temo de la konferenco:

“Lingva justeco en praktiko: latinamerikaj

spertoj kaj tendencoj”. Pliaj informoj,

kotizoj kaj aliĝilo troviĝas en la TTT-ejo

de ILEI: ilei.info.

24 22


Pliaj informoj

Disdonado de propagandiloj

kaj informiloj

Universala Kongreso estas la plej bona

okazo por informi la movadan publikon

pri iu nova iniciato, pri specialaj agadoj

de via faka asocio, por reklami novan

eldonaĵon aŭ revuon, fari donacon al ĉiuj

kongresanoj, anonci iun renkontiĝon,

kursaron, varon ktp. La plej efika maniero

estas enmeti la informilon en la dokumentujon

kiun ricevas ĉiu kongresano.

Tiu servo estas aparte pagenda (275

eŭroj), kaj necesas peti permeson de la

Estraro de UEA por disdonado (bv. kontakti

la CO de UEA). Neniu dokumento

rajtas esti distribuata en la kongresejo

sen permeso de la Estraro.

Salonmendoj, standoj kaj budoj

Ĉiuj fakaj asocioj konataj al UEA ricevis

mendilon por havi salonon por sia kunveno

dum la UK, se ili tion bezonas.

Salonmendoj devas atingi la Centran

Oficejon ĝis la 31-a de marto de la kongresa

jaro. Malfruajn mendojn oni traktas

malprioritate, kaj eblas postuli por ili ekstran

lupagon. Salonon por kunveno

ne povas mendi individuo (ekz. por

prelego), sed nur asocioj.

Se via asocio ankoraŭ ne ricevis la

mendilon, bv. peti ĝin ĉe la konstanta

adreso. Asocioj, movadoj, firmaoj, eldonejoj,

revuoj aŭ grupoj kiuj volas aparte

efike informi kongresanojn, disdoni

broŝurojn, kolekti kotizojn k.s., povas

mendi standon aŭ lokon por instali sian

budon dum la kongreso (400 eŭroj). Tiujn

standojn kaj budojn oni ne rajtas uzi por

komercaj celoj (vendado de libroj, insignoj

k.s.), sed jes por kolekti mendojn.

Kongresa Libroservo

Universala Kongreso estas okazo ankaŭ

por aktualigi vian bibliotekon, aĉetante

en la plej riĉa E-vendejo de la jaro: la

Kongresa Libroservo. Multaj novaj libroj

estos unuafoje lanĉitaj en la Kongresa

Libroservo, en kiu plurajn titolojn eblos

aĉeti ankaŭ kun speciala rabato. Ĝi havas

ekskluzivan rajton vendi librojn kaj aliajn

esperantaĵojn dum la UK. Se vi aŭ via

asocio volas vendigi viajn eldonaĵojn,

necesas ke vi ofertu ilin al la Libroservo

de UEA (CO) minimume du monatojn

antaŭ la kongreso.

Pagmanieroj

Estas diversaj kontoj kaj manieroj per

kiuj oni povas pagi siajn kongresajn

mendojn. Elektu tiun kiu estas por vi

la plej oportuna. Tamen bv. noti ke la

plej sekura kaj rapida vojo estas banka

monĝiro. Bv. konsideri malfermon de

konstanta konto ĉe UEA, ĉar tio havas

plurajn avantaĝojn. Bv. ĉiam sendi pagojn

kaj rilatajn mendilojn al la sama instanco.

Pagojn por loĝigo, ekskursoj kaj bankedo

faru rekte al Universala Kongreso

de Esperanto en unu el la jenaj manieroj:

Banko. Per banka ĝiro al unu el la jenaj

kontoj:

• Nederlando: ABN AMRO-Bank, IBAN:

NL86 ABNA 0426 9014 44 (BIC: ABNAN-

L2A) je la nomo de Universala Kongreso

de Esperanto aŭ ING Bank, IBAN: NL93

INGB 0000 6273 37 (BIC: INGBNL2A) je

la nomo de Universala Esperanto-Asocio;

• Je la nomo de Universala Esperanto-

Asocio al la konto en:

Belgio: Bpost Bank, IBAN: BE54 0001

6318 3197 (BIC: BPOTBEB1XXX).

23 25


Germanio: Postbank, IBAN: DE51 3701

0050 0318 2915 09 (BIC: PBNKDEFF).

Svedio: Nordea, IBAN: SE95 9500 0099

6042 0074 3740 (BIC: NDEASESS).

Svislando: Postfinance, IBAN:

CH86 0900 0000 1200 2310 0

(BIC: POFICHBEXXX).

Pagante per banka ĝiro de ekster

Nederlando, nepre aldonu 10 eŭrojn por

la bankokostoj.

Ĉekoj. Se vi pagos per banka ĉeko,

sendu ĝin al la konstanta adreso. La ĉeko

estu en eŭroj kaj nepre aldonu 25 eŭrojn

por la bankokostoj. Prefere sendu ĉekojn

titolitajn al unu el la bankoj en Nederlando.

Ne forgesu ĉiam klare indiki la

celon de via pago.

Kreditkartoj. Eblas pagi ankaŭ per

kreditkartoj Visa, Eurocard, Mastercard kaj

American Express, indikante la numeron

de la karto, la daton ĝis kiam ĝi validas,

kaj la 3 kontrolciferojn malantaŭe sur

la kartoj (CVC-numero). En tiu kazo bv.

aldoni 5% al la pagata sumo pro administraj

kostoj, tiel ke por grandaj sumoj estas

konsilinde uzi alian pagmanieron.

Paypal. Eblas pagi pere de Paypal

uzante la adreson financoj@co.uea.org.

Bv. aldoni 5% al la pagata sumo pro

administraj kostoj.

Asekuro

La kongreskotizo inkluzivas nenian asekuron.

Necesas do, ke ĉiu aliĝinto zorgu

mem pri taŭga asekuro, ekz. kontraŭ

akcidento kaj malsano dum la kongreso.

La kongreso ne repagas mendojn (ekzemple

por loĝado, ekskursoj, bankedo),

se la malmendo venas post la difinita

limdato. Ĉar temas pri relative grandaj

monsumoj, estas konsilinde asekuri sin

kontraŭ eventuala nepartopreno. Pri tio

konsultu vian kutiman asekuriston.

Donacoj

La kongreso bonvenigas donacojn por

la ĉi-subaj celoj:

• Ĝenerala Kaso: por la ĝenerala subteno

al la organizado de la UK.

• Blindula Kaso: helpas al blindaj kongresanoj.

• Fondaĵo Canuto: helpas membrigon

al UEA de esperantistoj el landoj kun

transpagaj problemoj.

• Triamonda Kaso: helpas al kongresanoj

el triamondaj landoj.

• Volontula Fondaĵo: subtenas volontulan

servon ĉe la Centra Oficejo.

• Solidareco per libroj: por helpi al

junaj kongresanoj el latinamerikaj landoj

butikumi en la kongresa libroservo.

• Adoptaj Gepatroj: subvencias partoprenon

de infanoj el landoj kun transpagaj

problemoj en la Internacia Infana

Kongreseto.

Mencio pri ĉiu donacinto aperos en la

Kongresa Libro kaj en la revuo Esperanto.

Kontaktinformoj

Centra Oficejo de UEA

Kongresa Administracio

Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015

BJ Rotterdam, Nederlando; tel. +31 (0)10

436 1044, fakso: +31 (0)10 436 1751;

retadreso: kongresoj@co.uea.org.

N.B.: Pri ĉiuj aferoj bv. korespondi nur

kun la CO kaj neniam skribi al LKK. La

membroj de LKK ne traktas individuajn

petojn kaj leterojn kaj ne respondos ilin.

26 24


Kongresaj perantoj

Se en via lando estas peranto, prefere sendu viajn mendilon kaj pagon al tiu. Se ne,

bv. sendi la mendilon kaj pagon al Roterdamo. Mendojn sen pago oni ne traktos.

Aŭstralio Libroservo de Aŭstralia Esperanto-Asocio, 4/23 Albuera St, Battery

Point TAS 7004

Aŭstrio Leopold Patek, Martinstr. 104/38, 3400 Klosterneuburg

Belgio Claude Glady, 1 rue du Culot, 5630 Cerfontaine

aŭ Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen

Britio Esperanto-Asocio de Britio, Station Rd, Barlaston,

Stoke-on-Trent ST12 9DE

Ĉeĥio Petro Chrdle, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice

Ĉinio Ĉina Esperanto-Ligo, P.O. Kesto 825, 100037 Beijing

Danio Arne Casper-Mortensen, Bryggervangen 70, 4.tv., 2100 København

Estonio Ahto Siimson, Ept 12-11 Paikuse, 86602 Pärnu Maakond

Finnlando Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65,

00530 Helsinki

Francio Espéranto-France, 4 bis, rue de la Cerisaie, 75004 Paris

Germanio Wolfgang Schwanzer, Pfarrer-Seeger-Str. 9, 55129 Mainz

Grekio Helena Esperanto-Asocio, Aristidu 9, 105 59 Athina

Hispanio Pedro A. Garrote Escribano, C/Las Mercedes, 5-5º-C, 47006 Valladolid

aŭ Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 1008, 08200 Sabadell

Hungario Hungaria Esperanto-Asocio, Bródy Sándor u. 38, fszt. 3, 1088 Budapest

Islando Islanda Esperanto-Asocio, Pósthólf 1081, 101 Reykjavík

Israelo Jehoŝua Tilleman, 97-a Dereĥ-Akko, 26373 Kirjat-Mockin

Italio Itala Esperanto-Federacio, Via Villoresi 38, 20143 Milano

Japanio Japana Esperanto-Instituto, Waseda-mati 12-3, Sinzyuku-ku,

162-0042 Tôkyô

Kanado Olga Du Temple, 765 Braemar Avenue, North Saarnich, BC V8L 5G5

Korea Resp. Korea Esperanto-Asocio, 1601 Kangbyon Hanshin Core,

350 Mapo-dong, Mapo-gu, Seoul, 121-703

Kroatio Boris Di Costanzo, ŝet. Carmen Sylve 19, 51410 Opatija

Latvio Margarita Želve, Rūpniecības iela 35-13, Rīga 1045

Litovio Litova Esperanto-Asocio, ab.k. 167, 44002 Kaunas C

Nederlando UEA, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam

Norvegio Agnar Fitjar, Wiers Jenssens vei 33A, 5089 Bergen

Nov-Zelando David Dewar, 28 Coventry Way, Long Bay, Auckland 0630

Pollando Jan Skonieczka, ul. Chłodna 23ª, 85-345 Bydgoszcz

Rusio Miĥail Ĉertilov, Titova 6-24, 606211 Liskovo aŭ Halina Gorecka,

ab.ja. 1205, 236039 Kaliningrad

Slovakio Ĺubomír Fajth, Plevník 105, 018 26 Plevník

Svedio Leif Holmund, Kågevägen 40 B, LGH 1303, 931 38 Skellefteå

Svislando Poŝtĉekkonto 12-2310-0 je la nomo “Universala Esperanto-Asocio”

Usono Esperanto-USA, 1500 Park Av #134, Emeryville CA 94608

27


Air France kaj KLM

portos vin al Bonaero

Specialaj tarifoj validaj por flugoj inter 16 julio kaj 12 aügusto 2014

Air France & KLM estas la oficialaj transportistoj de la 99-a Universala

Kongreso de Esperanto en Bonaero. Flugante per ili vi ricevas allogajn

rabatojn en diversaj tarifkategorioj tutmonde**.

Por mendi bv. eniri jenan retejon

www.airfranceklm-globalmeetings.com/eid=21838AF

Tie vi povos:

• aliri la specialajn tarifojn garantiitajn por la kongreso*

• fari vian rezervon

• açeti vian elektronikan flugbileton*

• kaj elekti vian sidlokon**

La eventa kodo estas 21838AF

Se vi açetas vian bileton per la retejo de Air France & KLM Global

Meetings, sur via flugbileto estos aparta mencio kiu pravigos la ricevo

de la speciala tarifo.

Vi povas ankaü rezervi kaj açeti vian flugbileton rekte çe unu el la ven dejoj

de Air France kaj KLM; en tiu kazo vi devas kunporti la anglan aü francan

version de praviga dokumento (ligiloj en la retejo de la kongreso aü aparte

petebla de la Kongresa Fako). Bv ne forgesi kunhavi tiun dokumenton,

kiu pravigas la specialan tarifon çar oni povas peti ©in de vi en kiu ajn

momento de la voja©o.

Oftaj voja©antoj/partoprenantoj de la lojalecprogramoj de partneraj

flugkompanioj de Air France kaj KLM ricevas “mejlojn” se la flugoj uzataj

estas de Air France aü KLM.

* ne haveblaj en kelkaj landoj

** depende de kondiçoj

28

Similar magazines