INFORMACIóN LEgAL - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

enfermerialugo.org

INFORMACIóN LEgAL - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

ÍNDICE

LIMIAR ........................................................................................................................................................................ 5

ACTUALIDADE

- DEMOSTRANDO LA CAPACIDAD DE LA ENFERMERA ...................................................................................... 6

- INFORMACIÓN LEGAL ........................................................................................................................................ 8

- TARXETA DE AUTORIZACIÓN DE APARCAMENTO PARA O SERVIZO DE URXENCIAS A DOMICILIO ............. 9

INFORMACIÓN XERAL

- EL CUIDADO DEL OTRO ...................................................................................................................................... 10

- TEMPERAMENTUM ............................................................................................................................................. 10

SOCIEDADE

- VIAJE A LA NIEVE 2008 ....................................................................................................................................... 12

- FOTOS NADAL 2008 ............................................................................................................................................ 14

- OS NOSOS RAPACIÑOS ....................................................................................................................................... 15

OPINIÓN

- APRENDICES DE TODO, ESPECIALISTAS EN NADA ............................................................................................ 16

- LA ENFERMERÍA, CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD “Desde arriba y desde dentro” .................................. 17

- SUPERVISIÓN: CONCEPTO Y SIGNIFICADO ........................................................................................................ 19

- ENFOCANDO ....................................................................................................................................................... 19

- A MAL CHAMADA CARREIRA PROFESIONAL .................................................................................................... 20

- OUTRO PAO PARA A ENFERMERÍA .................................................................................................................... 21

- LEY DE LA DEPENDENCIA ¿PINTAMOS ALGO ................................................................................................. 22

CURSOS

- CIRUGÍA MENOR PARA ENFERMERÍA ................................................................................................................ 23

- RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA .............................................................. 24

- LA ENFERMERÍA ANTE PACIENTES DE ALTO RIESGO ........................................................................................ 24

- TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ICTUS (Monforte) .......................................................................................... 25

- URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LA EDAD PEDIÁTRICA .................................................................................. 25

ESCOLA DE ENFERMERÍA

- HOMENAJE A LAS ESCUELAS DE ENFERMERÍA ................................................................................................. 26

INTERNACIONAL

- VII SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

“Cuidar traspasando el diagnóstico enfermero” .............................................................................................. 27

- LA ENFERMERÍA EN ITALIA ................................................................................................................................. 31

FORMACIÓN CONTINUADA

- ACTUACIÓN INTEGRAL EN ACCIDENTES DE TRÁFICO ...................................................................................... 34

- TRANSPORTE DE LESIONADOS CON TRAUMA CERVICAL ................................................................................ 43

- VACUNACIÓN EN ADULTOS ............................................................................................................................... 44

PREMIO MURALLA

- ACTITUD ASERTIVA DEL PERSONAL DE RADIODIAGNÓSTICO FRENTE A SITUACIONES CONFLICTIVAS

DERIVADAS DE LA ATENCIÓN A PACIENTES Y/O FAMILIARES · III Premio “Muralla de Lugo” 2007 ............. 54

BIOÉTICA

- OS COIDADOS PALIATIVOS ................................................................................................................................. 64

ENFERMERÍA NOS TEMPOS

- DE LA HISTORIA A LA INTRAHISTORIA LUCENSE · PRECURSORES DE LA ENFERMERÍA (I) ............................. 67

SAÚDE LABORAL

- IMPLANTACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDADE PARA EVITAR

OS ACCIDENTES BIOLÓXICOS ............................................................................................................................. 73

- SALUD LABORAL PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA:

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA ..................................... 77

ENREDADOS

- SOFTWARE LIBRE: GALINUX «O LINUX GALEGO» ............................................................................................ 88

RINCÓN ARTÍSTICO

- HÉCTOR CASTIÑEIRA LÓPEZ ............................................................................................................................... 90


Limiar

DIRECCIÓN

Javier Coria Abel

CONSELLO DE REDACCIÓN

Área de Burela

Ena Fernández Lagar; Paloma Rodríguez Oviedo;

Ana Vázquez Martínez

Área de Lugo

Héctor Castiñeira López; Nazaret Gómez González;

Marta Piñeiro Soto; Alfredo Valín Méndez; Raquel Jiménez Díaz

Área de Monforte

Mª Teresa Pérez Rodríguez; María Rodríguez Trigo;

María Isabel García Díaz

Escola de Enfermería

Juan Manuel Mayo Romero; Mª Pilar Penela Puga

Formación Continuada

Mª Reyes González Rivera; Isabel Vila Iglesias

Saúde Laboral

Gema Díaz López; Iria Ferreiro López; Mª José Ferreiro López;

Elena Galego Vázquez; Hugo A. Pena Valiño;

Mª Jesús Vázquez Vázquez; Alejandro Pérez Saavedra

Bioética

Josefa Escariz Quintas; Ana Pardo Bargados

Investigación

Nazaret Gómez González; Isabel García Gómez

Reyes González Rivera

FOTO PORTADA

Javier Coria Abel

COORDINADOR

Miguel Fernández Méndez

SERVICIOS

Asesoría Jurídica

Foro C.B.

Secretaría

Cristina Lage Suárez; Azucena Veiga Lasanta

Diseño y Maquetación

Javier Cachafeiro Simavilla

Imprime

Unicopia A.G. – Avda. de Madrid, 13 – 27002 Lugo

Edita

Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Depósito Legal

LU-330/2001

I.S.S.N.

1888-4830

Esta revista pódese descargar

en formato PDF en:

www.enfermerialugo.org

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

LIMIAR

Javier Coria Abel

Outra mais, e van trece, que

non é tan mal número si temos

en conta que cando verdadeiramente

aprendemos é cando

nos equivocamos e somos capaces

de aproveitar o erro para

corrixirnos, co cal o feito de que

poida traer mala sorte, nos vámolo

aproveitar para exercer

unha oportunidade de mellora.

Dende fai un tempo vense

achegando un número crecente

de compañeiras a compartir o seu pensamento con todos,

empregando a revista para elo, tamén representan un amplo

abano de puntos de vista e tamén de ámbitos ben dispares.

Por este motivo, esta nova entrega trae unha pouca de ledicia

mais ó seu nutrido grupo de redactores.

Temos o privilexio de haber escollido unha fermosa profesión.

Tamén temos a sorte de poder axudar ós nosos semellantes

a recuperar a súa autonomía e participar activamente

no proceso. Temos tamén a obriga de facer o mesmo pola

comunidade e ademais deberíamos facelo polos grupos que

compoñen a mesma.

Non debemos esquecer que o paciente e o seu entorno vital

son os destinatarios dos coidados e o verdadeiro alcance da

nosa profesión. No tempo de incorporarnos de cheo ó rexistro

das nosas planificacións, obxectivos, e outras labores administrativas

non podemos deixar de lado o coidado da persoa, porque

nos somos, mais que nada, uns coidadores excepcionais.

Pois ben, na axuda prestada os demais o mais importante

e o apoio sen agardar recompensa, sen interese, sen outro

obxectivo que aportar a forza, a vontade e o coñecemento

necesario para que se repoña ou agonice axeitadamente.

Tras esta declaración de intencións que non fai mais que

darlle a volta a nosa descrición de funcións, queda preguntarse

cal é, de verdade, o noso motivo para elo. Si o que nos move

internamente é o compartir participando intensamente estamos

no bo camiño. E camiñando e tropezando faremos unha

andadura prolixa en dar e recibir sentimentos, sensacións e

valores humanos que perfeccionen o noso motivo primeiro de

axudar compartindo, tendo nos nosos ollos as miradas dos

demais.

Ben sabemos ser esa man que fai mais fácil o camiñar, que

empuxa para erguer, que toca para calmar. Outras veces vémonos

no apoio a familia, no confortar ó coidador principal,

que é a verdadeira forza de choque nesta guerra, quen defende

a persoa na trincheira diaria, para pelexar contra a invasión

da súa autonomía persoal.

En fin, axudando a axudar.

E vos, que pensades…

LIMIAr

Enfermeir@s

Abril 2009


actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Actualidade

DEMOSTRANDO LA CAPACIDAD DE LA ENFERMERA

Mª Reyes González Rivera

El siguiente test es experimental.

Todas las preguntas se basan en hechos reales y todas las respuestas son válidas.

Este test nos puede ayudar para la próxima convocatoria de oposiciones que se va a realizar

en este año; porque son algunas ideas aportadas por si desean tenerlas en consideración.

Pregunta nº 1

El enfermo de la habitación de psiquiatría que pesa

100 kilos, acaba de tener un brote psicótico y está destruyendo

todo el mobiliario y arrancando la taza del retrete.

¿Cómo debes actuar

1. Sigues el protocolo: la enfermera uno se tira a sus

piernas y las agarra, al tiempo que la enfermera dos

le sujeta abrazándolo por el tronco; la enfermera tres

le coloca las ligaduras magnéticas o como se llamen;

la enfermera cuatro prepara

un antipsicótico; la

enfermera cinco avisa al

psiquiatra, a los MIR, a

seguridad, a los celadores,

a mantenimiento, a

la limpiadora, al cura, al

pastor y a la familia; la

enfermera seis tranquiliza

al resto de los pacientes

antes de que empiecen

el motín.

2. Sales por patas para hacer el PAE.

3. Acosas al enfermo con un palo de gotero, dando feroces

gritos de guerra que lo intimiden.

4. Atrancas bien la puerta y, fumando un cigarrito, esperas

serenamente en el pasillo a que el enfermo deponga

su actitud, ya que seis enfermeras no las hay en tu

planta ni de coña.

Pregunta nº2

Estáis lavando concienzudamente a un enfermo recogido

por los municipales de un contenedor de basuras,

que ha ingresado; mientras se averigua quién es…

Cuando, observáis que el tipo que insultaba a diestro y

siniestro está muy callado y ha fallecido. ¿Qué hacéis

1. Se termina el lavado, muerto pero limpio.

2. Haces el PAE y el alta de enfermería.

3. Intentas que el tío resucite y le pones adrenalina intracardiaca

con un trocar del 14 mientras le partes las

costillas con cara de circunstancias.

4. Se abandona el lavado, se llama al médico y al celador

que se ocupa de los muertos.

Pregunta nº3

Vas de ronda a las tres de la mañana en la planta

de incurables, terminales, demenciados por el carbónico;

entras a oscuras en la habitación, y con tus ojos expertos

detectas un pastel de crema, asido por el anciano diabético

del 432-B ¿Qué haces

1. Pasas del asunto porque el control de glucemia no

toca hasta la hora del desayuno.

2. Meditas sobre lo inconsistente de la voluntad humana.

3. Realizas el PAE.

4. Te indignas con los familiares irresponsables y requisas

con mano veloz el pastel, dándote cuenta a continuación

de que se trata no de un dulce, sino de heces

frescas.

Pregunta nº4

Un grupo de directivos -de los que dicen que son

médicos y enfermeras- están inspeccionando la planta.

Entran en una habitación y, a continuación, los ves salir

corriendo despavoridos. ¿Qué puede haber ocurrido

1. El 402-B se está masturbando.

2. El 428-B ha entrado en parada cardiorrespiratoria.

3. El 409-A les está arrojando una vomitona.

4. Los directivos corren para realizar el PAE.

Pregunta nº5

Son las once de la noche. Has sacado la medicación.

Tienes todo controlado. Llega el supervisor y dice que tienes

que ir a Quemados “a reforzar”. ¿En qué piensas


Enfermeir@s

Abril 2009


Actualidade

1. En el PAE.

2. En la fecha de promulgación de la Constitución española.

3. En el artículo de no sé qué ley.

4. En lo de la productividad variable.

Pregunta nº 6

Estás realizando cambios posturales a los enfermos y

tal, cuando percibes que la mano del paciente del 425-

B, ciego, de noventa y siete

años, con hepatopatía

alcohólica, está repasando

velozmente tu culo. Entonces

tú vas y…

1. Consignas el hecho en la

hoja de evolución de enfermería,

como posible

signo de esperanza en

su recuperación; y haces

el PAE.

2. Pegas un alarido de los

que hiela la sangre, y vas a tomarte un par de cervezas.

3. Sigues trabajando como si nada, que aún quedan

veinte enfermos y hay que desayunar a alguna hora.

4. Compruebas si realmente se trata de un sobeo, o si el

viejo está convulsionando.

Pregunta nº7

Un directivo del SERGAS está acompañando a su mujer

enferma, pasando la noche. Te pide una manta, un

taburete para los pies y permiso para dormir en la cama

de al lado. ¿Qué procede hacer

1. El PAE.

2. Se le informa que no hay mantas y que sus otras dos

peticiones están expresamente prohibidas por alguna

norma de esas, como el artículo 42 ó 43.

3. Suspiras y organizas una expedición para buscar la

manta, mientras lo convences de que en el sillón no

se duerme del todo mal.

4. Te encoges de hombros, le das una manta usada de

una bolsa y dejas que el señor haga lo que le dé la

gana.

Pregunta nº 8

Tras grandes esfuerzos lees las siguientes prescripciones

escritas en jerga médica: “…Anteosamino krag en

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

tres ampisiones varicosas en potasio diresto perto tugno

caliente a la vesandona de pie calle ochochocho por

hora”. ¿Qué debes hacer

1. Buscar al cacho perro para que te lea lo que quiso

decir, si es que él lo entiende.

2. Contar hasta mil para que no ocurra una desgracia y

fumarte un cigarro entretanto.

3. Hacer el PAE.

4. Plantarle al enfermo un Tienam por vía venosa cada

ocho horas. “Está clarísimo”.

Pregunta nº 9

La familia es informada por el médico, en su jerga, de

que el abuelo ha sufrido un AVC que le ha afectado el

cerebro. A continuación acuden a ti, angustiados, para

que les expliques lo que les ha dicho el galeno y te hacen

sólo dos preguntas: ¿Tiene operación y ¿Hay trasplante

de cerebro ¿Qué deberías contestar

1. Que estás haciendo el PAE.

2. Tomas un aire de misterio y conspiración y les dices

que no puedes dar información de este tipo, pero que

la supervisora o el MIR seguro que estarán encantados

de resolver su duda.

3. Que deberían preguntarle de nuevo al tío de la bata.

4. Que la medicina ha avanzado, pero que el egoísmo es

mucho y es imposible encontrar hoy día donantes de

cerebro.

Pregunta nº 10

A las cinco de la mañana de la última noche del ciclo,

el 406-A te llama para explicarte que lleva ocho días sin

cagar y que no se lo ha dicho a nadie por vergüenza. Que

si tú eres tan amable de hacerle un tacto rectal. ¿Cómo

solucionas esta eventualidad

1. Con el PAE.

2. Te haces la sueca y lo dejas al turno de la mañana.

3. Cuentas hasta mil para no cometer un crimen.

4. Pones una sonrisa diabólica y le plantas al tipo una

lavativa de dos litros de agua con jabón verde.

Pregunta nº 11

Hoy te mandan una compañera por recomendación

de salud laboral ya que, por motivos ignotos, ha sido

desplazada de su puesto. Llega sin saludar, se sienta y

empieza a hacer como que hace punto, sin agujas y sin

lana. ¿De qué se trata esta vez

actualidade

Enfermeir@s

Abril 2009


actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

1. Ya te mandaron de

nuevo a una enfermera

con los cables fundidos.

2. La dirección de enfermería

está intentando

sorprenderte.

3. Una nueva posesión

de los ultracuerpos.

4. No, seguro que no es

el PAE.

Pregunta nº 12

Esta noche ha fallecido un paciente que dormía en

posición semiincorporada. Como nadie se ha dado cuenta

hasta pasadas unas horas, el hombre ha quedado rígido

en posición de cuatro y no hay forma de ponerlo

derecho. ¿Qué se hace

1. Se coloca en el suelo y se salta sobre él hasta que se

enderece.

2. Unos tiran de los pies, otros de la cabeza y otros empujan

las piernas, a voz sincronizada.

3. ¡Nos ha jodido! Se envuelve tal cual en la sábana y

que se las entiendan con él los de la funeraria.

4. ¿El PAE No, seguro que no.

Pregunta nº 13

Actualidade

Has pedido tus festivos y te los han denegado por

enésima vez, por necesidades del servicio. El siguiente

movimiento es…

1. Ponerte enferma.

2. Ponerte a pegar voces, a dar saltos y a tirar por la ventana

las historias clínicas.

3. Ponerte con resignación a hacer el PAE que llevará a la

acreditación y al ascenso en la carrera profesional.

4. Contar hasta mil, porque llevas un suero glucosado en

las manos.

Bueno, hasta aquí algunas de las preguntas que se

me ocurren de golpe, extraídas de mi experiencia profesional.

Tengo muchas más. La ventaja de mi test, es que

señales la que señales, cualquier respuesta es buena, así

que… aprobado general. ¡Plaza fija y café para todos!

Saludos cordiales.

PD: el PAE es el Proceso de Atención de Enfermería.

Algo de lo que siempre se habla y nunca se hace.

información legal

Foro Avogados

O

noso Colexio, e especialmente a súa Xunta de

Goberno, viu recentemente reforzada a súa

estabilidade e o seu bo facer, logo de que o

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a través dunha

Sentenza con data de 4 de xuño de 2008, ditada pola

Sección Primeira da Sala do Contencioso Administrativo,

confirmara outra do Xulgado do Contencioso da nosa

capital, por medio da que se desestimaba a impugnación

que, fronte ó proceso electoral que dera lugar á

elección da actual Xunta de Goberno, desenrolado entre

os meses de outubro e novembro de 2005, sostiveron

dous colexiados, entre eles o anterior Presidente do

Colexio.

A nosa Asesoría Xurídica sostivo ao longo do proceso

a tese de que, non só o proceso en si ativérase escrupulosamente

á legalidade no seu conxunto, e especialmente

ós recentemente aprobados estatutos colexiais, senón


Enfermeir@s

Abril 2009


Actualidade

que tanto na súa convocatoria como no seu desenrolo

e remate, se levara a efecto cunhas cautelas moito

maiores das que legal e regulamentariamente resultaban

esixíbeis. Por outra parte, a nosa representación letrada

no proceso xudicial, exercida polo avogado colexial Xosé

Manuel Fernández Varela, do despacho Foro Avogados,

cuestionou con éxito a mesma lexitimación dos dous

colexiados impugnantes para impugnar en sede xurisdicional

o proceso electoral, con base en que:·”… a sola

condición de membro do Colexio non basta para impugnar

os actos do mesmo, si non se acredita a existencia

dun interese directo e lexítimo…”, que aquí se entendía

inexistente porque, sendo base da impugnación os actos

do proceso electoral, os dous colexiados impugnantes

non só non participaron pasivamente no mesmo como

candidatos, senón que nin sequera exerceron acción algunha

en contra dos recentemente aprobados estatutos,

cuxa aplicabilidade cuestionaban, e que, como todos

sabemos, constitúen a Norma que ven a democratizar

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

e modernizar a vida colexial que, durante a etapa precedente,

estivo rexida por normas obsoletas, de dubidosa

lexitimidade democrática, e por persoas que foron

obxecto dun serio cuestionamento, tanto na súa mesma

elección como no decurso do exercicio do seu poder, que

se despregou sen existencia dunha validación democrática

dos compañeiros durante moitos anos.

As Sentencias, en fin, partindo dun claro referendo á

actuación dos actuais xestores colexiais, veñen poñer de

manifesto a futilidade de absurdos cuestionamentos á

normalidade corporativa, cando estes nin son lexítimos

no seu punto de partida, nin moito menos razoables na

súa fundamentación.

Así pois, ao fin e ao cabo, estas Resolucións Xudiciais

permítennos dar por pechados, mesmo dende o punto

de vista formal, aquelas pegadas do pasado escuro do

noso Colexio que, de cando en vez, nos viñan salpicando

maliciosamente.

actualidade

TARXETA DE AUTORIZACIÓN DE APARCAMENTO

PARA O SERVIZO DE URXENCIAS A DOMICILIO

Javier Coria Abel

Na actualidade e para vencer as dificultades cas que

se atopaban tódolos días os compañeiros de Atención

Primaria, para aparcar os seus vehículos mentres facían

a diaria atención domiciliaria nas conxestionadas rúas da

capital, especialmente no horario matinal, conseguiuse

tras varias reunións co responsable da área de vehículos

e tráfico do Concello de Lugo, D. José Rábade Arias, alcanzar

un acordo para atopar unha saída razoable que

non vulnerase a lexislación vixente.

Durante moitos anos tivemos problemas para

que nos permitiran facer a nosa labor sanitaria,

tentando a sorte cada vez que tiñamos que desprazarnos

a un domicilio ou ben o regresar do mesmo.

Estando en todos los casos nas mans e no sentido común

de as persoas que cumprían co seu deber de facer o

tráfico mais fluido e polo tanto a cidade mais cómoda e

mais segura. Podemos dicir tamén que, as veces, témonos

aproveitado da súa boa fe para obter unha situación

de privilexio non necesaria.

A acollida (e o interese) do Concelleiro para abordar

o problema foi verdadeiramente boa, e froito da mesma

é o acordo asinado para a expedición dunhas Tarxetas

de Autorización personalizadas e asinadas polo Inspector

Xefe dos Servizos da Policía Local, D. Jesús Núñez

Rodríguez quen, por certo, nos ofreceu tamén todo tipo

de facilidades.

Podedes ver o modelo elixido e a colocación proposta.

Pregamos especialmente a tódolos compañeiros dos

Centros de Saúde da Capital que fagan un uso racional

e razoable das autorizacións para evitar calquera tipo de

conflito, demostrando merecer a confianza depositada

en nos e no bo uso feito das mesmas.

Enfermeir@s

Abril 2009


información xeral

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

En este libro se analiza la situación creada en los

dispositivos sanitarios por la afluencia creciente

de población inmigrada. Es previsible que la

confrontación entre las distintas formas culturales de

entender el proceso salud/enfermedad/atención y los

condicionantes sociales del hecho migratorio, cree ciertos

desajustes en el diálogo enfermera/paciente que es

conveniente explorar.

El eje central del estudio lo constituyen la descripción

y análisis de los factores sociales y culturales que intervienen

en esta relación, en el marco de las rutinas sanitarias

de diferentes instituciones públicas.

La inmigración más que aportar temas nuevos viene

a evidenciar las carencias y fallas existentes: el racismo

existía antes de que llegaran inmigrantes y la deshumanización

asistencial también estaba ahí. Las demandas particulares

de la población inmigrada debido a un mayor

desconocimiento del sistema y a hábitos y costumbres

diferentes chocan con las culturas profesionales instaladas.

Se está produciendo, no obstante, un acercamiento

positivo entre inmigrados y profesionales, que requiere,

para su profundización, el abandono del discurso culturalista

imperante que etiquetan al inmigrado con una doble

mirada sospechosa y compasiva, ambas excluyentes.

Es preciso que emerja el otro cercano, visto y valorado

como persona, mediante el paso de la diferencia a la indiferencia

étnica, valorándole por atributos y cualidades

personales.

el cuidado del otro

ISBN 978-84-7290-388-3 · 296 páginas · 18 E

Información xeral

Manuel Moreno es enfermero y doctor en Antropología

de la Salud. Emigró durante dieciséis años a Ginebra

(Suiza), donde se formó como enfermero, antes

de regresar a España en 1985. Actualmente es profesor

titular de la Universidad Europea de Madrid. Ha realizado

y publicado numerosos trabajos relacionados con la

inmigración, las relaciones interétnicas y la diversidad

cultural, apostando por los enfoques sociales y culturales

del cuidado de la salud, subalternos en el actual modelo

biomédico.

temperamentum

Javier Coria Abel

TEMPERAMENTVM es el órgano de expresión y portavoz

de las actividades de la Red Internacional de

Historia y Pensamiento Enfermero (RIHPE), grupo

de investigación promovido por la Fundación Index.

Su publicación es digital y con periodicidad semestral.

La revista se distribuye a los miembros de la Red, así

como a los principales centros de investigación, universidades,

escuelas de enfermería, sociedades científicas y

10 Enfermeir@s

Abril 2009


Información xeral

profesionales con interés por

la historia de la ciencia de los

cuidados.

De ámbito internacional,

presume de aportar una

“perspectiva poliédrica, privilegiando

abordajes desde la

hermenéutica, la filosofía, la

historia de las mentalidades

y la difusión de las fuentes

documentales, entre otras”.

Algunas peculiaridades de la revista son:

• Incluye artículos en cualquier idioma, incluso en

edición bilingüe para facilitar su difusión internacional.

• Incluye un resumen biográfico de los autores, con

el objeto de facilitar el intercambio científico entre

investigadores.

• Incluye un motor de búsqueda automatizada de artículos,

que facilita su localización en función de la

sección, la materia o el autor.

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Aquellos interesados en la Historia de la Enfermería

pueden animarse a publicar en TEMPERAMENTUM,

o bien a leer artículos sobre el tema. El enlace es:

http://www.index-f.com/temperamentum/revista.php

Si quereis contactar con la secretaria de redacción,

Mª Elena González Iglesias:

me.gonzalez.iglesias@gmail.com

información xeral

Enfermeir@s

Abril 2009

11


sociedade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

viaje a la nieve 2008

Redacción

Sociedade

12 Enfermeir@s

Abril 2009


Sociedade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

sociedade

Enfermeir@s

Abril 2009

13

More magazines by this user
Similar magazines