Parte 1 - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

enfermerialugo.org

Parte 1 - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

LIMIAR ....................................................................................................................................................................... 5

ACTUALIDADE

- JORNADAS SOBRE LA ENFERMERÍA Y LA JUSTICIA ......................................................................................... 6

- NUEVAS RECOMENDACIONES 2005 SOBRE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP).

PRINCIPALES MODIFICACIONES ......................................................................................................................... 9

- SISTEMA OMAHA EN CASTELLANO .................................................................................................................. 14

INFORMACIÓN XERAL

- COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS ................................................................................................. 22

- LAS ENFERMEDADES «INVENTADAS» ............................................................................................................... 23

- NOTICIAS DE LA PRENSA «SERIA» ..................................................................................................................... 25

- AYUDAS PARA ACTIVIDADES ............................................................................................................................ 25

SOCIEDADE

- FESTA DE NADAL EN LUGO ............................................................................................................................... 26

- OS NOSOS RAPACIÑOS ...................................................................................................................................... 27

- FESTA DE NADAL EN MONFORTE ...................................................................................................................... 28

- CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE LA III PROMOCIÓN DE LA E.U.E. DE LUGO · (1980 - 1983) ................... 29

OPINIÓN

- ¿PARA QUEIXARSE ........................................................................................................................................... 30

- NUEVAS IDENTIDADES ENFERMERAS ............................................................................................................... 32

CURSOS

- GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA .......................................................................................................................... 34

- CIRUGÍA MENOR ................................................................................................................................................ 34

- SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN PRIMARIA .......................................................................................................... 35

ESCOLA DE ENFERMERÍA

- PROCESO ENFERMERO: LA VISIÓN DE LOS ALUMNOS .................................................................................... 36

INTERNACIONAL

- LA ENFERMERÍA LUCENSE COOPERANTE · PROYECTO NICARAGUA 07 «SOLIDARIEDADE GALEGA» ......... 41

FORMACIÓN CONTINUADA

- GUÍA DE COMUNICACIÓN EN PACIENTES CON ALTERACIONES DEL LENGUAJE AFASIA, DISARTRIA .......... 45

- PROTOCOLOS Y PLANES DE CUIDADOS: ONCE TRAMPAS A EVITAR .............................................................. 56

- EL ENFERMERO ESCOLAR .................................................................................................................................. 59

- ENFERMERÍA EN PRISIONES ............................................................................................................................... 60

- ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA (L. M.) ....................................................... 63

- PROTOCOLOS DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LOS CATÉTERES CENTRALES TUNELIZADOS.

(HICKMAN, QUINTON…) ................................................................................................................................... 64

- CURACIÓN DE HERIDAS CON EL SISTEMA VAC ................................................................................................ 68

- LESIONES DE LA MUCOSA ORAL EN PACIENTES CON TERAPIA ONCOLÓGICA · TRATAMIENTO .................. 70

PREMIO MURALLA

- FIBRINÓLISIS Y SÍNDROME COMPARTIMENTAL · CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

II PREMIO “MURALLA DE LUGO” 2007 ............................................................................................................. 74

BIOÉTICA

- O FINAL DA VIDA · UNHA MORTE DIGNA ........................................................................................................ 84

ENFERMERÍA NOS TEMPOS

- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TÉRMINO PRACTICANTE .................................................................................... 87

SAÚDE LABORAL

- DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDAD ..................................................................................................................... 93

- TOXICIDAD DEL MERCURIO ............................................................................................................................... 99

ENREDADOS

- WEB PREMIADA EN EL AÑO 2006 ..................................................................................................................... 105

RINCÓN ARTÍSTICO

- LOS CUATRO ELEMENTOS: AIRE, AGUA, FUEGO, TIERRA ................................................................................ 106


Limiar

DIRECCIÓN

Javier Coria Abel

CONSELLO DE REDACCIÓN

Área de Burela

Jesús Díaz Piñeiro; Ena Fernández Lagar; Paloma Rodríguez

Oviedo; Ana Vázquez Martínez

Área de Lugo

Héctor Castiñeira López; Rosario Fernández Sarceda;

Nazaret Gómez González; Marcos Novo Rosario;

Cristina Pernas Díaz; Marta Piñeiro Soto; Sandra Rey Soengas;

Alfredo Valín Méndez; Raquel Jiménez Díaz

Área de Monforte

Mª Teresa Pérez Rodríguez; Mónica López Martínez;

María Rodríguez Trigo; María Isabel García Díaz

Escola de Enfermería

Juan Manuel Mayo Romero; Mª Pilar Penela Puga;

Elba Redondo Iglesias

Formación Continuada

Mª Reyes González Rivera; Isabel Vila Iglesias

Enfermería Natural

Ángel Sánchez Ouro; Juan Manuel Arias Vázquez

Saúde Laboral

Gema Díaz López; Iria Ferreiro López; Mª José Ferreiro López;

Elena Galego Vázquez; Hugo A. Pena Valiño;

Mª Jesús Vázquez Vázquez; Alejandro Pérez Saavedra

Bioética

Josefa Escariz Quintas; Ana Pardo Bargados

Internacional

Mª Carmen Pérez Arias

Investigación

Nazaret Gómez González; Isabel García Gómez

Reyes González Rivera

FOTO PORTADA

Javier Coria Abel

COORDINADOR

Miguel Fernández Méndez

SERVICIOS

Asesoría Jurídica

Foro C.B.

Secretaría

Cristina Lage Suárez; Azucena Veiga Lasanta

Diseño y Maquetación

Javier Cachafeiro Simavilla

Imprime

Unicopia A.G. – Avda. de Madrid, 13 – 27002 Lugo

Edita

Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Depósito Legal

LU-330/2001

I.S.S.N.

1888-4830

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

LIMIAR

Javier Coria Abel

A portada ensina o mundo

nocturno e triste que nos coñecemos

tan ben. Pero en contra

do que puidésemos pensar non é

o que mais nos impresiona, aínda

seguimos con asombro os avatares

positivos da vida.

Outra vez chegamos as vosas

casas cunha nova revista. Penso

que estamos a conseguir un bo

produto, tendo en conta que

pretendemos ser unha mestura

entre o “Muy interesante”, o

“Hola” e as páxinas centrais de “El Progreso” aló polo San

Froilán, ou sexa unha revista lixeira de ler pero cuns contidos

interesantes, sobre todo pretendemos que sexa moi próxima.

Sen pretensións de fachenda, pero sen medo e coas mans

limpas. Moi limpas.

Non podo deixar de pedirvos que sigades sendo os principais

e mais importantes valores desta publicación. A vos, os

autores noveis, non sintades medo nin vergonza de ser pouco

valorados, temos feito sitio para que quede a vosa verba nestas

brancas follas, para que poidades deixarnos ver as vosas

inquedanzas, as vosas ideas… as nosas cousas. Pero tamén

queremos que ós autores mais consolidados nos deixen a súa

particular visión dos temas de actualidade.

A miña reflexión vai no sentido de transmitir unha visión de

optimismo ante o horizonte que está próximo a chegar. Quero

facervos ver que nos derradeiros trinta anos, temos avanzado

tanto como profesión que, calquera dos profesionais que veñen

de xubilarse, pode atestar que os cambios foron moitos

e moi amplos: na formación académica, na responsabilidade

ante o cidadán, na relación con outros profesionais, no asociacionismo

profesional, no eido internacional, nas linguaxes e

taxonomías enfermeiras, no desenrolo da competencia (profesionais

competentes), na irrupción dunha política de calidade,

no florecemento dun corpo de doutrina verdadeiramente

extenso…

Eu sei que agora somos libres como profesionais, tan libres

que imos ser responsables da nosa andaina e tamén que froito

desta maioría de idade profesional, temos que asumir que

“sendo mociños” temos que saír da casa dos pais, pero non

para fuxir, senón para madurar, medrar e devolverlle a nosa

sociedade a moeda recibida en forma de calidade nos coidados,

agarimo no consello e franqueza no trato.

¡Temos tanto que facer! E vos, que pensades…

Esta revista pódese descargar en formato PDF en:

www.enfermerialugo.org

LIMIAR

Enfermeir@s

Marzo 2008

5


ACTUALIDADE

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Actualidade

JORNADAS SOBRE LA ENFERMERÍA Y LA JUSTICIA

El aumento

indiscriminado

de denuncias a

profesionales

sanitarios por la

vía penal, puede

afectar seriamente

a la calidad del

sistema sanitario

Los días 24 y 25 de octubre,

se ha celebrado en el Salón

de Actos de la Escuela de

Enfermería de Lugo, las jornadas “La

enfermería y la justicia”. Este foro ha

reunido en la ciudad a destacados

juristas de prestigio internacional,

que han debatido temas de gran

relevancia profesional y social como:

el alcance del secreto profesional en

el ámbito sanitario, la responsabilidad

de la Administración y de los

profesionales sanitarios, el correcto

uso del consentimiento informado, la privacidad y confidencialidad

de las historias clínicas, el derecho a la protección

de la salud, los derechos del paciente y la ética en

la práctica profesional, entre otros.

Cerca de 500 profesionales enfermeros y muchos

alumnos de la escuela de enfermería han asistido a estas

jornadas, que organizó la Escuela de Ciencias de la

Salud de la Organización Colegial de Enfermería; fueron

patrocinadas por el Consello Galego de Enfermaría y coordinadas

por el Colegio de Enfermería de Lugo, aunque

ha sido tan exitosa su celebración y ha habido tantos

profesionales que no han podido asistir que se plantea

repetir la convocatoria próximamente.

Redacción

interpuestas por los pacientes está

aumentando progresiva y considerablemente,

manteniéndose la tendencia

creciente iniciada por Estados

Unidos y países de nuestro entorno,

como Alemania, y Gran Bretaña.

Asimismo destacó la vicepresidenta

de la OCE que: “… en España, el

número de enfermeras por cada cien

mil habitantes es casi la mitad de la

media europea y aún así, tenemos el

séptimo mejor sistema sanitario del

mundo. Esto no es por casualidad,

sino por la calidad y preparación de

nuestros profesionales sanitarios, así

como por su compromiso y entrega

continuas para contrarrestar las carencias

del sistema…”.

Por su parte, Sergio Quintairos,

presidente del Consello Galego de

Enfermaría, subrayó que entre los

profesionales del sistema sanitario

gallego existe, en la actualidad, gran

interés por los temas relacionados con la responsabilidad

profesional, motivado -entre otras causas- por el

incremento de reclamaciones judiciales por mala praxis.

Quintairos aludió al mayor conocimiento de sus derechos

por parte de los ciudadanos, como alguno de los factores

determinantes para el citado aumento.

Recordó que los profesionales sanitarios: “… somos

personas y, como tales, no somos perfectos…”, para

La vicepresidenta de la Organización Colegial de

Enfermería, Pilar Fernández, en su discurso de apertura

defendió el establecimiento de un baremo de daños para

los profesionales sanitarios, en virtud del aumento de las

agresiones sufridas.

Durante este mismo discurso inaugural, también

valoró muy positivamente la celebración de este tipo de

foros ya que, en la actualidad, el número de denuncias

6

Enfermeir@s

Marzo 2008


Actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

ACTUALIDADE

matizar a continuación que: “… los profesionales de

enfermería debemos preocuparnos en todo momento

de aquello que se nos puede exigir…”. En esta línea,

Quintairos aludió a los conocimientos enfermeros y la

necesidad de actualizarlos mediante la formación continuada,

y a la habilidad, referida a la capacidad y pericia

para el desarrollo de la profesión, como dos conceptos

clave en el ejercicio diario de la profesión.

Para Miguel Fernández Méndez, presidente del Colegio

de Enfermería de Lugo, es imprescindible que: “…

empecemos a buscar soluciones de forma coordinada a

este problema que afecta a todos los sanitarios de España.

Soluciones que pasan por garantizar la calidad de la

atención sanitaria a través de la formación continuada

que se imparte desde los colegios de enfermería…”.

Asimismo señaló que, desde la perspectiva profesional,

también hace falta concienciar a los enfermeros de

que actúen, en la medida de lo posible, de forma que se

garantice siempre su buena praxis: elaborando protocolos

conjuntamente con el resto de los profesionales sanitarios,

registrando todas sus intervenciones en la historia

clínica, fomentando el diálogo y la comunicación con los

pacientes, etc., para indicar que: “… cuando existe un

diálogo fluido y sincero entre el paciente y sus familiares

y el profesional, las denuncias disminuyen considerablemente.

No obstante, dicho diálogo requiere de un tiempo

que los profesionales no siempre disponemos debido

a que la sobrecarga asistencial es muy alta y estar a cargo

de muchos pacientes no siempre te permite dedicar a los

familiares el tiempo que querrías…”.

Finalmente, Pilar Fernández destacó la creciente

tendencia actual de denunciar a los profesionales sanitarios

por la vía penal, por el único motivo de que esta

vía, en contraposición con la civil, es más rápida para la

resolución de la denuncia. En este sentido, propuso el

establecimiento de un baremo de daños pactado entre

los sistemas sanitario y judicial, con el fin de que: “…

se constituya una doctrina unificada en todo el país…”.

Además recalcó la urgencia de tomar medidas a este

respecto, dado que el aumento de denuncias penales

que se está registrando en España, puede suponer

que, a medio plazo, se practique una atención sanitaria

defensiva” con el fin de evitar en lo posible este tipo

de demandas. Según sus palabras: “… esto genera inseguridad

en el paciente y la repetición innecesaria de

pruebas diagnósticas, con la correspondiente elevación

del gasto sanitario…”.

Enfermeir@s

Marzo 2008

7


ACTUALIDADE

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Actualidade

El programa y los juristas que actuaron como ponentes en este acto fueron los siguientes:

La Ley de derechos del paciente. Consentimiento informado e historias clínicas.

D. Antonio García Paredes. Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Derecho a la intimidad en la Ley de derechos del paciente.

Dª. Mª Fernanda De Lorenzo Serrano. Abogada.

Responsabilidad civil derivada de la actuación sanitaria.

D. Antonio Díaz Delgado. Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca.

Responsabilidad penal.

D. José de la Mata Maya. Magistrado. Letrado del Tribunal Constitucional.

El riesgo clínico, un reto pendiente.

D. José Mª Antón García. Vocal Fundación Mapfre

La respuesta de la administración y de los tribunales ante las vulneraciones.

D. Antonio Moreno Andrade. Presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía.

Ética y derecho.

D. Ventura Pérez Mariño. Magistrado Juez de menores.

8

Enfermeir@s

Marzo 2008


Actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

NUEVAS RECOMENDACIONES 2005 SOBRE

RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP).

PRINCIPALES MODIFICACIONES

Mónica Roca Ares · Berta Pernas Quiroga

ACTUALIDADE

INTRODUCCIÓN

Los algoritmos de reanimación básica y avanzada en

el adulto y pediátrica se han actualizado para reflejar los

cambios de las nuevas directrices. Se ha intentado simplificar

estos algoritmos sin que pierdan su efectividad.

El personal de emergencia comienza la reanimación

cardiopulmonar (RCP) si la víctima está inconsciente o

no responde y no respira con normalidad (ignorando las

respiraciones agónicas).

Se utilizará una única relación de compresión/

ventilación de 30:2 en el caso de un único reanimador

en el adulto o niño (excluidos los neonatos)

en intervenciones extrahospitalarias y para todas

las RCP de adultos. La relación única simplifica su

enseñanza, facilita la memorización de la técnica,

aumenta el número de compresiones administradas

y disminuye la interrupción de las mismas.

Una vez que se conecte un desfibrilador si confirma

un ritmo susceptible de desfibrilación, se administrará un

único choque. Independientemente del ritmo resultante

e inmediatamente después de la descarga se deben comenzar

las compresiones torácicas y las ventilaciones (2

minutos y con una relación de 30:2).

Cuando se haya asegurado la vía aérea mediante un

tubo endotraqueal, mascarilla laríngea o combitubo, se

ventilan los pulmones a un ritmo de 10 respiraciones por

minuto y se continúan las compresiones torácicas a una

frecuencia de 100 por minuto, sin pausas durante la ventilación.

Las interrupciones de las compresiones torácicas

deben reducirse al mínimo; al detener las compresiones

torácicas, el flujo coronario desciende substancialmente

y al retomarlas, son necesarias varias compresiones para

que el flujo coronario recupere su nivel anterior. Frecuentemente

se producen interrupciones innecesarias de las

compresiones torácicas. Se debe hacer hincapié en la

importancia de reducir al mínimo las interrupciones de

las compresiones torácicas.

Se pretende que estas nuevas directrices mejoren

la práctica de la reanimación y, consecuentemente, los

resultados de las paradas cardiacas. La relación universal

de 30 compresiones por dos ventilaciones debe reducir el

número de interrupciones en las compresiones, reducir la

probabilidad de hiperventilación, simplificar la formación

y mejorar la memorización de la técnica.

La estrategia de una sola descarga debe reducir al mínimo

el tiempo de ausencia de flujo. La parada cardiaca

súbita (PCS) es una de las principales causas de mortalidad

en Europa, que afecta a unos 700.000 individuos

al año. En el momento en que se les practica el primer

análisis de ritmo cardíaco, aproximadamente un 40%

de las víctimas de PCS presentan una fibrilación ventricular

(FV). El tratamiento óptimo de la parada cardiaca

en FV es que los que se encuentran junto a la víctima

le practiquen una RCP (masaje cardíaco combinado con

ventilación boca a boca), además de una desfibrilación

eléctrica.

Enfermeir@s

Marzo 2008

9


ACTUALIDADE

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

PASOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO UNA REANIMACIÓN CON ÉXITO

Actualidade

1. Reconocimiento precoz de la urgencia médica y llamada de auxilio: activar los servicios médicos de urgencias.

2. RCP precoz practicada por los testigos: una RCP inmediata puede duplicar o triplicar la supervivencia a un PCS

en FV.

3. Desfibrilación precoz: RCP más desfibrilación en los primeros 3—5 minutos después de la parada, puede

producir unas tasas de supervivencia muy altas.

4. Soporte Vital Avanzado precoz y cuidados posteriores a la reanimación: la calidad del tratamiento durante la

fase de post-resucitación afecta al resultado de ésta.

PRINCIPALES MODIFICACIONES

EN LAS RECOMENDACIONES 2005

SOPORTE VITAL BÁSICO EN ADULTOS

Reconocimiento de una parada cardíaca súbita:

víctima inconsciente y ausencia de«respiración

normal»

Se debe comenzar la RCP cuando se verifique que la

víctima está inconsciente y no se objetive una «respiración

normal», ya que la detección de pulso carotideo es

un método poco fiable para determinar la presencia o

ausencia de circulación, al tiempo que retrasa el inicio de

la reanimación. En ocasiones es difícil valorar la respiración

si la víctima presenta respiraciones agónicas. Estas

respiraciones no deben ser confundidas con respiraciones

normales.

Ventilaciones de rescate inicial

En aquellas paradas cardiacas no producidas por asfixia

el contenido de oxígeno en la sangre se mantiene

elevado durante los primeros minutos, por lo que la demanda

de oxígeno a nivel cardiaco y cerebral se ve más

afectada por el bajo gasto cardiaco que por la ausencia

de ventilación pulmonar. Por esta razón, y asumiendo

que la ventilación es menos importante en los momentos

iniciales, las nuevas recomendaciones aconsejan iniciar

la RCP con las compresiones torácicas. Por otra parte,

los reanimadores no suelen estar dispuestos a hacer de

buena gana una ventilación boca a boca, por diferentes

motivos, como por ejemplo el miedo a contagiarse de

una infección o simplemente porque les repugna este

procedimiento. Se recomienda, por estos motivos y para

enfatizar la prioridad del masaje cardíaco, que se comience

la RCP en adultos con las compresiones torácicas,

más que con ventilación inicial.

Los niños constituyen una excepción al respecto; en

ellos se debe comenzar por 5 ventilaciones, para continuar

posteriormente con las compresiones torácicas.

Ventilación efectiva: 1 segundo

La recomendación actual es que los reanimadores

realicen la insuflación en aproximadamente 1 segundo,

con el volumen suficiente para hacer que se eleve el

tórax de la víctima, pero evitando insuflaciones rápidas

o fuertes. Esta recomendación puede aplicarse a todos

los tipos de ventilación que se hagan durante la RCP, ya

sea boca a boca o con balón de resucitación con y sin

oxígeno adicional.

Respecto a las recomendaciones anteriores pasamos

de 2 segundos a 1 segundo. No existen pruebas documentadas

de que la ventilación de boca a traqueotomía

sea eficaz, segura o factible; aun así, puede usarse para

una víctima con un tubo de traqueotomía o estoma traqueal

que necesite una ventilación de rescate.

Compresiones torácicas: en el centro del tórax

Esta modificación reduce en gran medida el tiempo

de localización y permite un inicio más precoz de las

maniobras de compresión. Directrices previas recomendaban

un método para encontrar el punto medio de

la parte inferior del esternón, colocando un dedo en el

10 Enfermeir@s

Marzo 2008


Actualidade

extremo inferior del esternón y deslizando la otra mano

hasta él. Se ha demostrado que dicha posición puede

localizarse de forma más sencilla buscando el centro del

tórax y poniendo en ese punto una mano sobre la contra

lateral para realizar las compresiones.

Relación compresión-ventilación 30:2

El flujo pulmonar durante la RCP es reducido, por ello

son necesarias menos ventilaciones que las previamente

recomendadas para mantener una relación normal de

ventilación-perfusión. Por todo ello, y con el objetivo de

simplificar la RCP se determinó la secuencia 30:2 como

la más adecuada ya que simplifica las instrucciones para

la docencia, mejora su aprendizaje y de esta forma se

aumenta el número de compresiones y disminuye el número

de interrupciones en las compresiones torácicas,

conceptos muy reiterados en las actuales recomendaciones.

Rcp únicamente con maniobras de compresión

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

esta técnica excepcionalmente en los casos en los que los

reanimadores por alguna causa no sean capaces o sean

reacios a realizar las ventilaciones. Si bien la combinación

de ventilación y compresión continúa considerándose

como el mejor método de reanimación.

SOPORTE VITAL AVANZADO EN ADULTOS

Rcp antes de la desfibrilación

Valorar dar compresiones cardiacas antes de desfibrilar

si se estima que el servicio de emergencias puede tardar

en llegar más de 4-5 minutos. Cuando la FV/TVSP se

mantiene durante algunos minutos, existe una depleción

de oxígeno y de sustratos metabólicos en el miocardio;

con un breve periodo de compresiones torácicas puede

liberarse oxígeno y sustratos energéticos, y aumentar

de esta forma la probabilidad de restaurar el ritmo tras

el choque; así la evidencia indica que un período de

compresiones torácicas antes de la desfibrilación puede

mejorar la supervivencia cuando el tiempo transcurrido

entre la llamada a la ambulancia y su llegada es superior

a 5 minutos. La desfibrilación se realizará de forma

inmediata en los casos de FV/TVSP presenciada y en las

paradas de ritmos desfibrilables intrahospitalarias.

ACTUALIDADE

Un choque contra la secuencia de tres choques

Las nuevas recomendaciones se inclinan por la administración

de un único choque frente a la serie de tres

choques sucesivos propuestos en las guías anteriores.

Este cambio radica en la elevada efectividad del primer

choque con relación a los sucesivos. Con esta estrategia

de un choque único se disminuyen los tiempos de interrupción

de las compresiones torácicas. Esta estrategia

de descarga única es aplicable tanto a los desfibriladores

monofásicos como bifásicos.

Los estudios en animales han demostrado que la RCP

sólo con compresiones torácicas, puede ser tan eficaz

como la combinación de ventilación y compresiones

torácicas durante los primeros minutos posteriores a una

parada cardiaca sin asfixia. En los adultos, el resultado de

las compresiones torácicas sin ventilación es significativamente

mejor que el resultado de no aplicar ninguna RCP.

En los casos en los que se descarte la asfixia como causa

de parada, puede realizarse empleando únicamente

compresiones torácicas. Por ello, se recomienda adoptar

Secuencia de desfibrilación

Inmediatamente después de dar un choque único y

sin volver a analizar el ritmo ni palpar el pulso, reiniciar

RCP (30 compresiones: 2 ventilaciones) durante 2 minutos

(5 ciclos) antes de dar otro choque (si está indicado).

Tras 2 minutos de RCP se comprobará el ritmo en el monitor,

y se procederá a la administración de un segundo

choque en caso de persistir un ritmo desfibrilable. Incluso

si el intento de desfibrilación tiene éxito en restaurar un

ritmo con perfusión, es muy raro que un pulso sea palpable

inmediatamente tras la desfibrilación y el retraso en

tratar de palpar el pulso comprometerá luego el miocardio

si no se ha restaurado un ritmo que perfunda. Si se

ha restaurado un ritmo con perfusión, dar compresiones

Enfermeir@s

Marzo 2008

11


ACTUALIDADE

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

torácicas no aumenta la posibilidad de que recurra la FV.

En presencia de asistolia tras la descarga, las compresiones

torácicas pueden inducir una FV. El objetivo es evitar

las interrupciones excesivas.

Energía del choque

Primer choque: El nivel de energía recomendada para

el primer choque, si se usa un desfibrilador monofásico

es de 360 J. Los fabricantes deberían mostrar en el dispositivo

bifásico el rango de dosis eficaz según la forma

de la onda. Si el reanimador desconoce el rango de dosis

efectivo del aparato, debe usar una dosis de 200 J para

el primer choque en los desfibriladores bifásicos. Esta es

una dosis estándar de consenso y no constituye una dosis

ideal recomendada.

Segundo y siguientes choques: En el caso de desfibriladores

monofásicos, si el choque inicial no ha tenido

éxito a 360 J el segundo y todos los choques siguientes

deberían descargarse con 360 J. Con los desfibriladores

bifásicos si el reanimador no tiene conocimiento de la

dosis eficaz del dispositivo bifásico y ha usado la dosis

por defecto de 200 J para el primer choque, puede usar

una dosis igual o mayor para el segundo y siguientes

choques, en función de la capacidad del dispositivo. Si

un ritmo desfibrilable (fibrilación ventricular recurrente)

vuelve a presentarse después de una desfibrilación eficaz

(con o sin RCP), dar la siguiente descarga con el nivel de

energía que anteriormente ha tenido éxito.

Fv de grano fino

Actualidade

Ante la duda de si se trata de una asistolia o de una

FV de grano fino, se ha de continuar como si se tratara

de una asistolia; ya que las posibilidades de que responda

a la desfibrilación son pocas y una vez más se da prioridad

a las compresiones torácicas.

Administración de adrenalina

Independientemente del ritmo de parada, dar adrenalina

1 mg cada 3-5 minutos. En caso de FV/TV, si esta

persiste tras dos choques, se ha de administrar 1 mg de

adrenalina seguida inmediatamente de un tercer choque

y repetir cada 3-5 minutos durante la parada cardíaca,

sin que ello suponga interrupciones en la secuencia de

compresión-ventilación. No interrumpa la RCP para

administrar medicación.

Drogas antirarrítmicas

En base al consenso de expertos si la FV/TV persiste

tras tres choques, se ha de administrar amiodarona

300 mg en bolo intravenoso, inyectando la

amiodarona durante el breve análisis del ritmo antes

de dar el cuarto choque. Se puede administrar otra

dosis de 150 mg en el caso de una FV/TV recurrente

o refractaria, seguida de una infusión de 900 mg en

24 horas. La lidocaína (1mg/kg) puede usarse como

alternativa en caso de no disponer de amiodarona.

No se debe administrar lidocaína cuando se ha administrado

previamente amiodarona.

SOPORTE VITAL EN PEDIATRÍA

Las guías actuales pretenden simplificar y unificar

conceptos con las guías de adultos, en la medida de

lo posible, puesto que la etiología predominantemente

cardiológica en adultos frente a la respiratoria

en niños lleva a hacer algunos ajustes en el algoritmo

de RCP pediátrica. Existe temor a iniciar maniobras

de reanimación sobre los niños, esto se basa en el conocimiento

por parte de los reanimadores de que las guías

de reanimación pediátricas son diferentes a las de los

adultos y por el miedo a dañar al niño. Existen evidencias

de que la reanimación del testigo presencial mejora el

resultado significativamente incluso sin seguir un algoritmo

específico para la población pediátrica.

Relación compresión-ventilación

Las recomendaciones de tratamiento del ILCOR se

basan en que la relación compresión/ventilación deben

tener en cuenta la presencia de uno o más reanimado-

12 Enfermeir@s

Marzo 2008


Actualidade

res. Será 30:2 (la misma recomendada en las guías de

adultos) tras cinco ventilaciones efectivas en el caso de

un único reanimador o reanimadores no sanitarios, o

bien una secuencia 15:2 si se trata de dos reanimadores

sanitarios. De nuevo se incide en el aumento del número

de compresiones, para disminuir así el número de interrupciones

en las compresiones torácicas.

Definiciones de edad

La adopción de una única relación compresión/

ventilación para niños de todas las edades, hace innecesaria

la distinción, realizada por las anteriores guías,

entre niños mayores o menores de ocho años. El límite

lógico para el uso de las guías pediátricas sería el inicio

de la pubertad, que es el final fisiológico de la niñez.

Establecer formalmente el inicio de la pubertad es inapropiado;

si los rescatadores creen que la víctima es un

niño deberían usar las recomendaciones pediátricas. En

resumen, un lactante es un niño menor de un año y, se

considera niño si se encuentra entre el año y la pubertad.

Es necesario diferenciar entre el lactante y el resto de los

niños, dado a la existencia de algunas diferencias importantes

entre los dos grupos de edad.

Compresiones torácicas

La técnica de las compresiones en el lactante sigue

siendo la misma; dos dedos cuando existe un único reanimador,

o dos pulgares y rodeando con el resto de los

dedos el tórax, cuando son más de uno, pero para los

niños mayores no existe una división para el empleo de

una o dos manos. Las compresiones deben de alcanzar

una profundidad suficiente con un número de interrupciones

mínimo, usando una o dos manos según las preferencias

del reanimador.

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

RESUMEN DIFERENCIAS RCP BÁSICA

PEDIÁTRICA - RCP BÁSICA EN ADULTOS

• En niños se realizarán cinco ventilaciones antes

de iniciar las compresiones torácicas.

• Si existe un único reanimador, se realizará 1 minuto

de RCP antes de dar la alerta al sistema de

emergencias.

• La técnica de compresión difiere según la edad

del niño: se emplean dos dedos o los pulgares

en lactantes (abarcando el tórax con el resto de

la mano), y una o dos manos en los niños mayores

de un año. Las compresiones deben deprimir

aproximadamente 1/3 de la anchura del tórax.

• La secuencia será 30:2 si existe un único reanimador

o más de un reanimador no sanitario, y 15:2

si se realiza por dos reanimadores sanitarios.

• Si existen dudas, se empleará la misma pauta que

en el adulto, sin introducir modificaciones.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ruano M, Perales N. Manual de soporte vital avanzado.

Ed Masson.

2. Perales, N., López Mesa, J., Ruano, M. Manual de

Soporte Vital Avanzado. Plan Nacional de RCP SEMI-

CYUC. MASSON. Barcelona 2007 (en prensa).

3. Perales, N., Lesmes, A.,Tormo, C. Guía de Resucitación

Cardiopulmonar Básica y Desfibrilación Semiautomática.

Plan Nacional de RCP. MASSON Barcelona

2006 (en prensa).

4. The ILCOR Consensus on Science and Treatment

Recommendations (CoSTR). Document Resuscitation

2005; 67: 1-341.

5. Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar. SEMI-

CYUC.

6. Recomendaciones 2005 del European Resuscitation

Council sobre Resucitación Cardiopulmonar

ACTUALIDADE

Enfermeir@s

Marzo 2008

13


ACTUALIDADE

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

SISTEMA OMAHA EN CASTELLANO

Damos cuenta de esta nota que recoge otra visión

de actualidad sobre la clasificación de diagnósticos

enfermeros, surgida tras el 6º CONGRESO AEC-SIM-

POSIUM INTERNACIONAL EN ENFERMERÍA COMU-

NITARIA en que se planteó la posibilidad de buscar

una clasificación más adaptada al contexto de la

enfermería comunitaria.

Javier Coria Abel · Carmen Pernas López

Actualidade

En este momento en que existen varias taxonomías,

parece razonable contar con la traducción

al castellano de las mismas para poder comprobar

las bondades y defectos de los mismos, con la intención

de encontrar el idóneo para el trabajo de la enfermera

comunitaria.

Entre ellos contamos con el Sistema OMAHA. Este

sistema de clasificación está diseñado para el uso en el

trabajo comunitario -por las enfermeras de enlace- en

los cuidados de pacientes crónicos y en la planificación

de la educación para la salud; el proceso de enfermería y

la gestión de información, así como permitir la investigación.

Consta de tres componentes: El esquema de la clasificación

del problema, el esquema de la intervención,

y la escala de grado del problema para los resultados.

Proporcionando una estructura a las necesidades y a las

fuerzas del usuario del documento, describe intervenciones,

y mide resultados. La 2ª edición de este recurso

práctico describe además cómo utilizar la versión revisada

del sistema de Omaha en la práctica, la educación, y

la investigación.

De momento sólo está disponible su edición inglesa

(http://www.us.elsevierhealth.com/product.jspisbn=07

21601308).

La editorial Elsevier confirma que se compromete a

traducirlo al español siempre y cuando se hagan llegar

un número de peticiones suficiente a la Dra. Martin para

confirmar verdaderamente el interés en el mismo. Para

quién desee más información sobre esta taxonomía, puede

visitar la web http://www.omahasystem.org/faq.htm

o bien la de la Asociación Española de Nomenclatura,

Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería (AENTDE) http:

//www.aentde.com/modules.phpname=News&file=art

icle&sid=23.

VISION GENERAL DEL SISTEMA OMAHA Y SUS

COMPONENTES

El sistema Omaha es una taxonomía basada en una

investigación amplia y estandarizada, diseñada para mejorar

la práctica, documentación y gestión de la información.

Consta de tres componentes relacionados, fiables

y validos: El esquema de clasificación de problemas, el

esquema de intervención y la escala de evaluación de los

resultados. Los componentes proporcionan una estructura

para documentar las necesidades de los clientes y los

puntos fuertes, describir las intervenciones sobre la salud

de forma multidisciplinaria, y medir los resultados de una

forma sencilla, pero completa.

La práctica, la educación y la investigación de los

usuarios del sistema pueden generar datos significativos

en las historias clínicas, tanto en los registros electrónicos

como en los convencionales sobre papel.

14 Enfermeir@s

Marzo 2008


Actualidade

Cuando se usan los tres componentes juntos, el sistema

Omaha ofrece un camino para conectar los datos

clínicos con los demográficos, financieros, administrativos

y los datos personales. La conexión es como ordenar

diversas piezas y completar un puzle; la aplicación del sistema

Omaha puede producir un fiel reflejo de las necesidades

del paciente, de los servicios de salud prestados,

y los resultados del servicio. La visión general resume los

tres componentes; pasado, presente y futura investigación

y desarrollo, y su adecuación a la práctica.

PASADO PRESENTE Y FUTURO

Se empieza a trabajar con el sistema Omaha en 1970

cuando el personal de la Asociación de enfermeras visitadoras

(VNA) de Omaha empezó revisando sus historiales

y adopta un enfoque orientado a los problemas. El objetivo

era proporcionar una guía útil para la práctica, un

método para la documentación y un marco para el manejo

de la información. Entre 1975 y 1986 tres proyectos

de investigación fueron patrocinados por la División de

Enfermería (US-DHHS). El propósito de esta investigación

era desarrollar y refinar el sistema Omaha. Las investigaciones

adicionales destinadas a abordar la fiabilidad, la

validez, la utilidad, se llevaron a cabo entre 1989 y 1993,

patrocinada por el Instituto Nacional de Investigaciones

de Enfermería. Durante los primeros años, la información

fue difundida a través de talleres y discursos. El primer

artículo fue publicado en 1981, y los primeros libros en

1992.

El sistema Omaha está basado en un modelo interactivo

conceptual, circular, dinámico y epidemiológico,

que representa tres componentes normalizados. El modelo

integra el proceso de resolución de problemas, la

relación profesional/paciente, y los conceptos del pensamiento

crítico, la toma de decisiones clínicas, y la mejora

de la calidad. Un enfoque empírico e inductivo se utiliza

en todos los proyectos de investigación.

Los profesionales empleados por el VNA de Omaha

y siete lugares de ensayo situados de un lado a otro de

los Estados Unidos recogieron los datos de pacientes

reales y los presentaron para su inclusión en el sistema

Omaha. Otras muchas personas y grupos participaron

en la investigación como miembros del comité asesor y

consultores.

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Desde el principio del desarrollo del sistema Omaha,

los términos, los códigos y las definiciones no fueron

guardados bajo derechos de autor, por lo que podrían

ser igualmente accesible para profesionales, administradores,

estudiantes, cuerpo docente, distribuidores de

software, y otros usuarios potenciales. Desde el comienzo,

la intención del sistema de Omaha era proporcionar

una infraestructura de apoyo para diversas disciplinas,

escenarios, y pacientes. Debido a que el sistema sigue

los principios de taxonomía o clasificación, que consta

de términos (conceptos) ordenados de generales a específicos,

los términos seleccionados para ser incluidos

son simples, claros, concisos, y fácilmente entendibles

para los profesionales de la salud y el público en general.

Los términos tienen la intención de ser apropiados

para los individuos, las familias y las comunidades que

representan las diferentes edades, lugares, diagnósticos

médicos, rangos socioeconómicos, creencias espirituales,

y culturas.

Antes de la edición de 2005 se publicaron términos,

códigos y definiciones del sistema Omaha, y se completó

un amplio proceso de revisión. Los pormenores de este

proceso y la junta asesora se describen en el apéndice

“d” del nuevo libro del sistema Omaha, como son la

continuación y la revisión de los planes de estudio (Martin,

2005). Los objetivos de la revisión eran mantener el

vocabulario y una estructura estable, seguir los principios

taxonómicos, mantener la simplicidad y la facilidad de

uso, y fomentar el uso común de la versión del 2005.

USO

La rica diversidad y la amplitud del sistema Omaha

abarcan la práctica, la educación, y la investigación. Los

primeros usuarios fueron: atención en el hogar, salud

pública, la escuela, práctica de la salud, así como algunos

educadores en USA. El libro del 2005 sintetiza 169

organizaciones y sus 8.000 empleados que se encuentran

en 14 países, lo que indica que el desarrollo ha sido

espectacular.

Cuando los datos de los estudios publicados en

1992 y 2005 se comparan, vemos que el cambio más

contundente es el aumento de la utilización de registros

electrónicos. El número de proveedores, educadores,

investigadores que incluyen el sistema de Omaha está

aumentando rápidamente. Anteriormente, sólo unas

pocas organizaciones daban entrada a datos clínicos

electrónicos, y el usuario no tenía un sistema de información

clínica completamente automatizado. Ahora los que

tienen un sistema de registro de pacientes informatizado

predominan, en especial los ubicados en Estados Unidos.

En la encuesta se informó de la utilización del software

del sistema Omaha por aproximadamente el 75% de las

organizaciones de salud pública y asistencia a domicilio.

Minnesota tiene el mayor número de usuarios automatizado.

De los 87 condados en Minnesota entre el 74-85%

o más emplean el Sistema Omaha.

ACTUALIDADE

Enfermeir@s

Marzo 2008

15


ACTUALIDADE

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

El sistema Omaha fue una de las primeras taxonomías

o terminologías reconocidas por la Asociación Americana

de Enfermeras. El sistema Omaha es congruente con

el modelo de referencia de terminología de la Organización

Internacional de Normalización, y las normas para la

acreditación de la JCAHO y del Programa de Acreditación

de Salud de la Comunidad. Se incluye en la Biblioteca

Nacional de Medicina de la Metathesaurus, SNOMED CT,

el ANSI HISB Inventario de las normas de información clínica,

la Variante Link, y la Alianza de Normas Directory. TI

está indexado CINAHL, registrado (reconocido) por HL7,

y se integró en LOINC.

RESUMEN

El sistema Omaha proporciona un método sencillo,

comprensible, basado en la investigación y normalización

para organizar y medir los datos clínicos orientado

al ordenador. El sistema Omaha ayuda a los usuarios a

completar el rompecabezas de los datos y generar información

acerca de las necesidades de los pacientes y los

puntos fuertes, relacionados con las intervenciones, los

resultados y el paciente.

Los términos completos, códigos, y las definiciones

del sistema de Omaha se incluyen en: Martin KS. (2005).

El sistema Omaha: Una clave de la práctica, documentación

y gestión de la información. 2ª ed. St. Louis.

Elsevier.

ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS

La escala es una taxonomía exclusiva, amplia, ordenada,

y no exhaustiva, diseñada para identificar las diversas

cuestiones relacionadas con la salud de los pacientes.

Consta de cuatro niveles.

• En el primer nivel aparecen cuatro dominios y representan

las áreas prioritarias de los profesionales

y pacientes relacionados con la salud.

• En el segundo nivel aparecen cuarenta y dos términos

(conceptos) referidos como problemas del paciente

o áreas de las necesidades de los pacientes y

los puntos fuertes.

• El tercer nivel consta de dos grupos de modificadores

del problema: La promoción de la salud, los

problemas posibles y reales del individuo; así como

de la familia y la comunidad.

• Las agrupaciones de signos y síntomas describen

problemas reales en el cuarto nivel.

El Plan de Clasificación de problemas proporciona

una estructura, los términos y el sistema de claves para

Actualidade

ayudar a los profesionales a recoger, clasificar, documentar,

analizar, recuperar y comunicar las necesidades de

los pacientes.

DOMINIOS Y PROBLEMAS

Dominio I. Ambiental:

Los recursos materiales, los entornos físicos y las

sustancias (tanto las internas como las externas al paciente

o usuario), el vecindario y la comunidad. Figura

en el primer nivel del Esquema de clasificación de problemas.

• 01. Ingresos

• 02. Higiene

• 03. Residencia

• 04. Seguridad del vecindario/lugar de trabajo

• 05. Otros

Dominio II. Psicosocial:

Patrones de comportamiento, comunicación, relaciones

y desarrollo. Figura en el primer nivel del Esquema de

clasificación de problemas.

• 06. Comunicación con los recursos comunitarios

• 07. Contacto social

• 08. Cambio de rol

• 09. Relación interpersonal

• 10. Espiritualidad

• 11. Tristeza-dolor

• 12. Estabilidad emocional

• 13. Sexualidad humana

• 14. Rol de cuidador/Rol de padres

• 15. Niño/adulto abandonado

• 16. Niño/adulto maltratado

• 17. Crecimiento y desarrollo

• 18. Otros

Dominio III. Fisiológico:

Estado funcional de los procesos que sustentan la

vida. Figura en el primer nivel del Esquema de clasificación

de problemas.

• 19. Audición

• 20. Visión

• 21. Lenguaje y habla

• 22. Dentición

• 23. Cognición

• 24. Dolor

16 Enfermeir@s

Marzo 2008


Actualidade

• 25. Conciencia

• 26. Tegumento

• 27. Función neuromusculoesquelética

• 28. Respiración

• 29. Circulación

• 30. Digestión e hidratación

• 31. Función intestinal

• 32. Función genitourinaria

• 33. Prenatal/posparto

• 34. Otros

Dominio IV. Comportamientos relacionados con la

salud:

Actividades que conservan o promueven el bienestar,

la recuperación o maximizan el potencial de rehabilitación.

Figura en el primer nivel del Esquema de clasificación

de problemas.

• 35. Nutrición

• 36. Patrones de sueño y descanso

• 37. Actividad física

• 38. Higiene personal

• 39. Consumo de sustancias

• 40. Planificación familiar

• 41. Supervisión del cuidado de la salud

• 42. Régimen de medicación prescrita

• 43. Procedimiento técnico

• 44. Otros

ESCALA DE INTERVENCIÓN

La escala es una taxonomía exclusiva, no exhaustiva,

ordenada y fácilmente comprensible diseñada para

tratar problemas específicos para diferentes pacientes.

Consta de tres niveles de actividades o acciones profesionales:

• En el primer nivel aparecen cuatro extensas categorías

o intervenciones.

• En el segundo nivel aparece una lista por orden

alfabético de 75 metas u objetivos de acción.

• En el tercer nivel está la información específica del

paciente generada por los profesionales.

Por lo que el esquema de Intervención es la base

de la planificación y la intervención, que permite a los

profesionales describir y comunicar su práctica, e incluso

mejorar o restablecer la salud, disminuyendo el deterioro

o previniendo la enfermedad.

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

CATEGORÍAS Y OBJETIVOS DEL ESQUEMA DE IN-

TERVENCIÓN

I. Enseñanza, guía y educación sanitaria

La enseñanza, la guía y la educación sanitaria incluyen

actividades que van desde proporcionar información,

anticiparse a los problemas del paciente o usuario,

fomentar la acción y la responsabilidad del paciente o

usuario para hacerse cargo de su cuidado personal, hasta

el auxilio en la toma de decisiones y la resolución de

problemas. Los conceptos que se solapan se dan en un

continuo cuya variación se debe a la capacidad del paciente

para cuidar de sí mismo.

II. Tratamientos y procedimientos

Los tratamientos y los procedimientos son actividades

técnicas dirigidas a la prevención de signos y síntomas,

a la identificación de factores de riesgo y de signos y

síntomas tempranos, y a la disminución o mitigación de

signos y síntomas.

III. Gestión de casos

La gestión de los casos comprende actividades de

coordinación, apoyo y derivación a otros servicios. Estas

actividades implican facilitar la provisión de servicios en

nombre del paciente o usuario, comunicarse con los proveedores

de servicios sanitarios y humanitarios, promover

la comunicación constante con el paciente o usuario

y guiarlo en la utilización de los recursos comunitarios

adecuados.

IV. Vigilancia

La vigilancia engloba actividades de detección, medición,

análisis crítico y control que señalan el estado del

paciente o usuario en relación con una condición o un

fenómeno determinado.

METAS:

01. Anatomía/fisiología

02. Modificación del comportamiento

03. Cuidado de la vejiga

04. Vínculos afectivos

05. Cuidado del intestino

06. Higiene bronquial

07. Cuidado cardíaco

08. Habilidades en el rol de cuidador y de cuidados

de los hijos

09. Cuidado de la escayola

ACTUALIDADE

Enfermeir@s

Marzo 2008

17


ACTUALIDADE

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

10. Comunicación

11. Resistencia a circunstancias adversas

12. Cuidados de día y de relevo del cuidador

13. Disciplina

14. Cambio de vendajes/cuidado de las heridas

15. Equipamiento médico duradero

16. Educación

17. Empleo

18. Medio ambiente

19. Ejercicios

20. Planificación familiar

21. Procedimientos de alimentación

22. Finanzas

23. Comida

24. Entrenamiento de la marcha

25. Crecimiento/desarrollo

26. Tareas del hogar

27. Vivienda

28. Interacción

29. Resultados de analíticas

30. Sistema legal

31. Atención médica/odontológica

32. Acción medicamentosa/efectos secundarios

33. Administración de la medicación

34. Provisión de la medicación

35. Movilidad/traslados

36. Cuidados de enfermería, adicionales

Actualidade

37. Nutrición

38. Especialista en nutrición

39. Cuidado de la ostomía

40. Otros recursos de la comunidad

41. Cuidado personal

42. Posicionamiento

43. Rehabilitación

44. Técnicas de relajación/respiración

45. Descanso/sueño

46. Seguridad

47. Cribado

48. Caso de lesión/enfermedad

49. Signos/síntomas: mentales/emocionales

50. Signos/síntomas: físicos

51. Cuidado de la piel

52. Trabajo/asesoramiento social

53. Recolección de muestras

54. Cuidado espiritual

55. Estimulación/educación

56. Tratamiento del estrés

57. Uso de sustancias

58. Suministros

59. Grupo de apoyo

60. Sistema de apoyo

61. Transporte

62. Bienestar

63. Otros

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

CONCEPTO 1 2 3 4 5

CONOCIMIENTO

Capacidad del paciente o usuario para

recordar e interpretar la información

Sin

conocimiento

Conocimiento

mínimo

Conocimiento

básico

Conocimiento

satisfactorio

Conocimiento

superior

COMPORTAMIENTO

Respuestas, acciones o actividades observables

del paciente o usuario que corresponden

a la ocasión o al propósito

No adecuado

Pocas veces

adecuado

Adecuado

de forma

no sistemática

Generalmente

adecuado

Siempre

adecuado

18 Enfermeir@s

Marzo 2008


Actualidade

ESTADO

La condición del paciente o usuario, en

relación con las características objetivas

y subjetivas que la definen

Signos

síntomas

extremos

La Escala de tipo Likert, consta de cinco puntos para

medir la gravedad en los tres conceptos: El conocimiento,

el comportamiento y el estado.

Cada una de las subescalas es un continuo proveedor

y un marco evaluador que nos sirve para examinar

y valorar problemas específicos del paciente en tiempos

regulares o predeterminados. Los tiempos aconsejados

comprenden: el reconocimiento (ingreso), puntos intermedios

específicos y el cumplimiento (alta).

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Signos

síntomas

graves

Signos

síntomas

moderados

Signos

síntomas

mínimos

Sin

signos

síntomas

Las puntuaciones son una guía para el profesional,

ya que el cuidado del paciente está planificado y

previsto; éstas nos ofrecen un método para supervisar

el progreso de los pacientes en todo el periodo del

servicio.

Usando la Escala de Evaluación de resultados con

las otras dos escalas del sistema Omaha, se plantea un

modelo de solución de problemas comprensible para la

práctica, la educación y la investigación.

ACTUALIDADE

TRADUCCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE UN CASO

Francis R.: Anciana con cardiopatía crónica

Maxanna Lucas, RN, MS, MBA

Assistant Professor of Clinical Nursing, College of Nursing and Health

University of Cincinnati

Cincinnati, Ohio

Información obtenida durante la primera visita:

Francis R., una anciana de 79 años fue ingresada en una clínica por Insuficiencia Cardiaca Congestiva

(ICC). Ha sido hospitalizada dos veces durante los seis últimos meses por niveles elevados de digitálicos

y fallo cardiaco agudo; toma digitálicos desde hace poco tiempo y estos dos episodios han sido sus

únicos ingresos en muchos años. Cobra una pensión y además recibe otra paga de la seguridad social. Sus

hermanas viven lejos pero mantienen contacto telefónico con regularidad. Han solucionado para hacer limpiar su

casa mensualmente. Además está sola desde que sus vecinos, con los que mantenía buenas relaciones, se han

mudado, así como un amigo que tenía, que la llevaba en coche a las citas y a la farmacia, y la acompañaba a la

iglesia. Refiere que echa de menos a su marido, pero se ha adaptado -desde que murió hace diez años- y está

satisfecha con su independencia y su estilo de vida.

Durante la visita se queja de una visible fatiga. Se pregunta porque se cansa tan fácilmente que no puede salir

hasta su patio. Presenta edema en miembros inferiores, reducción del apetito y disnea de reposo y de esfuerzo.

Su frecuencia cardiaca es de 92 latidos (irregular) y su tensión arterial de 104/74. Pesa 59 kilos y mide 163 cm.

Refiere haber perdido 5 kilos en los últimos cuatro o cinco años.

La analítica demuestra ligera anemia (hemoglobina de 12.0 g/dL y potasio de 3.4 mEq/L).

Conversa con la enfermera de cuidado a domicilio acerca del fallo cardiaco y de como podría lograr controlar los

síntomas eficazmente. Está muy receptiva a pesarse diariamente, vigilar los síntomas de su ICC a diario y llamar

cuando sea necesario. También reducirá los esfuerzos, elevará sus piernas regularmente usando una almohada

extra para dormir y ajustará su ingesta de líquidos.

Se alegra de que la enfermera arregle el envío a domicilio de una dieta rica en hierro a partir del día siguiente.

Enfermeir@s

Marzo 2008

19


ACTUALIDADE

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Actualidade

Confirma con la enfermera su medicación: metoprolol 50 mg / 12 horas; lisinopril 40 mg / 24 horas; furosemida

40 mg / 48 horas; potasio 20 mg / 48 horas y sulfato ferroso 325 mg / 24 horas.

Conoce los nombres y los horarios, pero no para qué son o los efectos secundarios. No tiene un sistema para

acordarse de tomar los fármacos y de vez en cuando olvida si los ha tomado. La enfermera le describe los beneficios

de usar un sistema organizador/dosificador de medicación y va a traerle un sistema esta semana.

Afirma que desde que sabe la importancia de tomar su medicación regularmente y manejar los síntomas, lo

intentará con todas sus fuerzas. Acuerdan mantener contacto telefónico para solucionar sus dudas.

Le comenta a sus hermanas que está encantada de recibir la dieta a domicilio y propone que la enfermera

llame a sus hermanas después de la siguiente visita, si le parece oportuno.

Aplicación del Sistema Omaha:

DOMINIO

PROBLEMA: CONTACTO SOCIAL

Clasificación de Problemas

FACTORES DE RIESGO

DOMINIO

PROBLEMA: COGNICIÓN

Clasificación de Problemas

FACTORES DE RIESGO

PROBLEMA: CIRCULACIÓN

Clasificación de Problemas

SIGNOS Y SINTOMAS ACTUALES

SICOSOCIAL

Baja prioridad: Programar intervenciones frecuentes si

no fuera capaz de tomar la medicación regularmente

y necesitara mayor asistencia)

Modificadores: Individual y Potencial

Francis vive sola y es mayor, pero su sistema de soporte

es adecuado.

FISIOLOGICO

Baja prioridad. Programar intervenciones frecuentes

si los problemas de memoria fueran importantes en

futuras visitas.

Modificadores: Individual y Potencial

El juicio y la memoria de Francis parecen adecuados

excepto por algunos problemas con los horarios al

tomar la medicación.

Seguir contactando con las hermanas si es necesario.

Alta prioridad.

Modificadores: Individual y Actual

Edema

Tensión arterial anómala.

Frecuencia cardiaca irregular.

Taquicardia.

Marcadores cardiacos anormales.

INTERVENCIÓN

CATEGORÍA: Educación, Orientación y Asesoramiento

20 Enfermeir@s

Marzo 2008


Actualidade

OBJETIVOS E INFORMACIÓN ESPECÍFICA

CATEGORÍA: Gestión de Casos

OBJETIVOS E INFORMACIÓN ESPECÍFICA

CATEGORÍA: Vigilancia

OBJETIVOS E INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Cuidados cardiacos (alivio del edema, piernas elevadas,

reducir los esfuerzos, mejorar el sueño, ajustar

ingesta líquida).

Control de la dieta (comidas ricas en hierro).

Signos/síntomas físicos (peso diario, registro de síntomas

para comunicarlo a los cuidadores).

Control de la dieta (proporcionar comida a domicilio).

Signos/síntomas físicos (signos vitales, cambios en

gravedad/status)

ACTUALIDADE

Escala de Resultados

Conocimientos: 3 - Conocimientos básicos (No se

reconoció empeoramiento).

Comportamiento: 3 – Comportamiento irregular (No

pesarse diariamente, no elevar las piernas o no comunicar

signos y síntomas).

Status: 2 – Signos / síntomas graves (fatiga importante,

edema en extremidades inferiores, taquicardia,

disnea).

DOMINIO

PROBLEMA

Clasificación de Problemas

SIGNOS/SINTOMAS ACTUALES

INTERVENCIÓN

CATEGORÍA: Educación, Orientación y Asesoramiento

COMPORTAMIENTO RELATIVO A LA SALUD

Régimen de medicación (Alta prioridad)

Modificadores: Individual y Actual

No sigue las dosis recomendadas/ horario

Sistema inadecuado para tomar la medicación

OBJETIVOS E INFORMACIÓN ESPECIFICA

Efectos de la medicación y efectos secundarios (propósito,

expectativas).

Organización de la medicación (uso, beneficios y opciones

de un organizador de pastillas).

Escala de Resultados

Conocimiento: 2- Conocimientos mínimos (conoce

el propósito o los efectos secundarios de los medicamentos).

Comportamiento: 3- Irregular (Estar de acuerdo que

necesita un sistema organizador).

Status: 2- Signos / síntomas graves (Dos hospitalizaciones

recientes).

Enfermeir@s

Marzo 2008

21


INFORMACIÓN XERAL

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS

Con fecha 19 de Mayo de 2006

se constituye en el Complexo

Hospitalario Xeral-Calde de

Lugo, la COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN

DE CUIDADOS, cuyo objetivo principal

es el de “establecer y desarrollar los

cuidados de enfermería que deberán de

ser aplicados por estos profesionales en

su trabajo diario”.

Formo parte de esta comisión desde

dicha fecha y quiero poner en conocimiento

de todas vosotras la existencia

de la misma. Somos un grupo de enfermeras

que estamos trabajando en algo

que es básico y fundamental, hoy en

día, en nuestro trabajo y es la revisión

y la elaboración de los protocolos de

nuestro hospital. Como en todo, alguien

tiene que tomar las riendas; pero es un

trabajo que debemos hacer: entre todas, desde todas las

áreas y en todas las unidades del Hospital.

Esta Comisión está formada, en la actualidad, por

diez personas: una presidenta, una secretaria y ocho

vocales, que representan a cada una de las diferentes

Áreas del Complexo donde se aplican los cuidados enfermeros.

Depende de la Comisión de Calidad del Complexo

Hospitalario Xeral-Calde y como tal tiene como objetivo:

“establecer y desarrollar los cuidados de enfermería siguiendo

la norma de calidad ISO”.

En la primera reunión que mantuvimos, se constituyó

la Comisión y en ella se dio a conocer la normativa de la

misma; planteamos los objetivos, las líneas de actuación

en la elaboración de los protocolos y la planificación de la

tarea a desarrollar. Así, en primer lugar, llevamos a cabo

una revisión exhaustiva de los protocolos existentes en el

Complexo. Fueron muchos los protocolos que reunimos

-algunos de ellos muy antiguos y que quedaron totalmente

obsoletos- otros más actuales pero con formatos

muy diferentes y otros totalmente válidos.

En segundo lugar distribuimos el trabajo y llegamos a

varios acuerdos de cómo íbamos a elaborar los protocolos

(líneas a seguir, composición, normas...) tratando de

seguir un mismo esquema de trabajo.

Lidia Raquel Jiménez Díaz

Información xeral

Durante el tiempo que estuvimos realizando todo

esto, tuvimos varias reuniones plenarias de la Comisión

en las que planteábamos nuestras dudas, exponíamos

lo que teníamos elaborado hasta el momento

y distribuíamos el trabajo a realizar hasta la próxima

reunión.

En una de estas reuniones se acuerda mandar un correo

a todas las Supervisoras, solicitando la colaboración

del personal de cada unidad para llevar a cabo la elaboración

de los protocolos específicos. Es más, si alguna de

vosotras está inscrita y no ha tenido noticias nuestras es

porque todavía estamos trabajando con los protocolos

generales, pero en su momento nos pondremos en contacto

para trabajar en ellos.

Por último deciros que, a día de hoy, tenemos prácticamente

elaborados la totalidad de los protocolos generales

y estamos a la espera de colgarlos en la INTRANET

del SERGAS para que podáis consultarlos, dar vuestra

opinión y proponer las correcciones que os parezcan

oportunas, para así proceder a su validación y posterior

aprobación.

Y esto es todo por ahora, si queréis dar vuestra opinión

o saber algo más de este tema, no dudéis en poneros

en contacto conmigo.

raqueljdiaz@hotmail.com

22 Enfermeir@s

Marzo 2008


Información xeral

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

LAS ENFERMEDADES «INVENTADAS»

Redacción

El periodista Miguel Jara denuncia que la industria farmacéutica está intentando abrir

nuevos mercados y ganar más dinero convirtiéndonos a todos en pacientes.

La Fundación Internacional de la Osteoporosis (IOF)

ha dado a conocer una encuesta en la que destaca

que el número de casos nuevos detectados al

año en España, es un 17% mayor que en otros países

como Francia, Alemania o Canadá.

Según esta encuesta, hay 2,5 millones de españolas

que padecen osteoporosis; una disminución de la masa

ósea que pone a los huesos en peligro de fractura. Sin

embargo, hay quien duda que pueda ser calificada como

enfermedad.

Miguel Jara, periodista y autor del libro “Traficantes

de Salud: Cómo nos venden medicamentos peligrosos

y juegan con la enfermedad”, considera que la osteoporosis

entra dentro de las llamadas “enfermedades inventadas”,

un término que utilizan otros investigadores,

farmacólogos y periodistas desde hace unos años.

CORRUPCIÓN FARMACÉUTICA

El periodista ha dedicado más de cinco años a la investigación

de la situación de la industria farmacéutica,

en los que asegura haberse topado con una “corrupción

enorme”. Otra de las estrategias que emplean los laboratorios

para ingresar más, asegura Jara, es pagar a los

médicos para que receten sus fármacos. Pagaban a los

médicos “60 euros por cada diez recetas” extendidas.

Ya no son sólo regalos y viajes, sino “sobres de dinero”.

Según cuenta, un ex visitador médico de una multina-

INFORMACIÓN XERAL

TODOS SOMOS PACIENTES POTENCIALES

El periodista pone en entredicho la praxis de la industria

farmacéutica. “Intenta abrir nuevos mercados” y una

de las estrategias que utiliza es “reinventar el concepto

de enfermedad para convertirnos a todos en pacientes”,

explicó Jara. Así, los laboratorios han conseguido hacer

extensible el concepto de enfermedad a los factores de

riesgo, como el colesterol alto o la hipertensión, y a dolencias

leves o propias de la naturaleza humana como la

menopausia o incluso la tristeza que, dice Jara, “se trata

sistemáticamente como depresión”.

Y puntualiza: “No es que no existan personas enfermas,

porque, obviamente, sí las hay y necesitan tratamiento,

pero la industria tiende a exagerar para que vayamos

a una consulta a preguntar si estamos enfermos”.

Después, añade, “siempre habrá un fármaco adecuado

para tratarnos”.

Pero Jara denuncia que existe “un fraude científico

radical”, ya que los laboratorios gastan más en promoción

que en investigación propiamente dicha. “Les interesa

buscar fármacos para las clases medias emergentes

que los pueden pagar”, por lo que la ciencia se pone al

servicio de las ventas y no de las personas.

Enfermeir@s

Marzo 2008

23


INFORMACIÓN XERAL

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Información xeral

cional con sede en España le pasó unos documentos

internos que demostraban que pagaban a los médicos

“60 euros por cada diez recetas” extendidas. Además,

en estos documentos, explica el periodista, se establecía

que cada uno de los 70 comerciales de la compañía tenía

unos “14.000 euros al trimestre para conseguir que

los médicos recetasen fármacos nuevos, más difíciles de

recetar, y otros 6.000 para los que tienen ya un hueco en

el mercado”.

PEQUEÑA CRISIS DE LA INDUSTRIA

Para Jara, el medicamento se ha convertido en “una

mercancía, en un objeto de consumo”, que hace que la

industria que los desarrolla sea “la tercera más rentable

del mundo, por detrás del tráfico de drogas y de armas.”

Hasta hace unos años, cuenta el periodista, el beneficio

neto que obtenía la industria farmacéutica era del 25%.

Ahora, inmersa en una “pequeña crisis”, sólo ingresa un

16-17% de beneficio neto. “Una cifra que multiplica por

cuatro la cifra de negocio de grandes multinacionales

como Coca-Cola”, que tiene un 3-4% de beneficio.

En un encuentro en el centro Medialab-Prado de

Madrid, Miguel Jara ha reconocido que con estos datos

no pretende “asustar a la gente, sino sacar a la luz una

realidad muy oscura”. Porque “la salud”, recuerda, “es

lo más importante”.

Reseña: ISBN: 978-84-7426-913

“Sencillamente MAGISTRAL, se lo digo sinceramente. Un libro muy riguroso de un autor valiente que cuenta

una historia amena, muy documentada y fácil de leer. Este trabajo acerca a la ciudadanía informaciones decisivas

para conservar su salud que a menudo pasan desapercibidas. Es una aportación fundamental para anteponer las

personas a los negocios”.

Juan José de López Torres, Presidente de la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de

Salud (Asusalud)

“Este libro muestra una situación intencionadamente caótica, provocada por los intereses económicos de un

puñado de transnacionales farmacéuticas, dueñas de la salud y la enfermedad de todos los ciudadanos del

mundo. Somos su negocio desde antes de nacer hasta que morimos y atreverse a afirmar que existen crímenes

corporativos y documentarlos, además, es un trabajo de mucha envergadura y responsabilidad. Hacía falta alguien

como Jara que tuviera no sólo el tiempo sino la valentía de empezar a hablar, a afirmar, a probar y a poner

las cartas sobre la mesa”.

Ángeles Parra. Secretaria General de la Asociación Vida Sana y Directora de BioCultura, Feria de las Alternativas

y el Consumo Responsable

“Durísimo libro de denuncia sobre el actual sistema sanitario: Traficantes de salud”, revista Discovery DSalud

24 Enfermeir@s

Marzo 2008


Información xeral

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

NOTICIAS DE LA PRENSA «SERIA»

Redacción

INFORMACIÓN XERAL

AYUDAS PARA ACTIVIDADES

Redacción

Informamos que el importe de las ayudas en vigor, que se pueden solicitar para la realización de actividades de

presentación de trabajos a congresos, jornadas… de enfermería, es el resumido en el siguiente cuadro.

Cantidades

en euros

LUGO (Capital)

OTRAS PROVINCIAS

AUTORES POSTER COMUNICACIÓN PONENCIA POSTER COMUNICACIÓN PONENCIA

2 personas 75 110 150 175 210 250

>2 personas 100 150 200 200 250 300

AYUDA MATERNAL

120

Enfermeir@s

Marzo 2008

25

More magazines by this user
Similar magazines