parte 1 - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

enfermerialugo.org

parte 1 - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

ÍNDICE

LIMIAR ............................................................................................................................................................................. 5

ACTUALIDADE

· CARREIRA PROFESIONAL · PRESENTE E FUTURO .................................................................................................... 6

· GACELA: REXISTRO DE COIDADOS · UN PASO MAIS: CAMBIO NO SISTEMA DE TRABALLO ............................... 8

· ACERCA DO MOBBING ............................................................................................................................................. 10

· ¿PRESCRIBIR ¿RECEITAR… ¿COIDAR .................................................................................................................. 15

INFORMACIÓN XERAL / AVANCES

· AVANCES EN COMUNICACIÓN ................................................................................................................................ 17

· VII CONGRESO ASTUR-CÁNTABRO DE MEDICINA DE URXENCIAS E EMERXENCIAS

(ATADOS Á CADEA DA VIDA) .................................................................................................................................. 18

· FACÉNDOSE ECO DE… NOTA DE PRENSA ............................................................................................................... 19

· REORDENACIÓN LABORAL NO SERVIZO ANDALUZ DE SAÚDE ............................................................................. 20

· SOÑO E XORNADA LABORAL .................................................................................................................................. 21

SOCIEDADE

· XX ANIVERSARIO DA VI PROMOCIÓN DA EUE DE LUGO ...................................................................................... 22

· FESTA DE NADAL ...................................................................................................................................................... 23

OPINIÓN

· IDENTIDADE E ENFERMERÍA .................................................................................................................................... 24

· ¿EN QUE NOS ESTAMOS CONVERTINDO AS MATRONAS .................................................................................... 25

· CARTAS O DIRECTOR ................................................................................................................................................ 25

· OS NOSOS RAPACIÑOS ............................................................................................................................................. 26

ESCUELA DE ENFERMERÍA

· PRESENTACIÓN GUÍA DE PRÁCTICAS CLÍNICAS ...................................................................................................... 27

· AVALIACIÓN PRÁCTICAS CLÍNICAS .......................................................................................................................... 27

· VULVOVAXINITE CANDIDIÁSICA ............................................................................................................................. 28

INVESTIGACIÓN

· ANSIEDADE DO PACIENTE NA ÁREA DE ESPERA CIRÚRXICA · VALORACIÓN

E INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA .......................................................................................................................... 35

INTERNACIONAL

· COIDADOS DE SAÚDE BASADOS NA EVIDENCIA · CONVENIO DE COLABORACIÓN

CO INSTITUTO JOANNA BRIGGS DE AUSTRALIA .................................................................................................... 49

FORMACIÓN CONTINUADA

· COIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES PORTADORES DE SONDA DE GASTROSTOMÍA

ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA (PEG) ........................................................................................................................ 50

· BRONQUIOLITE · O VIRUS DO BEBÉ ........................................................................................................................ 53

SAÚDE LABORAL

· MANIPULACIÓN DE CITOSTÁTICOS · PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS ........................................................... 60

XII XORNADAS INTERNACIONAIS DE ENFERMERÍA

PROGRAMA CIENTÍFICO · BOLETÍN DE INSCRICCIÓN ........................................................................................... 66

BIOÉTICA

· ¿ALENTAR OS SENTIMENTOS OU CALA-LOS ......................................................................................................... 67

· SEN INFORMACIÓN NON HAI CONSENTIMENTO ................................................................................................... 69

ASESORÍA XURÍDICA .................................................................................................................................................... 71

ENREDADOS

· NECESIDADES TECNOLÓXICAS: O CORREO ELECTRÓNICO .................................................................................... 72

· WEB DE ENFERMERÍA PREMIADA NO 2006 ............................................................................................................ 74

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

· FOTOGRAFÍAS DE LUIS GONZÁLEZ LÓPEZ .............................................................................................................. 75


Créditos

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

DIRECCIÓN

Javier Coria Abel

CONSELLO DE REDACCIÓN

Área de Burela

Jesús Díaz Piñeiro; Ena Fernández Lagar; Paloma Rodríguez

Oviedo; Ana Vázquez Martínez

Área de Lugo

Héctor Castiñeira López; Rosario Fernández Sarceda;

Nazaret Gómez González; Marcos Novo Rosario;

Cristina Pernas Díaz; Marta Piñeiro Soto; Sandra Rey Soengas;

Alfredo Valín Méndez; Mª Jesús Vázquez Vázquez

Área de Monforte

Mª Teresa Pérez Rodríguez; Mónica López Martínez;

María Rodríguez Trigo; María Isabel García Díaz

Escola de Enfermería

Juan Manuel Mayo Romero; Mª Pilar Penela Puga;

Elba Redondo Iglesias

Formación Continuada

Mª Reyes González Rivera; Isabel Vila Iglesias

Enfermería Natural

Ángel Sánchez Ouro; Juan Manuel Arias Vázquez

Saúde Laboral

Gema Díaz López; Mº Carmen Fernández Fernández;

Iria Ferreiro López; Mª José Ferreiro López; Elena Galego Vázquez;

Hugo A. Pena Valiño; Isabel Vázquez Teijeiro

Bioética

Josefa Escariz Quintas; Ana Pardo Bargados

Internacional

Mª Carmen Pérez Arias

Investigación

Nazaret Gómez González; Isabel García Gómez; Reyes González

Rivera

Internet

Alexia Pardo Vila

FOTO PORTADA

Javier Coria Abel

COORDINADOR

Miguel Fernández Méndez

SERVICIOS

Asesoría Jurídica

Foro C.B.

Secretaría

Cristina Lage Suárez; Azucena Veiga Lasanta

Imprime

Unicopia A.G. – Avda. de Madrid, 13 – 27002 Lugo

Edita

Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Depósito Legal

LU-330/2001

LIMIAR

Javier Coria Abel

O meu nome é Javier e

son enfermeiro dende hai

vinte anos. Na miña familia

hai enfermeiras e gústame

pensar que vivo intensamente

a enfermería.

A Xunta de Goberno

propúxome dirixir a revista

e darlle un descanso a

Alfredo Valín, que vaino

agradecer, aínda que non o

perdemos de vista.

Pretendo representar o

novo Consello de Redacción

da revista, na que todo

aquel que estea interesado

en colaborar atope un recuncho

para facelo. Con

este esforzo conxunto para

atraer e entreter a vosa atención, haberá temas de interese, aspectos

de formación continuada, información da actualidade,

algunha noticia de alcance…

Os temas desta publicación non experimentarán grandes

cambios, pois xa existen revistas dabondo no eido científico,

laboral e sindical. Pero a incorporación de novos redactores

producirá un refresco favorecedor do conxunto.

Síntome ledo pola confianza depositada en min e sería

descortés pola miña parte si non me esforzara en mellorar o

bo nivel acadado por esta revista nos seus contidos, aínda que

queda moito que facer no tocante á regularidade das datas de

publicación.

Ademais quero expresar a miña admiración e simpatía por

aqueles que gostan de compartir, ben sexa as súas experiencias

ou a súa sabedoría ou ben o froito do seu traballo con

esta familia enfermeira e que empregan esta revista para tan

nobre fin.

Comezo -e comezamos- con ilusión esta nova etapa da

revista enfermer@s, aberta a todas e todo o participada que

vos queirades.

Espero que a acollades coa calor e agarimo que sabemos

dar as enfermeiras.

Un saúdo.

Enfermeir@s

Marzo 2007

5


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Actualidade

CARREIRA PROFESIONAL · PRESENTE E FUTURO

Paloma Rodríguez Oviedo

abre un nuevo camino a recorrer pues plantea un compromiso

en la formación continuada y cumplimiento de

objetivos pactados por el departamento y/o personales. Es

una forma de superarnos a nosotros mismos dentro del

terreno profesional, consiguiendo así mejoras en beneficio

del usuario de los servicios asistenciales, orientados a la

prevención y el cuidado de la población a nuestro cargo.

Según la propuesta de acuerdo del 12 de Mayo de

2006 se podrán conseguir hasta 4 grados:

El pasado 31 de Julio de 2006 se publicó en el DOGA

la resolución por la que se reconoce la carrera profesional

en la categoría de diplomados de enfermería

del Servicio Gallego de Salud y se inician los tramites

para que se reconozca la categoría I del personal.

Esta resolución pone fin a un camino que se lleva recorriendo

desde años atrás, para que la enfermería sea

reconocida como algo más que meros cuidadores o ayudantes

del médico; ya que nuestras funciones no son solo

asistenciales como hacía Florence Nightingale que recorría

con un candil los campos de batalla atendiendo y limpiando

las heridas de los soldados heridos en la guerra; sino

que desde aquella época la enfermería ha ido creciendo

en conocimiento y preparación de tal forma que ha logrado

desarrollar una ciencia enfermera y ser un profesional

independiente; que forma equipo asistencial multidisciplinado

para aportar al paciente una atención adecuada a

sus necesidades. Por nuestra formación también estamos

cualificados para realizar tareas en el terreno educativo, en

el ámbito de la investigación y además para ocupar puestos

de dirección. Todo esto no estaba considerado anteriormente,

ya que no se había obtenido un reconocimiento

profesional hasta el momento.

Pero el reconocimiento de la carrera profesional no

debe quedar sólo en un aumento de sueldo, sino que nos

· GRADO INICIAL: se accederá con la condición de

personal fijo en las categorías incluidas en al ámbito

de aplicación, este se consigue automáticamente tras

obtener la plaza en propiedad.

· GRADO I (Adjunto): se accede al mismo tras 5 años

de ejercicio profesional en el grado inicial.

· GRADO II (Experto): se puede acceder a el tras 7

años de ejercicio profesional en el grado I.

· GRADO III (Preferente): se puede acceder al mismo

tras 7 años de servicio profesional en el grado II.

· GRADO IV (Excelente): se puede acceder al mismo

tras 7 años de ejercicio profesional en el grado III.

Para la obtención del grado es condición indispensable:

a) Ser personal estatutario fijo en la categoría correspondiente,

con plaza en propiedad en las instituciones

sanitarias del SERGAS.

b) Estar en situación de activo o similar.

c) Acreditar el tiempo de experiencia profesional en el

grado inmediatamente anterior.

d) Se habrá de presentar solicitud de reconocimiento

del desenvolvimiento profesional en tiempo y forma.

e) Superar la correspondiente evaluación.

Para el acceso a los sucesivos grados será objeto

de reconocimiento el desenvolvimiento profesional

anotado en los siguientes aspectos:

1. Adquisición de conocimientos:

a. Formación continuada acreditada.

b. Formación de postgrado.

6

Enfermeir@s

Marzo 2007


Actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

c. Formación especializada.

Este apartado tendrá más relevancia para el acceso a

los grados I y II que para el acceso a los grados III y IV.

2. Actividades docentes e investigadoras; estas tendrán

más relevancia para el grado III y IV.

3. Competencia profesional y actividad asistencial: Se

valorará:

a. La actitud del profesional para integrar y aplicar

los conocimientos, habilidades y actitudes asociados

a las buenas prácticas profesionales.

b. El resultado de las actividades asistenciales y su

calidad.

4. Responsabilidad, compromiso con la organización

e implicación en la gestión clínica. Sin prejuicio de

otros indicadores que se consideren relevantes, considerándose

relacionadas con este aspecto del desenvolvimiento

profesional las siguientes actividades:

ejercicio de las funciones de dirección, jefatura, coordinación

y supervisión; participando en actividades

de formación especializada; participación en comités

internos o proyectos institucionales.

Algunas de estas actividades podrán tener más relevancia

para el acceso a los grados III y IV que para el acceso a

los grados I y II. En este apartado se valorará la dedicación

exclusiva.

Los criterios generales aplicables al sistema de evaluación

son los siguientes:

a) Los baremos serán publicados.

b) Se utilizarán indicadores objetivables.

c) Posibilidad de utilizar sistemas de autoevaluación.

d) Se utilizará el “crédito” como unidad de evaluación.

e) Para la fijación de los baremos se atenderá al desenvolvimiento

profesional en su totalidad.

f) Sin perjuicio de lo anterior, se podrá fijar un número

mínimo de créditos necesario para superar la evaluación,

referidos a aquellos aspectos del desenvolvimiento

profesional vinculados directamente a los

deberes profesionales o estatutarios, especialmente:

a. Formación continuada.

b. Consecución de objetivos.

c. Deber de información a los usuarios y pacientes.

d. Deber de cumplimentar la documentación sanitaria.

g) Se valorarán exclusivamente los méritos obtenidos

durante el periodo que el profesional permaneció

encuadrado en el grado inmediatamente anterior.

h) El número mínimo de créditos necesario para acceder

a los sucesivos grados será mayor en tanto se

ascienda en la estructura de grados.

Tras analizar este borrador podemos ver que hemos de

“ponernos las pilas” si queremos ascender en la categoría

profesional, ya que eso se traduce en reconocimiento de

nuestro trabajo y labor social.

Bibliografía: Documento de Trabajo Mesa Sectorial

12.05.06

Enfermeir@s

Marzo 2007

7


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Actualidade

GACELA: REXISTRO DE COIDADOS

UN PASO MAIS: CAMBIO NO SISTEMA DE TRABALLO

Marta Piñeiro Soto · Nazaret Gómez González

La Dirección de enfermería del Complejo Hospitalario

Xeral-Calde expone: el Porqué, Objetivo y situación

actual de la aplicación de Gacela en el complejo.

¿POR QUÉ

Los profesionales de enfermería somos un referente

para el usuario de nuestro Centro.

Desde la Dirección de enfermería tratamos de impulsar

un sistema de trabajo con profesionales de enfermería independientes

y capaces de desarrollar sus servicios de forma

autónoma, y al mismo tiempo integrados en el equipo

profesional que interviene en el mantenimiento de la salud

de los pacientes.

Las enfermeras somos responsables de la planificación

de los cuidados de los pacientes que tenemos asignados,

así como de la ejecución y evaluación de todo el proceso

tratándoles de manera individualizada. En el hospital

somos el primer agente generador de autocuidado y de

estilos de vida saludables, las encargadas de la comunicación

diaria con el paciente, proporcionándole una atención

integral.

OBJETIVO

El uso del modelo de atención de enfermería centrado

en el paciente ya que se asienta en la “responsabilidad y

asignación” de un número de pacientes determinado a

cada enfermera de la unidad. Hay evidencia de que el uso

del modelo de atención basado en el paciente aumenta la

calidad asistencial prestada y la satisfacción de los pacientes

y de los propios profesionales.

Se han dado grandes pasos en este sentido y todo

ello debido a la colaboración y al esfuerzo del personal

con que contamos, tanto enfermeras como auxiliares de

enfermería.

A estas altura a ningún profesional de la enfermería de

nuestro entorno se le escapa que los registros de enfermería

han de ser documentados y normalizados, permitiendo

programar y planificar las actividades de enfermería, de

acuerdo con la normativa legal vigente.

Por otra parte es objetivo del Sergas, el uso de planes

de cuidados en la atención enfermera y que el registro sea

informatizado: RED DE SALUD (PLAN DE TECNOLOGÍA

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA SANI-

DAD GALLEGA).

SITUACIÓN ACTUAL DE LA APLICACIÓN

La primera fase de implantación del GACELA comenzó

en el año 2002, si bien fue objeto de dilaciones conocidas.

Esta Dirección en el ano 2006 decide dar un impulso a la

implantación designando una enfermera a tiempo total

que apoya al personal de enfermería en las unidades para

resolver problemas de la práctica diaria, formar al personal

de nueva incorporación y a todos aquellos interesados,

manteniendo un aula abierta durante todo el año tanto

para enfermeras como para auxiliares de enfermería.

Esta enfermera también se ocupa de mantener la base

de conocimientos al día, de introducir todos aquellos protocolos

y planes de cuidados que se elaboran en las unidades,

bajo la Supervisión de Calidad. Debemos de recordar

que el aplicativo es abierto a todos aquellos cambios que

cada unidad considere necesarios para su funcionamiento

interno.

UNIDADES EN LAS QUE SE APLICA GACELA

· UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN DEL PABELLÓN MA-

TERNO INFANTIL

· UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL DE SAN

JOSÉ

8

Enfermeir@s

Marzo 2007


Actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

aplicativo informático, sino por las cargas de trabajo que

generan los pacientes en su proceso, si bien es cierto que

en cada unidad que se implantó, se aumentó una enfermera

y aún así la plantilla de nuestro hospital sigue siendo

muy deficitaria. Nuestro objetivo es seguir corrigiendo este

déficit y dotar a las unidades del personal necesario.

LA OPINIÓN

· UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN DEL PABELLÓN XE-

RAL

· PSIQUIATRIA DEL HOSPITAL DE CALDE (INICIANDO

APLICACIÓN)

Se ha retirado el soporte papel en las siguientes

unidades: 3ª del materno (ONCOHEMATORREUMA),

5ª MEDICINA INTERNA, 5ª UROLOGÍA-NEFROLOGÍA, 4ª

MEDICINA INTERNA, 4ª CARDIOLOGÍA, 3ª TRAUMATO-

LOGÍA.

Desde el consejo de redacción de la revista, hemos

querido conocer la opinión de las enfermeras sobre la implantación

de GACELA. Las enfermeras de Oncoheamatorreuma

hacen un análisis de lo que ellas ven de positivo

y negativo.

Desde el Consejo de Redacción de la revista

Enfermeir@s, pernsamos que coincidiendo con la implantación

del aplicativo “GACELA”, se ha producido un hecho

de vital importancia en el Hospital Xeral-Calde: Cada

enfermera cuida integralmente un número de pacientes

concreto, produciéndose una ruptura radical en la sistemática

de trabajo en las unidades de hospitalización en el

turno de mañana.

OBJETIVO 2007

Implantación en el resto de las unidades de Hospitalización

del Hospital de Calde, retirada del soporte papel,

concretar los problemas, resultados e intervenciones más

comunes, familiarizarnos con el uso del Plan de Cuidados

y convertirlo en herramienta de atención en nuestro Hospital.

PROS

UNIFICA LOS REGISTROS

FACILITA LA CONTINUIDAD DE LOS

CUIDADOS

CONTRAS

POCO ESPACIO FÍSICO

ESCASEZ DE MEDIOS (ORDENADORES)

RESTA TIEMPO DE ATENCIÓN AL PACIENTE

POCA COLABORACIÓN POR PARTE DE LOS

MÉDICOS

Presencias físicas: el número de enfermeras por turno

en las unidades no viene determinado por el uso del

En este momento en que hablamos de: carrera

profesional, especialidades, diagnósticos, planes de

cuidados… y todos estamos de acuerdo en que la

función de las enfermeras es la de prestar cuidados,

es impensable seguir organizando el trabajo

por tareas. La gestión de nuestro tiempo tiene que

cambiar. El registro informático no resta tiempo de

atención a nuestros pacientes. Nuestros planes de

cuidados deben de ser operativos y adaptados a los

recursos materiales y humanos de los que disponemos

y, por lo tanto, concretos.

Enfermeir@s

Marzo 2007

9


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Actualidade

ACERCA DO MOBBING

María Rodríguez Trigo

En las sociedades de nuestro mundo occidental, altamente industrializado, el lugar de trabajo constituye el

último campo de batalla en el que una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de ser procesada ante

un tribunal.”

Heinz Leymann. Psicólogo sueco

En este mundo económico-laboral en el que se impone

el “todo vale” con tal de obtener el mayor

beneficio económico o un mayor prestigio social, la

desregulación de las relaciones laborales está situando a

éstas cada vez más cerca de las relaciones civiles, con lo

que se da pie a que alguna de las partes de la relación

laboral pueda actuar impunemente frente a la otra, imponiendo

condiciones laborales nefastas o provocando

situaciones en las que se hace la vida imposible al otro,

para desprestigiarlo frente a los demás y conseguir así lo

que por propia iniciativa no se consigue: forzar al trabajador

a que sea él mismo el que pida la rescisión del contrato

de trabajo o a que pacte con la empresa su salida de la

misma. En definitiva, nos encontramos ante una lenta y

silenciosa alternativa al despido.

El concepto de mobbing fue popularizado por el profesor

H. Leymann en la década de los 80, que retomó las

observaciones realizadas anteriormente por el etnólogo

Konrad Lorenz, aplicándolas al estudio de la conducta humana

en las organizaciones laborales.

Define el profesor Heinz Leymann el mobbing diciendo

que es “la situación en la que una persona ejerce una

violencia psicológica extrema, de forma sistemática

y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre

otra persona o personas en el lugar de trabajo con la

finalidad de destruir las redes de comunicación de la

10 Enfermeir@s

Marzo 2007


Actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar

el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa

persona o personas acaben abandonando el lugar de

trabajo”.

Por su parte, la psiquiatra francesa Marie-France Irigoyen

entiende como acoso moral en el trabajo “cualquier

manifestación de una conducta abusiva y, especialmente,

los comportamientos, palabras, gestos, actos

y escritos que pueden atentar contra la personalidad,

la dignidad o la integridad psíquica o física de un individuo,

o que puedan poner en peligro su empleo o

degradar el clima de trabajo”.

En nuestro país, el Instituto Nacional de Seguridad

e Higiene en el Trabajo define el acoso moral como “el

ejercicio de violencia psicológica externa que se realiza

por una o más personas sobre otra en el ámbito

laboral, respecto de la que existe una relación asimétrica

de poder”. También es interesante la definición

que ofrece la profesora Morán Astorga, al conceptuar el

mobbing como “el maltrato persistente, deliberado y

sistemático de varios miembros de una organización

hacia un individuo con el objetivo de aniquilarlo psicológica

y socialmente con el fin de que abandone la

organización”.

En suma, nos encontramos ante un fenómeno, el acoso

moral en el trabajo, presente en las sociedades altamente

industrializadas al que se ha acuñado un término específico

en cada país. Así, en Gran Bretaña se ha calificado

como mobbing (acoso grupal), en Estados Unidos como

bullying (intimidación), y en Suecia, el profesor Leymann

lo califica de psicoterror. En España, como hemos visto,

se emplea el término acoso moral. Con todo, hay que

advertir que existen subespecies dentro del fenómeno que

estamos analizando. Así, podrá ejercerse por el jefe sobre

uno o más subordinados (en cuyo caso hablamos de bossing);

por unos subordinados sobre el jefe o sobre otros

jerárquicamente inferiores (mobbing vertical); o por

unos empleados sobre otros a su mismo nivel (mobbing

horizontal).

Resumiendo lo anterior, podemos definir el fenómeno

del mobbing como una conducta hostil o intimidatoria

que se practica hacia un trabajador desde una posición

jerárquica superior o desde un grupo de iguales hacia los

que éste mantiene una subordinación de hecho. Dicha

conducta hostil es reiterativa y persistente en el tiempo llegando

a adoptar métodos de influencia muy diversos, que

van desde la infravaloración de las capacidades del trabajador,

hasta su desbordamiento por la asignación de tareas

irrealizables, pasando por agresiones como la ocultación

de información, la difamación o el trato vejatorio. El objeto

del mobbing es la adscripción de la conducta de la víctima

a los intereses de la figura o figuras que lo ejercen, coincidente

o no con los de la propia organización, llegando

a provocar en su máximo nivel el vacío organizacional del

acosado, con las lógicas consecuencias que ello comporta

para su bienestar físico, psicológico y social, tanto dentro

de la organización laboral como fuera de ella.

Los sujetos activos de la agresión son aquellas

personas que llevan a cabo, individual o colectivamente,

contra una o varias personas de la empresa, de manera

consciente o inconsciente, una actividad de acoso psicológico

para conseguir marginarlas o descalificarlas frente a

otras. Las características que definen a los agresores son la

exagerada centralización en sí mismos, la falta de interés

o empatía hacia los demás y la necesidad de aprobación

y triunfo. Acostumbran a ser personas egocéntricas, con

personalidades psicopáticas, intolerantes a las críticas y necesitados

de admiración y reconocimiento. Normalmente

son profesionales mediocres, con complejos de inferioridad

y necesitan de tres factores sin los cuales no pueden

actuar: el secreto, la vergüenza de la víctima y los testigos

mudos. Humillan a sus víctimas y les impiden producir

normalmente, dándoles trabajo de inferior categoría o tareas

que no sirven para nada o son irrealizables; con esto

tratan de reafirmarse en su papel de “fuertes”, buscando

la destrucción total de la víctima. Mayormente, los acosadores

son los jefes y superiores, aunque aproximadamente

en el 26% de los casos los hostigadores son los propios

compañeros.

Por el contrario, las víctimas del mobbing pueden

clasificarse en tres grupos:

1. Personas brillantes, atractivas y algo seductoras, y

por tanto envidiables y consideradas peligrosas o

amenazadoras por el agresor que teme perder su

protagonismo.

2. Personas vulnerables o depresivas que son el blanco

fácil del agresor en el que descargar sus propias frustraciones.

3. Personas eficaces y trabajadoras que ponen en

evidencia lo establecido y pretenden imponer refor-

Enfermeir@s

Marzo 2007

11


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Actualidade

mas, que son vistas por el agresor como un peligro o

amenaza de su status actual.

Realmente, sujeto pasivo del mobbing puede ser cualquiera.

Por lo general pensamos en las víctimas del acoso

moral como personas débiles o inseguras, pero esto no

suele ser cierto. Precisamente las principales causas del

mobbing apuntan a los celos profesionales, la envidia hacia

la otra persona por tener éxito profesional o el miedo

a que esa persona le haga sombra en el trabajo. El estudio

realizado por la Universidad de Alcalá de Henares ha puesto

de manifiesto que suele tratarse de personas con un

elevado nivel de ética, alta capacitación profesional y populares

entre sus compañeros; normalmente mujeres jóvenes,

de menos de 30 años. Además, tiene más incidencia

entre los trabajadores eventuales que entre los fijos, por lo

que se puede afirmar que la precariedad laboral favorece

la aparición del acoso moral; y en cuanto al ámbito, es más

frecuente en la Administración Pública que en el sector

privado.

Desde el punto de vista organizacional, se aprecian

cuatro etapas típicas en el desarrollo del acoso moral:

1. La aparición de algún incidente crítico.

2. La persecución sistemática.

3. La intervención de los superiores.

4. El abandono del trabajo.

Desde un enfoque centrado en la persona objeto del

acoso, este continuo conflicto en el que se ve inmersa

atraviesa tres periodos totalmente enlazados y vivenciados

con una carga tan elevada de sentimientos de impotencia,

que conduce en gran medida a poner en peligro la salud,

llegando en casos extremos a un final autolesivo, con consecuencias

irreparables para la víctima:

Primer periodo. Inicio del acoso psicológico.

Ante las presiones iniciales de hostigamiento psicológico

en el trabajo, el primer síntoma de la víctima es

“la desorientación”. La persona que espera el apoyo y el

acogimiento de la organización, no se explica el “por qué”

de la presión, pero no actúa contra ella, confiando en que

más tarde o más temprano la presión pasará y contará con

la buscada integración en el proyecto de la empresa.

Si el acoso continúa, la persona comienza a preguntarse

en qué ha fallado, qué tiene que hacer para que el

hostigamiento cese. Empieza a analizar sus errores y a

insistir reiterativamente en el análisis de los mismos. La

excesiva preocupación suele llevar a trastornos del sueño

e ideación recurrente. En este punto puede que se manifiesten

los primeros signos de ansiedad en relación con el

mantenimiento del estatus laboral y algunas alteraciones

de los hábitos alimenticios.

Segundo periodo. Apertura del conflicto.

Suele pasar que el acosador, no cede en su empeño y

mantiene el acoso psicológico, si cabe con una graduación

más incisiva para intimidar a la víctima y hacerle notar que

a cualquier movimiento de defensa de su acosador sólo

conseguirá acrecentar el hostigamiento, a veces estas

reacciones de incremento de la presión, se acompañan

incluso de amenazas condicionadas, de carácter punitivo,

dirigidas explícitamente hacia el estatus o la seguridad laboral

del acosado.

La víctima recurre a algunas personas de la organización

que pudieran ayudarle a afrontar el problema, generalmente

personas con cierto ascendiente o capacidad

de influencia en la empresa (otros mandos, representantes

sindicales, etc.). Todavía, y con el objeto de que no le

reporte perjuicios laborales, busca que el asunto no se

popularice, lo que suele ser argumento justificativo suficiente

como para que las respuestas de estos nuevos

participantes del problema sean de acogida positiva, pero

inoperantes.

Comienzan los primeros sentimientos de rechazo y de

marginación, el acosado comienza a sentirse aislado y a los

síntomas de ansiedad inicial se suceden los primeros sentimientos

de culpa y con ellos algunos brotes depresivos. Si

la persona afectada se repliega en sí misma y se dispone a

aguantar todo lo que sea necesario, ya podemos decir que

entra directamente en lo que el Dr. Barón Duque llama “la

espiral del mobbing”, o sea un bucle de retroalimentación

negativa en el que la presión del acoso incidiendo en los

síntomas patológicos y estos en la ineficacia de la respuesta

laboral, justifican y refuerzan el hostigamiento de

manera progresiva, llegando a agravar el problema hasta

hacerlo insostenible.

Ya tenemos a estas alturas un perfecto candidato para

la elaboración de síndromes psicopatológicos (trastornos

obsesivos, bipolar, depresión, ansiedad,...), provocados o

reactivados por el mobbing. La persona acosada, sin fuerzas

ya para afrontar el problema, comienza a preocuparse

por un problema mayor, su deteriorado estado de salud,

además de manifestar un rendimiento laboral o profesional

totalmente inadecuado a lo que se espera de su puesto

de trabajo y una cierta propensión a conductas de tipo

distractorio y adictivo (abuso del consumo de alcohol, del

tabaco, consumo de drogas y psicofármacos, etc...). La

recurrencia a una incapacidad laboral transitoria es casi

inevitable.

12 Enfermeir@s

Marzo 2007


Actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Tercer periodo. La huida.

Tanto la presión, como el deteriorado estado de salud

del acosado, pueden llegar a hacer insostenible su presencia

en el entorno laboral. La simple idea de volver al contexto

laboral después de una baja médica, de volver a experimentar

las presiones que le llevaron a su estado actual,

se convierte en terrorífica. La víctima del mobbing opta ya,

cada vez más por buscar soluciones fuera del dominio de

la organización laboral a la que todavía pertenece y si su

historia laboral refleja una dedicación de bastantes años

a su empresa, su oficio o su profesión, o bien considera

que ya es tarde para volver a empezar un nuevo camino

profesional, concluye en una amarga pre- jubilación del

mundo del trabajo, que durante un largo

tiempo la deja prácticamente sin identidad

social. En otros casos, de personas

más jóvenes, éstos siguen soportando la

presión algún tiempo, hasta que su trabajo

se vuelve puramente instrumental

y se mantienen en la organización de

una manera quasi-vegetativa en tanto

les llega una oportunidad para poder

marcharse lo que suele ser infrecuente

dadas las condiciones de precaria

salud en la que suelen encontrarse.

El trabajador afectado por mobbing

puede, en la actualidad, ejercitar

una serie de acciones legales

para la defensa de sus derechos,

amparado en la normativa legal

vigente.

El sujeto activo de dichas acciones

legales a ejercitar es muy claro: el trabajador

agredido. Pero el sujeto pasivo al cual va dirigida la

acción y al que se le puede llegar a exigir responsabilidad

por los daños tanto físicos como psíquicos causados por

el acoso no lo es tanto. Dependiendo del tipo de acción

que se ejercite (civil, penal o laboral), ésta podría dirigirse

contra la empresa (laboral, civil, e incluso penal), contra el

agresor o agresores (civil y penal), o contra ambos.

De: Jesús Morant Vidal - Juez sustituto y Profesor

asociado del I.V.A.S.P. Fecha: Noviembre 2002. Origen:

Noticias Jurídicas

MOBBING: REFLEXIONES DE DOS ENFERMERAS

Acoso en el trabajo, mobbing… ¿casos aislados, o conductas

habituales, ¿hay maltrato en el trabajo sanitario.

Si me paro a pensar, no hay apenas situaciones relacionadas

con el trato al paciente que me causasen sufrimiento.

No sé, me siento preparada para llegar a un enfermo y

comprender su actitud. Quizás, porque él no tiene corazas

o barreras, está enfermo, necesita mi ayuda, y eso es la

base. Si me grita, tengo recursos para entenderle y ayudarle,

si me insulta puedo entender que el estrés que está

viviendo justifique su ira. Quizás me sienta preparada, porque

durante los tres años de diplomatura se han centrado

en darme las pautas y cuidados necesarios para ayudar y

entender a los enfermos.

Sin duda, las situaciones que me han causado sufrimiento

han sido las actitudes de otros compañeros hacia

mí. En los tres años que dura la diplomatura de Enfermería

no he recibido formación en ese ámbito, ni siquiera en

la asignatura de Psicología, siempre nos centramos en el

paciente. Creo que hay muchos profesionales

de la salud que no saben

trabajar en equipo, que no saben

trabajar y tratar a otras personas

que trabajan a su lado. Creo que

es necesario actuar ahí, en la facultad

de medicina, en la escuela de

enfermería, escuela de auxiliares,

en todos los centros donde se prepare

al personal…

Desde pequeños, se nos orienta

a sobresalir por encima de los demás.

Sacar la mejor nota para poder

acceder a la carrera deseada. Tener el

mejor currículum para poder acceder a

un puesto de trabajo. Quizás en el deporte,

la competición es la base, pero yo

creo, humildemente que en la sanidad la

cooperación es la base.

Cuando era pequeña cantaba en un

coro infantil. El director siempre nos decía, para que esto

funcione, no hay que gritar más que nadie, no hay que

cantar mejor que otros, solo hay que cantar escuchando al

de al lado, si solo te oyes a ti mismo, no funciona. Yo creo

que la enfermería, y la sanidad en general funciona asi, en

vez de centrarnos en sobresalir y competir, cooperamos

con sentido común.

Como no se nos ha entrenado para trabajar armónicamente

con otros, uno va adquiriendo con los años

estrategias para sobrellevar situaciones incoherentes como

gritos, muecas despectivas, palabras amenazantes, palabras

hirientes, menosprecios, humillaciones ante otros.

Actitudes que algunos trabajadores de la sanidad (que es

donde yo trabajo), emplean para tapar su inseguridad, su

apatía al trabajo, su estrés… y si es una situación puntual,

pues todos tenemos un mal día, se tolera. A veces, estas

Enfermeir@s

Marzo 2007

13


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Actualidade

actitudes se mantienen y el personal, increíblemente se

adapta a ellas, definiéndolas incluso como normales…

”¿Te gritó, fulanito, ¡ah!, no te preocupes, él es así”…

pero, cuando todo eso te provoca miedo, preocupación,

lágrimas espontáneas, pesadillas, intranquilidad, inseguridad,

algo está fallando. Cuando lo único que te satisface

es el trato con el paciente y sientes miedo ante una persona

que supuestamente es tu compañero, algo está fallando.

Y no estoy hablando de un hecho aislado, estoy hablando

de conductas habituales. Yo, que soy de pueblo, una campesina

aprendiz de enfermera, acostumbrada a cooperar

con mis vecinos en las tareas, donde cada uno aporta sus

fuerzas y sabiduría para potenciarse y lograr realizar el trabajo

con menos esfuerzo y mayor eficacia. Yo veo, que en

los hospitales y en muchos centros de salud hay actitudes

que en vez de potenciar, restan descaradamente. E impera

la ley del más fuerte, porque o te haces fuerte a base de

autocontrol y lucha o, simplemente, te derrumbas. Y creo,

que las personas más débiles, son las que acaban de terminar

sus estudios y comienzan a trabajar. Expertas en los

cuidados que han de dar al paciente, pero inexpertas en la

“lucha” con el resto del equipo. Estas personas son pararrayos

en muchas ocasiones, y he conocido gente a la que

han herido psicológicamente. Es increíble, pero a veces, se

utiliza la inexperiencia de “la nueva” como la disculpa de

un malfuncionamiento general. Cuantas veces he escuchado

la siguiente conversación de vestuario: “¿Qué tal turno

tuviste, horrible, pero claro estaban dos enfermeras no veteranas

y ya sabes… ¡uff!”. No se valora que ese día hubo

muchos pacientes en urgencias, que un autobús provocó

un accidente importante… etc., no, el turno fue malo porque

había dos enfermeras no veteranas… y yo pienso… lo

importante no es la veteranía, es la ACTITUD…

Parece increíble, cuando era niña y jugaba a ser enfermera,

nunca me imaginé defendiéndome, protegiéndome y

luchando contra mis propios compañeros… sinceramente,

una gran parte del mundo adulto me está defraudando…

OTRA VISIÓN:

Hablamos de un tema de moda, ahora todo el mundo

se escandaliza de los casos de acoso; desde el laboral al

escolar, pasando por el urbanístico. Pienso que siempre ha

existido (sin definición como tal) pero ahora se denuncian

los casos. También el estilo de vida actual y la alta competitividad,

que se inculca desde los primeros años en el sistema

educativo, incrementan las situaciones de mobbing.

En nuestro trabajo empieza a hablarse de mobbing

e incluso de agresiones tanto físicas como psíquicas con

unos porcentajes según los últimos estudios que nos ponen

a la cabeza de la tabla de “agredidos”.

No estoy de acuerdo con la otra reflexión, para mí si

hay algunas actitudes y acciones de pacientes y acompañantes

que sí podríamos definir como agresión ya que

las hacen basándose en nuestra categoría profesional y

ante otros profesionales no ejercen esos actos con actitud

discriminatoria según las diferentes titulaciones. Las

características de nuestro trabajo implican que seamos

los primeros en recibir toda la agresividad y las reacciones

ante la situación por la que están pasando, algunas entran

dentro de un proceso que podríamos llamar normal pero

otras no. Empezamos a darnos cuenta de que no debemos

aguantar esos casos y que existen mecanismos para defendernos

aunque todavía no ejercemos demasiado nuestros

derechos.

En cambio, todo lo que expone sobre la falta de actuación

en equipo y el comportamiento de algunos compañeros

es cierto. Nuestra preparación académica es aceptable

en algunos niveles para enfrentarnos con conflictos pero

siempre orientada al trato con el paciente, ni se nombra la

relación con los compañeros ni se nos dan estrategias para

afrontarlas. Sí se podría definir como mobbing porque el

que los sufre es “el nuevo”: ó porque quiere modificar el

estatus establecido, proponiendo cambios simplemente

para mejorar pero que no se admiten por miedo a perder

el rol deder ó por desconocimiento y comodidad.

Ya existen bastantes situaciones en las que se consigue

que la persona afectada cambie de lugar de trabajo si le es

posible, e incluso llega al extremo de provocar patologías

psicológicas. El afectado prefiere coger una baja antes que

seguir trabajando, como consecuencia un buen trabajador

sin mecanismos de defensa ante las situaciones estresantes

de acoso se queda en casa y sufre todo el proceso; todo

esto con el tácito consentimiento del resto del personal y

de los mandos que conocen perfectamente el suceso pero

prefieren no intervenir.

Opino que no sólo debería cambiar el plan de estudios

e incluir material docente sobre nuestro trabajo y las situaciones

de conflicto entre compañeros sino también definir

el trabajo en equipo y darnos mecanismos de respuesta

para todos los procesos; este cambio debería aplicarse en

la formación del resto de profesionales con los que compartimos

lugar de trabajo: médicos, auxiliares… También

en los centros de trabajo debería fomentarse la formación

y analizar y evaluar las situaciones producidas.

Nada más, es una simple opinión de una enfermera

con unos cuantos años de trabajo acumulados y que ha

pasado por lo que pasamos todos para ejercer nuestra

PROFESIÓN, en la que sigo creyendo y para la mayoría

todavía es vocacional.

14 Enfermeir@s

Marzo 2007


Actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

¿PRESCRIBIR¿RECEITAR... ¿COIDAR

Javier Coria Abel · Francisca Anaya Cintas

“La receta médica, pública o privada,

y la orden hospitalaria de dispensación

son los documentos que aseguran

la instauración de un tratamiento con

medicamentos por instrucción de un

médico o un odontólogo, únicos profesionales

con facultad para ordenar la

prescripción de medicamentos”

Art. 77 Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y uso

racional de los medicamentos y productos sanitarios.

En los últimos meses hemos podido asistir al pronunciamiento

de diferentes voces sobre la prescripción

y/o “recetación” enfermera, llegando a referirse a

estas dos acciones como si de sinónimos se tratara, con la

consiguiente confusión en el colectivo enfermero. Aclaremos

antes de proseguir que, aunque según la Real Academia

Española ambos términos pueden serlo, no ocurre

así en el debate que se ha abierto y como a continuación

veremos.

Hemos podido ver también, cómo en un principio

aquellos que se decantaban a favor de esta “prescripción”

autónoma, pasaban posteriormente a matizar que lo que

se reivindicaba era una “prescripción colaborativa”; y así

ya no se hablaba tanto de reivindicar la prescripción de fármacos,

o sí pero dentro de un “catálogo” y siguiendo una

guía de actuación bajo supervisión médica, para proceder

a la receta de continuación prescrita previamente por el

médico. Entonces, ¿se trata de convertirnos de nuevo en

meras dispensadoras de recetas y restar así tiempo de la

propia consulta enfermera y del resto de actividades que

debemos desarrollar, como es el trabajo en la comunidad,

disminuyendo como resultado de ello, los servicios que

ofertamos al ciudadano ¿Se trata tan sólo de poder

recetar productos sanitarios que utilizamos en nuestra

actividad diaria las enfermeras...

Con todo ello pareciera que los sueños de muchos

pudieran ser frustrados al ver que sus máximos representantes,

una vez más, habían jugado con las expectativas

de profesionales y ciudadanos. Pero, ¿es esto realmente

así y, ¿a qué se debe que precisamente en estos momentos

surja esta reivindicación Más allá de planteamientos

políticos, intereses corporativistas y/o oportunistas ¿existe

evidencia de que el sistema sanitario español requiere que

las enfermeras asuman otras competencias, mientras que

las que le son propias, el CUIDADO, ni siquiera son valoradas

dentro de cada servicio de salud, y a veces pasa por

ser solo un valor añadido que sólo algunos ciudadanos

privilegiados percibirán en algún momento de sus vidas

¿o es que quizás tiene más “valor” recetar fármacos que

prescribir cuidados Demasiadas preguntas que surgen

ante una reivindicación que aún no deja claro los verdaderos

fines de todo esto…

En muchos casos se ha llegado a afirmar que con la

prescripción enfermera mejoraría la accesibilidad a los servicios

de salud, confundiendo claramente esta idea con la

accesibilidad a los fármacos. Pero hacer que la enfermera

Enfermeir@s

Marzo 2007

15


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Actualidade

prescriba fármacos de este modo que se plantea no mejorará

el acceso a los servicios de salud, y menos a los de

los enfermeros, y mucho menos a los fármacos, pero, eso

sí, finalmente se conseguirá la tan deseada “descarga”

de trabajo de otro colectivo profesional, que en muchos

casos anhelan como se desprende de las palabras de algún

representante de sociedad médica conocida. Ambas

cuestiones, si quieren verdaderamente solucionarse deben

ser tratadas a través de otras vías, de otros medios de resolución

más apropiados para ello como las propuestas de

mejora que se introducirán desde los grupos coordinados

por el Ministerio de Sanidad y Consumo que trabajan en la

“Estrategia para la Atención Primaria del Siglo XXI” y que

próximamente será presentada.

Por otro lado, tratar de trasladar lo que ocurre en otros

países sin contextualizarlo, sin investigar previamente la

necesidad en el nuestro, resulta y puede ser un error con

graves consecuencias tanto para nuestros ciudadanos

como para nuestra profesión. En países como Suecia o

el Reino Unido existen estudios previos que confirman la

necesidad de esta nueva competencia para las enfermeras,

países además con una gran carencia de personal médico,

eso sí, y con otro tipo de organización sanitaria, causas

fundamentales originarias de todo ello. La enfermera

prescriptora de estos países es una enfermera especialista

(1-2 años más tras el diploma), que además debe pasar

una formación especifica en ello (6 meses a añadir más) y

que prescribe fármacos dentro de un catálogo cerrado. Si

a esto hemos de añadir que nuestro país se halla en uno

de los últimos puestos, el cuarto, en cuanto al número de

enfermeras existente por habitante; si a esto sumamos el

hecho de que las enfermeras que se gradúan deben emigrar

porque no hallan trabajo en España y que aquellos

que se quedan sólo trabajan 1 o 2 meses al año, ¿quién va

a prescribir en este país

Tal y como ahora nos “aclara” la Ley de garantías y

uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,

la receta es un acto resultado de una valoración y

un diagnostico médico y eso también debe conllevar el

ser responsable y ejecutor de la propia “burocracia” que

genera el desarrollo de la aplicación del proceso médico.

Pero también pensamos que debe ser competencia de

las enfermeras prescribir de manera autónoma lo que se

derive de nuestras propias valoraciones y diagnósticos enfermeros,

siendo nuestra propia ciencia la que nos indique

hasta donde llega nuestro campo de actuación. Tenemos

una profesión basada en una disciplina con conocimientos

propios, que nos permite proporcionar CUIDADOS

para la promoción y mantenimiento de la vida y eso es lo

que nos define profesionalmente: CUIDAR en la salud y

la enfermedad, desde que nacemos hasta que debemos

partir….

Desde la Asociación de Enfermería Comunitaria

(A.E.C.) pensamos que, tal vez en otros sistemas de salud

como el británico sea una decisión correcta, pero en el Sistema

Sanitario español no es urgente, ni necesario para su

funcionamiento, que las enfermeras prescriban concretamente

fármacos. No tenemos falta de conocimientos para

hacerlo, y de hecho asesoramos al ciudadano sobre cómo

tomar adecuadamente sus tratamientos, e identificamos

las dificultades y factores de riesgo para que éste siga

de forma eficaz el tratamiento farmacológico prescrito

por el médico, indagamos sobre una posible automedicación,

evaluamos el conocimiento y comprensión que

pueda tener sobre el tratamiento farmacológico prescrito,

identificamos el riesgo de incumplimiento de la terapia y

ponemos en marcha los cuidados necesarios para que esto

no se produzca. Pero todo ello lo hacemos alrededor de lo

que nos es propio: el CUIDADO. Y el CUIDADO tiene un

valor y un efecto en la salud. Si nos dan tiempo, recursos,

formación y medios, podrán ver cuán más eficientes y

efectivas somos.

Quizás sea el momento de recordar las palabras de L.J.

Carpenito, family nurse practitioner: “prescribir resulta

bastante fácil, sólo requiere saber mucha Medicina; sin

embargo, la formación en Enfermería, así como la acción

misma de CUIDAR, son sin duda de una complejidad y

dificultad mucho mayor” 2004.

Francisca Anaya Cintas

Presidenta de la Asociación

de Enfermería Comunitaria (A.E.C.)

www.enfermeriacomunitaria.org

aec@enfermeriacomunitaria.org

16 Enfermeir@s

Marzo 2007


Información xeral/Avances

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

AVANCES EN COMUNICACIÓN

Consello de Redacción

Una comunicación más clara, sencilla y

adaptada a cada persona por parte de

los profesionales de enfermería mejora la

estancia hospitalaria de los pacientes y su

modo de afrontar la enfermedad

La comunicación óptima, según los expertos, debe

ser empática, asertiva, auténtica y adecuada a la

edad, cultura, valores y recursos de cada persona.

Barcelona, 23 de noviembre de 2006. El profesional

de enfermería, dada la naturaleza de sus relaciones con

los pacientes y familiares y el carácter de los cuidados que

ofrece, se sitúa en una posición privilegiada en el intercambio

de información. Y es que, los enfermeros son los

profesionales que mantienen y establecen un contacto

más constante y directo con el paciente.

En este sentido, aunque todos los pacientes precisan

una atención personalizada, aquél de más edad, frágil,

con pluripatologías, elevado consumo de fármacos, presencia

o riesgo de deterioro funcional y condiciones sociales

negativas precisa una mayor atención por parte de

Enfermería.

Precisamente, analizar el papel que juega la comunicación

en el manejo del paciente es el objetivo central de

las III Jornadas nacionales y las I Jornadas catalanas de enfermería

en medicina interna que se celebran bajo el lema

“La comunicación, nuestro reto”, el viernes 24 de noviem-

bre en la sede de Novartis Farmacéutica en Barcelona.

Alrededor de 150 profesionales asistirán a esta cita,

organizada por Novartis, apoyada por la Asociación Na-

cional de Enfermería en Medicina Interna (ANEMI) y que

cuenta con el aval del Órgan d’Acreditació d’Activitats de

Formació Continuada i cientifica de l’Associació Catalana

d’Infermeria, Corporació Sanitaria Clínic y Aula Clínic.

Este acto es un ejemplo más del compromiso adquirido

de Novartis con el profesional de enfermería, como una

pieza clave en la atención y abordaje del paciente. Por ello,

Novartis facilita foros activos de formación, actualización y

debate dirigido a estos profesionales, al tiempo que apoya

desde su inicio al Grupo de Enfermería de Hipertensión y

Riesgo Cardiovascular (EHRICA), así como la realización de

Guías, material específico, etc, de Enfermería.

Tal y como señala Dolors Estrada, miembro del Comité

Científico y Organizador de las Jornadas, “pretendemos

que estas jornadas supongan una reflexión sobre el valor

de la comunicación, para que ésta sea mucho más clara,

eficaz y cálida entre los pacientes, las familias y los distin-

tos colectivos profesionales”.

Para Dolors Estrada, la comunicación es imprescindible

en el manejo del paciente. En este sentido, subraya que

debe existir un intercambio de información e interrela-

ción entre los distintos profesionales que manejan a un

mismo paciente”.

AVANCES EN HIPERTESIÓN

Consello de Redacción

Primera guía de actuación en hipertensión arterial y riesgos cardiovasculares

para enfermería

El papel de la enfermería en la prevención, detección y tratamiento de la hipertensión

arterial, así como de todos los factores de riesgo cardiovascular,

es cada día más activo y relevante. Por ello, el Grupo de Enfermería de Hipertensión

y Riesgo Cardiovascular (EHRICA) ha elaborado, con el apoyo de Novartis

Farmacéutica, la ‘Guía de actuación de enfermería en hipertensión arterial y riesgos

cardiovasculares asociados’. Dirigida al personal de enfermería de Atención Primaria y

de las Unidades de Hipertensión, aporta recomendaciones sobre diagnóstico, detección

y tratamiento y constituye una herramienta útil para la práctica clínica diaria.

Enfermeir@s

Marzo 2007

17


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Información xeral/Avances

Este cómodo y completo ejemplar del tamaño del

bolsillo de la bata es una referencia de carácter práctico

para el manejo integral del paciente hipertenso y aporta

desde información general sobre la hipertensión y el riesgo

cardiovascular, hasta consejos prácticos para la toma de la

presión arterial, además de ofrecer claves para el seguimiento

del paciente hipertenso y su tratamiento farmacológico.

Asimismo se dedica un capítulo a la hipertensión

arterial en situaciones especiales tales como el embarazo,

la adolescencia o el climaterio, entre otros. Por otra parte,

se aborda específicamente la combinación de la hipertensión

con patologías que pueden complicar el cuadro del

paciente, como ocurre con la enfermedad renal crónica, la

dislipemia o la diabetes. Los autores de la guía señalan que

todos los capítulos tienen interés porque en todos participa

activamente el personal de enfermería.

Esta guía formativa de fácil manejo, disponible gratuitamente

en la web del Grupo http://www.ehrica.org/

index.html, es una herramienta que permite acceder a

la síntesis de los últimos avances en aspectos concretos

sobre hipertensión arterial y los factores de riesgo cardiovascular.

VII CONGRESO ASTUR-CÁNTABRO

DE MEDICINA DE URXENCIAS E EMERXENCIAS

(ATADOS Á CADEA DA VIDA)

Paloma Rodríguez Oviedo

En la ciudad de Oviedo, tan bella y emblemática, el

pasado mes de Octubre se celebró el congreso de

los profesionales de la Cornisa Cantábrica. Aunque

no aportamos comunicaciones, representamos a la provincia

el personal del Hospital da Costa de Burela.

Este congreso reúne tanto a enfermeras como médicos,

lo organizó SEMES de Asturias y

Cantabria; compañeros de Asturias,

Barcelona, Andorra, Alicante, Santander

y Laredo nos aportaron sus

experiencias.

Gema Riestra Menéndez, Supervisora

del Servicio de Urgencias del

Hospital Universitario Central de Asturias,

Joseph Gómez Jiménez, Jefe de

Urgencias del Hospital Nuestra Señora

de la Meritxell de Andorra y Anna

Segura Casanovas DUE del Servicio

de Urgencias Pediátricas del Hospital

Infantil de San Juan de Dios de Barcelona;

presentaron su experiencia sobre

la técnica del “TRIAJE INFORMATI-

ZADO EN URGENCIAS”, que resulta

novedosa, y que están llevando a cabo

desde hace algo más de un año en dichos hospitales, que

suscitó un debate entre distintos profesionales presentes

en la sala.

Si hubo total unanimidad era en que el TRIAJE debe

ser llevado a cabo por las enfermeras, lo cual nos llena

de orgullo, ya que no deja de ser tarea difícil poner número

o color de prioridad a un paciente para el cual su problema

es el mas importante; esa objetividad la va a facilitar

este programa informático que siguiendo unos pasos va

a ser él quien facilite la prioridad 1, 2 ,3 ,4 ó 5, evitando

así que además de la subjetividad intrínseca, influyan los

sentimientos del momento.

Aunque para completar el proceso

solo se precisa 40 seg., exige estar alerta

en todo momento para reevaluar

con frecuencia, siendo este proceso

de reevaluación el crítico a la hora de

designar el profesional responsable.

La impresión de los enfermeros que

lo utilizan es satisfactoria pues facilita

el trabajo aunque no reduce el estrés

del personal, por ello la persona que

lo realiza debe estar un máximo de 3

horas haciendo esa labor.

También se abordaron otros temas,

como LAS SEPSIS EN URGENCIAS, expuesto

por Manuel Valledor Méndez

y Dolores Macías Robles médicos adjuntos

del servicio de urgencias en el

Hospital San Agustín, y por la microbióloga Mª del Carmen

Galárraga Gay del mismo hospital. En él expusieron la importancia

de una buena recogida de muestras para laboratorio.

En los HEMOCULTIVOS la desinfección de la piel y

la técnica estéril (haciendo hincapié en el uso de mascarilla

18 Enfermeir@s

Marzo 2007


Información xeral/Avances

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

para reducir los gérmenes de foco respiratorio), además

de los guantes y el paño estériles. El tomar 2-3 muestras

siempre de distinta vena y brazo (en el momento de una

tiritona sería lo ideal), siendo menos importante el tiempo

que pasa entre una muestra y otra, pudiéndose recoger en

el mismo momento, siempre respetando el que sean de

distinta vena y brazo.

Siempre viene bien recordar lo de “CONVERTIR LA

RUTINA EN HÁBITO”; tener bien aprendidas las destrezas

necesarias para que el trabajo no pierda calidad y se

ahorre tiempo.

Otro asunto tratado tiene que ver con que la media de

edad del personal en Urgencias es de 42 años, por lo que

(para prevenir la dejadez por rutina) hay que “BUSCAR

LA NOVEDAD” y valorar los pequeños detalles que gratifiquen

y mantengan la ilusión por el trabajo, alejándose

así de la monotonía. Tener en cuenta que no existe más

tiempo que el que hay -Planificación y organización del

tiempo/trabajo-, NO CONFUNDIR GASTAR CON INVER-

TIR EL TIEMPO DEL QUE SE DISPONE.

Y por último, y no menos gratificante, disfrutamos de

la ciudad de Oviedo y su gastronomía.

FACENDOSE ECO DE... NOTA DE PRENSA

Consello de Redacción

Angiólogos, cirujanos vasculares y diplomados en

Enfermería presentan la Conferencia Nacional

sobre Úlceras de la Extremidad Inferior.

• La prevalencia de la úlcera en la extremidad inferior

en España se sitúa en el 0,5% y alcanza el 5% en

personas mayores de 65 años.

• Las úlceras de etiología venosa representan el 59%

de las úlceras de las piernas y afectan al 1% de la

población

Zaragoza, 15 de noviembre de 2006. El VI Simposio

Nacional sobre Úlceras por presión y Heridas Crónicas ha

sido el marco en el que se ha presentado hoy la Conferencia

Nacional de Consenso sobre Úlceras de la Extremidad

Inferior. Se trata del primer foro de diplomados en Enfermería,

angiólogos y cirujanos vasculares que se encargará

de debatir las importantes disfunciones que se producen

en la asistencia de los enfermos con úlceras de la extremidad

inferior, así como de unificar los protocolos de actuación

en esta patología.

“El objetivo de esta conferencia es optimizar la asistencia

de las personas que presentan úlceras de la extremidad

inferior, con el fin de reducir la cronicidad y las recidivas”,

señaló el Dr. Josep Marinel.lo, secretario de la Conferencia

y jefe del Servicio de Angiología de Cirugía Vascular del

Hospital de Mataró.

La prevalencia de la úlcera en la extremidad inferior en

España se sitúa en el 0,5% y alcanza el 5% en personas

mayores de 65 años. Con todo, su dato más significativo

es la cronicidad y la recidiva. Concretamente, entre

un 40 y 50% de estas úlceras no cicatrizan antes de los

seis meses y el resto tiene una evolución superior al año.

Además, de las úlceras inicialmente cicatrizadas, un tercio

reaparecen en el intervalo de los seis meses posteriores a

su curación.

A estas preocupantes cifras se le suma el hecho de que

actualmente no existen líneas de actuación consensuadas

en el tratamiento de las úlceras de la extremidad inferior.

En este sentido, la primera acción que ha llevado a cabo

la Conferencia ha sido la creación de cuatro grupos de

trabajo sobre las siguientes áreas: Úlceras de Etiología Venosa,

Úlceras de Etiología Isquémica, Úlceras de Etiología

Neuropática; y Epidemiología y Metodología.

Según explicó el Profesor José Verdú, coordinador general

de la Conferencia y profesor en la Escuela de Enfermería

de la Universidad de Alicante, estos grupos de trabajo

—que están iniciando ya sus primeras reuniones— se

encargarán de elaborar un Documento de Consenso que

dará lugar a una Guía de Práctica Clínica para cada una de

las áreas referenciadas.

Organización

La Conferencia sobre Úlceras de la Extremidad Inferior

agrupa a las cuatro sociedades científicas que en el país

tratan de forma mayoritaria esta patología:

Asociación Española de Enfermería Vascular (AEEV);

Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras

por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP); Sociedad

Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) y Capítulo

Español de Flebología de la SEACV (CEF).

El organigrama de la Conferencia se divide en un

Consejo Coordinador, integrado por ocho personas

—dos representantes delegados por cada una las cuatro

Enfermeir@s

Marzo 2007

19


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Información xeral/Avances

sociedades— y un Consejo Permanente, designado por el

anterior órgano y formado por un Coordinador General,

José Verdú (GNEAUPP), y un secretario, Josep Marinel.lo

(SEACV).

Úlceras de etiología venosa

• Uno de los grupos de trabajo de esta Conferencia

es el que se encargará de elaborar un protocolo

unificado de actuación sobre las úlceras de etiología

venosa.

• Este tipo de úlceras de la extremidad inferior representa

el 59% de las úlceras de las piernas y afecta al

1% de la población en algún momento de su vida,

siendo más frecuente su aparición en mujeres que

en hombres.

• El tratamiento de elección cuando la úlcera está

provocada por hipertensión en el sistema venoso

superficial (varices) es la cirugía, que tiene un elevado

porcentaje de resolución. No obstante, cuando

la etiología es la trombosis venosa (síndrome posttrombótico)

la estrategia terapéutica basada en la

comprensión (vendaje o medias) asociada al tratamiento

farmacológico, incrementa la proporción de

curación de las úlceras venosas

REORDENACIÓN LABORAL

NO SERVIZO ANDALUZ DE SAÚDE

Consello de Redacción

El Servicio Andaluz de Salud explicó este modelo,

que entrará en vigor el 1 de febrero, a los sindicatos,

que han criticado el incumplimiento de los

acuerdos sindicales y la falta de consenso con los profesionales

de salud con su puesta en funcionamiento.

Iñaki Alonso/ E.P., Sevilla (12-1-2007).- Los hospitales

públicos andaluces ampliarán su servicio asistencial hasta

las ocho de la tarde, cinco horas más que las que se realizan

en la actualidad. Sobre esta premisa trabaja el modelo de

reordenación de la atención urgente que el Servicio Andaluz

de Salud (SAS) ha presentado a los sindicatos en Mesa

Sectorial. Las centrales sindicales han transmitido su malestar

al ver que no se ha contado con su participación en

la redacción del documento, que se implantará, según las

previsiones de la Administración, a partir del 1 de febrero.

El director general de Personal y Desarrollo Profesional

del SAS, Rafael Burgos, precisó que la puesta en funcionamiento

de este modelo responde a la necesidad de

adaptarse a las directivas europeas y al Estatuto Marco,

que establece una jornada laboral máxima de 48 horas semanales.

Para dar respuesta a estas exigencias, la reordenación

de las urgencias se centrará en ampliar la actividad

asistencias en los hospitales hasta las ocho de la tarde. Así,

la jornada ordinaria será de ocho de la mañana a tres de

la tarde y, desde esa hora hasta las ocho de la tarde habrá

una jornada que se llamará de continuidad asistencial y

que se aplicará en especialidades como medicina familiar

y comunitaria, pediatría, anestesia, medicina interna, medicina

intensiva, cirugía general, psiquiatría, obstetricia y

ginecología, traumatología y radiología. Burgos incidió en

que este nuevo modelo promoverá “un mayor aprovechamiento

de los recursos y una mejor accesibilidad para el

ciudadano”, puesto que se mantendrán dispositivos como

consultas externas, quirófanos o pruebas diagnósticas.

La atención sanitaria continuada también tendrá su

reflejo en el cumplimiento del descanso de los médicos y la

modificación de las guardias. La propuesta del SAS permitirá

la libranza de los profesionales que realizan guardias de

24 horas “que ya no tendrán que incorporarse a su jornada

ordinaria de ocho horas nada más concluir su guardia”.

Los sindicatos reclaman participación

El SAS ya ha anunciado que esta reordenación de las

urgencias entrará en vigor a partir del próximo 1 de febrero,

algo que no ha sentado bien a los sindicatos, que

critican que no hayan sido tenidos en cuenta en la elaboración

de este modelo. “El documento se ve que es denso

y está muy trabajado, pero estamos defraudados porque

no se ha contado con los sindicatos”, manifestó el vicepresidente

del Sindicato Médico Andaluz, José Luís Navas,

que comunicó a la Administración que su entidad “no se

responsabiliza de las consecuencias de este cambio”.

Por su parte, el presidente de CSI-CSIF Sanidad Andalucía,

Fernando Molina, secundó las críticas al detectar que

“no ha habido voluntad de negociar”, a la vez que expuso

que “los sindicatos no pueden aprobar una reordenación

en un día cuando el documento se ha estado preparando

en los dos últimos meses”. Molina destacó en la oferta del

20 Enfermeir@s

Marzo 2007


Información xeral/Avances

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

SAS la reducción de las guardias de presencia física, que

pasarían, según la propuesta de la Administración, de las

647 a 446 guardias al día en la comunidad andaluza. Por

el contrario, lamenta que no sea tan acentuado este descenso

en las guardias localizadas. Igualmente, se plantea la

pregunta de si hay suficientes médicos para afrontar esta

reordenación planteada por el SAS.

Por último, la Federación de Servicios Públicos de UGT-

Andalucía calificó de “auténtica tomadura de pelo” las

propuestas del SAS. Entre ellas, enumero la desaparición

de las categorías, el aumento de más de 800 horas en la

jornada anual por trabajador, la aplicación de contratos

basura, las acumulaciones de cupos o los contratos a

tiempo parcial. Por ello, se negaron a apoyar ninguna de

las propuestas planteadas, a la vez que esperarán a que

en la próxima Mesa Sectorial del próximo 16 de enero “se

retomen los planteamientos iniciales consensuados en los

acuerdos sindicales”.

SOÑO E XORNADA LABORAL

Consello de Redacción

Los sueños cortos mejoran el rendimiento del personal

de los servicios de Urgencias

Un corto sueño de 40 minutos durante los turnos

nocturnos de 12 horas puede inducir una mejora del rendimiento

y alerta de los médicos y enfermeras que trabajan

en los servicios de Urgencias. La afirmación deriva de

los resultados alcanzados en el estudio dirigido por el Dr.

Steven Howard, de la Universidad de Stanford en Palo Alto

(Estados Unidos), y publicados en el número de noviembre

de la revista “Annals of Emergency Medicine”.

En palabras del Dr. Howard, “esta es la primera vez

que el echar una cabezada se ha instituido como intento

de atajar el problema de la fatiga en los profesionales sanitarios.

Y la verdad es que se ha mostrado como con una

poderosa, así como ciertamente barata, forma de mejorar

nuestra labor”.

Los investigadores utilizaron una variedad de medidas

para evaluar el rendimiento y el grado de alerta de 49

médicos y enfermeras que trabajaron 3 turnos nocturnos

consecutivos y que fueron incluidas en el grupo de sueño

(40 minutos a las 3 de la mañana) o de no sueño de acuerdo

con un criterio aleatorio.

La estrategia del sueño (según los datos de la polisomnografía,

24,8 minutos de media en el 90% de los casos)

se asoció con una significativa reducción de las caídas de

rendimiento, con una potenciación de la energía, con una

menor fatiga, y con una menor falta de sueño. Asimismo,

los pacientes incluidos en el grupo de sueño obtuvieron

mejores resultados en las pruebas de simulación de conducción

y en las de inserción de catéteres (modelo informático).

“Los resultados, concluyen los investigadores, muestran

que la introducción de los sueños cortos en nuestro

horario laboral puede conllevar a mejoras en el rendimiento

de los profesionales sanitarios que llevan a cabo los

turnos de noche”.

Jano on-line

Enfermeir@s

Marzo 2007

21


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Sociedade

XX ANIVERSARIO DA VI PROMOCIÓN DA EUE DE LUGO

Consello de Redacción

Por primera vez y tras

veinte años, en el último

fin de semana de

septiembre se reunieron en

una cena de confraternidad en

el Restaurante La Palloza de la

capital lucense los diplomados

de la VI Promoción de Enfermería

de la EUE de Lugo, que

con algunas ausencias debido

a la dispersión geográfica y a

las obligaciones de la profesión,

aprovecharon para intercambiar

vivencias y renovar los lazos.

22 Enfermeir@s

Marzo 2007


Sociedade

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

FESTA DE NADAL

Consello de Redacción

Un n año más Papá Noel llegó a Lugo unos días

antes que a otros puntos de Galicia. Como

en años anteriores gran número de niños y

no tan niños disfrutaron de las actuaciones, táculo de magia, baile…

El momento más esperado por los niños fue la

entrega de regalos por parte de ese señor de rojo

que hace que a unos niños les brillen los ojos de

alegría y a otros más pequeñitos los asusta y hace

especllorar

con su gran barba blanca.

Parece ser que este año hubo algún contratiempo

en la organización, pero nuestra petición

fue… que el año que viene no haya problemas o

que puedan solucionarse.

Enfermeir@s

Marzo 2007

23


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Opinión

IDENTIDADE E ENFERMERÍA

Alfredo Valín Méndez

Aprofesión de Enfermería

está cambiando. A día de

hoxe ainda non se sabe si

para ben ou para mal. A verdade

é que leva xa moito tempo nun

proceso de cambio do cal aínda

non ollamos cal vai ser o final. No

panorama recente: Practicantes,

ATS, Diplomados, Especialistas.....

Licenciados. Pero, básicamente, as

funcións que seguimos a realizar

seguen dependendo dos medios

técnicos, desenvolvemento dos

facultativos cos que traballamos,

lexislación, teorías enfermeiras que

dan corpo teórico á profesión e por

suposto da nosa imaxinación. Pois

ben, a estas alturas da película e

en vista da evolución dos últimos

acontecementos, quixera falar de

señas de identidade. Quixera falar

especialmente de dúas: A non

prescripción de medicamentos e á

existencia de tareas propias por parte de Enfermería.

Hai quen di que non lles sacamos partido e quizais teña

razón. Deberíamos utilizar máis racionalmente estas dúas

señas de identidade que xunto coa empatía fan de nosoutros

gran parte do que somos como profesión: Axentes

de saúde próximos ós cidadáns, e ademais que non teñen

firma de venda ou mediación na adquisición de medicamentos.

Dase a casualidade de que as nosas actuacións

medicamentosas son derivadas (reafirmado pola recente

lei do medicamento). Daquela tedes de coincidir connosco

que van ser as nosas tareas propias as que cobran importancia:

A Eduación para a saúde, proximidade, diagnose e

atención ante situacións de risco.... A esta ampla batería

de funcións nas que non me extenderei porque todos coñecemos,

podemos engadir ademais o feito de ser como

un elemento elástico (aceptación ou rechazo de funcións,

tensións... segundo o contexto) neste Sistema Sanitario,

que posibilita o seu funcionamento aínda que a día de

hoxe fai augas por todas partes.

Pois ben, querendo facerlle un plan de coidados de

Enfermería á Sanidade do noso pais e xa que sabemos que

o maior gasto do mesmo reside no gasto farmacéutico,

eu diríalle ós xestores do mesmo

que poderían utilizar á Enfermería

como elemento de equilibrio e

reductor dese gasto, debida conta

de que nosoutros non prescribimos

e as nosas actuacións poden baixar

o gasto de determinados productos

de farmacia. Se ben é certo

que terian máis gasto en persoal

de Enfermería, estarían comigo

que este gasto é máis controlable

que o farmacéutico. Deberían de

deixarnos deseñar os programas

de Enfermería en base ó coñecemento

dese gasto de farmacia (por

servicios, comarcas, centros de

día...) para así adecuar os programas

con orientacións reais cara ós

problemas reais ós que vai dirixida

esa prescripción farmacéutica ou

utilización de productos sanitarios.

En fin... estou falando de autonomía.

Sería imprescindible tamén

que Enfermería tivese rango de Subdirección Xeral no

SERGAS, con orzamentos propios para levar a cabo estes

programas e actuación NON PRESCRIPTIVAS de forma

realista e efectiva. Se ben, sempre controlados, como xa é

menester para todo o SERGAS, polo organismo económico

propio da XUNTA e do propio SISTEMA SANITARIO.

Pero a día de hoxe para ser autónomos ten que entrar

en vigor o Acordo de Bolonia, que se nos permita

o acceso a eses datos, que teñamos ese rango do que

estamos a falar dentro do Sistema Sanitario e.... e esto

é o máis importante, pois daría paso ó demais: tería que

desaparecer o “monopolio de clase” na Administración

Sanitaria. No organigrama das Institucións Sanitarias

deben estar representados os distintos axentes de saúde

coa súa cota de importancia, poder e responsabilidade.

Daquela poidera ser que a Sanidade deixase de ir cara

a unha troceada privatización, por mor do imparable

gasto farmacéutico. Porque... non todo son pastillas e

inxeccións na asistencia sanitaria. ¡¡¡Ah.....!!! Esquecíao.

E por suposto tamén sería importante que nosoutros,

enfermeiros e enfermeiras, non deixemos de crer na nosa

profesión de Enfermería.

24 Enfermeir@s

Marzo 2007


Opinión

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

¿EN QUE NOS ESTAMOS CONVERTINDO AS MATRONAS

Benita Martínez García

Amenudo, cuando veo algún programa de televisión en que se habla de

cómo hacemos el parto en los hospitales públicos, como el último que

se vio el día 30 de Octubre en la segunda cadena, recuerdo que cuando

yo terminé los estudios de matrona hace unos 25 años, el director de la Escuela

de Santa Cristina de Madrid nos dijo: “señoritas, les hemos preparado en esta

escuela para que sean matronas de pueblo”, en ese momento interpreté que, a

partir de entonces estábamos totalmente capacitadas para ocuparnos de la salud

de la mujer embarazada, desde el principio del embarazo hasta el nacimiento del

bebé y el puerperio posterior, ayudando a la mujer en todos los momentos de su

vida, desde la infancia, la adolescencia y la vida adulta.

También es inevitable comparar con lo que estamos haciendo las matronas

en la mayoría de los hospitales, tanto públicos como privados y ver hasta dónde

estamos dejando que nos aparte, llegando en ocasiones a ser meras señoritas de

compañía del médico o médica de turno.

¿Es cuestión de falta de autoestima ¿estamos volviéndonos cómodas ¿tenemos

miedo de ejercer nuestras funciones plenamente, ¿nos asusta la responsabilidad,

¿nos hemos dado por vencidas e indolentes dejamos que nos pisen

nuestro propio terreno o el cuello si es preciso

Se impone una reflexión profunda y recuperar -tanto dentro como fuera de los hospitales- nuestro terreno, desempeñar

nuestras funciones plenamente en todas nuestras capacidades tanto en la consulta de embarazo, educación

maternal, partos, centros de planificación familiar, control de la mujer climatérica, educación sexual de las mujeres desde

la niñez y la adolescencia, tal y como a lo largo de la historia hemos venido haciendo con responsabilidad y ciencia, con

dedicación y profesionalidad, hasta que la salud de la mujer, el embarazo y el parto en particular se ha empezado a mercantilizar

convirtiéndolo en una enfermedad, en vez de los que tiene que ser: un acto fisiológico y natural.

Viveiro. Noviembre 2006

CARTAS O DIRECTOR

Lugo, 29 de diciembre de 2006

Sr. Director de la Revista del Colegio de Enfermería

de Lugo

Somos un pequeño grupo de enfermeras con 26 años

de servicio y nos gustaría hacer partícipes a nuestros compañeros

de profesión, a través de esta revista, de nuestra

andadura profesional a lo largo de los mismos. Al mismo

tiempo, queremos denunciar públicamente la injusticia

que, creemos, está cometiendo con nosotras el Complexo

Hospitalario Xeral-Calde.

Los primeros años de nuestra vida laboral los pasamos

en el Hospital de Calde, perteneciente por aquel entonces

a un organismo llamado AISNA, dependiente del Ministerio

de Sanidad. Accedimos con un nombramiento como

funcionarios interinos con carácter indefinido y con el

derecho y la obligación de participar en una oposición,

en principio con carácter restringido, pero que luego se

convirtió en libre, y que no se convocó hasta cinco años

después de este primer nombramiento.

Esta andadura no fue precisamente un camino de rosas,

ya que a la falta de medios materiales que por aquel

entonces teníamos en el hospital –más parecía un hospital

de campaña en un país del tercer mundo– se unía la falta

de personal. No había enfermeras suficientes ni para hacer

una cartelera por planta y la teníamos que hacer para

Enfermeir@s

Marzo 2007

25


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Opinión

todo el hospital, con sus cuatro plantas de hospitalización

y servicios centrales de laboratorio y rayos X. Escasamente

había una enfermera en turno de tarde y noche para atender

a todas las plantas. Por si esto fuera poco, el deambular

por sus pasillos suponía un riesgo grave para la salud,

pues la calefacción era inexistente. Además de todo ello el

salario no era precisamente un incentivo para este trabajo,

ya que cobrábamos exactamente la mitad que en los hospitales

del INSALUD.

Por fin, en el año 1988 este hospital se integró en la

red del INSALUD y nosotras, funcionarias de carrera por

oposición, aprobada hacía aproximadamente dos años,

creímos que nuestra situación laboral iba a mejorar.

En el decreto de integración se nos reconocía todo el

tiempo de servicio (con carácter de funcionario interino

y propietario) a todos los efectos. Y así fue en cuanto

a trienios.

Pero cuál no sería nuestra sorpresa cuando al cabo de

esos 26 años participamos en un concurso de traslados

interno en el complexo Xeral-Calde, en el cual seguimos

prestando servicio, y nos encontramos con que esos 5

años de trabajo como funcionarios interinos no nos cuentan

para nada, según acuerdos internos que sólo existen

en este Complexo, dado que en otros centros sí se tienen

en cuenta esos años a todos los efectos.

No sabemos nada de leyes, pero nos parece extraño

que una norma de carácter interno pueda ir en contra de

una orden ministerial (fecha 22-XII-87). Es de justicia que

esto cambie. Gracias por publicar esta carta.

María José Fernández Expósito y otras

«OS NOSOS RAPACIÑOS»

Beltrán Martínez Fortúnez

23 - 01 - 2006

Ana Busto López

04 - 10 - 2004

Sergio Carreira Mejuto

29 - 01 - 2006

María Fernández Fernández

10 - 11 - 2003

Santiago Ramudo Anido

31 - 10 - 2006

Pablo Fernández Sánchez

18 - 09 - 2002

26 Enfermeir@s

Marzo 2007


Escuela de Enfermería

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

PRESENTACIÓN GUÍA DE PRÁCTICAS CLÍNICAS

José Luis Díaz López

Con esta guía informativa de Prácticas Clínicas a Escola Universitaria de Enfermaría,

pretende que tanto os estudantes que acoden ás unidades dos

Centros Sanitarios, como os profesionais de enfermería, colaboradoras/es

que exercen as súas funcións na Atención Especializada e na Atención Primaria

no ámbito do SERGAS, dispoñan dun instrumento útil para os contidos que respectivamente

desenvolven.

É un documento non pechado, senón que permanecerá aberto, para adecuar

o seu contido ao longo dos cursos ás necesidades que o proceso de ensino-aprendizaxe

vaia marcando.

A Escola quere dar as grazas a tódolos profesionais e traballadores dos

Centros Sanitarios nos que os alumnos fan ás prácticas clínicas, porque sen

a súa colaboración sería imposible ofertarlle á sociedade enfermeiras/ os ben

formados.

A DIRECCIÓN E EQUIPO DE PROFESORES DA ESCOLA UNIVERSITARIA DE EN-

FERMARÍA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

AVALIACIÓN PRÁCTICAS CLÍNICAS

José Luis Díaz López

Analizando el sistema de evaluación de las prácticas

clínicas de los estudiantes de enfermería, estimamos

en la Escuela Universitaria de Enfermería,

que debería modificarse para incorporar consideraciones

más concretas y específicas. Que además dispusiera de

enfoques más completos y diversos. Con este objetivo,

creamos un instrumento que facilitase la tarea a las/os

supervisoras/es en el hospital, a las coordinadoras/es en

los centros de salud y al conjunto de los colaboradores

docentes. Este instrumento es la Tarjeta de Evaluación

de las Prácticas Cínicas de los estudiantes de enfermería.

Contempla en su contenido aspectos en los que descansa

la evaluación del alumno: la intercomunicación con

el usuario/paciente, familia y entorno; la aplicación del

proceso de atención de enfermería y las intervenciones de

enfermería interdependientes; la implicación con el equipo

de salud y el respeto a la normativa.

En este afán por mejorar la atención, seguimiento y calidad

de las prácticas clínicas también aprobamos otros dos

elementos que aportan un interés considerable al proceso

de evaluación: el Diario de Prácticas y la Ficha Resumen de

cada módulo. Los dos son cubiertos por el alumno.

En el Diario de Prácticas el estudiante recoge toda su

actividad diaria y los pormenores de su estancia en la unidad.

En la Ficha Resumen, nos aporta los aspectos más

relevantes de aprendizaje conseguidos en el módulo correspondiente.

Con ello, somos capaces de conocer todo

el proceso de desarrollo del paso del alumno por las unidades,

valorarlo y disponer las mediadas necesarias para

mejorar cuestiones puntuales que dificulten la adquisición

de los conocimientos, habilidades y destrezas imprescindibles

para un desempeño posterior como profesional de

enfermería.

Este sistema de evaluación de las prácticas clínicas

no es una aplicación cerrada, si no un proceso permanentemente

abierto a nuevas fórmulas que ayuden,

todavía más, a mejorar la formación de los estudiantes

de enfermería. Con la aportación de todos, es seguro

que la Enfermería avanzará de manera imparable en su

contribución al incremento de la calidad en la atención

sanitaria.

José Luis Díaz López

Director de la EUE de Lugo

Enfermeir@s

Marzo 2007

27


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Escuela de Enfermería

VULVOVAXINITE CANDIDIÁSICA

Elisabet Gómez Fernández (Alumna 2º EUE Lugo)

1. Concepto de vulvovaginitis candidiásica.

Se entiende por “vulvovaginitis” los diferentes grados

de inflamación de la vagina, la vulva y el tejido endocervical

ectópico, que se puede acompañar de escozor, disuria,

dispareunia, leucorrea y prurito.

Las vulvovaginitis pueden ser o no infecciosas. Entre

las infecciosas destacan las causadas por tricomonas, las

candidiasis, la vaginosis bacteriana y las causadas por

otros microorganismos. Las no infecciosas suponen el

15% de las vulvovaginitis y se ven favorecidas por todo

aquello que cause un aumento del pH vaginal y favorezca

la inflamación. Más de la mitad de los casos son de origen

infeccioso, en los que la transmisión sexual ocupa un papel

importante. Los restantes se deben a otros procesos como

reacciones alérgicas, traumatismos y problemas hormonales,

entre otros.

La vulvovaginitis candidiásica es una infección vulvovaginal

causada por una levadura denominada Candida

Albicans que forma parte con otros muchos microorganismos

de lo que denominamos “flora habitual normal del

organismo”.

El cambio de la colonización asintomática a la sintomática

se debe a la pérdida del equilibrio microorganismomecanismos

protectores de la vagina, disminución de la

inmunidad mediada por células, variaciones del nivel de

estrógenos, cambios en la virulencia de la Candida, etc.

La mayoría de las mujeres presentarán a lo largo de

su vida al menos una infección candidiásica vulvovaginal

aunque sólo en un 5% de los casos se volverá crónica,

entendiéndose por candidiasis vulvovaginal recurrente

cuando se diagnostican más de cuatro episodios a lo largo

de un año.

Las recurrencias suponen alteraciones en la calidad de

vida de las mujeres y también se han descrito en estas, implicaciones

de carácter fóbico y trastornos de ansiedad. La

vulvovaginitis candidiásica recurrente puede aparecer por

reinfección a partir de reservorios en otros sistemas orgánicos

o por contaminación por transmisión sexual o bien,

por la similitud de biotipos de cepas detectadas en sucesivos

episodios. Pueden existir recidivas por un tratamiento

inadecuado o por la existencia de cepas resistentes. También

las variaciones antigénicas y las mutaciones podrían

estar implicadas en un aumento de la virulencia micótica y

consiguiente recidiva.

2. Microbiología.

Existen 200 especies diferentes de Candida pero son

escasas las que afectan al ser humano con carácter patológico.

La variante Candida Albicans es la especie más

frecuentemente detectada en ginecología (80-90% de los

casos). La Candida glabrata es con 5-15% la segunda especie

en frecuencia en las vulvovaginitis candidiásicas.

Candida es un hongo dimórfico que puede encontrarse

en diferentes estados:

• Las esporas (blastosporas) constituyen el fenotipo

para la extensión, diseminación y transmisión. Son

una forma resistente del hongo y estarían asociados

con las colonizaciones asintomáticas.

• Los micelios son las formas germinativas. Este fenotipo

tiene capacidad invasora tisular y ocasiona la

sintomatología propia de la infección. Los estrógenos

promueven su crecimiento, facilitando así, la penetración

y consiguiente aparición de una infección

clínica.

En cuanto a la patogénesis Candida sigue un proceso

de tres etapas:

1. Adhesión: etapa crucial en la supervivencia de las esporas.

La capacidad de adhesión de Candida es superior a

la de otras especies.

Existen factores promotores o facilitadores del proceso

de adhesión: ambiente hiperestrogénico (por eso la vulvovaginitis

candidiásica es menos frecuente en procesos de

28 Enfermeir@s

Marzo 2007


Escuela de Enfermería

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

hipoestronismo como la premenarquia o la postmenopausia),

la gestación y la ingesta de anticonceptivos orales.

Otro factor que puede afectar a la adhesión es la competencia

de la flora vaginal con los Lactobacillus vaginales.

Estos inhiben la adhesión mediante un proceso de co-agregación

y competencia con los receptores. De esta manera

una reducción de la flora vaginal de Lactobacillus da lugar

a un incremento del riesgo de infección micótica.

2. Germinación de las esporas y desarrollo de hifas y

micelios: esta etapa es necesaria para que después de la

adhesión, las esporas penetren en el epitelio vaginal para

causar la vulvovaginitis.

3. Liberación de sustancias: la invasión epitelial ocasiona

la liberación de sustancias como las prostaglandinas o la

bradikinina que son capaces de inducir cambios inflamatorios

a nivel local, lo que provoca edema, eritema e incremento

del flujo vaginal.

3. Factores desencadenantes.

Las vulvovaginitis producidas por Candida Albicans

pueden estar desencadenadas por una serie de factores

que clasificamos en internos y externos:

a. Factores internos, que se caracterizan por su relación directa

con el organismo, mediante la ingesta de sustancias

o reacciones fisiológicas, entre otros.

• Ingesta de algunos antibióticos que incrementan

tanto la colonización como la infección por Candida.

Estos eliminarían la flora vaginal, principal defensa

del ecosistema vaginal frente a los hongos. Los principales

son las tetraciclinas y derivados.

• Esteroides.

• Empleo de antihistamínicos (empleados para prevenir

alergias y sarpullidos).

• Consumo de anticonceptivos orales o dispositivos

intrauterinos debido a que probablemente los

hilos actúan como reservorio.

• Diabetes.

• Falta de defensa del organismo, por enfermedad

o fatiga excesiva.

• El embarazo predispone a la infección candidiásica

como a las recurrencias especialmente a partir de las

28 semanas de gestación. Los altos niveles estrogénicos

gestacionales favorecen la multiplicación y la

germinación micótica; y un elevado porcentaje de

progesterona produce efectos supresores de la inmunidad

celular por una parte, y por otra un efecto promotor

de una mayor expresión del gen responsable

de la síntesis celular del receptor epitelial capaz de

unirse a Candida.

• Ciclo menstrual.

• Deficiencias de hierro, ácido fólico, vitamina B12 o

zinc. En resumen por una dieta inadecuada.

• Alteración en los niveles de glucosa, lo que aumenta

el sustrato nutritivo para los hongos y promueve

un incremento en la capacidad de adhesión

de los hongos.

• Estrés continuo: un exceso de cortisol deprime el

sistema inmunitario, aumenta los niveles de glucosa

y destruye la flora bacteriana intestinal.

• Exceso de azúcar o carbohidratos refinados:

estos son el alimento principal de las Candidas. A

parte de alimentarlas directamente, los azúcares y

harinas refinadas aumentan los niveles de glucosa

en la sangre, a través de la cual, también podemos

alimentarlas.

• Consumo habitual de agua del grifo: el cloro destruye

la flora intestinal, y el flúor deprime el sistema

inmunitario.

• Relaciones sexuales sin protección.

• Drogas.

• Enfermedades víricas: herpes, arbovirus…

• Transplantados.

• Quimioterapia.

• Enfermedades neoplásicas: leucemia, linfoma…

• Enfermedades crónicas: tuberculosis, EPOC,…

b. Factores externos, que podemos entender como aquellos

elementos ajenos al organismo que pueden favorecer

la aparición de la infección.

• Higiene anormal por exceso o por defecto: la piel

posee mecanismos de defensa que, a nivel de la va-

Enfermeir@s

Marzo 2007

29


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Escuela de Enfermería

gina, se ven amenazados por un exceso de lavados

o baños con jabones perfumados, esencias de baño

o spray íntimo.

• La ropa interior y las medias de fibra artificial o los

pantalones vaqueros demasiado ajustados crean un

clima cálido y pobre en oxígeno que favorece el crecimiento

y la reproducción de los hongos.

4. Mecanismos protectores vaginales.

La vagina representa un ecosistema dinámico que se

mantiene en equilibrio gracias a la interacción de diferentes

factores, entre los que se encuentran una flora bacteriana

diversa y los mecanismos protectores vaginales.

Entre los mecanismos protectores vaginales se encuentran:

a. Flora microbiana nativa: los Lactobacillus constituyen

la barrera defensiva más importante. Estos actúan a tres

niveles diferentes:

1. Compiten con los hongos por los nutrientes.

2. Bloquean los receptores epiteliales para los hongos

inhibiendo la adhesión al epitelio vaginal.

3. Generan sustancias capaces de inhibir la germinación

de micelios.

Este papel defensivo de los Lactobacillus explica que el

tratamiento antibiótico pueda desencadenar una micosis

vaginal por depleción o déficit de la flora vaginal.

b. Moco cervical: el moco de tipo G de Odeblad posee propiedades

antibacterianas por su viscosidad o su contenido

celular (linfocitos-leucocitos) y por las globulinas.

c. Hormonas reproductivas: el epitelio escamoso de la vagina

y el exocérvix acumula glucógeno en la zona intermedia

y superficial en respuesta al estradiol que se produce en el

ovario. Esto repercute en el espesor del epitelio (máximo

en la fase folicular) y en la cantidad de sustrato para la

producción de ácido láctico.

d. Inmunidad: si se produce una evolución tórpida deben

tenerse en cuenta la presencia de enfermedades que disminuyen

la inmunidad como el sida, la diabetes, la anemia

o el cáncer avanzado. En los enfermos inmunosuprimidos

son frecuentes los episodios recurrentes. El 70% de los infectados

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

presentan algún episodio de candidiasis oral o vaginal.

e. Indemnidad anatómica y fisiológica de la vulva y los

epitelios: la conservación de la anatomía y de los epitelios

ayuda a mantener la barrera que separa el ambiente vaginal

del ambiente externo manteniendo así las condiciones

apropiadas de temperatura, pH y humedad.

f. Otros: la conducta sexual no es un mecanismo local pero

es uno de los factores más importantes. La virginidad y la

monogamia son factores fundamentales en la perpetuación

de la indemnidad vaginal.

5. Manifestaciones clínicas.

El síntoma principal es el prurito y por lo general también

se da un aumento de la secreción vaginal de color

blanco-amarillento, de consistencia grumosa y de olor

indiferente. Otras manifestaciones clínicas son irritación e

inflamación vulvovaginal, dispareunia y disuria. Estos síntomas

se incrementan en la semana previa a la menstruación

y presentan mejoría tras la aparición de esta.

a. Síntomas:

• Ginecológicos:

- Ardor.

- Dolor (sobre todo al mantener relaciones sexuales).

- Cambio de color y aspecto del flujo; es como yogur

cortado.

- Inflamación y enrojecimiento de los labios vaginales,

pudiendo producir un ligero sangrado.

• Sexuales:

- Frigidez.

- Dolor local.

• Dermatológicos:

- Inflamaciones.

- Eczemas.

- Prurito.

b. Signos:

• Exudado vaginal: tipo “leche cuajada”, blanco, compacto,

adherente, escaso e inespecífico.

30 Enfermeir@s

Marzo 2007


Escuela de Enfermería

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

• Vagina-cérvix: eritema

• Vulva: eritema macular, placas blanquecinas, edema,

excoriaciones.

• Colposcopia: colpitis.

6. Diagnóstico.

Los métodos de diagnóstico microbiológico los podemos

clasificar de la siguiente manera: 1) observación microscópica,

2) métodos basados en el cultivo, y 3) métodos

independientes del cultivo.

1. OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA

La observación microscópica directa de toda muestra

remitida para su estudio micológico es una técnica sencilla

y recomendable, ya que permite el diagnóstico presuntivo.

El mayor tamaño de las células fúngicas permite, a diferencia

de las bacterias, su observación a bajos aumentos

en las muestras sin fijar, realizándose así un diagnóstico

presuntivo del agente etiológico. Siempre que sea posible,

realizaremos la observación en fresco ayudándonos de los

siguientes reactivos:

• Examen en fresco con KOH (10-30%): facilita la

observación ya que el KOH presenta efector clarificador,

disolviendo los distintos elementos celulares y

permaneciendo intacta la pared celular fúngica.

• Blanco de calcofluor: se une específicamente a la quitina

de las células fúngicas y emite una fluorescencia

que delimita a los elementos fúngicos. Al microscopio

de fluorescencia C. albicans y demás especies

muestran una fluorescencia verde brillante.

• Por otra parte, aunque las levaduras se tiñen bien

con la mayoría de los colorantes bacterianos (tinción

de Gram.), también se dispone de tinciones histológicas

específicas como la de plata-metenamina y la

del ácido periódico de Schiff (PAS), que nos permiten

su visión bien diferenciada. La ventaja más destacable

de las tinciones es que se trata de procedimientos

rápidos, fiables y de bajo coste, siendo de gran

utilidad, porque permite diferenciar algunos hongos

por su morfología, así como evidenciar la reacción

tisular y la invasión de tejidos propios de la infección,

disminuyendo así el tiempo requerido para el

diagnóstico. Como inconvenientes, cabe destacar la

existencia de falsos positivos y negativos, la sensibilidad

variable, dependiendo del microscopista y del

tipo de muestra, y el hecho de tener que partir de

muestras invasoras en muchas situaciones clínicas,

lo que puede estar contraindicado en el paciente

inmunodeprimido.

2. MÉTODOS BASADOS EN EL CULTIVO

El cultivo es fundamental para establecer la etiología

y efectuar pruebas de sensibilidad a los antifúngicos, así

como para realizar estudios de tipificación molecular.

a. Identificación mediante criterios morfológicos.

La mayoría de los organismos levaduriformes crecen

en el laboratorio con gran facilidad en un gran número

de medios de cultivo convencionales. El medio glucosado

de Sabouraud (SDA), con o sin antibiótico añadido (Mycobiotic®),

es el más indicado para realizar el aislamiento y

para una posterior identificación. La incubación se realiza

a temperatura ambiente cuando se trata de medios con

inhibidores, y a 37ºC en el caso de medios enriquecidos. Al

cabo de las 24-48 h se pueden observar las colonias características

de color blanco o crema, de consistencia opaca,

elevadas, lisas, brillantes o mates, y con un diámetro de 1

a 3 mm. El aspecto de la colonia tiene gran interés, ya que

es característica de cada especie en los distintos medios y

a partir del color, olor y consistencia nos facilitará su posterior

identificación.

El estudio microscópico de los organismos a partir del

cultivo se puede realizar mediante examen en fresco o

tinciones. La observación microscópica revela la existencia

de blastoconidias, seudohifas, clamidosporas, etc., con

una forma y tamaño característica a partir de cultivo en

distintos medios. La presencia de hifas verdaderas y clamidosporas

obtenidas en distintos medios es característica y

de utilidad para la identificación de C. albicans y C. dubliniensis.

La producción de tubo germinativo es una prueba

muy rentable para identificar la especie (C. albicans y C.

dubliniensis),y se trata de una prueba sencilla y rápida, con

el inconveniente que los tubos germinativos pueden confundirse

con hifas, necesitando experiencia previa para su

interpretación. Antes de emitir un resultado negativo hay

que tener presente la existencia de, aproximadamente, un

5% de cepas de C. albicans que no producen tubo germinal,

y también la posibilidad de falsos positivos en el caso

de C.tropicalis. La producción de clamidosporas en los medios

antes señalados es más rentable para la confirmación

de C. albicans cuando la prueba del tubo germinativo es

negativa.

b. Identificación mediante criterios bioquímicos basados

en sistemas enzimáticos.

Medios de cultivo cromogénicos: se trata de medios

diseñados para aislar e identificar simultáneamente especies

del género Candida, tras 24-48 h de incubación

a 35-37ºC. El fundamento es la capacidad de hidrolizar

sustratos cromogénicos en presencia de un indicador. Los

distintos medios comercializados son:

Enfermeir@s

Marzo 2007

31


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Escuela de Enfermería

• Medios fluorogénicos: facilitan la identificación de C.

albicans en los cultivos primarios.

• Sistemas enzimáticos para la identificación de C.

albicans a partir de las colonias aisladas en medios

convencionales. Detectan dos enzimas que sólo están

presentes en C. albicans: ß-galactosaminidasa (MU-

GAL) y L-prolina aminopeptidasa (PRO).

• Sistemas inmunológicos de aglutinación con partículas

de látex de identificación para C. albicans: Bichro

Látex Albicans® (Fumouze).

• Otros sistemas que permiten la identificación de otras

especies distintas a C.albicans.

c. Identificación rápida de levaduras mediante pruebas

bioquímicas y enzimáticas.

El auxonograma convencional aplica por separado diferentes

nutrientes sobre un medio sintético para apreciar

el crecimiento de la levadura en estudio. Observaremos la

utilización de los distintos nutrientes, ya sean hidratos de

carbono (azúcares y alcoholes) o compuestos nitrogenados

(peptona, asparragina, urea, sulfato amónico, nitrato de

potasio), y a partir de la demanda nutricional realizaremos

la identificación. Se trata de un método poco utilizado en

la actualidad, debido fundamentalmente a la laboriosidad

que supone su realización en un laboratorio de Microbiología

Clínica, por lo que se han comercializado métodos

basados en este fundamento que facilitan la identificación

de las levaduras.

Pese a que el cultivo es el patrón de referencia del diagnóstico

microbiológico, ya que permite la identificación del

agente etiológico y la realización del estudio de sensibilidad,

presenta inconvenientes, entre los que podemos destacar

la necesidad de obtener muestras invasivas, las cuales

están contraindicadas en pacientes sometidos a estudio

que se encuentran en un estado de inmunosupresión o

enfermedad debilitante; la contaminación de la muestra,

presentar baja sensibilidad y tratarse de un método lento

para realizar el diagnóstico.

3. MÉTODOS INDEPENDIENTES DEL CULTIVO

En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas

diagnósticas, independientes del cultivo, con la intención

de mejorar la sensibilidad y reducir el tiempo necesario

para obtener el diagnóstico.

a. Detección de antígenos o anticuerpos

Debido a la existencia de una antigenemia intermitente

en los pacientes que sufren una candidemia, necesitamos

una combinación de técnicas que detecten distintos antígenos,

junto a la determinación de anticuerpos, para

aumentar su sensibilidad. La comercialización de nuevas

técnicas para la detección de antígenos de Candida, en

principio, debería facilitar el diagnóstico mediante pruebas

serológicas, aunque debemos destacar la presencia de

grandes inconvenientes y dificultades para su interpretación.

El estudio de los niveles de anticuerpos anti-Candida

se cuestiona en pacientes con candidiasis invasora por

dos causas fundamentales, la positividad que aparece en

pacientes que sólo están colonizados, y la baja o nula respuesta

en pacientes inmunodeprimidos.

Basándonos en estas premisas, hemos de tener precaución

con la interpretación de estos resultados, y utilizar

simultáneamente distintas técnicas para confirmar los

positivos.

b. Detección de metabolitos

La detección de metabolitos es una posibilidad diagnóstica

que aparece como alternativa a las técnicas convencionales

para el diagnóstico de la infección fúngica.

7. Tratamiento de la candidiasis.

El tratamiento de la candidiasis debe englobar dos puntos

principales: su eliminación y su prevención. Por esto,

es importante corregir sistemáticamente las causas que

contribuyen al desarrollo de esta enfermedad.

En primer lugar es conveniente debilitar las Cándidas

antes de atacarlas con un antifúngico, de lo contrario po-

32 Enfermeir@s

Marzo 2007


Escuela de Enfermería

Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

drán combatirlo y con el tiempo se harían resistentes. La

mejor forma de debilitarlas es a través de la alimentación.

Para ello es fundamental eliminar de la dieta:

• Productos y alimentos que contengan azúcares o con

sabor dulce (azúcar, sacarina, miel, dextrosa, siropes, refrescos,

latas de tomate, cereales de la mañana, productos

de bollería y pastelería, postres, helados, etc.).

• Fruta.

• Productos lácteos, incluidos los yogures.

• Alcohol.

• Levaduras como el pan, pizzas…

• Patatas, champiñones y setas, calabaza y boniatos.

• Cacahuetes y pistachos.

• Productos fermentados como el vinagre y el té.

• Harinas refinadas (arroz blanco, pasta blanca, etc.).

A cambio, se puede comer:

• Carnes, pescado y huevos.

• Vegetales.

• Legumbres.

• Frutos secos y semillas de calabaza, sésamo y girasol.

• Arroz y trigo.

• Tostadas de centeno o tortas de arroz.

• Limón y aguacate.

• Leche de soja, arroz y avena.

• Tofu y soja texturizada.

• Aceite de oliva.

• Zumos vegetales (excepto de zanahoria y remolacha)

• Agua embotellada.

Una vez debilitadas, es importante introducir el antifúngico

que las destruya. Actualmente son los imidazoles

los agentes antifúngicos principalmente utilizados.

Otra cuestión a plantearse a la hora de diseñar el tratamiento

contra la vulvovaginitis micótica es la elección de

un tratamiento local o sistémico. En los episodios aislados

ambas formas han dado buenos resultados y esto apoya

el uso de productos de aplicación local por presentar menores

efectos secundarios. No obstante el tratamiento oral

está indicado en pacientes con inmunodeficiencias graves

o en casos de intolerancia a la vía local. Es conveniente

saber que existe una menor tasa de recidivas cuando se

utilizan preparados por vía oral.

En el embarazo, el tratamiento tópico (óvulos) con

imidazoles resulta más efectivo que la nistatina. Durante

la gestación pueden ser necesarios tratamientos de seis

días, en lugar de los más breves usados normalmente en

mujeres no embarazadas. No debe iniciarse tratamiento en

infección asintomático. También hay que prestar atención

a las posibles interacciones farmacológicas con hipoglucemiantes

orales, antihistamínicos, rifampicina, fenitoína,

antagonistas del Calcio, anticoagulantes, teofilina, inhibidores

de las proteasas o anticonceptivos orales.

Los objetivos del tratamiento son:

- Alivio de los signos y síntomas de infección.

- Tratar la infección adecuadamente.

- Erradicar los agentes patógenos vaginales.

- Prevenir el desarrollo de las complicaciones del tracto

genital superior.

- Prevenir futuras infecciones de transmisión sexual en

el paciente individual y en la comunidad.

Podemos sintetizar los tratamientos más utilizados y las

dosis más comunes en el cuadro que sigue:

Miconazole, vaginal

Clotrimazol, vaginal

Nistatina, vaginal

Fluconazol

Itraconazol

Ketoconazol

TRATAMIENTOS LOCALES

TERAPIAS ORALES

8. Intervenciones de Enfermería.

Crema 2%: 5g/día/7días

Óvulos 1oomg/7días

Óvulos 2oomg/3días

Crema 2%: 5g/día/3 días

Crema 10%: 5g/día

dosis única

Óvulos 100mg/día/6 días

Óvulos 500mg dosis única

Óvulos 100.000U/día

14días

Una dosis de 150mg

200mg/ día/ 1-3 días.

200mg/ día/ 1-3 días

Las principales actuaciones de la enfermería en el campo

de la vulvovaginitis por Candida Albicans son:

1.- Historiar al paciente.

2.- Observación genital.

3.- Observación flujo vaginal.

4.- Recogida de muestras con hisopo.

Enfermeir@s

Marzo 2007

33


Revista do Colexio Oficial de Enfermería de Lugo

Escuela de Enfermería

5.- Educación sanitaria, se podrían englobar aquí un conjunto

de recomendaciones para prevenir la enfermedad

y durante su tratamiento:

• Evitar las duchas vaginales. Esta práctica altera el

nivel normal de ácido de la vagina y produce inflamación;

ambas cosas pueden aumentar el riesgo de

infección.

• Es aconsejable no usar detergente perfumado, lejía o

suavizante de la tela.

• Es mejor evitar la ropa apretada, pues restringe la

circulación del aire.

• Es conveniente usar ropa interior de algodón, que

permite la entrada de aire y la salida de la humedad.

• Se debe evitar lavar el área vaginal con desodorantes,

jabones aromáticos o baños de burbujas.

• Si las infecciones por levadura se convierten en un

problema, se debe intentar el uso de un producto

de limpieza sin jabón, con lo cual existirán menos

probabilidades de provocar una irritación en el área

vaginal.

• No mantener relaciones sexuales con coito.

* La alimentación es un factor importante a tener en

cuenta en la prevención de la vulvovaginitis candidiásica.

Se deben seguir una serie de normas alimentarias

como son:

• Reducir o evitar los azúcares (el sirope de maíz o de

arce, glucosa, fructosa y sacarosa). Los azúcares son

alimento para la Cándida y le ayudan a crecer.

• Reducir o evitar el alcohol. El alcohol se convierte en

azúcar y ayuda al desarrollo de la Cándida.

• Ingerir cantidades considerables de ajo. Se cree que

el ajo posee ciertas propiedades naturales que actúan

contra los hongos. (No se sabe si el ajo en grandes

cantidades interfiere con los medicamentos contra

el VIH, pero existe alguna evidencia de que puede

aumentar el riesgo de efectos secundarios al tomar

ritonavir [Norvir].)

• Ingerir latobacillus, acidofillus y los bifidobacterium

bifidum.

• Evitar cafeína y nicotina.

9. Bibliografía.

• http://www.projectinform.org.

• http://www.fisterra.com/guias2/vaginitis.asp#Candid

iasis.

• http://www.enfermeria21.com.

• http://www.enfersalud.com.

• http://www.reviberoammicol.com.

• http://www.scielo.sld.cu/scielo.php.

• Protocolo de enfermería elaborado por la autora con

la colaboración de Dolores Orbán Parapar D.U.E. C.S.

Viveiro.

• R. Carreras Collado/ M. López-Yarto Elejabeitia. “Vulvovaginitis

candidiásca”. Ed. Mayo, 2006.

• http://www.isdin.com “Consejos para la candidiasis

en el y en ella”

• Bayer HealthCare. “Infecciones vaginales”. Ed. Mayo,

2006.

• http://www.mycology.adelaide.edu.au/images/

candida12.gif.

• http://www.osel.cz/soubory/521/3.jpg.

• http://www.holistika.net/nutricion/articulos/

candidiasis_cronica.asp.

• Castro Méndez C., Martín Pozuelos E. Diagnóstico

de la infección fúngica por levaduras del género Cándida:

Cándida dubliniensis [página en Internet]. Madrid:

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas

y Microbiología Clínica (SEIMC). [Citado el 19 de

junio de 2006].Disponible en: http://www.seimc.org/

control/revi_Mico/pdf/cdublinien.pdf.

34 Enfermeir@s

Marzo 2007

More magazines by this user
Similar magazines