01.02.2015 Views

Parte 1 - Colegio Oficial de Enfemería de Lugo

Parte 1 - Colegio Oficial de Enfemería de Lugo

Parte 1 - Colegio Oficial de Enfemería de Lugo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Índice<br />

Rincón artístico<br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

LIMIAR ............................................................................................................................................................. 5<br />

ACTUALIDADE<br />

- Circular nº 52/2009 · Organización Colegial <strong>de</strong> Enfermería · Consejo General ......................................... 7<br />

- Proposición <strong>de</strong> Ley <strong>de</strong> modificación <strong>de</strong> la Ley 29/2006, <strong>de</strong> 26 <strong>de</strong> julio, <strong>de</strong> garantías<br />

y uso racional <strong>de</strong> los medicamentos y productos sanitarios (Boletín <strong>Oficial</strong>) ............................................ 8<br />

- Proposición <strong>de</strong> Ley <strong>de</strong> modificación <strong>de</strong> la Ley 29/2006, <strong>de</strong> 26 <strong>de</strong> julio, <strong>de</strong> garantías<br />

y uso racional <strong>de</strong> los medicamentos y productos sanitarios ....................................................................... 11<br />

INFORMACIÓN XERAL<br />

- Nota <strong>de</strong> prensa .............................................................................................................................................. 14<br />

- Sobre la portada ............................................................................................................................................ 15<br />

- Guía rápida <strong>de</strong> especialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> enfermería ............................................................................................. 16<br />

- Programa Galia 2009 ..................................................................................................................................... 19<br />

rincón artístico<br />

SOCIEDADE<br />

- Os nosos rapaciños ........................................................................................................................................ 20<br />

- Festa <strong>de</strong> Nadal en Burela .............................................................................................................................. 20<br />

- Festa <strong>de</strong> Nadal en Monforte ......................................................................................................................... 22<br />

- Festa <strong>de</strong> Nadal en <strong>Lugo</strong> ................................................................................................................................. 23<br />

OPINIÓN<br />

- Carta a María, la enfermera <strong>de</strong> Ryan ........................................................................................................... 25<br />

- La espada <strong>de</strong> Damocles ................................................................................................................................. 27<br />

- Oposicións ¡Qué gran invento! .................................................................................................................... 27<br />

- Plaza fija, la panacea universal ..................................................................................................................... 29<br />

- La enfermería, construcción <strong>de</strong> la i<strong>de</strong>ntidad. “Orientando la mirada” (II) ............................................... 30<br />

ESCOLA DE ENFERMARÍA<br />

- Actualida<strong>de</strong> da Escola <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong> ............................................................................................ 35<br />

INTERNACIONAL<br />

- Irán, un país <strong>de</strong>sconocido ............................................................................................................................. 38<br />

INVESTIGACIÓN<br />

- Estudio retrospectivo sobre el cumplimiento <strong>de</strong> la vacunación contra el tétano<br />

iniciadada en Urgencias ................................................................................................................................ 45<br />

FORMACIÓN CONTINUADA<br />

- Obesidad infantil ........................................................................................................................................... 48<br />

- Necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> alimentación en el anciano ................................................................................................ 53<br />

- Actualización en vía intraósea ...................................................................................................................... 57<br />

PREMIO MURALLA<br />

- Cara a cara. Segundo premio “Muralla <strong>Lugo</strong> 2009” ................................................................................... 63<br />

BIOÉTICA<br />

- Documento <strong>de</strong> vonta<strong>de</strong>s anticipadas ou <strong>de</strong> instruccións previas ............................................................... 70<br />

- Documento <strong>de</strong> instrucións previas <strong>de</strong> Galiza ............................................................................................... 72<br />

ENFERMERÍA NOS TEMPOS<br />

- De la historia a la intrahistoria lucense*. Precursores <strong>de</strong> la enfermería (III) ............................................. 74<br />

ENREDADOS<br />

- Linux a estribor .............................................................................................................................................. 84<br />

RINCÓN ARTÍSTICO<br />

- María Lour<strong>de</strong>s Bermello López ..................................................................................................................... 86<br />

Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

87


Limiar<br />

DIRECCIÓN<br />

Javier Coria Abel<br />

CONSELLO DE REDACCIÓN<br />

Área <strong>de</strong> Burela<br />

Ena Fernán<strong>de</strong>z Lagar; Paloma Rodríguez Oviedo;<br />

Ana Vázquez Martínez<br />

Área <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

Héctor Castiñeira López; Nazaret Gómez González;<br />

Marta Piñeiro Soto; Alfredo Valín Mén<strong>de</strong>z; Raquel Jiménez Díaz<br />

Área <strong>de</strong> Monforte<br />

Mª Teresa Pérez Rodríguez; María Rodríguez Trigo;<br />

María Isabel García Díaz<br />

Escola <strong>de</strong> Enfermaría<br />

Juan Manuel Mayo Romero; Mª Pilar Penela Puga<br />

Formación Continuada<br />

Mª Reyes González Rivera; Isabel Vila Iglesias<br />

Saú<strong>de</strong> Laboral<br />

Gema Díaz López; Iria Ferreiro López; Mª José Ferreiro López;<br />

Elena Galego Vázquez; Hugo A. Pena Valiño;<br />

Mª Jesús Vázquez Vázquez; Alejandro Pérez Saavedra<br />

Bioética<br />

Josefa Escariz Quintas; Ana Pardo Bargados<br />

Investigación<br />

Nazaret Gómez González; Isabel García Gómez<br />

Reyes González Rivera<br />

FOTO PORTADA<br />

Javier Coria Abel<br />

COORDINADOR<br />

Miguel Fernán<strong>de</strong>z Mén<strong>de</strong>z<br />

SERVICIOS<br />

Asesoría Jurídica<br />

Foro C.B.<br />

Secretaría<br />

Cristina Lage Suárez; Azucena Veiga Lasanta<br />

Diseño y Maquetación<br />

Javier Cachafeiro Simavilla<br />

Imprime<br />

Unicopia A.G. – Avda. <strong>de</strong> Madrid, 13 – 27002 <strong>Lugo</strong><br />

Edita<br />

Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

Depósito Legal<br />

LU-330/2001<br />

I.S.S.N.<br />

1888-4830<br />

Esta revista pó<strong>de</strong>se <strong>de</strong>scargar<br />

en formato PDF en:<br />

www.enfermerialugo.org<br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

Limiar<br />

Javier Coria Abel<br />

javier.coria.abel@enfermerialugo.org .................<br />

Outra cita no papel coa personalida<strong>de</strong> e a realida<strong>de</strong> que<br />

<strong>de</strong>ixan entrever os nosos redactores coas súas opinións e<br />

puntos <strong>de</strong> vista particulares, facendo no seu conxunto, un<br />

todo plural que respecta as individualida<strong>de</strong>s.<br />

Con estes ingredientes imos levando adiante, entrega<br />

a entrega, esta revista. Nela o tesouro, na miña opinión, é<br />

toda a sección <strong>de</strong> opinión, porque nos permite explicarnos<br />

diante dos colegas <strong>de</strong> profesión e, sen ofen<strong>de</strong>r nin erguer<br />

a voz, facer presente noso xeito <strong>de</strong> ver a realida<strong>de</strong> profesional.<br />

Ven sendo unha forma <strong>de</strong> pensar en voz alta, <strong>de</strong><br />

xeito que presentamos as i<strong>de</strong>as para a súa incorporación a<br />

realida<strong>de</strong> profesional.<br />

A boa nova <strong>de</strong>sta entrega é o conseguir a Prescrición<br />

Enfermeira. Pola contra, a mala nova está relacionada coa<br />

escaseza <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong>stinados á Sanida<strong>de</strong> e os graves<br />

problemas <strong>de</strong> visión dos responsables da administración e<br />

dos axentes sociais que dificultan a previsión <strong>de</strong> recursos<br />

humanos no ámbito da sanida<strong>de</strong>.<br />

O feito <strong>de</strong> <strong>de</strong>senten<strong>de</strong>rse e pechar os ollos ante a evi<strong>de</strong>nte<br />

diminución <strong>de</strong> enfermeiras dispoñibles, que ven<br />

sendo a tónica nestes últimos tempos, fai que se teña<br />

errado tanto na cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> enfermeiras formadas. Tamén<br />

na cantida<strong>de</strong> asignada os centros <strong>de</strong> traballo como<br />

na distribución dos recursos uniformemente no territorio<br />

galego. Esta política <strong>de</strong> avestruz vense aplicando polas<br />

distintas administracións tanto nos recursos humanos<br />

LIMIAr<br />

Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

5


LIMIAR<br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

Limiar<br />

como nos económicos, e lonxe da igualda<strong>de</strong>, consegue<br />

unha Galicia heteroxénea na que os cartos e o persoal<br />

“esvaran” continuamente cara ó oeste, <strong>de</strong>saugando no<br />

océano atlántico, como si estiveramos falando <strong>de</strong> xeografía,<br />

e convertendo o interior nun espazo que paga<br />

sen recibir. Baleiro <strong>de</strong> recursos. E que por non ter, nin<br />

ten fe nos políticos que: prometen sen cumprir ou nos<br />

<strong>de</strong>ixan un país sementado polos múltiples proxectos iniciados<br />

por cada nova administración e abortados pola<br />

seguinte, que non fan que vexamos aproveitados os<br />

cartos públicos.<br />

Este panorama complexo e difícil é o escenario perfecto<br />

para <strong>de</strong>senvolver e mostrar a riqueza, a flexibilida<strong>de</strong>,<br />

a fortaleza, en fin, a paixón enfermeira. E agora<br />

a súa presenza vólvese imprescindible e fai aparecer á<br />

vista do público a excelente labor dos compañeiros <strong>de</strong><br />

Atención Primaria. Permite pensar que, pese ás dificulta<strong>de</strong>s,<br />

sempre haberá enfermaría que sen ter en conta<br />

a crueza do escenario ten<strong>de</strong> unha man amiga, para<br />

erguer ó que o necesita, contribuíndo a presentarlle a<br />

poboación una imaxe da enfermaría especialmente presente<br />

cando mais falta fai, e claramente positiva, como<br />

non po<strong>de</strong> ser doutro modo.<br />

Este compañeiro que cun sorriso fai unha festa privada<br />

para animar a unha paciente no seu noventa e<br />

moitos cumpleanos, cunha profesionalida<strong>de</strong> que pasma<br />

pola súa sinxeleza, é un bo exemplo do que estamos a<br />

falar. Coidar, curar … pero levando alegría.<br />

Den<strong>de</strong> a redacción estamos a apoiar e a recordar<br />

a tódolos compañeiros que cando escollemos a nosa<br />

profesión ou ben ela nos escolleu a nos; temos plena<br />

conciencia <strong>de</strong> cal é a actuación mais axeitada en cada situación,<br />

aínda que o <strong>de</strong>sánimo faga que algún pense en<br />

<strong>de</strong>ixarse vencer, pero un bo <strong>de</strong>scanso ponnos <strong>de</strong> novo<br />

no bo camiño. Que as nosas feridas son o <strong>de</strong>sánimo,<br />

a indiferenza, a insolidarieda<strong>de</strong>… aínda que o antídoto<br />

ven sendo a mutua relación e o apoio entre compañeiros,<br />

que fai esquecer a dureza da soida<strong>de</strong>.<br />

Nestes tempos raros, pero intensos, busca<strong>de</strong> nos<br />

contidos da revista e si vos parece, <strong>de</strong>ixar a vosa opinión<br />

na mesma. Pasa<strong>de</strong>, pasa<strong>de</strong>, que é á vosa, nosa revista.<br />

E vos que pensa<strong>de</strong>s.<br />

actualida<strong>de</strong><br />

6<br />

Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

7


actualida<strong>de</strong><br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

Actualida<strong>de</strong><br />

Actualida<strong>de</strong><br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

actualida<strong>de</strong><br />

8<br />

Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

9


actualida<strong>de</strong><br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

Actualida<strong>de</strong><br />

Actualida<strong>de</strong><br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

Proposición <strong>de</strong> Ley <strong>de</strong> modificación<br />

<strong>de</strong> la Ley 29/2006, <strong>de</strong> 26 <strong>de</strong> Julio,<br />

<strong>de</strong> garantías y uso racional <strong>de</strong> los<br />

medicamentos y productos sanitarios<br />

actualida<strong>de</strong><br />

Redacción ................................................................................................................................................................<br />

El Congreso <strong>de</strong> los Diputados en sesión plenaria número 126, celebrada el martes 22 <strong>de</strong> diciembre<br />

<strong>de</strong> 2009, aprueba finalmente y nos hace un espléndido regalo navi<strong>de</strong>ño. Por su interés reproducimos<br />

el diario <strong>de</strong> sesiones <strong>de</strong>l Congreso <strong>de</strong> diputados correspondiente.<br />

El señor PRESIDENTE: Examen <strong>de</strong> las enmiendas <strong>de</strong>l<br />

Senado. Proposición <strong>de</strong> ley <strong>de</strong> modificación <strong>de</strong> la Ley<br />

29/2007, <strong>de</strong> 26 <strong>de</strong> julio, <strong>de</strong> garantía y uso racional <strong>de</strong><br />

medicamentos y productos sanitarios.<br />

En primer lugar y por el Grupo Mixto tiene la palabra<br />

la señora Fernán<strong>de</strong>z Davila. Señora Fernán<strong>de</strong>z Davila,<br />

¿no <strong>de</strong>sea hacer uso <strong>de</strong> la palabra el Grupo Mixto<br />

(Denegaciones.) Por el Grupo Parlamentario <strong>de</strong> Esquerra<br />

Republicana — Izquierda Unida— Iniciativa per<br />

Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.<br />

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presi<strong>de</strong>nte.<br />

Intervengo brevemente para<br />

saludar un avance legislativo,<br />

en nuestra opinión, que<br />

no es total ni <strong>de</strong>finitivo.<br />

Creemos que quedan<br />

cosas pendientes, como la<br />

prescripción <strong>de</strong> los fisioterapeutas,<br />

pero se trata <strong>de</strong> un<br />

avance importante en la prescripción por parte <strong>de</strong>l colectivo<br />

<strong>de</strong> enfermería. Señorías, hace cincuenta años se<br />

produjo el primer estudio epi<strong>de</strong>miológico que <strong>de</strong>mostró<br />

la relación directa entre el tabaco y el cáncer. Pues bien,<br />

lo mismo podríamos <strong>de</strong>cir respecto al trabajo en equipo<br />

en el tema sanitario. Hace treinta años que es claro el<br />

trabajo en equipo en el sistema sanitario y, sin embargo,<br />

no había habido una participación en la prescripción por<br />

parte <strong>de</strong> la enfermería. Por fin hay una iniciativa que<br />

regula esta materia, que a<strong>de</strong>cua la ley a la realidad <strong>de</strong><br />

los equipos y <strong>de</strong> la atención primaria y, por tanto, para<br />

nosotros es una ley importante y positiva, aunque que<strong>de</strong>n<br />

cosas por hacer. Por otra parte, reconoce un hecho<br />

evi<strong>de</strong>nte, la prescripción <strong>de</strong> los podólogos junto a los<br />

médicos y odontólogos. Por esta razón nuestro grupo<br />

va a votar favorablemente esta iniciativa y no votaremos<br />

a favor <strong>de</strong> aquellas enmiendas que <strong>de</strong> alguna manera<br />

la empañen. Y me refiero a una muy concreta. Mi grupo<br />

parlamentario no compren<strong>de</strong> cómo en el Senado a<br />

alguien se le ha podido pasar por la cabeza que quien<br />

ven<strong>de</strong> los fármacos también los prescriba. Es un hecho<br />

insólito, porque va en sentido contrario <strong>de</strong> la evolución<br />

<strong>de</strong> la medicina y <strong>de</strong> la sanidad. Es <strong>de</strong>cir, que tiene que<br />

haber una clara separación entre quien indica, quien<br />

prescribe un fármaco, y quien lo ven<strong>de</strong>.<br />

Muchas gracias, señorías.<br />

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.<br />

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, don Josep<br />

Agirretxea tiene la palabra.<br />

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias,<br />

señor presi<strong>de</strong>nte.<br />

Intervengo muy brevemente<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el escaño para felicitarnos<br />

también <strong>de</strong> que esta<br />

iniciativa salga a<strong>de</strong>lante.<br />

Mi grupo la apoyará,<br />

como no podía ser <strong>de</strong> otra<br />

manera. En Comisión así<br />

se ha trabajado, y creo que<br />

es un avance y la constatación <strong>de</strong> una realidad. Quizás<br />

hasta ahora no aparecía en la ley, pero la realidad era la<br />

que era. Los usuarios son los primeros que agra<strong>de</strong>cerán<br />

esta medida. Al fin y al cabo el <strong>de</strong>stino final <strong>de</strong> cualquier<br />

<strong>de</strong>cisión que aquí se tome tiene que ser en beneficio <strong>de</strong>l<br />

bienestar y <strong>de</strong> la salud <strong>de</strong> los ciudadanos. La apoyare-<br />

10 Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

11


actualida<strong>de</strong><br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

mos, tal y como se aprobó en la Comisión antes <strong>de</strong> que<br />

fuera al Senado.<br />

Aprovecho la ocasión para saludar a las personas que<br />

hoy han venido en representación <strong>de</strong> los colectivos agraciados,<br />

en este momento, por estas medidas.<br />

Muchas gracias.<br />

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.<br />

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i<br />

Unió) tiene la palabra doña Concepción Tarruella.<br />

La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor<br />

presi<strong>de</strong>nte.<br />

Señorías, hoy acaba una inseguridad<br />

jurídica relevante,<br />

existente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el año 2006<br />

en dos colectivos <strong>de</strong> profesionales<br />

muy importantes<br />

en el campo <strong>de</strong> la sanidad.<br />

Todo el mundo sabe que<br />

nos referimos a los podólogos<br />

y a los profesionales <strong>de</strong> enfermería. En el año 2006,<br />

cuando se aprobó la Ley <strong>de</strong> garantías y uso racional <strong>de</strong><br />

los medicamentos y productos sanitarios, quedó un<br />

hueco. Se creó una grave inseguridad jurídica para el<br />

resto <strong>de</strong> los profesionales que en su quehacer diario, en<br />

su día a día, prescriben —y necesitan hacerlo— productos<br />

sanitarios y algunos medicamentos. Hoy, señorías,<br />

<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> este largo proceso que ha seguido la tramitación<br />

<strong>de</strong> esta ley, po<strong>de</strong>mos por fin felicitarnos.<br />

Quiero felicitar aquí a los presi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> los consejos<br />

<strong>de</strong> los dos colectivos a los que afecta esta proposición <strong>de</strong><br />

ley, al <strong>de</strong> los podólogos y al <strong>de</strong> los enfermeros, y quiero<br />

celebrar con ellos que por fin esta ley pueda ver la luz.<br />

La exposición <strong>de</strong> motivos <strong>de</strong> esta proposición <strong>de</strong> ley<br />

es importante. La Ley 44/2003, <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong> diciembre, <strong>de</strong><br />

or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> las profesiones sanitarias, dice que las<br />

actuaciones sanitarias, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los equipos profesionales,<br />

se articularán atendiendo a los criterios <strong>de</strong> conocimientos<br />

y competencia <strong>de</strong> estos profesionales que<br />

integran el equipo, en función <strong>de</strong> la actividad concreta<br />

a <strong>de</strong>sarrollar, <strong>de</strong> la confianza y conocimiento recíproco<br />

<strong>de</strong> la capacidad <strong>de</strong> sus miembros y <strong>de</strong> los principios <strong>de</strong><br />

accesibilidad y continuidad asistencial <strong>de</strong> las personas<br />

atendidas. Por fin, a partir <strong>de</strong> hoy, esto podrá ser una<br />

realidad. (La señora vicepresi<strong>de</strong>nta, Cunillera i Mestres,<br />

ocupa la Presi<strong>de</strong>ncia.)<br />

Después <strong>de</strong> este largo proceso, en el que ha habido<br />

problemas <strong>de</strong> entendimiento en algunos momentos entre<br />

colectivos importantes que necesitan trabajar juntos<br />

Actualida<strong>de</strong><br />

y que, en su día a día, necesitan estar unidos, hoy por<br />

fin se terminan estos problemas y se hace justicia con<br />

este importante colectivo <strong>de</strong> enfermeros y <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s<br />

profesionales, que son necesarios, en el día a día, para<br />

el cuidado <strong>de</strong> todos nuestros pacientes. Los podólogos<br />

también ven reconocidos sus <strong>de</strong>rechos, a lo que se les<br />

tendría que haber otorgado hace muchísimo tiempo.<br />

Muchas gracias, señorías.<br />

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):<br />

Muchas gracias, señora Tarruella.<br />

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra<br />

don Mario Mingo.<br />

El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora<br />

presi<strong>de</strong>nta.<br />

Intervengo para anunciar el<br />

voto afirmativo <strong>de</strong> mi grupo<br />

parlamentario a las dos enmiendas<br />

<strong>de</strong>l Senado que recogen<br />

una i<strong>de</strong>a básica, que<br />

ya ha sido formulada por el<br />

señor Llamazares: que los<br />

distintos profesionales no<br />

pue<strong>de</strong>n prescribir y dispensar medicamentos y productos<br />

sanitarios.<br />

Por tanto, esto mejora la proposición <strong>de</strong> ley y va a<br />

ser aprobada con la aportación <strong>de</strong>l Grupo Parlamentario<br />

Popular.<br />

Quiero dar dos rápidos mensajes, señora presi<strong>de</strong>nta.<br />

Mi grupo se congratula, sinceramente, y ha colaborado<br />

<strong>de</strong> forma activa con el resto <strong>de</strong> los grupos parlamentarios<br />

para encontrar un texto que incorpore a la Ley <strong>de</strong>l<br />

Medicamento las faculta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> prescribir, <strong>de</strong> usar y <strong>de</strong><br />

indicar medicamentos y productos sanitarios por parte<br />

<strong>de</strong> dos profesiones sanitarias: los podólogos y las enfermeras.<br />

Tengo que <strong>de</strong>cir que el texto alcanzado ha sido fruto<br />

<strong>de</strong> un amplio consenso y <strong>de</strong> un numeroso trabajo a lo<br />

largo <strong>de</strong> varios meses y que sigue los criterios <strong>de</strong> la Ley<br />

<strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> profesiones sanitarias, como <strong>de</strong>mandaba<br />

nuestro grupo en la intervención <strong>de</strong> la proposición<br />

<strong>de</strong> ley en el Pleno. (Rumores.) En segundo lugar, quiero<br />

manifestar el lamento personal por no haber logrado,<br />

con otros grupos, ni en la tramitación en el Congreso<br />

ni en el Senado, que otro grupo profesional, el <strong>de</strong> los<br />

fisioterapeutas, pueda tener faculta<strong>de</strong>s similares a las<br />

<strong>de</strong> los enfermeros en el ámbito <strong>de</strong> sus competencias.<br />

Con los niveles <strong>de</strong> acreditación correspondientes, con<br />

los protocolos acordados con los distintos colegios profesionales<br />

y con la supervisión <strong>de</strong> la agencia <strong>de</strong> calidad,<br />

Actualida<strong>de</strong><br />

estos profesionales tienen cabida en el Sistema Nacional<br />

<strong>de</strong> Salud. Anuncio el voto favorable <strong>de</strong> mi grupo, señora<br />

presi<strong>de</strong>nta, muchísimas gracias y, a toda la Cámara, Feliz<br />

Navidad.<br />

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):<br />

Gracias, señor Mingo.<br />

Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Pilar<br />

Gran<strong>de</strong>.<br />

La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señora<br />

presi<strong>de</strong>nta.<br />

Nuestro grupo también va a<br />

votar afirmativamente esta<br />

enmienda, que permite la<br />

inclusión <strong>de</strong> los nuevos profesionales<br />

que van a prescribir<br />

o indicar medicamentos<br />

y productos sanitarios y<br />

los incluye en las incompatibilida<strong>de</strong>s<br />

con la fabricación, elaboración, distribución<br />

y comercialización <strong>de</strong> medicamentos y productos sanitarios.<br />

Quiero, en nombre <strong>de</strong> mi grupo, agra<strong>de</strong>cer el esfuerzo<br />

hecho a todos los portavoces que han participado en<br />

este trabajo con un espíritu constructivo y colaborador, y<br />

también a los que no apoyaron la ley, especialmente a la<br />

señora Tarruella. Ella sabe bien por qué. Hemos mantenido<br />

un <strong>de</strong>bate enriquecedor que nos ha permitido conseguir<br />

un texto que va a lograr, por un lado, el amparo<br />

jurídico a una realidad que se da en el día a día <strong>de</strong> los<br />

servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> nuestro país y, por otro, mantener e<br />

incluso mejorar la calidad <strong>de</strong> la atención a los pacientes<br />

ampliando, or<strong>de</strong>nando y garantizando las competencias<br />

<strong>de</strong> estos profesionales sanitarios, y lo que no es menos<br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

importante, evitar situaciones injustas como las que estaban<br />

pa<strong>de</strong>ciendo históricamente los podólogos.<br />

Des<strong>de</strong> el principio, señorías, hemos <strong>de</strong>fendido que la<br />

mejor atención sanitaria es la que se presta en equipos<br />

multidisciplinares, en los que cada profesional no solo<br />

<strong>de</strong>be <strong>de</strong> hacer el trabajo para el que está capacitado, sino<br />

también ser responsable <strong>de</strong> este trabajo, y que en ningún<br />

caso el mayor <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> estas competencias va en<br />

<strong>de</strong>trimento <strong>de</strong> las <strong>de</strong> otros profesionales, sino en la mejora<br />

<strong>de</strong> la propia calidad asistencial. Creemos que aquella<br />

imagen <strong>de</strong> las películas españolas <strong>de</strong> los años setenta, <strong>de</strong><br />

aquellas comedias en las que las enfermeras eran señoritas<br />

con cofia y medias blancas y que ejercían <strong>de</strong> secretarias<br />

<strong>de</strong>l doctor, ha quedado en eso, en imágenes que<br />

hace más <strong>de</strong> treinta años ya no se ven. Hoy la enfermería<br />

tiene un papel fundamental en nuestro Sistema Nacional<br />

<strong>de</strong> Salud. Quiero, por tanto, mostrar nuestra satisfacción<br />

porque hoy, en el último y ruidoso Pleno <strong>de</strong>l año 2009,<br />

hemos podido conseguir finalizar con éxito esta larga reivindicación<br />

y quiero aprovechar también la ocasión en<br />

esta última intervención para felicitar la Navidad a todos<br />

y <strong>de</strong>sear un buen año 2010, que para los enfermeros y<br />

podólogos va a ser un año muy especial.<br />

Por tanto, muchas felicida<strong>de</strong>s para todos.<br />

Muchas gracias, señor presi<strong>de</strong>nte. (Aplausos.)<br />

El sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gran<strong>de</strong>.<br />

Iniciaremos las votaciones <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> cinco minutos.<br />

Hasta esa hora, suspen<strong>de</strong>mos la sesión. (Pausa.)<br />

Señorías, antes <strong>de</strong> iniciar las votaciones, en nombre<br />

<strong>de</strong> la Mesa y en nombre propio, <strong>de</strong>seo a SS.SS unas felices<br />

Navida<strong>de</strong>s y un próspero año 2010. Muchas gracias.<br />

(Aplausos.)<br />

actualida<strong>de</strong><br />

12 Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

13


información xeral<br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

Nota <strong>de</strong> prensa<br />

Información xeral<br />

Redacción ................................................................................................................................................................<br />

La Asamblea General <strong>de</strong> la Organización Colegial Enfermería garantizará la seguridad <strong>de</strong> los<br />

pacientes y profesionales mediante la acreditación <strong>de</strong> la competencia <strong>de</strong> los enfermeros y un<br />

observatorio <strong>de</strong> riesgos profesionales.<br />

• Acuerda presentar el próximo jueves 30 <strong>de</strong> julio, públicamente y en rueda <strong>de</strong> prensa, el informe<br />

don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>tallan todas las conclusiones <strong>de</strong> la Investigación llevada a cabo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Consejo General<br />

<strong>de</strong> Enfermería en el fallecimiento <strong>de</strong>l bebé Rayan.<br />

• Respalda las <strong>de</strong>claraciones efectuadas por el presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo General en la rueda <strong>de</strong> prensa<br />

don<strong>de</strong> se informó a los medios <strong>de</strong>l trágico acci<strong>de</strong>nte.<br />

• Garantizará a la sociedad que los enfermeros que trabajen en servicios <strong>de</strong> alto riesgo tendrán la<br />

formación específica acreditada por el Consejo General <strong>de</strong> Enfermería para po<strong>de</strong>r hacerlo, consi<strong>de</strong>rando<br />

como tales: Urgencias y Emergencias, Quirófano, Cuidados Intensivos y Reanimación,<br />

Unida<strong>de</strong>s Coronarias, Diálisis Renal, Hemodinámica, Cuidados Intensivos Neonatales, Radiología<br />

invasiva, Electrofisiología cardíaca, entre otros.<br />

Madrid, 22 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2009. Esta mañana<br />

se ha celebrado una Asamblea General<br />

extraordinaria con motivo <strong>de</strong> los posicionamientos<br />

y actuaciones llevadas<br />

a cabo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Consejo<br />

General <strong>de</strong> Enfermería tras el<br />

fallecimiento <strong>de</strong>l bebe Rayán<br />

el pasado martes 14 <strong>de</strong> julio<br />

<strong>de</strong> 2009. Dicha asamblea<br />

está compuesta por los presi<strong>de</strong>ntes<br />

<strong>de</strong> los colegios provinciales<br />

y consejos autonómicos<br />

<strong>de</strong> enfermería <strong>de</strong> toda<br />

España y es el máximo órgano<br />

<strong>de</strong> representación <strong>de</strong> la enfermería<br />

española. En la reunión celebrada<br />

en Madrid, los presi<strong>de</strong>ntes<br />

<strong>de</strong> la enfermería española han acordado<br />

presentar el próximo jueves 30 <strong>de</strong> julio,<br />

públicamente y en rueda <strong>de</strong> prensa, el informe<br />

que está siendo elaborado por los expertos <strong>de</strong>l Consejo<br />

General <strong>de</strong> Enfermería y don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>tallan todas las<br />

conclusiones <strong>de</strong> la Investigación llevada a cabo ante el<br />

fallecimiento <strong>de</strong>l bebé Rayan. Asimismo, la Asamblea<br />

General <strong>de</strong> presi<strong>de</strong>ntes, ha elaborado una <strong>de</strong>claración<br />

institucional (que se incluye junto a esta nota <strong>de</strong> prensa)<br />

en el la que se ha vuelto a poner <strong>de</strong> manifiesto el com-<br />

promiso <strong>de</strong> la profesión enfermera con la seguridad<br />

<strong>de</strong> los pacientes y la calidad <strong>de</strong> la<br />

asistencia sanitaria. Dicho manifiesto<br />

incluye los siguientes puntos:<br />

Revisará todas las actuaciones<br />

profesionales.<br />

La Organización Colegial<br />

<strong>de</strong> Enfermería es la única<br />

institución que, con carácter<br />

exclusivo, posee la facultad<br />

para establecer los estándares<br />

<strong>de</strong> la práctica profesional<br />

enfermera <strong>de</strong> cara a dar asistencia<br />

sanitaria en las diferentes<br />

aéreas clínicas. Por este motivo<br />

ha asumido el compromiso <strong>de</strong> revisar<br />

todas las intervenciones profesionales<br />

y exigir todas las responsabilida<strong>de</strong>s<br />

inherentes <strong>de</strong> las enfermeras que no se hayan<br />

<strong>de</strong>senvuelto en su actuación profesional observando<br />

esas buenas prácticas. El error, la impru<strong>de</strong>ncia y la negligencia<br />

<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la mala praxis profesional que ocasiona<br />

daño a los pacientes no <strong>de</strong>ben tener cabida <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />

una profesión volcada en la seguridad <strong>de</strong>l paciente, y<br />

por ello, trabajamos para tratar <strong>de</strong> reducirlos y minimizar<br />

sus efectos.<br />

Información xeral<br />

Garantizará la competencia <strong>de</strong> los enfermeros que<br />

trabajan en unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> riesgo.<br />

La Organización Colegial <strong>de</strong> Enfermería garantizará a<br />

la sociedad que los enfermeros que trabajen en servicios<br />

<strong>de</strong> riesgo y alto riesgo tendrán la formación específica<br />

acreditada por el Consejo General <strong>de</strong> Enfermería para<br />

po<strong>de</strong>r hacerlo, consi<strong>de</strong>rando como tales: Urgencias y<br />

Emergencias, Quirófano, Cuidados Intensivos y Reanimación,<br />

Unida<strong>de</strong>s Coronarias, Diálisis Renal, Hemodinámica,<br />

Cuidados Intensivos Neonatales, Radiología<br />

invasiva, Electrofisiología cardíaca, entre otros. Dicha<br />

competencia se exigirá tanto para los procedimientos <strong>de</strong><br />

selección <strong>de</strong> las enfermeras como para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />

sus funciones profesionales a lo largo <strong>de</strong>l tiempo.<br />

Derecho a la información <strong>de</strong>l paciente.<br />

La Organización Colegial <strong>de</strong> Enfermería recuerda<br />

que su Código Deontológico instaura el <strong>de</strong>recho a la<br />

información <strong>de</strong> los pacientes con plena transparencia<br />

lo que conlleva el reconocimiento público <strong>de</strong> todos los<br />

acci<strong>de</strong>ntes y posibles riesgos profesionales aunque siempre<br />

respetando los <strong>de</strong>rechos constitucionales y fundamentales<br />

<strong>de</strong> todos los posibles responsables <strong>de</strong> cara a<br />

evitar una criminalización al margen <strong>de</strong>l proceso judicial.<br />

En este sentido, la Asamblea ratifica las actuaciones y<br />

<strong>de</strong>claraciones realizadas por el su Presi<strong>de</strong>nte, que consi<strong>de</strong>ra<br />

pru<strong>de</strong>ntes y mo<strong>de</strong>radas, respecto <strong>de</strong> las manifestaciones<br />

<strong>de</strong>l Gerente <strong>de</strong>l Hospital Gregorio Marañón, y<br />

manifiesta que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la Organización Colegial no se van<br />

a permitir <strong>de</strong>claraciones <strong>de</strong> ningún responsable gerencial<br />

o político <strong>de</strong>l ámbito sanitario que con su irresponsable<br />

actuación puedan provocar alarma social y efectos<br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

Organización Colegial <strong>de</strong> Enfermería <strong>de</strong> España<br />

criminalizadores sobre la profesión enfermera, y ejercerá<br />

en tales casos todas aquellas acciones que le asistan en<br />

Derecho en <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> la misma.<br />

Observatorio enfermero para la seguridad <strong>de</strong>l paciente.<br />

La Asamblea ha acordado la creación <strong>de</strong>l Observatorio<br />

Enfermero para la Seguridad <strong>de</strong>l Paciente, que analizará<br />

e informará los factores <strong>de</strong> riesgos estructurales<br />

y organizativos que puedan afectar a los estándares <strong>de</strong><br />

calidad <strong>de</strong> la actuación profesional, como órgano adscrito<br />

al Consejo Interautonómico <strong>de</strong> la Organización Colegial.<br />

En dicho Observatorio se integrará en su momento<br />

el Servicio <strong>de</strong> Atención al Paciente que se va a instaurar<br />

como consecuencia <strong>de</strong> la aprobación <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong><br />

Ley <strong>de</strong> modificación <strong>de</strong> diversas leyes para su adaptación<br />

a la legislación sobre el libre acceso a las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

servicios y su ejercicio.<br />

Promoción <strong>de</strong> una asignatura para enfermería sobre<br />

seguridad <strong>de</strong>l paciente.<br />

Asimismo, la Asamblea <strong>de</strong> Presi<strong>de</strong>ntes ha acordado<br />

ofertar con carácter altruista a los estudiantes <strong>de</strong> enfermería<br />

que lo <strong>de</strong>seen - a través <strong>de</strong> los oportunos convenios<br />

con las Universida<strong>de</strong>s y en el ámbito <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong><br />

aplicación <strong>de</strong> los acuerdos <strong>de</strong> Bolonia - la formación necesaria<br />

sobre seguridad <strong>de</strong>l paciente, en la que se analicen<br />

los errores profesionales que pue<strong>de</strong>n producirse, sus<br />

consecuencias y los riesgos profesionales que afectan a<br />

la profesión enfermera, sobre la base <strong>de</strong> la experiencia<br />

que la Organización acumula tras veinte años <strong>de</strong> gestión<br />

<strong>de</strong> la responsabilidad profesional.<br />

Consejo General <strong>de</strong> Enfermería - Departamento <strong>de</strong> Comunicación<br />

Sobre la portada<br />

Redacción ................................................................................................................................................................<br />

Des<strong>de</strong> la realización <strong>de</strong> la foto <strong>de</strong> portada, nos llega la triste noticia <strong>de</strong>l fallecimiento <strong>de</strong> Pilar, que tan amablemente<br />

se prestó a posar para la portada <strong>de</strong> la revista y su ilusión <strong>de</strong> verse <strong>de</strong> chica <strong>de</strong> portada, no llegó a<br />

realizarse. El otro personaje <strong>de</strong> nuestra portada es Ramiro Allegue Criado, que ejerce en el Centro <strong>de</strong> Salud<br />

<strong>de</strong> Láncara y que aquel día, tenía que realizar una cura <strong>de</strong> UPP a Pilar.<br />

Aprovechando la coinci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> fechas con su cumpleaños, ni corto ni perezoso se plantó en el domicilio con<br />

unos pasteles y unos gorros <strong>de</strong> periódico manufacturados para el evento. Como veréis la historia es simple, pero<br />

hermosa. La fiesta, por cierto, fue todo un éxito.<br />

información xeral<br />

14 Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

15


información xeral<br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

ÚNICAMENTE SE CONSERVAN<br />

LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES<br />

DE ENFERMERIA<br />

• Obstétrico-ginecológica<br />

• Pediatría<br />

• Salud mental<br />

• Trabajo<br />

• Familiar y comunitaria<br />

• Geriátrica<br />

• Médico-quirúrgica<br />

El acceso a dichas especialida<strong>de</strong>s será tras<br />

realizar las pertinentes horas <strong>de</strong> formación<br />

como enfermeras resi<strong>de</strong>ntes. Para iniciar la<br />

formación resulta imprescindible ser admitidos<br />

en una unidad docente acreditada tras<br />

superar la prueba anual única y simultanea<br />

<strong>de</strong> carácter estatal (a la prueba también podrán<br />

asistir los nacionales <strong>de</strong> otros estados<br />

siempre que cumplan la legislación aplicable).<br />

Quien solicitase el acceso a EIR y no tomase posesión<br />

será penalizado, salvo que acredite motivo, en su<br />

puntuación hasta las dos convocatorias siguientes.<br />

ESPECIALIDADES SUPRIMIDAS<br />

• Neurología<br />

• Urología y nefrología<br />

• Análisis clínicos<br />

• Radiología y electrología<br />

• Cuidados especiales<br />

• Pediatría y puericultura<br />

• Psiquiatría<br />

• Asistencia obstétrica<br />

• Salud comunitaria<br />

• Gerencia y administración <strong>de</strong> enfermería<br />

Cualquier DUE que se encuentre en posesión <strong>de</strong> uno<br />

<strong>de</strong> los títulos anteriores podrá solicitar la expedición <strong>de</strong><br />

un nuevo título si cumple las siguientes reglas:<br />

• Neurología -> cuidados médico-quirúrgicos<br />

Información xeral<br />

Guía rápida <strong>de</strong> especialida<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> enfermería<br />

Alexia Pardo Vila · alexia@enfermerialugo.org ...............................................................................................<br />

• Pediatría y puericultura -> enfermería pediátrica<br />

• Psiquiatría -> salud mental<br />

• Asistencia obstétrica -> obstétrico-ginecológica<br />

En cualquiera <strong>de</strong> las formas la obtención <strong>de</strong>l título <strong>de</strong><br />

especialista no será condicionada por el hecho <strong>de</strong> prestar<br />

o haber prestado servicios en el sistema sanitario <strong>de</strong><br />

salud en cualquiera <strong>de</strong> las especialida<strong>de</strong>s. El acceso sólo<br />

se pue<strong>de</strong> producir a través <strong>de</strong> los sistemas establecidos<br />

en la Ley 55/2003 <strong>de</strong>l Estatuto Marco o norma supletoria<br />

que resulte aplicable.<br />

No se reconocerá como antigüedad en la especialidad<br />

el tiempo trabajado durante el período anterior a la<br />

solicitud <strong>de</strong> la misma.<br />

Información xeral<br />

• 2 años siempre que se acredite un mínimo <strong>de</strong> 40<br />

créditos en formación continuada en la misma.<br />

• Estar en posesión <strong>de</strong> título <strong>de</strong> postgrado <strong>de</strong> carácter<br />

universitario <strong>de</strong> 20 horas ó 200 créditos.<br />

• Haber ejercido durante al menos 3 años como profesor<br />

en EUE y adscritas siempre que sean relacionadas<br />

con la especialidad <strong>de</strong> que se trate y a<strong>de</strong>más<br />

se acredite 1 año <strong>de</strong> actividad en la especialidad<br />

solicitada.<br />

Estos requisitos <strong>de</strong>berán cumplirse con anterioridad<br />

a la fecha <strong>de</strong> publicación en el BOE <strong>de</strong> la prueba <strong>de</strong><br />

carácter anual.<br />

En el caso <strong>de</strong> la especialidad <strong>de</strong> enfermería en salud<br />

mental, estos requisitos <strong>de</strong>berán haber sido reunidos<br />

antes <strong>de</strong>l 04-08-98.<br />

El plazo para la presentación <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s finalizará<br />

a los 6 meses <strong>de</strong> la publicación <strong>de</strong> la especialidad en el<br />

BOE en el que por primera vez se oferten plazas <strong>de</strong> formación<br />

en la misma.<br />

ACCESO AL TÍTULO DE ESPECIALISTA<br />

EN ENFERMERIA DEL TRABAJO<br />

Cualquier persona que se encuentre en posesión <strong>de</strong>l<br />

título <strong>de</strong> DUE <strong>de</strong> empresa o enfermería <strong>de</strong>l trabajo siempre<br />

y cuando acrediten antes <strong>de</strong> la finalización <strong>de</strong>l plazo<br />

un ejercicio profesional mínimo <strong>de</strong> 4 años en el correspondiente<br />

ámbito.<br />

Las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> expedición <strong>de</strong> dicho título <strong>de</strong>berán<br />

hacerse ante la entidad pertinente en el plazo máximo<br />

<strong>de</strong> 12 meses contados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 23 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong>l 2005.<br />

RD 450/2005 <strong>de</strong> 22 <strong>de</strong> abril.<br />

BASES CONVOCATORIA PRUEBA<br />

DE ACCESO A ESPECIALIDADES<br />

Cada solicitante dispondrá <strong>de</strong> un máximo <strong>de</strong> 2 convocatorias<br />

para realizar dicha prueba.<br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

El calendario se irá aprobando a medida que concluyan<br />

los procedimientos <strong>de</strong> admisión.<br />

Las pruebas consistirán según CII TII Ley 30/1992 <strong>de</strong><br />

26/11 en:<br />

• La prueba en todo caso será escrita y constará <strong>de</strong><br />

dos partes.<br />

• <strong>Parte</strong> 1.- cuestionario <strong>de</strong> 100 preguntas tipo test<br />

<strong>de</strong> 2 horas <strong>de</strong> duración. La valoración será <strong>de</strong> 1<br />

punto cada respuesta correcta y –0,35 cada respuesta<br />

incorrecta. Las preguntas en blanco no<br />

puntuarán. Dicho cuestionario se valorará <strong>de</strong> 0 a<br />

100.<br />

• <strong>Parte</strong> 2.- análisis <strong>de</strong> 5 casos clínicos referidos a la<br />

especialidad solicitada. Cada caso irá seguido <strong>de</strong> 5<br />

preguntas con varias respuestas <strong>de</strong> las cuales sólo<br />

una será válida. La duración <strong>de</strong> dicha prueba será<br />

<strong>de</strong> 1 hora. La valoración será <strong>de</strong> 4 puntos cada respuesta<br />

correcta, -1 cada respuesta incorrecta y las<br />

respuestas en blanco no puntuarán. Dicha prueba<br />

se valorará <strong>de</strong> 0 a 100.<br />

Evaluación y calificación<br />

• Una vez celebrada la prueba, en 5 días se harán<br />

públicas las plantillas provisionales <strong>de</strong> respuestas,<br />

las cuales serán exhibidas en la se<strong>de</strong> <strong>de</strong> la secretaría<br />

<strong>de</strong> estado <strong>de</strong> universida<strong>de</strong>s y publicado en la<br />

página web www.educacion.es<br />

• Se dispondrá <strong>de</strong> 3 días naturales a contar <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />

dicha publicación para presentar las reclamaciones<br />

pertinentes.<br />

• La evaluación total una vez tenidas en cuenta las<br />

reclamaciones se realizará en una escala <strong>de</strong> 0 a 200<br />

puntos compuesta por la suma <strong>de</strong> ambas pruebas<br />

y como calificación final cada aspirante será apto<br />

o no apto.<br />

• APTO.- puntuación mínima <strong>de</strong> 40 puntos en cada<br />

una <strong>de</strong> las partes, que han <strong>de</strong> ser completadas con<br />

al menos 100 puntos en la suma <strong>de</strong> ambas.<br />

• En caso contrario NO APTO.<br />

información xeral<br />

ACCESO EXCEPCIONAL<br />

AL TÍTULO DE ESPECIALISTA<br />

Se ha <strong>de</strong> cumplir uno <strong>de</strong> los siguientes requisitos para<br />

solicitar la especialidad:<br />

• 4 años <strong>de</strong> experiencia en la especialidad que se solicita.<br />

• Los aspirantes que habiéndolo solicitado no comparezcan<br />

a las pruebas, serán excluidos; lo cual supondrá<br />

la <strong>de</strong>negación <strong>de</strong> la especialidad.<br />

• Las resoluciones no serán <strong>de</strong>finitivas en vía administrativa<br />

y contra las mismas se podrá interponer<br />

recurso <strong>de</strong> alzada ante el Secretario General <strong>de</strong><br />

Universida<strong>de</strong>s en el plazo máximo <strong>de</strong> 1 mes. (Ley<br />

30/1992 <strong>de</strong> Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo<br />

Común. Arts. 107, 114 y 115).<br />

16 Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

17


información xeral<br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

ESPECIALIDADES ESTABLECIDAS<br />

ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA<br />

Obstétrico - ginecológica · Pediatría - Salud mental<br />

Trabajo · Familiar y comunitaria<br />

Geriátrica · Médico - quirúrgica<br />

Neurología<br />

Pediatría y puericultura<br />

Psiquiatría<br />

Asistencia obstétrica<br />

Enfermería <strong>de</strong>l trabajo<br />

CONVALIDACIÓN DE ESPECIALIDADES<br />

Médico - quirúrgica<br />

Pediátrica<br />

Salud mental<br />

Obstétrico - ginecológica<br />

ACCESO EXCEPCIONAL<br />

4 años <strong>de</strong> experiencia.<br />

2 años + 40 créditos <strong>de</strong> formación continuada<br />

Posgrado 20 créditos o 200 horas<br />

ACCESO<br />

EIR<br />

Información xeral<br />

Prueba anual (máximo 2 convocatorias).<br />

Mediante lo establecido en la Ley 55/2003.<br />

No computa antigüedad ni experiencia.<br />

3 años <strong>de</strong> ejercicio docente en EUE + 1 año <strong>de</strong> actividad en especialidad<br />

Acreditar 4 años <strong>de</strong> experiencia a presentar en un plazo máximo<br />

<strong>de</strong> 12 meses <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 23.04.05<br />

Información xeral<br />

Revista do Colexio <strong>Oficial</strong> <strong>de</strong> Enfermaría <strong>de</strong> <strong>Lugo</strong><br />

Programa Galia 2009<br />

Eva Tizón Bouza · Coordinadora do Programa Galia Galicia · eva.tizon.bouza@gmail.com ..................<br />

OPROGRAMA GALIA esta levando a cabo a súa<br />

3ª edición en Galicia.<br />

En 2007, o programa GALIA iniciouse como<br />

un novo proxecto da Fundación <strong>de</strong> Educación para a<br />

Saú<strong>de</strong> (FUNDADEPS), creado en colaboración co Plan<br />

Nacional contra a SIDA, do Ministerio <strong>de</strong> Sanida<strong>de</strong> e<br />

Benestar Social, para tratar a información, formación e<br />

intervención dos mozos e mozas en VIH/SIDA. Este programa<br />

presenta unha nova visión da formación e participación<br />

dos mozos como axentes <strong>de</strong> saú<strong>de</strong>, capaces <strong>de</strong><br />

transmitir os seus coñecementos e incrementar as fontes<br />

<strong>de</strong> pares e o acceso á información sobre o VIH/ SIDA.<br />

Na 2ª edición do programa en 2008, a partir das<br />

distintas comunida<strong>de</strong>s autónomas representadas polas<br />

coordinadoras <strong>de</strong> GALIA en España (Comunida<strong>de</strong> Valenciana,<br />

Castela A Mancha, Madrid e Galicia) realizáronse<br />

máis <strong>de</strong> 100 intervencións con mozos e mozas a través<br />

<strong>de</strong> obradoiros, conferencias, seminarios, cursos, artigos<br />

científicos, na prensa escrita, radio…, acadando así un<br />

total <strong>de</strong> 145.817 mozos formados.<br />

GALIA<br />

O nome e os intereses <strong>de</strong> GALIA <strong>de</strong>rivan <strong>de</strong>:<br />

• Xestión <strong>de</strong> recursos, materiais, coñecementos técnicos<br />

e humanos, dando información, coñecementos<br />

sobre os temas.<br />

• Acción da mocida<strong>de</strong> que os leva a asumir o seu<br />

papel como axentes <strong>de</strong> saú<strong>de</strong>.<br />

• Li<strong>de</strong>rado dos axentes <strong>de</strong> saú<strong>de</strong>. Os lí<strong>de</strong>res da mocida<strong>de</strong>,<br />

con formación específica en ciencias sociais<br />

e saú<strong>de</strong>.<br />

• Investigación, como un dos eixes fundamentais do<br />

proxecto.<br />

• Apoio á Re<strong>de</strong> Nacional <strong>de</strong> novos xestores <strong>de</strong> educación<br />

para a saú<strong>de</strong> e apoio ás ONG e asociacións<br />

<strong>de</strong> mozos e mozas traballando en VIH/SIDA.<br />

información xeral<br />

CONVOCATORIA PRUEBA OBJETIVA SEGÚN RD 450/2005<br />

Cada aspirante podrá optar a un máximo <strong>de</strong> dos convocatorias para la solicitud <strong>de</strong> la especialidad.<br />

El calendario <strong>de</strong> pruebas será según la admisión <strong>de</strong> solicitu<strong>de</strong>s.<br />

Los aspirantes que no se presenten a la prueba pier<strong>de</strong>n la convocatoria.<br />

La consulta <strong>de</strong> las plantillas <strong>de</strong> corrección se podrá realizar en www.educacion.es<br />

Ata xaneiro <strong>de</strong> 2010 esperamos traballar nesta nova<br />

edición e participar en asociacións, ONGs, grupos, IES…,<br />

da Comunida<strong>de</strong> galega, interesados en <strong>de</strong>senrolar activida<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> prevención do VIH/SIDA, estando á disposición<br />

<strong>de</strong> calquera das entida<strong>de</strong>s interesadas no campo<br />

do VIH/SIDA, especialmente cos mozos e mozas, para<br />

<strong>de</strong>senvolver intervencións educativas.<br />

El plazo <strong>de</strong> reclamación será <strong>de</strong> 3 días naturales.<br />

Cabrá recurso <strong>de</strong> alzada en un plazo máximo <strong>de</strong> un mes <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la publicación <strong>de</strong> la resolución.<br />

PREVENCIÓN COMO CLAVE<br />

PRUEBAS Características Puntuación Corrección<br />

PARTE 1<br />

PARTE 2<br />

Duración 2 horas<br />

Tipo Test<br />

100 preguntas<br />

Duración 1 hora<br />

5 casos clínicos<br />

5 preguntas/caso<br />

0 – 100 puntos<br />

0 – 100 puntos<br />

Correcta = 1 punto<br />

Incorrecta = -0’35 puntos<br />

Correcta = 4 puntos<br />

Incorrecta = -1 punto<br />

Para a prevención do VIH/SIDA é importante o acceso<br />

á información para os mozos, reforzando a súa capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> transferencia <strong>de</strong> coñecementos entre os seus pares,<br />

a formación dos mozos no sentido <strong>de</strong> reducir comportamentos <strong>de</strong> risco, incentivando a utilización <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong><br />

formación nos seus discursos no seo dos grupos e os escenarios on<strong>de</strong> actúan.<br />

O resultado do traballo dun grupo <strong>de</strong> profesionais foi o <strong>de</strong>senrolo da Guía GALIA, que ten como obxectivo apoiar<br />

os traballadores <strong>de</strong> saú<strong>de</strong>, educadores na prevención do VIH/SIDA e a prevención <strong>de</strong> comportamentos sexuais <strong>de</strong><br />

risco. O link para o acceso á guía é o seguinte:<br />

GUÍA: http://www.funda<strong>de</strong>ps.org/images/programas/guia-galia-2008.pdf<br />

A<strong>de</strong>mais, o guía ten o apoio dunha serie <strong>de</strong> fichas para realizar activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> intervención con grupos <strong>de</strong> mozos<br />

e mozas.<br />

Apto<br />

No apto<br />

Fichas <strong>de</strong> intervención: http://www.funda<strong>de</strong>ps.org/images/programas/fichas-galia-2008.pdf<br />

EVALUACIÓN<br />

> 40 puntos por prueba<br />

> 100 puntos en total<br />

< 40 puntos por prueba<br />

< 100 puntos en total<br />

Máis información na web e no blog <strong>de</strong> FUNDADEPS Galia:<br />

FUNDADEPS: http://www.funda<strong>de</strong>ps.org (programas)<br />

Blog: http://programagalia.blogspot.com<br />

18 Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

Enfermeir@s<br />

Marzo 2010<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!