Parte 1 - Colegio Oficial de Enfemería de Lugo

enfermerialugo.org

Parte 1 - Colegio Oficial de Enfemería de Lugo

Índice

Rincón artístico

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

LIMIAR ............................................................................................................................................................. 5

ACTUALIDADE

- Circular nº 52/2009 · Organización Colegial de Enfermería · Consejo General ......................................... 7

- Proposición de Ley de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías

y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Boletín Oficial) ............................................ 8

- Proposición de Ley de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías

y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios ....................................................................... 11

INFORMACIÓN XERAL

- Nota de prensa .............................................................................................................................................. 14

- Sobre la portada ............................................................................................................................................ 15

- Guía rápida de especialidades de enfermería ............................................................................................. 16

- Programa Galia 2009 ..................................................................................................................................... 19

rincón artístico

SOCIEDADE

- Os nosos rapaciños ........................................................................................................................................ 20

- Festa de Nadal en Burela .............................................................................................................................. 20

- Festa de Nadal en Monforte ......................................................................................................................... 22

- Festa de Nadal en Lugo ................................................................................................................................. 23

OPINIÓN

- Carta a María, la enfermera de Ryan ........................................................................................................... 25

- La espada de Damocles ................................................................................................................................. 27

- Oposicións ¡Qué gran invento! .................................................................................................................... 27

- Plaza fija, la panacea universal ..................................................................................................................... 29

- La enfermería, construcción de la identidad. “Orientando la mirada” (II) ............................................... 30

ESCOLA DE ENFERMARÍA

- Actualidade da Escola de Enfermaría de Lugo ............................................................................................ 35

INTERNACIONAL

- Irán, un país desconocido ............................................................................................................................. 38

INVESTIGACIÓN

- Estudio retrospectivo sobre el cumplimiento de la vacunación contra el tétano

iniciadada en Urgencias ................................................................................................................................ 45

FORMACIÓN CONTINUADA

- Obesidad infantil ........................................................................................................................................... 48

- Necesidades de alimentación en el anciano ................................................................................................ 53

- Actualización en vía intraósea ...................................................................................................................... 57

PREMIO MURALLA

- Cara a cara. Segundo premio “Muralla Lugo 2009” ................................................................................... 63

BIOÉTICA

- Documento de vontades anticipadas ou de instruccións previas ............................................................... 70

- Documento de instrucións previas de Galiza ............................................................................................... 72

ENFERMERÍA NOS TEMPOS

- De la historia a la intrahistoria lucense*. Precursores de la enfermería (III) ............................................. 74

ENREDADOS

- Linux a estribor .............................................................................................................................................. 84

RINCÓN ARTÍSTICO

- María Lourdes Bermello López ..................................................................................................................... 86

Enfermeir@s

Marzo 2010

87


Limiar

DIRECCIÓN

Javier Coria Abel

CONSELLO DE REDACCIÓN

Área de Burela

Ena Fernández Lagar; Paloma Rodríguez Oviedo;

Ana Vázquez Martínez

Área de Lugo

Héctor Castiñeira López; Nazaret Gómez González;

Marta Piñeiro Soto; Alfredo Valín Méndez; Raquel Jiménez Díaz

Área de Monforte

Mª Teresa Pérez Rodríguez; María Rodríguez Trigo;

María Isabel García Díaz

Escola de Enfermaría

Juan Manuel Mayo Romero; Mª Pilar Penela Puga

Formación Continuada

Mª Reyes González Rivera; Isabel Vila Iglesias

Saúde Laboral

Gema Díaz López; Iria Ferreiro López; Mª José Ferreiro López;

Elena Galego Vázquez; Hugo A. Pena Valiño;

Mª Jesús Vázquez Vázquez; Alejandro Pérez Saavedra

Bioética

Josefa Escariz Quintas; Ana Pardo Bargados

Investigación

Nazaret Gómez González; Isabel García Gómez

Reyes González Rivera

FOTO PORTADA

Javier Coria Abel

COORDINADOR

Miguel Fernández Méndez

SERVICIOS

Asesoría Jurídica

Foro C.B.

Secretaría

Cristina Lage Suárez; Azucena Veiga Lasanta

Diseño y Maquetación

Javier Cachafeiro Simavilla

Imprime

Unicopia A.G. – Avda. de Madrid, 13 – 27002 Lugo

Edita

Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Depósito Legal

LU-330/2001

I.S.S.N.

1888-4830

Esta revista pódese descargar

en formato PDF en:

www.enfermerialugo.org

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Limiar

Javier Coria Abel

javier.coria.abel@enfermerialugo.org .................

Outra cita no papel coa personalidade e a realidade que

deixan entrever os nosos redactores coas súas opinións e

puntos de vista particulares, facendo no seu conxunto, un

todo plural que respecta as individualidades.

Con estes ingredientes imos levando adiante, entrega

a entrega, esta revista. Nela o tesouro, na miña opinión, é

toda a sección de opinión, porque nos permite explicarnos

diante dos colegas de profesión e, sen ofender nin erguer

a voz, facer presente noso xeito de ver a realidade profesional.

Ven sendo unha forma de pensar en voz alta, de

xeito que presentamos as ideas para a súa incorporación a

realidade profesional.

A boa nova desta entrega é o conseguir a Prescrición

Enfermeira. Pola contra, a mala nova está relacionada coa

escaseza de recursos destinados á Sanidade e os graves

problemas de visión dos responsables da administración e

dos axentes sociais que dificultan a previsión de recursos

humanos no ámbito da sanidade.

O feito de desentenderse e pechar os ollos ante a evidente

diminución de enfermeiras dispoñibles, que ven

sendo a tónica nestes últimos tempos, fai que se teña

errado tanto na cantidade de enfermeiras formadas. Tamén

na cantidade asignada os centros de traballo como

na distribución dos recursos uniformemente no territorio

galego. Esta política de avestruz vense aplicando polas

distintas administracións tanto nos recursos humanos

LIMIAr

Enfermeir@s

Marzo 2010

5


LIMIAR

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Limiar

como nos económicos, e lonxe da igualdade, consegue

unha Galicia heteroxénea na que os cartos e o persoal

“esvaran” continuamente cara ó oeste, desaugando no

océano atlántico, como si estiveramos falando de xeografía,

e convertendo o interior nun espazo que paga

sen recibir. Baleiro de recursos. E que por non ter, nin

ten fe nos políticos que: prometen sen cumprir ou nos

deixan un país sementado polos múltiples proxectos iniciados

por cada nova administración e abortados pola

seguinte, que non fan que vexamos aproveitados os

cartos públicos.

Este panorama complexo e difícil é o escenario perfecto

para desenvolver e mostrar a riqueza, a flexibilidade,

a fortaleza, en fin, a paixón enfermeira. E agora

a súa presenza vólvese imprescindible e fai aparecer á

vista do público a excelente labor dos compañeiros de

Atención Primaria. Permite pensar que, pese ás dificultades,

sempre haberá enfermaría que sen ter en conta

a crueza do escenario tende unha man amiga, para

erguer ó que o necesita, contribuíndo a presentarlle a

poboación una imaxe da enfermaría especialmente presente

cando mais falta fai, e claramente positiva, como

non pode ser doutro modo.

Este compañeiro que cun sorriso fai unha festa privada

para animar a unha paciente no seu noventa e

moitos cumpleanos, cunha profesionalidade que pasma

pola súa sinxeleza, é un bo exemplo do que estamos a

falar. Coidar, curar … pero levando alegría.

Dende a redacción estamos a apoiar e a recordar

a tódolos compañeiros que cando escollemos a nosa

profesión ou ben ela nos escolleu a nos; temos plena

conciencia de cal é a actuación mais axeitada en cada situación,

aínda que o desánimo faga que algún pense en

deixarse vencer, pero un bo descanso ponnos de novo

no bo camiño. Que as nosas feridas son o desánimo,

a indiferenza, a insolidariedade… aínda que o antídoto

ven sendo a mutua relación e o apoio entre compañeiros,

que fai esquecer a dureza da soidade.

Nestes tempos raros, pero intensos, buscade nos

contidos da revista e si vos parece, deixar a vosa opinión

na mesma. Pasade, pasade, que é á vosa, nosa revista.

E vos que pensades.

actualidade

6

Enfermeir@s

Marzo 2010

7


actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Actualidade

Actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

actualidade

8

Enfermeir@s

Marzo 2010

Enfermeir@s

Marzo 2010

9


actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Actualidade

Actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Proposición de Ley de modificación

de la Ley 29/2006, de 26 de Julio,

de garantías y uso racional de los

medicamentos y productos sanitarios

actualidade

Redacción ................................................................................................................................................................

El Congreso de los Diputados en sesión plenaria número 126, celebrada el martes 22 de diciembre

de 2009, aprueba finalmente y nos hace un espléndido regalo navideño. Por su interés reproducimos

el diario de sesiones del Congreso de diputados correspondiente.

El señor PRESIDENTE: Examen de las enmiendas del

Senado. Proposición de ley de modificación de la Ley

29/2007, de 26 de julio, de garantía y uso racional de

medicamentos y productos sanitarios.

En primer lugar y por el Grupo Mixto tiene la palabra

la señora Fernández Davila. Señora Fernández Davila,

¿no desea hacer uso de la palabra el Grupo Mixto

(Denegaciones.) Por el Grupo Parlamentario de Esquerra

Republicana — Izquierda Unida— Iniciativa per

Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para

saludar un avance legislativo,

en nuestra opinión, que

no es total ni definitivo.

Creemos que quedan

cosas pendientes, como la

prescripción de los fisioterapeutas,

pero se trata de un

avance importante en la prescripción por parte del colectivo

de enfermería. Señorías, hace cincuenta años se

produjo el primer estudio epidemiológico que demostró

la relación directa entre el tabaco y el cáncer. Pues bien,

lo mismo podríamos decir respecto al trabajo en equipo

en el tema sanitario. Hace treinta años que es claro el

trabajo en equipo en el sistema sanitario y, sin embargo,

no había habido una participación en la prescripción por

parte de la enfermería. Por fin hay una iniciativa que

regula esta materia, que adecua la ley a la realidad de

los equipos y de la atención primaria y, por tanto, para

nosotros es una ley importante y positiva, aunque queden

cosas por hacer. Por otra parte, reconoce un hecho

evidente, la prescripción de los podólogos junto a los

médicos y odontólogos. Por esta razón nuestro grupo

va a votar favorablemente esta iniciativa y no votaremos

a favor de aquellas enmiendas que de alguna manera

la empañen. Y me refiero a una muy concreta. Mi grupo

parlamentario no comprende cómo en el Senado a

alguien se le ha podido pasar por la cabeza que quien

vende los fármacos también los prescriba. Es un hecho

insólito, porque va en sentido contrario de la evolución

de la medicina y de la sanidad. Es decir, que tiene que

haber una clara separación entre quien indica, quien

prescribe un fármaco, y quien lo vende.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, don Josep

Agirretxea tiene la palabra.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias,

señor presidente.

Intervengo muy brevemente

desde el escaño para felicitarnos

también de que esta

iniciativa salga adelante.

Mi grupo la apoyará,

como no podía ser de otra

manera. En Comisión así

se ha trabajado, y creo que

es un avance y la constatación de una realidad. Quizás

hasta ahora no aparecía en la ley, pero la realidad era la

que era. Los usuarios son los primeros que agradecerán

esta medida. Al fin y al cabo el destino final de cualquier

decisión que aquí se tome tiene que ser en beneficio del

bienestar y de la salud de los ciudadanos. La apoyare-

10 Enfermeir@s

Marzo 2010

Enfermeir@s

Marzo 2010

11


actualidade

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

mos, tal y como se aprobó en la Comisión antes de que

fuera al Senado.

Aprovecho la ocasión para saludar a las personas que

hoy han venido en representación de los colectivos agraciados,

en este momento, por estas medidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i

Unió) tiene la palabra doña Concepción Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor

presidente.

Señorías, hoy acaba una inseguridad

jurídica relevante,

existente desde el año 2006

en dos colectivos de profesionales

muy importantes

en el campo de la sanidad.

Todo el mundo sabe que

nos referimos a los podólogos

y a los profesionales de enfermería. En el año 2006,

cuando se aprobó la Ley de garantías y uso racional de

los medicamentos y productos sanitarios, quedó un

hueco. Se creó una grave inseguridad jurídica para el

resto de los profesionales que en su quehacer diario, en

su día a día, prescriben —y necesitan hacerlo— productos

sanitarios y algunos medicamentos. Hoy, señorías,

después de este largo proceso que ha seguido la tramitación

de esta ley, podemos por fin felicitarnos.

Quiero felicitar aquí a los presidentes de los consejos

de los dos colectivos a los que afecta esta proposición de

ley, al de los podólogos y al de los enfermeros, y quiero

celebrar con ellos que por fin esta ley pueda ver la luz.

La exposición de motivos de esta proposición de ley

es importante. La Ley 44/2003, de 21 de diciembre, de

ordenación de las profesiones sanitarias, dice que las

actuaciones sanitarias, dentro de los equipos profesionales,

se articularán atendiendo a los criterios de conocimientos

y competencia de estos profesionales que

integran el equipo, en función de la actividad concreta

a desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco

de la capacidad de sus miembros y de los principios de

accesibilidad y continuidad asistencial de las personas

atendidas. Por fin, a partir de hoy, esto podrá ser una

realidad. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres,

ocupa la Presidencia.)

Después de este largo proceso, en el que ha habido

problemas de entendimiento en algunos momentos entre

colectivos importantes que necesitan trabajar juntos

Actualidade

y que, en su día a día, necesitan estar unidos, hoy por

fin se terminan estos problemas y se hace justicia con

este importante colectivo de enfermeros y de grandes

profesionales, que son necesarios, en el día a día, para

el cuidado de todos nuestros pacientes. Los podólogos

también ven reconocidos sus derechos, a lo que se les

tendría que haber otorgado hace muchísimo tiempo.

Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):

Muchas gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra

don Mario Mingo.

El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora

presidenta.

Intervengo para anunciar el

voto afirmativo de mi grupo

parlamentario a las dos enmiendas

del Senado que recogen

una idea básica, que

ya ha sido formulada por el

señor Llamazares: que los

distintos profesionales no

pueden prescribir y dispensar medicamentos y productos

sanitarios.

Por tanto, esto mejora la proposición de ley y va a

ser aprobada con la aportación del Grupo Parlamentario

Popular.

Quiero dar dos rápidos mensajes, señora presidenta.

Mi grupo se congratula, sinceramente, y ha colaborado

de forma activa con el resto de los grupos parlamentarios

para encontrar un texto que incorpore a la Ley del

Medicamento las facultades de prescribir, de usar y de

indicar medicamentos y productos sanitarios por parte

de dos profesiones sanitarias: los podólogos y las enfermeras.

Tengo que decir que el texto alcanzado ha sido fruto

de un amplio consenso y de un numeroso trabajo a lo

largo de varios meses y que sigue los criterios de la Ley

de ordenación de profesiones sanitarias, como demandaba

nuestro grupo en la intervención de la proposición

de ley en el Pleno. (Rumores.) En segundo lugar, quiero

manifestar el lamento personal por no haber logrado,

con otros grupos, ni en la tramitación en el Congreso

ni en el Senado, que otro grupo profesional, el de los

fisioterapeutas, pueda tener facultades similares a las

de los enfermeros en el ámbito de sus competencias.

Con los niveles de acreditación correspondientes, con

los protocolos acordados con los distintos colegios profesionales

y con la supervisión de la agencia de calidad,

Actualidade

estos profesionales tienen cabida en el Sistema Nacional

de Salud. Anuncio el voto favorable de mi grupo, señora

presidenta, muchísimas gracias y, a toda la Cámara, Feliz

Navidad.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):

Gracias, señor Mingo.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Pilar

Grande.

La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señora

presidenta.

Nuestro grupo también va a

votar afirmativamente esta

enmienda, que permite la

inclusión de los nuevos profesionales

que van a prescribir

o indicar medicamentos

y productos sanitarios y

los incluye en las incompatibilidades

con la fabricación, elaboración, distribución

y comercialización de medicamentos y productos sanitarios.

Quiero, en nombre de mi grupo, agradecer el esfuerzo

hecho a todos los portavoces que han participado en

este trabajo con un espíritu constructivo y colaborador, y

también a los que no apoyaron la ley, especialmente a la

señora Tarruella. Ella sabe bien por qué. Hemos mantenido

un debate enriquecedor que nos ha permitido conseguir

un texto que va a lograr, por un lado, el amparo

jurídico a una realidad que se da en el día a día de los

servicios de salud de nuestro país y, por otro, mantener e

incluso mejorar la calidad de la atención a los pacientes

ampliando, ordenando y garantizando las competencias

de estos profesionales sanitarios, y lo que no es menos

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

importante, evitar situaciones injustas como las que estaban

padeciendo históricamente los podólogos.

Desde el principio, señorías, hemos defendido que la

mejor atención sanitaria es la que se presta en equipos

multidisciplinares, en los que cada profesional no solo

debe de hacer el trabajo para el que está capacitado, sino

también ser responsable de este trabajo, y que en ningún

caso el mayor desarrollo de estas competencias va en

detrimento de las de otros profesionales, sino en la mejora

de la propia calidad asistencial. Creemos que aquella

imagen de las películas españolas de los años setenta, de

aquellas comedias en las que las enfermeras eran señoritas

con cofia y medias blancas y que ejercían de secretarias

del doctor, ha quedado en eso, en imágenes que

hace más de treinta años ya no se ven. Hoy la enfermería

tiene un papel fundamental en nuestro Sistema Nacional

de Salud. Quiero, por tanto, mostrar nuestra satisfacción

porque hoy, en el último y ruidoso Pleno del año 2009,

hemos podido conseguir finalizar con éxito esta larga reivindicación

y quiero aprovechar también la ocasión en

esta última intervención para felicitar la Navidad a todos

y desear un buen año 2010, que para los enfermeros y

podólogos va a ser un año muy especial.

Por tanto, muchas felicidades para todos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Grande.

Iniciaremos las votaciones dentro de cinco minutos.

Hasta esa hora, suspendemos la sesión. (Pausa.)

Señorías, antes de iniciar las votaciones, en nombre

de la Mesa y en nombre propio, deseo a SS.SS unas felices

Navidades y un próspero año 2010. Muchas gracias.

(Aplausos.)

actualidade

12 Enfermeir@s

Marzo 2010

Enfermeir@s

Marzo 2010

13


información xeral

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Nota de prensa

Información xeral

Redacción ................................................................................................................................................................

La Asamblea General de la Organización Colegial Enfermería garantizará la seguridad de los

pacientes y profesionales mediante la acreditación de la competencia de los enfermeros y un

observatorio de riesgos profesionales.

• Acuerda presentar el próximo jueves 30 de julio, públicamente y en rueda de prensa, el informe

donde se detallan todas las conclusiones de la Investigación llevada a cabo desde el Consejo General

de Enfermería en el fallecimiento del bebé Rayan.

• Respalda las declaraciones efectuadas por el presidente del Consejo General en la rueda de prensa

donde se informó a los medios del trágico accidente.

• Garantizará a la sociedad que los enfermeros que trabajen en servicios de alto riesgo tendrán la

formación específica acreditada por el Consejo General de Enfermería para poder hacerlo, considerando

como tales: Urgencias y Emergencias, Quirófano, Cuidados Intensivos y Reanimación,

Unidades Coronarias, Diálisis Renal, Hemodinámica, Cuidados Intensivos Neonatales, Radiología

invasiva, Electrofisiología cardíaca, entre otros.

Madrid, 22 de julio de 2009. Esta mañana

se ha celebrado una Asamblea General

extraordinaria con motivo de los posicionamientos

y actuaciones llevadas

a cabo desde el Consejo

General de Enfermería tras el

fallecimiento del bebe Rayán

el pasado martes 14 de julio

de 2009. Dicha asamblea

está compuesta por los presidentes

de los colegios provinciales

y consejos autonómicos

de enfermería de toda

España y es el máximo órgano

de representación de la enfermería

española. En la reunión celebrada

en Madrid, los presidentes

de la enfermería española han acordado

presentar el próximo jueves 30 de julio,

públicamente y en rueda de prensa, el informe

que está siendo elaborado por los expertos del Consejo

General de Enfermería y donde se detallan todas las

conclusiones de la Investigación llevada a cabo ante el

fallecimiento del bebé Rayan. Asimismo, la Asamblea

General de presidentes, ha elaborado una declaración

institucional (que se incluye junto a esta nota de prensa)

en el la que se ha vuelto a poner de manifiesto el com-

promiso de la profesión enfermera con la seguridad

de los pacientes y la calidad de la

asistencia sanitaria. Dicho manifiesto

incluye los siguientes puntos:

Revisará todas las actuaciones

profesionales.

La Organización Colegial

de Enfermería es la única

institución que, con carácter

exclusivo, posee la facultad

para establecer los estándares

de la práctica profesional

enfermera de cara a dar asistencia

sanitaria en las diferentes

aéreas clínicas. Por este motivo

ha asumido el compromiso de revisar

todas las intervenciones profesionales

y exigir todas las responsabilidades

inherentes de las enfermeras que no se hayan

desenvuelto en su actuación profesional observando

esas buenas prácticas. El error, la imprudencia y la negligencia

desde la mala praxis profesional que ocasiona

daño a los pacientes no deben tener cabida dentro de

una profesión volcada en la seguridad del paciente, y

por ello, trabajamos para tratar de reducirlos y minimizar

sus efectos.

Información xeral

Garantizará la competencia de los enfermeros que

trabajan en unidades de riesgo.

La Organización Colegial de Enfermería garantizará a

la sociedad que los enfermeros que trabajen en servicios

de riesgo y alto riesgo tendrán la formación específica

acreditada por el Consejo General de Enfermería para

poder hacerlo, considerando como tales: Urgencias y

Emergencias, Quirófano, Cuidados Intensivos y Reanimación,

Unidades Coronarias, Diálisis Renal, Hemodinámica,

Cuidados Intensivos Neonatales, Radiología

invasiva, Electrofisiología cardíaca, entre otros. Dicha

competencia se exigirá tanto para los procedimientos de

selección de las enfermeras como para el desarrollo de

sus funciones profesionales a lo largo del tiempo.

Derecho a la información del paciente.

La Organización Colegial de Enfermería recuerda

que su Código Deontológico instaura el derecho a la

información de los pacientes con plena transparencia

lo que conlleva el reconocimiento público de todos los

accidentes y posibles riesgos profesionales aunque siempre

respetando los derechos constitucionales y fundamentales

de todos los posibles responsables de cara a

evitar una criminalización al margen del proceso judicial.

En este sentido, la Asamblea ratifica las actuaciones y

declaraciones realizadas por el su Presidente, que considera

prudentes y moderadas, respecto de las manifestaciones

del Gerente del Hospital Gregorio Marañón, y

manifiesta que desde la Organización Colegial no se van

a permitir declaraciones de ningún responsable gerencial

o político del ámbito sanitario que con su irresponsable

actuación puedan provocar alarma social y efectos

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Organización Colegial de Enfermería de España

criminalizadores sobre la profesión enfermera, y ejercerá

en tales casos todas aquellas acciones que le asistan en

Derecho en defensa de la misma.

Observatorio enfermero para la seguridad del paciente.

La Asamblea ha acordado la creación del Observatorio

Enfermero para la Seguridad del Paciente, que analizará

e informará los factores de riesgos estructurales

y organizativos que puedan afectar a los estándares de

calidad de la actuación profesional, como órgano adscrito

al Consejo Interautonómico de la Organización Colegial.

En dicho Observatorio se integrará en su momento

el Servicio de Atención al Paciente que se va a instaurar

como consecuencia de la aprobación del proyecto de

Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación

a la legislación sobre el libre acceso a las actividades de

servicios y su ejercicio.

Promoción de una asignatura para enfermería sobre

seguridad del paciente.

Asimismo, la Asamblea de Presidentes ha acordado

ofertar con carácter altruista a los estudiantes de enfermería

que lo deseen - a través de los oportunos convenios

con las Universidades y en el ámbito del proceso de

aplicación de los acuerdos de Bolonia - la formación necesaria

sobre seguridad del paciente, en la que se analicen

los errores profesionales que pueden producirse, sus

consecuencias y los riesgos profesionales que afectan a

la profesión enfermera, sobre la base de la experiencia

que la Organización acumula tras veinte años de gestión

de la responsabilidad profesional.

Consejo General de Enfermería - Departamento de Comunicación

Sobre la portada

Redacción ................................................................................................................................................................

Desde la realización de la foto de portada, nos llega la triste noticia del fallecimiento de Pilar, que tan amablemente

se prestó a posar para la portada de la revista y su ilusión de verse de chica de portada, no llegó a

realizarse. El otro personaje de nuestra portada es Ramiro Allegue Criado, que ejerce en el Centro de Salud

de Láncara y que aquel día, tenía que realizar una cura de UPP a Pilar.

Aprovechando la coincidencia de fechas con su cumpleaños, ni corto ni perezoso se plantó en el domicilio con

unos pasteles y unos gorros de periódico manufacturados para el evento. Como veréis la historia es simple, pero

hermosa. La fiesta, por cierto, fue todo un éxito.

información xeral

14 Enfermeir@s

Marzo 2010

Enfermeir@s

Marzo 2010

15


información xeral

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

ÚNICAMENTE SE CONSERVAN

LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES

DE ENFERMERIA

• Obstétrico-ginecológica

• Pediatría

• Salud mental

• Trabajo

• Familiar y comunitaria

• Geriátrica

• Médico-quirúrgica

El acceso a dichas especialidades será tras

realizar las pertinentes horas de formación

como enfermeras residentes. Para iniciar la

formación resulta imprescindible ser admitidos

en una unidad docente acreditada tras

superar la prueba anual única y simultanea

de carácter estatal (a la prueba también podrán

asistir los nacionales de otros estados

siempre que cumplan la legislación aplicable).

Quien solicitase el acceso a EIR y no tomase posesión

será penalizado, salvo que acredite motivo, en su

puntuación hasta las dos convocatorias siguientes.

ESPECIALIDADES SUPRIMIDAS

• Neurología

• Urología y nefrología

• Análisis clínicos

• Radiología y electrología

• Cuidados especiales

• Pediatría y puericultura

• Psiquiatría

• Asistencia obstétrica

• Salud comunitaria

• Gerencia y administración de enfermería

Cualquier DUE que se encuentre en posesión de uno

de los títulos anteriores podrá solicitar la expedición de

un nuevo título si cumple las siguientes reglas:

• Neurología -> cuidados médico-quirúrgicos

Información xeral

Guía rápida de especialidades

de enfermería

Alexia Pardo Vila · alexia@enfermerialugo.org ...............................................................................................

• Pediatría y puericultura -> enfermería pediátrica

• Psiquiatría -> salud mental

• Asistencia obstétrica -> obstétrico-ginecológica

En cualquiera de las formas la obtención del título de

especialista no será condicionada por el hecho de prestar

o haber prestado servicios en el sistema sanitario de

salud en cualquiera de las especialidades. El acceso sólo

se puede producir a través de los sistemas establecidos

en la Ley 55/2003 del Estatuto Marco o norma supletoria

que resulte aplicable.

No se reconocerá como antigüedad en la especialidad

el tiempo trabajado durante el período anterior a la

solicitud de la misma.

Información xeral

• 2 años siempre que se acredite un mínimo de 40

créditos en formación continuada en la misma.

• Estar en posesión de título de postgrado de carácter

universitario de 20 horas ó 200 créditos.

• Haber ejercido durante al menos 3 años como profesor

en EUE y adscritas siempre que sean relacionadas

con la especialidad de que se trate y además

se acredite 1 año de actividad en la especialidad

solicitada.

Estos requisitos deberán cumplirse con anterioridad

a la fecha de publicación en el BOE de la prueba de

carácter anual.

En el caso de la especialidad de enfermería en salud

mental, estos requisitos deberán haber sido reunidos

antes del 04-08-98.

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará

a los 6 meses de la publicación de la especialidad en el

BOE en el que por primera vez se oferten plazas de formación

en la misma.

ACCESO AL TÍTULO DE ESPECIALISTA

EN ENFERMERIA DEL TRABAJO

Cualquier persona que se encuentre en posesión del

título de DUE de empresa o enfermería del trabajo siempre

y cuando acrediten antes de la finalización del plazo

un ejercicio profesional mínimo de 4 años en el correspondiente

ámbito.

Las solicitudes de expedición de dicho título deberán

hacerse ante la entidad pertinente en el plazo máximo

de 12 meses contados desde el 23 de abril del 2005.

RD 450/2005 de 22 de abril.

BASES CONVOCATORIA PRUEBA

DE ACCESO A ESPECIALIDADES

Cada solicitante dispondrá de un máximo de 2 convocatorias

para realizar dicha prueba.

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

El calendario se irá aprobando a medida que concluyan

los procedimientos de admisión.

Las pruebas consistirán según CII TII Ley 30/1992 de

26/11 en:

• La prueba en todo caso será escrita y constará de

dos partes.

Parte 1.- cuestionario de 100 preguntas tipo test

de 2 horas de duración. La valoración será de 1

punto cada respuesta correcta y –0,35 cada respuesta

incorrecta. Las preguntas en blanco no

puntuarán. Dicho cuestionario se valorará de 0 a

100.

Parte 2.- análisis de 5 casos clínicos referidos a la

especialidad solicitada. Cada caso irá seguido de 5

preguntas con varias respuestas de las cuales sólo

una será válida. La duración de dicha prueba será

de 1 hora. La valoración será de 4 puntos cada respuesta

correcta, -1 cada respuesta incorrecta y las

respuestas en blanco no puntuarán. Dicha prueba

se valorará de 0 a 100.

Evaluación y calificación

• Una vez celebrada la prueba, en 5 días se harán

públicas las plantillas provisionales de respuestas,

las cuales serán exhibidas en la sede de la secretaría

de estado de universidades y publicado en la

página web www.educacion.es

• Se dispondrá de 3 días naturales a contar desde

dicha publicación para presentar las reclamaciones

pertinentes.

• La evaluación total una vez tenidas en cuenta las

reclamaciones se realizará en una escala de 0 a 200

puntos compuesta por la suma de ambas pruebas

y como calificación final cada aspirante será apto

o no apto.

• APTO.- puntuación mínima de 40 puntos en cada

una de las partes, que han de ser completadas con

al menos 100 puntos en la suma de ambas.

• En caso contrario NO APTO.

información xeral

ACCESO EXCEPCIONAL

AL TÍTULO DE ESPECIALISTA

Se ha de cumplir uno de los siguientes requisitos para

solicitar la especialidad:

• 4 años de experiencia en la especialidad que se solicita.

• Los aspirantes que habiéndolo solicitado no comparezcan

a las pruebas, serán excluidos; lo cual supondrá

la denegación de la especialidad.

• Las resoluciones no serán definitivas en vía administrativa

y contra las mismas se podrá interponer

recurso de alzada ante el Secretario General de

Universidades en el plazo máximo de 1 mes. (Ley

30/1992 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo

Común. Arts. 107, 114 y 115).

16 Enfermeir@s

Marzo 2010

Enfermeir@s

Marzo 2010

17


información xeral

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

ESPECIALIDADES ESTABLECIDAS

ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA

Obstétrico - ginecológica · Pediatría - Salud mental

Trabajo · Familiar y comunitaria

Geriátrica · Médico - quirúrgica

Neurología

Pediatría y puericultura

Psiquiatría

Asistencia obstétrica

Enfermería del trabajo

CONVALIDACIÓN DE ESPECIALIDADES

Médico - quirúrgica

Pediátrica

Salud mental

Obstétrico - ginecológica

ACCESO EXCEPCIONAL

4 años de experiencia.

2 años + 40 créditos de formación continuada

Posgrado 20 créditos o 200 horas

ACCESO

EIR

Información xeral

Prueba anual (máximo 2 convocatorias).

Mediante lo establecido en la Ley 55/2003.

No computa antigüedad ni experiencia.

3 años de ejercicio docente en EUE + 1 año de actividad en especialidad

Acreditar 4 años de experiencia a presentar en un plazo máximo

de 12 meses desde el 23.04.05

Información xeral

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Programa Galia 2009

Eva Tizón Bouza · Coordinadora do Programa Galia Galicia · eva.tizon.bouza@gmail.com ..................

OPROGRAMA GALIA esta levando a cabo a súa

3ª edición en Galicia.

En 2007, o programa GALIA iniciouse como

un novo proxecto da Fundación de Educación para a

Saúde (FUNDADEPS), creado en colaboración co Plan

Nacional contra a SIDA, do Ministerio de Sanidade e

Benestar Social, para tratar a información, formación e

intervención dos mozos e mozas en VIH/SIDA. Este programa

presenta unha nova visión da formación e participación

dos mozos como axentes de saúde, capaces de

transmitir os seus coñecementos e incrementar as fontes

de pares e o acceso á información sobre o VIH/ SIDA.

Na 2ª edición do programa en 2008, a partir das

distintas comunidades autónomas representadas polas

coordinadoras de GALIA en España (Comunidade Valenciana,

Castela A Mancha, Madrid e Galicia) realizáronse

máis de 100 intervencións con mozos e mozas a través

de obradoiros, conferencias, seminarios, cursos, artigos

científicos, na prensa escrita, radio…, acadando así un

total de 145.817 mozos formados.

GALIA

O nome e os intereses de GALIA derivan de:

• Xestión de recursos, materiais, coñecementos técnicos

e humanos, dando información, coñecementos

sobre os temas.

• Acción da mocidade que os leva a asumir o seu

papel como axentes de saúde.

• Liderado dos axentes de saúde. Os líderes da mocidade,

con formación específica en ciencias sociais

e saúde.

• Investigación, como un dos eixes fundamentais do

proxecto.

• Apoio á Rede Nacional de novos xestores de educación

para a saúde e apoio ás ONG e asociacións

de mozos e mozas traballando en VIH/SIDA.

información xeral

CONVOCATORIA PRUEBA OBJETIVA SEGÚN RD 450/2005

Cada aspirante podrá optar a un máximo de dos convocatorias para la solicitud de la especialidad.

El calendario de pruebas será según la admisión de solicitudes.

Los aspirantes que no se presenten a la prueba pierden la convocatoria.

La consulta de las plantillas de corrección se podrá realizar en www.educacion.es

Ata xaneiro de 2010 esperamos traballar nesta nova

edición e participar en asociacións, ONGs, grupos, IES…,

da Comunidade galega, interesados en desenrolar actividades

de prevención do VIH/SIDA, estando á disposición

de calquera das entidades interesadas no campo

do VIH/SIDA, especialmente cos mozos e mozas, para

desenvolver intervencións educativas.

El plazo de reclamación será de 3 días naturales.

Cabrá recurso de alzada en un plazo máximo de un mes desde la publicación de la resolución.

PREVENCIÓN COMO CLAVE

PRUEBAS Características Puntuación Corrección

PARTE 1

PARTE 2

Duración 2 horas

Tipo Test

100 preguntas

Duración 1 hora

5 casos clínicos

5 preguntas/caso

0 – 100 puntos

0 – 100 puntos

Correcta = 1 punto

Incorrecta = -0’35 puntos

Correcta = 4 puntos

Incorrecta = -1 punto

Para a prevención do VIH/SIDA é importante o acceso

á información para os mozos, reforzando a súa capacidade de transferencia de coñecementos entre os seus pares,

a formación dos mozos no sentido de reducir comportamentos de risco, incentivando a utilización de materiais de

formación nos seus discursos no seo dos grupos e os escenarios onde actúan.

O resultado do traballo dun grupo de profesionais foi o desenrolo da Guía GALIA, que ten como obxectivo apoiar

os traballadores de saúde, educadores na prevención do VIH/SIDA e a prevención de comportamentos sexuais de

risco. O link para o acceso á guía é o seguinte:

GUÍA: http://www.fundadeps.org/images/programas/guia-galia-2008.pdf

Ademais, o guía ten o apoio dunha serie de fichas para realizar actividades de intervención con grupos de mozos

e mozas.

Apto

No apto

Fichas de intervención: http://www.fundadeps.org/images/programas/fichas-galia-2008.pdf

EVALUACIÓN

> 40 puntos por prueba

> 100 puntos en total

< 40 puntos por prueba

< 100 puntos en total

Máis información na web e no blog de FUNDADEPS Galia:

FUNDADEPS: http://www.fundadeps.org (programas)

Blog: http://programagalia.blogspot.com

18 Enfermeir@s

Marzo 2010

Enfermeir@s

Marzo 2010

19

More magazines by this user
Similar magazines