Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

web.terrassa.org

Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

6 ESTRATÈGIA Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

L’Ajuntament de Terrassa vol reforçar el teixit productiu de Terrassa impulsant una economia

local diversificada, forta, integrada dins l’entramat urbà i que generi el mínim impacte ambiental.

«Intentarem crear llocs de treball que contribueixin a la sostenibilitat de la comunitat i redueixin,

així, l’atur. A l’hora de mirar d’atraure o crear llocs de treball, valorarem els efectes de qualsevol

oportunitat de treball en termes de sostenibilitat per tal d’encoratjar la creació de llocs de treball de

llarg termini i productes de llarga vida d’acord amb els principis de la sostenibilitat ».

Principi 1.7. de la Carta d’Aalborg


Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

ESTRATÈGIA 67

En relació amb el sisè àmbit d’actuació, “Millora de la qualitat ambiental de les activitats

econòmiques”, el Pla d’Acció Ambiental desenvolupa 2 programes d’actuació i un total de 8 accions.

PROGRAMES

I ACCIONS

DE FUTUR

LÍNIA ESTRATÈGICA 6

2 PROGRAMES D’ACTUACIÓ

6.1

Impuls a l’ecogestió de les activitats econòmiques

6.2

Intensificació de la vigilància

i de la informació sobre la qualitat ambiental

8 ACCIONS

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4


6 ESTRATÈGIA Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

1

PROGRAMA

Impuls a l’ecogestió de les activitats econòmiques

1

ACCIÓ

Elaborar i gestionar un cens d’activitats econòmiques

L’Ajuntament de Terrassa disposa d’una ordenança que desenvolupa les competències de

l’Ajuntament pel que fa a la Llei d’intervenció integral de l’Administració Ambiental (IIAA),

concretament les relacionades amb les activitats de l’annex II.2 i III. D’altra banda, l’Ajuntament

disposa de la relació d’activitats econòmiques donades d’alta a l’IAE i de la relació de llicències

d’activitats.

Per tal de disposar d’un cens d’activitats econòmiques ajustat a la Llei IIAA, s’elaborarà un

registre de les activitats econòmiques del municipi, classificades segons la seva

incidència ambiental (baixa, mitjana o elevada). Aquesta base de dades inclourà l’estat de

compliment de la normativa ambiental per part de les diferents indústries i recollirà les dades

ambientals (declaració de residus, declaració de càrrega contaminant, control d’emissions a

l’atmosfera, soroll, etc.) i els impactes i/o denúncies associats a cada indústria. A partir d’aquesta

base de dades actualitzada, es podrà conèixer la qualitat ambiental i la incidència ambiental de

l’activitat econòmica a Terrassa.

En una segona fase, es planteja la incorporació de les dades del cens d’activitats econòmiques al

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) de l’Ajuntament.

termini d’execució / implantació

prioritat

cost

fonts de finançament

actors implicats

curt

1

12.020 €

AJUT


Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

Impuls a l’ecogestió de les activitats econòmiques

Promocionar les bones pràctiques ambientals

al sector industrial de Terrassa

ESTRATÈGIA

PROGRAMA

ACCIÓ

6

1

2

1

En els darrers anys, les indústries han millorat el seu nivell tecnològic amb la introducció de

tecnologies netes. L’any 2000, arran del Pacte Territorial per l’Ocupació del Vallès Occidental,

diferents administracions i entitats de la comarca (entre elles l’Ajuntament de Terrassa) van

impulsar el Servei d’Informació i Assessorament Ambiental (SIAMB). Dins aquest programa es va

elaborar la “Guia de bones pràctiques ambientals. Assessorament per a l’adequació ambiental de les

Pimes”.

Amb l’objectiu de continuar difonent les bones pràctiques ambientals al sector industrial,

l’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de les diferents agrupacions industrials del

municipi, farà una major difusió de la guia de bones pràctiques (reedició de la guia de bones

pràctiques editada arran del Pacte Territorial per l’Ocupació del Vallès Occidental).

Seguint amb la línia de millorar la gestió ambiental a les indústries de Terrassa, l’Ajuntament

elaborarà en una segona fase un seguit de manuals (o fitxes) de bones pràctiques específiques

per als diferents sectors industrials de major incidència ambiental (indústria química,

arts gràfiques, tèxtil, etc.) que incidiran en les possibilitats d’optimització dels recursos i en la

implantació de les millors tecnologies disponibles.

termini d’execució / implantació

prioritat

cost

fonts de finançament

actors implicats

mig

2

36.061 €

CEMA, CECOT

AJUT, UPC, CECOT, SP


6 ESTRATÈGIA

Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

1

3

PROGRAMA

ACCIÓ

Impuls a l’ecogestió de les activitats econòmiques

Elaborar una ordenança d’usos

que reguli l’establiment de les activitats econòmiques

Dins el marc de l’actual revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, s’elaborarà la

normativa municipal específica relativa a la regulació dels usos pel que fa a l’establiment de les

activitats econòmiques.

Seguint els principis del planejament sostenible, es potenciarà un model urbà compacte i amb

diversitat d’usos. És necessari definir els usos i les activitats admeses, així com les compatibilitats

de les diferents zones urbanes.

termini d’execució / implantació

prioritat

cost

fonts de finançament

actors implicats

curt

1

organitzatiu

AJUT, OPGO


Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

Impuls a l’ecogestió de les activitats econòmiques

Promoure la implantació

de sistemes de gestió ambiental a les indústries

ESTRATÈGIA

PROGRAMA

ACCIÓ

6

1

42

1

En els darrers anys, moltes empreses han implantat sistemes de gestió ambiental (SGA) a les seves

activitats (Sistema Comunitari de Gestió Mediambiental i Auditoria –EMAS- o les normes ISO

14000).

Aquests sistemes, semblants als sistemes de qualitat del procés productiu (ISO 9000), són

instruments de gestió que estableixen les normes de qualitat ambiental per desenvolupar una

activitat respectuosa amb el medi ambient. La implantació d’un SGA permet minimitzar la

contaminació, reduir l’impacte ambiental i assegurar el compliment de la legislació ambiental que

afecta la indústria.

Tot i que actualment els SGA a les indústries són de caràcter voluntari, l’Ajuntament de Terrassa

incentivarà la implantació de sistemes de gestió ambiental a les principals empreses o

sectors industrials de Terrassa a través de convenis i/o acords amb aquests agents econòmics.

La implantació de Sistemes de Gestió Ambiental a les indústries del municipi també suposa agilitar

i simplificar les tasques d’inspecció i control que realitza l’Ajuntament.

termini d’execució / implantació

prioritat

cost

fonts de finançament

actors implicats

mig-llarg

2

60.101 € (ajuts)

GENCAT

AJUT, CECOT, SP


6 ESTRATÈGIA

Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

2

PROGRAMA

Intensificació de la vigilància i de la informació sobre la qualitat ambiental

1

ACCIÓ

Disposar d’una estació meteorològica inclosa

dins la xarxa del Servei de Meteorologia de Catalunya

Per tal d’incrementar la informació sobre la qualitat de l’aire de Terrassa, caldria instal·lar una

estació meteorològica oficial que permetés valorar la capacitat de dispersió de les emissions (règim

de vents, etc.).

L’Ajuntament de Terrassa sol·licitarà al Departament de Medi Ambient poder disposar d’una

estació meteorològica oficial (inclosa dins la xarxa de control del Servei Meteorològic de

Catalunya) que permeti complementar les dades d’immisions provinents de l’estació de control

atmosfèric.

termini d’execució / implantació

prioritat

cost

fonts de finançament

actors implicats

curt

2

sense cost assignat

DMA

AJUT


Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

Intensificació de la vigilància i de la informació sobre la qualitat ambiental

Crear un servei d’inspecció i control ambiental

de les activitats econòmiques

ESTRATÈGIA

PROGRAMA

ACCIÓ

6

2

2

1

L’Ajuntament de Terrassa, com a Administració actuant en matèria d’intervenció ambiental en les

activitats econòmiques, s’haurà de dotar de l’equip tècnic necessari per poder realitzar la tasca

encomanada.

Les principals tasques de vigilància ambiental que s’han de realitzar són les següents:

Intensificar el control de les indústries potencialment contaminants de l’atmosfera i adequar la

xarxa de control i de prevenció de la contaminació atmosfèrica;

Intensificar el control del soroll a partir d’una major vigilància del soroll provinent del trànsit (per

exemple, per part de la Policia Local);

Continuar millorant el control dels abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram i a la

llera pública.

termini d’execució / implantació

prioritat

cost

fonts de finançament

actors implicats

curt

1

organitzatiu

AJUT


6 ESTRATÈGIA

Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

2 PROGRAMA Intensificació de la vigilància i de la informació sobre la qualitat ambiental

3

ACCIÓ

Controlar les emissions d’olors

provinents del sector industrial

Tot i que a Terrassa no hi ha problemes greus d’olors molestes ni de contaminació atmosfèrica, les

noves directives europees que s’apliquen des de l’any 2001 regulen els valors límit d’immissió dels

compostos orgànics volàtils (COVs).

Per tal de fer l’adequació a la nova normativa europea, és important realitzar un control dels

diferents contaminants atmosfèrics segons es preveu en aquesta legislació.

L’Ajuntament de Terrassa treballarà perquè l’Administració competent (Departament de Medi

Ambient de la Generalitat de Catalunya) adeqüi el control d’emissions segons la nova

normativa europea i, alhora, estudiarà els mecanismes normatius propis per tal de regular les

emissions d’olors molestes al municipi.

termini d’execució / implantació

prioritat

cost

fonts de finançament

actors implicats

mig

3

organitzatiu

DMA, DIBA

AJUT, DMA, DIBA


Millora de la qualitat ambiental de les activitats econòmiques

Intensificació de la vigilància i de la informació sobre la qualitat ambiental

Incorporar criteris ambientals

en els polígons industrials de Terrassa

ESTRATÈGIA

PROGRAMA

ACCIÓ

6

2

42

1

Tal com es descriu a l’acció 3.1.5., l’Ajuntament de Terrassa introduirà criteris ecològics en les

noves zones industrials de la ciutat.

Pel que fa als polígons industrials existents, l’Ajuntament treballarà per millorar la seva incidència

ambiental incrementant el control de les activitats industrials i incentivant la millora de la qualitat

ambiental del polígon (millora del verd urbà, regulació dels aparcaments i de les zones de càrrega i

descàrrega, millora de la gestió dels residus, etc.).

termini d’execució / implantació

prioritat

cost

fonts de finançament

actors implicats

mig

1

sense cost assignat

AJUT, SP

More magazines by this user
Similar magazines