Fomentar l'elaboració de plans tècnics de gestió i millora forestal

web.terrassa.org

Fomentar l'elaboració de plans tècnics de gestió i millora forestal

Conservació dels sistemes naturals i millora del seu contacte amb la ciutat 2

Millorar la gestió dels espais agroforestals de Terrassa

Fomentar l’elaboració de plans tècnics

de gestió i millora forestal

2

1

L’Ajuntament de Terrassa fomentarà l’elaboració de plans tècnics de gestió i millora

forestal (PTGMF) per a les finques considerades forestals. A través del Centre de la Propietat

Forestal, els titulars de finques forestals (> 25 Ha) podran obtenir ajudes i assessorament per

elaborar plans tècnics forestals (PTGMF).

Donat que a Terrassa hi ha un conjunt de petits propietaris forestals, l’Ajuntament, a través de

l’Agrupació de Defensa Forestal, fomentarà l’elaboració conjunta d’un PTGMF que defineixi

objectius i estratègies comunes per conservar i millorar la biodiversitat (tractaments de silvicultura

que caldria realitzar, tipus de bosc que cal potenciar, programes de neteja, ús social del bosc, etc.),

així com per reduir el risc d’incendis forestals.

D’altra banda, l’Ajuntament establirà una línia d’ajuts per a l’execució de millores forestals

que es considerin prioritàries per aconseguir una gestió sostenible dels boscos.

curt

2

18.030 €

CPF, DIBA

SP, ADF, AJUT, DIBA


2

2

2

Conservació dels sistemes naturals i millora del seu contacte amb la ciutat

Millorar la gestió dels espais agroforestals de Terrassa

Promoure la cooperació entre la propietat privada,

l’Ajuntament i la societat civil per a la custòdia del territori

L’Ajuntament de Terrassa impulsarà mecanismes per aconseguir la corresponsabilitat i la

cooperació entre el sector públic i el sector privat en matèria de gestió del territori. Un dels

mecanismes que s’impulsaran és el de la custòdia del territori, entès com a conjunt d’estratègies

(d’educació, de gestió, de mediació, de desenvolupament comunitari...) útils per afavorir la

responsabilitat en la conservació i en l’ús adequat (sostenible) del territori per part de propietaris i

usuaris d’aquest territori. Aquest mecanisme s’adreça principalment a la propietat privada.

La custòdia del territori es planteja com a mecanisme complementari de l’acció pública i es

fonamenta en el principi de voluntarietat de totes les parts implicades en la seva aplicació:

propietat, societat civil i Administració.

(Vegeu Declaració de Montesquiu de Custòdia del Territori, novembre de 2000).

llarg

2

sense cost assignat

AJUT, SP, Voluntaris forestals


Conservació dels sistemes naturals i millora del seu contacte amb la ciutat 2

Millorar la gestió dels espais agroforestals de Terrassa

Promoure les bones pràctiques ambientals

a les finques agrícoles del municipi

2

3

L’Ajuntament de Terrassa realitzarà un cens detallat de les activitats (agrícoles, forestals,

ramaderes, de lleure, etc.) que es realitzen en el sòl rústic del municipi.

Per tal d’impulsar la millora ambiental d’aquestes activitats, s’elaborarà i es difondrà un manual

1

de bones pràctiques agroforestals i ramaderes . Aquest manual promourà els mètodes de

producció agrària compatibles amb la conservació del medi ambient, és a dir, basats en la utilització

de mètodes d’agricultura biològica, que redueixen els riscos de contaminació derivats de

l’agricultura i afavoreixen sistemes productius menys intensius (adobament correcte, regulació de

l’ús de productes fitosanitaris, etc.).

En una segona fase, l’Ajuntament de Terrassa establirà convenis amb els titulars d’explotacions

agràries o forestals amb l’objectiu d’introduir un seguit de pràctiques agroambientals en les seves

finques (a canvi, rebran bonificacions o ajudes de l’Ajuntament).

D’altra banda, l’Ajuntament implementarà les bones pràctiques en les finques agrícoles i forestals

que gestiona. Així mateix, incentivarà l’establiment de convenis amb entitats que treballin en la

línia de la custòdia del territori que s’esmenta a l’Acció 2.2.2.

1

El Departament de Medi Ambient compta amb el Programa per a la promoció, assessorament, formació i difusió de les bones

pràctiques agràries a Catalunya.

mig

1

12.020 €

DMA (règim d’ajuts regulats pel RD 472001)

AJUT, DMA, SP


2

2

4

Conservació dels sistemes naturals i millora del seu contacte amb la ciutat

Millorar la gestió dels espais agroforestals de Terrassa

Impulsar un servei d’assessoria ambiental adreçada

a agricultors, ramaders i propietaris forestals

Per tal de millorar la gestió dels espais agroforestals de Terrassa i d’impulsar unes bones pràctiques

ambientals, l’Ajuntament crearà un servei d’assessoria adreçat a agricultors, ramaders i

propietaris forestals.

curt

2

organitzatiu

AJUT


Conservació dels sistemes naturals i millora del seu contacte amb la ciutat 2

Millorar la gestió dels espais agroforestals de Terrassa

Netejar i fer el manteniment

de l’entorn no urbanitzable de Terrassa

2

5

L’Ajuntament de Terrassa incorporarà un servei de neteja i manteniment de l’entorn de la

ciutat. Les tasques principals d’aquesta brigada de neteja seran les següents:

Neteja i manteniment dels camins;

Neteja d’abocaments incontrolats;

Neteja i manteniment d’espais freqüentats;

Neteja i manteniment de les vores de la ciutat urbanitzada.

curt

2

90.052 €

AJUT


2

3

1

Conservació dels sistemes naturals i millora del seu contacte amb la ciutat

La façana de la ciutat:

millora de la connectivitat amb l’entorn natural i ordenació dels horts familiars

Concretar una xarxa d’eixos verds per garantir la connectivitat

ecològica dels espais naturals i el seu contacte amb la ciutat

L’Ajuntament de Terrassa potenciarà una xarxa d’eixos verds que permeti o afavoreixi la

connectivitat biològica entre els diferents espais naturals, d’acord amb les previsions del Pla

General d’Ordenació.

S’elaborarà un pla de conservació i restauració de tot el sistema de torrents i rieres del municipi que

afavorirà la vegetació de ribera amb plantes autòctones i la renaturalització de les lleres.

mig-llarg

1

sense cost assignat

ACA, DIBA

AJUT, ACA


Conservació dels sistemes naturals i millora del seu contacte amb la ciutat 2

La façana de la ciutat:

millora de la connectivitat amb l’entorn natural i ordenació dels horts familiars

Crear una xarxa d’itineraris pedestres

i per a bicicletes a l’entorn de la ciutat

3

2

L’Ajuntament de Terrassa impulsarà el disseny i l’adequació d’una xarxa d’itineraris

1

pedestres i per a bicicletes convenientment senyalitzats a l’entorn del municipi .

De manera complementària, s’elaborarà i es difondrà material informatiu per donar a conèixer i

promocionar aquesta xarxa de senders.

Totes les tasques de senyalització de camins s’inclouen en el Pla Especial de Protecció de Camins.

1

Actualment, l’Ajuntament ha iniciat la senyalització i la difusió dels camins històrics de Terrassa-Vacarisses i Terrassa-

Rellinars.

curt

2

90.052 €

DIBA

AJUT


2

3

3

Conservació dels sistemes naturals i millora del seu contacte amb la ciutat

La façana de la ciutat:

millora de la connectivitat amb l’entorn natural i ordenació dels horts familiars

Fer un inventari dels horts familiars de Terrassa

L’existència d’horts familiars i marginals és un dels aspectes que identifiquen l’espai periurbà de

Terrassa. A part d’abordar el tema dels horts familiars en el planejament urbanístic, és necessari

conèixer la situació actual d’aquests horts (ús social, gestió, etc.).

L’Ajuntament elaborarà un estudi dels horts familiars de Terrassa que inclourà un inventari

detallat de tots els horts familiars existents i on s’analitzaran les característiques socials dels

usuaris, la gestió (aigües de reg, comercialització de productes, etc.), l’estat de conservació

(tancaments perimètrics dels horts, edificacions existents, etc.) i el nivell de productivitat i

d’autoconsum.

Aquest estudi pot servir com a document de base per planificar l’ordenació futura dels horts

familiars del municipi (Vegeu Acció 2.3.4.).

curt

1

48.081 €

AJUT


Conservació dels sistemes naturals i millora del seu contacte amb la ciutat 2

La façana de la ciutat:

millora de la connectivitat amb l’entorn natural i ordenació dels horts familiars

Planificar l’ordenació dels horts familiars

amb criteris de sostenibilitat

3

4

Actualment, una part dels horts familiars es troba en zona de domini públic hidràulic (DPH) i, per

tant, presenten una implantació il·legal sobre les lleres de rieres i torrents del municipi.

L’Ajuntament planificarà l’ordenació de totes les zones d’horts familiars i determinarà l’eliminació

de les zones d’horts il·legals (torrent de la Grípia) i l’ordenació de noves zones d’horts (seguint

l’experiència de gestió municipal dels horts de Mossèn Homs i Ca n’Alavedra).

El Programa d’ordenació dels horts familiars tindrà en consideració que, a la ciutat de Terrassa, els

horts poden tenir un paper social i estructurador del paisatge (poden afavorir les connexions entre

la ciutat i el seu entorn). Caldrà regular i intervenir sobre tots els aspectes que tenen un component

estètic i paisatgístic clar (parcel·lació dels horts, tancaments, edificacions, etc.) i sobre els aspectes

de gestió (aigua de reg, tractaments fitosanitaris, etc.).

Per a la difusió d’una correcta gestió ambiental dels horts, es proposa l’elaboració d’un manual de

bones pràctiques que es donarà a conèixer a tots els usuaris.

Finalment, cal tenir en compte la funció social i pedagògica dels horts en temes de formació sobre

horticultura ecològica.

(L’Ajuntament de Vitoria-Gasteiz ha impulsat un projecte d’hortes urbanes que pot servir de

model).

llarg

1

12.020 € (pla) 601.012 € (execució)

ACA

AJUT, ACA

More magazines by this user
Similar magazines