Impuls a un model de mobilitat sostenible - Ajuntament de Terrassa

web.terrassa.org

Impuls a un model de mobilitat sostenible - Ajuntament de Terrassa

4

Impuls a un model de mobilitat sostenible

L’Ajuntament de Terrassa, a través de la regidoria de Mobilitat Urbana, ha posat en marxa el Pacte

per la Mobilitat, en què es promou la idea d’impulsar un model sostenible de mobilitat a Terrassa.

A partir de l’elaboració del Pla Director de la Mobilitat, es desenvoluparan les accions específiques

necessàries. El Pla d’Acció Ambiental incorpora tots els àmbits d’actuació del Pla Director de la

Mobilitat, tot i que detalla amb accions les que considera més prioritàries per aconseguir millorar

la mobilitat en termes de sostenibilitat.

En el terreny urbanístic, cal continuar fomentant el model de ciutat compacta de Terrassa

(compacitat i diversitat d’usos) i assegurar que les noves activitats econòmiques del casc urbà

tinguin resolt el tema de la mobilitat i l’aparcament (foment del transport públic a l’empresa, etc.).


Impuls a un model de mobilitat sostenible ESTRATÈGIA 4

En relació amb el quart àmbit d’actuació, “Impuls a un model de mobilitat sostenible”, el Pla d’Acció

Ambiental desenvolupa 4 programes d’actuació i un total de 15 accions.

PROGRAMES

I ACCIONS

DE FUTUR

LÍNIA ESTRATÈGICA 4

4 PROGRAMES D’ACTUACIÓ

4.1

4.2 4.3

4.4

Implicació ciutadana

en el Pacte

per la Mobilitat

Potenciació i millora

dels desplaçaments

a peu i amb bicicleta

per la ciutat

Regulació del trànsit

rodat i millora

dels aparcaments

Foment del

transport col·lectiu

15 ACCIONS

... 4.1.3 ... 4.2.4 ... 4.3.4 ... 4.4.4


4

1

Impuls a un model de mobilitat sostenible

Implicació ciutadana en el Pacte per la Mobilitat

1

Constituir el Fòrum de Mobilitat

L’Ajuntament de Terrassa, a través de la Regidoria de Mobilitat, ha creat el Fòrum de Mobilitat

com a eina de participació ciutadana per debatre i consensuar el Pla de Mobilitat de Terrassa.

L’Ajuntament dóna continuïtat als processos de participació ciutadana en la definició i en el

seguiment del Pla Director de Mobilitat de Terrassa.

curt

1

Organitzatiu

AJUT


Impuls a un model de mobilitat sostenible

Implicació ciutadana en el Pacte per la Mobilitat

Realitzar una campanya d’educació

per a una mobilitat sostenible

4

1

2

L’Ajuntament de Terrassa realitzarà periòdicament una campanya d’educació ambiental per

a una mobilitat sostenible, amb actuacions educatives adreçades als centres d’ensenyament i

d’altres dirigides al conjunt de la població.

La campanya incidirà en aspectes de seguretat viària, promoció de l’ús de la bicicleta,

desplaçaments a peu, transport públic i reducció de l’ús del cotxe en els desplaçaments per la ciutat.

L’Ajuntament entén que la promoció de la bicicleta a la ciutat s’ha d’assolir amb unes millors

infraestructures, però sobretot fomentant-ne l’ús (campanyes informatives i d’educació ambiental)

entre la ciutadania i, especialment, entre els usuaris potencials (escolars, universitaris, persones

que treballen als polígons industrials, etc.). També cal sensibilitzar les persones que utilitzen el

cotxe perquè, amb una millor conducció i una reducció de la velocitat, la convivència de bicicletes i

cotxes a la ciutat sigui més factible.

curt-mig

2

30.051 €

AJUT


4

1

Impuls a un model de mobilitat sostenible

Implicació ciutadana en el Pacte per la Mobilitat

3

Celebrar el Dia sense Cotxes a Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa participa cada any en la celebració del Dia Europeu sense Cotxes.

L’Ajuntament de Terrassa es compromet a continuar promovent la celebració del Dia Europeu

sense Cotxes i treballar per aconseguir una major implicació ciutadana en la preparació d’aquesta

diada de reflexió (associacions de veïns, comerciants, centres d’ensenyament, etc.).

curt

1

6.010 €

AJUT, AAVV, SP


Impuls a un model de mobilitat sostenible

Potenciació i millora dels desplaçaments a peu i amb bicicleta per la ciutat

Potenciar una xarxa d’eixos cívics

4

2

1

L’Ajuntament de Terrassa definirà i adequarà una xarxa d’eixos i d’itineraris per als

vianants que uneixin els diferents pols d’interès de la ciutat entre si i amb els barris que els

circumden.

De manera específica, l’Ajuntament impulsarà una xarxa d’itineraris a peu per desplaçar-se als

centres d’ensenyament.

A més dels eixos per als vianants, que caldrà senyalitzar i potenciar convenientment, l’Ajuntament

definirà un conjunt “d’àrees ambientals” a cadascun dels barris de la ciutat, que donaran prioritat

als vianants (àrees per a vianants, zones de prioritat invertida, àrees 30, etc.). En aquestes àrees

ambientals, que incorporaran bona part de la xarxa veïnal dels barris, s’implantaran de manera

progressiva diferents mesures de pacificació del trànsit rodat (col·locació de fitons, eixamplament

de voreres, arbrat viari, etc.) ajustades a les característiques de cada vial.

mig

1

12.020 €

AJUT


4

2

2

Impuls a un model de mobilitat sostenible

Potenciació i millora dels desplaçaments a peu i amb bicicleta per la ciutat

Elaborar un pla d’accessibilitat

per a la supressió de barreres arquitectòniques

L’Ajuntament de Terrassa elabora un pla d’accessibilitat per a la supressió de barreres

arquitectòniques i de comunicació als carrers de la ciutat, als edificis públics i al transport públic

urbà.

El pla d’accessibilitat prioritzarà la supressió de barreres arquitectòniques en tots els equipaments

i instal·lacions municipals, així com a altres equipaments públics i equipaments de titularitat

privada d’ús públic.

De manera progressiva, en el transport públic urbà s’incorporaran totes les mesures necessàries

per permetre l’accessibilitat a tots els ciutadans i ciutadanes.

Caldrà assegurar que tots els plans i projectes de construcció incorporen l’accessibilitat com a

element bàsic. També s’haurà de resoldre l’accessibilitat i garantir la protecció i la seguretat dels

vianants en els nous dissenys urbanístics, en l’execució de les obres a la via pública i en la

construcció de noves edificacions.

curt-mig

1

sense cost assignat

AJUT, INSERSO, ONCE, Associació de disminuïts de Terrassa


Impuls a un model de mobilitat sostenible

Potenciació i millora dels desplaçaments a peu i amb bicicleta per la ciutat

Regular el control municipal de les obres

que afectin la via pública

4

2

3

L’Ajuntament de Terrassa vetllarà per la bona qualitat de l’espai viari com a mesura per incentivar

els desplaçaments a peu per la ciutat. L’obertura de carrers i voreres per al soterrament o el

manteniment de serveis i les obres d’edificis, tot i tractar-se d’actuacions necessàries, poden

dificultar –i de vegades impossibilitar– el pas dels vianants.

L’Ajuntament de Terrassa disposa d’una ordenança de via pública i d’una ordenança específica que

regula l’obertura de rases a la via pública. L’Ajuntament farà una revisió de l’ordenança de via

pública per incorporar-hi totes les regulacions i els controls necessaris per assegurar la bona

mobilitat dels vianants. D’altra banda, també incrementarà la coordinació per al

soterrament dels diferents serveis (gas, aigua, electricitat, etc.).

curt

2

organitzatiu

AJUT


4

2

4

Impuls a un model de mobilitat sostenible

Potenciació i millora dels desplaçaments a peu i amb bicicleta per la ciutat

Crear una xarxa de carrils per a bicicletes

L’Ajuntament de Terrassa, amb la participació del Fòrum de Mobilitat, elaborarà un projecte de

disseny i creació d’una xarxa de carrils-bicicleta amb diferents itineraris que connectin els

principals equipaments públics i pols d’atracció de la ciutat (centre urbà, estacions de ferrocarril,

Universitat, etc.), els diferents parcs i espais verds de la ciutat i el seu entorn (serra de l’Obac, Sant

Llorenç, etc.). També cal connectar amb carrils-bici els principals equipaments públics de la ciutat.

mig

2

180.304 €

AJUT


Impuls a un model de mobilitat sostenible

Regulació del trànsit rodat i millora dels aparcaments

Elaborar el Pla Director de Mobilitat

4

3

1

L’Ajuntament de Terrassa elabora el Pla Director de Mobilitat per tal d’ordenar, jerarquitzar i

pacificar les vies urbanes de Terrassa, amb l’objectiu d’aconseguir una canalització òptima dels

fluxos de trànsit rodat de la ciutat.

En aquest pla es definirà un programa de millores de la xarxa de carrers principals que canalitzen el

trànsit rodat (increment del nombre de rotondes) i es prioritzaran els carrers unidireccionals a

bona part de la xarxa viària secundària de la ciutat (també inclou la millora de les voreres).

Finalment, la xarxa veïnal s’estructurarà en “àrees ambientals” en què s’adoptaran mesures per

donar prioritat als vianants (Vegeu Acció 4.2.1.).

curt

1

120.202 €

AJUT

More magazines by this user
Similar magazines