Centre d’Ocupació Estudis i Formació Centro de Empleo, Estudios y Formación

jalola55

Centre d’Ocupació

Estudis i Formació

Centro de Empleo,

Estudios y Formación

2015

Empresa pública de

l’Ajuntament de Burjassot

Empresa pública del

Ayuntamiento de Burjassot

CEMEF S.L.U.


Centre d’Ocupació

Estudis i Formació

CEMEF S.L.U.

Empresa pública de l’Ajuntament de Burjassot

2015

V A L E N C I À


CEMEF SLU

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Adreça: Carrer Verge dels Desemparats, 26

46100 Burjassot

Telèfon general: 96 316 02 50

Fax: 96 390 29 76

Web:

Correu electrònic:

www.cemef.com

cemef@cemef.com

Tel. Piscina coberta: 96 363 45 06

Tel. Pàrquing: 96 363 53 52

Facebook

Twitter

© 2015 CEMEF S.L.U.

Tots els drets reservats. Queda prohibida, sota sancions establertes per les lleis, la

reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, sense

l’autorització prèvia dels titulars de la propietat intel·lectual.

Coedita: CEMEF S.L.U. / L’Eixam Edicions S.L.

Disseny i maquetació: Gran Angular Indústries Culturals, S.L.

ISBN: 978-84-15180-40-1

Dipòsit legal: V. 803-2015


Índex

Presentació

President de CEMEF, 7

Gerent de CEMEF, 8

Un poc d’història. Cronologia, 9

Què som?, 11

Què fem?, 14

1. Àrea de Programes, 17

1.1 Servei de Formació, 18

1.2 Servei de Promoció d’Ocupació, 20

2. Àrea de Promoció Econòmica, 25

2.1 Empreses i emprenedors, 25

2.2 Mercats, hostaleria i comerços, 28

2.3 Turisme, 35

3. Servei d’Atenció a les Persones, 37

3.1 Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), 38

3.2 Podologia, 40

4. Servei de Neteja, 42

5. Servei de Piscines (coberta i d’estiu), 45

6. Servei de Pintura i Metall, 48

7. Altres Encàrrecs de Gestió, 50

7.1 Servei de Ludoteca, 51

7.2 Servei de Consergeria, 52

7.3 Programa d’Alfabetització Informàtica, 53


7.4 Oficina de Sostenibilitat Local, 54

7.5 Oficina Pressupostària Local, 58

7.6 Servei de Pàrquing, 59

8. Departament de Recursos Humans i Administració, 60

8.1 Informació, 61

8.2 Administració, 61

8.3 Recursos Humans, 62

9. Comitè d’Empresa de CEMEF, 64

10. Conveni Col·lectiu, 66

11. ISO 9001: 2008, 68

12. Organigrama, 70


Presentació

Presentació de Presidència

Benvolguda veïna,

Benvolgut veí,

Diu una frase que «allò que no es coneix no es pot

estimar». I nosaltres volem que l’empresa pública

municipal CEMEF siga coneguda i estimada per tot

el nostre poble. Per això, hem cregut convenient elaborar

una guia del serveis que CEMEF S.L.U. ofereix

a tota la població de Burjassot.

Els poders públics tenen l’obligació de dinamitzar

la vida dels municipis que governen: l’àmbit cívic,

el món festiu, esportiu, el teixit comercial, etc.,

i l’Ajuntament de Burjassot no ha de ser menys

que ningú en eixa tasca.

L’empresa CEMEF té encomanats diversos encàrrecs de gestió de l’Ajuntament de

Burjassot i la beneficiària principal és la mateixa ciutadania del nostre poble. Una

empresa pública que no serveix la ciutadania per a la qual està destinada no té sentit.

Vull destacar que la dinamització de l’economia i la vida social del nostre municipi va

ser un dels eixos fonamentals amb què em vaig comprometre a l’inici de la present

legislatura, l’any 2011, com a president de l’empresa pública, i crec que ho hem aconseguit.

Però junt a esta important activitat hi ha moltes altres igual de prominents que

ací trobareu.

Amb la Guia que presentem volem acostar el CEMEF, els seus serveis, als veïns i

veïnes perquè se’n servisquen i puguen aprofitar totes les seues possibilitats.

Finalment, voldria posar en valor les treballadores i els treballadors de l’empresa

pública i encoratjar-los perquè la seua vocació de servidores i servidors públics vaja

en augment i en pro de la nostra ciutadania. La nostra obligació és que siga així.

Desitge de tot cor que esta Guia ajude a fer de Burjassot un poble millor i més humà.

Emili Altur i Mena

President de CEMEF S.L.U.

7


CEMEF S.L.U

Presentació de Gerència

Gerència, dins de l’empresa CEMEF, és el

nexe d’unió entre la part política (consell

d’administració) i la part funcional (àrees i

departaments). Des d’eixa visió de conjunt,

que va més enllà d’un organigrama fred,

s’edita la present Guia.

L’objectiu de la publicació és, d’una banda,

presentar de forma esquemàtica i visual les

tasques i funcions que realitza l’empresa.

Però també es pretén mostrar la vitalitat, la

multifuncionalitat, les possibilitats... I així mateix visualitzar la part humana, treballadores

i treballadors, que formen la columna vertebral, la força i la tendresa, tot alhora, de l’organització.

És per això que davant de cada secció es poden veure rostres, persones, les

mans que fan possible el servei que es descriu a continuació.

CEMEF està concebut com una empresa molt descentralitzada, on cada responsable

actua amb gran autonomia, dins del marc on està enquadrada per l’encàrrec de gestió

municipal, la funció del seu Departament. Eixa és la clau per poder portar endavant amb

eficàcia i eficiència tanta diversitat de funcions com executa aquesta empresa pública.

La Guia, després d’una breu descripció de la globalitat de l’empresa i de la seua història

cronològica, tracta cadascun dels serveis encomanats per l’Ajuntament. Però eixos serveis

no podrien funcionar sense una estructura de suport, el que a CEMEF anomenem

serveis generals (departaments d’administració, de recursos humans, etc.). Es poden

veure a continuació. I la publicació conclou mostrant dos aspectes importants en tota

l’organització: la representació dels treballadors, que assegura un bon clima laboral i de

treball, i la Normalització, que assegura el manteniment de l’eficiència.

Diuen que una imatge val per mil paraules. Per això hem volgut omplir la guia d’imatges,

de forma que es puga veure de forma ràpida i intuïtiva com opera l’empresa.

Desitge que us siga útil per conèixer CEMEF, estimar-ho, i fer ús dels seus serveis.

Roc Lluís Senent Sànchez

Gerent de CEMEF S.L.U.

8


Un poc d’història. Cronologia

Un poc d’història. Cronologia

2002

Inici de les activitats de CEMEF (en valencià, Centre d’Ocupació, Estudis i Formació).

Programes d’Ocupació i Formació

Servei d’Ajuda a Domicili

Servei de Neteja

2003

Ludoteca “613 Vivendes”

2004

Servei de Promoció Econòmica

Gestió de la piscina municipal coberta

2006

Servei de Podologia

Servei de Pintura

Gestió de la Piscina d’Estiu

2008

I Conveni Col·lectiu Unificat de CEMEF

2009

Oficina de Sostenibilitat

Participació Ciutadana de l’Ajuntament

2010

Gestió de mercadets municipals

Servei de Metall i Manyaneria

9


CEMEF S.L.U

2011

Gestió del Servei de Pàrquing Municipal

2013

Reforçament del Servei de Promoció Econòmica com a punt PAIT

2014

CEMEF obté la certificació de la gestió de qualitat en la norma ISO 9001:2008

II Conveni Col·lectiu de CEMEF

Creació de l’Oficina Pressupostària Local

Gestió sobre les matèries de Mercat i promoció del Turisme a Burjassot.

10


Què som?


CEMEF S.L.U

CEMEF S.L.U., en valencià, Centre d’Ocupació, Estudis i Formació, empresa

pública de l’Ajuntament de Burjassot, constituït sota la Llei Reguladora de les

Bases del Règim Local, Llei 7/1985, que permet la creació d’entitats públiques

empresarials.

Però som alguna cosa més que unes sigles.

Som una de les empreses públiques locals més significatives del País Valencià,

tant pel seu model de funcionament i el seu Conveni Col·lectiu com per la

diversitat dels seus serveis.

La crisi econòmica dels darrers anys ha provocat que molts ajuntaments tancaren

les seues empreses públiques. En canvi, l’Ajuntament de Burjassot ha

continuat apostant per la seua empresa, ampliant les seues activitats i el seu

finançament. Tots els grups polítics representats en l’Ajuntament han manifestat

reiteradament el seu recolzament a CEMEF.

Som el Centre de referència de formació a desocupats de Burjassot, de serveis

a empreses, comerços i emprenedors, de projectes d’inserció sociolaboral,

de piscines municipals, de serveis d’ajuda a les persones, de neteja... i de

molts altres encàrrecs.

I volem continuar sent-ho.

La figura legal de l’empresa és la de “Societat Limitada Unipersonal”, l’únic

soci de la qual és l’Ajuntament de Burjassot, que per llei posseeix el 100% de

les participacions socials.

A CEMEF, el màxim òrgan responsable de l’empresa és la Junta General, que

està formada pel Plenari Municipal, és a dir, per la totalitat dels regidors de

l’Ajuntament de Burjassot.

La Junta General nomena els membres del Consell d’Administració i designa

el President del Consell. Així mateix, el Consell d’Administració nomena un

Gerent i li atorga poders notarials per dirigir l’empresa.

Tot i que Gerència és l’òrgan responsable del conjunt de l’empresa i ha de retre

comptes amb periodicitat anual davant el Consell d’Administració, totes les

activitats que realitza CEMEF estan previstes en les anomenades Encàrrecs

de Gestió, que alhora depenen de les Regidories Municipals. Són els Regidors

de l’Equip de Govern Municipal i els tècnics de cada Regidoria els qui orienten

i supervisen els treballs que cada dia realitza el personal de CEMEF.

12


Què som?

Els Estatuts Socials de CEMEF són la norma legal que regula i fixa l’àmbit

d’actuació de l’empresa. Avaluem permanentment els nostres serveis per tal

d’oferir una major eficàcia i eficiència als particulars i empreses per ajudar a

dinamitzar l’activitat econòmica del municipi i oferir recursos per a la plena

integració en la societat dels col·lectius més desafavorits.

Les oficines centrals de CEMEF es troben al centre de l’Hort Aznar, que llinda

amb el municipi de Godella, tot ocupant una casa senyorial de començaments

del segle XX.

13


CEMEF S.L.U

¿Qué somos? — Què som?

Què fem?

14


¿Qué fem?

Els serveis públics que presta l’empresa CEMEF són de diversa índole, tal com pertoca

a una entitat instrumental de l’Ajuntament.

Per volum de treballadores i de treballadors, la principal activitat correspon a la neteja dels

edificis públics del municipi, seguida dels serveis d’ajuda a domicili i de les piscines.

Aquests són els serveis que prestem des de CEMEF i que detallem a la present guia.

1. Ocupació i Formació

2. Promoció Econòmica

3. Servei d’Atenció a les Persones

4. Servei de Neteja

5. Servei de Piscines

6. Servei de Pàrquing

7. Servei de Pintura i Metall

8. Altres Encàrrecs de Gestió

9. Recursos Humans i Administració

15


CEMEF S.L.U

CEMEF 2015 Serveis en percentatge

SAP

1%, 1%

2%

11%

12%

1%

Podologia

Neteja edificis

Pintura i metall

7%

24%

Programes formació i ocupació

Ludoteques i consergeria

15%

Piscina d’estiu

2% 2% 2%

5%

9%

7%

Piscina coberta

Promoció econòmica

Turisme

Ingressos previstos en euros

Mercat i mercadets

Oficina de sostenibilitat

700,000

600,000

500,000

Parquing public municipal

Oficina presupostària

Serveis generals

400,000

300,000

200,000

100,000

16


Àrea de programes:

formació i ocupació

“El nostre és un treball silenciós i ho assumim, però

acomplim una tasca important, permanent i positiva”

Rosa Pérez Solaz

17

Directora de Programes d’Ocupació


CEMEF S.L.U

1. Àrea de Programes

Des de la creació de CEMEF s’integra en una mateixa estructura de gestió el desenvolupament

de diferents programes, procurant crear sinèrgies entre ells, rendibilitzant

els recursos econòmics i oferint respostes integrades a les necessitats de les

persones desocupades, treballadors en actiu i pimes del municipi.

Els objectius de l’Àrea de Programes de CEMEF són el disseny i gestió de programes

de formació, ocupació i desenvolupament econòmic adreçats a la millora de

l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones aturades i dels treballadors i les treballadores

en actiu, la millora de la competitivitat de les empreses i la dinamització

econòmica, en general, dins l’àmbit municipal.

L’Àrea de Programes s’organitza mitjançant dos serveis amb un total de cinc treballadors.

1.1 Servei de Formació

El Servei de Formació pretén, fonamentalment, donar respostes a les necessitats

i demandes de qualificació, tant de les persones de manera individual, com del

mercat laboral.

Un dels principals problemes actualment és la manca d’adequació dels sistemes

d’educació i de formació reglats a les necessitats del mercat laboral. Com a conseqüència,

la manca d’ocupació incideix en major mesura entre les persones amb

una menor qualificació laboral.

Des del Servei de Formació hem dissenyat una sèrie d’accions formatives que

han ajudat els beneficiaris i beneficiàries a la seua incorporació al mercat laboral.

18


Àrea de programes: formació i ocupació

Aquestes accions han tingut com a objectius finals la seua preparació per a la incorporació

per primera vegada al món laboral, completar els coneixements específics

professionals ja adquirits o la reincorporació després d’un període de desocupació.

El Servei de Formació se centra fonamentalment en l’assoliment dels següents

objectius:

– Analitzar les demandes de formació internes i externes

– Coordinar els programes de formació i els equips de treball que els desenvolupen

– Preparar els beneficiaris per a la incorporació o reincorporació al món laboral mitjançant

la capacitació o reciclatge professional

– Fomentar i consolidar els hàbits laborals i els recursos personals que possibiliten

un eficaç desenvolupament de l’activitat professional i afavoreixen la inserció laboral

– Potenciar l’interés per l’educació i facilitar-hi l’accés

– Oferir una formació contínua, tot responent a les necessitats particulars de cada

empresa

19


CEMEF S.L.U

1.2 Servei de Promoció d’Ocupació

Les Corporacions locals són l’administració més propera als ciutadans, ja que és on

s’acudeix en primera instància amb objecte de trobar solucions als problemes més

variats (temes sanitaris, educació, neteja, seguretat... i, com no, ocupació).

En aquest sentit, i davant la situació de precarietat laboral i els alts índexs de desocupació

de municipis com el nostre, la tasca que acompleix el Servei de Promoció de l’Ocupació

està adreçada al foment de l’ocupació entre diferents col·lectius amb dificultats

d’accés a la mateixa.

Els objectius principals del Servei de Promoció d’Ocupació són:

– Orientar, informar i assessorar els demandants d’ocupació

– Facilitar l’accés a l’ocupació als demandants

– Facilitar recursos humans per cobrir les necessitats de les empreses

Destinataris del Servei de Promoció d’Ocupació:

20


Àrea de programes: formació i ocupació

– Persones desocupades i treballadors/es en actiu amb un risc de pèrdua d’ocupació,

tot insistint en els grups especialment afectats per aquest problema: joves,

dones, adults majors de 45 anys i persones amb especials dificultats (persones

amb discapacitats, població penitenciària i ex-reclusos, drogodependents, minories

ètniques i immigrants, i altres col·lectius desafavorits)

– Empreses demandants de treballadors, tant pertanyents al municipi de Burjassot

com de zones limítrofes

Actuacions del Servei de Promoció d’Ocupació

Orientació Individual

En Orientació Individual preveiem tant accions d’orientació pròpiament dites com

d’informació dels recursos formatius i d’ocupació disponibles en el territori.

Analitzem les variables d’ocupabilitat de la persona tenint en compte dos tipus de

factors:

– Situacionals: el context socioeconòmic, l’oferta i la demanda de treball, la política

sociolaboral, els àmbits de creació d’ocupació, etc.

– Personals: característiques del sol·licitant (edat, sexe, estat civil, formació, experiència,

habilitats socials...), valors, potencialitats laborals, atribucions, autoimatge

professional, disponibilitat per al treball, etc.

L’Entrevista Ocupacional és una eina fonamental que haurà de recollir dades

identificatives del subjecte, la seua formació, la seua trajectòria professional,

la situació davant l’ocupació i la disponibilitat, així com un diagnòstic final i la

definició de l’itinerari per a l’accés a l’ocupació.

A més a més, facilitem informació ajustada a les demandes dels beneficiaris per a la

seua incorporació a la vida laboral:

– Informació sobre ofertes d’ocupació de l’entorn (portals web privats, agències

de col·locació autoritzades pel SERVEF, GVAJOBS, SEPE, etc.), així com d’ofertes

d’ocupació pública, beques, ajuts, subvencions, convenis col·lectius...

– Programes formatius

21


CEMEF S.L.U

– Informació sobre evolució del mercat de treball: perfils professionals més demandats

– Documentació i orientació especialitzada sobre metodologia per a la recerca

d’ocupació

– Realització de grups d’orientació

Borsa d’Ocupació

La Borsa d’Ocupació ordena, revisa i actualitza tota la informació relativa als demandants

per tal d’oferir una adequada resposta a la demanda empresarial de manera

eficaç (rapidesa de la resposta) i eficient (candidats adequats al lloc de què es

tracte).

Per això la Borsa d’Ocupació ha de preveure les següents fases:

– Recepció i classificació de la demanda dels treballadors

– Selecció de candidats inscrits a la Borsa

– Presentació de candidats a l’empresa

– Seguiment del resultat

Tot això facilita la creació d’una relació estable amb les empreses mitjançant la seua

integració dins la Borsa d’Ocupació Local.

Accions Grupals d’Orientació

Accions d’orientació adreçades a grups en les quals es facilita informació adreçada

a l’assoliment d’ocupació.

– Què és CEMEF. Procediment de la Borsa d’Ocupació Municipal

– Recursos locals en matèria d’ocupació (CEMEF i Consorci Pactem Nord) i supralocals

(SERVEF i SEPE), ETT, etc.

– Recursos de portals d’ocupació i de pàgines relacionades amb formació gratuïta

– Consells front a la pèrdua d’ocupació

– Confecció i tipus de currículum

22


Àrea de programes: formació i ocupació

– Carta de presentació

– Entrevista de treball

Aula Ocupació

CEMEF disposa d’un espai al qual les persones desocupades del municipi poden

utilitzar les noves tecnologies en la recerca activa d’ocupació. Material i ordinadors

amb accés a internet estan a disposició de qui els sol·licite, a banda de l’ajuda d’una

professional que resoldrà els dubtes que s’hi puguen tindre.

Al llarg de la seua història CEMEF ha gestionat diferents actuacions d’Ocupació i

Formació: Iniciatives Europees per la Formació i l’Ocupació, Accions d’Orientació

23


CEMEF S.L.U

Professional per a l’Ocupació i l’Autoocupació, Plans Integrals d’Ocupació per a persones

en situació o risc d’exclusió social i dones víctimes de violència de gènere,

Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local, Tallers de Formació i Inserció Laboral,

Formació Professional Ocupacional, Programes de Garantia Social, Escoles Taller,

Cases d’Oficis i Tallers d’Ocupació, Unitats Locals d’Aprenentatge, PCPI i Tallers de

Formació per a l’Ocupació.

Incorporacions anuals a la borsa d’ocupació de Burjassot

gestionada per CEMEF S.L.U.

2000

1973

1800

1737

1705

1600

1400

1306

1306

1200

1000

800

600

777

735

847

688

968

970

616

400

200

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

24


Àrea de programes: formació i ocupació

Àrea de promoció econòmica

“Volem generar riquesa. Que Burjassot siga un poble tan absolutament

apetible que les empreses i comerços desitgen instal·lar-s’hi”

Manuela López Rico

Responsable Departament

de Promoció Econòmica

25


CEMEF S.L.U

2. Àrea de Promoció Econòmica

L’Àrea de Promoció Econòmica de CEMEF és un servei públic que dinamitza l’activitat

econòmica del municipi a través de la prestació de serveis a empreses, emprenedors,

comerços, mercats i turisme, tot millorant l’accés a l’ocupació mitjançant

la creació de noves iniciatives comercials.

2.1 Empreses i emprenedors

Des de l’any 2002, i gràcies a un acord signat amb la Conselleria d’Indústria, Comerç

i Turisme, CEMEF forma part de la Xarxa d’Agències per al Foment de la Innovació

Comercial (AFIC).

A través d’aquestes Agències, les empreses i emprenedors del municipi reben

assessorament jurídic i legal, informació sobre subvencions, protecció de dades o

tutorització per l’activació d’un negoci.

26


Àrea de Promoció Económica

A més a més, som punt P.A.E., en valencià, Punt de Recolzament a l’Emprenedor,

més conegut com Finestreta Única. En aquest servei oferim recolzament global als

emprenedors, des de l’assessorament fins als tràmits finals per a la creació d’una

nova empresa. En el punt P.A.E. de CEMEF realitzem la gestió íntegra perquè les

noves empreses s’implanten i es queden en el municipi.

Valorem i promocionem els projectes empresarials que demostren viabilitat tècnica,

econòmica, financera, i que aposten per la RSC. Però també som conscients que, quan

un emprenedor inicia una nova activitat, pot tindre pocs recursos.

Per això hem creat el Viver d’Empreses, un Centre de Serveis Empresarials a Burjassot,

inaugurat a març de 2015, que recolza l’aparició i la continuïtat d’empreses de

recent creació. En aquest espai es concedeix temporalment un lloguer avantatjós

d’infraestructures i equipament per engegar nous projectes.

Guardonem anualment deu dones empresàries del municipi que han destacat

en els seus comerços i empreses dins el marc “Dones amb iniciativa”, un acte

on projectem els vídeos de les seues entrevistes.

27


CEMEF S.L.U

També comptem amb un programa a la ràdio municipal, “El teu comerç a antena”

per informar les empreses, emprenedors i comerços de Burjassot de

totes les novetats de l’Àrea de Promoció Econòmica.

2.2 Mercats, hostaleria i comerços

Des del passat 2014 la gestió d’animació i promoció dels mercats i dels comerços de

Burjassot s’ha facilitat enormement en quedar unificades la Regidoria de Promoció

Econòmica i la de Mercats sota un mateix titular.

Hem aconseguit treballar unificats des del Consell Municipal de Comerç, l’òrgan consultiu

que coordina les activitats de l’Associació de Mercats, de l’Associació de Comerciants

i Venedors, i on també estan representats tots els partits polítics.

28


Àrea de promoció econòmica

D’aquesta manera totes les activitats que tenen a veure amb el comerç es consensuen

per a la seua millor coordinació.

Realitzem campanyes d’animació i de promoció dels productes de qualitat que es venen

als nostres Mercats, posem en valor el comerç municipal i elaborem accions puntuals

que fomenten el consum a les empreses d’hostaleria de Burjassot.

Algunes de les campanyes més rellevants dutes a terme per l’Àrea de Promoció Econòmica

són:

Campanya en què es poden degustar els productes habituals del Mercat Municipal

cuinats pels mateixos venedors. En horari nocturn i amb un elaborat menú

29


CEMEF S.L.U

a preus populars, la vetllada compta amb actuacions musicals.

Fomentant la responsabilitat mediambiental i la sostenibilitat empresarial dels

comerços, l’Àrea de Promoció Econòmica, juntament amb l’Oficina de Sostenibilitat

local, posa a disposició de les parades del Mercat Municipal plats reutilitzables

per tal de reduir els residus.

Dinamitzem l’activitat als eixos comercials del municipi a través de la creació i potenciació

d’Espais de Sostenibilitat Urbana i Comercial (ESUC).

30


Àrea de promoció econòmica

Celebrem la “Ruta de la tapa” per fomentar la gastronomia i el comerç local dels

establiments de restauració del municipi.

Impliquem el xicotet comerç en la lluita contra el canvi climàtic, promovem la responsabilitat

mediambiental en el sector comercial i disminuïm el consum energètic

i els residus amb tècniques senzilles. 33 empreses de Burjassot han obtingut el

distintiu Green Commerce.

31


CEMEF S.L.U

Campanya de promoció de productes del mercat, de periodicitat mensual, a la

qual els venedors del Mercat Municipal ofereixen productes d’oferta i promocions

als clients.

Els comerciants i restauradors de Burjassot donen

a conèixer i promocionen els productes de qualitat

a preus populars en aquesta Fira de Comerç i Gastronomia.

Actualment es realitza al Parc de la Granja,

a finals del mes de setembre.

CEMEF participa a la fira amb una caseta pròpia.

32


Àrea de promoció econòmica

El comerç local ofereix al llarg dels mesos de desembre i

gener una extensa i variada programació d’activitats.

Des de CEMEF som conscients dels potencials i futurs

clients del comerç local de Burjassot. Per això, part de la

campanya nadalenca es dedica als xiquets i xiquetes del municipi.

Programem actuacions de contacontes i sortejos. I finalitzem

amb la visita de ses Majestats, els Reis Mags d’Orient,

que sorprenen els més menuts durant el matí del 5

de gener.

33


CEMEF S.L.U

A través de la pàgina de Facebook de l’Àrea de Promoció Econòmica de CEMEF,que

ja compta amb més de 1300 seguidors, donem a conèixer i publiquem totes les

actuacions que es desenvolupen al comerç local.

Les xarxes socials han esdevingut una eina de màrqueting molt potent i això ens

permet d’informar de totes les notícies i promocionar les campanyes que realitzem

mensualment des de l’àrea.

34


Àrea de promoció econòmica

2.3 Turisme

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de CEMEF volem donar un fort impuls al

sector serveis del nostre municipi. Per això necessitem promocionar Burjassot com

a lloc d’interés cultural amb concerts, rutes, gastronomia, etc.

Comptem amb diverses activitats que es desenvolupen al llarg de l’any.

Amb l’ajuda de la Diputació de València s’han senyalitzat els edificis més importants

i emblemàtics del nostre municipi, que compten, a més a més, amb codis QR que

enllacen directament amb el web de la Casa de la Cultura per poder ampliar-ne la

informació.

Per poder continuar desenvolupant entre els visitants i els veïns de Burjassot la

promoció turística del municipi, s’han col·locat al Mercat Municipal unes pantalles

a les quals es mostren imatges dels edificis i monuments més representatius de la

35


CEMEF S.L.U

localitat. D’aquesta manera s’integren el

turisme i el comerç.

Al llarg d’una setmana, l’Oficina de Turisme

de la Diputació de València del carrer

Poeta Querol ens cedeix les seues instal·

lacions per tal de promocionar Burjassot

entre els visitant i turistes que accedeixen

a aquest punt d’informació.

En aquesta Oficina oferim díptics i mostrem

la vida cultural, ambiental i gastronòmica

que ofereix la nostra localitat.

36


Servei d’atenció a les persones

“Nosaltres tenim molt clar que no fem caritat i que no estem fent favors a

ningú. Estem cobrint unes necessitats a les quals totes les persones en tenen

dret”

Amparo Campos Marzo

Coordinadora del Servei

d’Atenció a les Persones

37


CEMEF S.L.U

3. Servei d’Atenció a les Persones

3.1 Servei d’Ajudaa Domicili (SAD)

El Servei d’Ajuda a Domicili és un servei d’atenció personal, realitzat en el mateix

domicili familiar, que contribueix a què les persones amb necessitats d’ajuda exterior

continuen en el seu medi habitual millorant la seua qualitat de vida.

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot seleccionen els usuaris i CEMEF en

realitza el servei. També pot contractar-se de manera privada per qualsevol família.

Les nostres disset treballadores estan especialitzades a realitzar serveis a domicili

per a la gent gran, discapacitats o altres persones en situació de dependència temporal

o permanent, tot oferint programes de caire preventiu i rehabilitador.

Partidaris de la permanència de les persones al seu entorn familiar i social, posem

a la seua disposició tot un seguit de serveis i tècniques d’intervenció professional

consistents en atenció personal, domèstica, de recolzament psicosocial, familiar

i de relacions amb l’entorn, amb l’objectiu d’afavorir l’increment de l’autonomia

personal al seu medi habitual i augmentar el benestar i la qualitat de vida, tant de la

persona beneficiària com de la seua família.

Tots els veïns del municipi de Burjassot tenen el dret de sol·licitar en els SS.SS de

l’Ajuntament una subvenció per tal de rebre el servei d’ajuda a domicili, de manera

local, municipal o autonòmica.

Aquells veïns que, per la seua situació, no puguen accedir a aquest tipus d’ajuts,

CEMEF, de manera privada, també els ofereix el servei d’ajuda domiciliària.

CEMEF, a banda de comptar amb una àmplia experiència en el camp de l’Ajuda a

domicili, està inscrit en el Registre General dels Titulars d’Activitats i Centres d’Acció

Social de la Comunitat Valenciana, i, a més a més, compta amb l’Autorització Administrativa

de Funcionament del Servei d’Ajuda a Domicili, estant acreditats a efectes

de l’atenció a persones en situació de dependència.

A causa de la situació econòmica de les famílies no hem incrementat els preus

d’aquest servei els darrers anys. A més a més, hem revisat els objectius del servei

38


Servei d’Atenció a les Persones

Servei del SAD. Hores realitzades

Any

Hores

25000

2010 19,561.00

2011 18,645.00

2012 18,607.50

2013 18,006.00

2014 17,636.50

Total 92,456.00

20000

15000

10000

5000

0

2010 2011 2012 2013 2014

Col·lectius atesos

Hores

3ª edat

Discapacitats

Menors

76,836.00

10,123.00

5,477.00

39


CEMEF S.L.U

per tal de dotar-lo, no només del caire social que ja té pel que fa als serveis privats,

sinó també per incorporar en la seua execució la promoció de l’ocupació.

Formem les treballadores en cursos de mobilització de persones dependents per evitar

les baixes produïdes en un servei al qual les càrregues musculars són habituals.

En el Servei d’Ajuda a les Persones hem realitzat un gran esforç, a causa de l’exigència

legal, per tal que totes les auxiliars d’ajuda a domicili tinguen reconegudes

les competències professionals per exercir la seua professió.

3.2 Podologia

El Servei de Podologia de CEMEF atén cada any un nombre més gran d’usuaris de

la tercera edat de Burjassot. Actualment es du a terme en el local del Centre Social

de la Granja. Amb aquest servei es pretén satisfer la demanda de tots ells atenent

els següents objectius:

40


Servei d’Atenció a les Persones

– Contribuir a la millora sanitària dels peus de tots els usuaris

– Millorar la salut de pacients de risc davant malalties que afecten directament els

peus

– Assessorament podològic per a la prevenció de patologies

– Tractament de problemes de salut que es manifesten als peus

– Diagnòstic de patologies podològiques

41


CEMEF S.L.U

Servei de neteja

“Que confien en mi... això... jo treballe amb llibertat i ells confien en mi.

Estic molt agraïda d’estar ací”

Susana Pardo Villanueva

Coordinadora Servei de Neteja

42


Servei de Neteja

4. Servei de Neteja

El Servei de Neteja de CEMEF, amb una plantilla de més de trenta treballadores i

treballadors, és especialista en neteja d’edificis i instal·lacions públiques.

Els nostres serveis són prestats per un equip de professionals posats a disposició

del client per tal d’atendre’l i cobrir totes aquelles necessitats que requerisca. S’hi

inclou també el vitrificat dels sòls i la neteja de vidres i altres superfícies verticals.

CEMEF té encomanat per l’Ajuntament de Burjassot la neteja de tots els edificis municipals,

on s’inclouen els col·legis públics, centres socials, el mateix Ajuntament, el poliesportiu,

la policia local, etc. Així com tots els edificis de la Casa de Cultura de Burjassot.

Disposem d’una plantilla molt experimentada que ofereix serveis de neteja d’oficines,

locals comercials, grans superfícies, comunitats de propietaris, neteja i manteniment

de piscines, abrillantament i vitrificat de tot tipus de superfícies, neteja de

garatges, col·legis, superfícies envidrades...

Els serveis principals els desenvolupem als següents espais:

– Institut Municipal de Cultura i Joventut

– Cinema-teatre Tívoli

– Escola de Ceràmica

– Biblioteca infantil

– Edifici de premsa i ràdio municipal

– Barri 613

– Auditori de Burjassot Teatre El Progrés

– Col·legis Públics:

· C.P. Fernando de los Ríos

· C.P. Miguel Bordonau

· C.P. Villar Palasí

· C.P. San Juan de Ribera

· C.P. Virgen de los Desamparados

43


CEMEF S.L.U

– Edifici Ajuntament

– Cementeri municipal

– Jutjat de Pau

– Nou Mercat Municipal

– Serveis Socials del carrer Colom

Centres Socials municipals:

· C.S. Villa del Pilar

· C.S. Bailén

· C.S. Tierno Galván

· C.S. La Granja

· C.S. Díaz Pintado

· C.S. Isaac Peral

– Brigades d’obres

– Escola de Persones Adultes (EPA)

– Instal·lacions del poliesportiu municipal

– Pavelló d’esports

– Camp de futbol Les Oliveres

– Edifici de la Policia Local

– Poliesportiu 613 Vivendes

44


Servei de piscines

(coberta i d’estiu)

“L’estabilitat emocional i la laboral van unides. La gent de les

piscines s’involucra en el seu treball, i això és un gran avantatge”

Vicente G. Simón Fuentes

Coordinador Servei de Piscines

45


CEMEF S.L.U

46


Servei de Piscines (coberta i d’estiu)

5. Servei de Piscines (coberta i d’estiu)

Les piscines municipals de Burjassot es caracteritzen pel seu alt component

social en oferir serveis a un bon nombre d’entitats socials, col·lectius de discapacitats,

grups de risc, col·legis i clubs esportius.

Els cursos de natació que ofereix la piscina municipal estan adreçats a escolars,

tercera edat, adults i bebès. Sense oblidar-hi els cursos de Salut i Aquagym.

Construïda el 2002 i gestionada per CEMEF des de 2004, la piscina coberta

pretén ser un espai que fomente la salut i la pràctica de l’esport, contribuint

així al benestar dels ciutadans i les ciutadanes de Burjassot.

Situada a un punt estratègic, juntament a unes altres infraestructures, com el

poliesportiu municipal, el pavelló cobert i les Universitats, la piscina coberta

forma part d’un conjunt d’instal·lacions esportives que, per la seua proximitat

a la línia 4 de metrovalència (tramvia) i a un aparcament públic, facilita l’accés

a la pràctica d’una àmplia gamma d’activitats físiques.

D’una altra banda, la piscina d’estiu, situada junt al Poliesportiu de Burjassot, ofereix

servei al llarg dels mesos estivals prolongant l’oferta de piscines municipals.

Un gran equip de professionals i l’àmplia experiència en la gestió de les piscines

municipals garanteixen tant el manteniment adient de les instal·lacions

com el compliment de les mesures higièniques i sanitàries reglamentàries, o

la seguretat en la pràctica física i esportiva.

Actualment, s’estan realitzant les tasques oportunes per poder oferir un ampli

ventall d’activitats “seques” al gimnàs de la piscina coberta.

47


CEMEF S.L.U

Servei de

pintura i metall

Servicio de Atención a las Personas — Servei d’Atenció a les Persones

“Mai no es pot suplir realment la gent

que té coneixements específics i està

formada”

Antonio González Veintimilla

Coordinador Servei Pintura

“Es fa més feina que no la que hom es pensa.

No per treballar a un organisme públic es

treballa menys. Es treballa millor”

Victoriano Megino Ibáñez

Coordinador Servei Metall

48


Servei de Pintura i Metall

6. Servei de Pintura i Metall

L’equip del Servei de Pintura i Metall està format per sis persones que supervisen els

elements del municipi relacionats amb el manteniment dels espais públics. Aquest

equip és popularment conegut com “La Brigadilla”.

Des del Servei de Pintura i Metall s’ofereix un servei global per a la reparació i manteniment

de les estructures i infraestructures municipals.

Els treballs de pintura vial es realitzen en funció de les necessitats que van apareixent

al municipi vinculades, sobretot, al trànsit. És una comanda que guarda una estreta

relació amb la Policia Local, ja que és la mateixa policia qui demanda i coordina l’actualització

de la senyalització necessària per a un correcte funcionament del trànsit

urbà. La pintura dels “passos de zebra” i de les places d’aparcament ocupen la major

part de les tasques de carrer.

Els treball de pintura mural atenen encàrrecs realitzats per l’Ajuntament de Burjassot.

El Servei de Metall realitza una gran quantitat de tasques que poden enumerar-se

d’una manera global, tot i que cadascuna d’elles preveu diferents particularitats:

Reparació de plaques de trànsit; reparacions de portes i tancats; fabricació i subministrament

de suport per ancoratge de bicicletes; fabricació, reparació i muntatge de

baranes i perxes; fabricació i muntatge de mòduls separadors; reparació de panys;

fusteria metàl·lica; reixes, etc.

49


CEMEF S.L.U

Altres

Encàrrecs

50


Altres Encàrrecs de Gestió

7. Altres Encàrrecs de Gestió

7.1 Ludoteca

La Ludoteca és un espai que depèn dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot.

Atenem les directrius marcades, coordinats per Serveis Socials, pels programes

municipals d’intervenció comunitària amb menors i donem resposta a les

noves necessitats que hi puguen sorgir, adaptant les actuacions i els temps als

diferents programes i serveis desenvolupats.

Aquests són alguns dels serveis que oferim a la Ludoteca:

– Facilitem a la comunitat infantil l’accés a una alternativa en el temps lliure que

reuneix la capacitat, alhora, d’educar i de divertir

51


CEMEF S.L.U

– Afavorim el desenvolupament psicomotor, cognitiu, afectiu i social del xiquet i de

la xiqueta

– Col·laborem amb els Serveis Socials i amb els centres educatius formant part de

l’entorn dels i les menors, participant de manera activa en el seu desenvolupament,

juntament amb la família i la resta de professionals implicats en cada cas

– Participem en la programació i en les activitats anuals que es desenvolupen des

dels Programes d’Infantesa Municipals

Totes aquestes activitats s’imparteixen al Centre Díaz Pintado i al Centre Social

Isaac Peral.

7.2 Consergeria

Amb aquest servei pretenem donar el recolzament necessari a les diferents actuacions

desenvolupades al Centre Diaz Pintado. Actuacions vinculades a l’Àrea

de Benestar Social de l’Ajuntament de Burjassot adreçades a la Infantesa i Joventut.

Aquest recolzament es realitza mitjançant les següents actuacions:

– Recepció. Informar i orientar les persones usuàries, derivant-les al servei corresponent

– Obertura i tancament de les instal·lacions

– Engegada i apagament de llums i aparells de refrigeració i calefacció

– Reserva i preparació d’espais per a actes

– Gestió de la correspondència del Centre: recepció, classificació, distribució, franqueig

i enviament de la correspondència entrant i eixint

– Custòdia i control de claus i dispositius d’accés de les instal·lacions

– Supervisió de la conservació de les infraestructures i instal·lacions, comunicant

les incidències al Servei de Manteniment

52


Altres Encàrrecs de Gestió

7.3 Programa d’Alfabetització Informàtica

El Programa d’Alfabetització Informàtica és una activitat dependent dels Serveis

Socials de l’Ajuntament, gestionada a través de CEMEF, que s’imparteix al Centre

Díaz Pintado.

Amb el Programa d’Alfabetització Informàtica es pretén que, en finalitzar el curs,

l’alumne haja augmentat el nivell de competència amb l’ordinador i siga capaç de

realitzar operacions bàsiques de lectura i escriptura informàtica, utilitzant els serveis

i protocols propis d’una xarxa Intranet/Internet; world wide web, correu electrònic,

fòrums de discussió i xerrades.

53


CEMEF S.L.U

7.4 Oficina de Sostenibilitat Local

L’ Oficina de Sostenibilitat Local és una oficina tècnica de medi ambient, paisatge,

Agenda 21 i participació, amb seu a l’edifici de l’Ajuntament, que es divideix en

dues àrees amb diferents competències.

1. Àrea de Medi Ambient i Paisatge

Assessorament tècnic en matèria de medi ambient i paisatge.

Tots els projectes, programes i actuacions municipals que puguen afectar el medi

ambient i el paisatge han de ser remesos a l’Oficina de Sostenibilitat Local a fi de:

– Dotar els seus responsables dels conceptes i mitjans necessaris per adequar-los

a la legislació ambiental i paisatgística existent

– Promoure l’aplicació de les millores tècniques disponibles per tal que els projectes

es realitzen sota criteris de sostenibilitat i respecte amb el medi ambient i el

paisatge

– Comprovar que el seu desenvolupament s’ha efectuat d’acord amb la legislació

vigent en matèria de medi ambient i paisatge

– Col·laborar amb els redactors de la revisió del PGOU i altres plans urbanístics en

temes relacionats amb l’agricultura, el medi ambient i el paisatge

A més a més, atenem les sol·licituds d’informació i d’assessorament de la ciutadania

i dels centres educatius municipals.

L’Oficina de Sostenibilitat Local elabora estudis propis per a la resta d’àrees de

l’Ajuntament. La relació més freqüent s’estableix amb les àrees d’urbanisme i serveis

municipals, a causa de la interrelació existent entre les competències d’aquestes

àrees i les d’aquesta oficina tècnica.

7.4.1 Projecte “Horts socials”

Aquest projecte pretén que la població, especialment les persones sense ocupació,

pensionistes o col·lectius amb necessitats especials, la comunitat educativa o els

centres i entitats que exerceixen una tasca social, adopte una actitud activa en el

seu temps lliure, alhora que s’enriqueix en valors saludables i ambientals i s’hi ofe-

54


eix ocupació i integració

Els “Horts socials” fomenten en els participants el consum i la producció responsables

i la valoració del treball agrícola, i serveixen com a eina educativa per adquirir

conceptes que tenen a vore amb la naturalesa i els valors, com el treball en equip, la

responsabilitat, la paciència o l’organització.

7.4.2 Projecte “Rutes per l’horta”

La idea del projecte és la creació d’unes rutes temàtiques per l’horta de Burjassot,

a la qual es poden ampliar els coneixements sobre l’horta valenciana, acompanyats

per un guia i centrant-nos en particularitats de l’horta del municipi.

Les temàtiques de les rutes són variades, tot destacant-hi el paisatge i la cultura de

l’horta; el patrimoni hidràulic; l’arquitectura tradicional; l’agricultura i les ciclo-rutes.

7.4.3 Projecte “Reintroducció Figuera Bordissot”

La figuera F. carica var. Bordissot és una varietat de figuera el nom de la qual

deriva del nostre poble. Després de l’estudi realitzat per l’Oficina de Sostenibilitat

Local sobre la situació d’aquesta varietat vegetal a la nostra localitat podem comprovar

que no hi existeix cap exemplar actualment.

L’Oficina està desenvolupant el projecte de reintroducció, amb l’objectiu de donar a

conèixer aquests arbres així com fer efectives una sèrie de plantacions i un rigorós

55


CEMEF S.L.U

seguiment dels exemplars.

7.4.4 Banc de terres

L’Oficina de Sostenibilitat Local és l’oficina de

referència i punt d’informació a Burjassot per al

“Banc de Terres de l’Horta Nord” creat i gestionat

pel Consorci Pactem Nord.

7.4.5 Burjabike

Es gestiona el correcte funcionament del servei,

així com de l’actuació de l’empresa contractada

per al manteniment de les bancades, bicicletes

i la gestió del sistema informàtic.

2. Àrea d’Agenda 21 i participació ciutadana

L’Àrea de participació ciutadana de l’Oficina de

Sostenibilitat Local té com a principals funcions:

56


Altres Encàrrecs de Gestió

– Promocionar els òrgans de participació ciutadana: Consell Municipal de participació

ciutadana, Consell Local de Comerç i Consell Municipal de mitjans de comunicació

locals

– Elaborar i assessorar sobre els reglaments que s’han de redactar referents als

esmentats òrgans de participació ciutadana

– Exercir les funcions de secretariat als òrgans de participació ciutadana que així ho

requerisquen

– Fomentar la fase d’informació pública establerta legalment en els projectes que

ho requerisquen

L’Àrea d’Agenda 21 de l’Oficina de Sostenibilitat Local té com a principals funcions

les següents:

– Promoure l’Agenda 21 de Burjassot

– Elaborar campanyes informatives i formatives

– Elaborar, avaluar i fer el seguiment dels indicadors de sostenibilitat acordats a

57


CEMEF S.L.U

través de l’Agenda 21 de Burjassot

– Fomentar el compliment de les accions que es recullen al Pla d’acció elaborat i adequar

la seua redacció al desenvolupament d’aquestes i de les actuacions relacionades

– Recolzar les actuacions referents a la sostenibilitat que es puguen dur a terme

7.5 Oficina Pressupostària Local

L’ Oficina Pressupostària Local depèn de la Regidoria d’Hisenda. Té com a missió

principal proporcionar el suport tècnic necessari per a la formació dels projectes de

pressuposts i les seues modificacions corresponents; la planificació econòmica i

de les inversions; l’elaboració de plans estratègics i totes les tasques d’assistència

i d’assessorament en matèria financera que es precisen.

Per la realització del servei, CEMEF compta amb la dotació d’un treballador com a

Director de l’ Oficina Pressupostària Local que s’encarrega de les següents tasques:

– Planificació de l’activitat financera

– Elaboració dels pressuposts i de les seues modificacions

– Estudi i seguiment pressupostari en les delegacions de l’Ajuntament i de desviacions

i avaluacions de la despesa pública

– Promoció de les propostes de millora per l’optimització de la despesa i dels ingressos

Estudis socioeconòmics, demandes ciutadanes, etc.

– Elaboració de la planificació estratègica municipal en matèria econòmica-financera

58


Altres Encàrrecs de Gestió

– Coordinació del seguiment pressupostari dels organismes dependents de l’Ajuntament

– Suport tècnic a la intervenció municipal en aquells temes que aquesta requerisca

7.6 Servei de Pàrquing

Gràcies a la creació del Fons Estatal d’Inversió Local, l’Ajuntament de Burjassot va

construir un edifici amb més de 250 places d’aparcament.

Aquest Servei, que es va encomanar a CEMEF des de la seua construcció el 2011,

mira de pal·liar la problemàtica d’aparcament de la zona del poble del carrer Mestre

Lopez en particular i del Nucli Antic de Burjassot, en general, donat que molts

carrers son estrets o de vianants i no està permés l’aparcament de vehicles a la via

pública.

CEMEF realitza tots els tràmits amb usuaris i la gestió administrativa necessària

perquè es desenvolupe aquesta activitat, i hi destina un treballador amb jornada

completa que acompleix les funcions d’informació a usuaris, control i manteniment

de les instal·lacions. S’hi inclou la neteja i l’agranada de les plantes, rampes, escales

i ascensor, el manteniment del sistema informàtic amb lectura de matrícules i

càmeres de vigilància.

El Servei d’Aparcament disposa d’un Reglament de règim intern i preu públic que

està regulat per ordenança municipal de l’Ajuntament de Burjassot.

59


CEMEF S.L.U

Departament de recursos humans

i administració

“La base d’una bona organització és la confiança en les persones, en les seues

capacitats i en allò que poden aportar...

És satisfactori veure l’evolució del treball en equip i el compromís dels i les

professionals de CEMEF”

Agustina Brines Sirerol

Responsable Departament RRHH i Administració

60


Departament de Recursos Humans i Administració

8. Departament de Recursos Humans i Administració

CEMEF gestiona els serveis públics que des de l’Ajuntament de Burjassot ens

encomanen.

Són serveis de característiques distintes i que atenen usuaris/clients amb diferents

necessitats. Per això l’especialització i coneixement de les seues particularitats

són condicions essencials i indispensables per poder prestar el millor

servei a la ciutadania.

Des de 2012 els serveis estructurals i logístics en l’empresa se centralitzen en

un equip de cinc persones dirigit per la responsable de RRHH i Administració

que comprèn:

– Servei d’Informació

– Administració general i logística de l’empresa

– Recursos Humans

Els Serveis Generals estan ubicats en el domicili social de l’empresa i des d’allà

es dóna cobertura a la resta de serveis i de departaments.

8.1 Informació

Des d’Informació s’atenen totes les persones que necessiten qualsevol servei,

ja siga telefònicament o personalment.

Oferim orientació i assessorem els usuaris per adreçar-los al departament o

secció que li correspon en cada cas, així com actualització de dades i cita per a

la borsa d’ocupació, podologia, registre d’entrada i eixida, etc.

8.2 Administració general i logística de l‘empresa

Des d’Administració s’elabora, gestiona i tramita tota la documentació comptable

i administrativa de l’empresa, així com tota la relativa a la resta d’administracions

i l’Ajuntament.

61


CEMEF S.L.U

Igualment s’hi realitza la contractació de les places de pàrquing públic, dels serveis

del centre empresarial de negocis i dels cursos de formació propis.

En matèria logística es dóna cobertura a tots els departaments i serveis, centralitzant-hi

la compra i la contractació: sistema informàtic, mobiliari, manteniment

d’instal·lacions, control d’accessos...

És important destacar en aquest punt que bona part d’aquestes funcions es realitzen

amb els nostres propis mitjans i professionals (principalment el personal de

pàrquing, metall i pintura), que posen a disposició de l’empresa els seus coneixements

i experiència per tal d’optimitzar els recursos i millorar les instal·lacions.

Mirem de col·laborar en la incentivació i recolzament de l’economia local, per

això donem prioritat a proveïdors i serveis locals, sempre vetllant per la responsabilitat

de la gestió dels recursos públics.

8.3 Recursos Humans

El Departament de RRHH varia d’una empresa a una altra segons l’estructura i

dimensió de la mateixa. En CEMEF som un departament dinàmic que evoluciona

i s’adapta a les necessitats canviants de l’organització.

Agrupem les nostres funcions en tres tipus diferenciats:

– Funció d’administració de personal: contractació de personal, realització i liquidació

de nòmines, assegurances socials, gestions amb administracions, etc.

– Funció de PRL (prevenció de riscos laborals): vigilància i protecció de la salut,

establiment de mesures de seguretat i higiene en el treball, compra i reposició

d’EPI’s, etc.

– Funció de relacions laborals i RRHH: planificació de personal, formació, resolució

de problemes, atenció de suggeriments, aplicació i actualització del conveni

i la normativa legal vigent i, en definitiva, tot allò que pertoca a la gestió de

persones

En CEMEF la gestió dels recursos humans és de vital importància, ja que els

treballadors i les treballadores són el principal actiu de l’empresa i sols a través

62


Departament de Recursos Humans i Administració

de la seua satisfacció i professionalització podem donar cada dia un millor servei

als clients i usuaris/àries de Burjassot.

Busquem el creixement professional de la plantilla per fer d’aquesta una empresa

de referència en qualitat d’ocupació i satisfacció dels usuaris.

En una època en què la competitivitat empresarial ve definida exclusivament

per criteris econòmics i financers, CEMEF aposta, a més a més, pel respecte

als drets laborals, la humanització de l’empresa i la conciliació de la vida laboral

i familiar.

La formació és un altre dels pilars en què treballem amb més inquietud els

darrers mesos, ja que permet la millora i actualització de coneixements de

treballadors/es, a banda d’assolir l’adaptació als canvis que es produeixen a la

societat.

El nostre objectiu és construir una organització on prevalga la igualtat, la camaraderia

i la confiança entre totes les persones que la formem, i desitgem que

això es transmeta a través de la nostra atenció i treball als ciutadans i les ciutadanes

de Burjassot

63


CEMEF S.L.U

Comitè d’Empresa de CEMEF

“A dia de hui aquesta és una empresa consolidada i hem conservat els drets dels

treballadors”

Federico Alcaide Toledano

President del Comitè d’Empresa

64


Comité d’Empresa de CEMEF

9. Comitè d’Empresa de CEMEF

Els sindicats que disposen de representació a CEMEF S.L.U són la Unió General de

Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CC. OO).

– L’any 2006 van celebrar-se les eleccions sindicals. Va crear-se el primer comitè

d’Empresa de 5 delegats/ades. Format pels Sindicats UGT i CC.OO.

– L’any 2008 es va firmar el primer conveni col·lectiu de CEMEF S.L.U. Aquest conveni

va prorrogar-se fins a 2014.

– L’any 2010 van celebrar-se eleccions sindicals i va passar-se a un comitè d’Empresa

de 9 delegats/ades. Format pels sindicats UGT i CC.OO.

– L’any 2014 va firmar-se el segon Conveni Col·lectiu de CEMEF S.L.U. Van celebrar-se

eleccions sindicals amb un comitè d’empresa de 9 delegats/ades. Format

pels sindicats UGT i CC.OO.

Els membres dels Comitè d’Empresa, Comitè de Seguretat i Salut i del Comitè de

Medi Ambient en conjunt vetllen pel bon acompliment del Conveni.

65


CEMEF S.L.U

Comitè d’Empresa CEMEF

Conveni col·lectiu

10. Conveni Col·lectiu

En matèria de personal i de RRHH cal destacar el procés de negociació del II Conveni

Col·lectiu de CEMEF, la signatura del qual es produí el juny de 2014.

El I Conveni Col·lectiu de CEMEF, signat en 2008, esdevingué una fita per a l’empresa,

ja que per primera vegada s’emparava sota un mateix marc legal tots els

treballadors, que fins aleshores pertanyien a sis convenis distints amb diferents

drets per cadascun d’ells.

Malgrat la difícil situació econòmica i la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització

i Sostenibilitat de l’Administració Local, que imposa mesures restrictives

sobre el finançament, resultat patrimonial i activitats de les empreses públiques, en

el present Conveni s’ha assolit el respecte de molts dels drets que els treballadors

tenien des del I Conveni Unificat.

Aquest nou Conveni no ha suposat un increment de la taula salarial, sent la ma-

66


Conveni Col·lectiu

teixa que es va pactar el 2010. Tampoc no ha generat cap increment d’efectius de

l’empresa, però s’ha aconseguit la introducció de nous articles que hi garanteixen

l’estabilitat dels treballadors.

El Consell d’Administració de CEMEF de 23 de setembre de 2014 aprovà per unanimitat

el II Conveni Col·lectiu de l’entitat pública.

67


CEMEF S.L.U

ISO 9001:2008

11. ISO 9001:2008

El creixement de l’empresa i la seua diversificació obliga a realitzar un esforç en

la normalització dels processos si es vol assegurar el manteniment de la qualitat

dels serveis.

La normalització implica l’existència d’uns objectius, processos i registres, escrits

i aplicats per tot el personal de l’empresa.

Una vegada construïda l’estructura documental i la seua aplicació pràctica, l’empresa

és auditada per una entitat externa que comprova que es respecten el

conjunt de normes anomenades internacionalment ISO 9001 (International Organization

for Standardization, en valencià Organització Internacional per l’Estandardització

).

CEMEF creà l’any 2012 el Departament de Qualitat.

Després de més d’un any d’implantació de la Norma en una part de CEMEF, es

realitzà una auditoria i s’obtingué la certificació en ISO 9001 versió any 2008, amb

data de 4 d’abril de 2014 per un període de tres anys en els Serveis de Neteja,

68


ISO 9001:2008

Ajuda a Domicili i Dependència, Promoció d’Ocupació i Informació.

Els propers anys s’anirà estenent a la resta de serveis de l’empresa el Sistema

de Gestió de la Qualitat, de manera que queda assegurada la millora contínua en

cadascuna de les activitats de CEMEF.

69


CEMEF S.L.U

ISO 9001:2008

Organigrama

12. Organigrama

L’organigrama mostra, de forma visual, l’estructura de l’empresa i les dependències

jeràrquiques, és a dir, quins departaments té l’empresa, qui coordina què, de qui

depèn cada secció de l’empresa. Permet veure d’una ullada tota l’empresa.

L’organigrama oficial de l’empresa CEMEF és el que figura a la documentación del

sistema de gestió de la qualitat.

La figura del Gerent depèn jerárquicamente del Consell d’Administració. El Gerent té

autoritat directa sobre set persones, que formen el primer nivell de l’organigrama.

70


71

Organigrama


CEMEF S.L.U.

Empresa pública de l’Ajuntament de Burjassot

Empresa pública del Ayuntamiento de Burjassot

2015

Similar magazines