Views
5 years ago

Georg Simmel (1858-1918)

Georg Simmel (1858-1918)

Georg Simmel

Georg Simmel (1858-1918) Otthein Rammstedt; Natàlia Cantó i Mi l à Un i versitat de Bielefeld (Alemanya) Re s u m Traducció de l’anglès per Natàlia Cantó i Milà. Bielefeld, octubre de 2000 Aquest article presenta una visió general de la vida i el pensament de Georg Simmel des de la perspectiva de les Ciències Socials. Després d'una breu introducció biogràfica, una discussió dels aspectes de la seva obra propera a les CCSS, particularment a la biologia, és el principal focus del text. Al costat de Max Weber i Emile Du rkheim, Simmel és un dels grans clàssics teòrics de la Sociologia, i tal com es mostra a continuació contribueix substancialment al desenvolupament de la disciplina, alliberada des de la necessitat d'abastar l'estudi de la societat com un tot. D'aquesta manera, s'exposarà una visió dels conceptes teòrics fonamentals de Simmel, amb la intenció de mostrar la seva re l e va n ç a central en el camp de les CCSS. Paraules clau: Simmel, sociologia, «forma», tu i jo. Ab s t r a c t This article presents a general ove rv i ew of the life and thought of Georg Simmel fro m the perspective of the social sciences. After a brief biographical introduction, a discussion of those aspects of his o e u v re which enjoy close proximity with the social sciences, particularly sociology, constitutes the main focus of the text. Together with Max Weber and Emile Du rkheim, Simmel is one of the great classic theorists of sociology, and, as show n b e l ow, contributes substantially to the development of the discipline, freeing it fro m needing to be an all-encompassing study of society as a whole. Thus, an ove rv i ew of Si mm e l’s fundamental theoretical concepts will be delive red, with the aim of illustrating his central re l e vance to the field of the social sciences. Key word s : Simmel, sociology, «form», you and me. Georg Simmel. Un breu re t r a t Georg Simmel i les ciències socials L'objecte de la sociologia El concepte de «forma» Su m a ri Tu i jo Papers 62, 2000 1 1- 2 4 Una proposta per a tres sociologies Simmel i la sociologia moderna Bi b l i o g r a f i a

Opúsculo gratuito "Georges Simenon" - Acantilado
Serie Clasicos Sociologia Vol 09_2003.pdf - Universidad de Navarra
el conflicto de la cultura moderna. reflexiones en torno a georg simmel
obras selectas de georg simmel publicadas en castellano - Sociología
El ser oculto de la cultura femenina en la obra de Georg Simmel ...
Georg Simmel: La cosificación de las sociedades modernas - Vernik
Redalyc.Lebenssoziologie [sociología de la vida/vitalista]:Georg ...
naissance, de Georges Gurvitch (en 1966) y The Social ... - Raco
El conflicto de la cultura moderna. Simmel, Georg (REIS Nº ... - Dialnet
Georg Simmel y Erving Goffman o el entramado de la interacción ...
Georg Simmel. Una revisión contemporánea, de Olga Sabido ...
La sociología de la guerra según Simmel. Eikasia 50 (julio, 2013)
GEORGES CANGUILHEM: UNA FILOSOFÍA DE LO ... - Ludus Vitalis
el pensamiento económico de georg simmel. su difusión en españa
El ano solar, de Georges Bataille
El historiador Ralf Georg Reuth presenta una biografía de Goebbels ...
Qué es la estética?, George Santayana, trad
GASETA DE LES Akf L'''' I)ESE111ME 1924
la verdad nos hara libres… - Sociología
Texto completo (pdf) - Dialnet