Presentación de Jesús Rodríguez

cpeig.org
  • No tags were found...

Presentación de Jesús Rodríguez

Construíndo a identidade dixital


1.Construíndo a identidade dixitalA LEI 11/2007 NA ADMINISTRACIÓN LOCALJESÚS RODRÍGUEZ CASTROXEFE DO SERVIZO DE INFORMÁTICA DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA2


PREÁMBULO DA LEI 11/2007• A Administración debe acompañar epromover en beneficio dos cidadáns ouso das comunicacións electrónicas.• Está obrigada a transformarse nunhaAdmón Electrónica rexida poloprincipio de eficacia que proclama oartigo 3 da ConstituciónConstruíndo a identidade dixital3


PREÁMBULO DA LEI 11/2007• A descentralización non evitou a barreiraentre a Admón e o cidadán que levantao tempo o espacio.• Está Lei recoñece o dereito do cidadán acomunicarse coa Admón mediantesistemas telemáticos. Isto obriga ásAdmóns a dotarse de medios. Pretendedar o paso do «poderán» ao «deberán».Construíndo a identidade dixital4


PREÁMBULO DA LEI 11/2007• A Admón debe poñer un punto deacceso xeral para:– acceso a información e servizos; presentarsolicitudes e recursos, realizar trámites deaudiencia, efectuar pagos ou acceder anotificacións e comunicacións.– Acceso a información sobre os servizosmulticanal.Construíndo a identidade dixital5


PREÁMBULO DA LEI 11/2007• Cuestións que se suscitan:– A privacidade dos datos (LO 15/1999, de 13 dedecembro, de protección de datos de carácterpersoal).– Definir claramente a «sede» electrónica, econceptos como expediente electrónico,documento electrónico, rexistro electrónico,notificación electrónica ou selo de tempo.– Utilización e arquivado das comunicacións enexpediente vivos ou xa tramitados.Construíndo a identidade dixital6


PREÁMBULO DA LEI 11/2007• A Admón debe facilitar o accesoelectrónico e ao mesmo tempo seguirgarantindo o acceso tradicional aaquelas persoas que non dispoñan ounon poidan usar os mediostelemáticos.• A Lei non se limita aos canales actuais(ordenador, sms, TDT, etc.)Construíndo a identidade dixital7


PREÁMBULO DA LEI 11/2007• A Lei crea a figura do Defensor dousuario (na AGE) que atenderá asqueixas e suxestións para mellorar arelación coa Administración.• Aplica un tratamento específico árelación co sector empresarial ao queconsidera estratéxico para promovera «cultura electrónica» entre ostraballadores-cidadáns.Construíndo a identidade dixital8


CARÁCTER BÁSICO DA LEI• A Lei ten carácter básico nos termosaplicados na disposición final primeira(esta disposición indica que artigosson básicos). Isto implica que afecta atodas as Administracións Públicas.Construíndo a identidade dixital9


OBRIGAS SOBRE A INFORMACIÓN• A Lei obriga ás Administracións autilizar as tecnoloxías da informaciónasegurando a dispoñibilidade,acceso, integridade, autenticidade,confidencialidade e a conservacióndos datos e servizos que xestionen noexercicio das súas competencias.• (As referencias á Lei 15/1999, de 13 de decembro, deprotección de datos de carácter persoal leva ás mesmasconclusións)Construíndo a identidade dixital10


FINALIDADES DA LEI• Facilitar o exercicio de dereitos e cumprimento dedeberes por medios electrónicos.• Facilitar o acceso dos cidadáns por medioselectrónicos.• Crear condicións de confianza nos medios electrónicos.• Promover a proximidade co cidadán, a transparencia ea mellora continuada.• Contribuír á mellora interna das AAPP, incrementando aeficacia e a eficiencia.• Simplificar os procedementos administrativos eproporcionar oportunidades de participación e maiortransparencia.• Contribuír á sociedade da información no ámbito dasAAPP e a sociedade en xeral.Construíndo a identidade dixital11


PRINCIPIOS DA LEI 11/2007• Protección de datos de carácter persoal• Igualdade (non discriminación)• Accesibilidade á información e servizos• Legalidade (mto. garantías xurídicas)• Cooperación entre AAPP (interoperabilidade epretación conxunta de servizos aos cidadáns)• Seguridade• Proporcionalidade (nas garantías e datos solicitados)• Responsabilidade e calidad e a veracidad eautenticidad da información ofrecida.• Simplificación administrativa (redución de tempos eprazos)• Transparencia e publicidade do procedementoConstruíndo a identidade dixital12


A LEI 11/2007 NO ÁMBITO LOCAL• O punto 4 da disposición final terceira di:«No ámbito das Entidades que integran aAALL, os dereitos recoñecidos no artigo 6da presente Lei poderán ser exercidos enrelación coa totalidade dosprocedementos e actuacións da súacompetencia a partir do 31 de decembrode 2009, sempre que o permitan as súasdispoñibilidades orzamentarias.»Construíndo a identidade dixital13


A SEDE ELECTRÓNICARESPONSABILIDADE DO TITULARIDENTIFICACIÓN DO TITULARMEDIOS PARA SUXESTIÓNS E QUEIXASCOMUNICACIÓNS SEGURASESTÁNDARES ABERTOS E DE USOXERALIZADOACCESIBILIDADE E USABILIDADEConstruíndo a identidade dixital14


EXEMPLO DE CARPETA CIDADÁConstruíndo a identidade dixital15


ANÁLISE DAFO DA LEI 11 NA AALLFORTALEZASOPORTUNIDADESDEBILIDADESAMEAZASConstruíndo a identidade dixital16


ANÁLISE DAFO DA LEI 11 NA AALLFORTALEZAS:Capacidade de autoorganizaciónOrganizacións máis pequenas e flexiblesMáis coñecemento das necesidades do cidadánPersoal cada vez máis formadoConstruíndo a identidade dixital17


ANÁLISE DAFO DA LEI 11 NA AALLDEBILIDADES:Falta de recursos económicos e humanosFalta cultura da xestión, calidade, mellora contínua,orientación a procesos, e estandarización deprocedementos.Complexidade da organización e variedade dedepartamentos, servizos e competencias.Prestación de servizos de tramitación complexaConstruíndo a identidade dixital18


ANÁLISE DAFO DA LEI 11 NA AALLOPORTUNIDADES:Aposta pola Sociedade da Información como base dun novomodelo económico.Impulso lexilativo e soporte legal ao uso das TICAxuda das AAPP de nivel superior (económica e mediante eimplantación e compartición de servizos)Ámbitos de colaboración (FEGAMP, FEMP, etc.)Existencia de proxectos TIC noutras AdministraciónsCapacidade tecnolóxicaDifusión de estándares e formatos abertosCrecente cultura dixital da cidadaníaConstruíndo a identidade dixital19


ANÁLISE DAFO DA LEI 11 NA AALLAMEAZAS:Situación económica (crise)Falta de demanda por parte da cidadaníaComplexidade e variedade dos servizos ofrecidosProximidade e accesibilidade física das AALLMoitas diferenzas entre as distintas AALLFalta de casos de éxito que dificultan o benchmarkingFalta de provedores con solucións tecnolóxicasConstruíndo a identidade dixital20


IMPLICACIÓNS DA LEI 11/2007ASPECTOSINTERNOS(EFICACIA E EFICIENCIA,REDESEÑO DEPROCEDEMENTOS)ASPECTOSEXTERNOSESTABLECEMENTO DECANAIS DE ACCESO(WEB, SMS, TDT, etc)Moito máis amplo nocaso das AALLConstruíndo a identidade dixital21


IMPLICACIÓNS DA LEI 11/2007PolicíaLocalXestióntributariaUrbanismoTráfico eMobilidadePromociónEconómicaEducación Mocidade CulturaDeporteFestasMedioAmbientePadrón deHabitantesEXEMPLO DE COMPETENCIAS DUNHA AALLConstruíndo a identidade dixital22


IMPLICACIÓNS DA ADMINISTRACIÓNELECTRÓNICA = CALIDADEIMPLANTACIÓN DA CALIDADEXestiónOrganizaciónProcedementosTecnoloxíaConstruíndo a identidade dixital23


POSIBLE PLAN DE ACCIÓN PARA UNHA AALL• Análise do nivel propio de desenvolvementoinformático• Estimación dos recursos económicos, humanos etécnicos, incidindo na interoperabilidade, eestablecendo distintos graos de cumprimento para unseguimento exercicio a exercicio.• Aprobación do instrumento xurídico – vía regulamento –que regule o dereito á información, a sede electrónica,a xestión de identidades, os medios electrónicos adisposición do cidadán, as condicións, protocolos ecriterios funcionais para o acceso por outrasAdministracións dos datos existentes, procedemento deeliminación de orixinais en papel en caso de obtercopias electrónicas, e definir as actuaciónsadministrativas que se someterán a automatizaciónConstruíndo a identidade dixitalFonte: Análise da Lei 11/2007 e desafíos noámbito local, por Javier Brines Almiñana24


POSIBLE PLAN DE ACCIÓN PARA UNHA AALL• Plans de formación non só a nivel tecnolóxicosenón a todos os niveis, con protocolos quepermitan garantir os coñecementos necesariosnas prazas de nova creación.• Diálogo coas Administracións, sobre todo coassuperiores, que poden aportar servizos e apoio.• Establecemento de programas demodernización de equipamento tecnolóxico e,sobre todo mantemento e soporte a nivelhardware e software.• Exame de desenvolvemento de aplicativos ouservizos que merecen unha motivada exustificada externalización ou asunción interna.Construíndo a identidade dixitalFonte: Análise da Lei 11/2007 e desafíos noámbito local, por Javier Brines Almiñana25


GRACIAS POLA SÚA ATENCIÓN

More magazines by this user
Similar magazines