PROJECTE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA PLA DE ... - Inici

iesilla.net

PROJECTE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA PLA DE ... - Inici

Generalitat de CatalunyaDepartament d’EducacióDirecció General d’EnsenyamentsProfessionals, Artístics i EspecialitzatsPROJECTE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA CURS 2009-10PLA DE TREBALL ANUAL DE LES XARXESOBJECTIUS I ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE1. INTRODUCCIÓEl projecte de Qualitat i Millora Contínua forma part del projecte del Departament de Educació per ala millora de la qualitat dels centres educatius i té com a finalitat millorar els resultats educatius i lacohesió social en els centres educatius públics, així com garantir la confiança dels grups d’interès,mitjançant la implantació de sistemes de gestió de la qualitat que condueixin a l’excel·lència en elsresultats.2. PROPOSTA I OBJECTIUS DEL PROJECTE2.1. Proposta de treballD’acord amb el que estableix l’Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost, i la ResolucióEDU/1781/2009, de 22 de juny, aquest projecte es desenvolupa a través de cursos i seminarisespecífics, de jornades d’intercanvi d’experiències i, sobretot, de l’agrupació dels centres en xarxesde treball, organitzades en nivells, amb l’objectiu de donar-se suport mútuament i compartirexperiències, metodologies i noves eines de gestió i millora.2.2. Missió del projecteAjudar i donar suport als centres públics de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals,artístics i especialitzats a definir, implantar i millorar el seu propi sistema de gestió basat en elsprincipis de la qualitat.• L’aplicació de la millora contínua en totes les activitats del centre.• La satisfacció d’aquells que reben o utilitzen, directament o indirecta, els serveis que el centreofereix: alumnat, famílies, empreses, centres superiors, entorn social, ...• La satisfacció de l’equip humà que hi treballa.• L’excel·lència en els resultats.2.3. Visió del ProjecteAconseguir que els centres que imparteixen ensenyaments professionals, artístics i especialitzatsassoleixin l’excel·lència en els resultats educatius, i en la integració social i laboral del seu alumnat ique siguin organitzacions que responguin a les necessitats i a la confiança de les persones, lesempreses i la societat, per tal que els Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzatsesdevinguin un model educatiu de referència a Catalunya.Elaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 1/1


2.4. Objectius del Projecte1. Definir un sistema de gestió del centre basat en els quatre pilars fonamentals de la qualitat: laplanificació, la realització de les activitats planificades, l’avaluació i la millora contínua de totesles activitats que es realitzen en el centre.2. Desenvolupar un model de planificació i direcció estratègica que orienti i doni suport a la visió,d’acord amb la missió, els valors i la política de qualitat del centre. Els centres dissenyaran,elaboraran i desenvoluparan un Pla Estratègic de Centre com a eina bàsica del sistema degestió de la qualitat, d’acord amb els criteris fixats per la promoció de l’autonomia dels centrespúblics*.3. Realitzar processos periòdics d’autoavaluació global del centre per tal de disposar de dades queens permetin endegar plans i processos de millora fonamentats.4. Desplegar plans de millora del centre mitjançant l’ús de metodologies de qualitat i la participacióen equips de treball dels diferents membres de la comunitat educativa: professorat, personald’administració i serveis, alumnat, famílies, entre d’altres, d’acord amb la millora a realitzar.5. Desplegar sistemes de recollida i anàlisi de l’opinió i les necessitats dels membres de lacomunitat educativa –professorat, PAS, alumnat i famílies- com també de l’entorn social ieconòmic del centre sobre el funcionament i l’ensenyament que s’imparteix al centre.6. Formar persones del centre en metodologies de millora de la qualitat i d’autoavaluació, comtambé de dinamització d’equips de millora.7. Definir i desenvolupar instruments de seguiment i avaluació integral del centre, mitjançantquadres d’indicadors dels diferents processos i activitats que es desenvolupen en el centre, i delcentre en la seva globalitat, per tal de poder obtenir dades, el més fiables possibles, i endegarprocessos sistemàtics d’avaluació i millora.8. Gestionar les activitats docents i no docents del centre, de manera sistemàtica, d’acord amb elsprocessos prèviament definits, tot comparant els resultats obtinguts amb els previstos i prenentles mesures correctives o de millora adients (especialment en allò referent als resultats educatiusi de cohesió i integració social i laboral de l’alumnat).9. Consolidar en el centre una estructura organitzativa que planifiqui, impulsi i segueixi lesestratègies de qualitat.10. Incorporar les noves tecnologies i les innovacions en models, metodologies i eines de gestió queen cada moment siguin necessàries pels nostres centres.11. Valorar els processos i els resultats de les actuacions endegades i proposar actuacions generalsde millora.12. Avaluar periòdicament els resultats acadèmics i els de gestió de l’aula per emprendre, el mésaviat possible, accions de millora quan aquests no siguin els esperats.• * Els centres de l’àmbit del Departament d’Educació o del Consorci Educatiu de Barcelona que ho desitgin podranformalitzar el PLA signant un acord quadriennal amb el Departament d’Educació.3. ORGANITZACIÓ DEL PROJECTEEl projecte de Qualitat i Millora Contínua s’organitza en 3 fases (cadascuna inclou 3 etapes o nivells)corresponents al nivell de maduresa dels centres respecte a la implantació i desenvolupament delsseus respectius sistemes de gestió basats en els principis, metodologies i eines de la qualitat. Elscentres es distribueixen en xarxes de treball per nivells.1a FASE - IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE CENTRE BASAT EN LA NORMA DEQUALITAT ISO 9001.Aquesta primera fase comprèn des de l’inici, en què el centre entra en el Projecte, fins a lacertificació ISO. Tota la fase ha d’estar suportada per un Pla Estratègic de Centre desenvolupat apartir d’un avantprojecte inicial, revisat desprès de les corresponents sessions d’avaluació iacompanyament.Elaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 2/2


Les 3 etapes o nivells d’aquesta fase són:1a Etapa• Correspon al nivell d’iniciació i va especialment adreçat als centres nous que comencen aformar-se i treballar en el Projecte. Les actuacions més rellevants són: (1) Formació isensibilització en els conceptes de la qualitat, la gestió de centres i la planificació estratègica.(2) Realitzar les avaluacions inicials del projecte (AGD). (3) Dissenyar, d’acord amb elsresultats de les avaluacions i anàlisi DAFO, el Pla Estratègic de Centre (basant-se en laMissió, visió i valors del centre). (4) Desenvolupar i seguir el pla estratègic, analitzar lesdesviacions i establir accions per tal de complir els objectius. (5) Revisar i, si cal, elaborar ladocumentació bàsica del centre (PEC-PE, RRI, PCC, PAT, RRI, Programacions, etc.). (6)Elaborar el Manual del Servei d’Ensenyament/Aprenentatge.2a Etapa• Correspon amb un nivell mitjà de desenvolupament del sistema de gestió. Les actuacionsmés rellevants són: (1) Preparació per a la presentació a la certificació ISO. (2) Implantaciódel manual del servei d'E/A. (3) Elaboració del manual de gestió de qualitat. (4) Inici de lesauditories internes. (5) Seguiment del Pla Estratègic i compliment dels objectius fixats. (6)Disposar d’un Pla de Millora agrupant les accions de millora recollides de les diferentsavaluacions o anàlisi realitzats en el centre.3a Etapa• Correspon a un nivell alt de desenvolupament. Les actuacions més rellevants són: (1)Implantació del manual de gestió de la qualitat en tota l'organització del centre. (2) Gestiódels indicadors i registres dels processos. (3) Realització de l’auditoria interna del sistema iresolució de les no conformitats. (4) Seguiment del Pla Estratègic i dels objectius fixats. (5)Presentació a la certificació ISO: auditoria externa, resolució de les no conformitats i obtencióde la certificació. (6) Disposar d’un Pla de Millora agrupant les accions de millora recollidesde les diferents avaluacions o anàlisi realitzats en el centre i efectuar-ne el seu seguiment.2a FASE – CAMÍ DE L’EXCEL·LÈNCIAAquesta fase s’inicia després de la certificació del centre, d’acord amb la norma de qualitat ISO 9001i finalitza amb la integració en el sistema de gestió del centre dels elements i els requeriments demillora de la gestió establerts en els criteris del Model Europeu de Gestió de la Qualitat (EFQM).Durant aquesta fase, el centre ha de mantenir la certificació ISO 9001, desenvolupar la gestió perprocessos, desenvolupar i aplicar millores específiques de la qualitat en determinats processos clau(aula, tutoria, FCT, etc. ) i ha de dissenyar ( si encara no ho ha fet ) i/o fer seguiment del seu PlaEstratègic de Centre integrant els objectius anuals. Els objectius anuals formen part del Pla anualde centre.Els sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001 i el model d’excel·lènciae2cat/EFQM són complementaris, de tal manera que a mesura que s’aprofundeix i es millora lagestió de la qualitat, mitjançant la norma ISO, s’avança en el model e2cat/EFQM.4a Etapa• Correspon al nivell inicial del camí cap a l’excel·lència però és el nivell més avançat quant aimplantació del sistema de qualitat segons la norma ISO 9001, en el qual tots els centresestan certificats. Les actuacions més rellevants són: (1) Consolidar el sistema de GestióÚnic de Centre basat en la norma ISO i mantenir la certificació tot superant les auditoriesinternes i externes de seguiment. (2) Avançar cap a l’excel·lència, aprofundint en els principisde la qualitat. (3) Aplicar en tota la seva amplitud el Pla Estratègic de centre de manera quesigui l’eina que marca la direcció i impulsa el centre. (4) Desenvolupar la gestió perElaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 3/3


processos. (5) Revisar els Manuals d’indicadors, tot adequant-los als requerimentsd’e2cat/EFQM. (6) Desenvolupar projectes específics. (7) Col·laborar en la formació d’algunaxarxa de la 1a Fase. (8) Treballar en plans de millora específics i implantar sistemes demillora de la qualitat a l’aula, l’acció tutorial i l’ FCT. (9) Disposar d’auditors interns del propicentre convenientment formats.• La formació per e2cat/EFQM es farà en sessions de xarxa conjuntes.• Les sessions de formació per treballar per a la millora de la qualitat a l’aula, l’acciótutorial, l’FCT, la prevenció de riscos laborals i els processos de gestió administrativa esfaran en forma de Grup de Treball en Xarxa (GTX).5a Etapa• Correspon al nivell mitjà en el camí cap a l’excel·lència d’acord amb el referentd’e2cat/EFQM. Les actuacions més rellevants són: (1) Consolidar i aprofundir en el sistemade Gestió Únic de Centre basat en la norma ISO, tot donant resposta a les no conformitatsdetectades, tant d’auditories com dels resultats d’anàlisi d’indicadors o d’avaluacions deresultats. (2) Integrar en el sistema de gestió del centre els elements i els requerimentsestablerts en els criteris de l’EFQM. (3) Desenvolupar noves eines metodològiques perfacilitar la gestió i les activitats d’aula. (4) Aplicar al centre la formació adquirida en els grupsde treball en xarxa per millorar la qualitat a l’aula, l’acció tutorial, l’FCT, la prevenció de riscoslaborals i els processos de gestió administrativa. (5) Seguiment escrupolós del Pla Estratègiccom element que direcciona i empeny al centre. (6) Desenvolupar Plans de millora i projectesespecífics. (7) Col·laborar en la formació d’alguna xarxa de nivell inferior. (8) Presentar-se,els centres que ho decideixin, a l’avaluació externa e2cat/EFQM (segons el model d’eixos).• La formació per e2cat/EFQM es farà en sessions de xarxa conjuntes.• Les sessions de formació de treball per a la millora de la qualitat a l’aula, l’acció tutorial,l’FCT, la prevenció de riscos laborals i els processos de gestió administrativa seran enforma de Grup de Treball en Xarxa (GTX).• La introducció en els centres de les metodologies de la Qualitat a l’aula, s’efectuarà ambfacilitadors de la mateixa xarxa intercanviant-se els centres, de comú acord i, amb elshoraris fixats entre el centre i el facilitador.6a Etapa• Correspon al nivell més avançat en aquesta fase del projecte. Les actuacions més rellevantssón: (1) Tenir consolidat el sistema de Gestió Únic de Centre basat en la norma ISO. (2)Avançar en la integració del sistema de gestió del centre els elements i els requerimentsestablerts en els criteris del model EFQM, a partir dels resultats obtinguts de l’avaluació fetaen l’etapa anterior (els centres que l’hagin fet). (3) Efectuar les accions necessàries peraconseguir complir cada criteri, especialment en les activitats d’aula i tutoria. (4)Desenvolupar noves eines metodològiques o projectes específics. (5) Aplicar al centre laformació adquirida en la millora de la qualitat a l’aula, l’acció tutorial i l’FCT. (6) ) Seguimentescrupolós del Pla Estratègic de centre de manera que sigui l’eina que marca la direcció iactua com a motor per impulsar el centre vers la seva visió. (7) Col·laborar en la formaciód’alguna xarxa de nivell inferior. (8) Elaborar la memòria (única) de centre en basee2cat/EFQM. (9) Presentar-se, si així ho decideix cada centre, a l’avaluació externae2cat/EFQM.(10) Desenvolupar Plans de millora i projectes específics com a eines habitualsper aprofundir o millorar determinats aspectes del centre.• L’assessorament e2cat/EFQM s’efectuarà en sessions de xarxa conjuntes.• Les sessions de formació per treballar per a la millora de la qualitat a l’aula, l’acciótutorial, l’FCT, la prevenció de riscos laborals i processos de gestió administrativa esfaran en forma de Grup de Treball en Xarxa (GTX).• La introducció en els centres de les metodologies de la Qualitat a l’aula s’efectuarà ambfacilitadors de la mateixa xarxa intercanviant-se els centres, de comú acord i, amb elshoraris fixats entre el centre i el facilitador.Elaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 4/4


3a FASE – EXCEL·LÈNCIAAquesta fase no està desenvolupada, són centres amb un alt nivell d’implantació d’EFQM en el seusistema de gestió. Actualment hi ha un centre en aquest nivell, Ins. Escola Bonanova, integrat en laxarxa Q1 que dóna recolzament i assessorament a la resta de centres.4. DISTRIBUCIÓ, COMPOSICIÓ I OBJECTIUS DE LES XARXES EN LA 1a FASE4.1. XARXES DEL 1r NIVELLEl primer nivell està format per 18 centres que inicien el projecte, distribuïts en dues xarxes de treballi formació, la Q-14 i 15.4.1.1. COMPOSICIÓ• XARXA Q-14o Ins. Thos i Codina (Mataró)o Ins. de Sales (Viladecans)o Ins. Cristòfol Ferrer (Premià Mar)o Ins. Can Vilumara (L’Hospitalet Ll.)o Ins. Rubió i Tudurí (Barcelona)o Ins. Pompeu Fabra (Badalona)o Ins. Ausiàs March (Barcelona)o EC Nauticopesquera de Catalunya(L’Ametlla de Mar)o Ins. F.X. Lluch i Rafecas (Vilanova ila Geltrú)• XARXA Q-15o Ins. Guillem Catà (Manresa)o ECA Forestal (Sta. Coloma F.)o ECA de Tàrrega (Tàrrega)o Ins. Torre Vicens (Lleida)o Ins. Aubenç (Oliana)o Ins. J.V. Foix (Rubí)o Ins. La Serreta (Rubí)o Ins. La Ferreria (Montcada i R.)o Ins. Martí Dot (Sant Feliu de Llobregat)4.1.2. OBJECTIUSOBJECTIUINDICADORS1. Conèixer i saber utilitzar els principis i conceptes de la Nombre de persones formadesmetodologia de la qualitat.(cursos, seminaris, …)2. Sensibilitzar i motivar al claustre amb el projecte de Q i MC. Creació de la Comissió de Qualitat3. Efectuar segons planificació de la inspecció l’AGD del centre. AGD feta4. Dissenyar un Pla Estratègic de centre en base als resultats de Pla elaborat (amb acord signat si ell’AGD i a l’anàlisi DAFO del centre.centre ho desitja)5. Crear Equips de millora en el propi centre per tal de treballar elsNombre d’equips de millorapunts febles del centre ( es poden recollir en un Pla de Millora).6. Revisar tota la documentació bàsica del centre i convertir-la enDocumentació revisada i posada al diauna documentació viva amb format adequat per complir lao planificada la seva execuciónorma ISO.7. Identificar i elaborar les fitxes dels processos del centre segonsel Manual del CIDEM “La gestió per processos en els centres Mapa i fitxes de processos elaboratseducatius basada en la norma ISO 9001:2000”8. Elaborar el Manual del servei d’ensenyament /aprenentatge. Manual del Servei d’E/A (ESO, Batx.,FP, FPO, FC, etc.) elaboratElaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 5/5


4.1.3. PLA DE TREBALLProgramació de la Xarxa PXQ-N14.2. XARXES DEL 2n NIVELLSón els centres que comencen a construir el seu sistema de gestió corresponent a un nivell mitjà enel camí cap a la certificació ISO.Enguany aquest nivell es troba format per 13 centres i s’ha dividit en dues xarxes: la Q-12 i la 13.4.2.1. COMPOSICIÓ• XARXA Q-12o EASD de Vic (Vic)o Ins. Joan Ramon Benaprès (Sitges)o Ins. Miquel Martí i Pol (Cornellà de Ll.)o Ins. La Romànica (Barberà del V.)o Ins. Nicolau Copèrnic (Terrassa)o Ins. Escola d’Hoteleria i Turismede Girona (Girona)o Bus de les professions• XARXA Q-13o Ins. La Pobla de Segur (La Pobla deSegur)o Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida(Lleida)o Ins. d’Aran (Vielha)o Ins. Priorat (Falset)o Ins. Jaume I (Salou)o EOI de Tarragona (Tarragona)o ECA Solsonès (Solsona)4.2.2 OBJECTIUS DEL 2n NIVELLOBJECTIUINDICADORS1. Implantar els manuals de servei d’ensenyament/aprenentatge. Manual del servei implantat2. Disposar de la documentació bàsica elaborada i implantada(PEC, PCC de centre, RRI, programacions de totes les àrees,matèries, crèdits,...plans d’emergència, inventaris,...).3. Documentar la resta del sistema de gestió de la qualitat(documents: manual de gestió, manual de procediments,manual d’indicadors i altres documents del sistema).4. Iniciar la realització d'auditories internes del Manual del serveid'E/A.5. Dissenyar o aplicar i fer el seguiment del Pla Estratègic decentreNombre de professors que coneixen laubicació de la documentació bàsicaaprovadaDocumentació del sistema de qualitatelaboradaAuditories inicials del procés d’E/ArealitzadesPla dissenyat / seguiment realitzat/Addenda aprovada.Anàlisi d’indicadors i accions de millora6. Consolidar la gestió sistemàtica dels processos de cada centre. Nombre de “NC” i “AM” detectadessolucionades o planificada la sevasolució7. Valorar els processos i els resultats de les actuacionsendegades i proposar actuacions generals de millora(especialment, en el procés d’E/A).8. Tenir criteris per prendre decisions sobre la idoneïtatd’aprofundir, a nivell de centre, en la gestió de la qualitat.9. Intercanviar i compartir experiències entre els centres de laxarxa.Nombre d’accions de MilloraendegadesNombre de persones de l’Equipdirectiu i en general del centreformades en qualitatNombre de centres que participen alsintercanvis bilaterals i multilaterals delscentres de la xarxa10. Desenvolupar i complir el Pla de Millora . Seguiment del pla . Incorporació en lagestió del centre de les millorestrobades.Elaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Inicial Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 6/6


4.2.3 PLA DE TREBALLProgramació de la Xarxa PXQ-N24.3 XARXES DE 3r NIVELLCorrespon a un nivell avançat en el seu camí cap a la certificació ISO. Són centres que durant elcurs 09/10 o durant el primer trimestre del següent curs es presentaran a la certificació.Està formada per 16 centres distribuïts en dues xarxes de treball.4.3.1 COMPOSICIÓ• XARXA Q-10 • XARXA Q-11o Ins. Poblenou (BCN)o Ins. Palau Ausit ( Ripollet)o Ins. Serrallarga (Blanes)o Ins. Vic (Vic)o Ins. Terrassa (Terrassa)o Ins. Joan Brossa (BCN)o Ins. El Palau (Sant Andreu de la B)o Ins. Ribera Baixa (Prat de Ll.)o Ins. Andreu Nin (El Vendrell)o Ins. Ramon Barbat (Vila-seca)o Ins. Terres de l’Ebre (Nou)o ECA Pallars (Talarn)o ECA Eqüestre (L’Hospitalet Ll.)o ECA Amposta (Amposta)o Ins. Miquel Biada (Mataró)o Ins. Illa dels Banyols (El Prat deo Ins. Escola d’Hoteleria i Turisme (Barcelona) Llobregat)4.3.2 OBJECTIUSOBJECTIUINDICADORS1. Completar la documentació i implantar el sistema de Tenir acabada la documentació degestió de la qualitat propi de cada centre.qualitat: MGQ, MPQ, MS E/A, MIQ2. Realitzar sessió “fundacional”: d’inici de funcionament Acta de la sessiódel sistema de qualitat en el centre.3. Aprendre i realitzar auditories internes del sistema de Nombre d’auditories internes realitzadesgestió de centres.4. Certificar el sistema de gestió de la qualitat dels centres Haver aconseguit la certificació ISO od’acord amb la norma ISO 9001.tenir planificada l’auditoria de certificació5. Definir i aplicar instruments que facilitin el Haver aplicat eines informàtiques perdesenvolupament del sistema de gestió de la qualitat en gestionar el centreels centres.6. Consolidar una estructura organitzativa que planifiqui, Nombre de sessions i acords de laimpulsi i segueixi les estratègies de qualitat.Comissió de Qualitat.7. Dissenyar o aplicar i fer el seguiment del Pla Estratègic Pla dissenyat / seguiment realitzat/ Addendade centreaprovada.Anàlisi d’indicadors i accions de millora8. Intercanviar i compartir experiències entre els centres de Nombre de centres que participen alsla xarxa.intercanvis bilaterals i multilaterals dels9. Establir les estratègies de millora contínua en el centre,per tal de garantir el manteniment de la certificació. Ferespecial incidència en aplicar i implementar lesmetodologies de la qualitat en els processosd’Ensenyament/Aprenentatge.10. Valorar els processos i els resultats de les actuacionsendegades i proposar actuacions generals de millora.Desenvolupar i complir el Pla de Milloracentres de la xarxaNombre d’accions de Millora endegadesen general i d’E/A.Acta d’haver valorat els processos, els seusresultats i proposta d’AC (reunió de lacomissió de qualitat o de l’ED de l’anàlisi delfuncionament del sistema de qualitat)Seguiment del pla . Incorporació en la gestiódel centre de les millores trobadesElaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 7/7


4.3.3 PLA DE TREBALLProgramació de la Xarxa PXQ -N35. DISTRIBUCIÓ, COMPOSICIÓ I OBJECTIUS DE LES XARXES EN LA 2a FASE5.1. XARXES DE LA 4a ETAPAAquesta etapa o nivell correspon als centres certificats el curs 2008-09 (o durant el primer trimestredel 2010-2009). Són 12 centres distribuïts en dues xarxes de treball (Q-8 i Q-9) que comencen elseu camí cap a l’excel·lència. Aquests centres s’agruparan per determinades accions de formació ide treball en una xarxa superior denominada E-5.5.1.1 COMPOSICIÓ• XARXA Q- 8o Ins. Anna de Gironella (BCN)o Ins. Lluïsa Cura (Barcelona)o Ins. El Calamot (Gavà)o Institut Obert de Catalunya (BCN)o Ins. Bernat el Ferrer (Molins de R.)5.1.2 OBJECTIUS• XARXA Q- 9o Ins. Mollerussa (Mollerussa)o Ins. Escola del Treball (Granollers)o Ins. Baix Empordà (Palafrugell)o Ins. Carles Vallbona (Granollers)o Ins. Joan Brudieu (La Seu d’Urgell)o Ins. Badia del Vallès (Badia del V.)OBJECTIU1. Certificar el sistema de gestió de la qualitat dels centres d’acordamb la norma ISO 9001.2. Avançar cap a l’excel·lència, en base al model e2cat/EFQM,amb el desenvolupament dels principis bàsics de la qualitat.INDICADORSCertificació ISO aconseguida imantingudaFormació inicial rebuda3. Donar resposta a les accions correctives i preventives com aconseqüència de l’auditoria de certificació.4. Establir les estratègies de millora contínua en el centre, per talde consolidar i garantir el manteniment de la Norma ISO 9001.5. Integrar la qualitat en un únic sistema de gestió del centre totconsolidant la gestió per processos, utilitzant com a marc dereferència la guia d’aplicació de les normes ISO 9001 alscentres, elaborada conjuntament amb el Departament de treballi indústria.6. Intercanviar i compartir experiències entre els centres de laxarxa.7. Dissenyar o aplicar i fer el seguiment del Pla Estratègic decentre8. Introduir en el sistema de gestió del centre la prevenció deriscos laborals.NOTA : si el centre ho decideix, pot incloure la gestió mediambiental.9. Preveure la introducció de la formació ocupacional i contínuaen el Manual de Gestió de la Qualitat. Preparar la documentaciói els procediments necessaris per ampliar l’abast de lacertificació. Integrar en el sistema, si cal, els processos derivatsNombre d’accions correctives ipreventives solucionades.Nombre d’equips o accions de millora(AM) que ha generat el centreNombre de “NC” en controldocumental (punts 4.2.3 i 4.2.4) i enseguiment i mesura dels processos(8.2.3)Nombre de centres que participen alsintercanvis bilaterals i multilaterals delscentres de la xarxaPla dissenyat / seguiment realitzat/Addenda aprovada.Anàlisi d’indicadors i accions de milloraMGQ i mapa de processos modificats iels corresponents procedimentsdesenvolupatsMGQ i mapa de processos modificats iManuals de servei elaborats.Elaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 8/8


del Pla Qualifica’t.10. Aprofundir en l‘aplicació de la gestió departamental i en el plade formació de centre, segons protocols elaborats el passat curspels grups de treball de la xarxa.11. Reflexionar, desenvolupar i elaborar instruments, sistemes ieines metodològiques que facilitin la implantació i aprofundimentde les metodologies de la qualitat en els processosd’Ensenyament/Aprenentatge i contribueixin a la millora de laqualitat a l’aula, (veure, si escau, el Pla d’Actuació dels grupsde treball. GTX)Pla de formació i Gestió departamentalNombre de departaments/centre quel’apliquenNombre de projectes o protocols derecomanacions elaborats12. Disposar d’auditors interns en base a la Norma ISO 9001:2008 Persones formades5.1.3 PLA DE TREBALLVeure Pla de xarxa Programació de la Xarxa PXQ-N45.2 XARXES DE LA 5a ETAPAAquesta etapa o nivell correspon als centres certificats (o que se certificaran durant el primertrimestre del curs 09-10) que continuen o inicien el seu camí cap a l’excel·lència. El nivell el formen16 centres distribuïts en dues xarxes de treball Q-6, Q-7. Aquests centres s’agruparan perdeterminades accions de formació i de treball en xarxes superiors que es denominen E-4.5.2.1 COMPOSICIÓ• XARXA Q-6o Ins. Manolo Hugué (Caldes de M.)o Ins. Gallecs (Mollet del V.)o ECA Mas Bové (Reus)o Ins. Hort. i Jardineria de Reus (Reus)o Ins. Santa Eugènia ( Girona)o Ins. Narcís Monturiol (Figueres)o Ins. Santa Eulàlia (Terrassa)o Ins. Costafreda (Tàrrega)o Ins. Montilivi (Girona)• XARXA Q-7o Ins. La Guineueta (BCN)o Ins. Rambla Prim (BCN)o Ins. La Bastida (Sta. Coloma de G.)o Ins. Josep Serrat i Bonastre (BCN)o Ins. Ferran Tallada (BCN)o Ins. Escola de Mitjans Audiovisuals (BCN)o Ins. Mollet (Mollet)5.2.2 OBJECTIUSOBJECTIUSINDICADORS1. Avançar cap a l’excel·lència, en base al model e2cat/EFQM, Mancances “estàndard” identificades.amb el desenvolupament dels principis bàsics de la qualitat. Eines i solucions dissenyades.Eines i solucions implantades.- Desplegar i implantar tots els criteris/eixos del model. Memòria bàsica del centreAutoavaluar-se segons model d’eixos.realitzada seguint els criteris del- Integrar el model d’excel·lència que es deriva model e2cat/EFQM.d’e2cat/EFQM en el sistema de Gestió del Centre: identificarmancances del SG del centre, dissenyar eines/solucions iimplantar-les en el centre.- Presentar-se a l’avaluació externa d’e2cat/EFQM (modeld’eixos).Elaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 9/9


2. Consolidar en els centres el sistema de gestió únic en base a lanorma ISO 9001. Garantir el seu manteniment, treballar perprocessos aplicant la millora contínua.3. Consolidar el seu propi sistema d’auditories internes, proper a lacultura del centre i del sistema educatiu, sense perdre eficiènciaen el control de la gestió del centre. Incloure les revisionsperiòdiques, segons els resultats educatius (mínim en les duesprimeres avaluacions i si és possible en les preavaluacions)sense oblidar la revisió i avaluació dels resultats finals.Revisions de: els Equips docents, Departaments didàctics, etc4. Consolidar en el sistema de gestió del centre la prevenció deriscos laborals.NOTA : si el centre ho decideix, pot incloure la gestió mediambiental.5. Consolidar la formació ocupacional i contínua en el Manual deGestió de la Qualitat. Ampliar l’abast de la certificació. Integraren el sistema, si cal, els processos derivats del Pla Qualifica’t.6. Desenvolupar les diferents actuacions planificades en el PlaEstratègic de Centre (PE) i efectuar-ne el seu seguiment.(NOTA: els centres que tenen signat un acord amb el DdE, l’hauran depresentar-ne el seu seguiment en les dates que oportunament esdonaran, la resta forma part de la seva gestió interna: revisió per ladirecció Norma ISO).7. Participar en projectes i plans de millora. Intercanviar, compartir icomparar experiències i resultats entre centres. Valorar elsprocessos i els resultats de les actuacions endegades i proposaractuacions generals de millora.8. Divulgar i aplicar les accions desenvolupades en els grups detreball de qualitat a l’aula i a l’acció tutorial (QA, QT) i a l’FCT9. Aprofundir en l‘aplicació de la gestió departamental i en el pla deformació de centre, segons protocols elaborats pels grups detreball de la xarxa.10. Reflexionar, desenvolupar i elaborar instruments, sistemes ieines metodològiques que facilitin la implantació i aprofundimentde les metodologies de la qualitat en els processos d’E/A icontribueixin a la millora de la qualitat a l’aula, (veure Plad’Actuació del grups de treball. GTX).Participar activament en les grups de treball QA, QT i QFCTHaver passat l’auditoria de seguimento renovació.Nombre de “NC” en controldocumental i MC.Nombre d’accions de milloratreballades.Tenir, cada centre, el procedimentd’auditoria interna adaptat a la sevarealitatNombre de professorat que participa ales AI.Índex de satisfacció del professoratActes de les revisionsAccions de millora presesVeure: MGQ, mapa de processos i elscorresponents procedimentsMGQ i mapa de processos modificats iManuals de servei elaborats.Seguiment PECompliment terminisAccions correctores o de milloraVisió del QCINombre de centres que participen enprojectes i plans de millora.Nombre d’intercanvis bilaterals imultilaterals entre centres de la xarxa.Nombre d’equips o accions de milloraa la xarxa i al centre.Grups formats en els centreNombre participants / centreInformes dels grups treballatsPla de formació i Gestió departamentalNombre de departaments/centre quel’apliquenNombre de projectes o protocols derecomanacions elaborats11. Disposar d’auditors interns en base a la Norma ISO 9001:2008 Persones formades5.2.3 PLA DE TREBALLVeure Pla de Xarxa Programació de la Xarxa PXQ -N5 curs 2009-10Pla de treball dels Grups de treball en xarxa (GTX)PGTX- QA1 curs 2009/10PGTX-QA2 curs 2009/10PGTX-QT curs 2009/10Elaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 10/10


5.3 XARXES DE LA 6a ETAPAAquesta etapa o nivell correspon als centres certificats que continuen el seu camí cap al’excel·lència. El nivell el formen 33 centres distribuïts en cinc xarxes de treball Q-1, Q-2, Q-3, Q-4 iQ-5 . Aquests centres s’agruparan per determinades accions de formació i de treball en xarxessuperiors que es denominen E-1 (Q-1 i Q-2), E-2 (Q-2) i E-3 (Q-4 i Q-5).5.3.1 COMPOSICIÓ• XARXA Q-1.• Ins. Lacetània (Manresa)• Ins. La Garrotxa (Olot)• Ins. Escola Bonanova (Barcelona)• Ins. Quercus (Sant Joan de Vilatorrada)• Ins. La Pineda (Badalona)• Ins. Josep Brugulat (Banyoles)• XARXA Q-2• Ins. Comte de Rius (Tarragona)• Ins. de l´Ebre (Tortosa)• Ins. Montsià (Amposta)• Ins. Vidal i Barraquer (Tarragona)• Ins. Pere Martell (Tarragona)• Ins. Escola d´Hoteleria i Turisme(Cambrils)• Ins. Guindàvols (Lleida)• XARXA Q-3• INS. Narcís Xifra (Girona)• Ins. Castellarnau (Sabadell)• Ins. Esteve Terradas (Cornellà de Ll)• Ins. Marianao (Sant Boi de Llobregat)• Ins. La Mercè (Barcelona)• Ins. Salvador Seguí (Barcelona)• XARXA Q-4.o Ins. Escola Industrial (Sabadell)o Ins. Milà i Fontanals (Igualada)o Ins. Jaume Huguet (Valls)o Ins. Cal·lípolis (Tarragona)o Ins. Giola (Llinars del Vallès)o Ins. La Caparrella (Lleida)o Ins. Escola del Treball (Lleida)• XARXA Q-5o Ins. Camps Blancs (Sant Boi de Ll)o Ins. Narcís Monturiol (Barcelona)o Ins. Llobregat (L’Hospitalet de Ll)o Ins. Provençana (L’Hospitalet de Ll)o Ins. Severo Ochoa (Esplugues de Ll)o Ins. Escola del Treball (Barcelona)5.3.2 OBJECTIUSOBJECTIUSINDICADORS1. Avançar cap a l’excel·lència, en base al model e2cat/EFQM,amb el desenvolupament dels principis bàsics de la qualitat.- Desplegar i implantar, els centres que no ho tinguin, tots elscriteris/eixos del model. Autoavaluar-se segons model d’eixos.- Integrar el model d’excel·lència que es derivad’e2cat/EFQM en el sistema de Gestió del Centre: identificarmancances del SG del centre, dissenyar eines/solucions iimplantar-les en el centre.- Presentar-se a l’avaluació externa d’e2cat/EFQM (modeld’eixos).2.Consolidar en els centres el sistema de gestió únic en base a lanorma ISO 9001. Garantir el seu manteniment, treballar perprocessos aplicant la millora contínua.Mancances “estàndard” identificades.Eines i solucions dissenyades.Eines i solucions implantades.Memòria bàsica del centrerealitzada seguint els criteris delmodel e2cat/EFQM.Haver passat l’auditoria de seguimento renovació.Nombre de “NC” en controldocumental i MC.Nombre d’accions de milloraElaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 11/11


3. Consolidar el seu propi sistema d’auditories internes, proper a lacultura del centre i del sistema educatiu, sense perdre eficiènciaen el control de la gestió del centre. Incloure les revisionsperiòdiques, segons els resultats educatius (mínim en les duesprimeres avaluacions i si és possible en les preavaluacions)sense oblidar la revisió i avaluació dels resultats finals.Revisions de: els Equips docents, Departaments didàctics, etc4. Consolidar en el sistema de gestió del centre la prevenció deriscos laborals.NOTA : si el centre ho decideix, pot incloure la gestió mediambiental.5. Consolidar la formació ocupacional i contínua en el Manual deGestió de la Qualitat. Ampliar l’abast de la certificació. Integraren el sistema, si cal, els processos derivats del Pla Qualifica’t.6. Desenvolupar les diferents actuacions planificades en el PlaEstratègic de Centre (PE) i efectuar-ne el seu seguiment.(NOTA: els centres que tenen signat un acord amb el DdE, l’hauran depresentar-ne el seu seguiment en les dates que oportunament esdonaran, la resta forma part de la seva gestió interna: revisió per ladirecció Norma ISO).7. Participar en projectes i plans de millora. Intercanviar, compartir icomparar experiències i resultats entre centres. Valorar elsprocessos i els resultats de les actuacions endegades i proposaractuacions generals de millora.8. Divulgar i aplicar les accions desenvolupades en els grups detreball de qualitat a l’aula i a l’acció tutorial (QA, QT) i a l’FCT9. Aprofundir en l‘aplicació de la gestió departamental i en el pla deformació de centre, segons protocols elaborats pels grups detreball de la xarxa.10. Reflexionar, desenvolupar i elaborar instruments, sistemes ieines metodològiques que facilitin la implantació i aprofundimentde les metodologies de la qualitat en els processos d’E/A icontribueixin a la millora de la qualitat a l’aula, (veure Plad’Actuació del grups de treball. GTX).Participar activament en les grups de treball QA, QT i QFCTtreballades.Tenir, cada centre, el procedimentd’auditoria interna adaptat a la sevarealitatNombre de professorat que participa ales AI.Índex de satisfacció del professoratActes de les revisionsAccions de millora presesVeure: MGQ, mapa de processos i elscorresponents procedimentsMGQ i mapa de processos modificats iManuals de servei elaborats.Seguiment PECompliment terminisAccions correctores o de milloraVisió del QCINombre de centres que participen enprojectes i plans de millora.Nombre d’intercanvis bilaterals imultilaterals entre centres de la xarxa.Nombre d’equips o accions de milloraa la xarxa i al centre.Grups formats en els centreNombre participants / centreInformes dels grups treballatsPla de formació i Gestió departamentalNombre de departaments/centre quel’apliquenNombre de projectes o protocols derecomanacions elaborats11. Disposar d’auditors interns en base a la Norma ISO 9001:2008 Persones formades5.3.3 PLA DE TREBALLVeure Pla de Xarxa Programació de la Xarxa PXQ –N6 curs 2009-10Pla de treball dels Grups de treball en xarxa (GTX)PGTX- QA1 curs 2009/10PGTX-QA2 curs 2009/10PGTX-QT curs 2009/10Elaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 12/12


6. METODOLOGIA DE TREBALLEl treball de les xarxes es realitza en sessions de formació i treball presencials o telemàtiques:6.1 REUNIONS PRESENCIALSEstan previstes diferents tipus de reunions:• Reunions de coordinació i seguiment, de tots els centres de la xarxa, on es realitzaran lesactivitats de formació, coordinació, seguiment i posada en comú. Són les establertes segons elcalendari adjunt, amb data concreta i lloc predeterminat per cada xarxa.Reunions individuals de centre. Aquestes es realitzaran entre els coordinadors generals delProjecte o els coordinadors de la xarxa i cada centre a sol·licitud del centre o dels coordinadors ies realitzaran en data prèviament establerta de comú acord. Serviran tant per revisar elsprocessos, els procediments i d’altres treballs realitzats pel centre com per resoldre incidèncieso planificar actuacions.Reunions conjuntes de totes les xarxes de Projecte. Per presentar novetats i poder efectuarintercanvi d’experiències, aquest curs estan previstes 3 reunions (veure calendari) :o La Jornada de la qualitato jornada de posada en comú de final curso jornada de transferència de bones pràctiques entre centres.Reunions dels Grup de Treball Específics de les Xarxes (GTX). Els GTX tenen com a missiódesenvolupar instruments i metodologies que ajudin a gestionar i millorar processos iprocediments del centre. Estan integrats per professorat dels centres de les xarxes de la 2a.Fase del Projecte (Centres E), segueixen un programa de treball específic, disposen d’unapersona facilitadora i són guiats i supervisats per la coordinació del projecte. Les reunionspresencials són els dimarts al matí (veure calendari). Són fonamentalment reunions tècniques(cal que assisteixi la persona que tècnicament porta cada un dels temes, objecte del treball, enel centre). Els temes d’aquestes xarxes són qualitat a l’aula, qualitat a l’FCT, qualitat a laprevenció de riscos laborals i qualitat en els processos de gestió administrativa.Reunions de suport per al disseny i seguiment de l’aplicació dels Plans Estratègics.Aquestes reunions tenen com a missió donar suport als centres que apliquen l’últim any del seuPla Estratègic i dissenyen el nou Pla (PE1), centres que dissenyen el seu nou Pla (PE3) icentres que estan en fase d’aplicació (PE2). Els centres de les xarxes Q14 i Q15 rebranformació per al disseny del seu Pla Estratègic en el marc de les reunions de coordinació iseguiment. A aquestes sessions hauran d’assistir el Director/a i el Coordinador/a de PlaEstratègic. És recomanable que assisteixi el Coordinador/a de Qualitat.A les reunions de coordinació i seguiment cal que assisteixin el director/a i el coordinador/a dequalitat (i, eventualment, si el tema ho requereix, el coordinador/a pedagògic/a o cap d’estudis).Elaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 13/13


6.2 UTILITZACIÓ DE LES EINES INFORMÀTIQUESTotes les xarxes i grups de treball disposaran de campus virtual a través d’una plataforma Moodle icorreu electrònic per establir la comunicació amb el seu coordinador/a de xarxa.Tots els treballs i comunicats entre els membres de la xarxa es faran a través del campus virtual.El coordinador de la xarxa serà el formador de les activitats del curs. La coordinació del projecteactuarà com a formadors col·laboradors i l’administratiu/va de la unitat com a formador convidat.La coordinació del projecte actuarà com a formadors principals en les activitats de la xarxa decoordinació.Tots els participants en el projecte han disposar de correu xtec i estar disposats a treballar utilitzantaquest campus virtual.Totes les convocatòries, actes de reunió i assistència i comunicats en general es realitzaran através del campus virtual.NOTA:Per entrar al Moodle del Projecte de Qualitat i Millora Contínua:És recomanable fer-ho a través de la web del Projecte, on trobareu la informació bàsica i lesnovetats que anem incorporant i enllaços d’interès.http://phobos.xtec.cat/qualitat/Des de la web només cal clicar a sobre la pestanya que diu moodle.La primera vegada que s’entra al Moodle cal indicar, com a nom d’usuari, l’identificador del correuXTEC i com a Contrasenya, el mateix identificador XTEC. Una vegada haureu entrat us demanaràun canvi de Contrasenya, podreu entrar la que vulgueu (no serà visible per l’administrador delMoodle).Si us oblideu de la Contrasenya, el mateix Moodle us permet sol·licitar la tramesa de la Contrasenya.6.3 COORDINACIÓL’assessorament, la dinamització i la coordinació continuada serà realitzada per tècnics del Serveide Suport a la Gestió dels Centres de Formació Professional Inicial, de la Subdirecció General dePlanificació i Ordenació de la Formació Professional. Els coordinadors de les xarxes i els facilitadorsdels GTX seran els que faran la convocatòria, l’orde del dia de la reunió (segons el Pla establert) il’acta corresponent de la reunió.Cada reunió de coordinació, de formació, de seguiment o de treball anirà precedida d’unaconvocatòria per correu electrònic. De cada reunió es confeccionarà una acta. Totes les reunionsseran avaluades en acabar i tramés el resultat a la coordinació del projecte.Elaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 14/14


Calendari de Reunions de les XarxesCurs 2009-10DIES DE REUNIÓE-5 E-4 E-3 E-2 E-1 Grups de treball GTX Plans Estratègics Coord.Xarxa Q14/15 Q12/13 Q10/11 Q8/9 Q6/7 Q5/4 Q2 Q1/3 QA1 QA2 QFCT QPRL QGA PE1 PE2 PE3 CNivell 1 2 3 4 5 5/6 5/6 5/6Setembre 17Octubre 14+22 22 22 22 15 15 8 8 1+29Novembre5 5 312 novembre 9 JORNADA DE QUALITAT26 26 26 26 19 19 17 24 24Desembre 10 17 17 10 10 1 15 1+15 3Gener 14 14 14 14 28 28 19 21Febrer 11 11 11 11 4 4 25 25 16 9 18Març4 març JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES18 18 18 18 11 11 9+23 16+30 9+23 25Abril 22 22 22 22 15 15 8 8 6+27 13 29Maig6+20 427 maig JORNADA DE CLOENDAJuny 3Juliol5-9 juliol Q-CAMPUS JORNADES DE FORMACIÓElaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 15/15


DISTRIBUCIÓ DELS CENTRESNIVELL XARXACENTRESQ-1 Lacetània, Garrotxa, Quercus, Bonanova, Brugulat , La PinedaE15/6 Q-3 Castellarnau, Narcís Xifra, Esteve Terrades, Marianao, La Mercè, Salvador Seguí.Lloc dereunióCARCoordinador de laXarxaJA Andrés Villena( FranciscoFernández)5/6 E35 E4E2 Q-2 Comte de Rius, Ebre, Hoteleria i Turisme, Montsià, Pere Martell, Vidal i Barraquer, Guindàvols Cambrils Eduard MarcénQ-4Milà i Fontanals, Jaume Huguet, Cal·lípolis, Giola, Escola Industrial (Sabadell), La Caparrella, Escoladel Treball (Lleida)Q-5 Camps Blancs, Narcís Monturiol, Llobregat, Provençana, Severo Ochoa, Escola del Treball(BCN),Q-6Q-7Manolo Hugué, Gallecs, ECA Mas Bové, Horticultura i Jardineria de Reus, Santa Eugènia, NarcísMonturiol (Figueres), Santa Eulàlia, Costafreda, MontiliviLa Guineueta, Rambla Prim, La Bastida, Josep Serrat i Bonastre, Ferran Tallada, Escola de MitjansAudiovisuals, MolletIgualadaCRPEspluguesCARAnnaGironellaRafel JuanolaFrancesc Marqués4Q-8 Lluïsa Cura, Anna Gironella de Mundet, El Calamot, Bernat el Ferrer, IOCJM TarruellaE5Mollerussa, Esc del Treball (Granollers), Baix Empordà, Carles Vallbona, Joan Brudieu, Badia delQ-9CAR Fàtima LladóVallés3Poble Nou (BCN), Palau Ausit ( Ripollet), Serrallarga, Vic, Terrassa, Joan Brossa , Miquel Biada, El Ins. PalauQ-10Palau, Escola d’Hoteleria i Turisme BarcelonaAusitJA RomeroRibera Baixa, Andreu Nin , Ramon Barbat , Terres de l’Ebre (Nou), ECA Pallars, ECA Eqüestre, ECA CRPQ-11Amposta, Illa dels BanyolsVendrellVíctor Blanco2Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, Joan Ramón Benaprès, Miquel Martí i Pol, La Romànica, CRPQ-12Nicolau Copèrnic, Escola d’Hoteleria i Turisme de Girona, Illa dels Banyols , Bus de les Professions MontmelóAntònia ViaLa Pobla de Segur, ECA Solsonès, Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, Ins. d’Aran, Priorat, HoteleriaQ-13JaumeI, EOI TarragonaLleidaRicard Pallejà1Thos i Codina, de Sales, Cristòfol Ferrer, Can Vilumara, Rubió i Tudurí, Pompeu Fabra, Ausiàs March, Ins. VallQ-14EC Nauticopesquera de Catalunya, F.X. Lluch i Rafecasd’HebronDolors FranquesaLa Ferreria, La Serreta, J.V. Foix, Guillem Catà, ECA de Tàrrega, Torre Vicens, Aubenç, ECA Forestal, SS.EE. Cat.Q-15Martí DotCent.Cèsar Riola4/5/6 QA1 Centres E1, E2, E3, E4 i E5 amb diagnòstic pedagògic i EdM Pedagògica formats CAR UdQiMC4/5/6 QA2 Centres E1, E2, E3, E4 i E5 sense diagnòstic o sense treball en EdM P CAR UdQiMC4/5/6 QFCT Centres E1, E2, E3, E4 i E5 (certificats) FCT CAR Sergi Reverte4/5/6 QPRL Centres E1, E2, E3, E4 i E5 (certificats) PRL CAR Albert Castillo4/5/6 QGA Centres E1, E2, E3, E4 i E5 (certificats) GA CAR UdQiMCPE1 Centres PAC 05 del PQiMC CAR UdQiMCPE2 Centres PAC 06 i PAC 07 del PQiMC CAR UdQiMCPE3 Centres PAC 09 del PQiMC a partir de nivell 2 CAR UdQiMCElaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 16/16


Notes:• QA1: Grup de treball en xarxa sobre la qualitat a l’aula, continuació del curs anterior, centres certificats ISO que han fetl’autoavaluació pedagògica.• QA2: Grup de treball en xarxa sobre la qualitat a l’aula, grup nou, centres certificats ISO que no han fet l’autoavaluació pedagògica.• QFCT: Grup de treball en xarxa sobre la qualitat a l’FCT, centres certificats ISO.• QPRL: Grup de treball sobre la gestió integrada de la qualitat i de la prevenció de riscos laborals, centres certificats ISO.• QGA: Grup de treball sobre la qualitat en els processos de gestió administrativa, centres certificats ISO.• La sessió de la Xarxa 14 i 15 del dia 14 d’octubre és només de presentació.Llocs de reunió de les XarxesSetembreCARSt CugatHOTELERIACAMBRILSCRPIGUALADACRPESPLUGUESMUNDETUBIns. PalauAusitCRPVENDRELLCRPMontmelóHOTELERIALLEIDAIns. Valld’Hebron8, 14, 15, 22,Octubre298 15 15 22 22 22 22 22 22 223, 5, 17, 19,Novembre24, 265 19 19 26 26 26 26 26 26 261, 3, 10, 15,Desembre1710 17 17 10 10Gener 14, 19, 21, 28 28 14 14 14 14 14 14 144, 9, 11, 16,Febrer18, 2525 4 4 11 11 11 11 11 11 119, 11, 16, 18,Març23, 25, 3011 11 18 18 18 18 18 18 186, 8,13, 15,Abril22, 27, 298 15 15 22 22 22 22 22 22 22Maig 4 6, 20 6, 20Juny 3SSEE Cat.CentralElaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 17/17


7. NORMES DE FUNCIONAMENT I COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS A LES REUNIONSDE COORDINACIÓ I TREBALL.7.1 NORMESPer tal que les reunions siguin el màxim de productives es proposen una sèrie de regles bàsiques aseguir per part de tots els assistents.• Ordre del dia lliurat prèviament.• Compromís d’assistència i puntualitat.• Preparació de les reunions.• Actitud positiva de diàleg i participació: escoltar atentament els altres, exposar les pròpiesidees, evitar idees preconcebudes, centrar-se en el tema, concreció, evitar discussionslaterals.• Elaboració d’actes.• Ajustar-se als temes i els temps previstos.• Compliment dels encàrrecs, decisions i compromisos.• Continuïtat de les persones responsables de cada centre en l’assistència a les reunions.7.2 COMPROMISOS• Assistir amb puntualitat a les sessions de treball, segons el programa de reunions.• Participar activament i portar preparades les reunions de treball.• Impulsar l’experiència en el seu propi centre i participar-hi activament.• Utilitzar i participar activament en el Campus virtual• Estar disposat, si cal, a fer de facilitador de l’autoavaluació, de dinamitzador de l’experiènciao d’auditor del sistema en un altre centre de la xarxa .• Avaluar l’experiència.• Els centres trametran anualment, una memòria del desplegament, la situació dins el centre il'avaluació del Projecte, a la Direcció General d’Ensenyaments Professional, Artístics iEspecialitzats.7.3 CERTIFICACIÓ DE LES ACTIVITATSLes reunions de xarxa formen part del programa de formació permanent i, com a tal, són certificablesper la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, com a activitats deformació per al professorat participant, si es compleixen les condicions establertes.Subdirecció General de Planificació iOrganització de la Formació ProfessionalBarcelona, Setembre 2009Elaborat UdQiMC - Servei de Suport a la Gestió dels Centres d’FP Data 21/10/aArxiu Pla_Anual_de_xarxa_2009-10_v13 Pàgina 18/18

More magazines by this user
Similar magazines