Views
3 years ago

Josep Pía i la Higo deis Maristes La Costa ... - Revista de Girona

Josep Pía i la Higo deis Maristes La Costa ... - Revista de Girona

P*i (iwtpoblé. Cada

P*i (iwtpoblé. Cada Uuent mata de pi, cada gra de sorra de les platgcs, cada gota derosada en la foscor deis hoscos, cada turó i ñas i tot el so de cada inscctc es sagraten la memoria i en el passat del meu poblé".El Gran Cap indi parla de la maternitat de la tcrra, de la puresa de les aigüescristal.tines i del valor inestimable de Taire per a tots els éssers que compartim unmateix alé. I és bo que el Consorci, dedicat a depurar les aigües i a sanejar lesplatges, assumeixi aqüestes reivindicacions. Llástima que no les formulessin, fatrenta anys, els habitants del litoral gironí quan van cedir també Uur territori aisespeculadors i ais depredadors de! patrimoni comú a canvi de no sé quantsdiners. A la Costa Brava, nohi vahaver un Gran Cap que fos capagde dir ben altles paraules de Noah Sealth i, al capdavall, també a casa nostra s'ha complert laseva profecía: "L'homeblanc tractala sevamare, la Terra, i el seu germá, el Firmament,com objectes que es compren, s'exploten i es venen com xais. El seuapetit devorará la térra..,"Si algú bagues al(;at la veu fa irenia anys, potser ara no ens caldria el Consorcide la Costa Brava. El Consorci que, paradoxal'.nent, ens diu alió cj^ue nosaltres novam saber dir a temps.^Vw* mi iFv m tm Kü nr~ wd '*•"** imr -^ BU iii,"* ^ *'*' -r^ mt mr mf 4m-m^y^'"^^ •^e^V f«^"r'#Platja d'Aro, la depredado queningú no va aturar.Jueus d'avui i de semprePassejava, una nit d'aquest estiu, pels carrers solitaris d'Amsterdam, i vaigtrobardesobte la casa on la petitaAnnaFrankhaviaviscut amagada dos anys ionhavia escrit el seu diari fms que els nazis la van descubrir i la van deportar al campde la mort de Bergen Belsen, I vaig veure que aquella casa estreta i alta que dona ales aigües quietes del Prinsengracht no és gaire diferent de les cases de Gironaque donen al'Onyar. Acabavad'escriure, aleshores, amb en Ramón Alberch, unquadern sobre els jueus a les terrcs gironines, i aquella nit vaig redescubrir que eltema deis jueus és un tema eternament repetit. Vaig sentir que entre aquella nenajucva immolada l'any 194:5 i els jueus gironins morts l'any 1391, lii havia un Uigamprofund: el mateix que hi havia entre els tnilions de jueus perseguits delnostre temps i els hebreus que durant set-ccnts anys van trepitjar l'empedrat deisfoscos carrerons que vessen llurs esglaonadcs pendcnts, al carrcr de la For(;a.L'any 1486, elsjuratsde Girona van ordenar al batlle del'Aljama "que sota penade cent sous compel.leixi els jueus c]ue no gosin anar per la ciutat ni els seusburgs sino amb llurs hábits judaics, aixó és, mantells i gramalles i capiró al cap irodella", i aquest hábit va ser e! signe implacable de la seva marginado com hoseria després, al cap de cinc segles, Testrella groga que haurien de dur cosida alpit sota el Tercer Reicli. I chpogroms i els holocausts deis temps moderns teñenun precedcnt en miniatura en els assalts al Cali gironí, en la destrossa de cases i eneldesenterrament decadávers, enl'orgiadesangde 1391, quan mes dequarantajueus son dcgollats en el parany de pedra del seu propi recintc urbá.Revista de GironaA la sinagoga de Los Ángeleses parla del Cali de Girona.I

Llicenciada en història i filla gran del Dr. Josep ... - Revista de Girona
l - Diputació de Girona
Revista Aspre i Pla - Diputació de Girona
Revista Aspre i Pla núm. 6, del mes - Diputació de Girona
Revista Aspre i Pla - Diputació de Girona
Primer exemplar revista Milfulls - Diputació de Girona
REVISTA DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ - Ajuntament de ...
JOSEP MARÍA de GARGANTA - Revista de Girona
JOSEP ARAGAY, EL NOUCENTISTA CONSTANT - Revista de Girona
bartomeu triaÿ, josep boscà i els orgues a girona l'orgue de ... - RACO
Conversa amb... Josep Cots i Oller - Diputació de Girona
Vint-i-cinc anys deis premis literaris de Cassá de la Selva - Raco