LaTeX: Βασικές παρατηρήσεις και οδηγίες

users.sch.gr

LaTeX: Βασικές παρατηρήσεις και οδηγίες

LaTeX: Βασικές παρατηρήσεις και οδηγίες – Ανέστης Τσομίδης1Προαπαιτούμενα σε λογισμικό:1) Εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας τον adobe reader( http://get.adobe.com/reader/ ) .2) Εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας το Ghostscript( http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/ ) .3) Εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας το πακέτοmiktex ( http://miktex.org/ ) .4) Εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας έναν επεξεργαστή κειμένουκαι συμβόλων για LaTeX όπως το texmaker(http://www.xm1math.net/texmaker/download.html ).Αφού γράψουμε την εργασία μας στο texmaker μπορούμεα) να αποθηκεύσουμε την εργασία μας σε αρχείο .tex ώστε να τοεπεξεργαστούμε αργότερα ( file …save as ) καιβ) να εξάγουμε το αποτέλεσμα σε αρχείο .pdf (tools…pdfLaTeX)


LaTeX: Βασικές παρατηρήσεις και οδηγίες – Ανέστης Τσομίδης2\documentclass[12pt,a4paper]{book}\usepackage[greek]{babel}\usepackage[iso-8859-7]{inputenc}\usepackage{amsfonts}\usepackage{amsmath}\usepackage{amssymb}\usepackage{amsthm}\usepackage[pdftex]{graphicx}\usepackage{yhmath}\newcommand{\la}{\latintext}\newcommand{\abs}[1]{\left| #1\right|}ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ-ΕΝΤΟΛΕΣ\newtheorem{exercise}{Άσκηση}[chapter]\begin{document}\begin{titlepage}\begin{center}\begin{Huge}ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ\end{Huge}\end{center}\end{titlepage}\tableofcontents\chapter{ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ }\section{ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ}\end{document}Σχόλια:\documentclass[12pt,a4paper]{book}Εδώ δηλώνεται το µέγεθος της γραµµατοσειράς , το µέγεθος του φύλλου εκτύπωσης και τοείδος του εγγράφου (εδώ βιβλίο)\usepackage[greek]{babel}\usepackage[iso-8859-7]{inputenc}Αυτές οι σειρές είναι απαραίτητες αν θέλουµε να γράφουµε ελληνικά.


LaTeX: Βασικές παρατηρήσεις και οδηγίες – Ανέστης Τσομίδης3\usepackage{amsfonts}\usepackage{amsmath}\usepackage{amssymb}\usepackage{amsthm}\usepackage[pdftex]{graphicx}\usepackage{yhmath}Τα παραπάνω είναι τα πακέτα συµβόλων κλπ που θα χρησιµοποιηθούν στο έγγραφό µας.\newcommand{\la}{\latintext}\newcommand{\abs}[1]{\left| #1\right|}Με \newcommand δηλώνουµε νέες δικές µας εντολές. Με την \la γράφω αγγλικόκείµενο και µε την \abs εισάγω απόλυτη τιµή σε µαθηµατικό περιβάλλον. H{\la{english}} τυπώνει english (αν δεν βάλω τα εξωτερικά {} η εντολή θα ισχύσειγια όλο το υπόλοιπο κείµενο) και η \abs{x-2} τυπώνει |x-2|.\newtheorem{exercise}{Άσκηση}[chapter]Με τη δήλωση αυτή όταν γράφω \exercise «κείµενο» τότε αυτόµατα παράγεται σενέα σειρά π.χ. το εξής: Άσκηση 3.2. «κείµενο»Η αρίθµηση της άσκησης γίνεται αυτόµατα το 3 είναι το κεφάλαιο και το 2 η 2 ηάσκηση στο κεφάλαιο. Με τον ίδιο τρόπο µπορούµε να δηλώσουµε θεωρήµατα ,πορίσµατα κ.λ.π.\begin{document}……..\end{document}Ότι θέλουµε να γράψουµε µπαίνει ανάµεσα.\begin{titlepage}………..\end{titlepage}Εδώ γράφουµε το εξώφυλλο.\tableofcontents∆ηµιουργεί πίνακα περιεχοµένων.\chapter{ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ }∆ηµιουργεί νέο κεφάλαιο µε τίτλο ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΑν γράψω \chapter*{ΠΡΟΛΟΓΟΣ } τότε το κεφάλαιο ΠΡΟΛΟΓΟΣ δεν αριθµείται.\section{ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ}∆ηµιουργεί νέα ενότητα µε τίτλο ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ


Este documento ha sido descargado de www.belt.es “Portal de los Profesionales de laSeguridad”injustificadas a todo trabajador quejuzgue necesario interrumpir unasituación de trabajo por creer, pormotivos razonables, que ésta entraña unpeligro inminente y grave para su vida osu salud.Artículo 14Deberán tomarse medidas a fin depromover, de manera conforme a lascondiciones y a la práctica nacionales,la inclusión de las cuestiones deseguridad, higiene y medio ambiente detrabajo en todos los niveles deenseñanza y de formación, incluidos losde la enseñanza superior técnica,médica y profesional, con objeto desatisfacer las necesidades de formaciónde todos los trabajadores.Artículo 151. A fin de asegurar la coherencia de lapolítica a que se refiere el artículo 4 delpresente Convenio y de las medidastomadas para aplicarla, todo Miembrodeberá tomar, previa consulta tan prontocomo sea posible con las organizacionesmás representativas de empleadores yde trabajadores y, cuando seaapropiado, con otros organismos,disposiciones conformes a lascondiciones y a la práctica nacionales afin de lograr la necesaria coordinaciónentre las diversas autoridades y losdiversos organismos encargados de darefecto a las partes II y III del presenteConvenio.2. Cuando las circunstancias lorequieran y las condiciones y la prácticanacionales lo permitan, talesdisposiciones deberían incluir elestablecimiento de un organismocentral.PARTE IV. ACCIÓN A NIVEL DEEMPRESAArtículo 161. Deberá exigirse a los empleadoresque, en la medida en que sea razonabley factible, garanticen que los lugares detrabajo, la maquinaria, el equipo y lasoperaciones y procesos que estén bajosu control son seguros y no entrañanriesgo alguno para la seguridad y lasalud de los trabajadores.2. Deberá exigirse a los empleadoresque, en la medida en que sea razonabley factible, garanticen que los agentes ylas sustancias químicos, físicos ybiológicos que estén bajo su control noentrañan riesgos para la salud cuando setoman medidas de protecciónadecuadas.3. Cuando sea necesario, losempleadores deberán suministrar ropasy equipos de protección apropiados a finde prevenir, en la medida en que searazonable y factible, los riesgos deaccidentes o de efectos perjudicialespara la salud.Artículo 17Siempre que dos o más empresasdesarrollen simultáneamente actividadesen un mismo lugar de trabajo tendrán eldeber de colaborar en la aplicación delas medidas previstas en el presenteConvenio.Artículo 18Los empleadores deberán prever,cuando sea necesario, medidas parahacer frente a situaciones de urgencia ya accidentes, incluidos mediosadecuados para la administración deprimeros auxilios.Artículo 19Deberán adoptarse disposiciones a nivelde empresa en virtud de las cuales:


LaTeX: Βασικές παρατηρήσεις και οδηγίες – Ανέστης Τσομίδης63) Κενά µέσα σε τύπους κατά σειρά µεγέθους:\, \: \; \quad \qquad«Αρνητικά» κενά: \! \negmedspace\negthickspace4) \mathbf{A} \mathbb{A} \mathcal{A} (έντονα, διπλά, καλλιγραφικά){\mathversion{bold}$a=b$ } δίνει a=b.5) ∆είκτες, εκθέτες, διανύσµατα, τόξα, γωνίες κ.λ.π. \vec{} \overrightarrow{AB} \hat{} \widehat{ABC} \bar{} \overline{z+w} \tilde{} \widetilde{AB} α^{2} \wideparen{AB} α_{2} Για το παραπάνω είναι απαραίτητη η δήλωση\usepackage{yhmath}6) f(x) \underset{\text{ορισµός}}{=} x^{2}+1f(x) \overset{\text{ορισµός}}{=} x^{2}+1η εντολή \text{κείµενο} χρησ. όταν θέλουµε να γράψουµε κείµενο µέσα σε µαθηµατικούς τύπους.\overbrace{a+a+ \cdots +a}^{n}\underbrace{a+a+ \cdots +a}_{n}7) \left( \frac{a}{b}\right)^{2}+\left| \frac{a}{b}\right|\sin x + f(x_{1}, x_{2},\ldots, x_{n}) + \left. F(x) \right| _{a}^{b}


LaTeX: Βασικές παρατηρήσεις και οδηγίες – Ανέστης Τσομίδης810) Περιβάλλον εξίσωσης:\begin{equation} \label{ωραία εξίσωση}y=x+1\end{equation}Με τα παραπάνω γράφεται η εξίσωση και λαµβάνει ένα αριθµό που απαριθµείτην εξίσωση(π.χ. (2.1)), ο οποίος µπορεί να αλλάξει αν προσθέσω ή αφαιρέσωεξισώσεις. Μπορώ να αναφερθώ στην εξίσωση αυτή:βλέπε ~(\ref { ωραία εξίσωση}) το οποίο θα φανεί στο κείµενο π.χ. βλέπε (2.1).\begin{equation} \tag{άλλη εξίσωση}y=x^{2}+1\end{equation}Με \tag δεν χρησ. την \ref.Αν δεν θέλω να πάρει αριθµό µια εξίσωση αντί για \label{…} , \tag{…} γράφω\notag.Για να δουλέψει σωστά η νέα αρίθµηση (και για κεφάλαια, περιεχόµενα κ.λ.π.) µετά από αλλαγέςεφαρµόζω 2 φορές pdflatex.11) Συσχετισµένοι τύποι:\begin{align}x &= y+8 \label{κάτι1} \\w &= z+i \label{κάτι2} \\c+e &= z+r+t-y \label{κάτι3}\end{align}\begin{align} \label{κάτι4}x &= (y-1)^{2} \\&= (y-1)(y-1) \notag \\&= y^{2}-2y+1 \notag\end{align}


LaTeX: Βασικές παρατηρήσεις και οδηγίες – Ανέστης Τσομίδης9\begin{align} \label{κάτι5}x &= (y-1)^{2} &&\text{υπόθεση} \\&= (y-1)(y-1) &&\text{ορισμός δύναμης} \notag \\&= y^{2}-2y+1 &&\text{επιμεριστική ιδιότητα} \notag\end{align}12) Συναρτήσεις πολλαπλού τύπου:\[ f(x)=\begin{cases}x^{2}+5, & x>0 \\e^{x}, & x\leq 0\end{cases}\]

More magazines by this user
Similar magazines