Dossier de Premsa Ordenances fiscals i preus públics 2008

vilanova.cat

Dossier de Premsa Ordenances fiscals i preus públics 2008

Dossier dePremsaNovembre de 2007_04Ordenances fiscals ipreus públics 2008


Regidoria de ComunicacióORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS 20081. INTRODUCCIÓ ...............................................................................................pàg. 21.1. Per a què serveixen les ordenances fiscals (taxes i impostos)i preus públics?.........................................................................................pàg. 22. INCREMENT GENERAL PER AL 2008..........................................................pàg. 33. PRINCIPALS IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS PER AL 2008..........pàg. 43.1. Impostos...................................................................................................pàg. 43.2. Taxes .......................................................................................................pàg. 43.3. Preus públics............................................................................................pàg. 84. BONIFICACIONS I EXEMPCIONS.................................................................pàg. 95. EXEMPLES PRÀCTICS................................................................................pàg. 101


Regidoria de Comunicació1. INTRODUCCIÓEl Ple de l’Ajuntament de VNG ha aprovat aquest dilluns 5 de novembre la propostad’ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2008. Aquest és un pas previ importantper a què el govern municipal pugui elaborar el pressupost que marcarà l’any vinent ladespesa ordinària i les inversions que es duran a terme a la ciutat.Les ordenances fiscals (taxes i impostos) i els preus públics són la base, juntamentamb les subvencions i les transferències de l’Estat i de la Generalitat, dels recursos dequè disposen els ajuntaments per adequar els serveis públics a les necessitats de laciutat i la ciutadania.Aquest dilluns, el govern va presentar i aprovar una proposta de modificaciód’ordenances i preus públics de contenció, que en la majoria de casos significava unaugment d’un 3,5% i en d’altres, els menys, un augment no superior al 10%. L’augmenten termes generals per al 2008 es tradueix, per a la ciutadania, en un 5% més respecteal 2007. Aquest increment farà possible elaborar uns pressupostos per a l’any vinentque segueixin dotant la ciutat dels recursos necessaris per mantenir i augmentar laqualitat de vida que la identifica.1.1. Per a què serveixen les ordenances fiscals (taxes i impostos) i preuspúblics?Taxes, impostos i preus públicsEls tributs municipals, és a dir les taxes, els impostos i preus públics, conformen el 62%del pressupost amb què compta l’Ajuntament per fer funcionar la ciutat.Dels cinc impostos que hi ha, tres són obligatoris (IBI; IAE i Impost sobre vehicles),mentre que els altres dos (construccions i plusvàlues) no ho són. Els diners que obtél’Ajuntament en aquest concepte són els que financen totes les despeses del municipique no tenen una taxa específica al darrere (és el cas de l’enllumenat, la neteja, elmanteniment de les escoles, etc.).Pel que fa a les taxes, contribucions especials i preus públics, la seva justificació vedeterminada pels serveis i les activitats que du a terme l’Ajuntament, per tant elrendiment que suposa l’ingrés econòmic per aquest concepte reverteix directament enel finançament de les activitats i serveis que els justifiquen.Segons la Llei, l’import que la ciutadania paga en concepte d’una taxa determinada nopot excedir el cost real del servei. En aquest sentit, a Vilanova i la Geltrú, com en lamajoria d’ajuntaments, els diners que s’ingressen en concepte de taxes és claramentinferior a la despesa que suposen tots els serveis de què disposa la ciutat. Aquestdesequilibri es corregeix destinant una part del què l’Ajuntament ingressa com aimpostos per tal de continuar donant serveis públics de qualitat a la ciutadania.Com a exemple d’aquest fet hi ha l’Escola Municipal de Música on entre latransferència de la Generalitat i l’aportació dels usuaris només queda cobert un 40% deservei; l’Escola Municipal d’Art i Disseny, amb una cobertura del 63% del cost; la grua2


Regidoria de Comunicaciómunicipal, amb una cobertura del 70% del cost; l’Espai Municipal per a la primeraInfància La Baldufa, amb una cobertura del 67% del cost o la recollida de l’escombraria,amb una cobertura del 62% del cost del servei.Amb aquesta realitat financera sobre la taula, el govern municipal ha proposat i aprovat,en el Ple d’aquest dilluns, aplicar un augment a les ordenances fiscals i preus públicsdel 3,5% i, que sigui quin sigui l’augment del cost dels serveis que es donen a la ciutat,l’augment de determinats rebuts no sigui superior al 10%.2. INCREMENT MITJÀ PER AL 2008El Govern Municipal preveu un increment mitjà del 3,5% a les taxes, impostos i preuspúblics de 2008. Amb la voluntat d’aplicar un criteri de contenció, que ja es va iniciarl’any passat, per al 2008 es preveu que bona part de les taxes i els impostos siguinrevisats en base a aquest índex.A banda, hi ha determinats serveis públics, com l’aigua o la recollida d’escombraries onl’augment serà superior i condicionat per l’alt cost del manteniment d’aquests serveis.Pel que fa a les escombraries, l’augment d’un 9,5%, donarà cobertura al 62% del costd’aquest servei, que en el 2008 serà superior per les despeses de transport al’abocador de Santa Maria de Palautordera.Quant a l’aigua, la taxa en concepte de subministrament d’aigua potable registrarà unaugment del 5%, pels rebuts de comptador i, d’un 7,5% pels rebuts d’aforament. Enambdós casos no s’arribarà a cobrir el cost d’aquest servei que en el nou any s’encariràper al municipi un 7,5%, determinat pel què VNG ha de pagar per la compra d’aigua ala planta de subministrament d’Abrera.Entre els impostos, n’hi ha dos que augmentaran el 3,5%, un queda igual i els altresdos augmenten per sobre aquesta mitjana del 3,5%.No hi haurà cap increment en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, mentre quela taxa per immobilització i retirada de vehicles abandonats, estacionats defectuosa oabusivament a la via pública passarà de 90 a 100. Pel que fa a l’impost sobre bénsimmobles (IBI), la proposta del govern passa per baixar el tipus impositiu de l’1 al0,95% aplicant un topall esglaonat majoritari d’un 5% en 24.000 rebuts, d’un 7% en3.000 rebuts i d’un 10% en 700 rebuts.Sobre les taxes, és destacable que d’un total de divuit, n’hi ha quinze ques’incrementen en el 3,5%, mentre que en l’apartat de preus públics, de vuit existents, 7augmenten en un 3,5%, no així l’Escola Municipal de Música que s’incrementa enalgunes activitats fins a un màxim del 10%.Finalment, com a ciutat que cada cop requereix de nous serveis que millorin la qualitatde vida de la ciutadania, el govern municipal preveu adequar la taxa referent al rescatd’animals a la gossera municipal i de recollida de residus al cementiri municipal.3


Regidoria de ComunicacióTaxes per prestació de serveisTaxa per expedició dedocumentsadministratiusTaxa per autoritzaciód’ús en plaques i altres,l’escut municipalTaxa per la intervencióintegral del’Administració municipalen activitats iinstal·lacionsTaxa per recollidad’escombrariesTaxa per laimmobilització i retiradade vehicles abandonatso estacionatsdefectuosa oabusivament a la viapúblicaTaxa per actuacionssingulars de la GuàrdiaUrbanaTaxa per la prestació delservei de comprovacióde sorolls molestosprocedents de vehiclesTaxa perl’estacionament regulatde vehiclesTaxa de registre irecollida d’animalsA causa de l’augmentdel cost del transport iemmagatzemament deresidus al nou abocadorde Sant Maria dePalautordera i seguintamb el criteri que elsrebuts cobreixin un 62%del cost total.El servei de retirada deturismes per part de lagrua passa de 90 a100 per ajustar el preual cost real del serveiEs congelen les tarifesreduïdes de la zona dela platja i elsestacionaments fins a1/2h.Depenent de les zonesde la ciutat i del tempsd’estacionamentl’increment serà d’un7%, 20%,35%, perafavorir la rotació devehiclesAdequació del concepte‘rescat d’animals’3,5%3,5%3,5%9,5%11%3,5%3,5%De 0 a 35%3,5%5


Regidoria de ComunicacióTaxa persubministrament d’aiguapotableTaxa per cementirimunicipalS’aplica un incrementdiferenciat als rebuts decomptador id’aforament.Es congela la tarifa delcanvi d’aforament acomptador per afavoriraquest canviS’afegeix el concepte degestió i recollida deresidus: 155%: comptador7%: aforament0%3,5%Conservació de nínxols:12Taxa per prestació de3,5%serveis de mercatsTaxa per serveis3,5%d’atenció a les personesTaxa per aprofitaments3,5%a l’estació d’autobusosTaxa per l’ús d’edificis3,5%municipals i altresinstal·lacionsTeatre Principal Es congela la taxa 0%Biblioteca Joan Oliva 3,5%Biblioteca Armand3,5%Cardona TorrandellOrganisme Autònom de3,5%Patrimoni VíctorBalaguer i MuseuRomàntic de Can PapiolTorre Blava 3,5%Casaments a3,5%dependènciesmunicipalsEspai d’Entitats 3,5%Rasa del Miquelet 3,5%Casal Municipal d’Avis3,5%de Can PahissaInstal·lacions dels3,5%centres educatiusTaxa per serveis de3,5%clavegueramTaxa per la prestació de3,5%serveis d’inspecció iprevenció sanitària6


Regidoria de ComunicacióTaxes per aprofitament del domini públic municipalTaxes per aprofitamento utilització privativa deldomini públic municipalEntrada de vehicles através de les voreres ireserva de la via públicaper a l’aparcamentexclusiu i càrrega idescàrrega demercaderies dequalsevol classeActivitats a la via públicai a les platgesParades, barraquesespectacles o atraccionssituats en terrenys dedomini públicIndústries situades enterrenys d’ús públicTaules i cadires ambfinalitat de lucre enterrenys d’ús públicOcupació del subsòl deterrenys de dominipúblicOcupació de terrenysd’ús públic ambmercaderies, materialsde construcció, runes,tanques, puntals,cavallets bastides ialtres instal·lacionsanàlogues(s’amplia la temporadad’estiu amb el mes dejuny)3,5%3,5%3,5%3,5%3,5%3,5%3,5%3,5%7


Regidoria de Comunicació3.3. Preus públicsEs manté el criteri general de contenció amb un increment del 3,5%, amb algunesexcepcions.Ensenyaments en règimespecial a les escolesmunicipalsUtilització de lesinstal·lacions esportivesmunicipals per a lapràctica de l’esport i coma espais polivalentsMuntatge de materialper a actes lúdics ifestius per a entitatsprivadesLloguer, cessió ireproducció de materialspropietat de l’OrganismeAutònom de PatrimoniVíctor BalaguerDret de reproducció,distribució i comunicaciópública de les obrespertanyents al fons delmuseu romàntic CanPapiolRealització de sessionsfotogràfiques, filmacions,enregistraments deconcerts i similars,utilització de monumentsper a exposicions i actesdiversos dels espaisdels museus VíctorBalaguer i Can PapiolLloguer de la unitatmòbil de Canal BlauLloguer de carpes i degrades; desmuntatge depancartes; vendes deCD-Rom de Teixells.S’ha fet un escenari a 4anys on el repartimentdel cost del servei esreparteixi a parts igualsentre l’Ajuntament deVNG, la Generalitat i elsusuarisFins a un màxim d’un10% en algunesactivitats de l’EscolaMunicipal de MúsicaMestre Montserrat3,5%3,5%3,5%3,5%3,5%3,5%3,5%8


Regidoria de Comunicació4. BONIFICACIONS I EXEMPCIONSDes de l’Ajuntament de VNG hi ha la voluntat d’equilibrar la pressió fiscal que suportenles famílies vilanovines en funció dels seus ingressos, així doncs entre els objectius delgovern hi ha el d’introduir mecanismes que aportin més progressivitat i equitat fiscal alsimpostos locals i l’adequació de les taxes a l’evolució dels serveis que financen.Una de les novetats, a partir de l’any vinent, és la bonificació que s’aplicarà a diferentstaxes quan hi hagi obres a la via pública que suposin un destorb per als establimentscomercials o bé per als propietaris de guals. És a dir, l’Ajuntament de VNG aplicaràbonificacions al rebut de la brossa dels establiments, en funció de la durada de lesobres. S’aplicarà la mateixa mesura de bonificació als rebuts dels guals, quan aquestsno puguin ser utilitzats a causa d’obres a la via pública. En ambdós casos la bonificacióes farà proporcionalment al temps d’afectació de les actuacions al carrer.Les bonificacions i exempcions que s’apliquen actualment a Vilanova i la Geltrú fanreferència a:* l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a persones amb mobilitat reduïda i elsque estan a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu (625 persones) i els vehicles demés de 25 anys d’antiguitat (214).* l’Impost per construccions i obres, el qual es subvenciona en el 100% del cost delrebut, quan es tracta d’obres de rehabilitació d’edificis en catàleg; canvis de rètolsmotivats per la catalanització del missatge; obres de reparació, neteja i pintat defaçanes de més de 40 anys d’antiguitat i obres que tinguin com a finalitat l’eliminació debarreres arquitectòniques (92 subvencions)* l’Impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana, es bonifica amb el 75%de l’import a pagar quan és una transmissió a favor de familiars per causa de mort (40subvencions).*l’IBI, s’han beneficiat d’una reducció del 50% del cost del rebut 15 famílies nombroses i150 habitatges per haver instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energiasolar.*Taxa de recollida d’escombraries, han quedat exempts 1354 rebuts i amb unabonificació d’un 40% per utilitzar el Punt Net, 932 rebuts. Pel que fa a la recollidaindustrial hi ha més de 445 bonificacions que oscil·len entre un 20 i un 60% del rebut.*Taxa per subministrament d’aigua potable, es bonifica les famílies que entrin dins elbarem general i les famílies nombroses, en total 383 rebuts. A més, amb l’objectiud’afavorir el canvi de subministrament d’aforament a comptador hi ha una bonificació de80 per actuació (no es cobra la totalitat del cost d’aquest canvi).*També hi ha reduccions a les escoles municipals, a La Baldufa i a la piscina municipal,en total 230 rebuts.9


Regidoria de Comunicació*Taxa per prestació de serveis a les persones, hi ha una bonificació que va del 25 al90% en concepte de menjadors (100 rebuts), serveis d’atenció domiciliària (155 rebuts)i servei de tele-assistència que és gratuït per a 980 usuaris.5. EXEMPLES PRÀCTICSUna família que tingui un habitatge (amb un valor cadastral inferior a 150.000) i unvehicle, sumant la brossa, l’aigua i el clavegueram pagarà l’any vinent un 5,2% mésque al 2007, és a dir un total de 42 més l'any.En el cas que aquesta mateixa família tingui un habitatge (amb un valor cadastral entre150.000 i 300.000) i un vehicle, sumant la brossa, l’aigua i el clavegueram pagaràl’any vinent un 6,4% més, és a dir 66 més l'any.10

More magazines by this user
Similar magazines