Views
3 years ago

Els transgènics: aliments manipulats genèticament - Raco

Els transgènics: aliments manipulats genèticament - Raco

s’exigeix

s’exigeix l’etiquetatge de productes derivatsd’animals alimentats amb transgènics,com ara els làctics, la carn o els ous. Greenpeaceha editat una publicació per ajudarel consumidor a diferenciar productes enquè l’agroindústria ha fet servir ingredientstransgènics. És la Guia Roja i Verda, que java per la seva quarta edició i que ha estatrevisada recentment.A Catalunya només es conrea blat demoro modificat genèticament, i els diversosconflictes sorgits arreu del territori handemostrat que la seva compatibilitat ambl’agricultura tradicional i ecològica és impossible.Hi ha evidències de contaminacionsirreversibles. L’any 2007 es va identificarla contaminació de la varietat de blatde moro del queixal en un productor ecològicde l’Empordà. Casos com aquest forcenels pagesos que no volen conrear transgènicso que volen tenir una producció ecològicaa abandonar totalment el cultiu delblat de moro. L’Assemblea Pagesa de Catalunya,Greenpeace i la Plataforma TransgènicsFora! van publicar l’any 2006 un informeon s’argumenta que la coexistència deconreus transgènics amb convencionals oecològics és impossible.L’any 2007 a Europa més de 170 regionsi 4.500 governs o entitats locals s’han declaratzones lliures de transgènics, és a dir, zo-A Catalunya, els diversosconflictes sorgits arreudel territori han demostratque la seva compatibilitatamb l’agricultura tradicionali ecològica és impossiblenes on no es permet el conreu de varietatstransgèniques. A Catalunya ja s’han adherita la iniciativa més de 50 municipis i tres comarquessenceres. A les comarques gironinesho han fet municipis com Begur, Celrà,Olot, Ripoll o Santa Pau.Més enllà dels possibles efectes sobreel medi i la salut de les persones, la introduccióde les llavors transgèniques vaacompanyada d’una dependència directade la multinacional que les comercialitza.Aquest vincle, que pot semblar banal, téun fort impacte en l’economia global i local.Cada vegada el control de la biotecnologiaes concentra en menys mans. Alhora, indueixa canvis en la pagesia, que passa a conrearla mateixa varietat i deixa de banda latan preuada diversitat agrària tradicional.revista de girona 252 > 83

dossier EL REPTE DE L’ALIMENTACIÓDatacraftEn aquest escenari, els conreus transgènicssón produccions globals allunyades de lesdinàmiques locals en què la pagesia cultivales varietats més ben adaptades al llarg de lahistòria, transmeses de generació en generacióa través de les llavors.Som lo que SembremSom lo que Sembrem és la plataforma creadaper donar suport a una iniciativa legislativapopular (ILP) per tal d’aturar els cultius ialiments transgènics a Catalunya. Laproposta sorgeix des d’AssembleaPagesa de Catalunya per constituirun espai comú de treballamb totes aquelles persones iorganitzacions disposades acol·laborar en la campanya.La plataforma es planteja coma objectius clars que Catalunyasigui declarada zona lliurede transgènics, que es prohibeixiel conreu de varietats transgèniques,que s’exigeixi un etiquetatge clardels productes i que es declari una moratò-ria als conreus transgènics per investigar-neels efectes.Ja fa més d’un any que Som lo que Sembremes va començar a bellugar arreu delterritori per anar estenent el seu missatge.Després de 135 dies hàbils de recollida (120de fixats per la llei i 15 de pròrroga), la campanyava finalitzar a final d’agost de 2008amb 105.896 signatures de catalans i catalanesperquè la proposta de llei es debati alParlament. La Llei de participació d’iniciativalegislativa popular necessita 50.000 signaturesper començar el procés.La plataforma no s’atura amb el lliuramentde les signatures al Parlament. La sevaintenció és crear un grup actiu de discussiópolítica i social entorn de l’agricultura i elsmodels de futur que el sector ha d’adoptar aCatalunya. El debat encetat s’ha valorat moltpositivament des de Som lo que Sembrem,que creu que s’ha informat la ciutadania sobreels efectes dels OGM en la salut, en elmedi ambient i en l’agricultura.Anna RocaHectàrees de blat de moro l’any 2007Comarca Blat de moro Blat de moro OGMtotalsobre el totalAlt Empordà 2.374,77 59%Baix Empordà 2.323,53 64%Garrotxa 1.756,42 2%Gironès 850,41 21%Pla de l’Estany 84,88 39%Ripollès 127,74 0%Selva 610,06 17%Comarques gironines 8.127,81 40%Catalunya 31.945,11 46%Font: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 200784 > revista de girona 252

Els aliments genèticament modificats - Generalitat de Catalunya
Plaguicides en els aliments - Agència de Salut Pública de Barcelona
ELS DARRERS CENT ANYS A - Raco
Els aliments Per què ens alimentem? Per CRÉIXER Per obtenir ...
Els noms oficials de Catalunya - RACO
Els organismes animáis del litoral gironí - Raco
ELS ADJECTIUS POSSESSIUS: NATURALESA TEÒRICA I ... - RACO
o o Els barris de Sant Narcís i de Santa Eugenia davant les ... - RACO
Sin-prcn r¡iLliv¡ial [1UISÍL';I1 i,|iic L'ii els tlarrcrs nicsos es iki ... - RACO