Quick Setup Guide - AirLive

airlive.com
  • No tags were found...

Quick Setup Guide - AirLive

WH-5000A802.11a/b/g Outdoor APQuick Setup GuideEnglishPolskiEspañolDeutschČeskyРусскийPortuguês日 本 語Slovensky● ● ●● ● ●● ● ●● ● ●● ● ●● ● ●● ● ●● ● ●● ● ●1712172227313640


EnglishNote on the FCC standardThis equipment has been tested and found to comply with the limits for aClass B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limitsare designed to provide reasonable protection against harmfulinterferences when the equipment is operating in a commercial area. Thisequipment generates, uses and may radiate radiofrequency energy, and ifnot installed in accordance with the user guide, may cause interference inthe transmission of radio communications. If operating in a residential area,it is probable this equipment will cause harmful interference, in which casethe user will be required to try to correct this interference using his ownmeans.Note on CE MarkingThis is a Class B product. In a residential area this product may causeradio interference, in which case the user can be required to take theappropriate measures. OvisLink Corp. hereby declares that WH-5000A,meets the basic requisites of directive 99/05/CE, and is therefore liable forthe accuracy of these data:OvisLink Corp.5F, No.6 Lane 130,Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,Taipei, TaiwanTEL: +886-2-2218-6888WarrantiesThis product has undergone various quality controls to ensure properoperation.This product is covered by a two-year warranty for countries insideEuropean Union. For other countries, the warranty period is one yearonly. In the event of any manufacturing fault or breakdown, it will berepaired by OvisLink Corp. Please contact your supplier for details on theprocedure to follow. This warranty shall not be applicable in the event ofdamage caused by improper use of the product, accidents, faulty handlingor manipulation nor any future incompatibility with third party products.WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APEnglish2


Important InformationConfiguration Web URL https://192.168.254.254Default subnet mask is : 255.255.255.0Default login user name and password : airliveDefault Wireless operation mode is “Client Mode”Default SSID is defaultDefault DHCP client is disabledEnglishLED indicator definitionLEDDescriptionPower If this light is on, the unit is on; If it is not on, the unit is offThe light is on for indicate the WLAN is active.The light is blinking to indicate data transmission:1. LED blink slowly (every 1 second): there is a connectionand signal quality is poorWLAN2. LED blink fast: there is a connection, and the signal qualityis good3. LED steady: there is connection, and the signal quality isexcellentWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APEnglish3


Enter Configuration URLThe WH-5000A is a 80.11/a/b/g Wireless Outdoor APthat support Client , AP, Bridge operating mode,the default mode isWireless Client , You can login the configuration URL of WH-5000Aand change this Basic Wireless mode settingEnglishThe default IP of LAN port is https://192.168.254.254For the first time, you have to put the URL ( https://192.168.254.254) forlogin and then you can set up WH-5000A for different ip address , differentWireless mode .(Note: Please type “https” not “http”.)You will be asked for your user name and password.Enter the default username “airlive”, and the defaultpassword “airlive” to give full access for setup configuration.(This password is case-sensitive)WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APEnglish5


EnglishThe default Wireless operation mode is Client mode,You can select Wireless Access Point or Wireless Bridge modeat System Configuration Operation Mode to switch these Client,AP or Bridge modeFor this and other setting please refer to the User’s Manual for furtherdetailsWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APEnglish6


Ostrzeżenie FCCTen produkt został przetestowany i uzyskał potwierdzenie zgodności zrozporządzeniami na temat urządzeń cyfrowych należących do Klasy B(Class B), według części 15 Reguł FCC. Ograniczenia te zostałyzaprojektowane w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przedszkodliwymi interferencjami, które mogą powstać podczas użytkowaniaproduktu w środowisku miejskim. Urządzenie wytwarza, używa i możepromieniować energię w postaci fal radiowych, o ile nie zostało zainstalowanei nie jest używane zgodnie z podręcznikiem użytkownika. Może wtedyspowodować powstanie szkodliwych interferencji i zakłócać łącznośćradiową. Jeśli używanie tego produktu w terenie zamieszkałym spowodujeszkodliwe interferencje, użytkownik może spotkać się z wymaganiemusunięcia tych interferencji na własny koszt.PolskiOstrzeżenie CETo urządzenie Klasy B (Class B). W środowisku zabudowanym może onospowodować powstanie szkodliwych interferencji radiowych. W takimprzypadku obowiązkiem jego użytkownika jest wykonanie odpowiednichpoprawek w celu wyeliminowania problemu. OvisLink Corp. niniejszymoświadcza, że urządzenie WH-5000A spełnia podstawowe wymaganiadyrektywy 99/05/CE. Podaje też swoje dokładne dane:OvisLink Corp.5F, No.6 Lane 130,Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,Taipei, TaiwanTEL: +886-2-2218-6888GwarancjeNiniejszy produkt przeszedł szczegółową kontrolę jakości, którazweryfikowała jego właściwe działanie. Urządzenie objęte jest dwuletniągwarancją na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W innych krajachokres gwarancji wynosi jeden rok. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lubbłędów producenta, będzie naprawione na koszt OvisLink Corp. Prosimy okontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania dokładnych informacji o przebieguprocedury gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeńspowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie produktu, wypadkówlosowych, a także błędów spowodowanych samodzielną próbą zmianparametrów produktu oraz niekompatybilności z urządzeniami innychproducentów..WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APPolski7


PolskiInstalacja sprzętuPortWAN/EthernetPołączony zantenąPOE base unitPrzyciskReset/ponownegouruchomieniaWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APPolski9


Konfiguracja przez URLPolskiUrządzenie WH-5000A jest zewnętrznym bezprzewodowym punktemdostępowym pracującym w standardach 80.11/a/b/g. Może pracować wtrybach klienta, punktu dostępowego lub mostka.Domyślny tryb pracy to Klient.Istnieje możliwość konfiguracji urządzenia WH-5000A poprzezzalogowanie się do jego URL i zmianę podstawowych ustawień połączeńbezprzewodowychDomyślny adres IP portu LAN to https://192.168.254.254Za pierwszym razem należy wpisać URL ( https://192.168.254.2541) wcelu zalogowania, po czym można ustawić w urządzeniu WH-5000A innyadres IP albo inny tryb połączeń bezprzewodowych.(Uwaga: Należy wpisać „https”, a nie „http”.)Kiedy zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika oraz hasła,należy wpisać domyślą nazwę „airlive” i domyślne hasło „airlive”, abyuzyskać pełny dostęp do wszystkich opcji konfiguracji.(Uwaga: hasło należy wpisać małymi literami)WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APPolski10


PolskiDomyślny tryb połączeń bezprzewodowych to Klient.Można wybrać tryb punktu dostępowego lub tryb mostka w ustawieniachKonfiguracji Systemu Tryb operacyjny, aby zmienić tryb Klienta na trybAP lub mostka.W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zmiany tych i innychustawień należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APPolski11


Nota sobre el estándar FCCEste equipo ha sido probado y funciona completamente bajo las regulaciones paralos equipos digitales Clase B, coincidentemente con la parte 15 de las reglas deFCC. Estos limites se diseñan para proporcionar protección razonable contra lainterferencia dañosa cuando el equipo opera en un ambiente comercial. Esteequipo usa y puede generar frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdocon la guía del usuario, puede causar interferencia dañosa para otros transmisoresde radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una área residencialcause interferencia, en ese caso el usuario tendrá que corregir la interferencia porsu propios medios.EspañolNota sobre CE MarkingEste es un producto Clase B, en un ambiente domestico puede causarinterferencia de radio, in este caso el usuario puede ser que requiera tomarmediadas adecuadas. OvisLink S.A. declara por la presente que el WH-5000Acumple con los requisitos básicos de las directivas 99/05/CE, y es por consiguienteresponsable por la exactitud de estos datos:OvisLink Corp.5F, No.6 Lane 130,Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,Taipei, TaiwanTEL: +886-2-2218-6888GarantíasEste producto ha sido sometido a varios controles para asegurar el funcionamientoapropiado.Este producto esta cubierto por dos anos de garantía para los países quecomponen la Unión Europea. Por otros países, el periodo de garantía es de un ano.En el caso de un falla de fabricación o rotura, sera reparado por Ovislink Corp. Porfavor contáctese con su distribuidor para mayor información de este procedimiento.Esta garantía no será aplicable en caso de daño causado por el uso impropio delproducto, accidentes, manejo defectuoso o manipulación ni cualquierincompatibilidad futura con terceros productos.WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APEspañol12


Información ImportanteConfiguración Web URL https://192.168.254.254Mascara de subnet predeterminada es: 255.255.255.0Nombre de usuario y contraseña predeterminada: airliveModo de Operación inalámbrico predeterminado ”Client Mode”SSID predeterminado: defaultCliente DHCP predeterminado: disabled (deshabilitado)Definición de los indicadores de LEDsLEDDescripciónPower Si la luz esta activada, el equipo esta encendido.Si, la luz esta activada la WLAN esta activa.EspañolWLANSi la luz es intermitente indica que los datos se estántransmitiendo:1. LED intermitente lento (cada 1 segundo): Hay conexión.La conexión y la señal es pobre2. LED intermitente rápido: Hay conexión. La conexión yseñal es buena3. LED estable: Hay conexión. La conexión y la señal esexcelenteWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APEspañol13


Instalación físicaEspañolPuertoWAN/EthernetConectorde antenaBoton deReboot/ResetUnidad base POEWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APEspañol14


EspañolIngrese la configuración URLEl WH-5000A es un AP externo inalámbrico 802.11 a/b/g que soportalos modos Client, AP, Bridge, el modo predeterminado es el ModoClient. Usted puede ingresar a la configuración a través de la URL delWH-5000A y cambiar la configuración básica de los modosinalámbricosLa dirección IP predeterminada del AP en el puerto LAN eshttps://192.168.254.254. La primera vez, tiene que colocar esta URL(https://192.168.254.254) para entrar y luego usted puede configurardiferente su WH-5000ª, como la dirección IP, o cambiar el modoInalámbrico. (Nota: Por favor tipee “https” y no “http”)Le pedirá el usuario y contraseña.Ingrese el usuario predeterminado ‘airlive” y contraseña “airlive” paratener un acceso ilimitado a la configuración. (La contraseña essensible a las mayúsculas y minúsculas)WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APEspañol15


El modo inalámbrico predeterminado es el Modo Client, usted puedeelegir el Modo Inalámbrico Access Point o Bridge seleccionandoSystem Configuration Operation mode cambiando el modo por elque escoja.Para esta configuración y otras por favor refiérase al manual deusuario para obtener mas información.EspañolWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APEspañol16


Anmerkungen zum FCC-StandardDieses Produkt wurde getestet und ist anerkannt worden, mit den Richtlinien derFCC, Teil 15 für digitale Geräte der Kategorie B übereinzustimmen. DieseBeschränkungen sind dafür bestimmt, einen angemessenen Schutz gegenschädliche Störungen zu bieten wenn die Produkte in einer gewerblichenUmgebung verwendet werden. Diese Produkte erzeugen und benutztenRadiofrequenzen und können darüber hinaus solche ausstrahlen. Bei einerInstallation und Nutzung, die sich nicht nach dieser Bedienungsanleitung richtetkann zudem eine schädliche Störung des Funkverkehrs auftreten. Beim Betriebdieser Produkte im Wohnbereich sind solche Störungen nicht unwahrscheinlich. Indiesem Fall wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Störungen auf eigene Kostenzu beseitigen.Anmerkungen zum CE-ZeichenHier handelt es sich um ein Produkt der Kategorie B. In häuslicher Umgebungkönnen solche Produkte Funkstörungen hervorrufen. In diesem Fall kann derBenutzer aufgefordert werden, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Die FirmaOvisLink erklärt hiermit, dass der WH-5000A die Basisanforderungen derCE-Direktive 99/05/CE erfüllt und ist somit verantwortlich für die Verlässlichkeitdieser Angaben:OvisLink Corp.5F, No.6 Lane 130,Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,Taipei, TaiwanTEL: +886-2-2218-6888DeutschGarantiebestimmungenUm einen sicheren Betrieb zu gewährleisten wurde dieses Produkt verschiedenenQualitätskontrollen unterzogen. Für dieses Produkt werden innerhalb derEuropäischen Union zwei Jahre Garantie gewährt. In anderen Ländern beträgt dieGarantiedauer nur 1 Jahr. Im Falle eines Herstellungsfehlers oder Defektes wirddas Gerät durch Ovislink repariert.Bitte fragen Sie in einem solchen Fall Ihren Händler nach weiteren Details. DieseGarantie gilt nicht im Falle eines Schadens durch unsachgemäße Benutzung,Unfallschäden, Transportschäden oder einer Manipulation des Gerätes, sowie auchnicht bei zukünftigen Inkompatibilitäten mit Produkten eines DrittenWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APDeutsch17


Wichtige InformationenKonfigurations-Web-URL: https://192.168.254.254WerkseitigeVoreinstellungen:Subnetzmaske: 255.255.255.0Login/Passwort: airliveBetriebsmodus: “Client-Modus”SSID:defaultDHCP-Client:disabled (deaktiviert)LED indicator definitionLEDBeschreibungPower Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet istLeuchtet, wenn das WLAN aktiv istDeutschWLANBlinkt, wenn Daten übertragen werden1. LED blinkt langsam (1 mal pro Sekunde): Verbindungmit schlechter Signalqualität2. LED blinkt schnell: Verbindung mit guter Signalqualität3. LED blinkt unveränderlich: Verbindung mitausgezeichneter SignalqualitätWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APDeutsch18


Installation der HardareWAN/Ethernet-PortMit AntenneverbundenNeustart/Reset-ButtonDeutschPOE-BasiseinheitWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APDeutsch19


DeutschDer WH-5000A ist werkseitig als Client Modus konfiguriert. Unter „SystemConfiguration -> Operation mode“ kann der Betriebsmodus auf AccessPoint oder Bridge geändert werden.Weitere Informationen zur Konfiguration sind im Benutzerhandbuch zufinden.WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APDeutsch21


FCC Standard - upozorněníToto zařízení bylo testováno a vyhovuje předpisům třídy B pro digitální zařízení, nazákladě odstavce 15, FCC pravidel. Tyto limity jsou vytvořeny po poskytováníúčinné ochrany před škodlivými vlivy zařízení pracující v komerční sféře. Totozařízení vyzařuje radiové vlny a pokud není instalováno a používáno v souladus touto uživatelskou příručkou, tak může vykazovat rušení okolní radiovékomunikace. Provoz tohoto zařízení v osídlených oblastech bude pravděpodobněpříčinou nežádoucího rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout opatření,která povedou ke korekci rušení.CE Marking - upozorněníToto zařízení odpovídá třídě B. V domácím prostředí může způsobovat radiovérušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout odpovídající opatření. SpolečnostOvisLink Corp. takto deklaruje, že WH-5000A splňuje základní pravidla norem99/05/CE, a je proto odpovědná za správnost všech údajů:OvisLink Corp.5F, No.6 Lane 130,Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,Taipei, TaiwanTEL: +886-2-2218-6888ČeskyZárukaTento produkt byl podrobený rozličným kontrolám kvality k zajištění všech funkcí.Tento produkt podléhá dvouleté záruce v krajinách Evropské Unie. V ostatníchkrajinách je záruční doba stanovena na jeden rok. V případě výrobních závad nebonefunkčnosti bude zařízení opraveno společností OvisLink Corp. Prosímkontaktujte svého dodavatele, který vám sdělí detailní informace. Záruka nebudeuznána pokud dojde k poškození zařízení vlivem nestandardního užívání, např.:fyzické poničení následkem pádu, nesprávná manipulace, neautorizované zásahy,provoz v extremních podmínkách atd..WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APCzech22


Hardwarová instalacePortWAN/EthernetAnténa skonektoremReboot/ResettlačítkoČeskyZákladní jednotkaPOEWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APCzech24


ČeskyHardwarová instalaceZařízení WH-5000A je 802.11 a/b/g venkovní AP, které podporuje módyklient, AP a bridge, základní mód je klient.Po přihlášení do administrace je možné bezdrátové módy změnit.Základní IP adresa LAN Portu je https://192.168.254.254.Pro první přihlášení použijte tuto adresu, v administraci si můžetenásledně změnit bezdrátový mód, IP adresu atd.V průběhu přihlašování budete dotázáni na uživatelské jméno a heslo.Základní uživatelské jméno a heslo je airlive.(citlivý znaková sada: A ≠ a)WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APCzech25


Základní bezdrátový mód je klient. Můžete si dále vybrat mezi módyAccess Point a Bridge v sekci systémové konfigurace: SystémConfiguration Operation mode.Detailní informace o tomto a dalších nastaveních se dočtetev uživatelském manuálu.ČeskyWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APCzech26


РусскийВажная информацияВеб-адрес для настройки: https://192.168.254.254Маска подсети по умолчанию: 255.255.255.0Имя пользователя и пароль по умолчанию: airliveБеспроводной режим по умолчанию “Режим клиента” (Client Mode)SSID по умолчанию — defaultDHCP-клиент по умолчанию выключен (disbled)ИндикаторыНазваниеПитание(Power)ОписаниеЕсли индикатор горит, устройство включеноГорит при работе с беспроводной сетью.WLANМигает при передаче данных по беспроводной сети1. Медленное мигание — слабый, неустойчивыйсигнал2. Мигает быстро — устойчивый сигнал3. Горит, почти не мигая — качество сигналаидеальноеWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APRussian27


Установка и настройкаПортWAN/EthernetСоединение сантеннойБазовоеустройство POEРусскийКнопкаперезапуска/сбросаWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APRussian28


РусскийВвод веб-адреса дляWH-5000A это беспроводная всепогодная точка доступа 80.11/a/b/g споддержкой режимов клиента, точки доступа и моста. По умолчаниюработает в режиме беспроводного клиента.Вы можете войти в настройки WH-5000A и изменить режим работыПо умолчанию IP-адрес LAN-порта https://192.168.254.254Для первичной настройки вам нужно будет перейти именно по этомуадресу (https://192.168.254.254), а затем вы можете назначить другойIP-адрес и выбрать другой режим работы.(Важно: укажите «https», а не «http»)Откроется диалоговое окно с просьбой указать имя пользователя ипароль.По умолчанию имя пользователя и пароль — «airlive».(Регистр символов имеет значение)WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APRussian29


По умолчанию устройство работает в режиме беспроводного клиента,вы также можете выбрать режим точки доступа или моста всистемных настройках.Для того, чтобы получить больше информации об этих режимах, см.полное руководство.РусскийWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APRussian30


Nota sobre o padrão FCCEste equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites para umdispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Esteslimites destinam-se a proporcionar protecção contra interferências prejudiciaisquando o equipamento está a funcionar numa área comercial. Este equipamentogera, utiliza e pode emitir energia de rádio frequência e se não for instalado deacordo com o manual de utilizador, pode causar interferências na transmissão decomunicações via rádio. Se está a ser utilizado em área residencial, é provável queeste equipamento cause interferências prejudiciais, e nesse caso o utilizadordeverá tentar corrigir esta interferência usando os seus próprios meios.PortuguêsNota sobre a Etiqueta CEEste é um produto de Classe B. Numa área residencial este produto pode causarrádio interferência, e nesse caso o utilizador deverá tomar as devidas medidaspara a corrigir. A OvisLink Corp. declara para os devidos efeitos que o WH-5000Acumpre os requisitos básicos da Directiva 99/05/CE e é por conseguinteresponsável pela precisão destes dados:OvisLink Corp.5F, No.6 Lane 130,Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,Taipei, TaiwanTEL: +886-2-2218-6888GarantiasEste produto sofre vários controlos de qualidade para assegurar o funcionamentoadequado.Este produto está coberto por uma garantia de dois anos para os países da UniãoEuropeia. Para outros países, o período de garantia é de um ano. Em caso dealgum defeito de fabrico ou falha, será reparado pela OvisLink Corp. Contacte oseu fornecedor relativamente aos detalhes do procedimento para este efeito. Estagarantia não se aplica em caso de avaria causada por utilização imprópria doproduto, acidentes, manuseamento faltoso ou manipulação nem por quaisquerincompatibilidades futuras com outros produtosWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APPortuguês31


Informação impotantePortuguêsConfiguração Web URL: https://192.168.254.254Por defeito a subnet mask é : 255.255.255.0Por defeito o user name e a password : airlivePor defeito o modo de operação é “Client Mode”Por defeito o SSID é defaultPor defeito o DHCP Client está disabledDefenição do indicador LEDLEDPowerDescriçãoSe a luz está acesa, a unidade está ligada.A luz acesa indica que o WLAN está activo.A luz a piscar indica transmissão de dados1. LED a piscar lentamente (sempre a 1 segundo) : há uma ligaçãoe a qualidade do sinal é pobreWLAN2. LED a piscar rápido: há uma ligação e a qualidade do sinal ébom3. LED a piscar constante: há uma ligação e a qualidade do sinal éexcelenteWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APPortuguês32


PortuguêsInstalação do HardwarePortaWAN/EthernetLigado comantenaBotãoReboot/ResetUnidade POEWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APPortuguês33


Dê entrada do URLPortuguêsO WH-5000A é um AP Wireless 802.11/a/b/g Externo que suporta osmodos Client, AP, Bridge; o modo por defeito é Wireless Client. Poderegistar-se (login) no URL do WH-5000A e mudar esta definição do modoBasic Wireless.O IP por defeito da porta LAN é https://192.168.254.254Na primeira vez, tem que inserir no URL (https://192.168.254.254) paraentrare depois pode definir o WH-5000A para diferentes endereços IP,diferentes modos Wireless.(Nota: Escreva “https” e não “http”.)Ser-lhe-á solicitado o nome de utilizador e a palavra-chave.Dê entrada do nome de utilizador e palavra-chave por defeito: ambos“airlive” para ter acesso total à configuração das definições(palavra chave em letras minúsculas)WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APPortuguês34


O modo de funcionamento Wireless por defeito é modo Client. Podeseleccionar modo Wireless Access Point ou Wireless Bridge emSystem Configuration > Operation mode, e mudar para o modo Client,AP ou Bridge.PortuguêsWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APPortuguês35


重 要 情 報日本語構 成 ウェブ URL https://192.168.254.254デフォルトサブネットマスクは: 255.255.255.0デフォルトログインユーザ 名 とパスワード: airliveデフォルト Wireless オペレーションモードは「クライアントモードClient Mode」です。デフォルト SSID は defaultデフォルト DHCP クライアントは disabled 動 作 しないようにするLED インディケータ 定 義LEDパワー説 明このライトが 点 くなら、ユニットはオンです トはオンです;WLANライトが 点 くは、WLANがアクティブであることです。ライトが 明 滅 するには、データ 伝 送 を 示 します。1. LEDはゆっくり(1 秒 毎 ) 瞬 きます: 接 続 と 信 号 品 質 は 劣 っています。2. LEDは 速 く 瞬 きます: 接 続 と 信 号 品 質 は 良 いです。3. LEDは 安 定 しています: 接 続 がと 信 号 品 質 は 素 晴 らしいです。WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor AP日 本 語36


日本語ハードウェア・インストレーションWAN/イーサネットポートアンテナに 接 続されます。POE ベース 単 位リブート /リセットボタンWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor AP日 本 語37


構 成 URL に 入 りWH-5000A、は 80.11/a/b/g Wireless アウト-ドア APまだはクライアント、AP、ブリッジ 操 作 モードかサポートする、デフォルトモードは 無 線クライアント、あなたがログインすることでWH-5000A の 構 成 URL で 基 本 無 線 モード 設 定 を 変 えます。日本語LAN ポートのデフォルト IP は https://192.168.254.254 です。初 めて、あなたはログインのために、URL( https://192.168.254.254 )を 置かなければなりません、そして、 次 に、 異 なった ip アドレス、 異 なった無 線 モードのために WH-5000A をセットアップすることができます。( 注 意 : "http"ではなく"https"をタイプしてください。)あなたのユーザ 名 とパスワードを 求 めるでしょう。デフォルトユーザ 名 "airlive"、およびデフォルトパスワード"airlive"に 入って、セットアップ 構 成 のための 完 全 なアクセスを 与 えてください。(このパスワードは 大 文 字 と 小 文 字 を 区 別 しています)WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor AP日 本 語38


デフォルト 無 線 オペレーションモードがクライアントモードである、あなたはSystem Configuration Operation mode to switch these Client,AP or Bridge modeシステム 構 成 オペレーションモードでクライアント、AP あるいはブリッジモードを 切 り 換 えることができます。これらと 他 の 設 定 の 詳 しい 説 明 はユーザーマニュアルに 参 照 してください。日本語WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor AP日 本 語39


Pozn. o štandarde FCCToto zariadenie spĺňa limity digitálneho zariadenia Class B zodpovedajúceho častičíslo 15 pravidiel FCC. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom ochrany protiškodlivým interferenciám pre zariadenia pracujúce v komerčnom sektore. Totozariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nieje nainštalované podľa návodu na použitie, môže spôsobiť interferencie v rádiovejkomunikácii. Ak je používané v obývanej oblasti, môže spôsobiť ohrozujúceinterferencie, ktoré môže používateľ odstrániť podľa vlastného uváženia.Poznámka o značke CESlovenskyToto je product triedy B. V obývanej oblasti môže tento product spôsobiť rádiovéinterferencie, ktoré používateľ odstráni. OvisLink Corp. tu deklaruje, že WH-5000Aspĺňa základné požiadavky direktívy 99/05/CE. Za toto tvrdenie zodpovedá:OvisLink Corp.5F, No.6 Lane 130,Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,Taipei, TaiwanTEL: +886-2-2218-6888ZárukyAby bola zaručená správnosť fungovania, tento product podlieha náročnýmkontrolám kvality.V krajinách Európskej únie je na tento product poskytovaná dvojročná záruka. Viných krajinách je záruka 1 rok. V prípade zlyhania z dôvodu výrobnej chyby budeproduct opravený spoločnosťou OvisLink Corp. Prosím kontaktujte vášhododávateľa, ktorý vám podá viac informácií. Táto záruka nemôže byť aplikovaná vprípade zlyhania z dôvodu nesprávneho použitia produktu, fyzického poškodenia činesprávneho uloženia alebo manipulácii či z dôvodu nekompatibility sozariadeniami tretej strany.WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APSlovensky40


Dôležité informácieAdresa konfiguračného rozhrania https://192.168.254.254Štandardná maska podsiete je: 255.255.255.0Štandardné prihlasovacie meno a heslo je: airliveZariadenie je štandardne v klientskom režime (Client Mode)Štandardné SSID je defaultDHCP klient je štandardne vypnutý (disabled)Signalizácia LEDLEDPopisPower Ak je zariadenie zapnuté, svieti; Ak je vypnuté, nesvietiSvetlo indikuje zapnutie bezdrôtového rozhrania.SlovenskyWLANBlikanie indikuje prenos dát1. LED bliká pomaly (každú sekundu): bolo nadviazanéspojenie a kvalita sinálu je zlá2. LED bliká rýchlo: bolo nadviazané spojenie a kvalita signáluje dobrá3. LED svieti: bolo nadviazané spojenie a kvalita signálu jevynikajúcaWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APSlovensky41


Inštalácia hardvéruSlovenskyWAN/EternetovýPortSpojenie santénouReštartovacietlačidloJednotka POEWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APSlovensky42


SlovenskyZadanie konfiguračného URLWH-5000A je bezdrôtový prístupový bod do vonkajších podmienok smožnosťou prenosu 802.11/a/b/gktorý podporuje klientský režim, AP, Bridge,zariadenie je štandardne v klientskom režime,Nastavenie môžete zmeniť na konfiguračnej stránke WH-5000AŠtandardná IP pre porty LAN je https://192.168.254.254Pri prvom spustení by ste mali začať konfiguráciu na adresehttps://192.168.254.254a potom môžete nastaviť inú adresu, alebo zmeniť režim práce.(Pozn.: Prosím vložte “https” a nie iba “http”.)Zadajte meno a heslo. Štandardné meno je “airlive”, a štandardné hesloje “airlive”. Po zadaní týchto údajov získate úplný prístup k všetkýmnastaveniam.(Pri zapisovaní hesla pamätajte, či ste písali veľké alebo male písmená)WH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APSlovensky43


Zariadenie je štandardne v klientskom režime,Môžete vybrať režim Access Point alebo Wireless Bridge na stránkeSystem Configuration Operation mode.Podrobné informácie nájdete v návode na použitieSlovenskyWH-5000A802.11 a/b/g Outdoor APSlovensky44

More magazines by this user
Similar magazines