LIMIAr - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

enfermerialugo.org
  • No tags were found...

LIMIAr - Colegio Oficial de Enfermeria de Lugo

ÍndiceLIMIAR ............................................................................................................................................................. 5- Os nosos rapaciños ........................................................................................................................................ 6SOCIEDADE- Viaxe á neve ................................................................................................................................................... 7OPINIÓN- Unha de cal, unha de area… ........................................................................................................................ 8- Soy adicta a Agatha Christie ......................................................................................................................... 9CURSOS- VII Xornadas Galegas de Enfermaría Nefrolóxica ....................................................................................... 11- Congreso Internacional AENTDE / NANDA-I ................................................................................................ 12- XV Xornadas Internacionais .......................................................................................................................... 15INTERNACIONAL- Viaje a Nicaragua - Nicaragua é solidariedade galega ............................................................................... 16FORMACIÓN CONTINUADA- Fibromialgia ................................................................................................................................................... 25- Ortorexia ........................................................................................................................................................ 27- Aspiración de secreciones en pacientes intubados ..................................................................................... 30PREMIO MURALLA- Guía para la administración de medicación parenteral. “Primer premio Muralla Lugo 2010” ............... 31ENFERMERÍA NOS TEMPOS- La hospitalidad militar (I) .............................................................................................................................. 39SAÚDE LABORAL- Dispositivos de bioseguridad. «El conector o válvula de seguridad» ......................................................... 45ENREDADOS- Patente de Corso ........................................................................................................................................... 53


LimiarDIRECCIÓNJavier Coria AbelCONSELLO DE REDACCIÓNÁrea de BurelaEna Fernández Lagar; Paloma Rodríguez Oviedo;Ana Vázquez MartínezÁrea de LugoHéctor Castiñeira López; Nazaret Gómez González;Marta Piñeiro Soto; Alfredo Valín Méndez; Raquel Jiménez DíazÁrea de MonforteMª Teresa Pérez Rodríguez; María Rodríguez Trigo;María Isabel García DíazEscola de EnfermaríaJuan Manuel Mayo Romero; Mª Pilar Penela PugaFormación ContinuadaMª Reyes González Rivera; Isabel Vila IglesiasSaúde LaboralGema Díaz López; Iria Ferreiro López; Mª José Ferreiro López;Elena Galego Vázquez; Hugo A. Pena Valiño;Mª Jesús Vázquez Vázquez; Alejandro Pérez SaavedraBioéticaJosefa Escariz Quintas; Ana Pardo BargadosInvestigaciónNazaret Gómez González; Isabel García GómezReyes González RiveraFOTO PORTADAJavier Coria AbelCOORDINADORMiguel Fernández MéndezSERVICIOSAsesoría JurídicaForo C.B.SecretaríaCristina Lage Suárez; Azucena Veiga LasantaDiseño y MaquetaciónJavier Cachafeiro SimavillaImprimeUnicopia A.G. – Avda. de Madrid, 13 – 27002 LugoEditaColexio Oficial de Enfermaría de LugoDepósito LegalLU-330/2001I.S.S.N.1888-4830Esta revista pódese descargaren formato PDF en:www.enfermerialugo.orgRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoLimiarJavier Coria Abeljavier.coria.abel@enfermerialugo.org .................De novo me presento nas vosas casas para presentarvoso facer e o pensar das nosas compañeiras.Nalgúns casos a prosa sentida, noutros a expresión vivados contidos fan ver, e sentir, a mellora profesional acadadanos derradeiros meses.Vimos de recibir a visita na capital do estado, por primeiravez, dos máximos representantes mundiais doslinguaxes enfermeiros: NANDA, NIC e NOC. Eses nomes:Linda Carpenito-Moyett, Gloria M. Bulecheck, Sue Mooorheade moitas outras enfermeiras de primeira liña naslinguaxes enfermeiros, que nos soan vagamente dos librose que presentaron en primeira persoa os proxectos maisinteresantes e avanzados que se desenvolven no mundo,tanto no campo profesional como laboral, ético, educativo,filosófico… das linguaxes enfermeiras.Notaredes algúns cambios orientados a seguir as políticasde aforro do colexio para poder garantir a gratuidadedos cursos de prescrición de enfermería; e que nos obrigana facer algúns recortes na encadernación dos exemplaresdesta “fabulosa” revista.Tamén temos que subliñar a rebaixa do noso valer (expresadaen euros) que nos endosa a débil política social eeconómica do noso goberno. Nunca antes sucedera queLIMIArEnfermeir@sOutubro 20105


LIMIARRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugose sufrira un retroceso nas retribucións; e tendo en contaque a tónica xeral viña sendo dunhas subas anuaiscativas mentres o conxunto da poboación mellorabasubstancialmente os seus ingresos. Agora vemos reducidasas nosas aspiracións económicas (non deixamos dever que hai moita xente no paro) e botamos en faltaunha exquisita correlación fiscal entre os ingresos daspersoas e a súa transparencia fiscal. Dito doutra maneira:si no pais hai preto de catro millóns de parados ¿dequé viven? ¿cómo non vemos mais pobreza nas rúas?Nós, ben sabemos, que na nosa comunidade o campotapa moitos furados e enche moitos bandullos, pero nasociedade ¿hai moita opacidade fiscal? ¿pagamos sempreos mesmos?Recordamos tamén que a distribución dos recursosno territorio SERGAS é responsabilidade a atribucióndo SERGAS. Non podemos validar a desigualdade e oabandono da poboación periférica das grandes cidadesgalegas. Ben sabemos que os recursos están desigualmentedistribuídos, de feito; é tamén que isto ven sendoLimiarunha vella costume. Pero tamén sabemos que nalgúnmomento hai que comezar o cambio; e que os grandesconflitos veñen sendo unhas excelentes oportunidadespara facelo; co cal agardamos algunha tímida sinal decambio que nos deixe soñar cun mañá mellor, que pensoque a sociedade galega o merece.Vendo a ilusión das novas promocións de enfermeiraspor primeira vez recoñecidas co respaldo académicopleno; cheas de forza e ganas de renovar e cambiar,para avanzar, que traen estas xeracións tan puxantes;temos que permitirlle o paso a xuventude e preparalospara facerse cargo e para mellorar o traballo realizadopolos predecesores na herdanza enfermeira: a mellorprofesión do mundo, pero a mais escrava.Nestes tempos raros, pero intensos, buscade noscontidos da revista e si vos parece, deixar a vosa opiniónna mesma. Pasade, pasade, que é á vosa... nosarevista.E vos que pensades.Yago Carreira Mejuto17 - 06 - 2009Claudia Romo Leivas14 - 07 - 2009Antía Bodelo Vilariño10 - 09 - 20096Enfermeir@sOutubro 2010


SociedadeRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoViaxe á neveRedacción .................................................................................................................................................................sociedadeEnfermeir@sOutubro 20107


opiniónRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoUnha de cal,unha de area…OpiniónMaría Rodríguez Trigo · maria.rodriguez.trigo@enfermerialugo.org .........................................................Por fin se derribou parte do muro co que moitosde nós, atopámonos ó rematar os estudos de enfermería.¿E agora qué?, pensabamos… ¿matrona?...¿saúde mental? Ou comezar a substituír, duranteanos, preparando as oposicións para ser enfermeirasobreiras con praza?. Agora, se todo sae ben, a lo menosun poderá orientar a súa vida profesional.Antes, o muro era tan paralizante, quenos mantiña anos pululando. Ademaisa posibilidade de accederó grao, outra parte da paredederruída, deixando paso ádocencia, á investigación,á xestión. Sinto unhagrande liberación, a tapiacoa que me atopeitiña poucas portas.Pero ¿cal é a nosaactitude?, ¿buscamosunha realización?, ou¿buscamos unha acomodación?Creo que a enfermeríaevolucionou moito,pero ata que non cambiemosa nosa visión do que somos,vai lento o avance. Mentreso obxectivo principal, para moitos,sexa gañar diñeiro, o máximo posible,traballando o mínimo e no lugar máis cómodo.Mal imos. Porque a retribución económica claro que éimportante, pero tristemente para moitos, é o obxectivoprincipal se non o único obxectivo. Así xérase untransitar continuo a buscar o lugar máis cómodo. E aspreguntas máis frecuentes ante o concurso de trasladoson: ¿Canto cobrades aquí?, ¿trabállase pouco?. Conesta actitude un non está moi interesado en innovar ounas novas técnicas. Porque, eu non escoito: “gustaríamecambiar para esta planta para afondar nesta áreae incluso formar parte de algún proxecto”. Digamos,falta iniciativa creativa en moitos de nós. Non é posibleque case todos os profesionais estean queimados, ouquizás estarei eu enganada e a miña percepción é errónea.¿Qué pensades?Chegados a este punto un pregúntase: ¿Qué falla nasanidade pública do noso país?. Hoxe que andan tantoa falar de sanidade pública e privada, ou máis ben, deprivatización. Eu antes de decidir que opcióné mellor, intentaría solucionar o problemaque, o meu xuízo, deterioraa calidade e os recursos nasanidade pública: falta control.Non se controla bena actividade asistencial,os recursos destínansemoitas veces sen valorarnecesidades reais.Eu si decido tirar todasas gasas que teño naconsulta, ninguén medi nada. Se traballoninguén me di nada,pero si non traballoninguén me di nada. Ospropietarios con praza sonintocables, non se recriminaa aqueles que non cumpren coseu cometido. A situación vaisemantendo grazas a labor de moitosprofesionais que establecen uns criteriosindividuais do que debemos facer ou do que debe ser.Falta rigor. Así o perciben os que veñen doutros países.As veces parece que estamos nun país de trangallada ea sanidade, tristemente, converteuse nunha sanidade depandeireta para moitos. Todos os meus respectos para apandeireta, instrumento que me apaixona, todo hai quedicilo. O triste é que moitos dos que forman parte delaven esta actitude como normal. Bastaría saír de aquí eollar outras formas de traballo para discernir.¿Trabucareime nos meus razoamentos?Por favor sacádeme de dúbidas, opinade.8Enfermeir@sOutubro 2010


OpiniónRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoSoy adicta a Agatha ChristieopiniónRosa María dos Santos Capelão · arale1717@hotmail.com ..........................................................................Desde mis doce años en que tuve contacto con lasobras de la reina del crimen, Agatha Christie; nuncamás abandoné una de mis mayores aficiones, lalectura. Con el pasar de los años y ya como enfermera, susobras y las versiones cinematográficas de estas me vinieron,sin darme cuenta, a aportar algo más.Siempre tuve especial interés por comprender como lasociedad occidental, tanto en nuestros días como a lo largode su historia, fue reconstruyendo la imagen “Enfermera”.Más concretamente, como esta es imaginada y son definidossentimientos hacia lo que ella representa, más allá delpapel social de “cuidar” que siempre le fue atribuido.Agatha Christie (1890-1976) trabajó como enfermera enel hospital de la Cruz Roja de Torquay, en el suroeste deInglaterra durante la Primera Guerra Mundial, y tuvo nocionesde farmacopea al contactar con el dispensario dedicho hospital. Esto implicó la adquisición de una serie deconocimientos que se verían espléndidamente reflejados enla serie de muertes, que tienen lugar tras la administraciónde venenos a las víctimas de sus relatos. Para llegar a esto,aprendió sobre vías de administración, efectos deseados,manipulación de estos efectos para un determinado fin, y elno dejar pruebas. Es decir, redefinió el arte de matar a travésdel envenenamiento.Según los estudiosos de la escritora británica, junto conlos conocimientos anteriormente descritos, fue también suexperiencia como enfermera la que la marcó profundamentey dejó huella en su obra. Manifestándose como una constantea lo largo de sus relatos, la enfermera queda reflejadatanto como protagonista o coprotagonista. En su primeraobra, el “Misterioso caso de Styles” de 1920, aparecenen escena enfermera y muerte por envenenamiento. “Asesinatoen Mesopotamia” de 1936 es escrito en primerapersona por una enfermera que es testigo de los hechosrelatados. En “Un triste ciprés” de 1940, una enfermeramuestra sus conocimientos sobre antídotos. En “El misteriososeñor Brown” (The secret adversary) de 1922, su parejaliteraria Tuppence y Tommy que se conocían desde lainfancia se reencontraron en un hospital militar durante laguerra, donde ella era enfermera y él, claro está, un herido.La enfermera también está presente en sus representacionesteatrales como “Testigo de cargo” de 1953….No pretendiendo ser este un estudio pormenorizado dela imagen “Enfermera” a lo largo de las 70 obras de AgathaChristie puedo avanzar, muy superficialmente,las dos siguientes conclusiones sobre cómo ésta esrepresentada en sus novelas. Primero, cuando éstaaparece, hace siempre referencia al género femeni-Enfermeir@sOutubro 20109


opiniónRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoOpiniónno. Segundo, que en varias ocasiones son enfermeraslas responsables del crimen de asesinato, aportándonosuna imagen y representación muy concreta de esta figuraen análisis: la conocedora y sobre todo la manipuladorade venenos es decir la “enfermera asesina” (o conun carácter más metafórico “ángel de la muerte”), puesésta cuando mata, lo hace utilizando dichos venenos.Imagen ésta, que desde mi punto de vista deriva y reproduceun estereotipo más antiguo, el de la “enfermerahechicera”. La conocedora de todo tipo de pócimas quetanto pueden servir para hacer bien, como sobre todo,para hacer mal. La mujer que da la vida o da la muerte.Agatha Christie nos describe muchos asesinatosllevados a cabo por la administración de arsénico, estricnina,atropina, cianuro potásico, digital, nicotina,cloruro de morfina, cocaína…. Los cuales también sonadministrados de diferentes formas: infusiones, leche,café, tabaco, champán, ginebra, alimentos como ostras,bombones; inhalación; e incluso inoculación de un virusprovocando septicemia. También la enfermera en ciertasocasiones es conocedora del antídoto: bicarbonato desosa y dosis de aceite de oliva.La prefiguración de esta imagen de la enfermeraversus veneno me permite pensar no muy alto y querercompartir con vosotras la siguiente reflexión.En un momento en que se vislumbra dentro de nuestrasfuturas funciones la prescripción de determinadosfármacos, pienso que sería interesante repensar lo queimplica en nuestra práctica diaria que una de nuestrasfunciones sea precisamente la administración de fármacos,drogas (¿o venenos?). El reto que me gustaría lanzares el que hagamos una recapitulación en voz altasobre lo siguiente:Sabemos que son los farmacéuticos los que hoy endía fabrican el medicamento, y los médicos los que loprescriben. Pero junto con el propio beneficiario de esefármaco, somos nosotras las que estamos al final de lacadena de todo este proceso.En la ejecución de nuestro plan de trabajo, relacionadocon la administración de un fármaco, conocemos elefecto pretendido y el no deseado. Y esto es debido porun lado a nuestra formación académica, al interés más omenos acentuado a lo largo de nuestro trayecto profesionalpor querer continuar a actualizar nuestros conocimientos,más sobre todo, debido a nuestra experiencia.Nosotras como último eslabón en este final de cadena,¿Qué poder tenemos? ¿Cómo nos vemos a nosotrasmismas en relación con este poder atribuido? ¿Cómoesto es visto por el resto de profesionales, sobre todomédicos? ¿Cómo es visto por la población objeto denuestros cuidados? ¿Seguiremos siendo vistas como“enfermera hechicera” tanto por los demás como pornosotras mismas?Al fin y al cabo la última responsabilidad, y sobretodo decisión, es nuestra.BIBLIOGRAFÍAALONSO CORTÉS, Carolina Dafne (2006) - Anatomia deAgatha Christie. Madrid: Ed. Knossos.10 Enfermeir@sOutubro 2010


CursosRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoVII Xornadas Galegasde Enfermaría NefrolóxicacursosMaría Teresa Fernández Tojal · maria.teresa.fernandez.tojal@enfermerialugo.org ..............................O28 de maio celebrouse na Casa da Cultura de Burelaa sétima edición anual das Xornadas Galegasde Enfermaría Nefrolóxica. Organizounas a Unidadede Diálise do Hospital da Costa, coa axuda dá Direcciónde Enfermaría e o Comité de Docencia de dito hospital, ecolaboraron tamén o Colexio de Enfermaría de Lugo, o Concellode Burela e un grupo de laboratorios.A Xornada -durou un solo día coma o resto dos anoslevoupor título: “Avanzando no coñecemento da EnfermidadeRenal”, que aínda que algo xenérico, era a maneira deenglobar o grande abano de comunicacións presentadas, 15entre as orais e os pósteres. Todas elas foron feitas por persoalsanitario dos hospitais galegos, tanto do SERGAS comoconcertados e privados, e defendidas por enfermeir@s.O programa científico comezou cunha mesa redonda -“Diálise adecuada” -composta por tres relatos orais: “Consultade Enfermaría en prediálise e diálise peritoneal: camiñocara o máximo autocuidado”, “Mellora a eficacia dá hemodiáliseó aumentar o fluxo de sangue (Qb)?” e por último“Bioética e limitación do esforzo terapéutico nunha unidadede hemodiálise” que causou una grande expectación e controversia,e deu lugar a unha interesante discusión posterior,coma sempre que o tema que se toca é a bioética.Logo de un pequeno descanso chegou o momento dopercorrido polos paneis dos seis pósteres presentados, contemas tan dispares como interesantes, desde a revisióndos inicios da hemodiálise -“Os orixes da hemodiálise”,“Máquinas de hemodiálise: os seus orixes”e “Progreso dos accesos vasculares para hemodiálise”-hasta os esforzos que se fan na actualidadepara mellorar a calidade de vida, tanto dos enfermosen hemodiálise como dos seus familiares -“Catéterespermanentes: coidados para una diminución da taxade infeccións”, “E posible mellorar a calidade de vidaacercando a hemodiálise o enfermo?” e “Programade apoio e asesoramento para familias con enfermocrónico e a súa repercusión na xestión do procesode hemodiálise”.Despois entrouse de novo no Auditorio para escoitaras comunicacións libres, nas que se presentaroncinco ponencias totalmente distintas entre elas,desde as analíticas hasta as nutricionais, pasandoEnfermeir@sOutubro 201011


cursosRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugopolas técnicas: “Calidade de vida no doente anciánna hemodiálise”, “Valoración do grao de coñecementossobre a Gripe A e a súa vacina nos pacientesen hemodiálise”, “O noso paciente ingresa: facilitamoso seu coidado?”, “Bioimpedancia EléctricaVectorial (BIVA): una ferramenta cotiá para acadaro peso adecuado” e finalizouse con “Adhesión terapéuticaá dieta do doente diabético con InsuficienciaRenal” que serviu de entrante á comunicación dopoñente invitado.D. Pedro López Beade, xefe de cociña do Hospitalda Costa, foi o convidado que rematou a xornadacientífica coa ponencia que levaba por título“Alimentación na enfermidade renal crónica: unreto nutricional”. A nutrición é un tema que estáhoxe na mente de tódolos que traballan con enfermosrenais, e en maior ou menor medida todos elesestán investigando sobre él. Xa se chegara á horado xantar, pero o interesante do tema exposto fixoque non se movera dos asentos ninguén. O relato íaacompañado de fotos da preparación duns pratosde pintas exquisitas que abriu aínda máis o apetito,e que una vez rematado, deu lugar a que os presentesapuraran a levantarse para encamiñarse a unCursosrestaurante próximo, onde a sobremesa durou hasta as seteda tarde e que serviu para analizar e valorar de forma distendidaas ponencias escoitadas.Pero antes de saír cara o restaurante tivo lugar a clausurae a entrega do testigo ó Hospital San Rafael de A Coruña,que organizará a VIII edición das Xornadas, o vindeiro ano.Desde aquí todo o noso apoio e ánimo para encarar esaaventura.Congreso InternacionalAENTDE/NANDA-IMª Reyes González Rivera · mariareyes.gonzalez.rivera@enfermerialugo.orgJavier Coria Abel · javier.coria.abel@enfermerialugo.org ..............................................................................No sé por dónde empezar a contar sobre elCongreso al que asistimos en Madrid. Alguienpensará que fue un Congreso más,pero para nosotros no ha sido así; porque, entre otrascosas, por primera vez en 30 años que NANDA-I salíade EEUU para honrar a España con su elección comorepresentativa de Europa y decide celebrar el primercongreso exterior de la recién estrenada denominaciónde NANDA-I, cuya “I” hace clara referencia asu carácter internacional y abandonando el limitadoámbito norteamericano.Este es el Congreso Internacional de la NANDA–I,que se presentó en Madrid en el mes de Mayo; organizadopor la Asociación Española de Nomenclatura,Taxonomía y Diagnósticos Enfermeros(AENTDE) y NANDA-I.12 Enfermeir@sOutubro 2010


CursosRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugocursosPersonalmente me pareció algo distinto a lo habitualpor la gran variedad de países participantes. Nos encontramoscon enfermeras de casi todo el mundo, es decir,además de Europa (inglesas, italianas, francesas, belgas,noruegas…), hubo enfermeras japonesas, filipinas, sudafricanas…también estuvieron presentes las enfermerasamericanas de todos los países del norte, centro y sur(cubanas, argentinas, brasileñas, venezolanas, y norteamericanas).Algunas de estas enfermeras, en especiallas asistentes de Perú y Bolivia lo hicieron becadas por laNANDA-I.La organización excelente, grandes ponentes; sinduda las mejores sobre el tema del congreso: “Los lenguajesenfermeros”, procedentes de todos los rinconesdel mundo y de reconocido prestigio. Entre las conferenciantesdestacaré que se encontraba Lynda JuallCarpenito-Moyet; gran oradora (casi showgirl); la salaestaba llena de enfermeras para prestar atención a estaenfermera, ante todo muy sencilla, con una gran energíay vitalidad contagiosa, que complacía a todo el mundoquitándose fotos con ella de forma individual o colectivay que cuando comienza a hablar consigue que todo elauditorio le preste toda su atención.También nos habían informado que tendríamos unasorpresa durante un coloquio a modo de reunión distendidade sobremesa con la participación de DorothyA. Jones, Heather Herdman, Mercedes Ugalde, MarieThérèse Celis, María Müller y moderada por Carme Espinosa,que ya de por sí sería un cartel espléndidopara una corrida de toros, pero la guinda la puso lamoderadora cuando inicia una conversación por teléfonocon Marjory Gordon, que se sumó al coloquiodesde los EEUU. Fue un momento extraordinario ymuy emotivo.Participaron como ponentes enfermeras que sonverdaderas autoridades en nomenclatura y lenguajesenfermeros, tanto nacionales (Carmen Alonso Villar,Antonio Arribas Cachá, Carme Espinosa i Fresnedo,Máximo González Jurado, Rosa González Gutiérres-Solana, José M. Morales Asencio, Aurora Quero Rufiány Mercedes Ugalde) como extranjeros (CatrinBjorvell –Suecia-; Jane Brokel, Howard Butcher, LyndaJuall Carpenito-Moyet, Heather Herdman, DorothyA. Jones, Gail Keenan, Margaret Lunney, GeralynEnfermeir@sOutubro 201013


cursosRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoMeyer, Sue Moorhead –USA-; Marie Thérèse Celis – Bélgica-;María Müller Staub – Suíza- y Dickon Weir-Hughes–Reino Unido-).A las numerosas “master class” le seguían abundantescomunicaciones repartidas por un buen número desalas, que hacían dudar de la selección de las actividadesescogidas, pues las desestimadas presentaban un aspectotambién atractivo. En una sala se tocaba el tema dela informatización, en otra se valoraba la importanciade los NOC en un diagnóstico de enfermería, en otra semostraban planes de cuidados, diagnósticos de formaindividualizada… Posters, talleres y todo ello con un lenguajecomún: los diagnósticos enfermeros con NANDA,NIC y NOC; y no penséis que eran desconocidos paranosotros ni mucho menos, todos ellos son utilizadosen nuestros hospitales gallegos y, lo más importante,es que todos los presentes sabíamos de que se estabahablando y daba igual que una fuera gallega que americana,el lenguaje es común. Por eso fue verdaderamentecierto el eslogan del congreso: “Hacia un futuro globalpara enfermería: desarrollar el lenguaje compartiendoconocimientos”.Algo que nos llamó poderosamente la atención fuela cena de la NANDA, a aquellas personas que asistimospor vez primera; os preguntareis que tiene de especial,pues que realizan una subasta abierta y otra cerrada deartículos donados para tal fin y que además tienen la virtudde ser de bajo precio en general. La subasta se hacecon el fin de recaudar fondos para la Fundación de laNANDA para crear becas que son entregadas a los estudiantesde enfermería por los trabajos presentados sobretodo en los países con menor poder adquisitivo.CursosExplicaré qué es una subasta cerrada o silenciosa: hayuna serie de artículos expuestos y una lista de pujas paracada artículo, entonces tú anotas tu puja en la lista delartículo que te interesa; cuando se cierran las pujas aquelque haya puesto la cantidad mayor se queda el artículo.La subasta abierta consiste en: subastar artículos fantaseando-o por lo menos exagerando- sobre ellos historiasextraordinarias o divertidas y magnificando sus cualidades,de forma que los collares subastados (que erancasi todos de mercadillo) habían sido donados por unmaharajá hindú y eran todos de piedras preciosas y orode 24 quilates por lo menos... Os diré que las americanasson muy participativas y disfrutan mucho de los avataresde la puja, sobre todo aquellas de una cierta edad,entre ellas “Linda Carpenito” y que para los novatos, elpresenciar dicha subasta fue verdaderamente divertidoy sorprendente. Por cierto –y como no podía ser de otramanera- los autores también nos llevamos nuestro artículode la subasta de NANDA.La verdad es que fueron tres días intensos, sin perdernosninguna charla, escuchando con avidez y conenormes ganas de repetir. Aquellas conferencias en queera necesaria la traducción simultánea ésta demostró sermuy buena y además muy necesaria, puesto que el idiomamás empleado era el inglés, aunque con los brasileñosy todos los sudamericanos y filipinos no necesitamostraductor. Nos hicimos compañía mutuamente con ungrupo de enfermeras de Lugo, con las que siempre coincidíamosdurante la comida.Pues sirva de crónica esta redacción de un congresoglobal y notable, que resultó enriquecedor para la mentey para el espíritu.14 Enfermeir@sOutubro 2010


CursosRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoXV Xonadas InternacionaiscursosRedacción .................................................................................................................................................................Enfermeir@sOutubro 201015


internacionalRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoViaje a NicaraguaNicaragua é solidariedade galegaInternacionalLourdes Bermello López · lourdes.bermello.lopez@enfermerialugo.org .....................................................As enfermeiras de quirófano Carmen M. Modia e Beatriz Seijas; e a enfermeira de medicinainterna Lourdes Bermello. Todas elas pertencentes o Complexo Hospitalario Xeral-Calde deLugo, desprazáronse o norte de Nicaragua á traballar nun proxecto formativo en colaboraciónco Ministerio de Sanidade Nicaraguano (MINSA) e a ONG Solidariedade Galega.O obxectivo é mellorar a saúde da poboación xeral, a través da formación dos profesionais sanitarios(médicos, enfermeiras e matronas) e tamén os non sanitarios (buzos, policía, bombeiros, exército…)para obter o desenrolo de países subdesenvolvidos, coma era o caso.16 Enfermeir@sOutubro 2010


InternacionalRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoYoansis Dayana de 13 meses fue operada de una malformación de nacimiento - Bea y Carmen enfermerasInternacionalEnfermeir@sOutubro 201017


internacionalRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoInternacionalAndrés EstebanO proxecto dividiuse en dos partes:Fixéronse intervencións cirúrxicas de traumatoloxía infantil, en colaboración cos profesionaisnicaraguanos. A especialidade non existe nos hospitais da zona e unha familia nunca podería costear osgastos da intervención en Managua, contando cun salario medio de 90 dólares mensuais.Impartíronse diferentes cursos a mais de 1300 persoas, nas comunidades e centros de saúde:- Coidados da embarazada e do recén nacido a parteiras e enfermeiras.- Primeiros auxilios a bombeiros, policía e exército, formando unha rede de atención extrahospitalaria.- Educación sexual e planificación familiar a adolescentes.Unha vez formados os profesionais, doáronse mais de 5000 € en material sanitario o Hospital AlfonsoMoncada Guillén e ós distintos centros de saúde nas comunidades de Nueva Segovia, co fin de conseguirunha asistencia sanitaria autónoma.18 Enfermeir@sOutubro 2010


InternacionalRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoInternacionalLourdes Bermello coordinadora doproxecto, impartindo un curso dePrimeiros auxilios.tifEnfermeir@sOutubro 201019


internacionalRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoInternacionalCementerioE. Arrantes, vendedor ambulante20 Enfermeir@sOutubro 2010


InternacionalRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoNICARAGUA: UNHA REALIDADE VIVASolidariedade Galega quere convidarvosá exposición fotográfica que terá lugara mediados de Outubro, na sala deexposicións “Uxío Novo Neira”, do proxectode cooperación realizado en Nicaragua.A través deste recorrido onde se mesturao traballo realizado e a cultura do pobonicaraguano; representado empregandoa arte fotográfica e que permitirá coñecerunha realidade e unha situación, á que estávivindo Nicaragua.InternacionalEl mercadoCartel exposición fotográficaEnfermeir@sOutubro 201021


internacionalRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoInternacionalA exposición divídese en tres bloques que tentanmostrar o espectador, dunha maneira artística esutil, as actividades realizadas en Nicaragua pola22 Enfermeir@sOutubro 2010


InternacionalONG, a problemática sanitaria e social dos buzosen “Puerto Cabezas” na RAAN e por último acultura e sociedade do pobo nicaraguano.Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoInternacionalTres generaciones, una vida al filoEnfermeir@sOutubro 201023


internacionalRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoInternacionalEl Laocoonte en Nicaragua24 Enfermeir@sOutubro 2010


Formación continuadaFibromialgiaRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoYolanda García Vázquez · Encarnación Pérez BelónEva Castedo Penelo · María Cristina Díaz Fernándezencapb@hotmail.com ..............................................................................................................................................INTRODUCIÓNLa fibromialgia es una infección común caracterizadapor puntos de sensibilidad y dolor prolongados en todoel cuerpo, en las articulaciones, los músculos, los tendonesy otros tejidos blandos. Algunos problemas quecomúnmente se asocian son:• Fatiga• Rigidez en las mañanas• Problemas del sueño• Migrañas• Entumecimiento de manos y pies• Depresión• AnsiedadCAUSASSe desconoce la causa de este trastorno, pero el traumafísico y emocional puede jugar un papel importanteen su aparición.Otra hipótesis sugiere que la enfermedad puede estarrelacionada con cambios en el metabolismo músculoesquelético, posiblemente generados por la disminucióndel flujo sanguíneo que podría causar fatiga crónica ydebilidad. Otros han sugerido que un agente infeccioso,como por ejemplo un virus, podría ser la causa pero hastael momento no se ha identificado ninguno.SÍNTOMASEl trastorno es más común entre las mujeres de 20a 50 años.La característica principal es el dolor generalizadoque en algunos casos puede ser invalidante.El diagnóstico se realiza a través de la anamnesis y laexploración física.1. Historia de dolor generalizado durante al menos 3meses.2. Dolor a la presión en al menos 11 de 18 partesbien definidas mostradas en la figura nº 1.Los puntos de sensibilidad pueden presentarse demanera aislada y representar una fuente de dolor que seirradia incluso en ausencia de presión.El dolor de la fibromialgia en tejidos blandos se describecomo profundo, que se irradia, torturante, punzanteo urente y varía de leve a severo. Las personasafectadas suelen despertarse debido a los dolores y larigidez del cuerpo.El dolor puede aumentar con la actividad, el frío, elclima húmedo, la ansiedad y el estrés.formación continuadaSÍNTOMAS ESPECÍFICOS• Dolor muscular facial crónico.• Fatiga.• Síndrome del intestino irritable.• Problemas de memoria y dificultades cognitivas.• Trastornos del sueño.• Múltiples áreas sensibles (dolor articular y muscular)en la parte posterior del cuello, hombros, esternón,espalda baja, caderas, espinillas, los codos olas rodillas.• Entumecimiento y hormigueo.• Palpitaciones.• Disminución de la tolerancia al ejercicio.Enfermeir@sOutubro 201025


formación continuadaRevista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo• Jaquecas o migrañas tensionales.• Síndrome de la articulación témporo-mandibular.• Prolapso de la válvula mitral.• Cistitis intersticial.• Alergias.• Síndrome de las piernas inquietas.• Enteropatías.• Depresión.• Fenómeno de Raynaud.• Síndrome del túnel del carpo.CRITERIOS DIAGNÓSTICOSEl diagnóstico requiere de una historia de por lo menos3 criterios de dolor generalizado, además de dolory sensibilidad en por lo menos 11 de los 18 sitios delos puntos sensibles, que comprenden tejido fibroso omúsculos de:• Brazos• Nalgas• Tórax• Rodillas• Espalda baja• Cuello• Caja torácica• Hombros• MuslosLa presión aceptable de dichos puntos hace que ellecho ungueal del dedo del examinador quede isquémico,es decir que se torne blanco, lo que corresponderíaaproximadamente a 4 kilos.Formación continuadaNo existen de momento pruebas de laboratorio queidentifiquen con seguridad la fibromialgia.TRATAMIENTOEn los casos leves los síntomas pueden desaparecercuando se reduce el estrés o se implementan cambiosen el estilo de vida. Para el tratamiento usualmente serecomienda una combinación de medicamentos, educaciónal paciente, fisioterapia y asesoría. Muchos pacientesque han padecido fibromialgia han encontradoayuda en los grupos de apoyo.Algunas veces, se prescriben ciertos tipos de antidepresivosa dosis bajas debido a que pueden disminuir ladepresión, relajar los músculos craneofaciales y esqueléticos,mejorar la calidad del sueño y estimular la liberaciónde endorfinas analgésicas. Ej.: en 2007 se aprobó lapregabalina (Lyrica), en 2008 Cymbalta, en 2009 la FDAaprobó el uso de milnacipran (Savella)Algunas veces, se prescriben analgésicos antiinflamatoriosy aquellos medicamentos que trabajan en lasrutas de transmisión del dolor como la gabampentina.En general lo que más puede ayudar al paciente esla educación:• Evitar la cafeína y comidas copiosas en la noche,la eliminación de la cafeína debe ser gradual, puesuna suspensión súbita causa aumento en la fatigay el dolor, cefaleas, ansiedad y empeora las alteracionesdel sueño.• Evitar el alcohol.• Enseñar al paciente el uso de técnicas básicas derelajación antes de ir a la cama.• Realizar ejercicio físico aeróbico y de flexibilidad,mínimo 3 veces por semana, Ej. caminar, nadar...26 Enfermeir@sOutubro 2010


Formación continuada• Realizar estiramientos suaves y masajes ligeros aligual que acuprensión, acupuntura...También se debe realizar una terapia cognoscitivaconductualdebido a que el tratamiento no sería completosin una terapia de intervención psicológica, estaterapia puede producir:• Un aumento en la sensación del control del dolor.• La creencia de que no necesariamente se está incapacitadoporque se padece fibromialgia.• La creencia de que el dolor no es de necesidad unsigno de daño.• Disminución de la tendencia a sobreprotegerse.• Búsqueda de apoyo en otros.• Ir paso a paso.En los casos graves de fibromialgia pueden requerirla remisión a la unidad del dolor.RESUMENLa fibromialgia es un síndrome crónico, de etiologíadesconocida, de evolución compleja y variable, que provocadolor generalizado que en algunos casos puedellegar a ser invalidante. Afecta a las esferas biológica,psicológica y social del paciente y es un problema importantede salud por su prevalencia, morbilidad y altoíndice de frecuentación y elevado consumo de recursossanitarios.Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de LugoBIBLIOGRAFÍA- Fibromialgia. Mª Ana Tovar Sánchez. Vol. 36, nº 42005- Publicación de la Fibromialgia. Ministerio de Sanidady Consumo.- Fibromialgia: diagnostico y tratamientos, el estadode la cuestión VL Villa nueva, J.C. Valía, C. Cerda,V. Monalve, MJ Bayona y J. de Andrés 2004- Colegio americano de Reumatología 1990 Criteriospara la clasificación de la fibromialgia, actualizado2/2/2009- Revista de la sociedad española del dolor, versiónISSN1134-8046 oct-nov 2004- Manual Merck, océano grupo editorial y Merckformación continuadaOrtorexiaYolanda García Vázquez · Encarnación Pérez BelónEva Castedo Penelo · María Cristina Díaz Fernándezencapb@hotmail.com ..............................................................................................................................................INTRODUCCIÓNSteve Bratman se considera el padre de este términoy principal sufridor de este trastorno. Bratman fuemiembro, durante veinticinco años, de una comunidaden Nueva York a favor de los alimentos naturales en EstadosUnidos.La ortorexia es un trastorno de la alimentación quese caracteriza en una obsesión desmedida por la comidasana, lo que hace que estos enfermos eviten las carnes,las grasas, alimentos de cultivo que fueron tratados conpesticidas y sustancias artificiales. Es decir, los ortoréxicosconsumen exclusivamente alimentos procedentesde la agricultura ecológica.La supresión de dichos alimentos que, en ocasionesno se reemplazan correctamente por otros que puedanaportar los mismos complementos nutricionales, puedenllevar al paciente ortoréxico a desequilibrios dietéticos ydesnutrición.Las personas ortoréxicas son estrictas con ellas mismashasta tal punto que, cuando comían algo fuera de“lo permitido”, se castigaban con dietas y ayuno, lo quese traduce en déficits nutricionales importantes.Según Bratman, a través de este tipo de comida“ecológica” las víctimas de esta enfermedad esperanobtener todo tipo de beneficios físicos, psíquicos y morales;lo cual les puede llevar a una dependencia similarEnfermeir@sOutubro 201027

More magazines by this user
Similar magazines