pla estratègic de subvencions 2008 / 2010 - Ajuntament de Lleida

paeria.es

pla estratègic de subvencions 2008 / 2010 - Ajuntament de Lleida

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS2008 / 2010


PREÀMBULLa Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa unpas més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistemaeconòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la transparència que,juntament amb la gran varietat d'instruments que s'articulen en la Llei,incideix de forma directa en un increment dels nivells d'eficàcia i eficiènciaen la gestió de la despesa publica subvencional.En aquest sentit, una major informació sobre les subvencions farà possibleeliminar les distorsions i interferències que poguessin afectar al mercat, amés de facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de lesdiferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament.Per millorar l'eficàcia, es preveu en la legislació que s'elabori un PlaEstratègic de Subvencions, de caràcter plurianual i amb caràcter previ alnaixement de les subvencions.Al llarg dels anys, l'Ajuntament de Lleida ha donat resposta a lesdemandes socials i econòmiques de persones o entitats públiques oprivades, amb mesures de suport econòmiques. Dins dels diferentspressupostos municipals, i amb diferents línies subvencionadores, s'hapromocionat activitats i projectes de tipus social, cultura, esportives,educacionals, mediambientals, etc. I s'ha impulsat l'associacionismeciutadà.CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALSArticle 1L'establiment de subvencions per part de l'Ajuntament durant el període2008-2010 s'ajustarà al que es preveu en el present Pla.Article 2L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requeriràla inclusió de les consignacions corresponent en els Pressupostosmunicipals de cada any i l'aprovació de les Ordenances que continguin lesbases reguladores de la seva concessió.Article 3L'establiment de subvencions queda sotmès al compliment dels objectiusd'estabilitat pressupostària, per tant les consignacions pressupostàries que2


s'aprovin i les bases reguladores de la seva concessió s'acomodaran encada moment a aquests objectius.Article 4L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació decap dret a favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir capindemnització o compensació en el cas de que el Pla no es porti a lapràctica en els propis termes.CAPITOL II. BENEFICIARIS I MATERIES EN LES QUES’ESTABLIRAN LES SUBVENCIONSArticle 5L'ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitatsprivades amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitatpública o interès social o per promoure la consecució de fins públicsatribuïts a la competència local.Article 6L’ Ajuntament de Lleida establirà anualment subvencions en les següentsmatèries- Acció i Cohesió Social- Cultura- Esports- Consum i Comerç- Turisme- Protecció dels Animals- Sensibilització i protecció de valors mediambientals i de lasostenibilitat. Promoció de l’horta3


El finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delspressupostos de les Regidoria de Participació Ciutadana, Serveis Personalsi Salut Pública; Esports i l’IMACf) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Participació Ciutadana.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes.2. AJUTS A PROJECTES DE CASES REGIONALS (COMUNITATS DEL’EXTERIOR)a) ObjectiusDonar suport per part de l'Ajuntament de Lleida, a través de la Regidorade Participació Ciutadana, al moviment associatiu promogut per les CasesRegionals establertes a la ciutat.Regular la distribució dels fons destinats a cofinançar projectes i/oactivitats de les Cases Regionals, encaminats al foment de la participacióciutadana i a la promoció de les persones.Afavorir la difusió de l'expressió cultural plural i diversa que es manifesta ies desenvolupa a través de les activitats i de l'acció cultural de les CasesRegionals.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esCases Regionals de la ciutat legalment constituïdes i donades d'alta en elRegistre municipal d'entitats.c) Efecte a aconseguir i quantificació d’aquestsL'increment de la cohesió social i el coneixement de cultures plurals idiverses.El foment de la participació ciutadana.La promoció de les persones.La realització de projectes i activitats que persegueixin les finalitatsdescrites anteriorment.d) Costos previsiblesAny 2008......... 44.500€e) Finançament5


El finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de la Regidoria de Participació Ciutadana.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Participació Ciutadana.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes.3. AJUTS A PROJECTES D’ENTITATS DE DONESa) ObjectiusDonar suport per part de l'Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoriade Polítiques d'Igualtat, al moviment associatiu per part d'entitats dedones dedicades exclusivament a atendre necessitats d'assessorament,d'informació i de formació en aquells aspectes que els són més propis; depromoció, d'educació en el lleure i, especialment, d'intervenció i de suporten temes que afecten la salut de les dones.Regular la distribució dels fons destinats a cofinançar projectes i/oactivitats d'entitats de dones amb personalitat jurídica pròpia, encaminatsal foment de la participació ciutadana en general i a al promoció de ladona en particular.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esEntitats de dones amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes idonades alta al Registre municipal d'entitats.c) Efectes a aconseguir i quantificació d’aquestsL'increment de la cohesió de les entitats de dones a través de la realitzacióde projectes conjunts.El foment de la participació ciutadana i la promoció de les dones de laciutat de Lleida i la igualtat d'oportunitats.La realització de projectes i activitats que persegueixin les finalitatsdescrites anteriorment.d) Costos previsiblesAny 2008 11.845 €e) Finançament6


El finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de la Regidoria de Politiques d’igualtat.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Politiques d’Igualtat.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes.4. AJUTS PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ LABORAL DE LESDONESa) ObjectiusFomentar l'autoocupació femenina i la creació d'empreses promogudes perdones amb la finalitat d'establir una via alternativa per a l'accés de la donaal món laboral.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esDones emprenedores i empresàries, majors d'edat i empadronades almunicipi de Lleida.c) Efectes a aconseguir i quantificació d’aquestsEl foment de la participació ciutadana i la promoció de les dones de laciutat de Lleida i de la igualtat d'oportunitats.L'increment de l'ocupació i de l'autoocupació laboral femenines.La realització de projectes i activitats que persegueixin les finalitatsdescrites anteriorment.d) Costos previsiblesAny 2008 300.000 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del pressupost de laRegidoria de Politiques d’igualtatf) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Politiques d’igualtatg) Incompatibilitats amb altres subvencions7


Les demanades a altres regidories pels mateixos conceptes5. AJUTS A PROJECTES ADREÇATS A LA GENT GRANa) ObjectiusCol·laborar en la millora de l'atenció que aquestes entitats i/o associacionsdonen al col·lectiu de la gent gran i incentivar la participació de voluntariaten els projectes d'aquestes entitats.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esEntitats i/o associacions sense afany de lucre que treballen a la ciutat deLleida en projectes i serveis adreçats a la promoció i atenció de lespersones grans.c) Efectes a aconseguir i quantificació d’aquestsReforçar les entitats i/o associacions per tal que puguin realitzaractuacions d'atenció a la gent gran i incentivar la participació d'aquestcol·lectiu en la vida ciutadana.d) Costos previsiblesAny 2008 25.000€e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de la Regidoria de Serveis Personals i Salut Públicaf) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Serveis Personals i Salut Públicag) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes8


Garantir l'accés als serveis de transport adaptat de la ciutat de Lleida a lespersones que ho necessiten.L'any en curs es donarà resposta a les sol·licituds presentades l’anyanterior.d) Costos previsiblesAny 2008 38.000€e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de la Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública, l'anysegüent al de la convocatòria.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsÉs obligatori per part del sol·licitant declarar qualsevol ajut rebut pelmateix concepte.9. AJUTS A PROJECTES DE PREVENCIÓ I REINSERCIÓ ENDROGODEPENDENCIESa) ObjectiusCol·laborar en la millora de l'atenció que aquestes entitats i/o associacionsdonen a persones drogodependents o en processos de reinserció i lapromoció de projectes de prevenció en drogodependències, així comincentivar la participació de voluntariat en els projectes d'aquestesentitats.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esEntitats i/o associacions sense afany de lucre que treballen a la ciutat deLleida en projectes i serveis adreçats a la prevenció i reinserció depersones drogodependents.c) Efectes a aconseguir i quantificació d’aquestsReforçar les entitats i/o associacions per tal que puguin realitzaractuacions de prevenció i reinserció a les persones drogodependents i11


contribuir a la sensibilització ciutadana envers la problemàtica de lesdrogodependències.d) Costos previsiblesAny 2008 18.000€e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de la Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes.10. AJUTS A PROJECTES PER A LA INCLUSIÓ DE PERSONES ICOL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIALa) ObjectiusCol·laborar en la millora de l'atenció que aquestes entitats i/o associacionsdonen a col·lectius en situació de vulnerabilitat social i incentivar laparticipació de voluntariat en els projectes d'aquestes entitats.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esEntitats i/o associacions sense afany de lucre i que treballen a la ciutat deLleida en projectes i serveis adreçats a l’atenció de les persones ensituació de vulnerabilitat social.c) Efectes a aconseguir i quantificació d’aquestsReforçar les entitats i/o associacions per tal que puguin realitzaractuacions d'atenció a les persones en situació de risc social i asseguraruna atenció digna per a tothom.d) Costos previsiblesAny 2008 26.500€e) Finançament12


El finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de la Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes.11. CAMPANYA D’ESTIU D’ATENCIÓ A TEMPORERSa) ObjectiusCol·laborar en la millora de l'atenció que es dóna a aquest col·lectiu iincentivar la participació de voluntariat en el projectes.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esEntitats i/o associacions que pertanyen a la Xarxa de Lluita contra lapobresa i que treballen a la ciutat de Lleida en aquest projecte.c) Efectes a aconseguir i quantificació d’aquests.Millorar l'atenció social i bàsica a les persones que arriben per lacampanya de temporers.d) Costos previsiblesAny 2008 12.000€e) FinançamentFinançada íntegrament per una aportació anual del Departament d'AccióSocial i Ciutadania.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes.13


12. AJUTS A PROJECTES DE PROMOCIÓ I PROTECCIO DE LA SALUTI SENSIBILITZACIÓ DE LA SALUT PUBLICAa) ObjectiusCol·laborar amb les activitats de millora i ampliació en totes les tasquesque realitzen les entitats i associacions envers la promoció i la protecció ,afavorint així els hàbits saludables.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esEntitats i associacions sense afany de lucre que duen a terme a la ciutatde Lleida, projectes, programes, jornades d'educació sanitària adreçades ala promoció de la salut i sensibilització envers la salut pública a la ciutat deLleida.c) Efectes a aconseguir i quantificació d’aquestsReforçar les entitats i associacions per tal que puguin portar a capprojectes i actuacions de millora a la salut individual i col·lectiva de lapoblació en general.d) Costos previsiblesAny 2008 13.766,15€e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de la Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes.14


13. AJUTS A PROJECTES ADREÇATS A LES ENTITATS JUVENILSa) ObjectiusPromoure activitats que propiciïn l'associacionisme juvenil, estimulin elfuncionament de col·lectius de joves, així com donar suport a lesiniciatives culturals, socials, formatives i de temps lliure que fomentin laparticipació juvenil, tant en el marc de les seves pròpies associacions comen la vida social activa dels joves.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esAssociacions i entitats sense ànim de lucre específicament juvenils.Tindran aquesta consideració les constituïdes per socis/sòcies entre 14 i29 anys, a l'empara d'allò que preveu el Reial Decret 397/1988. de 22d'abril.També s'acceptaran aquelles iniciatives d'entitats que desenvolupinactuacions per a joves, malgrat que no siguin entitats específicament decaràcter juvenil.c) Efectes a aconseguir i quantificació d’aquestsLa realització d'activitats destinades al foment de la participació i del'associacionisme juvenil.Desenvolupament d'activitats adreçades al col·lectiu juvenil de la nostraciutat.d) Costos previsiblesAny 2008 20.000€e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de la Regidoria de Joventut.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Joventut.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes.15


Activitats de signe docent previstes en els plans d’ensenyaments vigents,així com aquelles d’ampliació o complement d’estudis.Viatges.Adquisició de material inventariable.I, en general, els programes que no es troben dintre de l’àmbit d’actuacióde la Regidoria de Joventut.14.- AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ EN POBLES ICOL·LECTIUS EMPOBRITS ECONÒMICAMENT I SOCIALMENT IFORMACIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES DE CODESENVOLUPAMENT.a )ObjectiusCofinançar projectes de cooperació i codesenvolupament, que es duguin aterme en pobles i col·lectius empobrits econòmica i socialment.Contribuir l’eradicació de la pobresa, a la cobertura de les necessitatssocials bàsiques i al desenvolupament dels països mes empobrits segonsels índex del PNUD (Programa de les Nacions Unides per alDesenvolupament).Potenciar la participació i la formació dels col·lectius de personesimmigrades de la ciutat de Lleida en la realització de projectes decooperació al desenvolupament en els seus països d’origen.Potenciar la solidaritat de l’Ajuntament de Lleida envers els païsosempobrits econòmicament i socialment.Potenciar el sentiment de solidaritat i sensibilització a la ciutadania deLleida, envers als països empobrits econòmica i socialment.b) Perfil dels/de les beneficiaris/esPaïsos en vies de desenvolupament, Organitzacions No Governamentalsper al Desenvolupament, col·lectius de persones immigrades, i altresentitats de la ciutat de Lleida.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosPotenciar el sentiment de solidaritat i sensibilització a la ciutadania deLleida, envers als països empobrits econòmica i socialment.Es tracta d’una convocatòria biennal que per al proper període agafa elsanys 2008-2009.En aquest període biennal es financen entre 30-40 projectes en ambdósanys.Es financen entre uns 15 i 20 projectes a l’any, d’acord amb els objectiusde la convocatòria.16


d) Costos previsiblesConvocatòria biennal:Any 2008..................................... 422. 993€Any 2009......................................422. 993€e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del capítol IV delpressupost de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsExisteix incompatibilitat amb subvencions que pel mateix objecte delprojecte puguin concedir altres departaments de l’Ajuntament de Lleida.15.- AJUTS A PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ A LACIUTADANIA DE LLEIDA ENTORN ALS DRETS HUMANS, LESRELACIONS NORD-SUD, LA PROBLEMÀTICA GENERAL DELS POBLESI COL·LECTIUS EMPOBRITS I LA LLUITA CONTRA EL RACISME I LAXENOFÒBIA.a) ObjectiusPromoure els Drets Humans, d’acord amb els principis fonamentals de laCarta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat.Sensibilitzar i formar la ciutadania sobre:- La realitat política, econòmica, social i cultural que envolta les relacionsNord-Sud.,- La problemàtica general dels pobles i col·lectius empobrits,- La defensa dels drets humans, laborals, socials, individuals i col·lectius,especialment de les dones, la infància, la població indígena, els refugiats,els desplaçats, els retornats i els immigrants en general.Fomentar la cultura de la PauLluitar contra el racisme i la xenofòbia.17


Potenciar la interculturalitat i dinamitzar els col·lectius de personesimmigrades, enfortint la seva participació social i ciutadana per tal demillorar la convivència i la cohesió social de la ciutat.b) Perfil dels/de les beneficiaris/esOrganitzacions No Governamentals, col·lectius de persones immigrades, ialtres Entitats, associacions i organitzacions que tinguin la base social aLleida.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosEs pretén que la xarxa associativa de la ciutat de Lleida, realitzi accions desensibilització a la nostra ciutat d’acord amb els objectius descrits.Es tracta d’una convocatòria biennal que per al proper període agafa elsanys 2008-2009.En aquest període biennal es financen entre 40-50 projectes en ambdósanys.Es financen entre uns 20 i 30 projectes a l’any, d’acord amb els objectiusde la convocatòria.d) Costos previsiblesConvocatòria biennal: 2008/2009= 180.000€ (2008=90.000€/2009=90.000€)Any 2008..................................... 90.000€Any 2009...................................... 90.000€e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del capítol IV delpressupost de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració, i de laRegidoria de Serveis Personals i Salut Públicaf) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsExisteix incompatibilitat amb subvencions que pel mateix objecte delprojecte puguin concedir altres departaments de l’Ajuntament de Lleida.16.- PROJECTES D’EMERGÈNCIA I ACCIÓ HUMANITÀRIA.a) ObjectiusPotenciar la solidaritat de l’Ajuntament de Lleida envers els païsosempobrits econòmicament i socialment.Cofinançar projectes d’emergència i d’acció humanitària, esdevinguts perconflictes armats i/o catàstrofes naturals.18


Pal·liar els greus conflictes i catàstrofes humanitàries, que s’esdevenenarreu del mónPotenciar el sentiment de solidaritat i sensibilització a la ciutadania deLleida, envers als països afectats per aquests fets.b) Perfil dels/de les beneficiaris/esPaïsos en vies de desenvolupament, Organitzacions No Governamentalsper al Desenvolupament.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosPal·liar els greus conflictes i catàstrofes humanitàries, que s’esdevenenarreu del món, es tracta de potenciar el sentiment de solidaritat isensibilització a la ciutadania de Lleida, envers als països afectats peraquests fetsD’acord amb aquests criteris es financen anualment d’1 a 4 projectesd’emergència i acció humanitària, segons les necessitats de cada moment.d) Costos previsibles :Any 2008...............................24.000€e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del capítol IV delpressupost de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsExisteix incompatibilitat amb subvencions que pel mateix objecte delprojecte puguin concedir altres departaments de l’Ajuntament de Lleida.17. ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES (AMPAS) DELSCENTRES PUBLICS I CONCERTATS D'EDUCACIÓ INFANTIL IPRIMÀRIA DE LA CIUTAT DE LLEIDAa) ObjectiusPromocionar les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes dels Centres,públics i concertats, d’Educació Infantil i Primària com a agents implicatsen les respectives comunitats educatives.19


Incrementar el nombre d'activitats que van adreçades als nens i lesnenes organitzades per les AMPAs dels Centres, públics i concertats,d’Educació Infantil i Primària.b) Perfil dels/de les beneficiaris/àriesAssociacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPAs) de Centre Públics iConcertats d'Educació Infantil i Primària (CEIPs), encaminats aldesenvolupament de les activitats que figurin en la seva programaciód'acord amb el Projecte Educatiu de Centre o el Pla Anual de Centre.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosIncrementar la quantitat i qualitat de les accions que organitzen els AMPAsdels Centres, públics i concertats, d’Educació Infantil i Primàriad) Costos previsiblesAny 2008 ............. 13.500 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec al Capítol IV delpressupost de l'Institut Municipal d'Educació.f) Ens gestorInstitut Municipal d'Educacióg) Incompatibilitats amb altres subvencionsAltres subvencions rebudes des de l'Ajuntament pel mateix concepte.20


18. CONVENIS AMB CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT DELLEIDAa) ObjectiusPromocionar les associacions i entitats que atenen nens i nenes ambdiscapacitat en l'etapa escolar d'educació obligatòria.Incrementar el nombre de places d'escoles bressol públiques a la ciutatde Lleida.b) Perfil dels/de les beneficiaris/àriesEscoles Bressol privades.Associacions i entitats que atenen nens i nenes amb discapacitat enl'etapa escolar d'educació obligatòria.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosIncrementar en un 10% el nombre de places públiques d'Escoles BressolMunicipals a la ciutat de Lleida.Incrementar en un 10% les places sostingudes parcialment amb fonspúblics per a nens i nenes disminuïts a la ciutat de Lleida.d) Costos previsiblesAny 2008 ............. 34.500€e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec al Capítol IV delpressupost de l'Institut Municipal d'Educació.f) Ens gestorInstitut Municipal d'Educacióg) Incompatibilitats amb altres subvencionsAltres subvencions rebudes des de l'Ajuntament pel mateix concepte.19. SUBVENCIÓ PER A CENTRES EDUCATIUS I ENTITATS L'ÀMBITD'ACTUACIÓ DELS QUALS SIGUI L'EDUCACIÓ A LA CIUTAT DELLEIDA21


a) ObjectiusPromocionar les associacions i entitats que treballen en el món del'educació a la ciutat de Lleida.Incrementar el nombre de places o la seva qualitat les activitats que fanles associacions i entitats que treballen en el món de l'educació a la ciutatde Lleida.b) Perfil dels/de les beneficiaris/àriesCentre educatius i les entitats l'àmbit d'actuació de les quals siguil'educació, encaminats als desenvolupament de les activitats que figurinen la seva programació.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosIncrementar la quantitat i qualitat de les accions que organitzen lesassociacions i entitats que treballen en el món de l'educació a la ciutat deLleida.d) Costos previsiblesAny 2008 ............. 14.000 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec al Capítol IV delpressupost de l'Institut Municipal d'Educació.f) Ens gestorInstitut Municipal d'Educacióg) Incompatibilitats amb altres subvencionsAltres subvencions rebudes des de l'Ajuntament pel mateix concepte.20. SUPORT A ACTIVITATS EDUCATIVESa) ObjectiusPromocionar i fomentar accions relacionades amb la educació.b) Perfil dels/de les beneficiaris/àries22


Institucions públiques l'àmbit d'activitat, total o parcial, de les mateixessigui organitzar actes acadèmics que suposin un enriquiment de caràctereducatiu de la ciutat.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosAugmentar el nombre d'activitats de recerca i incrementar el nombresd'actes de tipus acadèmics que es realitzen a la ciutat de Lleida.d) Costos previsiblesAny 2008 ............. 7.000 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec al Capítol IV delpressupost de l'Institut Municipal d'Educació.f) Ens gestorInstitut Municipal d'Educacióg) Incompatibilitats amb altres subvencionsAltres subvencions rebudes des de l'Ajuntament pel mateix concepte.21 .AJUTS A PROJECTES DE PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIAa) ObjectiusDonar suport a la tasca de les entitats que treballen en l'àmbit de lapromoció de la infància i l'adolescència.Incentivar les iniciatives i actuacions adreçades a la difusió dels drets delsinfants i adolescents.Promoure la participació dels infants i els adolescents en la vida quotidianade la ciutat.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esEntitats i/o associacions sense afany de lucre que treballen a la ciutat deLleida en projectes i serveis adreçats a la promoció i atenció de la infànciai l’adolescència, en l’àmbit de l’educació no formal i el lleure.c) Efectes a aconseguir i quantificació d’aquests23


Desenvolupament de projectes adreçats a la promoció de la infància il’adolescència de la nostra ciutat, en l’àmbit de l’educació no formal.d) Costos previsiblesAny 2008 7.000€e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de la Regidoria d’Educació i Atenció a la Infànciaf) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria d’Educació i Atenció a la Infànciag) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes.CAPITOL IV. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ACCIÓ CULTURALArticle 8En matèria d’Acció Cultural, l’Ajuntament establirà, durant el període devigència del Pla, les següents línies de subvenció:1. AJUTS A LA PRODUCCIÓ D’ESPECTACLES PER A COMPANYIESPROFESSIONALS D’ARTS ESCÈNIQUES DE LA CIUTAT DELLEIDAa) ObjectiusDonar suport a les companyies professionals d’arts escèniques de la ciutatde Lleida.Col·laborar econòmicament en les noves propostes artístiques que estiguinen fase de disseny.Contribuir a fer realitat la posada en escena de les propostes dels creatiusi creatives del teatreb) Perfil dels / de les beneficiaris/es24


Totes les companyies professionals d’arts escèniques domiciliades a laciutat de Lleida que tinguin un projecte per a la producció d’un espectacle.c) Efecte a aconseguir i quantificació d’aquestsPotenciar les arts escèniques amb la participació de les entitats de laciutat.d) Costos previsiblesAny 2008 ........ 60.000 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de l’Institut Municipal d’Acció Culturalf) Ens gestorAjuntament de Lleida. l’Institut Municipal d’Acció Culturalg) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptesNo podran presentar-se a la convocatòria d’ajuts aquells que, en elmoment de la presentació de les sol·licituds, estiguin executant unprojecte o activitat subvencionada en una convocatòria anterior.2. AJUTS A LA PRODUCCIÓ D’ESPECTACLES PER A ENTITATSTEATRALS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA CIUTAT DE LLEIDA.a) ObjectiusEstimular el disseny de noves propostes que enriqueixin els continguts dela Mostra d’Arts Escèniques.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esTotes les entitats, associacions o col·lectius teatrals, amb domicili social ala ciutat de Lleida, que no tinguin ànim de lucre.Els participants hauran de ser majors d’edat.25


c) Efecte a aconseguir i quantificació d’aquestsPotenciar les arts escèniques amb la participació de les entitats de laciutat.d) Costos previsiblesAny 2008 ........ 15.000 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de l’Institut Municipal d’Acció Culturalf) Ens gestorAjuntament de Lleida. l’Institut Municipal d’Acció Culturalg) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptesNo podran presentar-se a la convocatòria d’ajuts aquells que, en elmoment de la presentació de les sol·licituds, estiguin executant unprojecte o activitat subvencionada en una convocatòria anterior.3. AJUTS A LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA DE LA CIUTAT DE LLEIDAa) ObjectiusDonar suport a les creacions dels artístes visuals professionals de la ciutat.Col·laborar econòmicament en les noves propostes que tinguin planejadesi encara no executades.Contribuir en la continuïtat i regularitat creativa dels nostres artistes.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esTots/es aquells/es creadors/es, col·lectius o individuals, que desenvolupinel seu treball en els camps de les arts plàstiques i de la producció26


audiovisual i multimèdia (dins de les àrees vinculades amb l’artcontemporani i en les seves múltiples variants).c) Efecte a aconseguir i quantificació d’aquestsPotenciar i incrementar la producció artística.d) Costos previsiblese)Any 2008 ...... 20.000 €FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de l’Institut Municipal d’Acció Culturalf) Ens gestorAjuntament de Lleida. l’Institut Municipal d’Acció Culturalg) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptesNo podran presentar-se a la convocatòria d’ajuts aquells que, en elmoment de la presentació de les sol·licituds, estiguin executant unprojecte o activitat subvencionada en una convocatòria anterior.4. AJUTS A PROJECTES D’ENTITATS CULTURALS SENSE ÀNIM DELUCRE DE LA CIUTAT DE LLEIDAa) ObjectiusDonar suport específic per als projectes i activitats de les diferents entitatsculturals de la ciutatContribuir a completar el panorama cultural de la ciutat de Lleida.Dintinguir la ciutat com a vèrtex actiu, important, en el territori del país ide l’estat.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esEntitats sense ànim de lucre que realitzin activitats i actuacions enqualsevol dels àmbits de la cultura, que estiguin domiciliades a la ciutat deLleida i que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Associacions.c) Efecte a aconseguir i quantificació d’aquests27


Dotar a la ciutat d’una temporada estable d’activitats de cultura popularamb actes organitzats conjuntament per l’Ajuntament i les entitats decultura popular.Fer créixer les diferents polítiques culturals de la ciutat de Lleidaincentivant les activitats del voluntariat.d) Costos previsiblesAny 2008 .... 167.300 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. l’Institut Municipal d’Acció Cultural.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes.5. AJUTS A FONS DE MOBILITAT D’ESPECTACLES DE TEATRE,DANSA I CIRC DE LES COMPANYIES D’ARTS ESCÈNIQUES DE LACIUTAT DE LLEIDAa) ObjectiusFacilitar la presència de les companyies lleidatanes en les diferents fires iesdeveniments teatrals del territori.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esTotes les empreses teatrals que hagin estat convidades a participar enalguna Fira de la Coordinadora de Fires de les Autonomies de l’Estatespanyol. Així mateix, es considerarà la idoneïtat de l’ajut per a laparticipació en algun festival de la resta d’Europa.c) Efectes a aconseguir i quantificació d’aquestsAjudar al finançament dels desplaçaments i transports d’escenografies delsespectacles escènics produïts per les companyies teatrals de la ciutat pertal que puguin acudir a fires d’altres localitats.d) Costos previsiblesAny 2008 ..... 3.000 €e) Finançament28


El finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. l’Institut Municipal d’Acció Cultural.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes.Els projectes que es presenten a aquests ajuts no poden haver estatsubvencionats amb anterioritat.No podran presentar-se a la convocatòria d’ajuts aquells que, en elmoment de la presentació de les sol·licituds, estiguin executant unprojecte o activitat subvencionada en una convocatòria anterior.6. PRODUCCIO LITERÀRIAa) ObjectiusPotenciar el conreu de la literatura i beneficiar els fons bibliogràfics de lessales de lectura de la ciutat.b) Perfil dels / de les beneficiaris/esAutors de la ciutat o vinculats a la ciutat, o autors que facin obra referidaa la ciutat.c) Efectes a aconseguir i quantificació d’aquestsAugmentar el coneixement més aprofundit del catàleg de creadors literarisvinculats a la ciutat.d) Costos previsiblesAny 2008 ...... 9.000 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.8f) Ens gestorAjuntament de Lleida. l’Institut Municipal d’Acció Cultural.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes.29


CAPÍTOL V. SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'ESPORTSArticle 9En matèria d'ESPORTS, l'Ajuntament establirà, durant el període devigència del Pla, les següents línies de subvenció :1. PROMOCIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVESa) ObjectiusAconseguir potenciar la promoció de les activitats esportives socials idinamitzar l'esport federat i fomentar les accions de caire esportiud'integració social.b) Perfil dels/de les beneficiaris/àriesEntitats esportives de la ciutat de Lleida.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosTenen com a objectiu aconseguir potenciar els diversos àmbits itemàtiques esportives següents,• Activitats socials i esportives.• Potenciació del concepte esport/salut, temps lliure, oci.• Dinamització de l’associacionisme de la pràctica esportiva universal.• Esport federat en totes les seves modalitats i categories• Tractament de la societat multicultural.• Integració social i esport.• Persones amb discapacitat.• Millora de les instal·lacions esportives de les entitats.• Potenciar la promoció de les activitats esportives de competicióautonòmica, nacional i internacionald) Costos previsiblesAny 2008 ............. 696.000,00 €e) Finançament30


El finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de la regidoria d’Esports.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria d’Esports.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes2. SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ D'ACCIONS ESPORTIVES DECAIRE PUNTUAL I DE COMPETICIÓa) ObjectiusAconseguir potenciar la promoció de les activitats esportives decompetició autonòmica, nacional i internacional.b) Perfil dels/de les beneficiaris/àriesEntitats que organitzin accions específiques de renom per a la ciutat i lapròpia associació.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosSeguir potenciant la ciutat de Lleida com a punt de referència nacional enel panorama esportiu estatal.d) Costos previsiblesAny 2008 ............. 46.000 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de la Regidoria d’Esports.f) Ens gestorAjuntament de Lleida. Regidoria d’Esports.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes demanades a altres regidories pels mateixos conceptes31


CAPÍTOL VI. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CONSUM i COMERÇArticle 11En matèria de CONSUM I COMERÇ, l'Ajuntament establirà, durant elperíode de vigència del Pla, les següents línies de subvenció :1. PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT DE FOMENT DE LA EDUCACIÓ LAINFORMACIÓ I LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES CONSUMIDORESa) ObjectiusDonar suport a la tasca de les entitats que treballen en l'àmbit del fomentd'activitats relacionades amb la informació i educació de les personesconsumidores i la defensa dels seus drets.Incentivar les iniciatives i actuacions adreçades al foment d'activitats enl'àmbit del consum i a potenciar els serveis a l'abast de les personesconsumidores i usuàries.Organització i execució d'actuacions que persegueixin les finalitatsdescrites anteriorment i que comportin un augment i una millora delsserveis al consumidor.b) Perfil dels/de les beneficiaris/àriesAssociacions i entitats de la ciutat de Lleida, sense ànim de lucre, ilegalment constituïdes, encaminades a la informació, la educació i ladefensa de les persones consumidores, en els seus legítims drets, quetinguin entre els seus objectius estatutaris i programes d'actuació, larealització d'activitats que contribueixin al foment de la informació,formació i educació de les persones consumidores i a potenciar elsserveis al seu abast.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosDesenvolupament de projectes adreçats al foment de accionsencaminades la protecció dels drets de les persones consumidores.Desenvolupament d'accions adreçades a promoure activitats en l'àmbitdel consum i a potenciar els serveis a l'abast dels/de les consumidors/es idels usuaris/àries.d) Costos previsibles32


Any 2008 ............. 20.000 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de l'Institut Municipal de Comerç Mercats i Consum.f) Ens gestorInstitut Municipal de Comerç Mercats i Consum.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes subvencions que atorgui l’IMCMC són incompatibles amb altres que éspuguin sol·licitar per les mateixes actuacions a l’Ajuntament de Lleida i elsseus organismes autònoms.2. PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’ACTIVITAT COMERCIALa) ObjectiusDonar suport a les tasques que duguin a terme les associacions decomerciants i les entitats que tinguin per objecte promoure el comerç dela ciutat.Incentivar les iniciatives i actuacions adreçades al disseny, execució iimplantació d’una gestió operativa conjunta i unificada en una mateixazona comercial, que permeti millorar la seva posició competitiva en elmercat de la distribució i que promogui i potenciï les relacions entre elscomerciants i els consumidors.Organització i execució d'actuacions que persegueixin les finalitatsdescrites anteriorment i que comportin un augment i una millora delsserveis al consumidor.b) Perfil dels/de les beneficiaris/àriesLes Associacions Zonals de Comerciants sense ànim de lucre,domiciliades a la ciutat de Lleida, legalment constituïdes, que contemplinentre els seus objectius estatuaris i programes d’actuació, la realitzaciód’activitats que contribueixin a la dinamització i el foment de l’activitat33


comercial, així com contribuir en la millora, modernització i competitivitatdel sector.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosDesenvolupament de projectes adreçats al foment d’accions encaminadesa la gestió operativa i professionalitzada de les organitzacions comercials,a la millora de la posició competitiva dels empresaris/àries de comerç i aaccions de sensibilització encaminades per aconseguir incrementar elgrau d’associacionisme.Desenvolupament de projectes adreçats al foment de la Promoció de laimatge comercial i desenvolupament de projectes encaminats a launificació dels serveis comercials adreçats als consumidors.d) Costos previsiblesAny 2008 ............. 60.000 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de l'Institut Municipal de Comerç Mercats i Consum.f) Ens gestorInstitut Municipal de Comerç Mercats i Consum.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes subvencions que atorgui l’IMCMC són incompatibles amb altres queés puguin sol·licitar per les mateixes actuacions a l’Ajuntament de Lleidai els seus organismes autònoms.3. COOPERACIÓ AMB ENTITATS CORPORATIVES DELS ÀMBITS DECOMERÇa) ObjectiusDonar suport a les tasques de promoció del model econòmic de la ciutat.34


Incentivar les iniciatives i actuacions adreçades al a la dinamització i alfoment de l’activitat empresarial en els àmbits del comerç minorista.b) Perfil dels/de les beneficiaris/àriesLes institucions i organitzacions privades sense ànim de lucre amb unaexperiència acreditada, legalment constituïdes, que representin interessoscol·lectius en l’àmbit del comerç i que estiguin domiciliades a la ciutat deLleida.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosDesenvolupament de projectes adreçats a impulsar la competitivitat del’empresa.Desenvolupament de projectes adreçats a impulsar accions per a lapromoció del mercat laboral.Desenvolupament de projectes de dinamització col·lectivad) Costos previsiblesAny 2008 ............. 20.000 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de l'Institut Municipal de Comerç Mercats i Consum.f) Ens gestorInstitut Municipal de Comerç Mercats i Consum.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsLes subvencions que atorgui l’IMCMC són incompatibles amb altres que éspuguin sol·licitar per les mateixes actuacions a l’Ajuntament de Lleida i elsseus organismes autònoms.CAPÍTOL VII. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE TURISMEArticle 12En matèria de TURISME, l'Ajuntament establirà, durant el període devigència del Pla, les següents línies de subvenció :35


1. PROGRAMA D'INCENTIUS A LA DINAMITZACIÓ TURÍSTICA AMBSEU A LA CIUTAT DE LLEIDAa) ObjectiusContribuir a l?execució de totes aquelles iniciatives que s’adrecin a lapromoció i la dinamització de la ciutat de Lleida com a centre turístic .b) Perfil dels/de les beneficiaris/àriesPodran sol·licitar els ajuts totes les persones físiques i jurídiques, tantpúbliques com a privades, que compleixen els requisits fixats en lesdiferents basesc) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosTurisme de Lleida pretén aconseguir una major implicació i conscienciacióper part de les institucions i organitzacions privades sense ànim de lucrede la ciutat de Lleida, donant suport a les línies estratègiques en políticaturística, que és determinin des de la Regidoria i que quedaran recollidesen les bases de la convocatòria.d) Costos previsiblesAny 2008 ............. 40.000€e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost del Patronat Municipal de Turisme de Lleida.f) Ens gestorPatronat Municipal de Turisme de Lleida.g) Incompatibilitats amb altres subvencionsS'entendrà la incompatibilitat d'aquesta subvenció amb altres que espuguin sol·licitar per les mateixes actuacions a l'Ajuntament de Lleida i alsseus ens autònoms, així com a altres administracions o ens públics oprivats, nacionals o internacionals.CAPÍTOL VIII. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT,MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ DELS ANIMALS. PROMOCIÓ DEL’HORTA36


Article 13En matèria de SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ DELSANIMALS. PROMOCIÓ DE L’HORTA, l'Ajuntament establirà, durant elperíode de vigència del Pla, les següents línies de subvenció:1. SUBVENCIONS PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUEREALITZEN ACTIVITATS DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT IPROTECCIÓ DELS ANIMALSh) ObjectiusDonar suport a les entitats beneficiàries per a la realització d'activitats deprotecció i sensibilització en l’àmbit del medi ambient, la protecció de lanatura i la tinença responsable dels animals de companyia i promoure elvoluntariat.i) Perfil dels/de les beneficiaris/àriesEntitats sense ànim de lucre els objectius de les quals o les realitzacionsque es proposin coincideixin amb els objectius de la línia de subvenció.j) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosRealització d’activitats diverses (fires, jornades, publicacions, generacióde recursos...) de sensibilització mediambiental sobre l’aigua, els residus,la biodiversitat, el sòl, la vegetació, etc.Reduir l'abandonament d'animals, minimitzar la mort d'animalsabandonats, incrementar el nombre d'adopcions d'animals.k) Costos previsiblesAny 2008 ............. 25.000 €l) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec del Capítol IV delpressupost de l'Institut Municipal de Sostenibilitatm) Ens gestorAjuntament de Lleida, Institut Municipal de Sostenibilitatn) Incompatibilitats amb altres subvencions37


Les demanades a altres regidories pels mateixos conceptes2. PROMOCIÓ DE L’HORTAa) ObjectiusParticipar en el desenvolupament del sector agroalimentari, com a sectorcapdavanter de la nostra economia local.Col·laborar en l'organització d'actes propis del sector i ajudar en la sevadivulgació.b) Perfil dels/de les beneficiaris/àriesInstitucions del sector agrari i organitzacions sense ànim de lucre l'àmbitd'actuació de les quals sigui activitats pròpies del sector agrari.c) Efectes a aconseguir i quantificació dels mateixosUna promoció del sector, mitjançant el foment de les estructures agràries iuna millor organització d'aquest tipus d'activitats de repercussiócol·lectiva.d) Costos previsiblesAny 2008 ............. 31.000 €e) FinançamentEl finançament es farà amb fons propis, a càrrec al Capítol IV delpressupost de l’àmbit d’Urbanismef) Ens gestorAjuntament de Lleida, Regidoria de Medi Ambient i Hortag) Incompatibilitats amb altres subvencionsCompatibilitat amb altres subvencions d'altres administracions públiques.DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERAPer tal de donar compliment amb el que disposa el Capítol I del Títol 3 delReglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació ambl’article 17.2 i 3 de la vigent Llei 38/2003, general de subvencions,38


s’incorpora a aquest Pla Estratègic de Subvencions, com annex 1, lesbases generals reguladores de la concessió de subvencions del’Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms, recollides també ales bases d’execució del pressupost 2008.Aquestes bases generals son la normativa del marc general de lescondicions per regular l’atorgament de subvencions en règim deconcurrència competitiva i les respectives bases específiques de totes leslínies subvencionadores del Pla abans esmentat, així com les sevesrespectives convocatòries, s’hi hauran d’ajustar.DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONAS’incorpora com annex 2 la normativa reguladora de les subvencionsnominatives i excepcionals de l’Ajuntament de Lleida i els seus organismesautònomsDISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERAAmbdós annexes seran publicats en el BOP de Lleida i mantindran la sevavigència vinculada al present Pla Estratègic de Subvencions, senseperjudici de les modificacions que puguin ser introduïdes en qualsevol delsdos documents amb motiu de l’aprovació dels pressupostos Generals del’Ajuntament o mitjançant resolució específica.DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTAS’autoritza a l’Alcalde a realitzar aquelles transferències que siguinnecessàries per satisfer els imports de les subvencions concedidesmitjançant línies subvencionadores que estiguis finançades conjuntamentper diferents regidories o per organismes autònoms amb la col·laboracióde regidories de l’Ajuntament de Lleida.DISPOSICIÓ FINAL1.- Els imports de les línies subvencionadores corresponents a l’exercici2009 i 2010, queden condicionats a l'aprovació dels corresponentspressupostos de l'Ajuntament de Lleida i dels seus organismes autònoms.2.- La modificació dels imports de les línies subvencionadores, enquantitat superior o inferior, no implicarà l'aprovació d'un nou PlaEstratègic.39


3.- El Pla Estratègic vigent adequarà automàticament els imports de leslínies subvencionades als imports aprovats als corresponentspressupostos.40


Annex 1BASES REGULADORES GENERALS DE LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS DEL’AJUNTAMENT DE LLEIDA I ELS SEUS ORGANISMES AUTONOMOSARTICLE 1Objecte de lasubvencióD’acord amb l’establert en l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,General de Subvencions, s’estableixen les bases reguladores de la concessió desubvencions per l’Ajuntament de Lleida, segons els principis d’igualtat i nodiscriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia ieficiència, recollits en aquesta Llei.ARTICLE 2Concepte desubvenció iàmbitd’aplicacióS’entén per subvenció, qualsevol disposició dinerària efectuada per l’ Ajuntamento entitats que en depenen, a favor de persones públiques o privades, i quecompleixin els requisits següents:Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu,l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’uncomportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’unasituació, en el benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacionsmaterials i formals que se’n derivin.Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui perobjecte fomentar activitats d’utilitat pública o d’interès social o de promociód’una finalitat pública.Els organismes autònoms i les entitats públiques de caràcter empresarialdependents de l’Ajuntament, podran atorgar subvencions en l’àmbit de les sevescompetències.ARTICLE 3Supòsitsexclosos1. Aquestes bases reguladores no seran d’aplicació en els següents casos:a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorialaplicable.b) Subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que les rep42


com a contraprestació del funcionament del servei.c) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacinfinalitats de caràcter social.d) Subvencions concedides per altres administracions en les qualsl’Ajuntament actuï com simple intermediari.e) Aportacions de la Ajuntament destinades a finançar globalment lesactivitats dels ens receptors: organismes autònoms; entitats públiquesempresarials; consorcis; mancomunitats; fundacions; associacions; etc. enles quals està representada la Ajuntament i als quals, anualment, es fanaportacions econòmiques per finançar els seus pressupostos.f) Subvencions a favor de les associacions a què es refereix la disposicióaddicional 5a. de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local(Federació i Associació de Municipis)g) Subvencions als grups polítics representats a la corporació per atendreles seves despeses de funcionament.2. Aquestes bases reguladores només tindran caràcter supletori, respecte a lacorresponent normativa específica, en els següents casos:a) Subvencions concedides o finançades amb Fons Europeus o d’altresadministracions públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa ocondicions establertes per l’Administració que financi, totalment oparcialment, la subvenció. En cas que la normativa esmentada no reguli laforma d’atorgament de la subvenció, serà d’aplicació aquesta Ordenançageneral.b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran enprimer lloc per aquesta.ARTICLE 4Règim jurídicEl marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i elseu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.b) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local (arts. 25i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Locali arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, textrefós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març).c) La legislació de la Generalitat de Catalunya (arts. 239, 240 i 241 del TextRefós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya), i (arts. 118 a 129del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret43


179/1995, de 13 de juny).d) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89,i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).e) Les Bases d’Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació decompetències i atribucions dels òrgans de govern de la Ajuntament deLleida vigents en el moment de la concessió de la subvenció.ARTICLE 5Pla EstratègicdeSubvencionsL’ajuntament de Lleida aprovarà, prèviament a la concessió de qualsevol tipusde subvenció, un Pla estratègic de subvencions on es recullin les líniessubvencionadores de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.Aquest Pla estratègic tindrà una vigència de 3 anys llevat que l’acord d’aprovaciódel mateix estableixi un altre termini.El Pla Estratègic de subvencions ha de concretar , com a mínim, per cada líniasubvencionadora els aspectes següents:a) Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació.b) Termini necessari per la consecució dels mateixosc) Costos previsibles i fons de finançament, sotmesos al compliments delsobjectius d’estabilitat pressupostària.d) Les bases reguladores per l’adjudicació de subvencions nominatives iexcepcionals.L’aprovació del Pla estratègic es podrà efectuar indistintament pelsprocediments següents:a) Com annex independent del Pressupost municipalb) Mitjançant aprovació inicial pel Ple, exposició pública per un termini de30 dies i aprovació definitiva, si s’escau.En el cas de modificació del Pla estratègic, s’utilitzarà el mateix procediment ques’hagi adoptat per la seva aprovació.ARTICLE 6Beneficiaris1.Tindrà la consideració de beneficiari de la subvenció la persona que hagi derealitzar l’activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en lasituació que legitimi la seva concessió.Si així es recull en les bases, podran ser també beneficiaris:a) Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, els membres associats a lamateixa que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que44


fonamenten la concessió de la subvenció, en nom i per compte de la primera,tindran igualment la consideració de beneficiaris.b) Les agrupacions físiques o jurídiques, públiques o privades, lescomunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimonialseparat que, encara que no tinguin personalitat jurídica pròpia, puguin portar aterme els projectes, activitats o comportaments o es trobi en una situació quemotivi la concessió de la subvenció.Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques oprivades sense personalitat, hauran de fer constar expressament, tan en lasol·licitud com en la resolució de la concessió, els compromisos d’execucióassumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció aaplicar per cadascun d’ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris.2. Podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats que es trobinen la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les que concorrinles circumstancies previstes en les bases i en la convocatòria.3. No podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de lessubvencions les persones o entitats que es trobin en alguna de lescircumstancies següents:a) Haver estat condemnades mitjançant sentencia ferma la pena de pèrduade la possibilitat de obtenir subvencions o ajuts públics.b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declaratsinsolvents en qualsevol procediment, estar declarats en concurs, estarsubjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades conforme a la LleiConcursal, sense que hagi conclòs el període de inhabilitació fixat en lasentencia de qualificació del concurs.c) Haver donat lloc, per causa de la que haguessin estat declaresculpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte o subvenció signatamb l’Administració.d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils oaquells que ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques, estrobi en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, de 11 de maig,d’Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i dels Altse) Càrrecs de l’Administració General de l’Estat; de la Llei 53/1984, de 26de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de lesAdministracions Públiques; o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electesregulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim ElectoralGeneral, en les termes establerts en la mateixa o en la normativaautonòmica que reguli aquestes matèries.f) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries odavant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en45


la forma que es determini reglamentàriament.g) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificatreglamentàriament com paradís fiscal.h) No estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament desubvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.i) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de lapossibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei GeneralTributaria.En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora deles subvencions, les associacions que es trobin en les causes de prohibicióprevistes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 demarç, Reguladora del Dret d’Associació.Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora lesassociacions respecte de les que s’hagués suspès el procediment administratiud’inscripció per trobar-se indicis racionals d’ il·legalitat penal, en aplicació delque es disposa en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tan no hi hagiresolució ferma en virtut de la que es pugui practicar la inscripció en el Registre.ARTICLE 7 EntitatsCol·laboradoresSerà entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per compte del’Ajuntament a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliuri idistribueixi els fons públics als beneficiaris, quan així s’estableixi en lesbases reguladores, o col·labori en la gestió de la subvenció sense que esprodueixi el previ lliurament i distribució dels fons rebuts.Igualment, tindrà aquesta consideració els que havent estat denominatsbeneficiaris conforme a la Legislació comunitària tinguin encomanades,exclusivament, les funciones enumerades en el paràgraf anterior.L’obtenció de la condició d’entitat col·laboradora i les prohibicions per aobtenir aquesta condició seran les assenyalades en els punts segon i tercerde l’article anterior.Les condiciones de solvència i eficàcia que hauran de reunir les entitatscol·laboradores seran les establertes en els articles 16 i següents del TextRefós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques46


ARTICLE 8Procedimentsde concessiódesubvencionsLes subvencions podran concedir-se de forma directa o mitjançant procedimenten règim de concurrència competitiva.El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim deconcurrència competitiva. Tindrà la consideració de concurrència competitiva elprocediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitzimitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir unaprelació entre les mateixes, d’acord amb els criteris de valoració prèviamentfixats en les bases reguladores i en la convocatòria, dins del crèdit disponible,aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació de els citat criteris.ARTICLE 9Concessiódirecta desubvencionsPodran concedir-se de forma directa les següents subvencions:a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Ajuntament,en els termes recollits en els Convenis. El Pressupost municipal contindrà , enannex apartat, la relació de subvencions de concessió directa, amb les següentsdades: nom de la persona o entitat a qui es concedirà la subvenció, i quantia dela mateixa. ,b) Aquelles l’atorgament de les quals o la seva quantia vingui imposada al’Ajuntament per una norma de rang legal, que seguiran el procediment deconcessió que els hi resulti d’aplicació d’acord amb la seva pròpia normativa.c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acreditinraons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, u altres degudamentjustificades que dificultin la seva convocatòria pública i la concurrènciacompetitiva. El Pla Estratègic de Subvencions de l’ajuntament establirà l‘objecte,les condicions i la finalitat de la concessió d’aquest tipus de subvencions.ARTICLE 10Concessió enRègim deConcurrènciaCompetitivaA) Iniciació d’ofici:El procediment s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria que, tindrà com mínim,el contingut següent:a) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.b) Expressió de que la concessió s’efectua mitjançant un règim deconcurrència competitiva.c) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i ponderació dels47


mateixos.d) Quantia total de la subvencióe) Requisits per sol·licitar la subvenció i la forma d’acreditar-los.f) Indicació dels òrgans competents per la instrucció i resolució delprocediment.g) Documents i informacions que han d’acompanyar a la petició.h) Determinació dels llibres, registres comptables específics i altre tipus dedocumentació per garantir l’adient justificació de la subvenció.i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de lafinalitat per la qual se li va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fonsrebuts.j) Mesures de garantia que, si s’escau, es consideri necessari constituir afavor de l’Ajuntament, mitjans de constitució i procediment de cancel·lació.k) Possibilitat d’efectuar bestretes anticipades o abonaments a compte,així com el règim de garanties que. si s’escau, hauran d’aportar elsbeneficiaris.l) Circumstàncies que, com conseqüència de l’alteració de les condicionsque han motivat la concessió de la subvenció, pugessin donar lloc a lamodificació de la resolució de concessió de la mateixa.m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressoso recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració oens públics o privats, nacionals , de la Unió Europea o d’organismesinternacionals.n) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicionsimposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criterisresultaran d’aplicació per determinar la quantitat que finalment hagi derebre el beneficiari o, si s’escau, l’import a reintegrar.o) En el seu cas, possibilitat de reformulació de sol·licituds.p) Crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció i quantia totalmàxima de les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, enel seu defecte, quantia estimada de les subvencionsq) Termini de presentació de sol·licituds, a les que seran d’aplicació lesprevisions de l’article 23.3 de la Llei General de subvencions.r) Termini de resolució i notificació .s) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas48


contrario, òrgan davant el que s’ha d’interposar recurs de alçada.t) Medi de notificació o publicació de conformitat amb l’establert en l’article59 de la Llei 30/1992.B) Presentació de sol·licituds:La sol·licitud, dirigida al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament, es presentarà enel Registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans senyalats enl’article 38 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques idel Procediment Administratiu Comú.La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que es fixi en laconvocatòria.En el supòsit de que els documents exigits ja estiguessin en poder del’Ajuntament, el sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anysdes de la finalització del procediment al que corresponguin, podrà fer ús del seudret a no presentar-los, fent constar la data i l’òrgan o dependència en que vanser presentats o emesos.Podran presentar-se les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstosen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Reguladora del Règim Jurídic de lesAdministracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Les bases de les convocatòries podran establir la substitució de la presentacióde determinats documents per una declaració responsable del sol·licitant. Enaquest supòsit, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de lasubvenció, s’haurà de requerir la presentació de la documentació que acrediti larealitat de les dades contingudes en l’esmentada declaració, en un termini queno haurà de ser superior a quinze diesSi no es reuneixen tots els requisits establerts en la convocatòria, l’òrgancompetent requerirà a l’interessat per que la subsani en el termini màxim iimprorrogable de deu dies, indicant-li que si no ho fes així, es consideraràdesistida la seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en elstermes previstos en l’article 71 de la Llei 30/1992.C) Instrucció del procediment:L’ òrgan instructor es designarà en la convocatòria.Les activitats d’instrucció comprendran les següents activitats:a) Petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o quesiguin exigits per les normes que regulin la subvenció.b) Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada conforme als criteris,formes i prioritats de valoració, establerts en la norma reguladora de lasubvenció.49


Aquesta podrà preveure una fase de pre-avaluació, en la que es verifiqui elcompliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiaride la subvenció.Una vegada avaluades les sol·licituds, es remetrà l’expedient a l’òrgan col·legiatque, en compliment de l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, hagiestablert les bases reguladores, que emetrà informe sobre les sol·licituds.En aquest supòsit, i sense perjudici de les especialitats que pugessin derivar-sede la capacitat d’autorganització de les Administracions Públiques, la proposta deconcessió es formularà a l’òrgan concedent per un òrgan col·legiat a través del’òrgan instructor. La composició de l’òrgan serà la que estableixi lescorresponents bases reguladores.A la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, l’ òrgan instructorformularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que hauràde notificar-se als interessats en la forma que s’estableixi en la convocatòria,amb un termini de deu dies per a presentar al·legacions.La proposta de resolució definitiva haurà de contenir:a) La relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de lasubvenció.b) La quantia de la subvenció.c) Especificació de l’avaluació i dels criteris seguits per efectuar-la.La proposta de resolució definitiva podrà notificar-se als interessats que haginestat proposats com beneficiaris en la fase de instrucció, per a que en el terminide quinze dies comuniquin la seva acceptació.D) Resolució:Aprovada la proposta de la resolució definitiva, el òrgan competent resoldrà elprocediment. La resolució haurà de ser motivada i, en tot cas, hauran de quedaracreditats els fonaments de la resolució que se adopti.Haurà de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als que es concedeixla subvenció, i la desestimació de la resta de les sol·licituds. El termini màximde resolució i notificació es de sis mesos. El termini es computarà des de lapublicació de la corresponent convocatòria, a no ser que aquesta posposi elsseus efectes a una data posterior.El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima alsinteressats per entendre desestimada la sol·licitud de la concessió de lasubvenció per silenci administratiu.50


ARTICLE 11Competènciesdels òrgansde lacorporació enla concessiódesubvencionsL’aprovació de les bases específiques de les convocatòries de subvencions enrègim de concurrència competitiva correspondrà al Ple i serà la Junta deGovern Local qui procedirà a adjudicar definitivament les mateixes, d’acordamb la resolució definitiva.ARTICLE 12 PUBLICITATLa publicació de les subvencionsconcedides haurà de realitzar-sedurant el mes següent a cadatrimestre natural i s’inclouran totesles concedides durant aquestperíode, qualsevol que hagi estatel procediment de concessió,excepte aquelles que estableixl’article 18.3 de la Llei General deSubvencionsARTICLE 13ObligacionsdelsBeneficiarisLes obligacions dels beneficiaris son les següents:a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar elcomportament que fonamenta la concessió de la subvenció.b) Justificar davant l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, en el seucas, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització del’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió ogaudiment de la subvenció.c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrganconcedent o l’entitat col·laboradora, en el seu cas, així com qualsevol altrade comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de controlcompetents, tant municipals, nacionals com comunitaris, aportant quantainformació els hi sigui requerida en l’ exercici de les actuacions anteriors.d) Comunicar a l’òrgan concedent o a la Entitat col·laboradora l’obtenciód’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitatssubvencionades.e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que estroba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i51


davant la Seguretat Social.f) Disposar de llibres comptables, registres dil.ligenciats i altres documentsdegudament auditats, en els termes exigits per la Legislació mercantil isectorial, aplicable al beneficiari en cada cas.g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de lesactuacions de comprovació i control.h) Donar l’adient publicitat de caràcter públic del finançament deprogrames, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguinobjecte de subvenció.i) Si s’estigués pendent d’alguna de les causes de reintegrament, s’hauràde procedir al reintegrament de la quantia rebuda.ARTICLE 14QuantiaAmb caràcter general, i excepte que les bases específiques de la subvenciódisposin el contrari, les subvencions que atorgui l’Ajuntament en règim deconcurrència competitiva no podran el superar el 50% del cost de l‘actuaciósubvencionada.La concessió de subvencions per l’Ajuntament serà compatible amb qualsevolaltre tipus de subvenció o ajut, excepte quan les bases específiques disposinuna altra cosa.En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament oen concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi elcost de l’ activitat el subvencionada.ARTICLE 15JustificacióCobramentiPer percebre la subvenció serà necessari presentar l’Ajuntament, a més a mésde la que s’exigeixi en les bases específiques corresponents, la documentaciósegüent:a) Instància subscrita pel beneficiari dirigida l’Alcalde, sol·licitant elpagament de la subvenció, indicant el número de compte al que s’hagid’efectuar la transferència.b) Memòria de l’activitat realitzada.c) Factures originals justificatives de la despesa..d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin financiat l’activitatsubvencionada indicant el seu import i la seva procedència.. e) Certificats acreditatius de que el beneficiari es troba al corrent en elcompliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat SocialLa documentació justificativa haurà de presentar-52


se en el termini màxim de d’un mes des de lafinalització de l’activitat subvencionada, excepteque en la convocatòria se’n estableixi un altred’específicARTICLE 16 ElReintegramentProcedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i la exigència del interèsde demora des de el moment del pagament de la subvenció fins la data en ques’acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l’article 38.2de la Llei General de Subvencions, en els següents casos:a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides perobtenir-la o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o lano adopció del comportament que fonamenti la concessió de lasubvenció.c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, enels termes establerts en l’article 30 de la Llei 38/2003, i en el seu cas, enles Normes reguladores de la subvenció.d) Incompliment de l’obligació de adoptar les mesures de difusiócontingudes en l’apartat 4 de l’article 18 de l’esmentada Llei 38/2003.e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions decomprovació i control financer previstes en els articles 14 i 15 de la Llei38/2003, així com l’ incompliment de les obligacions comptables, registralso de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat deverificar la utilització donada als fons percebuts, el complimento del’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o laconcurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixafinalitat, procedents de qualsevol Administració o Ens Públics o Privats,Nacionals, de la Unió Europea o d’Organismes Internacionals.f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a lesEntitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumitspels mateixos, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre queafecten o es refereixin a la manera en que s’han d’aconseguir els objectius,realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament quefonamenta la concessió de la subvenció.g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a lesEntitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos peraquests assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferentsdels anteriors, Quan d’això se’n derivi l’impossibilitat de verificar lautilització donada als fons percebuts, el complimento de l’objectiu, larealitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència desubvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,procedents de qualsevol Administració o Ens Públics o Privats, Nacionals,53


de la Unió Europea o de Organismes Internacionals.h) L’adopció, en virtut de l’establert en els articles 87 a 89 del Tractat de laUnió Europea, d’una decisió de la qual se derivi una necessitat dereintegrament.i) En els demés el supòsits previstos en la Normativa reguladora de lasubvenció.ARTICLE 17Pagamentsanticipats ibestretes acompteLes bases de convocatòria de les subvencions en règim de concurrènciacompetitiva podran contemplar la realització de bestretes a compte i depagaments anticipats, establint les garanties que hauran de presentar, enaquests casos, els beneficiaris. En tot cas, els beneficiaris no hauran depresentar garanties quan l’import de la subvenció no excedeixi de 3.000€.ARTICLE 18Responsablesde lesinfraccionsSon infraccions administratives en matèria de subvencions les accions iomissions tipificades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General desubvencions.Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencionsles persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els Ens sensepersonalitat jurídica (Agrupació de persones físiques o jurídiques, públiques oprivades, les Comunitats de Béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica opatrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, puguin portar aterme els projectes, activitats o comportaments o es trobin en la situació quemotiva la concessió de subvencions), que per acció u omissió incorrin en elssupòsits tipificats com infraccions en la Llei General de subvencions i, enparticular, les següents:a) Els beneficiaris de subvencions, així com els membres de les personesjurídiques o Ens sense personalitat jurídica que s’hagin compromès aefectuar les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció.b) Les Entitats col·laboradores.c) El representant legal dels beneficiaris de subvencions que no tinguincapacitat d’obrar.d) Les persones o Entitats relacionades amb l’objecte de la subvenció o laseva justificació, obligades a prestar col·laboració i facilitar quantadocumentació els hi sigui demanada.ARTICLE 19Exempció de laresponsabilitatLes acciones u omissions tipificades no donaran lloc a responsabilitat perinfracció administrativa en matèria de subvencions en els següents supòsits:a) Quan es realitzin per aquelles que no tinguin capacitat de obrar.54


) Quan concorri força major.c) Quan derivin d’una decisió col·lectiva, per aquells que haguessin salvatel seu voto o no haguessin assistit a la reunió en que es va prendre lamateixa.ARTICLE 20InfraccionsLleusConstitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions recollides enles bases reguladores de subvencions i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,General de subvencions, quan no constitueixin infraccions greus o molt greus ino operen com element de graduació de la sanció. En particular, constitueixeninfraccions lleus les següents conductes:a) La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l’aplicaciódonada als fons percebuts.b) La presentació de comptes justificatius inexactes o incomplets.c) L’incompliment de les obligacions formals que, no estant previstes deforma expressa en la resta de paràgrafs d’aquest article, siguin assumidescom conseqüència de la concessió de la subvenció, en els termesestablerts reglamentàriament.d)L’incompliment d’obligacions de índole comptable o registral, enparticular:e)L’ inexactitud u omissió d’una o varies operacions en la comptabilitat iregistres legalment exigides.f)L’incompliment de l’obligació de portar o conservar la comptabilitat, elsregistres legalment establerts, els programes i arxius informàtics que els hiserveixin de suport i els sistemes de codificació utilitzats.g)Portar comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat iexercici econòmic, no permetin conèixer la veritable situació de l’Entitat.h) La utilització de comptes amb diferent significat del que els hi correspon,segons la seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la realitat de lesactivitats subvencionades.i) L’incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documentsequivalents.j) L’incompliment per part de les Entitats col·laboradores de les obligacionsestablertes en la Llei 38/2003.k) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de controlfinancer.S’entén que existeixen aquestes circumstàncies quan el responsable de lesinfraccions administratives en matèria de subvencions, degudament notificat a tal55


efecte, hagi realitzat actuacions per dilatar, entorpir o impedir les actuacions delsfuncionaris municipals en l’exercici de les funcions de control financer.Entre altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa les següentsconductes:a) No aportar o no facilitar l’examen de documents, informes, antecedents,llibres, registres, fitxers, justificants, assentaments de comptabilitat,programes i arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevolaltra dada objecte de comprovació.b) No atendre algun requeriment.c) La no compareixença, excepte per causa justificada, en el lloc i tempssenyalat.d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en locals denegoci i demés establiments o llocs en que existeixin indicis probatoris pera la correcta justificació dels fons rebuts pel beneficiari o l’Entitatcol·laboradora, o de la realitat i regularitat de l’activitat subvencionada.e) Les coaccions al personal controlador que realitzi el control financer.f) L’incompliment de l’obligació de col·laboració per part de les persones oEntitats que tenen aquesta obligació, quan d’això se’n derivi l’impossibilitatde contrastar la informació facilitada pel beneficiari o l’ Entitatcol·laboradora.g) Les demés conductes tipificades com infraccions lleus en la Normativade la Unió Europea en matèria de subvencions.ARTICLE 21InfraccionsGreusConstitueixen infraccions greus les següents conductes:a) L’incompliment de l’obligació de comunicar al òrgan concedent o a laEntitat col·laboradora l’obtenció de subvencions, ajuts públics, ingressos orecursos per a la mateixa finalitat.b) L’incompliment de les condiciones establertes, alterant substancialmentels fins per als que la subvenció va ser concedida.c) La falta de justificació de la utilització donada als fons rebuts una vegadatranscorregut el termini establert per la seva presentació.d) L’obtenció de la condició d’Entitat col·laboradora falsejant els requisitsrequerits en les bases reguladores de la subvenció u ocultant els que lahaguessin denegat.e) L’incompliment per part de l’Entitat col·laboradora de l’obligació deverificar, en el seu cas, el compliment i efectivitat de les condicions orequisits determinants per a l’atorgament de les subvencions, quan d’això56


es derivi l’obligació de reintegrament.f) Les demés conductes tipificades com infraccions greus en la Normativade la Unió Europea en matèria de subvencions.ARTICLE 22InfraccionsMolt GreusConstitueixen infraccions molt greus les següents conductes:a) L’obtenció de una subvenció falsejant les condiciones requerides per a laseva concessió u ocultant les que l’haguessin denegat o limitat.b) La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes als fins per alsque la subvenció va ser concedida.c) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de control,previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.d) La falta de lliurament, per part de les Entitats col·laboradores, quan aixís’estableixi, als beneficiaris dels fons rebuts, d’acord amb els criterisprevistos en les bases reguladores de la subvenció.e) Les demés conductes tipificades com infraccions molt greus en laNormativa de la Unió Europea en matèria de subvencions.ARTICLE 23SancionsSancions per infraccions lleus:a) Cada infracció lleu serà sancionada amb multa de 75 a 900 euros,excepte el que es disposa en l’apartat següent.b) Seran sancionades, en cada cas, amb multa de 150 a 6000 euros, lessegüents infraccions:1. L’ inexactitud u omissió de una o varies operacions en la comptabilitati registres legalment exigides.2. L’incompliment de l’obligació de portar comptabilitat o dels registreslegalment establerts.3. Portar diferents comptabilitats que, referides a una mateixa activitat,no permeti conèixer la veritable situació de l’Entitat.4. La utilització de comptes amb significat diferent del que els hicorrespon, segons la seva naturalesa, que dificulti la comprovació de larealitat de les activitats subvencionades.5. La falta d’aportació de proves i documents requerits pels òrgans decontrol o la negativa a la seva exhibició.6. L’incompliment, per part de les Entitats col·laboradores, d’obligacions57


establertes en l’article 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,General de subvencions.7. L’incompliment per part de les persones o Entitats subjectes al’obligació de col·laboració i de facilitar la documentació a que esrefereix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General desubvencions, quan d’això es derivi l’impossibilitat de contrastar lainformació facilitada pel beneficiari o l’Entitat col·laboradora.Sancions per infraccions greus:Les infraccions greus seran sancionades amb multa pecuniària proporcional deltant al doble de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada, o,en el cas d’Entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.Quan el import del perjudici econòmic corresponent a la infracció greu representimés del 50% de la subvenció concedida o de les quantitats rebudes per lesEntitats col·laboradores, i excedís de 30 000 euros, concorrent alguna de lescircumstancies previstes en els paràgrafs b) i c) de l’apartat 1 de l’article 60 deesta Llei, els infractors podran ser sancionats, a més a més, amb:a) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d’obtenirsubvencions, ajuts públics i avals de l’Administració u altres ens públics.b) Prohibició, durant un termini de fins a tres anys, per a celebrar contractes ambl’ Administració u altres ens públics.c) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d’actuar comEntitat col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta Llei.Sancions per infraccions molt greus:Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa pecuniària proporcionaldel doble al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o nojustificada, o, en el cas de Entitats col·laboradores, dels fons indegudamentaplicats o justificats.No obstant, no es sancionaran les infraccions consistents en la no aplicació deles quantitats rebudes als fins per als que la subvenció va ser concedida i la faltade lliurament, quan així s’estableixi, als beneficiaris dels fons rebuts d’acord , perles Entitats col·laboradores, amb els criteris previstos en les bases reguladoresde la subvenció, quan els infractors haguessin reintegrat les quantitats i elscorresponents interessos de demora sense previ requeriment.Quan l’import del perjudici econòmic corresponent a la infracció molt greuexcedeixi de 30 000 euros, concorrent alguna de les circumstàncies previstes enels paràgrafs b) i c) de l’apartat 1 de l’article 60 de la Llei 38/2003, de 17 denovembre, els infractors podran ser sancionats, a més a més, amb:a) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d’obtenir58


subvencions, ajuts públiques i avales de l’Administració u altres Ens Públics.b) Prohibició, durant un termini de fins a cinc anys, per a subscriure contractesamb l’Administració u altres Ens Públics.c) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d’actuar comEntitat col·laboradora amb relació amb les subvencions regulades en aquestaLlei.59


Annex 2Normativa reguladora de les subvencions nominativesexcepcionals de l’Ajuntament de Lleida i els seus organismesautònomsArt. 1. ObjecteAquestes normes regulen la concessió de les subvencions i ajuts quefiguren nominativament al pressupost de l’Ajuntament de Lleida i els seusorganismes autònoms i les destinades a col·laborar en eldesenvolupament d’actuacion que siguin d’interès o utilitat pública en elsàmbits cultural, esportiu,social, econòmic o humanitari, sempre queexisteixin circumstàncies excepcionals que dificultin la seva atenció en unaconvocatòria pública..Art. 2. Determinació del crèdit pressupostari al qual s’imputen lessubvencionsLes subvencions atorgades d’acord amb aquestes normes s’han d’imputara la corresponent partida del pressupost de la Corporació o dels seusorganismes autònoms en funció del tipus de despesa. S’establiran partidesnominatives per a aquelles subvencions que es prevegui atorgar per unafinalitat de caracter singular.Art. 3. Procediment d’atorgament.Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes normes hoseran de forma directa.Art. 4. BeneficiarisPoden ser beneficiaris dels ajuts o subvencions regulades per aquestesnormes, les persones físiques, les associacions,entitats sense ànim delucre i entitats mercantils que promoguin i realitzin activitats en l’àmbit del’objecte d’aquestes normes i que no es trobin en cap dels supòsits deprohibició establerts per l’article 13.2 i 3 de la Llei general de subvencions.Art. 5. Òrgan competent per a l’atorgament de les subvencions.Els òrgans de l’Ajuntament competents per concedir les subvencions i elsajuts segons aquestes normes són els següents:a) L’Alcalde per a les subvencions d’import fins a 30.000 €.60


) La Junta de Govern Local per a les subvencions que superinl’import de 30.000 €.c) El Ple de la Corporació per a les subvencions pluriannuals ambindependència de la seva quantiaPel que fa als organismes autònoms la distribució de competències entrela Presidència i l’òrgan col·legiat que assumeixi les competències de gestióes farà en funció de les quanties abans indicades. Les subvencionsplurianuals seran aprovades definitivament pel ple de l’Ajuntament.Art. 6. Termini de presentació de les sol.licitudsLes sol.licituds d’ajut o subvenció es poden presentar durant tot l’exercicieconòmic en el qual es realitzin les activitats objecte de la petició .Art . 7. DocumentacióLes sol·licituds dels ajuts es farà per mitjà d’un escrit, adreçat a l'Il·lm. Sr.Alcalde de l’Ajuntament o del President del corresponent organismeautònom, que caldrà trametre al Registre General de la Corporació o del’organisme autònom.Les sol·licituds aniran signades per la persona fìsica peticionària o pelpresident de l’associació o l’entitat i inclouran la documentació següent:a) Document genèric de realització de l’acció per a la qual es sol·licita l’ajut,en base a un formulari determinat per l’Ajuntament , en què es faràconstar:1. La previsió de finançament de l’acció.2. La previsió temporal de la seva execució.3. La declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre lasubvenció.4. La declaració que accepta les presents normes, la subvenció quese li pugui atorgar, així com les condicions que se’n derivin, encas de ser-li concedida.5. Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de lesobligacions tributàries i de la Seguretat Social.6. L’autorització a l’Ajuntament o al corresponent organismeautònom per a poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, lescertificacions d’estar al corrent del compliment de lesobligacions tributàries i de la Seguretat Social.b) Documentació tècnica específica en funció de l’actuació a realitzar(memòria valorada, projecte tècnic, pressupost etc).c) Memòria de les circumstàncies justificatives de l’interès o utilitat públicaque justifiquen lasol·licitud.61


En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, sesol·licitara pel servei gestor corrsponent que s'esmeni o completi durantun termini de 10 dies, bo i advertint que, d’incomplir-se el terminiestablert, s'arxivarà d'ofici l'expedient sense cap tràmit posterior.Art . 8. Criteris de l’atorgament dels ajuts.Per poder ser beneficiari d’una subvenció nominativa o excepcional caldràque el peticionari, mitjançant memòria justificativa, acrediti lescircumstàncies següents:- Existència d’una causa que justifiqui que l’actuació que es vol realitzar, ésd’interès o utilitat pública en els àmbits cultural, esportiu, social, econòmicu humanitari.- Justificació de la necessitat de disposar d’aquest recurs específic pergarantir la viabilitat de l’actuació que es vol realitzar.Art. 9. Import dels ajuts.L’import dels ajuts no serà superior al 50 per cent del cost de l’actuació.Prèvia petició i després d’avaluar la demanda es podrà superar aquestpercentatge fent-ho constar de manera expressa en l’acord d’atorgament.Art. 10. Incompatibilitat amb subvencions de l’Ajuntament i els seusorganismes..Aquests ajuts amb caracter general son incompatibles amb l’obtenció dequalsevol ajut destinat a la mateixa actuació atorgat per l’ Ajuntament i elsseus organismes en el marc de les diferents línies subvencinadoresestablertes en el Pla Estratègic de Subvencions vigent.Art. 11. Compatibilitat amb subvencions d’altres administracions.Aquests ajuts són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut addicionaldestinat a la mateixa actuació atorgat per altres administracions públiques.Si l’entitat peticionaria estableix, en la previsió de finançament de lasol·licitud, la compatibilitat amb línies de subvencions d’altresadministracions públiques que estableixen un percentatge màxim desubvenció o un mínim de fons propis, aquestes limitacions seran d’aplicacióa l’expedient.En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitatsatorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.Art.12. Termini d’execució i justificació de les actuacions.62


Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut ajut s’executaran i esjustificaran durant l’any següent a l’acord d’atorgament. El còmput deltermini s’’iniciarà des de la data de notificació de l’atorgament de l'ajut.En cas que no es pugui executar i justificar dins d'aquest termini, elbeneficiari podrà demanar una pròrroga d’un any i s’atorgarà o desestimaràla proposta, prèvia valoració de la petició i mitjançant resolució motivada.Art . 13. Tramitació de la concessió dels ajuts.L'ordenació i instrucció dels expedients es durà a terme pel servei gestor enfunció de la matèria i sota les directrius fixades per l’Alcaldia.Les propostes d’ajut podran esser sotmeses a la consideració dels organscol·legiats que es considerin adients. També es podran sotmetre a informedel tècnic competent en funció de la matèria. En tot cas, figurarà al’expedient l’informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit disponible,adequat i suficient.Finalitzada la instrucció,l’expedient es resoldrà per l’òrgan competent, enfunció de la quantia o de la durada de l’activitat objecte de l’ajut.Art.14. Reformulació de sol·licituds.La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i lescondicions de la subvenció, amb especial referència al pressupost del’activitat que es preveu realitzar.Abans de formular la proposta de l’acord d’atorgament i sempre que lasubvenció que es preveu atorgar sigui inferior a la sol·licitada elbeneficiari, per iniciativa pròpia o a proposta del servei gestor, podràdemanar la reformulació de la sol·licitud.Art. 15. Termini de resolució i notificació de les sol·licituds.El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procedimentd’atorgament d’ajuts serà de sis mesos a comptar des de la presentació dela sol·licitud.El venciment del termini sense notificació de la resolució produeix efectesdesestimatoris.Art. 16. Contingut necessari de l’acord de concessió.L’acord d’atorgament esmentarà obligatoriament les dades següents:- Identificació del beneficiari.- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme.- Pressupost de l’actuació que es preveu executar- Crèdit pressupostari al que s’imputa la despesa.63


- Import de la subvenció atorgada i indicació si la subvenció s’enten comuna quantitat certa i sense referència a un percentatge del pressupost del’actuació o si l’import de l’ajut està directament vinculat a un percentatgedel cost final de l’actuació.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos oaltres recursos per a la mateixa actuació provinents de l’Ajuntament i elsseus organsmes autònoms, d’altres administracions o ens públics o privats,nacionals o de la Unió Europea o d’organismes internacionals.- Termini d’execució de l’actuació- Forma de justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i del’aplicació dels fons rebuts.Art 17.- Aspectes complementaris de l’acord de concessió.També es podran fixar en l’acord d’atorgament indicacions en relació, entred’altres, als aspectes següents:- Lliurament de bestretes.- Pagaments a compte en funció del nivelll d’execució de l’actuació.- Garanties que , en el seu cas, hagi d’aportar el beneficiari.- Compromisos especifics de publicitat de la col·laboració de l’Ajuntament iels seus organismes autònoms en l’execució de l’actuació.- Necessitat d’acreditar l’execució de l’actuació i el seu pagament, ambcaracter previ al lliurament de la subvenció.Art. 18. Publicació dels acords de concessió.Les subvencions excepcionals es publicaran trimestralment al ButlletíOficial de la Província (BOP) amb indicació de les dades següents: nom oraó social del beneficiari, número d’dentificació fiscal,finalitat de lasubvenció, crèdit pressupostari, finançament comunitari i quantitatconcedida.La publicació es farà per cada centre gestor i es realitzarà durant el messegüent a la finalització de cada trimestre natural.Art. 19. Obligacions dels beneficiaris dels ajuts.En atenció al caràcter de subvenció dels ajuts que s’atorguen, elsbeneficiaris assumeixen les obligacions següents:1. Executar les activitats objecte de l’ajut concedit.2. Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitatprevista en l’acord d’atorgament.3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer del’Ajuntament i altres entitats de control competents amb elcompromís d’aportar la documentació que sigui requerida.64


4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i qualsevullaaltra documentació en funció de la legislació sectorial que li siguid’aplicació.5. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,amb la finalitat de facilitar les actuacions de comprovació i control.6. Fer constar la participació econòmica de l’Ajuntament o l’organismeautònom corresponent en les accions de publicitat de les actuacionsobjecte d’ajut en els termes previstos en les presents normes i elsacords d’atorgamenrt.7. Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres ajutso recursos que financin la mateixa actuació.8. Acreditar que es troba al corrent del compliment de les obligacionstributàries i de la Seguretat Social.9. Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstosper l’article 37 de la Llei general de subvencions.Art.20. Justificació de l’execució de l’actuació: import a justificar.L'import de la despesa subvencionable que s’ha de justificar serà el que esdetermini com a pressupost de l’actuació en l’acord d’atorgament.Atenenent les especificitats de l’actuació efectivament realitzada es podràreduir aquest import mitjançant resolució expressa que podrà sersimultània amb l’acord d’aprovació de la justificació.Les despeses de les diferents actuacions s’entendran executades amb latramesa dels documents acreditatius. La justificació per part delbeneficiari del pagament a tercers de les despeses de l’actuació podràrequerir-se per l’Ajuntament en l’exercici de les facultats de comprovaciói control financer. Si ho disposa l’acord d’atorgament, el beneficiari hauràd’acreditar l’execució de la despesa i el seu pagament, amb caracter previ allliurament de la subvenció.Art. 21. Justificació de l'execució de l'actuació : documentació1.- Els documents que caldrà presentar per a la justificació seran lesfactures (originals o bé fotocòpies compulsades) que hauran d'anar a nomdel beneficiari de la subvenció i en el seu cas la certificació i/o relacióvalorada degudament signada pel contractista i el tècnic responsable ; l’IVAdels justificants quedarà exclòs de la subvenció si el beneficiari no és unconsumidor final i se'l pot deduir.Els documents acreditatius de l’execució de l’actuació hauran de tenir unadata d’expedició posterior a la data d’atorgament de l’ajut, admetent-setambé despeses executades durant l’any natural de la presentació de lasol·licitud i, si ho disposa l’acord d’atorgament, es podran justificar despesesja executades en el moment de l’aprovació de l’ajut.65


Els documents aniran acompanyats d’una declaració responsable ocertificació del beneficiari o en relació, entre d’altres, als aspectessegüents:a) Execució de l’actuació.b) Cost total de l’actuació.c) Finançament de l’actuació amb indicació dels recursospropis i diferents ajuts obtinguts.d) Presentació dels justificants per a la percepció d’altresajuts de l’Ajuntament o d’altres administracionspúbliques.e) Compliment dels compromisos de publicitat de lacol·laboració, establerts a l’acord d’atorgament.2.- Si les característiques de l'activitat o la inversió objecte de subvenciórequereixen la utilització de mitjans propis del beneficiari, els justificantshauran de consistir, com a mínim, en la següent documentació:a) Memòria i liquidació dels costos propis que s'imputen a l'activitat oinversió objecte de subvenció. En aquesta liquidació s'han de detallar elsconceptes següents:- Costos directes: Mà d'obra (sous i Seguretat Social).Subministraments. Compres de primeres matèries. Amortitzacionsd'immobilitzat, etc.- Costos indirectes: despeses generals de la inversió o de l'activitat. Màd'obra indirecta, etc.b) La valoració i la imputació dels costos s'ha de fer atenent a les normesdel pla general de comptabilitat generalment acceptats, amb lacorresponent periodificació dels costos.c) Comprovants de nòmines, butlletins de cotització a la Seguretat Social(TC1 i TC2), contractes, factures i rebuts que acreditin els costosimputats.Art. 22. Bestretes i lliuraments a compte de les justificacionsparcials.El lliurament de l’ajut abans de l’execució de l’actuació (bestreta), noméses podrà fer efectiu si està expressament previst a l’acord d’atorgament.La proposta de bestreta es formularà en cada cas pel servei gestor.Es podran lliurar, a petició del beneficiari, pagaments a compte sempreque estigui expressament previst a l’acord d’atorgament..Art.23. Publicitat específica de les actuacions.66


En les acccions de difusió de les activitats subvencionades caldrà ferconstar la col·laboració econòmica de l’Ajuntament o de l’organismeautònom corresponent.L’acord d’atorgament de l’ajut podrà contindre obligacions específiques depublicitat de les actuacions o inversions subvencionades.Art. 24. Comprovació i pagament.Presentada la justificació per part del beneficiari si el servei gestor o laIntervenció ho considerin oportú podran sol·licitar, dels Serveis tècnics dela Corporació, la comprovació, pels procediments que considerin oprtuns,l’adequada aplicació dels ajuts concedits a les finalitats per les quals esvan atorgat.Una vegada s’hagi comprovat, en el seu cas, la correcta execució del’actuació i s’hagi completat la justificació necessària, es procedirà alreconeixement de l’obligació i posterior pagament a favor del beneficiari,en els termes que es derivin de l’acord d’atorgament.Art . 25. Revocació i reintegrament dels ajuts.En el supòsit d’incompliment de les obligacions dels beneficiaris esprocedirà a la revocació i s’hi s’escau al reintegrament de la subvenció enles condicions establertes a la normativa que regula les subvencionspúbliques.Art . 26. Normes d’aplicació.En tot el que no estigui previst en aquestes normes, regirà el quedisposen les Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencionsde l’Ajuntament de Lleida i els seus organismes autònoms,67

More magazines by this user
Similar magazines